Page 1

໨ ߹ ۞ ‫ ײ‬ಓ!!

April 2008 51st ISSUE

!2008 ಃ΋ԛᡶНྛԦࢉ᏾‫҇ݯ‬໔૸ፕ཮! ‫ܜ‬ၷ̂ጯ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚!

本期摘要 ●

2008 ௐ˘Ѩ

ડ൴ण‫ົם‬೩΍Ăॻᐝപ໨‫ڌ‬ᖳྮ 451 ‫ګޒ‬

ៃͪ໨ѳߖ

ົĂ‫ ٺ‬2008 ѐ 03 ͡ 26 ͟(ˬ)˭̾ 15:00Ă

߱‫઼ثګ‬ѣੑயԊ˿г૱ѣ‫׾‬Ӱ้ୢુཉଐ

ፋ‫ڼ‬ϔม੅

дέ‫ݑ‬ξۤડ̂ጯΡฟĄώѨົᛉϤ‫ܜ‬ၷ̂

ְĄ༊ಞᒖ༖΃ܑเщአநְ‫ܜ‬ӈ‫םג‬ӄᓑ

ኢົ!

ጯ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚ ߸ᇉ‫آ‬ӄநି଱͹޺Ăᄃ

ᘭέ‫ݑ‬ξᒖܲԊ୻ੵĄΩᒖ༖เநְ‫ܜ‬೩

ົˠࣶѣҖ߆ੰᒖܲཌͪܲ఍഼ֶකćέ‫ݑ‬

΍Ĉ(i)ॻᐝപ໨ଳၟ߹఍ந‫ͪ̌ګޢ‬ณ˭

ξۤડ̂ጯӓ̥֣ă‫ڒ‬လᇇăՂ‫ܪ‬ćঔҪ઼

ࢫĂߏӎ̪ѣనཉͪኳஐ̼న߉υࢋĂ‫ޙ‬ᛉ

ώѐ‫ޘ‬ௐ˘Ѩៃͪ໨ѳߖፋ‫ڼ‬ϔม੅ኢ

ົᛉ ВТ֨ ‫ט‬ᒖဩϚཋ!

̈ӓࡷј(Тॡ΃ܑщ‫ڌ‬ल๩ч᜕έѯ‫ ̈̌ګ‬ᅮү҂ณĄ(ii)ॻᐝപ໨‫ثګ‬ҫਆᚑࢦĂֹ ฤ)ć‫઼̈ึ׶‬ఄᇉϲćέ‫ݑ‬ξΔડࢦᎸۤડ ‫ګ‬྽ᒺഴĂᑕѣგநඉரĄώีᛉ९ᛉՙĈ ൴ण‫̌ګົם‬ч୕࠹ӄ֟чฤዑ‫ܠڒ‬ౠć̂

ॻᐝപ໨‫ثګ‬ᆿୢ‫ۏ‬ϴཉયᗟ‫ޢ‬ᜈგந‫ޙ‬ኛ

പۤડ൴ण‫ົם‬เ഑ເćࡓፘ‫ܲڒ‬᜕‫ົם‬เ

ᒖܲཌৼˢ‫̌ګ‬ፋ‫̍ڼ‬үĄϔม၆ॻᐝപ໨

ॢ‫۾‬ăՂซ୹ćέ‫ݑ‬Ꭹ(ξ)ᒖဩ᜕ܲᓑ༖ć

ፋ‫ޙ΁׎۞ڼ‬ᛉĂ೩ֻᒖܲཌଯજ࠹ᙯ̍ү

̚රᗁְࡊԫ̂ጯ࿩ֶನć‫ܜ‬ၷ̂ጯౘ୿ऍ

ॡણ੩Ą!

