SiamTravel katalog 2018

Page 1

Všeobecné smluvní podmínky CK Siam Travel International, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Smlouva mezi účastníkem zájezdu a společností Siam Travel Int. s.r.o. (dále jen „cestovní kancelář“) je uzavřena dnem podpisu cestovní smlouvy jako závazné přihlášky na zájezd účastníkem zájezdu a jejím potvrzením cestovní kanceláří. Současně s uzavřením smlouvy nabývají účinnosti i tyto Všeobecné podmínky. Při podpisu cestovní smlouvy jako závazné přihlášky na zájezd je účastník zájezdu (objednavatel) povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu. Doplatek ve výši zbývajících 50 % z celkové ceny zájezdu je účastník zájezdu (objednavatel) povinen doplatit cestovní kanceláři Siam Travel Int. do 45 dnů před daným termínem odjezdu/odletu zákazníka. Tímto termínem se rozumí připsání této částky na účet cestovní kanceláře Siam Travel Int. nebo složení této částky v hotovosti do pokladny cestovní kanceláře Siam Travel Int.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU: Účastník zájezdu je povinen mít platný cestovní doklad, eventuálně i platné vstupní vízum, a to i dle požadavků cílové země a event. zemí tranzitních. Cestovní doklad si zajišťuje sám na vlastní náklady. Každý účastník zájezdu je osobně zodpovědný za dodržování celních, pasových a zdravotních podmínek a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese účastník zájezdu. 3. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE: Cestovní kancelář je oprávněna, a účastníku zájezdu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny u obchodních a zahraničních partnerů, dopravců, leteckých společností a jiných dodavatelů služeb), a okolností, které nelze vyvrátit (jako je např. změna devizového kurzu): ● v případě, že bude nezbytné účastníka zájezdu ubytovat v jiném hotelu, si cestovní kancelář vyhrazuje právo zajistit mu ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie ● navýšit cenu ve smyslu § 852c obč. zák. ● posunout termíny zájezdu až o 48 hodin, a to i bez souhlasu účastníka zájezdu ● zrušit zájezd nejpozději do 21 dnů před termínem odjezdu při nesplnění podmínky minimálního počtu účastníků, nevyužije-li účastník zájezdu možnost náhradního zájezdu, cena jím uhrazená mu bude cestovní kanceláří vrácena ● zrušit či zkrátit zájezd z důvodu vyšší moci – cestovní kancelář má v tomto případě nárok na úhradu všech již poskytnutých služeb – v případě zrušení zájezdu je cestovní kancelář povinna nabídnout účastníkovi zájezdu náhradní zájezd ● cestovní kancelář neručí za event. zpoždění či změny v dopravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (povětrnostních, technických, přetížené letecké cesty apod.). Účastník zájezdu musí brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění při plánování přípojů a dalších svých aktivit. ● o všech případných změnách bude účastník zájezdu informován. ● podpisem cestovní smlouvy, nebo podpisem objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění Siam Travel Int. s.r.o. zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno příjemní, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. 4. ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU:

Je možné pouze za níže uvedených stornovacích podmínek určených cestovní kanceláří. Storno poplatky činí: ● 20 % z ceny při zrušení zájezdu do 60. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 35 % z ceny při zrušení zájezdu od 59. dne do 31. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 50 % z ceny při zrušení zájezdu od 30. dne do 21. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 75 % z ceny zájezdu od 20. dne do 8. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 100 % ceny zájezdu od 7. dne do dne odjezdu daného zájezdu.

EXOTIKA

Mějte svou cestovní pojistku vždy při ruce v aplikaci Moje Evropská Android

iOS

NEJKVALITNĚJŠÍ DOVOLENÁ NA MÍRU OD ROKU 1992

worldwide

www.ervpojistovna.cz

na českém trhu

5. ZMĚNA V KNIHOVÁNÍ: V případě podstatné změny v knihování, jíž je myšlena změna jména cestujícího, prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity, provedené do 60 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí zákazník paušální poplatek 1500 Kč/osoba. Pozdější změna se považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku. Pokud skutečné účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo zrušením cestovní smlouvy nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl. 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZÁJEZDU, REKLAMACE: Účastník zájezdu je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb na místě (u delegáta cestovní kanceláře nebo přímo v hotelu) tak, aby bylo možno tyto vady odstranit pokud možno ještě během pobytu. Pokud reklamace nebude vyřízena na místě, musí účastník zájezdu uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamační řízení se řídí reklamačním řádem, který je k dispozici v sídle společnosti a také na internetových stránkách společnosti (www.siamtravel.cz). 7. POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU: Účastník zájezdu je povinen na vlastní náklady se nechat pojistit v rozsahu komplexního cestovního pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění cestovních zavazadel. Doporučujeme se pojistit u Evropské pojišťovny (ERV), tyto pojistky můžete uzavřít i v naší cestovní kanceláři.

8.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA A SPOLUCESTUJÍCÍCH

1.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění

smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

1.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 8.1. v ne-

zbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

1.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek sta-

novených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

1.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu siam@siamtravel.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. 1.5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. 1.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. 1.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva: a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to

podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu siam@siamtravel.cz. b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů. c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem. d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Všeobecné podmínky účasti na zájezdu platí pro všechny zájezdy a služby organizované cestovní kanceláří a jsou v tomto znění platné od 1.5.2018.


-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+11

str. 54 str. 47–50

str. 51–53 str. 55

str. 21–23 str. 56

str. 9–10

str. 1–7

str. 25–30

str. 57

str. 16–20 str. 31–33

str. 58–59

str. 11–14

str. 34–37 str. 60–61 str. 62

str. 64

str. 63

str. 45 str. 38–43 str. 44

OBJEVTE VÍC: BANGKOK S L E T E C KO U S P O L E Č N O ST Í L É TA J Í C Í DO VÍCE ZEMÍ NEŽ KTERÁKOLI JINÁ

CURACAO GUADELOUPE – časový posun: zimní – 7 hodin, letní – 6 hodin – měna: antilský gulden (ANG) – doba letu: 10 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely s all inclusive – zásuvky: 110-130V

GUADELOUPE – časový posun: zimní – 5 hodin, letní – 6 hodin – měna: euro (EUR) – doba letu: 9 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely se snídaní – zásuvky: 220 –240 V

MEXIKO MEXIKO – časový posun: zimní – 7 hodin, letní – 7 hodin – měna: mexické peso (MXN) – doba letu: 12 hodin – český delegát: ano – hotely s all inclusive – zásuvky: 110 –127 V

SV. MARTIN GUADELOUPE – časový posun: zimní - 6 hodin / letní - 6 hodin – měna: euro (EUR), US dolar (USD) – doba letu: 12 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely s all inclusive – zásuvky: 110-127 V

DOMINIKANSKÁ DOMINIKANSKÁ REPUBLIKA REPUBLIKA – č asový posun: zimní – 5 hodin, letní – 6 hodin – měna: dominikánské peso (DOP) – doba letu: 9 hodin – český delegát: ano – hotely s all inclusive – zásuvky: 110 –127 V

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE – časový posun: zimní – 11 hodin, letní – 12 hodin – měna: pacifický dolar (XPF) – doba letu: 20 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely se snídaní – zásuvky: 220 –240 V

KUBA – časový posun: zimní – 5 hodin, letní – 6 hodin – měna: konvertibilní peso (CUC) – doba letu: 10 hodin – český delegát: ano – hotely s all inclusive – zásuvky: 110 –127 V

KEŇA – časový posun: zimní + 2 hodiny, letní + 1 hodina – měna: Keňský šilink (KES) – doba letu: 9 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely s all inclusive – zásuvky: 220 –240 V

RÉUNION SEYCHELLY – č asový posun: zimní + 3 hodiny, letní + 2 hodiny –m ěna: euro (EUR) –d oba letu: 11 hodin – č eský delegát: od 10 osob –h otely se snídaní – z ásuvky: 220-240 V

MALEDIVY MALEDIVY – časový posun: zimní + 4 hodiny, letní + 3 hodiny – měna: rupie (MRV) – doba letu: 10 hodin – český delegát: ano – hotely s all inclusive – zásuvky: 220 –240 V

