Page 17

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre

nyáron Faragó lakosainak sikerült felújítani a művelődési házat csupán 7 000 000 lejből, amit a polgármesteri hivatal költségvetéséből kaptak. A többi anyag biztosítását és a munkát a közösség önként vállalta. Jóllehet az Orvosi rendelőt Táncsnak projekt végrehajtása kevés időt igényelt, a közösségre gyakorolt hatása igen jelentős volt. A legfontosabb, jól észrevehető változások a társadalmi tőke tekintetében következtek be: a táncsiak (és az ő példájukat követve a faragóiak is) konstruktív módon gyümölcsöztették munkatapasztalataikat. Fejlődött a polgárság, a társulási készség, s mindez jelenleg a község fejlődésének hajtóerejét jelenti. Javult a közösségen belüli kommunikáció is. A közösen végzett munkának köszönhetően enyhült a két közösség egymással szembeni előítéletessége. Egymás kölcsönös megismerésének köszönhetően jobban megértik egymás igényeit. (Január végén a faragói polgármesteri hivatal tűzifát kapott segélyként a falubeliek számára. Úgy döntöttek, hogy a fa egy részét a háromnál több gyerekes családok kapják (többségükben roma családok), a többit pedig sorshúzás alapján oszszák szét. Jóllehet a segély kedvezményezettjei romák voltak, a többi közösség tagjai közül senki nem ellenezte ezt a döntést.) A magyar és a román közösség hozzáállása a roma kisebbséggel szemben egyelőre még kedvezőtlen. Jóllehet megismerték és értékelik

17

a helyi roma közösséget (akikkel ség kincseként” mutassák be, hogy szemben hasonló előítéleteik voltak), megszüntessék a teherként való mega faragói románok és magyarok még bélyegzését, és segítségként észleljék, nem terjesztették ki újonnan kialakí- igen hasznosnak bizonyult. Táncs latott hozzáállásukat az egész kisebb- kói megértették, hogy roma szomszédjaik jelentős válségre. Ezen kívül csöktozásokat képesek kent a bűnözés a közelőidézni a helységségben2, ami a közösA roma közösség ségek közötti viszáben. Annak ellenére, negatív megítélését lyok legfontosabb oka hogy a faragói pol(amely a kutatások volt. Az utóbbi időgármesteri hivatal szerint továbbra is ben a község területén megközelítése kissé létezik) könnyebb a elkövetett bűncselekkalmárszelleműnek romákkal együtt mények áldozatai és tűnhet („ha nem élnéelkövetői a szomszének romák Táncson, megvalósított prodos községekből szárnem kaptunk volna jektek, vagy a romaztak. A polgármespénzt sem a rendelőmákkal a többségért teri hivatal által javare, sem az útra”), a típusú projektek résolt projektekben való roma közösség szerevén megváltoztatni. részvétel serkentette a pének pozitív iránylakosság és a helyi ba való megváltoztaközigazgatási hatósátása megfontolandó gok közötti kommunikációt. A haté- példa. A roma közösség negatív kony kommunikáció érdekében a megítélését (amely a kutatások szepolgármester legalább hetente elláto- rint továbbra is létezik) könnyebb a gat Táncsra (hét kilométerre van a romákkal együtt megvalósított propolgármesteri hivataltól). Ilyenkor jektek, vagy a romákkal a többségért fogadja az embereket, igazolásokat típusú projektek révén megváltoztatállít ki, kiosztja a szociális segélyeket. ni. Az etnikumközi kapcsolatok teA faragói polgármestert egyébként a kintetében az elmúlt évtizedben a rocigányok polgármestereként is isme- mák számára megvalósított projekrik. A táncsi polgármesteri hivatallal tek közül soknak nem voltak annyira kialakított kapcsolat és a jó kommu- látványos eredményei, mint e négy nikáció abban is tükröződik, hogy le- hónapos projektnek. mondtak a Kozmatelkéhez való csatlakozásról3. Laura Ardelean Az Orvosi rendelőt Táncsnak projekt a romák beilleszkedésének új Etnokulturális Kisebbségek megközelítéséből indult ki. Az a gonForrásközpontja – besegítő dolat, hogy ezt a kisebbséget „a köze-mail: lauraardelean@yahoo.com

A mûvészet, mely egyesíti a jászvásári kisebbségeket – esettanulmány –

A

multietnikus közösségek fejlesztése program keretében a finanszírozásra benyújtott projektek túlnyomó többsége olyan tevékenységeket javasolt, amelyek a többség és a „nagy” kisebbségek (magyarok, romák) képviselőit voltak hivatottak összehozni. A többség,

akárcsak a kisszámú kisebbségek kevéssé érdekeltek olyan projektekben, amelyek ezeket a közösségeket helyeznék előtérbe. Amellett, hogy rara avisnak számít, A művészet, mely egyesít című projekt, amelyet a jászvásári görög közösség az olasz közösséggel és a Német Demokrata Fó-

rummal közösen valósított meg, kiindulópontot jelenthet a jövőbeli finanszírozási politikák kidolgozásában. Jászvásár, Moldva történelmi fővárosa számos nemzeti-nyelvi közösségnek adott otthont az idők folyamán, amelyek közül 1930-ban a zsidó közösség volt a legnagyobb. Jóllehet

A projekt előtt a polgármesteri hivatal csendőrőrs létrehozását kérte a megyei hatóságoktól a gyakori botrányok miatt. A csendőrőrsöt nemrégiben hozták létre, amikor „már nem voltak problémák Táncson. És különben is, mindegyik csendőr ingázik.” 3 Június-júliusban tárgyalták a Faragó községhez tartozó Táncs falunak Kozmatelekhez való csatolását. A polgármesteri hivatal közelsége miatt (csak 3 km, míg a faragói hivatal 7 km-re található) a táncsiak egy része helyeselte a Kozmatelek által javasolt projektet, amelyet kevés lakosa miatt (650 lakos) a feloszlatás veszélye fenyegetett. A faragói helyi tanács leszavazta a javaslatot. 2

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you