Civilno društvo EU Projekti br. 31

Page 1

BOĆARI Sportaš našeg kluba dobio nova sportska kolica

Aktivnosti će se provoditi u provoditi partnerstvu između organizacija civilnog društva, obrazovnih Aktivnosti Aktivnosti će će se se provoditi uu partnerstvu partnerstvu između između organizacija organizacija civilnog civilnog društva, društva, obraz obra institucija, tijela javne tijela uprave i jedinica lokalne i regionalne u deset hrvatskih institucija, institucija, tijela javne javne uprave uprave i i jedinica jedinica lokalne lokalne i i samouprave regionalne regionalne samouprave samouprave uu deset deset hrv hr županija. županija. županija.

DJECA PRVA 1 EUOsmislili projekti nove

Volonterski programi kojiprogrami će se provoditi kroz ove projekte uključuju mobilne timove podrške Volonterski Volonterski programi koji kojiće ćese seprovoditi provoditi kroz krozove ove projekte projekte uključuju uključuju mobilne mobilne timove timovepo p socijalno ugroženim i obiteljima roditeljima, osnivanje info centarainfo za centara podršku socijalno socijalnoobiteljima ugroženim ugroženim obiteljima i i roditeljima, roditeljima,volonterskih osnivanje osnivanje volonterskih volonterskih info centara za za po p liječenim alkoholičarima i žrtvama obiteljskog osnivanje Volonterskog centra Vukovar, liječenim liječenimalkoholičarima alkoholičarima i ižrtvama žrtvamanasilja, obiteljskog obiteljskog nasilja, nasilja, osnivanje osnivanjeVolonterskog Volonterskog centra centraVuk Vu osposobljavanje školskog osoblja za organizaciju volonterskih inicijativa teinicijativa uključivanje ranjivih osposobljavanje osposobljavanje školskog školskog osoblja osobljaza zaorganizaciju organizacijuvolonterskih volonterskih inicijativateteuključivanje uključivanjerar skupina društva u aktivnosti zajednice kroz volonterstvo. skupina skupina društva društvalokalne uuaktivnosti aktivnosti lokalne lokalne zajednice zajednice kroz krozvolonterstvo. volonterstvo.

socijalne usluge za ranjive društvene Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Ured Vlade RH udruge za Nacionalna Nacionalna zaklada zaklada za zarazvoj razvoj civilnoga civilnoga društva društva i iUred Uredza Vlade Vlade RH RHodgovorni za zaudruge udrugesu odgovorni odgovorni praćenje uspješnosti ovih projekata. praćenje praćenjeprovedbe uspješnosti uspješnosti provedbe provedbe ovih ovihprojekata. projekata. skupine Više: Popis odobenih projekata Više: Više:Popis Popis odobenih odobenihprojekata projekata

Ulaganje u budućnost Ulaganje Ulaganjeuubudućnost budućnost Europska unija Europska Europskaunija unija

EU projekti

broj 31. • kolovoz 2016.

Marina Dvorski pravi tradicionalne domaće kolače

OREH OŠTRICE

EU projekt pomogao u samozapošljavanju četiri osobe Udruga Oreh osnivač je prvog socijalnog poduzeća u Varaždinskoj županiji

Udruga žena Oreh Oštrice provodila je projekt “Inicijativa za poticanje zapošljavanja i lokalnog razvoja na području Knina i Novog Marofa“ koji je ostavio pozitivne učinke i na članice udruge i na lokalno stanovništvo. - Jedna članica udruge napravila je vlastiti plan za samozapošljavanje i planira na jesen otvoriti vlastiti obrt za izradu odjevnih predmeta i nakita. Tu je i samozapošljavanje mladića koji uspješno vodi kafić i zaposlio je još jednu nezaposlenu osobu te studenta. U našem socijalnom poduzeću radi Marina Dvorski koja je do tada bila dugotrajno nezaposlena – priča Marija Čolja Posavec, predsjednica udruge. VIŠE


EU projekti

2 BOĆARI

Ademir Fazlli je dobio kolica od Udruge za promicanje hrvatskog sporta „Hrvatska reprezentacija“