VIETNAM THAJSKO – časový posun: zimní + 6 hodin / letní + 5 hodin – měna: vietnamský dong (VND) – doba letu: 12 hodin – český delegát: od 8 osob – hotely se snídaní – z ásuvky:110-127 V nebo 220-240 V

INDONÉSIE – č asový posun: zimní + 7 hodin / letní + 6 hodin – měna: indonéská rupie (IDR) – doba letu: 15 hodin – český delegát: ano – hotely s all inclusive – zásuvky: 110–127 V nebo 220–240 V

ZANZIBAR ZANZIBAR – časový posun: zimní + 2 hodiny, letní + 1 hodina – měna: tanzanský šilink (TZS) – doba letu: 9 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely s all inclusive – zásuvky: 220 –240 V

SEYCHELLY – č asový posun: zimní + 3 hodiny, letní + 2 hodiny – měna: seychelská rupie (SCR) – doba letu: 10 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely s all inclusive – zásuvky: 220 –240 V

SRÍ LANKA – č asový posun: zimní + 4 h 30 min, letní + 3 hodin 30 min – měna: srílanská rupie (LKR) – doba letu: 10,5 hodin – český delegát: ano – hotely s all inclusive – zásuvky: 230 V

FILIPÍNY – časový posun: zimní + 7 hodin, letní + 6 hodin – měna: filipínské peso (PHP) – doba letu: 14 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely se snídaní – zásuvky: 220 –240 V

COOKOVY OSTROVY INDONÉSIE – č asový posun: zimní + 11 hodin / letní + 12 hodin –m ěna: novozélandský dolar (NZD) –d oba letu: 28 hodin – č eský delegát: od 10 osob –h otely se snídaní – z ásuvky: 220-240 V

MAURITIUS – časový posun: zimní + 3 hodiny, letní + 4 hodiny – měna: muritijská rupie (MUR) – doba letu: 10 hodin – český delegát: ano – hotely s all inlcusive – zásuvky: 220 –240 V

SAE - EMIRÁTY – časový posun: zimní + 3 hodiny, letní + 2 hodiny – měna: dirham (DHS) – doba letu: 6 hodin – český delegát: ano – hotely s all inclusive – zásuvky: 220 –240 V

THAJSKO – časový posun: zimní + 6 hodin, letní + 5 hodin – měna: thajský bath (THB) – doba letu: 12 hodin – český delegát: ano – hotely se snídaní – zásuvky: 220 –240 V

MALAJSIE MALAJSIE – časový posun: zimní + 7 hodin, letní + 6 hodin – měna: malajský ringgit (MYR) – doba letu: 12 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely se snídaní – zásuvky: 220 –240 V

FIJI – č asový posun: zimní + 11 hodin, letní + 10 hodin – měna: fijijský dolar (FJD) – doba letu: 20 hodin – český delegát: od 10 osob – hotely se snídaní – zásuvky: 220 –240 V

THA JSKO


Vážení přátelé, právě se Vám dostává do rukou náš nový výběrový katalog „Siam – Exotika“. Tento katalog je jen ukázkou toho nejlepšího, co Vám naše cestovní kancelář dokáže nabídnout. Již od roku 1992 působíme jako specialisté na více než 60 exotických destinací všech kontinentů. Naše zájezdy pro Vás šijeme vždy na míru a jsme připraveni pozorně naslouchat Vaším specifickým požadavkům a přáním. Váš Siam Travel International

SIAM TRAVEL, Myslíkova 12, 120 00 Praha 2 tel.: 255 700 870-4, mobil: 603 552 830 e-mail: siam@siamtravel.cz www.siamtravel.cz

Cestovní kancelář Siam Travel International má uzavřeno zákonné pojištění záruky pro případ úpadku u Evropské Pojišťovny a. s. (ERV). Zároveň Vám, nad rámec zákonných povinnosti, přinášíme s Evropskou Pojišťovnou a. s. (ERV) evropský standard při řešení Vašich případných reklamací. Uplatňujeme pro všechny naše klienty ITQ kodex, který je používán dlouhodobě v nejvyspělejších zemích západní Evropy. Tento systém garantuje transparentní a jednotné řešení Vašich případných reklamací.

OBSAH

Thajsko 2 Filipíny 9 Indonésie 11 Malajsie 16 Vietnam 21 Spojené arabské emiráty 25 Srí Lanka 31 Maledivy 34 Mauritius 38 Réunion 44 Seychelly 45 Mexiko 47 Dominikánská republika 51 Kuba 54 St. Martin 55 Guadeloupe 56 Curacao 57 Keňa 58 Zanzibar 60 Cookovy ostrovy 62 Fiji 63 Francouzská Polynésie 64

www.siamtravel.cz

1


KO CHANG

THAJSKO

The Emerald Cove Resort

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 2 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – fitness centrum – plážové sporty – konferenční místnost 360 osob

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 320 KM 5 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 39.180 Kč ❙ 1.599 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

KO CHANG

Santhiya Tree Koh Chang Resort plus

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 3 restaurace a 2 bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 320 KM 5 HOD

NA PLÁŽI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 39.080 Kč ❙ 1.595 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

2

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


THAJSKO

Santhiya Koh Phangan Resort & Spa

POKOJ TYP DELUXE:

– 2 restaurace a 2 bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty – konferenční místnost 50 osob

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

KO PHANGAN

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 46.680 Kč ❙ 1.905 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa

– 2 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty

POKOJ TYP SUPREME DELUXE GARDEN VIEW: – hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 40 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

KO YAO YAI

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 43.080 Kč ❙ 1.758 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

3


THAJSKO

Chaba Samui Resort

KO SAMUI

HOTEL: – 2 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – fitness centrum – konferenční místnost 45 osob – dětský klub

POKOJ TYP DELUXE LAKE BUILDING: – hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 5 KM 15 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 37.880 Kč ❙ 1.546 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

KO SAMUI

Chaba Cabana Beach Resort

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 2 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – fitness centrum – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 3 KM 10 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 39.180 Kč ❙ 1.599 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

4

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


THAJSKO

plus

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 3 restaurace a bary – 1 bazén – fitness centrum – plážový klub – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 40 MIN

PLÁŽ 200-500 M

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

KRABI

Krabi Chada

ORIENTAČNÍ CENA: 32.180 Kč ❙ 1.313 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Krabi Thai Village

POKOJ TYP DELUXE:

– 4 restaurace a bary – 4 bazény – wellness – fitness centrum – konferenční místnost 200 osob – plážový klub – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 40 MIN

PLÁŽ 200-500 M

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

KRABI

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 33.780 Kč ❙ 1.379 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Sand Sea Resort plus

– restaurace a bar – 2 bazény – wellness – fitness centrum – plážové sporty – konferenční místnost 45 osob – dětský klub

POKOJ TYP DELUXE BUNGALOW: – vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 40 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

KRABI

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 36.380 Kč ❙ 1.485 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

5


KO LANTA

THAJSKO

Amantra Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– restaurace a bar – bazén – wellness – plážové sporty – konferenční místnost 30 osob – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 70 KM 1,5 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 35.380 Kč ❙ 1.444 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

KO LANTA

Chada Beach Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP SILVER SUITE:

– 4 restaurace a bary – 2 bazény – fitness centrum – wellness – plážové sporty – konferenční místnost 160 osob – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 70 KM 1,5 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 36.280 Kč ❙ 1.481 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

KO LANTA

Pimalai Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 3 restaurace a bary – 2 bazény – fitness centrum – wellness – 2 tenisové kurty – plážové sporty – konferenční místnost 220 osob

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 70 KM 1,5 HOD

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 46.980 Kč ❙ 1.917 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

6

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


THAJSKO

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR VILLA:

– restaurace a bar – bazén – wellness – plážové sporty

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 40 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

KO PHI PHI

Bay View Resort plus

ORIENTAČNÍ CENA: 38.480 Kč ❙ 1.571 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Sea View Patong

POKOJ TYP SUPERIOR:

– restaurace a bar – 2 bazény – fitness centrum – wellness

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 30 MIN

PLÁŽ 0-200 M

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

PHUKET

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 38.680 Kč ❙ 1.579 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD VILLA:

– restaurace a bar – bazén – wellness – plážové sporty

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 1,5 HOD

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

KO MOOK

Sivalai Beach Resort

ORIENTAČNÍ CENA: 38.780 Kč ❙ 1.583 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

