Page 28

civil fórum

28

ben, ha meg akarjuk őrizni identitásunkat, egymás segítségére vagyunk utalva. Ennek érdekében talán hasznos lenne az „integráció” fogalmának átértékelése a roma közösségek esetében is. Ehhez az első lépés annak beismerése lenne, hogy amikor a romák integrálásáról beszélünk, ez a gyakorlatban asszimilálást jelent.

Talán itt kellene keresni arra a rejtélyre is a megoldást, hogy miért nem jártak sikerrel a több évszázados, romákat integrálni akaró erőfeszítések. Következésképpen szervezetünk a „specifikus integrálás” fogalmát elfogadhatóbbnak tartja, ez a romapolitikák – beleértve az oktatási politikákat –, a roma értékrend, hagyomány és életmód függ-

vényében történő árnyalását és adaptálását jelenti, a célcsoport véleményének és igényeinek tiszteletben tartásával.

Koreck Mária PER Regionális Központ – programigazgató e-mail: per-ms@orizont.net

Civil Szervezetek Natura 2000 Románia Koalíciója – együtt a természetért

2

003 októberében néhány, a kör- pítvány (Fundaţia de Speologie nyezetvédelem területén tevé- Bucovina) csak néhány a Natura kenykedő lelkes civil szervezet 2000 Románia Civil Szervezetek találkozott Csíkszeredában. A talál- Koalíciójának megalapítói közül. kozás célja – európai uniós tagorA megalapításkor a részt vevő szágokból érkezett kollégák közre- szervezetek a következőket vállalműködésével – megérteni és megta- ták: „fölajánljuk támogatásunkat a nulni Románia csatlakozás utáni Natura 2000 hálózat Romániában kötelezettségeit a biodiverzitás meg- való hatékony, teljes körű, időbeni őrzését illetően. A WWF Duna Kár- bevezetéséhez, továbbá együttműpátok Program (WWF1 Programul ködésünket az akcióban résztvevő Dunăre Carpaţi), a csíkszeredai partnerekkel, Románia kormányáPolgár-Társ Alapítvány, a Román val, civil szervezetekkel, a tudomáOrnitológiai Szövetség (Societatea nyos élet és akadémiai körök képviOrnitologică Româselőivel és minden nă București), a maérdeklődő féllel.”2 Az ország különrosvásárhelyi Mil...a természetvédeböző részéről érkevus Csoport (Grupul lem terén nem bezett civil szervezetek Milvus Târgu Mureș), szélhetünk etnikai megértették, hogy Roa Kolozsvári Román vagy más természemánia számára az uHüllőtani Társaság tû, az embereket oly niós csatlakozás nem (Societatea Română gyakran és oly erõlcsupán gazdasági és de Herpetologie Cluj társadalmi kötelezettNapoca), az UNEStetett módon szétváségekkel jár. Az EuCO Pro Natura Bulasztó határokról. A rópai Unióba való bekarest (UNESCO Pro Civil Szervezetek Nalépéskor be kell bizoNatura București), a tura 2000 Románia nyítanunk, hogy gonszatmári Carpatina Koalíciója példamudoltunk Románia terErdélyi Egyesület (Somészeti kincseire is, cietatea Carpatina Artató e tekintetben... és lépéseket tettünk deleană Satu Mare), az Európában ritka az Ecotur Szeben (Ecotur Sibiu), a szatmári Denevérek fajok, valamint élőhelyük3 védelme Védelméért Egyesület (Asociaţia érdekében. Ennek érdekében a fent pentru Protecţia Liliecilor Satu említett szervezetek egyesítették Mare), a bukovinai Barlangász Ala- erőiket, hogy segítsék a Natura

2000 hálózat fontosságának a megértését és a Romániában való alkalmazását. A Natura 2000 hálózat jelenleg kiépülőben van, felmérték és azonosították az Európai Unió4 által meghatározott ritka fajok számára élőhelyet biztosító területeket. Az uniós csatlakozás időpontjában be kell nyújtani az elkészült listát elfogadásra. A cselekvésért Románia kormánya és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a felelős. Kijelölésük után a Natura 2000 területeken oly módon kell gazdálkodni, hogy ne kerüljenek veszélybe az ott élő fajok és ne károsodjon környezetük. Ezen kötelesség elmulasztása az uniós támogatások elvesztését is eredményezi. Természeti kincseit tekintve Románia Európa egyik leggazdagabb országa. Ha csak az élővilág sokszínűségét tekintjük, míg más európai országok legföljebb két vagy három bioföldrajzi zónával5 rendelkeznek, Romániában öt ilyen található: a pannon, a kontinentális, az alpesi, a sztyeppi és a Fekete-tengeri. Mindezek mellett Románia olyan régiókkal is büszkélkedhet, melyeken még jelen vannak az Európa más területeiről már régen kipusztult nagyvadak. Romániában még élvezhető a százados tölgy, vörös- és lucfenyő erdők csendje, melyek

WWF – World Wide Fund for Nature (Világszintű Alapítvány a Természetért) A Romániai civil szervezetek és a Natura 2000 szeminárium résztvevői által megfogalmazott, a Natura 2000 hálózat romániai alkalmazására vonatkozó Nyilatkozat. 3 Előhely – felszíni, vízi vagy föld alatti sajátos terület, az itt élő növényzet és állatvilág sajátosságának megfelelően. 4 Az európai közösség által fontosnak vélt fajok és élőhelyeik, továbbá az ezek védelmére vonatkozó előírások megtalálhatóak a Természetes Élőhelyek, Növényfajok és Vadállatok Megőrzése Irányelvben CE 92/43 és a Vadmadarak Védelme Irányelvben CE 79/409. 5 Bioföldrajzi zóna – sajátos földrajzi és éghajlati vonásokkal, állat- és növényvilággal rendelkező kiterjedt régió 1 2

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Advertisement