Page 1

គមយ ុ វជនជន

តិ ើ ម

គតិ ចកម

Cambodi a Indi genousYouthAssoci ati on តិ ឹ ប

( CIYA)

ំីស

ទី ំ ៣

ចូ លរ ម ួ

ទស នវិ ស័ យស

កកមស ់ រ ើ អប់ រ ជន

គម៖

ណី ធន នធម

តិ

គតិ ច

ំ ២០១៣ ខ០៣

កម

និ សិ តជន តិើ ម គតិ ចបន រ សិ ក

ជន តិ ើ ម គតិ ចរ ង ំរ ង ឿ ុ ង និ ង ច រ រអតស

តិ ើ ម

មិ ថុ

ភំញ

ណ វ ប ធម៌ តិ និ ងសិ ទិ ។ ទំ ព័ រ

១.និ សិ តជន តិើ ម គតិ ចសិ ក

ភំញ. . . . . . . . . ១

២. វ តិ ភំ ះ មុ ំ (តពី ខមុ ន). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៣ ៣.វ គបណ ះ ប

លសី ពីរ សរ រ ព័ ត៌ន. . . . . . . . . . . . . ៥

៤. រ ទ ីម ណី ជន តិើ ម គតិ ច កួ យ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៦ ៥. បខ័ ណ តិក់ ទងនឹ ងសិ ទិ ដី ធី ជន តិើ ម គតិ ច. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៨ ៦. តុ ផលធំ ៥

ង លនិ សិ ត វ ើរ ស័ចិ ត. . . ៩

៧.យុ វ ជនជន តិើ ម គតិ ច នចូ លរ មអី ួ ខះ កង រ ះ ត២០១៣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ១០ ៧.ពនល់កគនឹ ះ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ១២

មនិ ុ សិ តជន តិើ ម គតិ ច លកំ ពុ ងសិ ក

ប់ ឧបសគ និ ង រ លំ ក

ន មិ ើ ន នរ ភិ លដូ ច

ើ ម ី ចទទួ ល

ន រ អប់ រ ខស់

ក៏ មនុ ស

ច នចំ ះដឹ ង ឧបតមពី

ក់ ឧតមសិ ក

មី ើ ប ញ

ពួ ក

អី នដូ ច ឯង រ សិ ន ើ ទទួ ល

រ អប់ រ ដូ ចមនុ ស ទូ ។

ង មទិ នន័ យ

២០១១

រ បស់ ស

តិ ើ ម គតិ ចកម

ងៗ និ ងមួ យ ចំ នួ នទទួ ល

ទទួ ល

ទី ុ ងភំ ញ ន

នប ប់ រ សិ ក

និ ង កំ ពុ ងបន រ សិ ក ល័ យ

វ ំល

រ ដនិ ង

ទូ

គឺ គ

វ ទ

ន ើ

រ បករ ូ ណ៍ ពី អង រ

រ និ ង

ង ើ

ន រ

រ បករ ូ ណ៍

ឯកជនផង រ ។

ញ ើ

សិ ស ជន

តិ ើ ម គតិ ចគឺ ពិ កកង រ ទទួ

គមយុ វ ជនជន លស

និ ស ិ តជន តិ ើ ម គតិ ច ៤០ ក់ ល

នឲ ដឹ ង

AS PE CA,

Donbos c o,CCI ,CI Y A និ ងពី សបរ ស

ះ និ ង នសមត ព ច ើ

ស គមយុ វ ជនជន តិើ ម គតិ ចកម

ភំញ (រ ប ព៖CI ូ Y A)

គឺ យ

រ ូ បករ ណ ៍ ពីជរ ភិ

ប់ ក់ ម

វ ទ ល័ យ

រ លកខណ ត វ និ ស

រ សិ ក ខស់ ល

ស់

នសិ ើ ស

ជន តិ ើ ម គតិ ចមិ ន ច កួ ត ងដ

ពិ ស

ើ មយ កនិ ស

ះ ន

រ ក ជី វ ព និ ង

រ អប់ រ រ បស់ ពួ ក

ក់ ០១


រ ហូ បចុ ក មិ នសូ វ ន ប់ ន់ ,

តពី ទំ ព័ រ ១

. . . មូ ល

ន នក ិ ត ំ ង ក (

មិ នសូ វ ប

សិ ក មិ ន ន ក់ ប លពី រ ។ ម ងវ ញ ផល់ ស

ៀ ត

ង ើ

ញ ើ

រ ូ បករ ណ៍ រ បស់

នស

រ ើ ដំ ើ រ ,ខះលុ យ កង រ ចំ យ

ៀ ន ៀ ង ត់ និ ងកមវ ធី

ើរ សិ ក ,និ ង ពិ ស ក ង

)

ក់

ចំ កបន ុ ស អ៊សុ

គឺ មិ ន

យ ើ

ចទទួ លយក

រ ូ បករ ណ ៍ះ

មកពី

តកំ ពង់ ស ឺ និ ង និ ស ិ ត

ះ ក

ំ ឲ សិ ស ជន តិ ើ ម គតិ ចមិ ន

ជន តិ ើ ម គតិ ចសួ យ

ប់ រ ក់ ហូ បចុ កនិ ង

រ ៈ សិ ក

មង។

រៀ បចំ ពិ ធី ន

ណី មុ នៀ បចំ កមវ ធី អី មួ យ (រ ប ព៖CI ូ Y A)