ඈˠĄ

ᛉ९˟੅ኢ 2008 ѐៃͪ໨ϔม੅ኢົ

ົᛉฟؕ߸ᇉ‫آ‬ҁरࢵАಡӘĈ

‫ޙ‬ᛉଯજࢦᕇĈ(1)ѳߖ֟чᄃ݇ഴć(2)щ

˘ă2008-2010 ѐᒖܲཌĶ˟̥໨ăៃͪ໨

ึଵͪஐ̼న߉ᄮዳć(3)‫ם‬ӄᒖܲཌଯજ

‫֟̌ګ‬чგநࢍ൪ķ̏ԆјෞᏴĂώϔม੅

ៃͪ໨ፋ‫ڼ‬ĄঔҪ઼̈Ķ̈έѯ֟чฤķӓ

ኢπέ૟ਕᒔᒖܲཌ‫ܜ‬ഇ͚޺Ăჯ޺ྻүĄ

ࡷјࢵА೩΍Ĉ 96 ѐ‫ٺ‬ঔҪ઼̈Ρฟ̝လ

̫ѐ‫ޘ‬າᆧีϫĈ౦ཏѪ˸ҿҾ̈́఍ந፟

‫̂ݑ‬вፋ‫̳ڼ‬᝘ົ‫ޢ‬Ăᒖܲཌਨᑢလ‫̂ݑ‬в

‫ט‬ă‫̌ګ‬ч᜕Ԡ̍ኳّአߤă‫̌ګ‬ଯᇃ჌̄

ፋ‫͞ڼ‬९Ă֭̏።གྷ 2 Ѩົᛉ੅ኢĂ࠹ᙯ̍

ିरૈ੊ĂኛЧч᜕ဥฤ‫ם‬ӄેҖĄ

ү̪ᅮ޺ᜈଯજĄ̂പۤડเ഑ເநְ‫ޙܜ‬

˟ă2007 ᒖဩିֈረౢ‫ޘט‬дៃͪ໨߹ાВ ѣέ‫ݑ‬Ꭹ̋˯઼७ặͳ઼̈ăϖ‫઼̈ܫ‬ă ϖ૵઼̈ăϒາ઼̈ćέ‫ݑ‬ξঔҪ઼̚ăঔ Ҫ઼̈ăщึ઼̈ă‫઼̈ึ׶‬ă˿‫઼̈ݱ‬Ă Вѣ 103 ҜጯϠᒔ଀‫̌ګ‬ч᜕ჟីă272 Ҝ ጯϠᒔ଀‫̌ګ‬ч᜕ֹ͇ă91 ҜጯϠᒔ଀‫ګ‬ ̌ч᜕යࡻĂણᄃᅃጱ̝‫̌ګ‬ч᜕ିर 20 ҜĄ! ତ˭ֽ۞ᛉ९੅ኢĂࢵАϤᒖܲཌͪܲ ఍഼ֶකᄲ‫ځ‬ៃͪ໨ፋ‫͞ڼ‬ШᄃඉரĂᒖܲ ཌఢထࢦᕇፋ‫ڼ‬ៃͪ໨͚߹ॻᐝപ໨Ă੨Ъ έ‫ݑ‬ξ߆‫ع‬ၟ߹Ҍщπѳͪ఍நᇄĂ૟ΩᎸ ‫ ޙ‬2 ఍ͪኳஐ̼ಞֽΐૻͪኳԼචĄࢦᎸۤ

(下轉至第 2 頁)

ᒖᑭᛋඕ༖

ΒϘྛႉຬ ኱ 40 ७!

2007 ԃН ᕉნ௲‫ػ‬௢ ୏ԋ݀!

!


‫ ݑ‬૟လ‫̂ݑ‬вፋ‫ڼ‬ਨ९̰टৼˢៃͪ໨ ۤ ፋ‫͞ڼ‬९̚ଯજĄ(2)ࠎ೩̿֟чฤ఼ ಡ‫̝ޢ‬ѳߖ఍ཉĂ‫ޙ‬ኛᒖܲཌ̪‫ؠ‬ॡ Ρฟѳߖ఼ಡߤ఍ᑭ੅ົᛉĂϤ‫̌ګ‬ ܲֈ͕̈́̚Ꭹξ֟чฤགྷᒉಏҜ๗ะ ֟чฤ఼ಡ̝ѳߖ९ІĂ‫ົٺ‬ᛉ̚ు ९੅ኢѳߖߤ఍ଐԛ̈́‫ޢ‬ᜈგ‫ט‬ඉ ரĄ(3)ᒖ༖ᅮՐְ̝ຽͪѳߖ໚Щ ΊĂૄ‫ٺ‬έ‫ݑ‬ᎩᒖܲԊ̏೩ֻගٙᛳ ֟чฤĂѣᙯέ‫ݑ‬ξᔑડొ̶Ϥ‫̌ګ‬ ܲֈ͕̚΃ࠎࠀྙέ‫ݑ‬ξᒖܲԊߏӎ Ξͧ໰ᏱநĄ(4)‫ޙ΁׎‬ᛉĂ೩ֻᒖܲ ཌଯજ࠹ᙯ̍үॡણ੩Ą! ౵‫ޢ‬Ăົᛉ੅ኢᛉ९ˬĈĶᒖဩ 重興社區發展協會河川守望相助巡守隊於會中提出污染點

