Page 1


War mi ńskomazur ski e

SPI ST REŚCI 1.I ns ceni z acj aBi t wypodGr unwal dem ( Cer t yf i kat2004)

3

2.Kar cz maWar mi ńs k awGi et r zwał dzi e( Cer t yf i kat2003)

4

3.Kr ai naKanał uEl bl ąs k i ego( Cer t yf i kat2004)

5

4.Mi ędz y nar odowyFes t i walJazzuTr adycyj negoOl dJazzMeet i ng„ Zł ot aTar ka”( Cer t yf i kat2010)

6

5.Ol s z t y ńs k i eLat oAr t y s t y czne( Cer t yf i kat2005)

7

6.Pi k ni kCount r ywMr ągowi e( Cer t yf i kat2008)

8

7.Spł y wKaj ak owySz l ak i em RzekiKr ut yni( Cer t yf i kat2009)

9

8.Swat chFI VBWor dTour2005„ Mazur yOpen”( Cer t yf i kat2005)

10

9.Kul i nar neI mpr ez yRegi onal neczyl iDzi edzi ct woKul i nar ne

11

War mi aMaz ur yPowi ś l e( Wyr óżni eni e2012)

Zdj ęci az ami es z cz one w powyższejpubl i kacj izost ał y udost ępni one dzi ękiWar mi ńskoMazur ski ej Regi onal nej Or gani z acj iTur yst ycznejor azcer t yf i kowanym pr odukt om t ur yst ycznym znaj duj ącym si ę wwoj .war mi ńs k omaz ur s ki m.


I nsceni zacj aBi t wypodGr unwal dem Cor ocznypl ener owyspekt aklodgr ywanypodczas„DniGr unwal du”. Pr zypomi nanaj wi ększąbi t węśr edni owi ecznejEur opy,kt ór ar ozegr ał a si ęw 1410r .napol achkoł oGr unwal du,St ębar kaiŁodwi gowa. I nsceni zacj ęzai naugur owanow1998r .Nahi st or ycznychpol achspot ykaj ąsi ę t ysi ąceodt wór cówżyci awŚr edni owi eczuidzi esi ąt kit ysi ęcywi dzów ci ekawychżywejl ekcj ihi st or i i .Pr zezt ydzi eńt ęt ni ążyci em obozy,odbywaj ą si ęt ur ni ej eiuczt y,możnapoznaćt aj ni kidawnychr zemi osłor azzwi edzać mi ej scowemuzeum.Obozowącodzi ennośćpr zer ywakr wawabi t wa.I mpr ezą t owar zyszącąj estcor ocznyApelGr unwal dzki .

www. gr unwal d1410. pl

3


Kar czmaWar mi ńskawGi et r zwał dzi e Regi onal nyobi ektbi esi adnyust óp got ycki egoSankt uar i um Mar yj nego, nadmal owni cząr zekąGi ł wą. Tyl kot uposmakowaćmożnaponad si edemdzi esi ęci uni epowt ar zal nych specj ał ówzr egi onuWar mi iiMazur , m. i n.pi er ogówidzyndzał ków, czer ni ny,dańzr ybidzi czyzny. W Kar czmi eor gani zowanesąi mpr ezy t emat yczne,m. i n.Bi esi ady War mi ński e,Wi eczor yŻydowski e, Bi esi adyzKapel ąJakubową, Wi eczor yKozacki e,Cygański el ub zMuzykąBi esi adną.

4

Ul .Koś ci el na1, 11036Gi et r z wał d Tel . :+4889512342 3 T el . :+48895123423

