Page 1

EKO BREZNA U sklopu projekta Ekoeko volonterko provodit će se edukacijskoinformativne aktivnosti.

Aktivnosti će se provoditi u provoditi partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih Aktivnosti Aktivnosti će će se se provoditi uu partnerstvu partnerstvu između između organizacija organizacija civilnog civilnog društva, društva, obraz obra institucija, tijela javne tijela uprave i jedinica lokalne i regionalne u deset hrvatskih institucija, institucija, tijela javne javne uprave uprave i i jedinica jedinica lokalne lokalne i i samouprave regionalne regionalne samouprave samouprave uu deset deset hrv hr županija. županija. županija.

GD CK KOPRIVNICA Projekt Crvenog križa Koprivnica „Volimo volontiranje“ dobio jezaVlade 1.166.365,04 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured Vlade RH udruge za Nacionalna Nacionalna zaklada zaklada za zarazvoj razvoj civilnoga civilnoga društva društva i iUred Ured Vlade RH RHodgovorni za zaudruge udrugesu odgovorni odgovorni praćenje uspješnosti ovih projekata. praćenje praćenjeprovedbe uspješnosti uspješnosti provedbe provedbe ovih ovihprojekata. projekata. kuna bespovratnih sredstava.

EU projekti 1

Volonterski programi kojiprogrami će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške Volonterski Volonterski programi koji kojiće ćese seprovoditi provoditi kroz krozove ove projekte projekte uključuju uključuju mobilne mobilne timove timovepo p socijalno ugroženim i obiteljima roditeljima, osnivanje info centarainfo za centara podršku socijalno socijalnoobiteljima ugroženim ugroženim obiteljima i i roditeljima, roditeljima,volonterskih osnivanje osnivanje volonterskih volonterskih info centara za za po p liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog osnivanje Volonterskog centra Vukovar, liječenim liječenimalkoholičarima alkoholičarima i ižrtvama žrtvamanasilja, obiteljskog obiteljskog nasilja, nasilja, osnivanje osnivanjeVolonterskog Volonterskog centra centraVuk Vu osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa teinicijativa uključivanje ranjivih osposobljavanje osposobljavanje školskog školskog osoblja osobljaza zaorganizaciju organizacijuvolonterskih volonterskih inicijativateteuključivanje uključivanjerar skupina društva u aktivnosti zajednice kroz volonterstvo. skupina skupina društva društvalokalne uuaktivnosti aktivnosti lokalne lokalne zajednice zajednice kroz krozvolonterstvo. volonterstvo.

Više: Popis odobenih projekata Više: Više:Popis Popis odobenih odobenihprojekata projekata

Ulaganje u budućnost Ulaganje Ulaganjeuubudućnost budućnost Europska unija Europska Europskaunija unija

EU projekti

broj 42. • srpanj 2017.

Za volontere će biti organizirano 10 mjeseci stručnog osposobljavanja

CLIP NAŠICE

Žele osnovati lokalni Volonterski centar Projekt Volonterska platforma „STAV Našica“ obuhvaća edukacijske aktivnosti za građane i predstavnike organizacija civilnog društva

Projekt Centra za lokalne inicijative i poduzetništvo iz Našica – Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica krenuo je 1. lipnja, a krajem mjeseca održana je početna konferencija. Projekt će trajati godinu dana, a 560.000 kuna nepovratnih sredstava odobreno je iz EU socijalnog fonda. Projekt CLIP-a u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb i Humanitarnom udrugom Dar dobrote sadrži sedam projektnih elemenata. Kroz njih će se raditi edukacije za volonterski menadžment, edukacija o izradi EU projekata kao načina financiranja volonterskih programa i aktivnosti, a osnovat će se i lokalni Volonterski centar. VIŠE


EU projekti

2 EKO BREZNA

Eko-eko volonterko Projekt udruge Eko Brezna provodi se u partnerstvu s OŠ Antun Matija Reljković iz Bebrine i OŠ Antun Mihanović iz Slavonskog Broda. Cilj projekta Ekoeko volonterko je unaprijediti kapacitete i osnažiti suradnju škola i organizacija civilnoga društva za pripremu i provedbu programa školskog volontiranja. Uz to, radit će se i na razvi-

janju i provođenju volonterskih programa u lokalnoj zajednici i povećanju motivacije učenika i nastavnika za školsko volontiranje. U sklopu projekta provodit će se edukacijsko-informativne aktivnosti – educirat će se nastavnici i stručni suradnici o školskom volontiranju, održat će se radionice za učenike, kao i info dani za roditelje kako bi se upoznali s volonterstvom. VIŠE

kuna vrijedan je 1.135.876,14 projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda

Organizirat će se i kampanja „Volonterkova družina“ u osnovnim školama u svrhu promocije i razvoja volonterstva kao društvenog kapitala zajednice.