ିֈଯજ͞ШķĄঔҪ઼̈ӓࡷј೩

΍ᒖဩିֈ̪‫޺آ‬ᜈଯજĂ͞ШΞഈ ኛᒖܲཌ̈́ᒖܲԊ‫ٺ‬ଯજ‫̌ګ‬ፋ‫ڼ‬ॡ ̂ăࡓፘ‫ܲڒ‬᜕‫࠰ົם‬೩΍Ă֟чฤ ཙኼ֘֟ӵ઼́ᅫ̼͞ШĄᛉՙĈҖ Հ඾ࢦϔிણᄃĂ֭Լචѳߖ఼ಡ‫ ޢ‬გநᅃጱࢍ൪̙‫آ‬Ϥγгᜪય̳Φٚ જё૞ᗟጯ௫Ķ‫̌ګ‬ч᜕ረౢķ̪ົ ̝఍நड़தĄࡓፘ‫ܲڒ‬᜕‫ົם‬Ղซ୹ ତĂ֟чฤྤफ़ᑕࢦෛܲ૜ĂͷϺื ޺ᜈซҖĂ‫΁׎‬ѣᙯጯ७̈́ۤડણᄃ ᓁ຅ְ‫ޙ‬ᛉѳߖგ‫آט‬дѳߖྵᚑࢦ ԬങдгϔมણᄃਕณĂ߇֟чฤࢍ ̝ч᜕߿જĂኛϔม೩΍‫׍‬វ͞९Ă ۞‫߱ګ‬Ă૞९ࢦᕇ၁߉Ąᒖ༖เநְ ൪̪‫آ‬Ϥдгۤဥٕጯ७ٚତซҖĄ! ГϤЧဥវ‫˧ם‬ଯજĂ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚ ‫ޙܜ‬ኛᒖܲಏҜ೩ְֻຽͪѳߖ໚Ă ώีᛉ९ᛉՙĈ(1)ኛᒖܲཌ҂ณ Ξ‫ם‬ӄШ߆‫ع‬፟ᙯϦኛྃӄĄ ͽ‫ٺܮ‬ϔม֟чүຽĄঔҪ઼̈ăέ

ᕉᔠ᝾่࿉཮᝼ Ӆӕٛ‫ڋ‬ᕉნҍ࿾ έ‫ݑ‬Ꭹᒖဩ᜕ܲԊ έ‫ݑ‬ᎩᒖܲԊ 4 ͡ 2 ͟઄‫ݑ‬ડ‫ ڇ‬ᑭ၅‫ء‬Ղᐖ͛ăᒖܲཌ‫ݑ‬ડ༛၅̂ฤ វă‫֟̌ګ‬чԠ̍௡јᓑЪቊߤ̈ ચ͕̚Ρฟέ‫ݑ‬гડ֨‫ט‬ᒖဩϚཋඕ ઘ̂ฤ‫ܜ‬Ꮵઉၷăᛋ߆ཌᒖܲᛋ၅ௐ ௡ĂՏ͡ᕖ̂ᓑЪቊߤ‫פ‬቙̙̈́‫ؠ‬ഇ ༖ळኘົĂᖣѩΐૻᒖဩѳߖߤ቟̝ ˬ̚ฤ̚ฤ‫ͳܜ‬౼‫ڒ‬ăέ‫ݑ‬ξᒖܲԊ ซҖྮᙝ᚜ᑭć଱̟Ԡ̍۩ăͪăᆿ ྤ໚ፋЪĂѣड़Ն඗ᒖဩѳߖ̙‫ڱ‬ଐ Ԋ‫ࠡ࠱ૺܜ‬ăέ‫ݑ‬ᎩᒖܲԊԊ‫ܜ‬ѯ͵ ඈଳᇹߤᙋᝋĂϤᒖܲဥវă‫֟̌ګ‬ ְĂົᛉϤᎩ‫ܜ‬ᛂ໵ംᏐҋ͹޺Ăણ ϔăέ‫ݑ‬ξᛋ၅ԊઘԊ‫ܜ‬Ղᇇംăέ чԠ̍‫ٺ‬Ч͞ࢬ‫ם‬ӄႾ༛Ă֭ᕖ̂Ᏹ ᄃ૲ฤ‫ءܜ‬Β߁έ‫ݑ‬гᑭཌᓷዦ͹Ї ‫ݑ‬Ꭹᛋ၅ԊઘԊ‫ܜ‬໅ඥ౶ăέ‫ݑ‬Ꭹξ நćϤᛋ߆ಏҜ‫ם‬ӄ‫ޙ‬ཉᒖܲϚཋშ ᒖܲဥវ̈́Ꭹξ‫̌ګ‬