គណ ិ តវ ទ

កលវ ទ ល័ យ ភូ មិ ន

ភំ ញក៏ នប

ញពី រ លំ ក

ៀ ង ះ រ យបន ន ទី ុ ងគឺ ឲ ដឹ ង យ មិ ន នអក រ ហូ បចុ កមិ នស ូ វ ន ប់ ន់ , ះ បី ពី មួ យ ំ មួ យ ំចំ នួ ន ឧបតមពី ង យ ើ ឲ រ សិ ក ដំ ើ រ , ខះ លុ យ ចំ យ ើ និ ស ិ តជន តិ ើ ម គតិ ច ន រ រ ើ រ បស់ បន ន់ ជួ ប រលំ ក ល រ សិ ក និ ង ពិ សក ង ក់ ន ើ ើ ងក៏ យ ក៏ ើ ងស ត ើ ញ ឲ បន វ ើ ស ចចិ ត រ ក រ រ មង។ ចំ នួ ន ះ ចំ នួ ន បបំ ផុ ត ើ លយប់ សនិ សុ ខរ បស់ ុ មហ៊ ុ ច ំ ក ប ន ស ុ អ ៊ សុ ជ ន ើ ៀ ប ៀ ប នឹ ងចំ នួ នយុ វ ជនជន ន ម មផះ ។ ម គតិ ចសួ យ មកពី តកំ ពង់ តិ ើ ម គតិ ច ល នប ប់ ក់ តិ ើ បន ី គី សុ ញ ជន តិ ិ កួ យ មក សឺ និ ង និ ស ិ តគណ ិ តវ ទ ទី ១២។ ពី ត ះ ក៏ នប ញពី រ លំ ន

យ។ ើ

រ បស ់ បនកង រ សិ ក

ក ះ រ ប

យ បន ើ

ក៏ នឲ ដឹ ី ង

សនិ សុ ខសុ វ តិ ព

និ ង រ

មិ នសូ វ ល់ ច ស់ ពី ទី ុ ងក៏ ប រ បស់ បនផង រ ។ តកងឳ ស

ះ សិ ស និ ស ិ ត

ជន តិ ើ ម គតិ ចសូ មអំ វ វ ដូ ច ត

១. ជូ នចំ ះ ជរ ភិ ល

ត រ

តិ ើ ម គតិ ច

ចំ នួ ន

យកចិ តទុ ក ក់ ផល់ ល

យកំ ណ ត់ ពី កូ

វ ផល់ កង១ ំ ៗ

សូ ម ជួ យ បូ ករ ម ួ

ម រ ពិ ក

ជន តិ ើ ម គតិ ច រ សិ ក

ល់ រ ងនិ ស ិ ត មប ល

វ ទ ល័ យ

ងភំ ញ និ ុ ងបុ គលិ កស

ជនជន តិ ើ ម គតិ ច ប

រ ចំ យ

ក់ , ទឹ ក,

ម៉ ង ុ

បង់

នបន

(រ ប ពCI ូ YA)

ក់ ស

គមយុ វ ញ ើ

ងនិ ើ ង

ប់ៀ ន

ចំ ះអក ល

ន នអកឧបតម ស ទីមិ

ក លំ ករ បស់ ពួ ក កង រ សិ

នដូ ច

កបណ ិ ត

រ ៈ សិ ក

ងត ំ

រ ហូ បចុ ក ស

ៀ ន

មនិ ុ ស ិ តថតរ ប នុ ូ ស វ រ យ៍ មួ យ

រ រ ូ បករ ណ៍ ដល់ ជន

និ ង

។ល។

ើ យ

ណ៍ រ ូ បករ

រ ក់

រ ៈ រ សិ ក រ

ដំ ើ ើ រ

ម ើ

២. ជូ នចំ ះ អង រ សងមសុ វ ី ល ើ ង

រ ំ

ើរ អប់ រ ទូ

និ ងប ម

ំ ងធន នថវ និ ងស

រ ៈ ស

ប់ រ អប់ រ ដល់ ជន តិ ើ ម គតិ ច។

៣.ជូ នចំ ះ អក នលទ ព ល នស

នចិ ត

ល ជន តិ ើ ម គតិ ច។ ុ យជន ូដល់ ឪពុ ក យ ជន តិ ឹ ងមកពី តរ តនគិ រ ន ៤. ចង

មី ង

ម។ ើ

ករ ណី បន ុ ស ស៊ យ ុ ក ើ

ង រ ើ

រ បស់ បនកង រ សិ ក

និ ត

លំ កបំ ផុ ត ទី ុ ងគឺ

តិ រ ឬបរ ស

ចង់ ជួ យ

និ ង

ជន

ករ កកង រ ជំ រ ុ ញ

រ អប់ រ រ បស់

មី ជន តិ ើ ម គតិ ចខនឯង វ ើ ខិ តខំ ឹ ង

ចទទួ ល

ងជួ យ ខនឯង

មី ើ

រ អប់ រ ខង់ ខស់ កងសងម។

០២


ទី ស

មុ ំ

វ តិ ភំ ះ

. . . តពី ខមុ ន

រ បូ

កំ ើ ពូ ល ភំ ះ មុ ំ

ើ ភំ

សនៈ ើ មរ បស់ កវ ញ

រង ំ ទសវ ត

ំ៨០

យពី

រ ដួ លរ លំ រ បប រ ហម។ «

ះ ុ ផំឬ ភំ ះ មុ » ះ ំ

យ ើ

ត់ ទុ កភំនិ ងបរ ណ

វ នរ ភិ ល កម

មក

ភំ ះ ទី ក ងស ងបន

ពល រ ដ

ើ នរ បប

ង ើ

រ បូ ស ល

ប់ ប

ន ើ មកំ

ត ជន តិ ើ ើ មពង និ ងជន តិ

រ ដ

ដី ទី ម

ៀ ត លមករ ស់ រ ម

ះ ។

រ គួ រ ឲ

រ ភិ ល

រ ក

ើ ទឹ ក

ើ ះ បី

ផវ រ

តនភ័ ណ វ ប ធម៌ តិ ង ន ើ មកំ ើភំ ះ ក៏ យ ដី បរ ណ រ ពបូ ដំ ើ រឿ ង ងរ បស់ បងបនជន តិត ជន តិ ពង កងសម័ យ ល យ ចំ នួ ន វ ន ត់ បង់ យ រ ពង ើ ង ល នភូ មិ កំ ើ ត កនងមក ើ លឹ យ ងរ បស់ រ មួ គល មួ យ ចំ នួ ន នរ ុ ក ន យ ម រ ើ ងភំ ះដ៏ យូ រ ល ង់ មក ះ ុ ផំឬអក ភំ ះ មុ ំះ ពុ ំ ន់បុ ស ច ប់ ។ ះ ង ក៏ យ ះ នឲ ដឹ ើ ង រ រ ពបូ ន សិ ទី ឬប ើ ត រ បសំ ូ ន ខុ យ រ ភិ ល នទប់ ត់ ចំ ះ រ ុ ះ ផំ ះ វ នជី ដូលកណ ៈ ដូ ចមនុ ស ះ គឺ ន ត គណ ៈ កម នជី រ បស ់ ត់ រ ព ើ ើ ង យកដុ ំ ថមក ើ ដំ ង ប៉ ុ ះ ប ន់ យ នប ើ . . .

