Page 19

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre

ti Ünnepe és a Nagy Nem Napja (a fasiszta Olaszországgal szemben). Ezeken az ünnepeken részt vesz a többi helyi kisebbség is. Mindhárom közösség gondot fordít a közösség jeles személyiségeinek népszerűsítésére. Támogatják a fordításokat, valamint versszavaló estéket, színházi előadásokat, szépművészeti kiállításokat szerveznek. Továbbá ezek a szervezetek segélyeket is nyújtanak a közösség nehézségekkel küzdő tagjainak. Emellett állandó kapcsolatot tartanak fenn az anyaország külügyi képviselőivel, és meglátogatják az anyaországot. Egyébként az európai kultúrájú nemzethez való tartozás a szimbolikus harc egyik belső mozgatóereje. A görög közösség egyik legnagyobb sikereként tartja számon Costis Stefanopoulus görög elnök Jászvásárban tett látogatását. Ami a szervezetirányítást illeti: mindhárom szervezet erős személyiségek, vagyis a három elnök köré tömörül: Marica Pieptu asszony, a Görög Közösség elnöke partizán volt, Gita Navari asszony a Columna hetilap szerkesztője és az olasz közösség elnöke annak megalapítása óta, Astrid Agache egyetemi lektor pedig a jászvásári Német Demokrata Fórum alapembere. Jóllehet mindhárom szervezet megfelelő képviselettel és aktív ifjúsági szakosztállyal rendelkezik, megfigyelhető a középkorúak elégtelen képviselete, ami a szervezeten belüli kommunikáció formális jellegének viszonylagos elvesztését vonja maga után. Annak ellenére, hogy kis létszámú szervezetek, létezésükről a többségi közösség is tud. A sajtóban is viszonylag állandóan jelen vannak4. Ami a partnerségeket illeti, a közösségek – jóllehet nincs közös projektjük – jól ismerik egymás tevékenységeit. Ezen kívül az egyik közösség rendezvényein a többi kisebbség képviselői is részt vesznek. Ebben a tarkaságban a roma közösség különleges helyet foglal el. Az eltérő társadalmi sajátosságok, valamint az anyaország hiánya miatt ehhez a közösséghez mind a kisebbségiek, mind a többségiek igen sajátosan viszonyulnak. „Jászvásárban 8 kisebbségi közösség... és a romák közössége él” – nyilatkozta a görög közösség egyik tagja. Mindemellett A művészet, mely egyesít projektbe a romákat is bevonták. Következetes forrásteremtési poli-

19

tika hiányában igen meglepő volt az a hoz a projektben részt vevő görög és javaslat, hogy a három közösség part- olasz közösség képviselőit, a román nerségben, a számukra megszokott- diákokat és a két együtteshez csatlakonak tekinthető támogatásoktól eltérő zó profi táncosokat, a német közösség külső finanszírozással valósítson meg esetében nem ez történt. Mivel nagyon egy projektet. A javaslatot Roxana kevesen vannak, nem sikerült ifjúsági Cozma, a projekt-koordinátor tette, együttest létrehozni. Sikerült viszont amelyet a három közösség rövid időn kialakítani egy együttest a jászvásári belül elfogadott. Az addigi tevékeny- 15. számú iskola kisiskolásaiból, akik a ségek fejlesztése és szakmai színvona- táncegyüttesbe való beiratkozásuk lának emelése céljából három népi időpontjában nem is tanultak német együttes létrehozását körvonalazták, nyelvet az iskolában. A korbeli küamelyek „a tánc kifejező erejének, a lönbségek, valamint a próbák eltérő belőlük áradó érzéseknek” köszönhe- órarendje miatt kevés alkalom adódott tően nagy mértékben hozzájárulhat- beszélgetésekre. A szakemberek résznak a saját közösséggel való önazono- vétele – bár a többséghez tartoztak – sulás, illetve a többséggel való azono- emelte a három együttes színvonalát. sulás célkitűzésének megvalósításá- A három szervezet által fontosnak hoz. A projekt indoklása Jászvásár új- ítélt, szintén jelképes tevékenységek egyike a népviselet kékori történelmében lelszítés volt. A projekthető fel, ahogy azt indítás pillanatában egyébként a projektjaA projekt célkitûzéegyik szervezet sem vaslatban is leírták: „A sei, az azonosságturendelkezett népviseprojekt által érintett dat megerõsítése és letekkel. A görög köprobléma kialakulásáa másik két közösségzösség esetében ezt nak legfontosabb oka a gel való együttmûúgy oldották meg, hogy célcsoporthoz tartozók görögországi partnenemzeti érzésének ködés fejlesztése, vareket kerestek, akik gyengülése. A projektlamint a többség elkülönböző görög népben jelenleg részt vevő ismerésének kivívása rajzi régiókra jellemző nemzeti közösségek igényébõl születtek. eredeti viseleteket akis létszámúak, a tadományoztak a szergok közül sokan csak vezetnek. Az olasz és csekély érdeklődést mutatnak a kisebbségi szervezetek te- a német közösség modellek alapján vékenysége iránt, és ami ennél is sú- készítette el a népviseleteket. A projekt kulcsszereplői a három lyosabb, kevéssé érdekli őket a hagyományok és szokások, ezek jelentésé- elnök, a projekt-koordinátor, valamint a projekt végén bemutatott előadás nek megőrzése és átadása.” A projekt célkitűzései (többek kö- koreográfusa és rendezője voltak. Az zött: „a jászvásári görög, olasz és né- elnökök (ebben az esetben: az elnökmet közösség 100 tagjának bevonása a asszonyok) szerepe a közösség fiataltevékenységekbe”) az azonosságtudat jainak összekovácsolása és mozgósítámegerősítése és a másik két közösség- sa volt. A projekt fő kedvezményezettgel való együttműködés fejlesztése, va- jei a három közösség tagjai voltak. A lamint a többség elismerésének kivívá- közvetlen kedvezményezettek közé sa igényéből születtek5. Az említett jel- sorolhatjuk a három együtteshez tarképes-érzelmi szférához tartozó tevé- tozó többségi fiatalokat is, akik így kenységeknek köszönhetően időtálló megismerhették és elismerhették a partnerségeket lehet összekovácsolni: jászvásári nemzetiségi és néprajzi sok„mert a fiataloknak együtt kell tovább- színűségét. menniük. Az időseknek gondolkodásTúllépve a tervezett kereten, a proés hozzáállásbeli beidegződéseik van- jekt más kisebbségieket is bevont, akik nak, a fiataloknak azonban lelkeseknek szerzőkként vagy látogatókként vetkell lenniük. Együtt dolgozva a pro- tek részt a szépművészeti kiállításon. jektben találkoznak majd, megismerik A Népek mítoszai és legendái című kiegymást, és jól érzik magukat. Megis- állításnak a Nemzeti Színház adott ottmerik saját és mások kultúráját, alkal- hont, a megnyitón a kisebbségi közösmuk lesz megnyilvánulni.”6 ség tagjain kívül a helyi közigazgatási Habár a tervezett tevékenységek- hatóságok képviselői, művészek, diákel sikerült közelebb hozni egymás- kok, tanulók is jelen voltak. A projekt

Elsősorban a Román Rádiótársaság jászvásári regionális stúdiója kisebbségi műsorainak, valamint az egyik helyi televízióadó hasonló műsorainak keretében. 5 A projektet a görög közösség nyújtotta be. 6 Szemelvény a projekt-koordinátorral készített interjúból. 4

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you