ྮ̈́ॡႾଠր௚ćϤᒖܲཌ೩ֻᆿୢ

֟чԠ̍ࣇВТણᄃ

‫ྻྶۏ‬८ࣞྮቢ̟ᒖܲဥវ̈́Ԡ̍‫ם‬

ळኘĂࡁથЪү̶̍

ӄྫྷႾĂͽ࿄ͤ‫ڱܧ‬ୢཉҖࠎć‫ޙ‬ኛ

̈́үຽ͞ёĂ೩΍ѣ

ᒖܲཌ੫၆˟̥໨Ğ˟ᆸҖ፜Ҍ΍ঔ

˧‫֏ޙ‬ĂВТᓑЪ֨

˾ğ‫ڪغ‬ซҖྎ௟ѳߖ߹Ҷአߤćኛ

‫ט‬ᒖܲϚཋ९ІĄ

ᒖܲಏҜ೩ֻέ‫̂ۤݑ‬ѣᙯଵ‫ٸ‬ѳߖ

ώѨ੅ኢ೩΍‫֏ޙ‬Β

ྵᚑࢦ̝̍ᇄٕ‫߱ګ‬ĂͽӀ‫ޙ‬ཉѳߖ

ӣ۩ăͪăᆿ̝ѳߖ

гဦֻϔி̈́Ԡ̍˯შߤዦඈк͞ࢬ

Ϥгᑭཌăᒖܲᛋ

ซҖଣ੅Ă࠹‫ܫ‬ᖣϤᒖᑭᛋ̈́Ԡ̍۞

၅ăᒖܲԊăᒖܲဥ

ღ૜ඕЪ̈́Ч͞۞Ӆ˧Ă૟Հѣड़χ ᑝᒖܲϚཋ९ІĄ

April 2008

ॾ3!


ୢ‫ࣆ้ۏ‬Ԇலᗓฟ ‫ݑ‬ᎩᒖܲԊ૟ᚶᜈ੠ᑝĂ੫၆‫ͪ̌ګ‬ னಞĂͷ࿁ఢҖࠎ ાซҖႾീĂӀϡ੼ࡊԫෛੈր௚ᚑ ˠঐεĂౄј൑‫ ڱ‬ΐႾෛĂ֭னಞ 24 ̈ॡቊߤგ‫ט‬ү ֶఢ‫ؠ‬఍ᏱĂтΞ ຽĂซҖຳგߤ၅̈́ᄓᙋć੫၆ѳߖ ̳ฟᇿ֘୻ྻྮ

ᚑࢦ‫߱ګ‬Ăт̣ϥ໨ăщึᆴଵͪඈ

ቢĂ͞Ξѣड़࿄ͤ ΐૻቊߤĂ֭ፄ‫ؠ‬ΞႷ̍ᇄ(ಞ)24 ̈ ᆿୢ‫ڱܧۏ‬ୢཉְ ॡࢦᕇዸᇄቊߤć֭೩९఼࿅Տ̙͡ ІĄ

ळኘົϤᛂ໵ംᎩ‫ܜ‬Ꮠҋ͹޺/໰ͯϤ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚೩ֻ!