ើម វ តិ រ បស់ អក

នតំ ើ ណ មនុ ស មក ះ

កង បន

យ ។ ចំ ក ។[ ើ . . . ]

« អក ភំ ះ មុ »វ ំ ញ

ប នឹ ើ ង នដឹ ង និ ង នឮកងរ ង

ចុ ងទសវ ត

៥០ ំ

ពលរ ដ ល

មរ យៈ បងបន

រ រ ពបូ ចំ ះ អក

ះ មុ ។ ំ

ក៏ ដូ ច

និ ងអភិ វ ឌ ន៍ ភំ

ះបី ស ិ តកងស

រ រ ក ខម ស នៈ រ បស ់ អក

វ នលុ បបំ ត់ និ ង

ង់

នខះ មនសិ

ះ បង់ ល

ពរ

ក៏ យ

ភបំ ក៏

ំ ល ទី ស រ បូ មួ មួ យ ភំ ះ មុ រ បស់ ើ ង នសិ ត គង់ វ ង ប ើ រ រ ម ីជរ ភិ ល ល សកម ង ើ ពិ ស យគត់ ង តសនឹ ង បដណ ប់ ើ ត ះ កង ល ល ះ តមណ លគិ រ វ នរ បប រ ហ និ ចំ នួ ន ង១០០ហិ ក ស ប់ ទុ ក ច កម ង ន និ ើ ងកំ ពុ ងព ឹ ង ម ប ប់ ំ ង ុ ង ើ មទសវ ត ដី ន រ បស់ ើ ង ន ើ នូ វ ះ ជ លន យរ បស ់ ំ៧០ យ ើ ពលរ ដក៏ ដូ ច ឲ បងបនកូ ង រ ពបូ រ ហូ ត ៀ ង ។ ស ចឪ ើ ងស ំ អភិ វ ឌ ភូ មិម ី រ ភិ ល ំ ងអស់ ំ ងបងបន ញ និ ភំ ះ មុ ំវ ន ស ផវ រ គឦ ន។ ជន តិ ើ ម គតិ ច ក៏ ដូ ច ជន តិ រ ល