Sportaš našeg kluba dobio nova sportska kolica Zahvaljujući vidljivosti ovog projekta potvrdili smo ozbiljnost našeg rada u zajednici, a i šire - kažu u Boćarskom klubu osoba s invaliditetom “Pulac” - Projektom “Edukativni boćarski kamp za osobe s invaliditetom i sportske asistente” smo obuhvatili veliki broj sportaša, osoba s invaliditetom s najtežim motoričkim oštećenjima te malih organizacija civilnog društva. Prvi i osnovni kriterij je bio uključivanje sportaša iz naše male zajednice boćara na nacionalnoj ra-

Pokazuje se potreba za nastavkom ovih aktivnosti u koju bi bili uključeni i ostali sportaši što je jedan od planova za naredni period. zini - priča Dušica Kailer, tajnica Boćarskog kluba osoba s invaliditetom Pulac koji je ovaj projekt prošle godine provodio u

sklopu EU natječaja “Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj”. - Ovo je nakon niza godina djelovanja prvi put da su i naši sportaši mogli biti okupljeni u višednevnom kampu. Kolika je potreba za takvim vidom suradnje i razmjene iskusta-

va te ujednačenosti rada i poštivanja međunarodnih pravila vidi se i iz ovogodišnjeg nacionalnog natjecanja. Edukacija na kampu pomogla je sportašima i njihovim sportskim asistentima da su na natjecanjima usklađeniji te na taj način postižu bolje rezultate - kaže Kailer dodavši kako je projekt od samoga početka potaknuo aktivnosti na prenošenju znanja iz pravila i na druge klubove i sportaše koji nisu bili sudionici kampa. - Zahvaljujući vidljivosti ovog projekta potvrdili smo ozbiljnost našeg rada u zajednici, a i šire. Zahvaljujući sportskim rezultatima našeg kluba i vidljivosti projekta i ostalih naših aktivnosti jedan naš sportaš dobio je nova sportska kolica. Ima još niz drugih manjih i većih suradnji od kojih je najveći suradnja unutar samog Boćarskog saveza gdje je ovakav vid suradnje prepoznat kao izuzetno vrijedan i koristan te se razmišlja o kampovima i partnerstvu svih klubova okupljenih oko Saveza - zaključila je Kailer. VIŠE


EU projekti 3 DJECA PRVA

UDRUGE, ORGANIZACIJE, ZAKLADE

Osmislili nove socijalne usluge za ranjive društvene skupine U udruženju “Djeca prva” izuzetno su zadovoljni ostvarenim ciljevima koje su ostvarili projektom “Osnažimo se za podršku djeci, mladima i obiteljima u riziku”. Deset edukativnih radionica uključilo je 61 korisnika, unaprijeđena su njihova znanja i vještine u vođenju i upravljanju organizacijom, o standardima kvalitete socijalnih usluga, o uprvljanju

Neke aktivnosti potaknute ovim projektom nastavit će se razvijati i nakon završetka projekta, bez potrebe daljnje financijske podrške.

volonterskim radom, u pristupu usmjerenom na snage djeteta i obitelji te u suradnji i umređavanju u pružanju socijalnih usluga. Jedan od rezultata projekta su osmišljene nove socijalne usluge za ranjive društvene skupine. - To su socijalna usluga savjetovanja i pomaganja udomiteljskim obiteljima koje skrbe za djecu s teškoćama u razvoju (Poliklinika „Zlatni cekin“) te socijalna usluga individualnog savjetovanja za mlade s problemima u ponašanju (Udruga „Prevencija“) – kaže Sonja Vukadinović, koordinatorica programa udruženja. VIŠE

Filantropske Igre na vodi

Na Gradskim bazenima u Belom Manastiru, 29. srpnja, udruga Projekt građanske demokratske inicijative iz Belog Manastira je organizirala zabavnosportsko natjecanje „Igre na vodi“ na kojem je sudjelovalo pet ekipa: Skok, Tigrovi, DVD Beli Manastir, Sextra i Plavi anđeli, piše Zaklada Slagalica. Cilj ovogodišnjih igara je bio filantropski. Željeli su promovirati novu zakladu u osnivanju za djecu i mlade koji napuštaju udomiteljski sustav i početi s prikupljanjem sredstava za zakladnu imovinu. VIŠE