‫ؠ‬ഇϤᒖᑭᛋ੨Ъᕖ̂ྮᙝᇿ֘᛼

!!!!96 ѐ 6 Ҍ 9 ͡ ᑭĂૻ˧ቊߤ‫פ‬቙‫ڱܧ‬ୢཉְຽᆿୢ ౙᜈତᒔനֲ̼ᜠ ‫ۏ‬Ă֭ቁ၁გ‫߹׎ט‬ШĂᖣϤᒖᑭᛋ

ᆿᅕѳߖ‫̝̌ګ‬ౘ ඕ༖Ă૟ѣड़֨‫ט‬ᒖဩϚཋĂВТग़ ଐ९ІགྷᒖᑭᛋЪүߤᒔ‫ޢ‬Ϻᒠมঐ ኎ฏ˿̈́ͪវᒖဩĄ

έ‫ݑ‬гᑭཌ‫ޙ‬ᛉΐ྅ GPS ‫ؠ‬Ҝ̝ ε‫ٺ‬൑ԛć̙‫ڱ‬ᇿ֘ྶྻᆿ ᇿ֘ྶྻᆿୢ‫ۏ‬Ă‫ྻྶ׎‬ᆿୢ‫ۏ‬८ࣞ ୵Їຍ้ࣆ‫ྺ̈́̌ګٺ‬г९ ྮቢ೩ֻᒖܲᓑ༖ăԠ̍‫ם‬ӄႾ༛Ă ІĂϺඕЪᒖᑭᛋ̙‫ؠ‬ഇ፟ έ‫̂ۤݑ‬Ϻܑϯຽ۰૱Ӏϡ 2 έᇿ֘

જ֟၅᚜ᑭĂֹ‫ڱܧ‬ᇿ้֘

ͽЪ‫ڱ‬ପ᜕‫͞ڱܧ‬ёୢཉᆿୢ‫ۏ‬Ă1

ࣆᆿᅕְІϏГ൴Ϡć έѣЪ‫ ڱ‬GPS ̝ᇿ֘൑ྶྻᆿୢ‫ۏ‬Ă 95ă96 ѐ˟̥໨ăៃͪ໨ 1 έ၁ᅫྶྻᆿୢ‫ڱܧ̝ۏ‬ᇿ֘ྫྷᐌ ᚑࢦѳߖ‫ޘܜ‬Ϥ 49.1%ă ‫ޢٺ‬Ă΍ᇄ‫ޢ‬ӈ̶྽ೳធĂЪ‫ڱ‬ᇿ֘ 48.2%ࢫҲҌ 35.3%ă ֶߊ‫ྮؠ‬ቢҖዺĂ‫ڱܧ‬ᇿ֘૟ᆿୢ‫ ۏ‬34.6%ć 96 ѐ‫ְڱܧ‬ຽᆿ ྻҌઐᆈг้͞ࣆĂЯЇຍ้ࣆి‫ ޘ‬ୢ‫ۏ‬ୢཉְІВߤ఍ 15 І ‫ޝ‬ԣͷ‫׎‬፟જّ੼Ă‫ــ‬дϔி൴ன ࢍ 26 ˠொਖ਼гᑭཌઍᏱĂ ॡͽ࿪ྖ఼ۢᒖܲԊ‫ޢ‬ĂᒖܲԊቊߤ ͷߤљкዃ፟‫׍‬ĄЯᒖᑭ ˠࣶᅁ‫ז‬னಞĂྍྻᏮ֘ዃѝ̏૟ᆿ ᛋЪүј‫࠹ڍ‬༊ᖳჇĂέ

έ‫ݑ‬ξۤડ̂ጯӓ̥֣གྷநྋᄲ̂έ‫ݑ‬гડѳߖгဦ ۞‫ޙ‬ၹ/໰ͯϤ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚೩ֻ!