នមករ ស់

និ ង

ំ ង

ុ ងកងរ បត់ វ តិ

ប់ ំ ងពី ចុ ងទសវ ត ៥០ រ ហូ ត ពលរ ដ រ ទូ

មកដល់ បចប ន ះរ បសំ ករ ូ បស់ហម អក ភំ ះ មុ ំនិ ងខម ល សនៈ រ បស់ អក

ើ ងគង់

ញឹ កញ យ ដង

័ យ

រ ប ព ូ

វន

និ ង ស់ បរ ទី ក ង

យ ចំ ណ ង់

អំ ចជ ើ

ញពី ទី ះ ឲ ក

ស ប

រ ស់

យ បងបន

ើ ល

ប់ រ រ ក ទុ កទឹ កដី ភំ ះ

ណ តិ រ បស ់ កម ល ពី ទី ញឲ នភ័ មក ំ២០០៤ យពី ុ ក ះ ២៣

យពី ទី ក ងអក គង់

នអក

ចំ ណ លចិ តឬ រ មូ ល មតិ រ បស់ បង អំ វ វ ឲ

វ នពួ ក រ

អី ើ យ។

ើ ង នស ុ ំ បួ ងស ួ ង

លឹ ងអក មកគង់

នចំ រ រ បស់ ស

ចុ ី ះ ទី១៤

មក

ច យករ ដម ំ២០០៤

មី ើ រ ក ទុ ក« ភំ ះ មុ » ំ

បងបនជន តិ ើ ម គតិ ច។

រ បស់ ០៣


គ ុ ះ ផំ ឬភំ ះ មុ ំ និ ងជំឿ រ បស់ បងបនជន តិើ ម គតិ ចពូ នង វ តិម ឿ ង ងនិន

រ បស់ កូ ន មុ ។ ំ ថី តិ ត

នូ វ ស

កំ ណ ត់ រ

ព ប់ រ ហ័ ស

ជំ នូ ន ប់ ក៏ ពិ ត ន

ក់ ប ញ

យពី រ រ ក

រ យៈ លពី

សី ដណ ឹ ងរ ហូ តដល់ ៀ ប រ គឺ រ យៈ លមួ យ ដ៏ យូ រ ជិ ត ឬ ងមួ យ ប

ឯ ំ

ស់ ស

ប់ ស ងម

តពូ នង

ៀ ត

លប

ប់ បឺ ត

បី

និ ង

នត

ះ និ ងឪ

រ បស់ នត

រ រ បស់ ជន

រ ំ ង

ឿ អល

រ ដ

លរ បស់ រ បរ ំ ងអស់ ះ ពិ

កនឹ ងរ ក ន

ប់ ៗ។

ះ ំ មកជូ ន ងកូ ន

មុ ំ ះ ក៏ សុ ទ

រ លកូ នក

ពុ ក យកូ នក

នដូ ច

ស់ ចដល់

ស់ កងរ យៈ ល

យ. . . . . ០៤


វគបណ ះ ប

លសី ពី មូ ល

ះ ឹ សរ

រ ព័ ត៌ ន

សហគមន៍ លពួ ករ ស់ ។ ដូ ច ះ ស

កម

គមយុ វ ជនជន តិ ើ ម គតិ ច នចង ង ុ មអក

ស ហ គមន៍ ល

យុ វ ជនជន តិ

ម គ តិ ើ ច ើ មី ឲ ពួ ក

រព័ ត៌ ននិ ង

អំ ពី ករ ណី រ ើ ត

ើ ង

ះ យ

ះ ចង ងព័ ត៌ ន

ភបំ ន

ងៗ ល

កងតំ បន់ រ បស ់ ពួ ក

មី ើ ប ញ ដល់ ស ងម ង ន

សិ ក

ង ចប៊ ំ

គមយុ វ ជនជន តិផ យ

ស (HBS )ស

ម គតិ ើ ចកម

វ គបណ ះ ប

(CI YA) ន ើ ក

តសហគម ល

ព ឹ ងសមត ពអក

ញ ុ ន៍ ជន តិ ើ ម គតិ ចមកពី ៨ ត រ

ះ ើ ើ ង

គមយ ុ វ ជនជន

តិ ើ ម គតិ ចកម ។

មិ ថុ ២០១៣

ចំ នួ ន៩ ក់ ល

ងៗ ម

ករ ម

វ គបណ ះ ។ ទី៨៩

ះគឺ

បណ ះ ប

កមួ យ

រ អភិ វ ឌវ ស័ យ

រ ព

រ ប

ង, ះ វ រ ,

ះ ,រ តនគិ រ

និ ងមណ លគិ រ ។

ល បំ ណ ងចំ បង

បណ ះ ប ញមូ ល

វ គបណ ះ ប

កង

រ ព័ ត៌ ន និ ង

ញមតិ កម

នតួ ទី ស ំ ន់ ស ់ កង រ

នពី អី ល

ើ ត

ើ ងពិ ត

ពិ ស

ះពិ ត

អកចូ លរ ម ួ

វ គបណ ះ ប

ប់ អកចូ លរ ម ួ

រ ៈ ស ំ ន់ ស ់

នផល់ ជំ ញមូ ល

នស

ប់ សរ រ ព័ ត៌ នដំ បូ ង

រ វ គ ះ ប់ អក

អនុ វ ត នកង រ សរ រ ពី អី ល

រ ចូ លរ ួ មជំ

យ ផ ពផ យព័ ត៌ ន នអកចូ លរ ម ជួ ួ

ុ មអក

ន។

ក នប ម រ យុ វ ជនពិ ត

បស់ ពួ ក សហគមន៍ មកពី តកំ ពង់ ធំ ,កំ ពង់ ស ឺសងមរ ,សឹ ង

ច ើ

ំ សំ ងជន តិ ពងមក

ក់ នឲ ដឹ ង

មម ី កមវ ធី ទំ ក់

គ ះ នឲ ដឹ ង និ ង វ

ពី រ សី ពី រ សរ រ ព័ ត៌ ន

ល័ ស

ម ព័ នផ ពផ យ

នង និ ង នរ យៈ ល ទំ

លមួ យ

សិ ទ ព។

ពី តសឹ ង

ង និ ងជួ យ ផ ពផ យបនប ន រ ឧបតមពី មូ ល និ ធី នដឹ

យ (Mc Kni ght )និ ង

រ ក រ ើរ តស៊ ូ មតិ កប

យុ វ ជន

មមកពី តំ ង ត ំ ង៨ (រ ប ពៈCI ូ YA)

និ ង

ន ើ ត

ះ បី

ង ើ

តំ បន់ រ បស់ ពួ ក ។

ងស ើ

ញ ើ

ះ នរ យៈ លខី ក៏ ពិ ត ន

ផល់ នូ វ

ៀ នលៗ

វ គ ន

ន រ ើ ម ំ ួ ងជួ យ

ព ឹ ងតួ ទី និ ង មសី ល ធម៌ រ បស់

អកសរ រ ព័ ត៌ ន ល នវ ជី វ ៈ រ ព័ ត៌ និ ង ំ ខះៗពី ច ប់ ល កង ក់ ទងនឹ ង រ រ សរ រ ព័ ត៌ ន។

