Page 1

CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.) alapján egyesületet hoznak létre CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT elnevezéssel a jelen alapszabályban meghatározott célra.

A CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT egyesület - továbbiakban egyesület -

2011.

február 10.–i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el: 1. Az egyesület adatai 1.1 Az Egyesület neve: CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT 1.2 Az Egyesület székhelye: H-2351, Alsónémedi, Kistói u. 21. 1.3 Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság egész területére kiterjed. 2. Az egyesület célja és tevékenysége 2.1 Az egyesület céljai: a) A közügyek érdekessé, hozzáférhetővé, közérthetővé tétele, a lakossági vélemények, kezdeményezések aktív gyűjtése és fellépés a megvalósítás érdekében. b) A település lakói és a képviselő-testület közötti társadalmi párbeszéd megteremtése. c) Folyamatos együttműködés a településen működő szervezetekkel, különböző lakossági csoportokkal és bevonásuk a közügyekkel kapcsolatos döntési és döntés előkészítési folyamatokba. d) Civil kontroll, fellépés a település önkormányzatának tevékenysége során az átlátható döntéshozatal és gazdálkodás érdekében. e) A nyilvánosság erejével való fellépés a törvénytelen,

a törvényes, de nem etikus

ügyletekkel szemben is. f) Aktív szerepvállalás egy környezettudatos és fenntartható Alsónémediért. g) A településről származó, a sport, kultúra, művészet és tudomány területeken figyelemre méltó eredményt elérő személyek támogatása és elismerése, illetve munkásságuk ápolása és megismertetése a település lakóival h) A helyi kulturális értékek és hagyományok ápolása és megőrzése. 2.2 Az egyesület tevékenységei a célok megvalósítása érdekében: 1. oldal, összesen 8


CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET a) Internetes portál, fórum (http://www.civilkapocs.hu) és egyéb elektronikus tájékoztatási megoldások üzemeltetése b) Elsősorban tájékoztató jellegű egyesületi kiadványok megjelentetése a település lakói részére nyomtatott formában. c) Az önkormányzat működése során keletkező határozatok, rendeletek, jegyzőkönyvek, hangfelvételek adatainak különleges feldolgozása és közzététele olyan módon, hogy könnyen és akadálymentesen lehessen megismerni és átlátni a döntési folyamatok pontos adatait, motivációit, megérteni az egyes összefüggéseket. d) Pártérdekektől mentes, a település érdekeit szem előtt tartó alsónémedi helyi közélet iránt érdeklődő és abban szerepet vállaló személyek részére formai kötöttségektől mentes megbeszélések,

tájékoztatások,

egyeztetések

és

véleménycserék

lehetőségének

biztosítása. e) A korábbi önkormányzatok, illetve választásokon indult jelöltek kiadványainak digitalizálása és közreadása az összefüggések objektív megismerése érdekében f) Kapcsolatfelvétel a településen egyéb területeken, a településen kívül pedig a hasonló célokat kitűző civil szervezetekkel. g) Szinergia. A kapcsolati tőke, szakmai hozzáértés és a legkülönbözőbb kapacitások megosztásának és hasznosításának megvalósítása és működtetése. 3. Az egyesület tagsága 3.1. Az egyesület tagja lehet az a nagykorú természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület munkájában és a tagdíjat megfizeti. A rendes tag felvételéről írásbeli felvételi kérelme alapján az egyesület elnöksége dönt. 3.2. Az egyesület tagjai: a) azonos szavazati joggal rendelkeznek b) részt vesznek az egyesület tevékenységében és rendezvényein c)

részt

vesznek

az

egyesület

vezető

testületeinek

tevékenységében d) az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartják e) a tagdíjat rendszeresen megfizetik 2. oldal, összesen 8

megválasztásában

és


CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET A jelen alapító okirat elfogadásakor az alakuló közgyűlés tagdíjat 2000 Ft/hó mértékben határozta meg. 3.3 Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki az egyesület alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 3.4

Az

egyesület

természetes

személy

tagjai

jogaikat

kizárólag

személyesen

gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. 3.5 A tagi és pártoló tagi viszony megszűnik: a) a tag halálával b) az egyesület megszűnésével c) a tag kilépésével d) a tag kizárásával e) a tag törlésével f) a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével 3.6 Az elnökség kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki 180 napon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. Az elnökség a tagdíj befizetésének határidejét követő 30 nap múlva első alkalommal szólítja fel a tagot a tagdíj megfizetésére. Amennyiben a tag a tagdíjat továbbra sem fizeti meg, úgy az elnökség az első felszólítást követő 30 nap múlva ismételten felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére 8 napos határidővel. Amennyiben a második felszólításban megadott határidő elteltével sem fizeti meg a tag a tagdíját, úgy az elnökség a soron következő ülésén a tagot kizárhatja az egyesület tagjai közül. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, a kizárástól számított 8 (nyolc) napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet, védekezését előterjesztheti. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. A kilépési szándékot az elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az elnökséghez 3. oldal, összesen 8


CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET megküldött lemondó nyilatkozatával, miután az elnökség a következő közgyűlésen tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről, és a lemondás elfogadásra kerül. Az elnökség tagjainak ügyében a közgyűlés dönt. 4. Az egyesület szervezete 4.1 Az egyesület szervei: a) közgyűlés b) elnökség 4.2 A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja, ülései nyilvánosak. A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. Évente több közgyűlés is összehívható. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 3 nappal a közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem határozatképes. 4.3 A közgyűlést össze kell hívni, ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha az elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, elnök mandátumának lejártakor, ha a felügyeleti szerv a közgyűlés összehívását elrendeli. 4.4 A közgyűlés összehívása az elnök feladata. Az összehívás módja írásban vagy email formában is történhet. 4.5 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. 4.6 A közgyűlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. 4.7 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 4. oldal, összesen 8


CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET a) az egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történő egyesülésének a kimondása b) az alapszabály elfogadása és módosítása c) tisztségviselők megválasztása d) tisztségviselők visszahívása e) tagdíj mértékének megállapítása f) az elnökség éves beszámolójának elfogadása g) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabályok a közgyűlés hatáskörébe utalnak 4.8 A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök akadályoztatása vagy távolléte esetén a levezető elnök szavazata dönt. 4.9 A jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmados szótöbbsége szükséges: a) az alapszabály elfogadásához, módosításához b) az egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához c) tag kizárásával kapcsolatos határozatához 4.10 A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 5. Az egyesület elnöksége 5.1

Az egyesület képviseletét a közgyűlés által titkos szavazással választott 4 főből álló

elnökség látja el. Az elnökség tagjainak megbízása az alapítástól kezdődő 5 évre szól. 5.2

Az elnökség tagjai:

Az egyesület elnöke: Juhász Zoltán 5. oldal, összesen 8


CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET Az egyesület alelnökei: Dimitrov Péter és Horváth Károly Az egyesület titkára: Szabóné Pribek Erzsébet 5.3

Az elnökség feladata és hatásköre:

a) tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás b) a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység c) az egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés előterjesztése. d) az egyesület szervezeti és működési szabályzatának – mely nem lehet ellentétes az alapító okirattal megvitatása és előterjesztése e) az elnök éves beszámolójának előzetes elfogadása f) személyzeti munka irányítása g) tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása h) az egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás i) munkáltatói jogok gyakorlása j) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe 5.4

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést,

amelyeket az elnök vagy akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag jogosult írásbeli meghívóval összehívni úgy, hogy a meghívóban a napirendet is közölnie kell. A meghívót az ülést megelőzően 3 nappal kézbesíteni kell, de ez a határidő az összes elnökségi tag egyetértésével lerövidíthető. Az elnökség az ülésein a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az elnökségi ülés határozatképességéhez legalább 3 tag jelenléte szükséges. 5.4

Az alelnökök feladata és hatásköre

a) támogatják az elnök munkáját, b) az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes hatáskörben együttesen eljárva helyettesítik, illetve képviselhetik az egyesületet 5.5 A titkár feladata és hatásköre: a) az egyesület készpénz állományának kezelése, a pénzügyi műveletek, számlák, bizonylatok kezelése, ellenőrzése, nyilvántartása, megőrzése. A házi pénztár vezetése

6. oldal, összesen 8


CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET b) Elnökség és a közgyűlés jegyzőkönyveinek elkészítése, irattározása, a határozatok naprakész nyilvántartása azokba való betekintés biztosítása. c) egyéb adminisztratív teendők ellátása 5.6

Ha

az

egyesület

Önkormányzatának

vezető

tisztségviselői

képviselő-testületi

tagjává,

közül a

bárkit Alsónémedi

község

Község

polgármesterévé

vagy

országgyűlési képviselővé választanak, akkor az egyesület függetlenségének megőrzése érdekében, az érintett személy köteles lemondani az egyesületben viselt tisztségéről, és mindaddig nem vállalhat egyesületi tisztséget, amíg a felsorolt pozíciók valamelyikét betölti. 6. Az egyesület vagyona és gazdálkodása 6.1.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség terjeszt

elő és a közgyűlés fogad el. Az egyesület gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt. 6.2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: a) tagsági díjak, amelyet a közgyűlés állapít meg b) pártoló tagsági díjak, melyeket a közgyűlés állapít meg c) magán és jogi személyek támogatásai, adományai d) az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevételek e) elnyert pályázati források 6.2

Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek. 6.3

Az egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a

társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 6.4

Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla feletti jogosultságot az

elnök és a titkár együttesen látja el. 7. 7. oldal, összesen 8


CIVIL KAPOCS @LSÓNÉMEDIÉRT EGYESÜLET Az egyesület megszűnése 7.1. Az egyesület megszűnik, ha: a) a közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja b) feloszlatják c) más szervezettel egyesül d) az egyesület szétválik e) megszűnését megállapítják 7.2

Az

egyesület

megszűnése

esetén

vagyonáról

a

közgyűlés

rendelkezik,

felszámolóként az egyesület volt ügyintéző szerve az elnökség jár el. 8. Vegyes és záró rendelkezések Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. Az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a 2011. február 10.-i alakuló közgyűlés fogadta el. Kelt: Alsónémedi, 2011. február. 10. .....................

.....................

jegyzőkönyvvezető

az egyesület elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt: 1. ............................................................... 2. ...............................................................

8. oldal, összesen 8

Profile for Civil Kapocs Egyesület

Civil Kapocs  

Civil Kapocs @lsónémediért Egyesület Alapszabálya

Civil Kapocs  

Civil Kapocs @lsónémediért Egyesület Alapszabálya

Advertisement