Page 1

ߎᄩδᏡ ‫ݝ‬ξߤ‫غ‬όЇ!

ྛࢬ‫ڥޑ‬െ!

February, 2007; 37th ISSUE

ΒϘྛᄤᡶНྛԦࢉ᏾‫҇ݯ‬໔ಃ΋ԛ૸ፕ཮! ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ

ҁයाҞ! • ΒϘྛᄤᡶН

2007 ԃ 1 Д 23 ВǴӧѠࠄ‫୔ޗ‬εᏢᖐ

ᡶНྛԦࢉ᏾‫҇ݯ‬໔૸ፕ཮Ǵа༼໣҇໔ი

ྛԦࢉ᏾‫ݯ‬ಃ

Չ 96 ԃࡋಃ΋ԛΒϘྛᄤᡶНྛԦࢉ᏾‫҇ݯ‬

ᡏࡌ‫ڐق‬շϸᔈ๏ᕉߥൂՏǴϞԃࡋ჋၂ஒ

΋ԛ૸ፕ཮!

໔૸ፕ཮ǶԜԛ૸ፕ཮ᗎፎΒϘྛϷᡶНྛ

ၸѐаْӺՉ୏Ӻៈ‫ݞ‬οᙯϯԋୖᆶ‫ݞ‬οࢬ

ࢬୱߏයᜢЈϷୖᆶ‫ݞ‬οْӺ‫҇ޑ‬໔იᡏଞ

ୱᆅ౛،฼‫૸ޑ‬ፕǶ!

ჹԦࢉϷࡹ۬᏾‫ݯ‬Бਢ଺૸ፕǶ཮᝼җߏᄪ εᏢ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈࢫቼ‫ە‬շ౛௲௤Ь࡭Ƕ

཮᝼૸ፕϣ৒җ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈӃՉ༼᏾ ᐕԛȨΒϘྛԦࢉ᏾‫ݯ‬λಔϷӆғᜫඳᖄᛠ ཮ൔ཮᝼ȩϷȨᡶНྛԦࢉ᏾‫ݯ‬Бਢ(૛ਢ)૸

• ΟྭྛˇᕾԮ ᜤਜ‫ޑ‬౜ж‫ݙ‬ ញ!

ፕ཮᝼ȩ཮᝼૶ᒵύ҇໔ࡌ᝼٣໨Ǵஒ೭٤

• 96 ԃࡋᕉߥ࿿

ࡌ᝼٩ϣ৒ϩԋեǵύǵଯᓬӃ໩‫ׇ‬Ǵӧ཮

ˇȨΒϘྛǵ

᝼ύ೴΋૸ፕ௢୏฼ౣǶ!

ᡶНྛ‫ݞ‬οْ

ӧΒϘྛࢬୱБय़Ǵ૸ፕ᝼ᚒǵ҂ٰ௢ ୏฼ౣϷӅ᛽хࡴǺ)1)ቲႝၡ݈మନࡕൺ‫ػ‬ ྒྷӦीฝǴ཮᝼ύዴᇡҗडใ‫ࣁ཮ڐ‬Ьᡏᇡ ᎦǴѠࠄѱ‫୔ޗ‬εᏢǵѠ᡼ྒྷӦߥៈᖄ࿉ǵ ߏᄪεᏢ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύ Ј‫ڐ‬շǴ‫ޗ‬ε‫ڐ‬շ၌ ୢᐋभǵᔸ࿉‫ڐ‬շೕ ཮᝼२Ӄࢫ௲௤ଞჹϞԃࡋӛᕉߥ࿿ᑈ

