Page 12

12

zetiségekhez tartozó családok kölcsö- beavatkozás céljáról, és részvételre nös segítő viszonya, a közösségi ren- biztatja a helyi közigazgatási szervedezvényekben való szerepvállalás. Ez ket, függetlenül attól, hogy milyen utóbbi a következő kritériumok alap- nemzetiséget képviselnek. Fontos, ján mérhető: milyen etnikumhoz és hogy minden részt venni szándékozó politikai csoporthoz tartozó polgár- világos képet alkothasson a beavatmesterei voltak a közösségnek 1996 kozási folyamat előnyeiről. után, a helyi önkormányzati testület b.) A helyi kezdeményezési csoport nemzetiségi összetétele, az intézmé- létrehozása nyek (polgármesteri hivatal, egyhá- A facilitátor megkeresi a közösség zak, iskolák) közötti együttműködés, azon tagjait, akik képesek és részt is a lakosság és a helyi hatóságok közti kívánnak venni a közösség életében, kapcsolatok, a szavazati jogukkal a fejlesztési folyamatban. Ebben a élők száma, a közigazgatási intézmé- szakaszban kitüntetett figyelemben nyek nyíltsága a helyi kezdeménye- részesül mindegyik nemzetiségi csozésekkel szemben. A felmérési adat- port, elsősorban a kezdeményezési lap utolsó részét egy csoport önbizalmáSWOT-analízis képenak a növelése a zi, ennek végeredméhangsúlyos. A faciliA közösségi térkép nye szerint dönthető tátor irányításával a megalkotásának elõel a fejlesztési beavatkezdeményezési csonye, hogy a helyi kökozás szükségessége. port a közösség vélezösség aktív részvéAz erős és a gyenge ményének folyamatos telére alapoz, pontok tudatosítása, a és koherens kifejezőugyanakkor olyan vilehetőségek és kockájévé válik. zatok elemzése egyc.) A közösség igézuális eszköz létrerészt a támogatásban nyeinek és erőforrájöttét jelenti, amely részesülő közösségek sainak felmérése kiindulópontja lehet kiválasztásában, másA facilitátor aktív a közösség részletes részt a beavatkozási részvételével segíti a elemzésének. stratégia kidolgozásáközösség helyi igéban nyújt segítséget. nyeinek felmérését és a prioritások kialakíII. A közösség facilitálása (támo- tását, ugyanakkor a helyi erőforrások beazonosítását és elemzését is, a kögatása) A támogatási folyamat elsősorban a zösség fejlesztési jövőképének a megközösségre vonatkozó felügyeletet fogalmazását (a közösségi térkép jelenti annak érdekében, hogy az megalkotása, a közösségi sajátosság megszervezze önmagát, felkészüljön körvonalazása stb.). A közösségi téra közös döntéshozatalra, és a a rész- kép olyan eszköz, amely a helyi körvételen alapuló problémamegoldás- nyezet-közösség jobb áttekinthetőséra. A beavatkozás egy facilitátor (cso- gét teszi lehetővé úgy a facilitátor, portsegítő személy) révén valósul mint maga a közösség, a kezdemémeg, és ennek időtartama, a közös- nyezési csoport számára. A közösséség szükségleteitől függően 12-14 hó- gi térkép megalkotásának előnye, nap. A közösség facilitálása a követ- hogy a helyi közösség aktív részvételére alapoz, ugyanakkor olyan vizuákező lépések szerint történik: a. a közösség vezető személyiségei- lis eszköz létrejöttét jelenti, amely kinek a beazonosítása és a helyi köz- indulópontja lehet a közösség részletes elemzésének. hivatalok felkeresése; b. a helyi kezdeményezési csoport lét- d.) A közösségfejlesztési terv, stratégia kidolgozása rehozása; c. a közösség igényeinek és erőfor- A közösségi szükségletek és a mozgósítható erőforrások azonosítását rásainak a felmérése; d. a közösségfejlesztési terv, straté- követően a fejlesztési stratégia kidolgozása következik. A folyamatot álgia kidolgozása; e. források mozgósítása és a közös- talában a facilitátor vezeti le, aki a ség bevonása a helyi szintű prob- beazonosított erőforrások, erős és gyenge pontok, ugyanakkor a lehelémák megoldásába. tőségek és a veszélyek figyelembevéa.) A közösség vezető személyisége- telével a közösség jövőképének a inek a beazonosítása és a helyi köz- megfogalmazásában segít. Ez a SWOT-analízis hasznos eszköz a fejhivatalok felkeresése A facilitátor beazonosítja a közösségi lesztési stratégia kidolgozásában vezetőket és kapcsolatba lép a helyi részt vevő személyek (helyi kezdeközhivatalokkal, tájékoztatja őket a ményezési csoport, a helyi közigaz-

civil fórum gatás, az iskola, az egyházak képviselői, és más közösségi szereplők) számára. A fejlesztési stratégia kidolgozása a közösség anyagi, szellemi és társadalmi tőkéjének a növekedését szolgálja. E három tőkeösszetevő köré épül a fejlesztési terv, és ezek segítenek a prioritások megállapításában is. Fontos, hogy a közösség fejlesztési stratégiájának, jövőképének a kidolgozásában minél több helyi szereplőt és erőforrást vonjunk be, és csak ezek felbecsülése után ajánlott külső forrásokat igénybe venni. e.) Források mozgósítása és a közösség bevonása a helyi szintű problémák megoldásába Egy közösség fejlődése tagjai tevékenységének egyenes következménye. A fejlődés a meglévő erőforrások kihasználásának mértékétől függ, attól, hogy a közösség képes-e közösen cselekedni a közös cél érdekében. Bármely felmerülő problémának a helyi erőforrások felhasználásával történő sikeres megoldása a közösség tagjainak a részvételétől függ. Ezért az első közös tevékenység konkrét, azonnali és közérdekű, a közösség saját erőforrásainak a felhasználásával megoldható kell legyen. Kiemelten fontos, hogy a közösség tagjai érezzék értékesnek magukat, és tudásukat, képességeiket a közös cél szolgálatába állíthassák. Ajánlott minden közös, fejlesztésre irányuló tevékenységet azonos munkaritmusban, az önbizalom folyamatos fenntartásával végezni.

III. A helyi kezdeményezések támogatása A lehetőség, hogy a célközösség helyi kezdeményezésekre felhasználható külső anyagi támogatásban részesüljön, bátorító hatással van a különböző nemzetiségekhez tartozó csoportok önkéntes részvételére. Egy sikeres pályázat összekovácsolja a kezdeményezési csoportot, közös feladat- és felelősségvállalásra ösztönzi őket. Az elnyert támogatás nagysága függvényében segítjük a közösségeket, legyen szó infrastrukturális, oktatási stb. fejlesztésről, avagy ugyanilyen magas szintű kihatással rendelkező, de kisebb költségvetésű tevékenységről (pl. közlönyök, tájékoztatók megjelentetése, civil szervezetek bejegyzése, a közösség érdekében történő befektetések beindítása stb.). Létezik az elnyerhető támogatások azon formája is, amely a felajánlott támogatási összeg elnyeréséhez azonos mértékű önrészt kér, és ez a helyi

Civil Fórum 2006/3  

A civil szféra válasza az etnikai kérdésekre, problémákra