7


YOUR FIRST STEP TO ASIA fly with EVA AIR Departures from Vienna to 62 destinations

www.evaair.com


HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 4 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – plážové sporty – tenisový kurt, basketbal – dětské hřiště

– vilka – stropní ventilátor – trezor – koupelna, WC – balkón/terasa

FILIPÍNY ODLETY PRAHA VÍDEŇ V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

LETIŠTĚ 110 KM 2 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

VEČEŘE

POTÁPĚNÍ

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

MINDORO

Coco Beach Island Resort

ORIENTAČNÍ CENA: 30.480 Kč ❙ 1.244 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Bohol Beach Club

POKOJ TYP DELUXE:

– 3 restaurace a bary – bazén – wellness – plážové sporty – konferenční místnost 80 osob – obchod se suvenýry

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 1,5 HOD

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

PANGLAO

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 37.480 Kč ❙ 1.530 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Coco Grove Beach Resort

POKOJ TYP STANDARD:

– 3 restaurace a bary – 3 bazény – wellness – plážové sporty – konferenční místnost 200 osob

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 50 MIN

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

INTERNET

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

SIQUIJOR

HOTEL:

ŠNORCHLOVÁNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 33.580 Kč ❙ 1.371 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

9


BORACAY

FILIPÍNY

Discovery Shores Boracay

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE:

– 2 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 10 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 54.180 Kč ❙ 2.211 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

The District Boracay

BORACAY

HOTEL: – 2 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – konferenční místnost 80 osob

POKOJ TYP DELUXE: – hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 10 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 41.680 Kč ❙ 1.701 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

BORACAY

Shangri La´s Boracay Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 5 restaurací a barů – 2 bazény – wellness – fitness centrum – tenisový kurt – plážové sporty – konferenční místnost 400 osob – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 12 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

ORIENTAČNÍ CENA: 66.380 Kč ❙ 2.709 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

10

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


INDONÉSIE

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– restaurace – bazén – wellness

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV – koupelna, WC – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

PLÁŽ 200-500 M

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

BALI – SANUR

Taman Agung

ORIENTAČNÍ CENA: 27.580 Kč ❙ 1.126 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 2 restaurace a bary – bazén – shuttle bus do centra Sanuru

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV – koupelna, WC – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

PLÁŽ 200-500 M

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

BALI – SANUR

Bumi Ayu Bungalows

ORIENTAČNÍ CENA: 28.680 Kč ❙ 1.170 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Mercure Resort Sanur

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 4 restaurace a bary – bazén – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 500 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

GOLF 5 KM 10 MIN

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

BALI – SANUR

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 31.580 Kč ❙ 1.289 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

11


BALI – SANUR

INDONÉSIE

Puri Santrian

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 3 restaurace a bary – 3 bazény – tenisový kurt – jóga – wellness – plážové sporty

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

LEKCE JÓGY

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

PLNÁ PENZE

GOLF 3 KM 10 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 35.980 Kč ❙ 1.469 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

BALI – SANUR

Maya Sanur

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE GARDEN VIEW:

– 4 restaurace a bary – bazén – plážové sporty – internet – wellness – fitness centrum

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

PLNÁ PENZE

GOLF 3 KM 10 MIN

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

ORIENTAČNÍ CENA: 43.380 Kč ❙ 1.770 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

BALI – KUTA

Bali Garden Beach Resort

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 14 restaurací a barů – 3 bazény – dětský bazén – wellness

– klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – lednice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 2 KM 10 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

GOLF 3 KM 10 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 31.580 Kč ❙ 1.289 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

12

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


INDONÉSIE

HOTEL:

POKOJ TYP SADARA CLASSIC:

– 3 restaurace a bary, – bazén, – plážové sporty, – wellness, – shuttle bus do Nusa Dua zdarma – konferenční místnost 80 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

BALI – TANJUNG BENOA

Sadara Boutique Beach Resort

GOLF 5 KM 10 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 32.880 Kč ❙ 1.342 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE BUNGALOW:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 220 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 13 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 2 KM 5 MIN

BALI – TANJUNG BENOA

Bali Tropic Resort & Spa

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 44.180 Kč ❙ 1.803 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 8 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 700 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 13 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

PLNÁ PENZE

POTÁPĚNÍ

GOLF 1 KM 3 MIN

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

BALI – NUSA DUA

Ayodya Resort Bali

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 36.580 Kč ❙ 1.493 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

13


BALI – NUSA DUA

INDONÉSIE

Melia Bali

HOTEL:

POKOJ TYP GUEST ROOM:

– 8 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 400 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 11 KM 20 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

GOLF 1 KM 3 MIN

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 36.980 Kč ❙ 1.509 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

BALI – PEMUTERAN

Taman Sari Bali Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP STUDIO:

– restaurace a bar – bazén – plážové sporty – wellness

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 140 KM 4 HOD

NA PLÁŽI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

PLNÁ PENZE

POTÁPĚNÍ

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

ŠNORCHLOVÁNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 31.880 Kč ❙ 1.301 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

LOMBOK – SENGGIGI

Qunci Villas

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN VIEW:

– 3 restaurace a bary – 3 bazény – plážové sporty – wellness

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 75 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 37.280 Kč ❙ 1.522 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

14

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.czLANGKAWI

MALAJSIE

Berjaya Langkawi Resort

HOTEL:

POKOJ TYP RAINFOREST CHALET:

– 9 restaurací a barů – 2 bazény – wellness – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – konferenční místnost 900 osob – dětský klub

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 20 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 48.780 Kč ❙ 1.991 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

LANGKAWI

Meritus Pelangi Beach Resort & Spa Langkawi

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN TERRACE:

– 5 restaurací a barů – 2 bazény – wellness – fitness centrum – plážové sporty – konferenční místnost 700 osob – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 15 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 61.380 Kč ❙ 2.505 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

16

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MALAJSIE

Holiday Inn Resort Penang

POKOJ TYP FERRINGHI TOWER HILL VIEW:

– 3 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – konferenční místnost 250 osob – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna a WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

PENANG

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 39.180 Kč ❙ 1.599 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Parkroyal Penang Resort

POKOJ TYP DELUXE:

– 2 restaurace, lounge, 2 bary – 2 bazény, dětský aquapark – skluzavky – wellness – fitness centrum – plážové sporty – dětský klub – konferenční místnost 120 osob

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna a WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

PENANG

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 45.380 Kč ❙ 1.852 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

17


PENANG

MALAJSIE

Eastern & Oriental Hotel Penang

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE SUITE:

– 4 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – konferenční místnost 600 osob

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – obývací pokoj – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

PERHENTIAN

Bubu Island Resort

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 60 MIN

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

VE MĚSTĚ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 48.780 Kč ❙ 1.991 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

plus

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– restaurace a bar – wellness – plážové sporty – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 60 MIN

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

INTERNET

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 46.480 Kč ❙ 1.897 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

18

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MALAJSIE

Japamala Resort Tioman Island

POKOJ TYP TREETOP CHALET:

– 2 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – potápění s kurzy PADI

– vilka – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 370 KM 5 HOD

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

POTÁPĚNÍ

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

TIOMAN

HOTEL:

ŠNORCHLOVÁNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 43.780 Kč ❙ 1.787 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN DELUXE:

– 6 restaurací a barů – 2 bazény – wellness – fitness centrum – 2 tenisové kurty – potápění s kurzy PADI – plážové sporty – konferenční místnost 30 osob – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

www.siamtravel.cz

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 2 KM 5 MIN

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

INTERNET

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

REDANG

The Taaras Beach & Spa Resort

ORIENTAČNÍ CENA: 46.480 Kč ❙ 1.897 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Telefon: +420 255 700 870-4

19


KOTA KINABALU

MALAJSIE

Gaya Island Resort

HOTEL:

POKOJ TYP BAYU VILLA:

– 4 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – fitness centrum – konferenční místnost 90 osob

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 20 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 51.480 Kč ❙ 2.101 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

PANGKOR

Pangkor Laut Resort

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN VILLA:

– 7 restaurací a barů – bazén – wellness – fitness centrum – 3 tenisové kurty – konferenční místnost 120 osob

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 45 MIN

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

OBĚDY

LOĎ 20 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

VEČEŘE

ORIENTAČNÍ CENA: 51.480 Kč ❙ 2.101 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

DUNGUN

Tanjong Jara Resort

HOTEL:

POKOJ TYP BUMBUNG:

– 3 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – 2 tenisové kurty – konferenční místnost 100 osob – obchod se suvenýry

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 40 MIN

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

INTERNET

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 54.180 Kč ❙ 2.211 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

20

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


VIETNAM

Six Senses Ninh Van Bay

POKOJ TYP HILL TOP POOL VILLA:

– 5 restaurací a barů – bazén – wellness – fitness centrum – tenisové kurty – plážové sporty – dětský klub

– vilka – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa s bazénem

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 40 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

NHA TRANG

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 102.080 Kč ❙ 4.167 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Evason Ana Mandara & Six Senses Spa

POKOJ TYP GARDEN VIEW VILLA:

– 4 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – fitness centrum – tenisový kurt – plážové sporty – dětský klub

– vilka – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 35 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

NHA TRANG

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 54.380 Kč ❙ 2.220 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

The Anam Resort

POKOJ TYP GARDEN VIEW VILLA:

– 4 restaurace a bary – 3 bazény – wellness – fitness centrum – tenisový kurt – plážové sporty – dětský klub

– vilka – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 10 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

NHA TRANG

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 45.280 Kč ❙ 1.848 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

21


CON DAO

VIETNAM

Six Senses Con Dao Resort

HOTEL:

OCEAN VIEW DUPLEX POOL VILLA:

– 4 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty – dětský klub

– vilka – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa s bazénem

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 10 KM 15 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 106.480 Kč ❙ 4.346 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HO TRAM

Ho Tram Beach Boutique Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN VIEW:

– restaurace a bar – bazén – wellness – tenisový kurt – plážové sporty – konferenční místnost 50 osob

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 110 KM 2 HOD

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 32.580 Kč ❙ 1.330 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

MUI NE

Mia Mui Ne Resort

HOTEL:

POKOJ TYP SAPA HOUSE:

– restaurace a bar – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 200 KM 4 HOD

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 36.780 Kč ❙ 1.501 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

22

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


VIETNAM

La Veranda Resort Phu Quoc

POKOJ TYP DELUXE GARDEN VIEW:

– 3 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 7 KM 5 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

PHU QUOC

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 42.380 Kč ❙ 1.730 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Salinda Resort Phu Quoc Island

POKOJ TYP DELUXE:

– 3 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – plážové sporty

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 5 KM 5 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

PHU QUOC

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 44.880 Kč ❙ 1.832 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Chen Sea Resort & Spa

POKOJ TYP SEA VIEW VILLA:

– 2 restaurace a bary – bazén – wellness – fitness centrum – tenisový kurt – plážové sporty

– vilka – klimatizace – LCD TV, DVD, trezor – minibar – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

PHU QUOC

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 50.780 Kč ❙ 2.073 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

23


V hlavní roli

NEJVĚTŠÍ OBRAZOVKA v oblacích

EMIRATES ECONOMY Přepněte na vyšší stupeň zábavy s největší obrazovkou v oblacích. Až na 3 500 kanálech můžete dohnat nejnovější filmové trháky nebo pocítit atmosféru stadiónu při živých sportovních přenosech.

Více zážitků, více zábavy.


SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 21 restaurací a barů – 6 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – 7 tenisových kurtů – squash – wellness – dětský klub – konferenční místnost 400 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF 10 KM 15 MIN

JUMEIRAH BEACH

Jumeirah Beach Hotel

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 81.280 Kč ❙ 3.318 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 50 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – 5 tenisových kurtů – squash – wellness – dětský klub – konferenční místnost 400 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF 10 KM 15MIN

JUMEIRAH BEACH

Madinat Jumeirah Mina A´Salam

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 70.280 Kč ❙ 2.869 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP RESORT DELUXE:

– 50 restaurací a barů – 5 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – 5 tenisových kurtů – squash – wellness – dětský klub – konferenční místnost 400 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

www.siamtravel.cz

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF 10 KM 15 MIN

JUMEIRAH BEACH

Madinat Jumeirah Al Naseem

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 85.080 Kč ❙ 3.473 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Telefon: +420 255 700 870-4

25


JUMEIRAH BEACH

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

The Ritz Carlton Dubai Jumeirah

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 9 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – 4 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 120 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 33 KM 30MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

GOLF 10 KM 15 MIN

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 52.980 Kč ❙ 2.162 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

DUBAJ

Ja Jebel Ali Beach Hotel

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 15 restaurací a barů – 4 bazény – fitness centrum – plážové sporty – 4 tenisové kurty – squash – wellness – dětský klub – konferenční místnost 700 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 50 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

GOLF V AREÁLU

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 33.580 Kč ❙ 1.371 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

DUBAJ

Ja Ocean View Hotel

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – wellness – dětský klub – konferenční místnost 100 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 35 KM 30 MIN

PLÁŽ 0-200 M

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

GOLF 10 KM 15 MIN

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 31.680 Kč ❙ 1.293 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

26

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


HOTEL:

POKOJ TYP CLASSIC:

– 3 restaurace – bazén – fitness centrum – wellness – konferenční místnost 65 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 27 KM 25MIN

VE MĚSTĚ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

GOLF 10 KM 15 MIN

DUBAJ

Coral Dubai Al Barsha

ORIENTAČNÍ CENA: 20.280 Kč ❙ 828 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 5 restaurací a barů – bazén – fitness centrum

– hotelová budova – klimatizace – rychlovarná konvice – LCD TV – trezor – koupelna, WC

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 27 KM 25MIN

VE MĚSTĚ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

GOLF 10 KM 15 MIN

DUBAJ

Citymax Hotel Al Barsha

ORIENTAČNÍ CENA: 17.780 Kč ❙ 726 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

27


RAS AL KHAIMAH

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

DoubleTree By Hilton Resort & Spa Marjan Island

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 14 restaurací a barů – 7 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 400 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 70 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

GOLF 10 KM 15 MIN

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 26.080 Kč ❙ 1.065 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

RAS AL KHAIMAH

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 10 restaurací a barů – 7 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 200 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 90 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

GOLF 10 KM 15 MIN

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 29.780 Kč ❙ 1.216 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

RAS AL KHAIMAH

Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – tenisový kurt – konferenční místnost 300 osob – zdarma transfery na pláž

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 100 KM 100 MIN

VE MĚSTĚ

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF 5 KM 10 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 23.980 Kč ❙ 979 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

28

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL:

POKOJ TYP CHALET:

– 5 restaurací a barů – 2 bazény – 1 bazén se skluzavkami – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt

– chalet – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 75 KM 80 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 10 KM 10 MIN

RAS AL KHAIMAH

Smartline Bin Majid Beach Resort plus

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 26.180 Kč ❙ 1.069 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 6 restaurací a barů – 2 bazény – plážové sporty – fitness centrum – wellness – dětský klub – konferenční místnost 700 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 80 KM 80 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

GOLF V AREÁLU

RAS AL KHAIMAH

Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 26.480 Kč ❙ 1.081 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP CLASSIC:

– 6 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 120 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 90 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

GOLF 10 KM 10 MIN

RAS AL KHAIMAH

The Cove Rotana Resort Ras Al Khaimah

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 19.680 Kč ❙ 803 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

29


AJMAN

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Bahi Ajman Palace Hotel

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 500 osob

– hotelová budova – klimatizace – rychlovarná konvice – LCD TV – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

SOFT ALL INCLUSIVE

GOLF 15 KM 15 MIN

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 18.380 Kč ❙ 750 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

AJMAN

Ajman Hotel

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 10 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 1200 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

GOLF 15 KM 15 MIN

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 21.780 Kč ❙ 889 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

FUJAIRAH

Fujairah Rotana Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP CLASSIC:

– 6 restauracÍ a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 300 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 140 KM 2,5 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 17.080 Kč ❙ 697 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

30

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


SRÍ LANKA

The Blue Water plus

POKOJ TYP STANDARD:

– 6 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – squash – wellness – konferenční místnost 250 osob – ayurveda

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

OKOLÍ KLIDNÉ

WADDUWA

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 33.380 Kč ❙ 1.362 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

The Palms Beruwela plus

POKOJ TYP DELUXE:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 150 osob – ayurveda

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – rychlovarná konvice – koupelna, WC – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 110 KM 2 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

OKOLÍ KLIDNÉ

BERUWELA

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 29.080 Kč ❙ 1.187 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Hikka Tranz By Cinnamon plus