ჄǵߏᄪॄೢௗࢳՉ

ཱུ‫ံڗݾ‬շ҇౲ୖᆶ‫ݞ‬ο᏾‫ݯ‬ीฝϷ૸ፕ཮

ࡹ ൂ Տ ೚ ёǶ)2) ۭ

‫ޑ‬Ҟ‫଺ޑ‬ᇥܴǴϞԃࡋीฝБӛ๱ӧ‫ុ࡭ܭ‬

‫ނ܄ࢥݝ‬፦ញрୢ

ၮ բ ‫ ݞ‬ο ߥ ‫ ػ‬ύ Јǵ᏾ ӝ ҇ ໔ ‫ ݞ‬ο ᏾ ‫ ݯ‬ཀ

ᚒǴচҁ᏾‫ݯ‬ᖄᛠ཮

‫ـ‬ǵ௢୏ᕉნ௲‫ػ‬ǵࡌ࿼Ϸᆅ౛ᆛ।ǵࠄ೽

ൔӢӚൂՏჹࢂցమ

Ύᑜѱ߄ඦε཮฻ϖঁε໨ҞǶҁԛ૸ፕ཮

ନۭ‫ݤ࣮ݝ‬ό΋Ǵς

ЬाҞ‫ޑ‬ӧ‫ܭ‬ᇥܴ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈஒӧ҂ٰ‫ޑ‬

ӈΕ጗᝼ǴՠԜԛ཮

΋ԃᗎ໣Ӛ҇໔იᡏ႖Д‫ۓ‬යє໒ΒϘྛϷ

᝼ύडใ‫཮ڐ‬ගр߈ ԃٰӢࣁΒϘྛൺ‫ػ‬ԖԋǴԖຫٰຫӭഄങ ϷਂങՉࣁр౜ǴՠӢࣁၸѐ؈ᑈӧۭ‫ݝ‬ύ ‫ޑ‬Ԧࢉёૈញрಕᑈ‫ܭ‬ങጺύǴࣁխ҇౲ᇤ १ ֖ ࢥ ങ ጺǴᔈ ፎ ᕉ ߥǵፁ ғ ൂ Տ ୺ Չ ᔠ ෳǴऩᡍрԖࢥ‫ූނ‬੮ӧങጺϣǴᔈҥ֋Ң จ᝾֋Ǵа৖౜ࡹ۬ჹ‫ݞ‬οᆅ౛‫ޑ‬ᑈཱུ‫܄‬Ƕ ҇໔Ψ،‫ۓۓ‬යԾว‫܄‬ᔠෳΒϘྛғᄊᡂ ϯǴ‫ۑ؂‬җडใ‫཮ڐ‬ӧࠄ┺ᐏǵΟྭྛαа (下轉至第 2 頁)

Ӻᆅ౛ीฝȩ


頁2

(上承自第 1 頁)

ቴߕ߈‫۞ݞ‬ᐯᐨႝᢑጕୢᚒǴҗ‫ݞ‬

ΕԵໆǶ҂ٰӵՖᆶࠄࣽࡌҥჹ၉

οߥ‫ػ‬ύЈ‫ڐ‬շᕉ

ᐒ‫ڋ‬Ǵࡌፎᕉߥ࿿ӧೕჄᡶНྛ᏾

ߥൂՏዴ‫ۓ‬Տ࿼Ƕ

‫ݯ‬ਔᗎፎࠄࣽୖᆶǴ‫܈‬җ҇໔ಔი

डใ‫཮ڐ‬Ϟԃࡋҗ

ࡨ཮ࠄࣽᆅ౛ֽ൨‫؃‬Ӆ᛽Ƕ)3)჏ࠄ

‫ݞ‬य़ْӺǴёࡌҥ

εӥ൒ٛဌ፯ًၰࣁ᏾‫ݯ‬Ϧ᠋཮Ӆ

ջਔ೯ൔǵࢗೀኳ

᛽ϐ΋Ǵ౜ςҗᕉߥ࿿‫܍‬ᒍа‫ޜ‬Ԧ

ԄǶ)8) җ ߏ ᄪ ε

຤ံշǴՠϝሡᕉߥֽගрीฝǴ

Ꮲ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ‫ڐ‬

ԜਢӼܿ৥༜‫ݞ‬οӺៈλ໗ֆपԋ

շΒϘྛ‫۞ݮ‬ว৖

Ӄғࡌ᝼ࡹ۬ᔈܴዴᡣ҇໔Αှ௢

‫཮ڐ‬ԋҥ‫ݞ‬οْӺ

୏຾ࡋϷೕჄϣ৒Ƕ཮ύ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬

໗Ƕ!!