រ ើ កវ គ

ះ គឺ ើ មី ព ឹ ងជំ

ន ឹ ះ កង រ សរ រ ព័ ត៌

នដល់ ុ ម យ លសុ ី

រ ព័ ត៌ ន ក់ ត

នប ើ ត

បំ ណង ើ ម ី ករ ក, ន ឬប

ងៗ

មសហគមន៍

ើ ងកង ល

មូ ល ព័ ត៌ ត ន ើ

ពិ សសហ

គមន៍ ជន តិ ើ ម គតិ ចឲ អក

សកម ព

កងវ គបណ ះ ប

ល (រ ប ព៖CI ូ YA) ០៥


ទ ីម

ណី ជន តិើ ម គតិ ចកួ យ

សកម ព

សកម

ជន ន

កង រ

ទឹ ក

យ កង ើ

នឧបករ ណ៍

ើ នស

បន់ ខុ សៗ ។ យ

នជ័ យ

ឃុ ំ

ត ះ វ រ ន

ទំ ៀ មទ ប់ ងឲ

ទ ី មួ យ

ើ ញ ពី គុ ណត

តិ បតិ រ រ

ក ុ

ពិ ស ជួ យរ ក ល

រ រ រ ប

ើ និ យ ពី ជន តិ ើ ម គតិ ច

នទំ ៀ មទ ប់ ស

១. រ ជុ ំ កងភូ មិ ើ មី កំ ណ ត់

ទី ំ ងនិ ង ល មុ ននឹ ង បំ ពុ ល ី ស់ ទុ ភូ ំ មិឬ

ណី បរ ញ់ សត និ ង

ងឲ

ើ ញ ពី គុ ណត

ខ ះ ើ ងសូ ម

ៀ ង នឹ ង

ើ កយក

ណី

ងរ ំ បរ រ កសុ ី

និ ង រ រ ស់

ើ ញ

ទ ម

គ ើ ន

បំ ពុ ល។

នជ

សឹ ង,

នរ ៀ ើ ប ប៉ ុ

ប ញជូ នគឺ

តិ ើ ម គតិ ច

កយក មួ ើ យវ ធី

រ បំ ពុ ល

យកមក ើ រ បំ ពុ ល ម ើ

ើើ ង

ើ ន ៀ ត ល ចម៍ រ

ល មុ ខ

ទ ី នដូ ចត

ប៉ ុ

ស ើ

កដមុ ន

ចំ ះ ក ងបំ ពុ ល នក ងដូ ើ ច

ងំឬបឹ ង

ះ មក

និ ង ន ើ ម យក

ន ើ ម

ើើ ងរ ច ូ

ដំ ើ ើ រ ម ួ

ងសូ ើ ម ដូ ច

ី យ

អូ រ ,

នទឹ ក

ប ប់ ពី ន

រ ង ុ

បិ ំ ត មុ ង និ ងស

នស

រ ៈ

ើក ក

រ ៈ ំ ច់

ងៗ ៀ ត។ ២. រ ប់ ើ ើ ង ម ើ

ស បំ ពុ ល ខុ

ដល ់ រ ចុ ះ

យ សហគមន៍ ើ

ងអ ុ តក

ើើ ងគឺ ន់

បនិ ច

គឺ ល់ ម។ ដំ ក់ចំ ំ ើ

និ ង

រ តិ បតិកំ ណ ត់ទី ក ងក ំ ង ទី ំ ង ល

ណី ។

ទ ី រ បស់ ជន

កងភូ មិ

ំ ច់ វ

ណី មួ យរ បស់ ជន តិ ើ ម គតិ ច នឹ ងមិ នសូ វ ហូ រ ំ ង។

ច ក់ដូ

ងជំ ឿ ំ

មី ើ មក ជុ កំ ំ ណ ត់ ល

ម ក ង ល ើ

ក តិ ុ ។ សម ករ ក តិ ល ុ តុ ល ប៉ ះ ល ់សម ករ

ដល់ រ រ ស់ រ បស់ មនុ ស ។ សកម

កង

ី (រ ប ព៖CI ូ YA)

ើ និ ង ើ ច រ វ ល អកដឹ ក ំ ភូ មិ ន

យ មកប ញឲ ដឹ ងពី ណ ីកួ

ព មុ ខរ បរ និ ងជី វ តរ ក តិសត ុ

ៗខន។

យ ដល់ រ កួ

ើ ើ

មតំ លស

កសហគមន៍ ជន តិ ើ ម

គតិ ចកួ យ

លស

ប់ រ

ើ ង

ប់ រ បំ ពុ ល

យធន នធម តិ

ល កណ ៈ ំ ញ ជុ ើ

ះ រ

ទ វ នប ើ ត

យ ផល ័

ងៗ

ប និ ង ពិ ស

ទ ីំ ងទឹ ក

ើើ ងស

ម គតិ ចពឹ ង កនិ ង ញ ជន តិ ើ ើ

ើ វ ធី

សសម ក

នសឹ កនិ ងសម ក

ចង់ ើ ឲ

ើើ ង។

ប់ សម ក

មុ នសិ ន ើ ើ ញ ម ើ

ៀ ង ើ ម អងត់ ល ួ ល ើ

ញជ័ រ ហមគឺ ០៦


ក ននូ វ រ ពម និ ងគុ ណ រ ករ ក ី គ.រ ពទឹ កកង រ ទបន ះ រ ក ស់ ើ ប៉ ះ ក ង ើ យ យពី ស ហគមន៍ ន ក ប់ បំ ពុ ល ម ើើ ង មិ ន ច ឲ ើ រ ក កដូ ច ើ ងអ ឹ ង រ ។ រ ី ច ពួ ួ ក ត់ ន មូ ល ី ឈ ប់ ី ពង ឬ ប់ ី ំ ងដូ ច ើ ដូ ច ះ ល យក ឬ ស វ ំ ងអស់ ើ មីក ម ចំ កៗ ឧបករ ណ៍ ឆក់ ី យ ឥទិ ើ ពល យ័ តកុ ឲ ប៉ ំ ះ ក។ រ ប់ ើ ម ល ី ស់ ៗ នតួ ទី ង ក រ បស់ក៏ មិ នយូ រ រមិ នយូ រ ប៉ ុ នទឹ ក ើើ ង គឺ វ ប់ ើ ម ល ី ើ ៗ ប៉ នៗ ុ ះ អកខះមិ ន នឹ ង យដូ ច ើ ម។ លម ច ស ន ឹ មប៉ នក ឬក ុ នជួ យ ប់ ី ក៏ យ ពួ ក ឃ. រ ក នគុ ណ ព ី នន័ យ ង។ ុ ើ សៗ ន តួ ទី អក ន ជួ យ ស លកងដំ ើ រ រ ះ ីល ើ ងបំ ពុ ល មិ នប៉ ះ ល់ រ ប់ ើ ើ យ រ ៗ អក ើ រជ ន រ ដូ ច អក ំ ស រអក ំ ក ង និ ង ដល់ អកបរ គ ។ មូ ល ើើ ង ល ុ ស ៗ ប់អករ កប ម។ ើ យកមកគរ ទុ កស ប់ យ កសម កទុ ក ើ ម

ះគឺ ន

បំ ពុ ល

មួ យ

ទី ៤.សិ ល ៈ

។ ចំ ក ស់ ី ៗ ពួ ក ត់

ប់ គូ

នឹ ង

តិ កម

សសម ក

បិ ំ ត

ើ រ ួ ច

ើ យ

ើើ ង

ក់ លចង ប់ នឹ ង ើ ម ញ

មកៗរ ហូ ត

ល ់ ដល ់ ច់ រ ងពិ ក

ឈ ប់ ។

៣.វ ធី

រ បំ ពុ ល នឹ ង

ទី ១៖មុ នដំ បូ ង ល

ើ ប

ើើ ង

ដល់ ក ងអូ រ

(អនង់ ) រ ៗ ប់ ើ ម ើ ះឬសំ រ ះ ម ី ង ក់ ើ មុ ង ឬសំ ញ់

ើ និ ង ង

ប ុ ងនឹ ងបំ ពុ ល ី

ើ យ អងយ

ល ពុ ល

ទី ២៖

អនង់ ល

ំ ប់

ច់ ។

ជ័ រ

ស ៗ ប់ ើ ុ មយក

រ បំ ពុ ល ីម

លកណ ៈ

ទ ប

វ នទទួ ល

ណី

ណ ី ះ គួ រ

ល់ និ ង

ើ កត ើ ង

យរ ដអំ ចអំ ពី រ ស ំ ន់

ើើ ង ១.រ ក ននូ វ វ ប ធម៌ ករ ករ ង ជួ យរ ក ទំ ក់ ទំ នងរ ង ី និ ងទឹ ក ល ន ស ក់ កង រ ុ ង អូ ស ជនកងសហគមន៍ ខន និ ងអក យមិ ន នប៉ ះ ល់ គុ ណ ពទឹ ក វ ត់ ច់ ើ មី ឲ ើើ ង ជិ ត ង ល និ ច ល ល និ ងពូ ជ ី ើ យ។ យ សកម ព ើ ញ តិ ពុ ល ល ១ ង ស ហគមន៍ មួ យ នគ ង រ បស់ ស ហគមន៍ ៀ ត តក៏ ប ក់