ΒϘྛႉຬ኱40७!! ᖼྶ̚ර͟ಡ 4 ͡ 1 ͟ಡጱ! ᒖܲཌ‫פ‬ᇹ‫ݑ‬Ꭹ˟̥໨˟ᆸҖ፜ Ҍ˟Җऋऋᇁ̝ม۞‫ְثڻ‬ຽᆿୢ‫ۏ‬

ҹĂᑭ΍۞ѣ‫׌‬І྿˘Ѻ୮ҹͽ˯Ă

ᆿୢ‫ۏ‬ѳߖଐ‫ڶ‬ĂᔖҺѳߖ޺ᜈᕖ

ѣ˘ІՀ‫ܕ‬྿˟Ѻ୮ҹĂ෹΍ࠤкĄ! ̂Ąѯ͵ϔᄲĂϫ݈ᑭ΍۞࿖‫׶‬ᅚ෹

൴னòІᇹώ̚ౣѣ̱І۞࿖‫׶‬ᅚ

ѯ͵ϔᄲĂϫ݈˟̥໨˟ᆸҖ፜

΍ᇾ໤ĂΞਕߏֽҋᆿ࿪ྮ‫ڕ‬Ăтѩ

ᑭរࣃ෹΍ّ߲໘΍ᇾ໤Ă‫̚׎‬ѣᑭ

˭ഫϒणฟፋ‫̍ڼ‬඀Ăಟ‫˯ث‬ѣच۞

ࢦ‫ܛ‬ᛳѳߖĂт‫߹ڍ‬Ҍ˭ഫ่̙၆‫ګ‬

វ۞࿖Հ‫ܕ‬྿˟ѺĂྵᇾ໤Տ̳̣̿

ᆿୢ‫ۏ‬Ӯͽ͉۩ΒА఍நુཉĂ݈͟

̌Ϡၗౄј

୮ҹĂ෹΍αȈࢺĄᒖܲԊ̏‫˟פۋ‬

˵˯შ؎੉ԫఙ‫ڇ‬ચᏱநአߤăనࢍ

ᇆᜩĂ༱˘

Ѻк༱̮૟੫၆ྍ‫ثڻ‬БࢬአߤĄ

̈́‫ޢ‬ᜈ୻நႾౄඈְ‫آ‬ĂྍԊ̏Шᒖ

‫צ‬ѳߖ۞ͪ

! ᒖܲԊ‫ܜ‬ѯ͵ϔܑϯĂ݈͟ᒖܲཌ

ܲཌ‫˟פۋ‬Ѻк༱̮ĂࢋᏱநྍ߱‫ڻ‬

யឰϔிЫ

അ੫၆‫ݑ‬Ꭹ˟̥໨˟ᆸҖ፜Ҍ˟Җऋ

‫۞ث‬አߤĂБ‫֧̳ˬࡗܜ‬Ă‫̚׎‬ѣ˘

˞Ăк͌ౌ

ऋᇁ̝ม۞‫ְثڻ‬ຽᆿୢ‫פۏ‬ᇹ˛

̳֧ѳߖྵࠎᚑࢦĂԓ୕ᖣѩ˞ྋፋ

ѣ࢑ࢬᇆ

ІĂඕ‫ڍ‬΍ᚤĂѣ̱І෹΍ְຽᆿୢ

࣎‫߱ګ‬ᆿୢ‫۞ۏ‬ѳߖଐԛĂͽӀጐѝ

ᜩĂቁѣυ

‫ّ߲ۏ‬পّ໘΍඀Ԕ۞໘΍ᇾ໤Ă෹

୻ੵ఍ཉĄ

ࢋጐి఍

࿅۞ͽ࿖‫׶‬ᅚࠎ͹Ă‫̚׎‬ᅚ۞ᇾ໤ߏ Տ̳̿Ị̏୮ҹĂѣ۞ᑭរ΍྿ˬȈ ̱ᕇ̣୮ҹĂ࿖۞ᇾ໤ߏՏ̳̣̿୮

April 2008

ᒖܲԊˠܑࣶϯĂᒖܲཌੵ˞ྃ ӄ‫ݑ‬ᎩአߤγĂ˵ᑢྃӄ੼ฯᎩ‫׶‬έ ‫ݑ‬ξ˘੓አߤĂஎˢ˞ྋ˟̥໨‫ثڻ‬

நĄ 猶如萬里長城的裝滿污染土的太空包 /照片由河川保育中心提供 ॾ4!


2007 ԃНᕉნ௲‫ػ‬௢୏ԋ݀!! ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚! Ķར၁ጯ७ᒖဩିֈķߏ‫ ܲ̌ګ‬ქҒ७๩ࢍ൪၆ጯ७۞ྃӄ̈́ၷ᜖ᄵ ّ۞ጯ௫Ăᖼ̼ࠎҖજጯ௫ăҖજࡁ ֈ͕̚ଯજϔிણᄃࢍ൪۞ีϫ̝