ύЈ‫܍‬ᒍ၌ୢᕉߥ࿿ϷᕉߥֽԜਢ

ᡶНྛԦࢉ᏾‫ݯ‬೽

௢୏຾ࡋǶ)4)‫۞ݞ‬ᕉნᆅ౛ୢᚒǺ

ϩǴҞ߻ۘӧೕჄ

ᡶНྛࠄ۞Ӽѳ‫ܜ‬НઠǵӼ໩௨Н

Ԧࢉ᏾‫ݯ‬Бਢ໘

ࠄ۞ჺ‫ـ‬ᐯᐨቲక‫ނ‬Ϸࡌᑐቲక‫ނ‬

ኜᆛБԄፓࢗങᅿϷኧҞǴਂᕇങ

ࢤǴᆶ཮იᡏჹѠࠄᑜǵѱࡹ۬ჹ

ՉࣁǹчӼၡ‫ੇډ‬՝୯λ‫ࢤݞ‬ਔԖ

ᅿ‫ڗ‬೽ϩҗߏᄪεᏢ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ

ᡶНྛԦࢉ‫ޑ‬Ь୏ᑈཱུ‫ࣣ࣬܄‬྽Ѩ

ৎЊ‫֣ڱ‬ҧక‫ݞ‬οǶ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ

ᔠෳख़ߎឦ֖ໆǶ)3)ْӺ‫ד‬πჺԛ

ఈǶԜԛ཮᝼҇໔‫܌‬ගཀ‫ـ‬ीԖǺ

ϝፎӚ‫ݞ‬οӺៈλ໗ஒْӺइᒵଌ

ว౜ѠࠄѱН‫ޥ‬ೀ౛ቷ௨‫ܫ‬চቲН

)1)ᡶНྛதр౜НԦࢉ‫ࢤݞޑ‬Ǻ‫ک‬

ύЈᘜય༼᏾ǴբࣁϦ೽ߐᆅ‫ڋ‬ਔ

‫ܭ‬ΟྭྛୢᚒǴ࿶ࢫԴৣှញ၀Н

໩ π ཰ ୔ǵܿ ‫ ک‬ᐏǵԺࠔ ѱ ൑ǵӼ

‫ୖޑ‬ԵǶԖᜢࢂց೛࿼‫ۓ‬ᗺᅱຎᏔ

‫ޥ‬ೀ౛ቷࣁεѠࠄӦ୔୤΋Н‫ޥ‬ೀ

‫֣ڱۓ‬௝শ൑‫֣ڱ‬ᅖрНǵᡶНྛ

ୢᚒǴҭё‫࣬ܭ‬ᜢ཮᝼ගрբϦ೽

౛ ೛ ࡼǴՠ Ӣ ࣁ ा ԏ ໣ х ֖ Ѡ ࠄ

Ѱ۞ѠࠄᑜࢤНߐ (ࢪв‫׀‬π཰

ߐᆅ౛฼ౣୖԵǶ)5)ֆपԋӃғග

ᑜǵѱϷଯ໢ᑜᎃ߈୔ୱН‫ޥ‬Ǵॄ

୔)ǵϤ༧ቧྛᕴᓐቧπ཰୔Ǵϝਔ

р‫ݞ‬οᕉნ௲‫ ܭػ‬95 ԃ௢୏ኳԄᔈ

಻ၸεǴ‫܌‬аதԖࡺም௨‫ܫ‬рচቲ

ԖԦࢉ௃‫׎‬วғǶϞԃࡋ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬

࡭ុǴࢫԴৣ߄Ң‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈϞ

Н ௃ ‫׎‬Ƕ҇ ໔ ࡌ ᝼ ᔈ ࡌ ҥ ᆅ ‫ ڋ‬ᐒ

ύЈϝஒ࡭ុၮբǴϝፎӚ‫ݞ‬οӺ

ԃीฝύϝх֖ᕉნ௲‫ػ‬໨ҞǴ٠

‫ڋ‬Ǵӧၲೀ౛ॄ಻ਔջଶЗԏ‫ڙ‬Н

ៈλ໗ஒْӺइᒵଌ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ

ೕჄӧϞԃࡋஒᏢғԋ݀倂ӕࠄ೽

‫ޥ‬Ƕ٠ᔈቚࡌН‫ޥ‬ೀ౛ቷǴӧԦН

ᘜય༼᏾ǴբࣁϦ೽ߐᆅ‫ڋ‬ਔ‫ୖޑ‬

ΎᑜѱْӺԋ݀ว߄཮ύ৖ҢǴа

ΠНၰࡌ೛ۘ҂ֹԋ߻Ǵߺ෧೽ҽ

ԵǶ‫ޗ‬ε‫ד‬π၌ୢԺࠔѱ൑ᅱຎᏔ

ஒԜ‫ݞ‬οᕉნ௲‫ػ‬ዛക‫ࡋڋ‬௢ቶ‫ډ‬

ғࢲԦНԦࢉǶ)4)᡼္Ӧ୔‫ܨ‬ନᅙ

ࢂցё໒‫ْܫ‬Ӻ‫ד‬πᅱ࣮Ǵҗ‫ݞ‬ο

ࠄѠ᡼‫ځ‬дᑜѱǶோНᕉნ௲‫ػ‬೽

ྡྷ཰ࡕǴᙑቲϖߎ஑୔ԖӚᜪӣԏ

ߥ‫ػ‬ύЈ၌ୢᕉߥ࿿ࡕเᙟǶ҇໔

ϩӧीฝύКख़ၨեǴ฼ౣ΢‫ە‬ӭ

཰຾ᎫǴ٠මԖኲًΕϣ໼ॹቲన

ჹԦࢉᗺ‫ޑ‬ᜢϪϝё೸ၸӚԛ཮᝼

Бቚ‫ڗ‬ၗྍБૈᘉε௢୏Ƕ !