មក

នឹ ំ ង ញ

តិ ជ័ រ ។ ១

លុ ះ

ច ី

ី តូ ចៗ

ឆញ ី

ឲ ើ

តូ ី ចៗ ដូ ច

ី ះ ី ញ់ និ ង ប់ ី ធំ ៗដូ ច

ី រ ីំ ងនិ ង ី

ង ើ បពុ ល

ង ៀ តលុ ះ

តខន

ធំ ៗខះ ត លចូ លរ ន

ង ំ

យ ើ

មួ យ ពួ ក

ប់ ដល់ ស ហគមន៍ ជិ ត ង ប

ក់ ឲ

ទ ំ ងអស់ ។

ញ ពី ើ ត

ម ីកង រ មគី រ ង ើ

ះ សរ

ងពី រ ប់ ើ ំ ម

ញ ពី រ មិ ើ នគិ ត ផល ដល់ ប ប់ ។

ជន៍ ល់ ខន ល

ត់ មិ ន ន

មិ ជន កងភូ

បំ ពុ ល

រ ី ហូ ត

ស ពី ះ ក៏ ើ ប ញ

នដល់ពី រ ចូ លរ ម ប់ ួ ស

រ ត់ បង់ ទឹ កដី ក ក់ មគី រ យ ល ់ ម មុ ននិ ង រ ជួ យ

ីរ ហូ ត ត់ បង់ អតស ទ រ បស់ ខន ើ យ។

នជន តិ ំ ងពី ដំ បូ ង ៉ ះ ៕

ល ២. រ ក ននូ វ ចំ ណ ង មគី ព ន ើ រ ងសហគមន៍ ងកងនិ ង ង

យ ើ

ក៏ ន។ ើ

ទក ង

ងៗ ៀ ត ប់ នឹ ង តិ កម

ពុ ល មុ ន ។ស ធំ ៗ

ើើ ង ន ប់ ើ ម តិ កម

មួ យ ទឹ ក

គុ ណត

ីកង រ ជួ យ

វ ញ

មក ល

ន សនឬទុ កធុ រ ៈ អី មួ យ។

០៧


បខ័ ណ ច ប់តិក់ ទងនឹ ងសិ ទិ ើ ដី ធី រ បស់ ជន តិើ ម គតិ ច . . . តពី ខមុ ន

រ ប ពតំ ង(AI ូ PP)

២.កមស ិ ទិ ដី ស មូ ហ

កម

០៨


ច ើំ ត់ក់ដី ល

កមវ តទទល ួ

ពិ ស។

រ ណៈ រ បស់ រ ដ

ននវ ូរររ

បំ ញ ង

តពកិ ចបង់ ពន

នអនុ ត មជំ ពូ កទី ៣

ច ប់ ះ ។ យ

ងៗ

ក ើ

រ អនុ ត ះ មន ិ ច

កមសិ ទភ ិណ ក ិ

ជន៍

ដល់ អក ន់ប់ព ង ំ ះ ន យ ើ ។

ពសមតិ

ត់ បង់ ផល

វ តប ់ ល

រ ណៈ រ បស់ រ ដ ជន៍

រ ណៈ ច

ពសមតិ ឯកជនរ បស់

រ ដ មរ យៈ ច បអ ់នប ុ

គ។

នត

យ. . .

តុ ផលធំ ៥ ង លនិ សិ ត វ ើរ ស័ចិ ត អក ងរ ក រ រ ំ ង យគួ រ ប់ យកឳ ស ះ ម ើប ីទពិ ធនខ ៍ន ឯងឲ នលកណ ៈ ម ញឹ កនង ឹ រ រ យខនឯងឬ មយ ួអកដ ។ ក៏ ល ល វ ើរ ដកពិ ធន៍ ល នលកណ ៈ អវ ជ ន និ ង រ ផល់ នូ វ តុ ល ពត រ រ ន ៀ តផង។ ទី ២- រ ប ើ ត ព័ នប ញ ុ ម ររ ៖ ល ះ នង ឹប មឲអក ន់ ញ ើ ច ស់ នង ិ ន ើចំ ះ ក រ រ ងៗ ។ ទ៣ ី- ន ពធម រ បស់ ស ងម៖ ម ុយុ វ ជនយុ វរ ជន តិម ើ គតច ិចល ូរ ម ួ ររ ស័ចត ិ មយ ួ UN( រ ប ូ ព៖CI YA) ល មួ យ នឲ អក ន រ បជុ ំ រ រ កងសងម មួ យ នឹ ង យ។ យ ក ររ ស័ចត ិ ជួ ពម ីយ ួ មយ ួ នមនស ុ ន ើ ុមនស ុ ថី មត ិថី កប យស ឲ អកទទួ ល ននូ វ រ អភិ ម ស់លកព ំង ុ ងរ ក រ រ ើ យផល់ នព ុល ព នង ិ ច តប ់នយ ននវ ូ ឌ សមត នសូ មី ពួ ក ។ ពិ ស ះ ញ ើ ន ម ុ វ នផង រ ។ និ ស ិ ត នក ិ តសិ ក ន់ ខស់ ក៏ ពឯ មនុ ស រ ក រ រ ើ យពុ ំ ចង់ ន ទ៤ ីជំញថ៖ ី អក ចនង ឹ វន ក់ ឬ កឈ ់ លសូ មីបនច ិក៏ យ។ ត វ ឲ នជំ ញពិ សអី មួ យ ីដំ ក់ល តរ ក ររ៖ ើ ន ន ើ រ ។ ះ បីប ើរ រ ទ១ ់ ត ិ ពន ័ ប់ង ឬគំង ល មយ ួស ប់ើរ ស់ស បក មអង រ មន ិរ ក កច ់ំ ញ នង ិ ីយ ួ។ ខនឯង មយ ួអកដ ។ ដូះ ក អម អង រ សបរ សធមក ៌៏ យ កអ ៏ក ង ំ បរ ទ៥ ីបំញនវ ូ ពខះ ច ះឬ ព ួ ពិរ ល ើ គ ើរ ួ យក ះ វ ចល ូ ររ ស័ចត ិ ដប ំង ូ អកគរ ខះ ត កង វ តរ ិ ប ូខន៖ ះ ល ជនព ៍ីរ ប ើរ ះឬកអ ៏ត។ ់ ផង រ ះបី អក នជំ ញ ក៏ ០៩