Jadral i njegov utjecaj na okoliš”

Radionica “Pristup usmjeren na snage djeteta i obitelji” u okviru ESF projekta

Okrugli stol na temu „Bivše postrojenje Jadral (tvornica glinice Obrovac) i njegov utjecaj na okoliš“ održan je u prostoru Doma kulture grada Obrovca, a

u sklopu projekta „B.transparent: Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora” kojega provodi udruga Eko Zadar s partnerima. VIŠE

Sadnice mira Latinovac 2016.

Eko centar Latinovac organizirao je ljetni kamp Sadnice mira Latinovac 2016. od 22. do 29. srpnja. Program je obuhvatio trodnevni seminar nenasilne komunikacije po Marshalu Rosenbergu. U sklopu kampa održan je GONG puja večernji program, volonterska akcija uređenja stare škole u Latinovcu, izlet na jezero u Orahovicu te prezentacija grupe iz Bosne i Hercegovine, interkulturalna razmjenu, talent show program te sadnja sadnice mira. VIŠE


CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I ISTRAŽIVANJE

Bogatiji za program koji potiče (samo)zapošljavanje

UDRUGA RODA

Zagovaranje prava različitih obitelji Promocijom projekta i programa informirana je šira javnost Projekt Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada, a kojega je provodio Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, osmišljen je u skladu s potrebama društava i lokalnih zajednica te je utjecao na povećanje učinkovitosti i sposobnosti partnerskih organizacija za pružanje socijalnih usluga.

AKTIVNOSTI Uspješni projekti EU socijalnog fonda Izdana je informativna brošura o projektima financiranim u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Ureda za udruge Vlade RH s uspješnim projektima. VIŠE

- Povezivanjem s javnim i privatnim sektorom putem sudjelovanja na fokus grupama, konferenciji, slanjem preporuka i direktnim kontaktima te uključivanjem u edukacijsko/ mentorske programe osnažile smo partnerstva i time također

4

doprinijele održivosti rezultata projekta, ali i otvorile mogućnosti za neka nova partnerstva u budućim sličnim projektima – kaže Sanja Cesar iz CESI-ja napomenuvši kako su analizom stanja u 4 županije dobile relevantne podatke. VIŠE

županije su bile u fokusu analize stanja socijalnih usluga

Priručnik o diskriminaciji i mobbingu

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga u sklopu EU projekta Pravo na rad bez mobbinga objavila je prvi Priručnik o diskriminaciji i mobbingu. VIŠE

Liječenje i rehabilitacija OSI

U Rijeci je u planu osnovati novu ustanovu za produženo liječenje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Ovaj je projekt vrijedan oko 21 milijun kuna. VIŠE

IMPRESSUM Izdavač: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 10000 Zagreb, Štrigina 1a; Tel.: 01/ 2399-100; Faks: 01/2399-111; e-pošta: info@zaklada.civilnodrustvo.hr; zaklada@civilnodrustvo.hr; Glavna i odgovorna urednica: Cvjetana Plavša-Matić, mag.oec.; Izvršna urednica: Ruža Beljan; Izvršna produkcija: Kulen vizija d.o.o. Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.mrrfeu.hr Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Na poziv udruge Roda u Zadru se okupilo 17 predstavnica i predstavnika iz 13 organizacija civilnog društva iz čak 9 gradova u Hrvatskoj kako bi u okviru projekta Kaleidoskop - unapređenje prava djece u različitim obiteljima za tolerantno društvo prisustvovali dvodnevnom treningu pod nazivom “Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti - kako štititi i zagovarati prava djece i roditelja u različitim obiteljima“. Ciljevi treninga bili su osnažiti kapacitete predstavnica i predstavnika udruga za zaštitu prava roditelja i djece u različitim obiteljima kroz upoznavanje zakonodavnog okvira. VIŠE

Cilj je usvajanje vještina za rad s krajnjim korisnicima (roditeljima) radi pružanja podrške roditeljima i djeci u zaštiti njihovih prava.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.