ၞຝว౜Ǵ᏾ঁӦ୔ว৖ୢᚒǴѠ

և౜Ǵ٠ё᏷ВಔიࡨೖᑜѱߏϷ

Ԝԛ‫૸ޑ‬ፕ཮᝼ள‫܌ډ‬Ԗᆶ཮

ࠄѱ‫ܭ‬ᖄᛠ཮ൔ߄Ң҂ٰёૈೕჄ

ᕉߥֽߏ‫ڗݾ‬π཰୔ΠНၰࡌ೛Ƕ

ٰᇯ‫ޑ‬ᇡӕǴ٠ޭ‫ۓ‬Ԝ҇໔‫ۓ‬ය૸

ࣁπ཰୔ǴԜੋӦ୔ว৖Ϸᕉნᆅ

)2)Ԗᜢ‫ޗ‬ε໳ྨᄆԴৣගрࠄࣽଯ

ፕ‫׎ޑ‬ԄǴᙖа଺ࣁ҇໔ᆶϦ೽ߐ

౛ୢᚒǴ҇໔ᔈ᏾ӝཀ‫ـ‬Ǵ҂ٰԜ

ࣽ‫מ‬ቷ௨‫ܫ‬ᕴໆεǴ‫ە‬ൻԮࣽኳԄ

ჹ‫ݞ‬οԦࢉ᏾‫ݯ‬Ϸࢬୱᕉნᆅ౛ྎ

᝼ᚒᔈፎࠄჱଯύਠߏ(҅ೕჄ೛ҥ

ࡌҥ҇໔ᅱ࿎ǵჹ၉ᐒ‫ڋ‬Ƕࢫቼ‫ە‬

೯‫ޑ‬ᐏኺǶ

ੇࢩᕉნ௲‫ػ‬ύЈ)ǵᜢᚶΒϘྛ᏾

ԴৣගрǴࠄࣽ௨‫ܫ‬

‫ߦݯ‬຾཮‫׹‬НࢨԴৣǵ‫ܴ׹‬፵ٚߏ

ีԖߎឦӭԃ૧ஜξ

΋ଆ૸ፕǶ)5)Ԗᜢ࡭ុଓᙫՉН୔

ࣽε஭ᕞ᝴Դৣջග

ᅕ ༦ ୢ ᚒǴ᏾ ‫ ݯ‬ᖄ ᛠ ཮ ൔ ϝ ӈ ᆅ

р᝾֋ǴԶ३ξ‫أ‬ៀ

ύǶ཮ύ҇໔ࡌ᝼ಃϤ‫ݞ‬οֽКྣ

ख़ߎឦୢᚒΨ‫ڙ‬Ӛࣚ

ᡶНྛԏӣՉН୔ᅕ༦ൺ‫ྒྷػ‬ӦǴ

ᜢ ‫ݙ‬Ƕࠄ ࣽ Ҕ Н ໆ

аঋ៝ٛࢫǵᕉߥϷғᄊǶԶӢ౐

εǴ٠௨‫ܫ‬ቲН‫ܭ‬ε

‫ר‬ճ੻ǴፂँၨεǴϝҗϦ೽ߐ௢

ࢪ௨НǴჹᡶНྛ᏾

୏ၨִǶ)6)Ԗᜢᕉߥ࿿ा‫؃‬ΠНၰ

‫ݯ‬ᔈ‫ת‬ᄽ‫׳‬ᑈཱུ‫ف‬

Ьᆅᐒᜢᑈཱུ୴୏ᘜϘϷϘቺԦН

ՅǶ҇໔ჹԜ೽ϩ‫ޑ‬

ΠНၰǴ҇໔኷ᢀ‫ځ‬ԋǴ٠ёӭБ

