Page 26

civil fórum

26

Mit tehetünk azért, hogy minden gyermek elõítélet-mentes iskolai környezetben tanulhasson?

A

Project on Ethnic Relations (PER) Közép-, Kelet- és Délkelet-Európai Regionális Központja a PER egyesült államokbeli szervezetének romániai fiókszervezete. Közép-európai és balkáni tevékenységét épp a romániai szervezet megalakításával kezdte már 1991ben, ennek központja Bukarestben van, de Marosvásárhelyen is van egy irodája. A szervezet maga kicsi, profilja némileg különbözik más, nemkormányzati szervezetekétől, mivel közvetítő szerepet vállal különböző etnikai közösségek vezetői között. Ennek a munkának több, ma már intézményesített párbeszéd hozta meg gyümölcsét a jó interetnikai kapcsolatok kialakításában. Ezekről a tevékenységekről a www.per-usa.org honlapon, a jelenlegiekről pedig a www.per.org.ro honlapon lehet többet megtudni. A szervezet támogatói nemcsak egyesült államokbeli donorok, hanem Svájc, Anglia, Svédország kormányai, az Európai Tanács (mely mellett tanácsadói státussal rendelkezik), az Európai Unió és Románia kormánya is. Romániában közalapítványi státussal is rendelkezik. A roma közösségeket érintő nehézségekkel – egyéb tevékenységi körök mellett – megalakulása óta foglalkozik szervezetünk. Kezdetben a roma közösségek vezetői és a román, illetve magyar politikusok között közvetítettünk annak érdekében, hogy roma közösségi vezetők is bekapcsolódhassanak a politikai életbe, jelen lehessenek a közigazgatás különböző szféráiban. Hiszen a magyar közösség példája mutatja, hogy egy közösség érdekeit a legjobban a saját maga köréből származó személy tudja képviselni. Törekvéseinket azóta is fenntartjuk, évente több konferenciát is szervezve roma bel- és külföldi vezetők, illetve többségi politikusok között. Szervezetünk felismerte, hogy a roma közösségek képviseletének egyik akadálya a megfelelő képzéssel rendelkező szakemberek hiánya. Mivel csekély erőforrásunk széleskörű

politikai és adminisztrációs képzést nisztratív munkában és nem ismerte nem enged meg, erőfeszítéseinket az a gépezet buktatói, de előnyeit sem. előítéletek csökkentésére, illetve meg- Kinevezésüket a legtöbb tanfelügyeszüntetésére összpontosítottuk. Ezt a lőségen nem szívesen vették, és igyetársadalmi és politikai élet minden keztek más, nem a roma gyerekek szintjén szeretnénk elérni. oktatását elősegítő feladatokkal elEzen erőfeszítések egyik legsike- halmozni az újonnan kinevezetteket. resebb programja a tanügyben dol- Ezt meggátolandó, az első képzésen gozók számára meghirdetett kép- egyben kidolgozásra került a pontos zéssorozat volt – ezt leginkább or- munkaköri leírás megfogalmazása, szágos szinten, minden megyéből amelyet a Tanügyminisztérium el is arányos részvétellel hirdettük meg fogadott. Felismerve a roma nemzeévente. Első lépésként egyenlő esé- tiségű tanerők hiányát, a tanfelügyelyeket szerettünk volna biztosítani a lők kidolgoztak és kérvényeztek egy roma gyerekeknek az iskolákban, és távoktatás keretén belül működő roúgy láttuk, ezt leginkább saját kö- ma nyelv tanárképzést. A távoktazösségeikből származó tanítók, ta- tásra több szempontból is szükség nárok segítségével lehet elősegíteni. volt: a közösségből jövő fiataloknak Ezért 1996 és 1998 között kizárólag nincs anyagi lehetőségük több éven roma nemzetiségű fiatal tanítók, át egyetemre járni anélkül, hogy vagy már tanító, etnikai hovatarto- közben ne dolgoznának. Ha otthon, zásukat nyíltan vállaló tanítók és ta- saját közösségükben már helyettesínárok voltak résztvevőink. A képzé- tő tanítóként vagy tanárként dolgozsek őket készítették fel arra, hogyan nak, és emellett végzik tanulmányaikészüljenek az órákkat, valószínűbb, hogy ra, milyen didaktikai továbbra is közössémódszerek felelnek gükben maradva ta... egy globális világmeg a többnyire hátnítanak. Az bukaresti rend kialakulása rányos helyzetű csaCREDIS Felsőoktatási közben, ha meg ládokból származó Intézmény vállalta a roma gyerekek tanítávoktatási formát, akarjuk õrizni identitására, hogyan alaennek eredményetásunkat, egymás kítsanak ki jó munként az 1998-ban még segítségére vagyunk kakapcsolatokat kolcsak 5 roma nyelvet utalva. legáikkal és a szülőkoktató tanár helyett kel, és nem utolsó2005-ben ezek száma sorban emberjogi és 300 lett. kisebbségvédelmi alapismereteket is Képzéseink közben aktívan segíbiztosítottak. A roma nemzetiségű tettük a roma nyelv oktatásához eltanügyi dolgozó ugyanis egyben ka- engedhetetlen könyvek és segédpocs is a közösség és iskola között, anyagok megjelenését, egy Phareés sok esetben szembesül emberjogi program keretében Maros megyei roproblémákkal. Képzéseinkben mind- ma tanítók ábécéskönyvének megírávégig a Tanügyminisztérium is részt sát, illetve az ehhez tartozó gyermevett kisebbségi igazgatósága révén kek számára a nyelvet könnyen elsaés kisebbségügyi államtitkára támo- játíthatóvá tevő multimédiás proggatásával. ram elkészítésében voltunk jelen. 1999-ben a Tanügyminisztérium Minél közelebb kerültünk a roma kérésére felvállaltuk a frissen kine- gyerekek oktatásának témaköréhez, vezett roma oktatásért felelős tanfe- annál nyilvánvalóbbá vált, hogy az lügyelők képzését, ebbe később más iskolák, különösen a falusi iskolák szervezetek is betársultak, azóta is nagy gondokkal küszködnek e téfolyamatban van továbbképzésük. ren. Ez elsősorban a nem roma oktaBár szakképzett tanügyi káderek tókat érintette, akiket senki sem kéfoglalták el a tanfelügyelői állásokat, szített fel arra, hogy osztályaikban egyikük sem vett addig részt admi- mind növekvő arányban lesznek je-

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Advertisement