Page 1

O FUNDACJI Fundacja Civis Polonus działa od 1996 roku. Naszym celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umo˝liwiajàcych jednostkom kreowanie Êwiata, w którym ˝yjà. Zajmujemy si´ rozwijaniem kompetencji społecznych jednostek, pozwalajàcych na współdziałanie z innymi, branie odpowiedzialnoÊci za sprawy publiczne.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB W WIEKU 16-20 LAT Z POWIATU SOKOŁOWSKIEGO. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Wi´cej informacji ch´tnie udzieli: Dagmara K´dzierska tel. 509 725 536 lub 507 816 853 dagmara.kedzierska@civispolonus.org.pl

Fundacja Civis Polonus wraz z Fundacjà U Siebie realizowały projekty skierowane do mieszkaƒców obszarów wiejskich. Na terenie powiatu sokołowskiego były to: „Młodzi obywatele interesujà si´ przyszłoÊcià Europy”, „Obywatel Mazowsza – Letnia Szkoła Samorzàdu Regionalnego”, „Lokalna Grupa Edukacyjna – kształcenie lokalnych liderów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich” oraz „Sokołowska młodzie˝ aktywna na rynku pracy”. Ten ostatni, realizowany był w 2007 roku, a jego głównym celem było rozwini´cie wÊród młodzie˝y umiej´tnoÊci niezb´dnych do sprawnego poruszania si´ na rynku pracy. W efekcie, dzi´ki wsparciu Fundacji, młodzie˝ zorganizowała pierwsze w Sokołowie targi pracy i kariery.

Wi´cej o fundacji znajdziesz na: www.civispolonus.org.pl JesteÊmy te˝ na Facebook-u: www.facebook.com/fundacjacivis

Targi Pracy i Kariery w Sokołowie Podlaskim

PRACA CHODZI CI PO GŁOWIE?

Z nowymi siłami i doÊwiadczeniem przyst´pujemy do kolejnego projektu! Fundacja Civis Polonus ul. Warecka 8/85 00-040 Warszawa T. 22 827 52 49 www.civispolonus.org.pl

złap ją!

Projekt współfinansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZ¸OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

www.civispolonus.org.pl


PRACA CHODZI CI PO GŁOWIE? ZŁAP JĄ! Pasje – twoją drogą do sukcesu! Rozwój – gwarantowany! Aktywność – buduje doświadczenie! Cele – pomożemy Ci je osiągnąć! Ambicje – trzeba je mieć!

Ka˝dy z nas dà˝y do zadowolenia ze swojej pracy i spełnienia w ˝yciu zawodowym. Marzymy o pracy, która sprawia przyjemnoÊç i pozwala nam si´ rozwijaç, pracy dajàcej perspektywy awansu i mo˝liwoÊç poznania ciekawych ludzi, którzy stawiajà przed sobà podobne cele. Jednak zanim wejdziemy na rynek pracy i zaczniemy przebieraç w ofertach, musimy byç dobrze do tego przygotowani.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZÑå? Mamy dla Ciebie ciekawà propozycj´. Nie pracy, nie sta˝u, ale ciekawej przygody, która pomo˝e Ci si´ przygotowaç do dobrego startu. Projekt „Targi Pracy i Kariery w Sokołowie Podlaskim„ to proces zdobywania niezb´dnej wiedzy odpowiadajàcej na pytania zadawane najcz´Êciej: Gdzie szukać pracy? Jak ją zdobyć? Kto ma na to największe szanse? JeÊli chcesz si´ tego dowiedzieç, po prostu zgłoÊ si´!

ETAP I – SZKOŁA PORUSZANIA SI¢ PO RYNKU PRACY czas trwania: 5 dni (9 x 45 minut) warsztatów termin: 31.03.2011-04.04.2011 miejsce: Sokołów Podlaski W trakcie trwania tego etapu, podczas zorganizowanych przez nas szkoleƒ, dowiesz si´ m.in.: • Jak napisaç profesjonalne CV i list motywacyjny, jakie pytania mogà paÊç na rozmowie kwalifikacyjnej i jak na nie odpowiadaç – najlepiej zaprezentowaç si´ potencjalnemu pracodawcy; • Jak podnieÊç własnà samoocen´, zaprezentowaç si´ innym, wypracowaç poczucie odpowiedzialnoÊci i okreÊliç swoje zawodowe i osobiste aspiracje – byç wa˝nym dla siebie i innych; • Jak szukaç instytucji doradczych, czytaç ogłoszenia o pracy, nabyç umiej´tnoÊci, które pomogà odnaleêç si´ na rynku pracy – wszystko dzi´ki wykorzystaniu najnowszych technologii komunikacji (szkolenie komputerowo-internetowe); • Jak pracowaç w zespole, rozwiàzywaç problemy – budowaç zdrowà atmosfer´ w pracy; • Jak przebiç si´ przez gàszcz przepisów regulujàcych rynek pracy i jak ten rynek diagnozowaç – nie jest to takie straszne a niezwykle przydatne! Wszystko to przedstawione w ciekawej formie przez ekspertów w danej dziedzinie.

ETAP II – DZIAŁANIE czas trwania: od kwietnia do wrzeÊnia 2011 miejsce: Sokołów Podlaski W tym etapie zdob´dziesz ju˝ du˝à wiedz´, ale b´dzie ona raczej teoretyczna. Dlatego przyjdzie czas na praktyk´ – dzi´ki Trenerom, którzy regularnie (Êrednio raz tygodniu) b´dà si´ z Tobà spotykaç, wykorzystasz zdobyte umiej´tnoÊci. B´dzie to kurs, gdzie nie znajdziesz pre-

zentacji i wykładów, ale konkretne informacje dotyczàce organizacji targów pracy oraz Twojego dalszego rozwoju. B´dà to działania Coachingowe, gdzie przez 24 godziny b´dziesz mógł si´ poradziç swojego Trenera we frapujàcej Ci´ sprawie dotyczàcej pracy i Twojego post´pu w projekcie. A wszystko to uzupełnione poprzez warsztaty i çwiczenia animujàce Twój rozwój.

FINAŁ: TARGI PRACY I KARIERY W SOKOŁOWIE PODLASKIM czas: wrzesieƒ 2011 r. Targi Pracy i Kariery to du˝e wydarzenie i mo˝liwoÊç zdobycia ogromnego doÊwiadczenia. Podobnie jak w 2007 roku, chcemy, abyÊmy wspólnie zorganizowali targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim. Cztery lata temu w tym wydarzeniu wzi´li udział przedsi´biorcy, przedstawiciele szkół wy˝szych i administracji z powiatu sokołowskiego i okolicy. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w mieÊcie, zakoƒczone du˝ym sukcesem, który chcemy powtórzyç. Chcesz zrobiç coÊ dla siebie, swoich znajomych i miasta? Mo˝e podczas targów poznasz swojego przyszłego pracodawc´? Na pewno twoje CV wzbogaci si´ o cenne doÊwiadczenie organizacyjne. Wszystko zale˝y od Ciebie. Bàdê w grupie 25 osób, które mogà staç si´ „grubymi rybami” na rynku pracy i odnieÊç sukces! Nie zmarnuj szansy! Czekamy na Ciebie!

CERTYFIKAT Ka˝dy z uczestników po zakoƒczeniu projektu otrzyma specjalny certyfikat, który potwierdzi zdobyte umiej´tnoÊci i wiedz´.

Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim  

Ulotka projektu

Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim  

Ulotka projektu

Advertisement