ᜢϪ‫ە‬ፎᕉߥ࿿ೕჄ

य़ၯᇥ‫ڐ‬շߏය௢୏Ƕ)7)ΒՉাা

ᡶНྛ᏾‫ݯ‬Бਢਔય


February, 2007; 37th ISSUE

頁3

ΟྭྛˇᕾԮᜤਜ‫ޑ‬౜ж‫ݙ‬ញ! ߓഩ‫ݞޑ‬οइᒵ ْӺਔ໔Ǻ3118ԃ3Д7ВΠϱ28;31! ْӺ୔ࢤǺѠࠄᑜ҉நѱε᡼ၡ2213ࡅ)ຯᚆᆛቧᐏчᜐεऊ 41ϦЁ‫ޑ‬ӦБ*!

Ԧࢉ௃‫׎‬Ǻ2/൒۞᏾অπำό྽೷ԋۭ‫ݝ‬ᘉණ 3/΋፶ԯ໳Յ‫ࡩޑ‬βᐒ҅ӧࡩ௚Οྭྛ‫ڙ‬ख़ߎឦԦࢉ‫ݝۭޑ‬ Ƕ! 4/ό྽‫ࡼޑ‬բၸำᡣ‫ڙ‬ख़ߎឦԡࢉᝄख़‫ݝۭޑ‬ᎁό྽ᘋ୏೷ ԋԦࢉྍᘉණ٠٬ΟྭྛНᡂషᐜЪ֖؅ໆቚуǼ! ! ! !!

ْӺВයǺ2007ԃ2Д11ВǴ13 ਔ35ϩ! ْӺ୔ࢤǺѠࠄᑜϘቺໂᚤ዇‫ݞ‬

!!

ࢤ Ԧࢉ௃‫׎‬Ǻ2/வᚤ዇ᐏ۳΢ෞఈ ၸѐǴߎឦӀᐛᖓ ጢᆶ‫ݨ‬ᅄᅆੌ‫ݞܭ‬ य़΢Ǵ٠ྍྍόᘐ Ӧவ΢ෞεໆ໩ࢬ ԶΠǶ 3/᏾ঁ‫ݞ‬य़೏ᅆੌ‫ޑ‬ ቲన‫܌‬ᙟᇂǶ !

ْӺВයǺ2007ԃ2Д7В! ْӺ୔ࢤǺᆛቧᐏ໒‫ۈ‬۳ࠄᜐεऊ 211ϦЁаϣ! Ԧࢉ௃‫׎‬ǺΟྭྛ‫ݞ‬य़кѾ‫֣ڱ‬0ቲ క‫ނ‬ǵ୏‫ࡁނ‬ᡏ Ƕ!!

٬ԔЬුȔ2007ԝ2Ю10ЬȎ17ਮ00Ѓ! ٬Ԕ୮ࢾȔѺࠞᑶϲኔໜϧҟၻιࢾϧ‫ނ‬࿑ਗ਼ѝ‫ނ‬ ઺ࠞᜪంзྨ

!

Հࢣ௝‫ר‬Ȕᐘఴంзྨзॹμᅠ੦຋ΥኅߨៀӚᐵ ᖭጼՀࢣ‫ޜ‬Ȑ!