Яćтᒖܲ̈ыһٕ‫ܦ‬ѐ‫̌ګ‬ᒖဩኢ տᄃ̳ϔણᄃ۞၁ኹĂ൴೭‫߹ګ‬ᒖဩ

˘Ăϫᇾд೩̿ጯϠ၆ͪᒖဩܲֈ۞ ጪඈ၆ጯϠགྷ።˯۞ᄵЯĄдЧጯ७ ିֈч᜕‫˧۞̌ګ‬ณĂ޺ᜈдጯડ ᄮۢĄЯࠎĂ‫̌ګ‬ѳߖયᗟॲ໚ੵ˞ ‫פۋ‬পҒ˭Ăٕਕӛ͔७͞੼ᆸଳ᎕ ̚ăۤડ̚ч᜕‫̌ګ‬Ą ! ѳͪ˭ͪ྽ඈૄᖂ‫ޙ‬న̙֖γĂ͹ࢋ ໂă͹જၗ‫ޘ‬Ą! Я৵ߏֽҋ‫ٺ‬ϔி̝႐ෛ̈́ຽ۰ҋռ

2007ѐᚶᜈଯᇃͪᒖဩч᜕ረౢ

95ѐ੓‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚ฟؕଯજ

͕ၗඈЯ৵ౄјĂࢋጱϒ఺ֱ̙ᒖܲ ĶҖજё૞ᗟጯ௫)project-based!

ᄮᙋ‫ޘט‬Ăᕖ̂ᔛኛέ‫ݑ‬Ꭹξăᔑડ ̰Ч৺ጯ७ಏҜણᄃĂགྷϤೀѨ۞̍

۞ҖࠎĂ‫ڼ‬ώ̝྽઱ѣ౅࿅ૄᖂᒖဩ learning*ķ͞ёଯજ‫̌ګ‬ᒖဩିֈĂ үӪĂВᔛะ˞ϖ૵ặͳăϒາă ିֈֽ௛ॲĄ઼̈Я‫׎‬ҁरିጯ࢑ఈ ણ҂USEPA Patch ProjectĂበᇤԆ ϖ‫ܫ‬ă̋˯ăᕩ̥ḁֶ̆ăࡓϞࣨă ̈́ጯϠщБඈЯ৵Ăણᄃ‫ܲ̌ګ‬ֈ̍ јᒖဩିֈ͘ΊĂ֭ᔛኛέ‫ݑ‬ξ6ٙ

‫ܜ‬Ꮈă˿‫ݱ‬ăঔҪăщึă‫ึ׶‬ඈ13

үͽଯજ‫̌ګ‬ᒖဩିֈࠎ͹ྵ

ٙέ‫ݑ‬Ꭹξ઼̈Ăΐ˯ঔҪ઼

ࠎЪዋĂခᐽጯ७̚၆ᒖဩᙯ

̚ă‫ݑ‬ှ੼̚ă‫ܜ‬ၷ̂ጯĂВ16

̷ٕ࢑యҋ൒ିֈҁर۞Ը

ٙጯ७ણᄃĄࢍ൪ଯᇃഇมĂՀ

ˢĂ‫ࡊٺ‬ጯणᜓăᆷϠăү͛

щଵͽ‫ܜ‬ၷ̂ጯᄃ̚රᗁְࡊԫ

ඈ߿જٕฏ˿ăҋ൒ିጯ̚న

̂ጯ۞ጯϠ‫ם‬ӄ޽ጱ̈̚ጯϠ14

ࢍ໘ˢ‫̌ګ‬ᒖဩᛉᗟć֭‫ٺ‬७

ีЇચ۞၁үĂϫ۞ੵࠎഴᅅି

̚ఢထ̚ă੼ѐ৺ጯϠјࠎ‫ګ‬

र۞࢑ፉγĂ˵ᖣѩૈֈጯϠᒖ

̌ᒖܲ̈Ԡ̍Ă૞ᗟ੅ኢ‫̌ګ‬

ဩିֈ჌̄ିरĄགྷ௚ࢍĂ96ѐ

ᒖဩયᗟ̈́ྋՙ၆ඉĄࡶጯ७

ણᄃጯ७ᇴăЧ৺ረౢˠᇴ̈́ି

ዐ‫ٕ̂̌ګܕ‬ଵĂ֭ጐณခᐽ

रˠᇴтܑٙϯĄ၁ᅫણᄃ۞ጯ 南寧高中學生海報作品

ҁर‫ם‬ӄ֟ӵ́ѳߖᓝಡ̍ү Ą!