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 6 restaurací a barů – bazén – wellness – konferenční místnost 500 osob – ayurveda

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – rychlovarná konvice – koupelna, WC – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 130 KM 2 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

HIKKADUWA

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 36.480 Kč ❙ 1.489 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

31


WELIGAMA

SRÍ LANKA

Weligama Bay Resort plus

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 1 restaurace a bar – bazén s vířivkou – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 50 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV,DVD – trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 170 KM 2,5 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

SURFING

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 33.080 Kč ❙ 1.350 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

AHUNGALLA

Hotel Riu Srí Lanka

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE:

– 9 restaurací a barů – 4 bazény – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 130 KM 2 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 40.780 Kč ❙ 1.665 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

AHUNGALLA

Heritance Ahungalla

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 8 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – konferenční místnost 150 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 130 KM 2 HOD

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

VHODNÉ PRO DĚTI

ORIENTAČNÍ CENA: 41.180 Kč ❙ 1.681 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

32

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 3 restaurace a bary – bazén – plážové sporty – konferenční místnost 100 osob – ayurveda – pozorování velryb

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – rychlovarná konvice – koupelna, WC – balkón/terasa

SRÍ LANKA ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 195 KM 5 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ALL ZA PŘÍPLATEK INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

V CENĚ

TRINCOMALEE – UPAVELLI BEACH

Trinco Blu By Cinnamon

ORIENTAČNÍ CENA: 32.380 Kč ❙ 1.322 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– restaurace s výhledem na oceán – ayurveda – pozorování velryb – jóga s českým instruktorem – plážové sporty: paddleboard, plážový volejbal – český management

– bungalovy – sprcha, WC – terasa – za příplatek klimatizované vily *** plus

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 195 KM 5 HOD

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

KLIMATIZACE

POTÁPĚNÍ

TRINCOMALEE – UPAVELLI BEACH

108 Palms Beach Resort plus

OKOLÍ KLIDNÉ

GOLF 12 KM 20 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 28.480 Kč ❙ 1.162 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

33


MALEDIVY

Sun Island Resort & Spa

JIŽNÍ ARI ATOL

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD BEACH BUNGALOV:

– 11 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – squash – konferenční místnost 200 osob

– bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

PŘELET LOĎ 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 44.780 Kč ❙ 1.828 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

BAA ATOL

Royal Island Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP BEACH VILLA:

– 5 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – squash

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

PŘELET LOĎ 35 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚT

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 48.780 Kč ❙ 1.991 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

SEVERNÍ MALE ATOL

Paradise Island Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP BUNGALOV:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – squash – konferenční místnost 250 osob

– bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 20 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 45.580 Kč ❙ 1.860 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

34

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MALEDIVY

Kuramathi Maldives

POKOJ TYP STANDARD BEACH VILLA:

– 18 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

HYDROPLÁN 20 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

PLNÁ PENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

SEVERNÍ ARI ATOL

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 68.080 Kč ❙ 2.779 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP BEACH VILLA:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – stolní tenis – plážové sporty – potápěčské centrum

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

HYDROPLÁN 40 MIN

NA PLÁŽI

18 +

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

PLNÁ PENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

LHAVIYANI ATOL

Komandoo Island Resort & Spa

ORIENTAČNÍ CENA: 68.080 Kč ❙ 2.779 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP BEACH VILLA:

– 5 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

HYDROPLÁN 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

LHAVIYANI ATOL

Cocoon Maldives

ORIENTAČNÍ CENA: 75.880 Kč ❙ 3.097 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

35


JIŽNÍ MALE ATOL

MALEDIVY

Velassaru Maldives

HOTEL: – 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness

POKOJ TYP DELUXE BUNGALOV: – bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, DVD – trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 55.380 Kč ❙ 2.260 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

ADDU ATOL

Shangri – La ´S Villingili Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP POOL VILLA:

– 6 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

PŘELET LOĎ 75 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF V AREÁLU

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 168.980 Kč ❙ 6.897 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

LHAVIYANI ATOL

Atmosphere Kanifushi Maldives

HOTEL:

POKOJ TYP SUNSET BEACH VILLA:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub

– vilka – klimatizace – rychlovarná konvice – LCD TV,DVD – trezor – koupelna, WC – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

HYDROPLÁN 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 103.280 Kč ❙ 4.216 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

36

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MALEDIVY

Heritance Aarah

POKOJ TYP BEACH VILLA:

– 12 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV,trezor – koupelna, WC – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

HYDROPLÁN 40 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

RAA ATOLL

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 81.980 Kč ❙ 3.346 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP SUNRISE VILLA:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – vodní sporty – plážové sporty – wellness

– vodní vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV,DVD – trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa s bazénem

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 25 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

JIŽNÍ MALE ATOL

Adaaran Prestige Vadoo

ORIENTAČNÍ CENA: 114.380 Kč ❙ 4.669 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP BEACH VILLA:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – vodní sporty – tenisový kurt – squash – wellness – dětské hřiště

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV,trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

SEVERNÍ MALE ATOL

Adaaran Select Hudhuranfushi

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 58.280 Kč ❙ 2.379 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

37


LE MORNE

MAURITIUS

Lux Le Morne

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 3 restaurace a bary – 4 bazény – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 40 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkon/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 80 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

GOLF 2 KM 4 MIN

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 51.380 Kč ❙ 2.100 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

LE MORNE

Riu Creole

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 6 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 60 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 75 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 44.580 Kč ❙ 1.819 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

LE MORNE

Riu Le Morne

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 5 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 60 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – rychlovarná konvice – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 75 MIN

NA PLÁŽI

18+

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 47.180 Kč ❙ 1.926 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

38

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MAURITIUS

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 5 restaurace a bary – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – wellness – konferenční místnost 40 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 65 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

18+

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 10 KM 15 MIN

POTÁPĚNÍ

BELLE MARE

Ambre Resort

ORIENTAČNÍ CENA: 47.180 Kč ❙ 1.926 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

plus

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN BUNGALOV:

– 13 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 80 osob

– bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

FLIC EN FLAC

La Piroque Resort

ORIENTAČNÍ CENA: 51.080 Kč ❙ 2.085 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Sugar Beach

– 9 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – 6 tenisových kurtů – wellness – dětský klub – konferenční místnost 80 osob

POKOJ TYP GARDEN MANOR HOUSE: – hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

FLIC EN FLAC

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 52.080 Kč ❙ 2.126 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

39


BALACLAVA

MAURITIUS

Le Victoria

plus

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 34 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – 3 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 180 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 80 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 52.580 Kč ❙ 2.146 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

BLUE BAY

Shandrani Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 7 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – 6 tenisových kurtů – wellness – dětský klub – konferenční místnost 180 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 6 KM 15 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF V AREÁLU

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 64.980 Kč ❙ 2.654 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

LE MORNE

Dinarobin Hotel Golf & Spa plus

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE:

– 8 restaurací a barů – 6 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – 3 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 160 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 70 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF V AREÁLU

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 55.780 Kč ❙ 2.278 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

40

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MAURITIUS

plus

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN POOL VILLA:

– 5 restaurací a barů – 4 bazény – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 70 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 35 KM 45 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF V AREÁLU

POTÁPĚNÍ

POLOPENZE

BEAU CHAMP

Four Season

ORIENTAČNÍ CENA: 86.580 Kč ❙ 3.534 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Hilton Resort

POKOJ TYP DELUXE:

– 6 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 90 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

PLNÁ PENZE

INTERNET

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

FLIC EN FLAC

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 52.980 Kč ❙ 2.163 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Maritim Crystal Beach

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 60 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 65 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

ALL INCLUSIVE

OKOLÍ KLIDNÉ

BELLE MARE

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 41.280 Kč ❙ 1.685 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

41


TROU D´EAU DOUCE

MAURITIUS

Shangri-la Touessrok Resort plus

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 6 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – konferenční místnost 80 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

LE MORNE

LETIŠTĚ 25 KM 40 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF V AREÁLU

POTÁPĚNÍ

POLOPENZE

PLNÁ PENZE

ORIENTAČNÍ CENA: 75.080 Kč ❙ 3.065 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

St. Regis

plus

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE:

– 6 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – konferenční místnost 40 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 80 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

PLNÁ PENZE

ORIENTAČNÍ CENA: 101.180 Kč ❙ 4.129 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU –

Lux Belle Mare

BELLE MARE

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 100 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 65 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