٬ԔЬුȔ2007ԝ2Ю11ЬȎ13ਮ50Ѓ! ٬Ԕ୮ࢾȔѺࠞᑶңூҋᆵኁᐩϪι࿇ྵ‫!ࢾݸ‬ Հࢣ௝‫ר‬Ȕ2/三爺溪遭不肖人士偷排大量土黃色汙水Ȑ 3/ྦྷྦྷϦᘪޫϏ໠ό།՟Իз௏ᆵኁᐩμ෸༃ࣆՐκȎ഑ԥᆵ ኁᐩκ෸Ϫι࿇ྵ‫ࢾݸ‬ധ໴‫ޫݸ‬෍ືȖ! 4/‫ॹݸ‬ᅠ੦ߨៀӚᐵᖭጼᇐ‫ނ‬ᅞՀࢣȐ! 5/ଡ଼ంԻзȎ഑ԥ‫ॹݸ‬ᅠ੦ߨៀӚᐵठ՟ኌూȐ !


96 ԃࡋᕉߥ࿿-ȨΒϘྛǵᡶНྛ‫ݞ‬οْӺᆅ౛ीฝȩ! ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ! ϞԃࡋߏᄪεᏢ௢୏ϐ҇౲ୖᆶ‫ݞ‬ο᏾‫ݯ‬πբˇ

Ϟԃ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈஒ჋၂‫҇ܭ‬໔ӃՉᒤ౛‫ۓ‬ය૸ፕ

ȨΒϘྛǵᡶНྛ‫ݞ‬οْӺᆅ౛ीฝȩǴςӧ 1 Д 31

཮Ǵ૸ፕǵ៏ࡘϷᏉᆫӅ᛽Ǵа٬҅Ԅ‫ݞ‬οԦࢉ᏾‫ڐݯ‬

В໩ճ೯ၸᕉߥ࿿ຑᒧǴஒᕇளϦ೽ߐၗշ࡭ុ௢୏‫ݞ‬

୘཮᝼ύૈ‫׳‬Ԗਏ໺ၲ҇໔ཀ‫ـ‬Ƕ٬҇໔‫׆‬ఈԦࢉ᏾‫ݯ‬

οӺៈπբǶϞԃπբख़ᗺ໨ҞࣁǺ(I)‫ڐ‬շᑜѱࡹ۬௢

‫ޑ‬ᖂॣϷཀ‫׳ૈـ‬Ԗਏ౗‫ޑ‬໺ၲԿᕉߥ࿿Ь࡭‫ޑ‬Ԧࢉ᏾

୏҇౲ୖᆶНᕉნْӺǵ‫ݞ‬οᕉნ௲‫ػ‬௢ቶϷْӺբ཰

‫ڐݯ‬୘཮ύǴҁი໗ೕჄ‫ঁ؂‬Д፺ࢬᒤ౛΋ԛΒϘྛ‫܈‬

௲‫૽୻ػ‬ǹ(II)᏾‫ݯ‬ΒϘྛϷᡶНྛ‫۬ࡹߚ۞ݮ‬ಔᙃϷୖ

ᡶНྛ‫҇ޑ‬໔‫ݞ‬οԦࢉ᏾‫૸ݯ‬ፕ཮ǴϞԃࡋႣी‫ٿ‬చྛ

ᆶ‫ݞ‬οԦࢉ᏾‫ݯ‬πբǹ(III)ၮբ҇౲ୖᆶ‫ݞ‬ο᏾‫ݯ‬ᆛઠ-

ஒӚᖐᒤ 6 ԛ‫૸ޑ‬ፕ཮Ǵ཮ύҭଞჹϐ҇໔ගਢᙯၲࡹ

ȨεѠࠄ‫ݞ‬οᕉნၗૻᆛȩǶ!