Prikupljat će se namirnice za socijalnu samoposlugu

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIR

Mladi, darujte vrijeme za dob Projektom je obuhvaćeno sedam osnovnih, tri srednje škole i Đački dom Projekt „Darujmo vrijeme za dobra djela“ Gradskog društva Crvenog križa Virovitica provodit će se dvije godine, a započet će početkom rujna. Cilj projekta je osnivanje klubova volon-

UDRUGA DEŠA

Pod budnim okom volontera Projekt „Pod budnim okom volontera“ udruga DEŠA osmislila je i prijavila na natječaj u sklopu poziva „Podrška organizatorima volontiranja

Radit će se i na razvoju i provedbi programa za školsko volontiranje

tera u školama partnerima i samom nositelju projekta – GD Crvenog križa Virovitica. - Projektom je obuhvaćeno sedam osnovnih, tri srednje škole i Đački dom. Kroz projektne aktiv-

504.250

za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa financiranog iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog kuna bespovratnih sredstava odobreno je udruzi


EU projekti 3 Socijalna samoposluga

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

U rad Socijalne sa-

moposluge uključe-

ni su volonteri sred-

ROVITICA

svoje bra djela nosti promovirat će se volonterstvo mladih ističe Željka Grahovac, ravnateljica GD Crvenog križa Virovitica. Dodaje kako će se projekt obuhvatiti tri osnovne volonterske aktivnosti – pomoć starijim osobama kroz druženje u dnevnom boravku, priku-

njih godina, tako da

projektom „Darujmo vrijeme za dobra djela“ žele promovira-

ti volontiranje među mladima.

pljanje namirnica za socijalnu samoposlugu i pomoć učenicima koji slabije uče. Sve će se aktivnosti provoditi kroz novoosnovane klubove volontera. - Projektom planiramo pokrenuti volonterski rad s mladima u osnovnim i srednjim školama – dodaje. VIŠE

Odabrane škole pokreću promjenu

Petnaest osnovnih i srednjih škola odabrano je za sudjelovanje u projektu Foruma za slobodu odgoja „Pokreni promjenu“ nakon provedenog javnog poziva. Poziv za sudjelovanje je bio upućen školama koje imaju iskustvo rada s manjinama i različitostima te koje u svom radu osobito naglašavaju toleranciju, prihvaćanje različitosti i sustavno su posvećene razvijanju kompetencija aktivnog građanstva kod učenika. Prijavu je dostavilo 50 škola iz svih krajeva Hrvatske. VIŠE

Svrha projekta je osnažiti škole za kontinuirani razvoj volonterstva

programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Ovaj DEŠIN projekt potiče i promiče uključivanje građana u sva područja društvenoga djelovanja te pridonosi razvoju demokratske i

participativne zajednice. Partneri su udruga BONSAI, udruga CROGIS, udruga Lovci na oluje te OŠ Antuna Masle Orašac i OŠ Župa Dubrovačka. VIŠE

Imali 774 korisnika u tri godine!

Udruga Pegaz završila je s provedbom trogodišnjeg programa „Povećanje socijalne kompetentnost djece s teškoćama u razvoju, integracijom unutar grupe vršnjaka“.

Program je obuhvatio ukupno 774 direktnih korisnika - djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz Primorsko-goranske županije, od čega je 91 dijete s teškoćama u razvoju i 6 odraslih osoba s invaliditetom. Od 30 uključenih ustanova/udruga, njih 10 uključilo je 97 djece/osoba s teškoćama u razvoju. VIŠE

Školontiranje – java ili san?!

U okviru projekta Školontiranje, kojeg u partnerstvu s Ekonomskom školom Vukovar, OŠ Nikole Andrića Vukovar i Tehničkom školom Sisak te Volonterskim centrom Osijek, provodi PRONI Centar za socijalno podučavanje na području Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije organiziraju se Uvodne konferencije “Školontiranje – java ili san?!”. Konferencije za cilj imaju promovirati značaj volonterstva za škole i lokalne zajednice. VIŠE


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNICA

Volimo volontiranje - edukacija volontera Projekt Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica „Volimo volontiranje“ dobio je 1.166.365,04 kuna bespovratnih sredstava u sklopu natječaja „Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ financiranih u sklopu Europskog socijalnog fonda. U sklopu projekta koji će se provoditi 24 mjeseca s početkom od 1. rujna, educirati će se zaposlenici Gradskog društva Crvenog kri-

Projekt započinje 1. rujna ža Koprivnica, članovi i volonteri udruge Rad na Dar, učitelji i voditelji volonterskih grupa u škola-

24

projekt

mjeseca provodit će se

ma te učenici koji će ujedno biti i okosnica ovog projekta. U školama će se uspostaviti volonterske točke, osnovati volonterske grupe, organizirati humanitarne akcije. VIŠE

AKTIVNOSTI Nagrada EGSO-a

Europski gospodarski i socijalni odbor objavio je natječaj za nagradu za civilno društvo u 2017. godini. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje, a rok za prijavu je 8. rujna 2017. godine. VIŠE

Projekti za mlade

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima. Pozivaju se udruge da prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih. VIŠE

Švicarskohrvatska suradnja

Ured za udruge pokrenuo je javno savjetovanje o nacrtima ključnih elemenata dvaju Poziva na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih organizacijama civilnoga društva. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr; Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

DELTA

Širenje mreže školskog volontiranja

Projekt udruge Delta trajat će dvije godine, a provodi se u partnerstvu s udrugom za razvoj civilnog društva SMART, te dvije riječke škole - OŠ Vežica i Prvom riječkom hrvatskom gimnazijom. „VOLLUMEN – širenje mreže školskog volontiranja“ provodi se u Primorsko – goranskoj županiji. Započeo je 1. lipnja i trajat će dvije godine. Projekt udruge Delta provodi se u partnerstvu s udrugom za razvoj civilnog društva SMART te dvije riječke škole - OŠ Vežica i Prvom riječkom hrvatskom gimnazijom. VIŠE

Cilj projekta je unaprjeđenje kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za razvoj kvalitetnih i održivih volonterskih programa odgoja za volontiranje i školskog volontiranja, poticanje djece i mladih na aktivno građanstvo i uključivanje u volonterske aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, te u zajednici.

Civilno društvo EU Projekti br. 42  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you