Ϡ569ˠĂҁर26ˠĂቑಛ࿆̈́έ

઼̈ᄃщ‫ڌ‬ल๩ۤડྏᏱĄણᄃጯආ ‫ݑ‬Ꭹξ̰˟̥໨ăៃͪ໨‫߹̂׌‬ાĄ ઼̈۷࢑ρආିֈ̂ЇĂߏӎᙸ ਕઇ‫ז‬14ี̚۞Їຍ2ีࠎĶ‫̌ګ‬ч

‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚‫ٺ‬12͡‫غ‬ౙᜈщଵ‫୻ٺ‬

ຍࠎ‫̌ګ‬ᒖဩଳ‫פ‬᎕ໂă͹જၗ‫ޘ‬Ă ᜕ჟីķćਕઇ‫ז‬14ี̚۞Їຍ4ี

୐ഈົॡม‫ז‬Чጯ७଱ረĂੵ̳ฟܑ

Ծᙯ‫ܜ‬ഇ߹ાგந۞јୀĄࠎᒢྋ઼ ࠎĶ‫̌ګ‬ч᜕ֹ͇ķćਕઇ‫ז‬14ี̚ ೳᒔረጯϠăຏᔁ޽ጱҁरγĂ˵Ш ̈ିर၆ٙдг‫̌ګ‬ᒖဩ۞ᄮۢăણ ۞Їຍ6ีࠎĶ‫̌ګ‬ч᜕යࡻķĄٙ

Б७रϠГѨ‫ކ‬ጱͪᒖဩܲֈ۞ࢦ

ᄃ֟чԠ̍۞ຍᙸĂ93ѐ‫ܲ̌ګ‬ֈ̚ నࢍ14ีч᜕Җજϫ۞дឰጯϠ౅࿅ ࢋĂՀᔛኛֽѐՀкरϠ۞ણᄃĂѩ ͕അአߤ˟̥໨߹ા2઼ٙ̈ăៃͪ

၁үҖજֽར၁ͪᒖဩିֈĂ֭౅࿅ ี̍ү‫ؼ‬ᜈ‫̫ז‬ѐˬ͡БᇴԆјĄ !

໨߹ા3઼ٙ̈ିर̝ͪᒖဩᄮۢ̈́

၆ጯϠ۞ረᐽயϠጯϠăछ‫ܜ‬ăିर

ણᄃຍᙸĂаќય‫ס‬ᇴ159ЊĂአߤ

ણᄃᄵЯĂ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚ੵ൴‫ٸ‬ᄮᙋ

ඕ‫ڍ‬ពϯିर၆‫̌ګ‬ѳߖᚑࢦّ۞ᙯ ᙋ३γĂϺᄦү๪ԛᑔౢĂͽүࠎခ ̷Ă֭ѣࡗ30%ିरᙸຍણᄃ‫ ܲ̌ګ‬ᐽጯϠќะ̝ᄵЯĄͽĶҖજጯ ֈ̈́ͪᒖဩିֈ̍үĄҭࡶࢋͽ઼̈ ௫ķăĶҖજࡁտķăĶ̳ϔણᄃķ ࠎፂᕇ(‫ି่ܧ‬र࣎ˠણᄃ)Ă̪ื၆

ჟৠĂܳซέ៉‫ޭ̌ګ‬ೇϠ‫˧׻‬Ąခ

७̈́͞ጯϠ౹ౄՀ̂ᄵЯĂтିֈొ ᐽरϠᏐ̄Ă૟‫߹ګ‬ᒖဩିֈଂۢᙊ

學校

學校

河川守護 河川守護 河川守護 河川守護

(所)

精靈人數 天使人數 菁英人數 教師人數

小學

12

144

260

89

23

中學

2

10

32

9

2

大學

1

24

1

----

1

總計

15

178

293

98

26

൴ҖĈ! ᒖܲཌ/‫ܜ‬ၷ̂ጯ‫ܲ̌ګ‬ֈ͕̚! ᓁበᏭĈ! ߸ᇉ‫ آ‬ӄநି଱ ! ેҖበᏭĈ! ౘ୿ऍăఄනาă߸⡉ሪ! гӬĈ! έ‫ݑ‬Ꭹᕩ̥ฏ‫ܜ‬ၷྮ˘߱396ཱི! ࿪ྖĈ! (06)2785123 # 3121 ็ৌĈ! (06)2785771 E-mail : river@mail.cjcu.edu.tw!! შࢱĈ! !!http://210.70.176.225/river/!!!!

溪流的呼喚 51  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you