۬ଓᙫᒤ౛௃‫׎‬Ǵаߦ຾Ϧ೽ߐϷ҇໔ϕߞǶ

πբ໨Ҟ(I)ࣁ࡭ុ‫܄‬Ϸပჴ‫܄‬Һ୍Ǵஒ୷‫ݞܭ‬οߥ

‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈஒ‫ڐ‬շࡹ۬ൂՏᆶӦБൂՏ຾Չ᏾‫ݯ‬

‫ػ‬ύЈᐕԃٰൻ‫ࡌׇ‬ҥ‫୷ޑ‬ᘵǴᅌ຾ँઇǶπբ໨Ҟ(II)

Бਢ‫ྎޑ‬೯ᆶ‫ڐ‬ፓаϷଓᙫ᏾‫ݯ‬πբ௢୏຾ࡋǶ᏾‫ڐݯ‬

ࣁ،฼Ԅ҇౲ୖᆶ‫ޑ‬჋၂Ǵԋ݀ஒёբࣁ҂ٰ‫ځ‬дӦ୔

୘཮᝼Ьाࢂჹ‫࣬۬ࡹܭ‬ᜢ೽ߐ᏾‫ݯ‬ΒϘྛаϷᡶНྛ

‫ݞ‬ο຾ϯ҇౲ୖᆶኳԄ‫ୖޑ‬ԵǶπբ໨Ҟ(III)ࣁᆛၡѳ

Ԧࢉ຾ࡋ‫ޑ‬௢୏ᕮਏ຾Չ૸ፕǴ٠ගрୢᚒᆶࡌ‫ق‬ǴЪ

Ѡ‫ޑ‬࿶ᔼϷၮҔǴӧᆛ।ቚғϷ‫ೌמ‬ᄽϯཱུ‫ޑז‬εᛈࣆ

ଞჹ၀ࢬୱ‫ޑ‬Ԧࢉ౜‫଺ݩ‬ᇥܴග‫࣬۬ࡹٮ‬ᜢൂՏբࣁ᏾

ਔжǴӵՖӧҞ߻‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈᆛ।ᙦ൤‫҇ޑ‬౲ୖᆶπ

‫ୖݯ‬ԵǴ٠Ϧ֋‫ܭ‬ᆛઠ΢Ǵаճ҇౲ࢗ၌Ƕ

‫ڀ‬ϣ৒୷ᘵ΢Ǵଓᇴᆛ।և౜‫ޑೌמ‬ᙌཥǴа֎Ї‫׳‬ቶ ε ‫ ҇ ޑ‬౲ ΢ ᆛ ୖ ԵǴၮ Ҕ ၗ

ૻǴࢂ ೭ ໨ π բ ‫ޑ‬

ࡷᏯǶ!

җ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ೛ҥϐȨεѠࠄ‫ݞ‬οᕉნၗૻᆛȩ ςࡌ࿼ֹԋǴᆛ֟ࣁǺ http://210.70.176.225/water/Ƕ ‫ך‬

