Page 22

civil fórum

22

tekinthető illetményt kap a furluki nyaikkal vagy támogatásaikkal, önpolgármesteri hivataltól. kéntes tevékenységekkel vagy a forA bojtorjánosiak azt mondják, rásteremtésben való részvételükkel hogy a kisebbségi csoportok össze- jelentős mértékben hozzájárultak a tartóbbak egy ilyen jelentős közössé- romániai filantropikus tevékenységi projekt megvalósítása után, amely- gekhez. Tomiţă bácsi meséli, hogy nek előnyeit – közvetlenül vagy köz- nem számított a díjra, sőt, azt sem vetve – az egész közösség élvezheti. tudta miért hívták meg Bukarestbe. A falu két másik nagyméretű projekt- „Gyanítottam, hogy valamilyen verben is részt vesz: a bekötőút SA- senyre megyek, és szinte nem öltözPARD-alapokból történő javításával tem fel elegánsabban, de ha már Bukapcsolatos projektben, valamint az karestbe hívtak, gondoltam, ellátogaivóvíz bevezetését célzó, FRDS által tunk valahova. És biza jól tettem, finanszírozott projektben. mert egy csupa fontos emberrel teli A falu legjelentősebb megvalósí- teremben ébredtem fel.” tásai a nemzeti közösA közösségfejleszségek közötti jobb és tési díjat Margareta hatékonyabb komhercegnő adta át A bojtorjánosi vezemunikáció, az önkénTomiţă bácsinak, aki tõk megfogalmazták tesség ösztönzése és a ezt nagyon megtisztea prioritásokat: a különböző hatósálőnek és meghatónak templomok felújítágokkal való együttérezte. Számára ez sa, a kábeltelevízió működés képességéazért is számított nek javítása terén tarendkívüli pillanatbevezetése, multipasztalhatók. A képnak, mert egy ilyen kulturális rendezvézéseken is részt vevő jelentős eseményen nyek szervezése, vezetők azt állítják, képviselhette faluját. amelyek összehozhogy megtanultak oTomiţă bácsi még zák az embereket. lyan projekteket „elmost is büszke arra, adni” a támogatóknak, hogy üzletemberek és amelyekkel meg tudjól ismert romániai ják oldani a közös problémákat. szervezetek képviselői mellett az ő A bojtorjánosi közösség erőfeszí- nevét és a faluját is megemlítették téseit tavaly az Emberek Emberekért ezen ünnepélyes keretek között. Azt Gálán díjjal jutalmazták, Toma Maier mondja, interjúkat adott rádió- és tékülöndíjat kapott a közösségfejlesz- véadóknak, és Bojtorjánosról beszélt, tés terén elért teljesítményéért. A Gá- hogy „az egész ország tudja, micsoda lát a Közösségi Kapcsolatokért Egye- derék emberek vagyunk”. Ebben az sület és az Amerikai Kereskedelmi évben Tomiţă bácsi befejezi tanácsosi Kamara romániai irodája szervezte, megbízását, tervei szerint nem jelölés azoknak szentelték, akik adomá- teti magát a következő négy évre, de

a közösségi tevékenységekről biztosan nem mond le. Jóllehet majdnem két év telt már el az ösztönzési folyamat befejezésétől, a bojtorjánosi kezdeményező csoport szeretné bejegyeztetni magát közösségi egyesületként, és egyéb projekteket is szeretne megvalósítani a közösség szolgálatában. Úgy vélik, hogy csak konkrét, gyakorlati intézkedésekkel tehetnek valamit falujukért. Véleményük szerint, ha az idén sikerül egy hasonló projektet elkezdeni, megerősítené a saját erejükbe vetett bizalmukat és fokozná a négy nemzetiségi csoport közötti interakciót. A bojtorjánosi vezetők megfogalmazták a prioritásokat: a templomok felújítása, a kábeltelevízió bevezetése, multikulturális rendezvények szervezése, amelyek összehozzák az embereket. A bojtorjánosi közösséget nemzeti és felekezeti sokszínűség jellemzi, amelyben mindegyik kisebbség hűséggel őrzi hagyományait. Mindemellett néhány felelős vezetőnek köszönhetően – akik eltökélték, hogy megváltoztatják az emberek mentalitását –, valamint a nemzeti közösségek képviselői konkrét intézkedései eredményeként az emberek közötti kommunikáció hatékonyabbá és konstruktívabbá vált.

Alina Suatean Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja – besegítő e-mail: alina_sua@yahoo.com

Hogyan segíti a civil szféra a magyar nyelv és kultúra fennmaradását Csángóföldön? – interjú –

Hegyeli Attila Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége – oktatási programfelelős e-mail: hegyeliattila@csango.ro A civil szféra etnikai kérdésekre, problémákra adó válaszait fürkészve nem kerülheti el figyelmünket a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségé-

nek több éves tevékenysége, amellyel a moldvai csángó magyar közösséget szolgálja. Szerteágazó tevékenységei sorából a Csángó Oktatási Progra-

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you