POLOPENZE

ALL INCLUSIVE

ORIENTAČNÍ CENA: 56.480 Kč ❙ 2.305 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

42

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MAURITIUS

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 6 restaurací a bary – 4 bazény – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost pro 112 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkon/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 75 KM 80 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

CALODYNE

Zilwa Attitude

ORIENTAČNÍ CENA: 42.880 Kč ❙ 1.751 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 3 restaurace a bary – 2 bazény – wellness – dětský klub

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 60 MIN

PLÁŽ 0-200 M

18+

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

BELLE MARE

Emeraude Beach Attitude

ORIENTAČNÍ CENA: 40.080 Kč ❙ 1.636 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 2 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 20 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

18+

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ALL INCLUSIVE

POINTE AUX PIMENTS

Le Recif Attitude

ORIENTAČNÍ CENA: 37.080 Kč ❙ 1.514 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

43


SAINT GILLES

RÉUNION

Lux Saint Gilles

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 180 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 45 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF 8 KM 15 MIN

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 54.480 Kč ❙ 2.224 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

LA SALINE

Le Nautile

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 3 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – konferenční místnost 80 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 37 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚT

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

GOLF 8 KM 15 MIN

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 47.680 Kč ❙ 1.946 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Iloha Sea View Hotel

POKOJ TYP STANDARD:

– 3 restaurace a bar – 2 bazény – wellness

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – bakón/terasa

SAINT LEU

HOTEL:

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 70 MIN

PLÁŽ 200-500 M

VHODNÉ PRO DĚTI

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

ORIENTAČNÍ CENA: 49.280 Kč ❙ 2.015 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

44

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


SEYCHELY

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN VILLAS:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 80 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 35 KM 75 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

POLOPENZE

PLNÁ PENZE

SILHOUETTE

Hilton Labriz Resort

ORIENTAČNÍ CENA: 71.980 Kč ❙ 2.938 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 3 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 80 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 5 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

POLOPENZE

PLNÁ PENZE

MAHE

Avani Barbarons Resort

ORIENTAČNÍ CENA: 67.280 Kč ❙ 2.746 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– restaurace a bar – plážové sporty – wellness

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 12 KM 20 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

PLNÁ PENZE

PRASLIN

Paradise Hotel

ORIENTAČNÍ CENA: 102.180 Kč ❙ 4.416 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

45


SIAM Travel.FINAL.SONSXM.pdf

1

7/16/18

9:24 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SINT MAARTEN LIMITLESS ALL-INCLUSIVE RESORTS

SONESTA OCEAN POINT RESORT SONESTA MAHO BEACH RESORT, CASINO & SPA


MEXIKO

Grand Bahia Principe Coba

– 17 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – vodní park – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 600 osob

POKOJ TYP JUNIOR SUITE SUPERIOR: – hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 100 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

PLÁVÁNÍ S DELFÍNY

POTÁPĚNÍ

GOLF V AREÁLU

RIVIERA MAYA

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 52.580 Kč ❙ 2.146 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 13 restaurací a barů – 3 bazény – plážové sporty – vodní park – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 600 osob

– hlavní budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 100 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

PLÁVÁNÍ S DELFÍNY

POTÁPĚNÍ

GOLF V AREÁLU

RIVIERA MAYA

Grand Bahia Principe Tulum

ORIENTAČNÍ CENA: 53.480 Kč ❙ 2.183 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Luxury Bahia Principe Akumal

– 16 restaurací a barů – 3 bazény – plážové sporty – vodní park – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 600 osob

POKOJ TYP JUNIOR SUITE SUPERIOR – hlavní budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 100 KM 70 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

PLÁVÁNÍ S DELFÍNY

POTÁPĚNÍ

GOLF V AREÁLU

RIVIERA MAYA

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 56.080 Kč ❙ 2.289 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

47


TULUM

MEXIKO

Dreams Tulum Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 16 restaurací a barů – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 600 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 110 KM 80 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 15 KM 30 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 57.080 Kč ❙ 2.330 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

CANCÚN

Secrets The Vine Cancun

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 15 restaurací a barů – 4 bazény – fitness centrum – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 800 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 18 KM 20 MIN

NA PLÁŽI

18+

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 3 KM 5 MIN

OCHUTNÁVKY VÍNA

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 68.680 Kč ❙ 2.803 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

PUERTO MORELOS

Secrets Silversands Riviera Cancún

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 19 restaurací a barů – 8 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – konferenční místnost 380 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

18+

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 25 KM 30 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 63.980 Kč ❙ 2.611 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

48

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


MEXIKO

HOTEL:

POKOJ TYP PROMO ROOM:

– 8 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 1200 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 25 KM 30 MIN

PUERTO MORELOS

Now Jade Riviera Cancún

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 55.180 Kč ❙ 2.252 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP PROMO ROOM:

– 7 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 810 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 20 KM 20 MIN

PUERTO MORELOS

Now Sapphire Riviera Cancún

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 55.780 Kč ❙ 2.276 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 9 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 250 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 55 KM 45 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

POTÁPĚNÍ

GOLF 1 KM 3 MIN

VHODNÉ PRO DĚTI

PLAYA DEL CARMEN

Viva Wyndham Maya

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 49.580 Kč ❙ 2.023 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

49


PLAYA DEL CARMEN

MEXIKO

Grand Riviera Princess All Suites & Spa Resort

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE:

– 19 restaurací a barů – 12 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – 6 tenisových kurtů – wellness – dětský klub – konferenční místnost 1500 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 50 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 5 KM 10 MIN

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 55.680 Kč ❙ 2.273 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

PLAYA DEL CARMEN

Platinum Yucatán Princess All Suites & Spa Resort Adults Only

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE DELUXE:

– 15 restaurací a barů – 13 bazénů – fitness centrum – plážové sporty – 6 tenisových kurtů – wellness – konferenční místnost 450 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 50 MIN

NA PLÁŽI

18+

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 25 KM 30 MIN

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 60.580 Kč ❙ 2.472 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

PLAYA DEL CARMEN

BlueBay Grand Esmeralda

HOTEL: – 12 restaurací a barů – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 650 osob

POKOJ TYP DELUXE GARDEN VIEW: – hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 45 KM 40 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 3 KM 10 MIN

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 49.780 Kč ❙ 2.032 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

50

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 12 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 170 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 45 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

PUNTA CANA

Dreams Palm Beach Punta Cana Resort & Spa

ORIENTAČNÍ CENA: 45.580 Kč ❙ 1.860 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP DELUXE:

– 23 restaurací a barů – 4 bazény – fitness centrum – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 100 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

PUNTA CANA

Sunscape Bavaro Beach Punta Cana

ORIENTAČNÍ CENA: 43.180 Kč ❙ 1.763 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Now Larimar Punta Cana

– 17 restaurací a barů – 3 bazény – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 70 osob

POKOJ TYP DELUXE GARDEN VIEW: – hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 24 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 3 KM 10 MIN

PUNTA CANA

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 44.380 Kč ❙ 1.812 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

51


PUNTA CANA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Bavaro Princess Resort Spa & Casino

HOTEL:

POKOJ TYP BUNGALOW SUITE:

– 17 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – 3 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 350 osob

– Vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 2 KM 5 MIN

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 46.180 Kč ❙ 1.884 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

PUNTA CANA

Caribe Club Princess Beach Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 11 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 350 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 18 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 1 KM 5 MIN

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 41.680 Kč ❙ 1.702 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

PUNTA CANA

Arena Blanca

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 80 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 20 KM 30 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 7 KM 15 MIN

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 37.680 Kč ❙ 1.538 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

52

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE DELUXE:

– 8 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – konferenční místnost 180 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 40 MIN

NA PLÁŽI

18+

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 1 KM 5 MIN

POTÁPĚNÍ

PUNTA CANA

Luxury Bahia Principe Ambar

ORIENTAČNÍ CENA: 45.780 Kč ❙ 1.869 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP JUNIOR SUITE DELUXE:

– 10 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 180 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 40 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 1 KM 5 MIN

POTÁPĚNÍ

PUNTA CANA

Grand Bahia Principe Bavaro

ORIENTAČNÍ CENA: 42.380 Kč ❙ 1.729 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP J. S. SUPERIOR:

– 8 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 180 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 30 KM 40 MIN