ॺ ஒ ‫ ុ ۯ‬ᆅ ౛Ȩε Ѡ ࠄ ‫ ݞ‬ο ᕉ ნ ၗ ૻ ᆛȩᆛ ।Ǵ‫ঁ؂‬Д‫ۓ‬යԏ໣

‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈࣁߦ຾҇໔ ᆶϦ೽ߐჹ‫ݞ‬οԦࢉᆅ‫ޑڋ‬

Ϸ༼᏾ගൔΒϘ

ྎ୏Ǵ٠ ‫ڐ‬շ ᕉߥ࿿ ඓඝԦ

ྛǵᡶНྛ ࢬୱ‫ݞ‬

ࢉ୔ՏϷᆅ‫ڋ‬຾ࡋǴஒଛӝπբ໨Ҟ

οْӺ໗‫܌‬ගൔϐ

(II)‫ۓ‬යє໒཮᝼Ǵ૸ፕԦࢉࠠᄊϷᓎ౗Ǵନӧ҅ೕ‫ݞ‬ο

Ԧ ࢉ

೯ ൔ ਢ ҹǴ٠ ‫ ڐ‬շ

᏾‫཮ݯ‬᝼ගрѦǴຎሡा‫ڐ‬շᕉߥ࿿є໒Ԧࢉྎ೯ᆅ‫ڋ‬

຾ՉࡕុԦࢉࢗೀϷ‫ׯ‬๓௃

‫ ׎‬ଓ ᕵǴӕ ‫ ؁‬৖ ౜

཮᝼Ƕ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈஒ᏾౛‫ד‬πიᡏᖐൔԦࢉᗺǴӧ཮

‫ݞܭ‬οْӺԦࢉᆛၡ೯ൔᆅ౛‫س‬಍ύǴග‫҇ٮ‬౲ᆶ‫ݞ‬ο

ύ൩ঁਢගр૸ፕǴа٬҇໔ϷϦ೽ߐ൩Ԧࢉ୔Տǵᢀ

ْӺ໗঩ࢗ၌Ƕ‫׳‬ཥϷᆢៈ‫ݞ‬οْӺԦࢉᆛၡ೯ൔᆅ౛

ჸ௃‫׎‬ǵᆅ‫ڋ‬຾ࡋϷ࣬ϕ‫ڐ‬շሡ‫؃‬кϩྎ೯Ƕᙖҗ‫ۓ‬ය

‫س‬಍Ǵঈճ҇౲ᆶ‫ݞ‬οْӺ໗঩ࢗ၌Ԧࢉ೯ൔǵࡕុԦ

཮᝼ǴΨ໒೛҇໔ჹ‫ݞ‬οࢬୱᆅ౛ࡌ‫ޑق‬ᆅၰǴӧ҂ٰ

ࢉࢗೀϷԦࢉ‫ׯ‬๓ϐԋਏǶ

‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ཇ‫و‬ӛॸख़ӦБࡹ۬ࡕǴ҇౲‫ុ࡭ޑ‬ᜢϪᆶୖ

!

ᆶԋࣁ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬຾ࡋ‫ޑ‬চ୏ΚǶ Ϟԃࡋ௲‫࠹ػ‬Ꮴࢲ୏Ьाஒаᅿη௲ৣ୻૽ࣁЬा

!

௢୏฼ౣǴ२Ӄᒤ౛Ȩᅿη௲ৣࣴಞᔼȩǴࣴಞᔼࢂа

!

௢ቶНᕉნߥៈᅿη௲࠻୻૽ࣁЬाҞ኱ǴႣीᒤ౛Β ϘྛϷᡶНྛНᕉნߥៈ୻૽ᅿη௲ৣΓኧӅ 20 ΓǶ ୻૽ፐำନΑচԖ‫ޑ‬ΕߐፐำǴҁीჄஒೕჄቚу຾໘ ፐำӵ࣬ᜢНᕉნ‫ݤ‬ೕ฻Ǵӧ่૽ࡕႧวࣴಞ᛾ਜǶ٠ ஒᅿη௲ৣӜൂϷ࣬ᜢፐำϦթӧᆛ।΢ǶӕਔႴᓰ่ ૽ϐᅿη௲ৣ຾Չ࠹ᏤπբǶ٠࡭ុྛࢬ‫ڥޑ‬െႝηൔ ‫ޑ‬วՉǶ! 96 ԃࡋ‫ॺך‬ஒᖐᒤࠄ೽Ύᑜѱ‫ݞޑ‬οْӺԋ݀ว ߄Ǵԋ݀ว߄཮ύஒ߄ඦ҇໔ჹ‫ݞ‬οӺៈ‫ޑ‬ଅ᝘Ϸ‫ݞ‬ο

วՉǺ! Չࡹଣᕉߥ࿿/ߏᄪεᏢ ‫ݞ‬οߥ‫ػ‬ύЈ! ᕴጓᒠǺ! ࢫቼ‫ ە‬շ౛௲௤

!

୺ՉጓᒠǺ! ഋలীǵ೾௴๮ǵᎄ‫!්ػ‬ Ӧ֟Ǻ! ѠࠄᑜᘜϘໂߏᄪၡ΋ࢤ 396 ဦ! ႝ၉Ǻ! (06)2785123 # 3121 ໺੿Ǻ! (06)2785681

ْӺԋ݀৖ҢǴْӺ‫ד‬πიᡏ࿶ᡍϩ٦Ǵߦ຾ࠄ೽Ӛᑜ ѱ‫ד‬πიᡏගрჹНᕉნ‫ׯޑ‬೷ᜫඳϷϩ٦ӺៈǵْӺ ࿶ᡍǴᆶӚϦ೽ߐൂՏϕ୏Ǵаբࣁࡹ۬ೕჄ‫ݞ‬ο᏾‫ݯ‬ ฼ౣ‫ୖޑ‬ԵǶ

river@mail.cjcu.edu.tw!! ᆛ।Ǻ! !!http://210.70.176.225/water/!!!!

溪流的呼喚 37  
溪流的呼喚 37