ក បល ូ ៉ វ ត ូដ តបន ៖« រ ប់ដប ំង ូ ម។ លខះ ពក ួ ក៏ ល ង នង ិ រ ស់ឿ ន កង ក កប យស នព ុលកង រ បំញ វ រ ជួ យ ំ ើ យ ស ប់ រ ើ រ រ ស័ ចិ ត ម រ ឲ នវ ធី ដំ រ នវ ូវ តរ ិ ប ូស បខន មយ ួ នង ឹជំ ញ ើ នត ់ប ំន់ ច់ លដច ូ ន ើស ប់ម ុ ណជ ិកម។ ឬបទពិ ធន៍ ច ះ លខនឯង រយ យ ើ រ ទក ឹ ន ើុ ម រ រ ស័ ចិ តមិ ន ញ ឬ សជៈ នខះ តកនងមក មួ យ នឹ ងមុ ខជំសិ ម ើ។ ង ើ ឿ ញចត ិជំញ ប់ង ះ ពក ួ ញថៗ ី ៀ ត។ ក ះ អង រ ល ចជួ យ ចទទួ លយក រ រ ប ម ស ត ើ ញប អង រ ះ យឲ ម ុ ររ ស័ចត ិរ បស់ ន។ រ ចង់ននវ ូ ជំញ មយ ួ អក នឲ អក ។ ើ ច មនស ុ មក ើ រ មយ ួ នង ឹ ះ មន ិ ន រយ ល ួ យ ើ កបូ ៉ វ ត ូដ ត នប ម ៖« សូ មី ជំញ ងៗ ។ រ រ ស័ចត ិ ររ ស័ចត ិ វរ រៀ ប ប់ ប អក ប់ង កង ម ុ ទ ររ លះ បង់ ល រ បស់។ . . . មួ យ

ើ ល

ខនឥត

ើ ញ វ នល កណ ៈ

ជន៍ ន ើ នង ិមន ិ នរ ច

់ន់ នង ិ នលកណ ៈហ៊ ងកង ពទនភ ន ុជំញ

ះ ើម ទូ យ»។ សិ ន ើរ រ ស័ចត ិ នអង

ះ ក៏ប់ម ើ ញពីរ

រ និ ង រ ទទួ ល ខុ ស វ ញពី រ រ » ះ ក់ស័ ចិ ត ះ រ។ កបល ូ ៉វ ត ូដ ត ល ័នង ឹ រ ចំ យ ើ ដ ើំ រ ើ ះ រ សបរ សធម៌ស៊ ូ ើ នអះ ង ពន វ កទ ់ងនង ឹ រ ល័ យក ល ះ ។ សមន ័ ម ឹ វ យ ើ។

ដក ងព ់ី

យុ វ ជនជន តិ ើ ម គតិ ច នចូ លរ ួ មអី ខះ កង រ ះ រ ះ

ត តិ សកល

តភំញបស ុ ៉ ញផ យ សុ ទ១ ី០ ឧស

ំ ២០១៣

ត២០១៣ ះ

រនង ិយុ តធ ិម៌ ដំ រ ើរ មយ ួកង

ចំ

មដំ ើ រ រ

ធប ិ យ កង

ងពភ ិព ឲ

ក។

សនម ីយ ួៗទូំ

រ ះ តស ង

ញ ើពីឆនៈ រ បស់ ពលរ ដ ល

ំ អកដឹ ក ំ

ពិ សស ងឲ

រ បស់ ពលរ ដ នយ ័

លខន ញចិ ត ញ ើ

ពអ ីំ ច

ើមនយ ិម

ធប ិ យ គអ ឺំ ចសិ ត

ពលរ ដ

អកប ឲ ើ

រ បស់ ។

ើ ន ល ទិ

ើ យ អកដឹ ក ំ ន់ ពលរ ដ មឆនៈ

ពលរ ដ គ មញ ិ

ន ើ បុ ៉

ើង ើ កមក ល ើ

ំ ១៩៩៣,១៩៩៨,២០០៣ នង ិ ចំ កឯយុ វ ជន ំ ងអស់ ក៏ កំ ពុ ង ២០០៨ យ ើ ំ ២០១៣ កក ៀ មខនរ ួ ច ច ើ ម ី ចូ លរ ួ ម យ រ និ ងយុ តិ ធម៌ វ ញ កង ទ២ ី៨ ងមន ុ ះ ះ ត រ ះ ត តិះ រ កង ះ ម ុ សកម គឺ ង ើ ប ើ ទទល ួឥទព ិល តិណ តទ ិ៥ ី សកម ល យុ វ ជនជន តិម ើ គតច ិ លកព ំង ុ ពី ស ក ងលិ ច ើ មទស ជនទូង ំ ស កព ំង ុ ទនង ឹ បន រ សិ ក ទីង ុភំញ កម ៏ន ិ វ ត ៩០ បុ ៉ ះគដ ឺប ំង ូ ១ ំ៩៩៣ ង់ំ ះ ត កដ ៏ច ូ គណ បក ខស ុអព ីយ ីជ ុន រ រ លពក ួ យល់ ល នគណ បក ន ើចល ូរ ម ួ កត ួ រ ន យ ំ ងអស ់ កំ ពុ ង ខិ តខំ ន់ច ស់ ពត ី រ ចល ូរ ម ួ ះ ង ម ើឲ ី ពលរ ដ ះ ត ំ ស ះ ត មតប ំន់ ត ះ យពក ួ នចល ូ រ ម ួ ម ។ ង ំពី ះ សកម នឆង ទូង ំ ស។ រ យៈ រ ក់កស័ចត ិកង ើអក រ ះ ត៤ ណ តរ ិ ច ួមក យ ើ គឺ ពី វ តិ