PLÁŽ 200-500 M

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 1 KM 5 MIN

PUNTA CANA

Grand Bahia Principe Turquesa plus

ORIENTAČNÍ CENA: 41.480 Kč ❙ 1.693 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

53


VARADERO

KUBA

Melia Varadero

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 12 restaurací a barů – 2 bazény – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – wellness – konferenční místnost 300 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

LETIŠTĚ 35 KM 45 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMA­TIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

GOLF 1 KM 5 MIN

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 44.680 Kč ❙ 1.824 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Barcelo Solymar Resort

VARADERO

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

plus

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 21 restaurací a barů – 3 bazény – fitness centrum – plážové sporty – 3 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 400 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 35 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚT

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

GOLF 2 KM 5 MIN

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 44.880 Kč ❙ 1.832 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

VARADERO

Villa Tortuga

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 3 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – dětský klub

– vilka – klimatizace – LCD TV, trezor – koupelna, WC – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 25 KM 35 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ČESKÝ DELEGÁT

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

ORIENTAČNÍ CENA: 35.980 Kč ❙ 1.061 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

54

Mobil:+420 603 552 830

www.siamtravel.cz


SV. MARTIN

Sonesta Maho Beach

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 10 restaurací a barů – bazén a dětský bazén – fitness centrum – tenisový kurt – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 700 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 2 KM 5 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 1 KM 3 MIN

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

MAHO BEACH

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 65.480 Kč ❙ 2.673 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Sonesta Ocean Point

POKOJ TYP JUNIOR SUITE:

– 4 restaurace a bary – 3 bazény – fitness centrum – tenisový kurt – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 700 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 2 KM 5 MIN

NA PLÁŽI

18+

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 1 KM 3 MIN

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

MAHO BEACH

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 93.180 Kč ❙ 3.803 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

55


GOSIER

GUADELOUPE

La Créole Beach Hotel & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP CLASSIC:

– 4 restaurace a bary – 3 bazény – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 12 KM 20 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 44.380 Kč ❙ 1.811 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Langley Resort Fort Royal

DESHAIES

HOTEL: – 3 restaurace a bary – bazén – plážové sporty – dětský klub – konferenční místnost 160 osob

POKOJ TYP BUNGALOW GARDEN VIEW: – bungalov – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 35 KM 45 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

VEČEŘE

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 39.480 Kč ❙ 1.611 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

56

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


POKOJ TYP DELUXE GARDEN:

– 6 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – vodní sporty – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 350 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

www.siamtravel.cz

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

CURACAO

HOTEL:

CURACAO

plus

Sunscape Curacao Resort, Spa & Casino

ORIENTAČNÍ CENA: 59.980 Kč ❙ 2.448 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Telefon: +420 255 700 870-4

57


DIANI BEACH

KEŇA

Papillon Lagoon Reef plus

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – vodní sporty – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 45 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF 6 KM 10 MIN

SAFARI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 37.480 Kč ❙ 1.530 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

DIANI BEACH

Leopard Beach Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD:

– 12 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – vodní sporty – wellness – konferenční místnost 100 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 45 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

GOLF 400 M 5 MIN

SAFARI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 36.280 Kč ❙ 1.481 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

58

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


KEŇA

The Sands At Nomad

POKOJ TYP FOREST VIEW:

– 4 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – vodní sporty – wellness

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 45 KM 100 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

PLNÁ PENZE

POTÁPĚNÍ

GOLF 8 KM 15 MIN

OKOLÍ KLIDNÉ

DIANI BEACH

HOTEL:

SAFARI

ORIENTAČNÍ CENA: 50.580 Kč ❙ 2.064 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

The Sands At Chale Island

POKOJ TYP STANDARD:

– 3 restaurace a bary – bazén – fitness centrum – plážové sporty – vodní sporty – wellness

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 120 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

PLNÁ PENZE

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

CHALE ISLAND

HOTEL:

SAFARI

ORIENTAČNÍ CENA: 45.180 Kč ❙ 1.844 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Baobab Beach Resort & Spa

POKOJ TYP STANDARD:

– 12 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – vodní sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 120 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

www.siamtravel.cz

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 45 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

GOLF 6 KM 10 MIN

POTÁPĚNÍ

SAFARI

OKOLÍ KLIDNÉ

DIANI BEACH

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 43.080 Kč ❙ 1.758 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

Telefon: +420 255 700 870-4

59


PINGWE

ZANZIBAR

Karafuu Beach Resort & Spa

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN:

– 4 restaurace a bary – 3 bazény – fitness centrum – plážové sporty – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 150 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 75 MIN

NA PLÁŽI

POLOPENZE

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

INTERNET

POTÁPĚNÍ

ZA ALL PŘÍPLATEK INCLUSIVE

VHODNÉ PRO DĚTI

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 35.980 Kč ❙ 1.469 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

NUNGWI

Diamonds La Gemma dell‘Est

HOTEL:

POKOJ TYP VILLA CLUB:

– 10 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – tenisový kurt – wellness – dětský klub – konferenční místnost 220 osob

– vilka – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 75 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

ALL INCLUSIVE

INTERNET

KLIMA­TIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 55.480 Kč ❙ 2.265 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

60

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


ZANZIBAR

Palumbo Kendwa Zanzibar

POKOJ TYP STANDARD:

– 2 restaurace a bary – bazén – plážové sporty – wellness

– hotelová budova – klimatizace – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 75 MIN

PLÁŽ 500 – 700 M

OKOLÍ RESTAURACE NÁKUPY

V CENĚ

SOFT ALL INCLUSIVE

TRANSFER NA PLÁŽ

INTERNET

KLIMA­TIZACE

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

ŠNORCHLOVÁNÍ

KENDWA

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 40.280 Kč ❙ 1.644 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP STANDARD GARDEN:

– 6 restaurací a barů – bazén – fitness centrum – plážové sporty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 160 osob

– hotelová budova – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 45 KM 50 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

ALL INCLUSIVE

POTÁPĚNÍ

PWANI MCHANGANI

Ocean Paradise Resort & Spa

ORIENTAČNÍ CENA: 43.680 Kč ❙ 1.783 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN COTTAGE:

– restaurace a bar – bazén – plážové sporty – knihovna – wellness

– bungalov – klimatizace – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 60 KM 90 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

POLOPENZE

KLIMATIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PLNÁ PENZE PŘÍPLATEK

NUNGWI

Mnarani Beach Cottages

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 36.780 Kč ❙ 1.501 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

61


COOKOVY OSTROVY

Pacific Resort Rarotonga

RAROTONGA

HOTEL: – 2 restaurace a bary – bazén – plážové sporty – wellness

POKOJ TYP STANDARD STUDIO: – hotelová budova – klimatizace – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 15 KM 25 MIN

NA PLÁŽI

SNÍDANĚ

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

PLNÁ PENZE

INTERNET

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

OKOLÍ KLIDNÉ

POTÁPĚNÍ

GOLF 15KM 25MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 67.680 Kč ❙ 2.762 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

AITUTAKI

Tamanu Beach Aitutaki

HOTEL:

POKOJ TYP GARDEN BUNGALOW:

– restaurace a bar – 2 bazény – plážové sporty – wellness – konferenční místnost 80 osob

– bungalov – klimatizace – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 4 KM 10 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ

KLIMATIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

INTERNET

POTÁPĚNÍ

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 72.680 Kč ❙ 2.967 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

62

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


FIJI

Intercontinental Fiji Golf Resort & Spa

POKOJ TYP GARDEN VIEW:

– 6 restaurací a barů – 3 bazény – fitness centrum – wellness – dětský klub – konferenční místnost 660 osob

– vilka – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 50 KM 60 MIN

NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO DĚTI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

GOLF V AREÁLU

OKOLÍ KLIDNÉ

CORAL COAST

HOTEL:

ORIENTAČNÍ CENA: 67.980 Kč ❙ 2.775 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP ISLAND BURE:

– 6 restaurací a barů – 2 bazény – 2 tenisové kurty – wellness – dětský klub – konferenční místnost 120 osob

– bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 1,5 H

NA PLÁŽI

VHODNÝ PRO DĚTI

V CENĚ

PLNÁ PENZE

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

POTÁPĚNÍ

MAMANUCA ISLANDS

Mana Island Resort & Spa

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 74.780 Kč ❙ 3.052 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

HOTEL:

POKOJ TYP RESORT ROOM:

– restaurace a bar – bazén – tenisový kurt – plážové sporty – wellness

– bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 1,5 H

NA PLÁŽI

18+

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

PLNÁ PENZE

POTÁPĚNÍ

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

MAMANUCA ISLANDS

Matamanoa Island Resort

OKOLÍ KLIDNÉ

ORIENTAČNÍ CENA: 69.780 Kč ❙ 2.848 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

www.siamtravel.cz

Telefon: +420 255 700 870-4

63


BORA BORA

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

Maitai Polynesia Bora Bora

HOTEL:

POKOJ GARDEN VIEW:

– 5 restaurací a barů – plážové sporty – wellness

– hotelová budova – klimatizace – minibar – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LOĎ 25 MIN

NA PLÁŽI

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

INTERNET

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 83.180 Kč ❙ 3.395€ ❙ 7 NOCÍ POBYTU

BORA BORA

Le Méridien Bora Bora

HOTEL:

POKOJ TYP BUNGALOV:

– 5 restaurací a barů – bazén – plážové sporty – wellness

– bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

V CENĚ

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 10 KM 20 MIN

NA PLÁŽI

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

ŠNORCHLOVÁNÍ

PLNÁ PENZE

ALL INCLUSIVE

ZA POLOPENZE PŘÍPLATEK

OKOLÍ KLIDNÉ

INTERNET

POTÁPĚNÍ

ORIENTAČNÍ CENA: 134.880 Kč ❙ 5.505 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

MOOREA

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort

HOTEL:

POKOJ TYP SUPERIOR:

– 4 restaurace a bary – bazén – plážové sporty – wellness

– bungalov – klimatizace – minibar – rychlovarná konvice – LCD TV, trezor – koupelna, WC – vysoušeč vlasů – balkón/terasa

ODLETY PRAHA VÍDEŇ

LETIŠTĚ 2 KM 5 MIN

NA PLÁŽI

OKOLÍ KLIDNÉ

V CENĚ

SNÍDANĚ BUFET

KLIMA­TIZACE

INTERNET

ŠNORCHLOVÁNÍ

ZA PŘÍPLATEK

OBĚDY

VEČEŘE

POTÁPĚNÍ

GOLF 3 KM 10 MIN

ORIENTAČNÍ CENA: 97.080 Kč ❙ 3.962 € ❙ 7 NOCÍ POBYTU

64

Mobil: +420 603 552 830

www.siamtravel.cz


Všeobecné smluvní podmínky CK Siam Travel International, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

Smlouva mezi účastníkem zájezdu a společností Siam Travel Int. s.r.o. (dále jen „cestovní kancelář“) je uzavřena dnem podpisu cestovní smlouvy jako závazné přihlášky na zájezd účastníkem zájezdu a jejím potvrzením cestovní kanceláří. Současně s uzavřením smlouvy nabývají účinnosti i tyto Všeobecné podmínky. Při podpisu cestovní smlouvy jako závazné přihlášky na zájezd je účastník zájezdu (objednavatel) povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu. Doplatek ve výši zbývajících 50 % z celkové ceny zájezdu je účastník zájezdu (objednavatel) povinen doplatit cestovní kanceláři Siam Travel Int. do 45 dnů před daným termínem odjezdu/odletu zákazníka. Tímto termínem se rozumí připsání této částky na účet cestovní kanceláře Siam Travel Int. nebo složení této částky v hotovosti do pokladny cestovní kanceláře Siam Travel Int.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU: Účastník zájezdu je povinen mít platný cestovní doklad, eventuálně i platné vstupní vízum, a to i dle požadavků cílové země a event. zemí tranzitních. Cestovní doklad si zajišťuje sám na vlastní náklady. Každý účastník zájezdu je osobně zodpovědný za dodržování celních, pasových a zdravotních podmínek a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto podmínek, nese účastník zájezdu. 3. PRÁVA A POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE: Cestovní kancelář je oprávněna, a účastníku zájezdu nevzniká právo na odstoupení od smlouvy, v případech, které nemůže ovlivnit (zejména změny u obchodních a zahraničních partnerů, dopravců, leteckých společností a jiných dodavatelů služeb), a okolností, které nelze vyvrátit (jako je např. změna devizového kurzu): ● v případě, že bude nezbytné účastníka zájezdu ubytovat v jiném hotelu, si cestovní kancelář vyhrazuje právo zajistit mu ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie ● navýšit cenu ve smyslu § 852c obč. zák. ● posunout termíny zájezdu až o 48 hodin, a to i bez souhlasu účastníka zájezdu ● zrušit zájezd nejpozději do 21 dnů před termínem odjezdu při nesplnění podmínky minimálního počtu účastníků, nevyužije-li účastník zájezdu možnost náhradního zájezdu, cena jím uhrazená mu bude cestovní kanceláří vrácena ● zrušit či zkrátit zájezd z důvodu vyšší moci – cestovní kancelář má v tomto případě nárok na úhradu všech již poskytnutých služeb – v případě zrušení zájezdu je cestovní kancelář povinna nabídnout účastníkovi zájezdu náhradní zájezd ● cestovní kancelář neručí za event. zpoždění či změny v dopravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (povětrnostních, technických, přetížené letecké cesty apod.). Účastník zájezdu musí brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění při plánování přípojů a dalších svých aktivit. ● o všech případných změnách bude účastník zájezdu informován. ● podpisem cestovní smlouvy, nebo podpisem objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění Siam Travel Int. s.r.o. zpracovával a shromažďoval osobní údaje zákazníka v tomto rozsahu: jméno příjemní, datum narození, bydliště a jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. 4. ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU:

Je možné pouze za níže uvedených stornovacích podmínek určených cestovní kanceláří. Storno poplatky činí: ● 20 % z ceny při zrušení zájezdu do 60. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 35 % z ceny při zrušení zájezdu od 59. dne do 31. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 50 % z ceny při zrušení zájezdu od 30. dne do 21. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 75 % z ceny zájezdu od 20. dne do 8. dne včetně před termínem odjezdu daného zájezdu. ● 100 % ceny zájezdu od 7. dne do dne odjezdu daného zájezdu.

EXOTIKA

Mějte svou cestovní pojistku vždy při ruce v aplikaci Moje Evropská Android

iOS

NEJKVALITNĚJŠÍ DOVOLENÁ NA MÍRU OD ROKU 1992

worldwide

www.ervpojistovna.cz

na českém trhu

5. ZMĚNA V KNIHOVÁNÍ: V případě podstatné změny v knihování, jíž je myšlena změna jména cestujícího, prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity, provedené do 60 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí zákazník paušální poplatek 1500 Kč/osoba. Pozdější změna se považuje za zrušení původní smlouvy a za novou objednávku. Pokud skutečné účelně vynaložené náklady, ke kterým došlo zrušením cestovní smlouvy nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl. 6. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZÁJEZDU, REKLAMACE: Účastník zájezdu je povinen reklamovat vady poskytnutých služeb na místě (u delegáta cestovní kanceláře nebo přímo v hotelu) tak, aby bylo možno tyto vady odstranit pokud možno ještě během pobytu. Pokud reklamace nebude vyřízena na místě, musí účastník zájezdu uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamační řízení se řídí reklamačním řádem, který je k dispozici v sídle společnosti a také na internetových stránkách společnosti (www.siamtravel.cz). 7. POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU: Účastník zájezdu je povinen na vlastní náklady se nechat pojistit v rozsahu komplexního cestovního pojištění, které zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, odpovědnost za škody, pojištění cestovních zavazadel. Doporučujeme se pojistit u Evropské pojišťovny (ERV), tyto pojistky můžete uzavřít i v naší cestovní kanceláři.

8.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA A SPOLUCESTUJÍCÍCH

1.1. Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění

smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.

1.2. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v čl. 8.1. v ne-

zbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země poskytne cestovní kancelář na žádost zákazníka.

1.3. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek sta-

novených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

1.4. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu siam@siamtravel.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu. 1.5. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve smlouvě o zájezdu, ale i jiným prohlášením, s tím, že cestovní kancelář bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. 1.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení. 1.7. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva: a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to

podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu siam@siamtravel.cz. b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů. c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem. d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Všeobecné podmínky účasti na zájezdu platí pro všechny zájezdy a služby organizované cestovní kanceláří a jsou v tomto znění platné od 1.5.2018.