រ ះ ត តិ សកល

១០


ស ត រ ះ ត ម រ រ ល័ យភម ូឃ ិរ ំ ុ បស់ ៀ ងៗខន។

ត វ ទ

ក ុកំ ត ើ

ះ កព ំង ុ សិ ក ភំញ ក កសិ កម នង ិអភវ ិ ឌនជ ៍នបទ កលវ ទ ល័ យ មរ ៈ នស ង ពី រ យល់ ើ ញ ជុ ំ វ ញ រ ះ ត តិងមខ ុ ៖« រ ះ ត ស ើ សអកដឹ ក ំដូ ច រ ើ ស ស កនុ នសុ គ ម ី ស បស លគ ង ះ ត(រ ប ព៖CI ូ YA) រ អ ង ឹ រ ដច ូ ះ ង ើ វ បស ់ ក ះ រ ើ រ តួ ទី សំ ះ ត ើ មី ឲ ស តិរ នក ់ង រ ពនល់នង ិ ផពផ យពី នរ ៀ បៀ បរ យ នង ិ រ អភវ ិ ឌ» ។ រ រ ះ តដល់ បងបនជន ើ យ យុ វ តី នបន ៀ ត រ ះ ដំ ើ តិ ម ើ គតច ិ ម ើឲ ី ពក ួ តស ់ ច ត ន រ ៈ សំ ន់ ស់ ដល់ ិ ន ម ឹ វ កង រ ស ើ សអកតំ ស តិ ពិ សស ប់ ីជន ចត ងរ បស់ ខនស ប់រ អភវ ិ ឌសហ ជន តិម ើ គតច ិ។ ៍ បស់ ពក ួ ។ ស គមយុ វ ជនជន តិម ើ គតិ ច គមនរ

ន ហុ ន ិ ជន តិង ឹ ន ប់ រ ះ ត ណ តិ ៏ព ំង ុ អនវ ុ តគ ង ស ក ុកំ ត ើ តរ តនគរ ិ នង ិ កម បចប នកក ី ះ កស ត ញ ើ ន ួសី ពី « ង ំអស់ ម ើប ី ន ើ រ ចូ ទ៥ នស ិត ិ កលវ ទ ល័ យ តិប់មយ វ ជនជន តិ ើ ម គតិ ច ើ ន ួ មរ បស់ ជន តិ ើ ម គតិ ចកងដំយុ ង(NUM) កពត ័៌នវ ទ នង ិអករ លរ ើ សុ ំ កង រ ើ អក ើ រ រ ះ ត តិ ំ ២០១៣» ន ក់ ក អង់ស វ ទ នសហ តិ ស័ ចិ ត កងដំ ើ រ រ ើតចន ំន ួ៤ ស ត រ បតិរ អនរ ត( ិ CI CI ) នប ញពីរ លគ ង ះ ើ ុ ះ ។ ះ ននយ ័ ដច ូ ត កព ំងស ់ឺ ះ វ ររ តនគរ ិ ះ ត ងមខ យល់ ញ ើជវ ំ ុ ញ រ ះ ត ពក ួ ន់យល់ ពី រ ៈ ជន៍ ិ មណ លគរ ិ ។ ក នន ុ សុ គ ងមខ ុ ៖ « យុ វ ជនជន តិម ើ គ នង ចល ូរ ម ួ។ ក ន ំើ ដល់ ី បស លគ ង ះ រ តច ិ ង ំអស់ ក៏ន តពកច ិដច ូយុ វ ជន ល ម ស ពលរ ដ ពិ សជន តិម ើ ឹ ជន តិម ើ គតច ិក៏ ររ កង រ ះ តឲ ន យុ នឲដង គតច ិ ល ប់យុ ះ ត វ ដ រ រ ដូះ ពក ួ តក ់៏វ ន បព ់១ ី៨ ំ ង ើ » ។ យ ើ ហុ ន ិ ពលរ ះ ត ះ ល សំន់ ិកង រ ចល ូរ ម ួ ះ ត ះ ក៏នប ញពី រ ៈ ជន៍ រ តពកច ល ពលរ ដស ច គ ស ើ ក នឲដង ឹ គ ង ចល ូរ ម ួ ះ ត ម ើច ីល ូរ ម ួកង រ ើ រ យ រ បស់ ខន មរ យៈ រ ើ ស សអក ស សអកតំ ងដ៏ ល ក់ និ ង ើ មី ដក ឹ ំ លខន ញចិ ត និ ង ច អភវ ិ ឌ ស តផ ិង រ ។ ហុ ន ិ ក៏ ជួ យ អភិ វ ឌ ភូ មិឃុ ំ ស តិ ឲ ន ប់ បននឹ ង ចូ លរ ួ ម ះ រ កច

ត យ ើ ើអកស័ចត ិស ត រ ណ៍ះ ត ម ើីៀ នសូពដ ីំ ើ រ រ ះ ត នង ិ ម ើជ ីយ ួ ល ើ នង ិ ជួ យ យ ផង រ ។

រ ពី ន ព

ននិ ើ ង ន

រ ព។

មតិ បល់ ំ ង

រៀ ប ៀ ង ល់ រ បស់ អកនិ ពនសុ ទ

ក ើ

ង ើ

ទី ះ

ធនិ ងមិ ន នឆះ ប

ង ំ

ពី ទស នៈ រ បស់ ស់ ជំ នួ យ អស់ ើ យ។ T heopi ni onse x pr es s edher ei na r et hos eoft hea ut hor sa nddonotnec es s a r y r eec tt hev i ewsofa l l donor s . ១១


ពនល់ក ក់ ទងនឹ ងជន តិើ ម គតិ ច ដក

ង់ ពី លន

យសី ពី រ ចុ ះ ប ី ដី និ ងសិ ទិ ើ ស់ ដី សហគមន៍ ជន តិើ ម គតិ ច

កម

ឧបតម រ ះ ពុ ម យ៖

មូ លនិ ធី ក

មូ លនិ ធិ ហុ នរ ិ ចបូ ល HBS ១២

2nd quarterly newsletter (ព្រឹត្តិបត្រត្រីមាសទី២)