www. kar czma. pl

|


Kr ai naKanał uEl bl ąski ego Kr ai naKanał uEl bl ąski ego-t er eny, r ozci ągaj ącesi ęodEl bl ągapoI ł awę iOst r ódę,st anowi ąj edenzat r akcyj ni ej szych t ur yst yczni er ej onów Eur opy. Osi ął ączącąwszyst ki eci ekawemi ej scanat ym obszar zej estKanałEl bl ąski-wspani ał edzi eł o myśl ihydr ot echni cznejizabyt ekświ at owejkl asy. Różni capozi omówwodypomi ędzy poszczegól nymiodci nkamiszl akuKanał u El bl ąski egowynosipr awi e100met r ów. Pokonywanaj estonadzi ękiuni kat owemu syst emowi pochyl niwCał unachNowych, Jel eni ach,Ol eśni cy,Kąt ach,Buczyńcuor az dzi ęki4śl uzom.Ur ządzeni apr acuj ącenaKanal e dzi ał aj ąwswoj ejni ezmi eni onejpost aciod150 l at .Obecni eKanałEl bl ąskit onaj dł uższyszl ak kanał owywPol sceoł ącznejdł ugości151km.

www. ekr ai n a. pw l. w w ekr ai na. pl

5


Mi ędzynar odowyFest i wal Jazzu Tr adycyj negoOl dJazzMeet i ng„ Zł ot aTar k a” Jednaznaj wi ększychw Eur opi ei mpr ez poświ ęconychj azzowit r adycyj nemu, r ozbr zmi ewaj ącaod1994r .w I ł awi e. Hi st or i af est i wal usi ęgal atsześćdzi esi ąt ychXX wi eku,api er wszeedycj eodbywał ysi ę wwar szawski ej„ St odol e” .W pr ogr ami ej est pr zedewszyst ki m konkur soZł ot ąTar kędl a mł odychmuzykówj azzowychor azszer eg koncer t ów,wspecj al ni ewybudowanym na pot r zebywydar zeni aAmf i t eat r zei m.Loui sa Ar mst r onga,zudzi ał em gwi azdj azzuzPol skii zagr ani cy.Wydar zeni ut owar zysząi mpr ezy wr óżnychmi ej scachmi ast a,koncer t yna wodzi e,pr zegl ądyf i l mowe,pr ezent acj e mul t i medi al ne,wyst awy.

6

w ww. z l ot at ar k a. pl www. z l ot at ar k a. p l


Ol szt yński eLat oAr t yst yczne Naj wi ększal et ni aat r akcj ast ol i cyr egi onu inaj dł uższy,bot r waj ącyponadt r zy mi esi ące,f est i walw kr aj u,podczaskt ór ego mi eszkańcyor azpr zybyl idoOl szt ynat ur yści mogąci eszyćsi ęr óżnor odnąof er t ą kul t ur al ną. Koncer t y,wyst ępykabar et oweit aneczne, spekt akl et eat r al ne,happeni ngi ,pokazyf i l mowe, j ar mar ki ,wyst awy,war szt at y,spot kani a odbywaj ąsi ęni et yl kowspr awdzonych, ur okl i wychr ej onachst ar ówki ,al eodkr ywaj ą t eżi nnepr zest r zeni emi ast ast wor zonedo or gani zacj iar t yst ycznychpr zedsi ęwzi ęć. Ci ekawiwykonawcy,wyj ąt kowa opr awa, at mosf er apr awdzi wegoświ ęt aiwspani ał a zabawa.

w w w . o l s z t y n s k i e l ae t o ar t yst yczne. pl www. ol szt yn sk i e l a t o a r t y s t y c z n . p l

7


Pi kni kCount r ywMr ągowi e Wr ósłw t kankężyci akul t ur al negomi ast aw l at achosi emdzi esi ąt ych mi ni onegowi eku.Cor okupr zyci ągar zeszemi ł ośni ków muzykicount r y il udzispr agni onychdobr ejzabawy. West er nowest r oj e,mot ocykl e,samochody t er enoweiosoboweor azpoj azdykonne st anowi ąwówczasokol or yci eMr ągowa. Gł ównekoncer t yodbywaj ąsi ęwamf i t eat r ze nadj ezi or em Czos.W cent r um,wr amach „ Pi kni kuwmi eści e” ,odbywaj ąsi ęwyst ępy zespoł ówcount r y,koncer t ygwi azd,konkur sy, wyst awy,mar at onpł ywackior azsł ynna Par adaCount r y,zudzi ał em zapr zęgów konnych,mot ocykl iipr zedzi wnych, kol or owychsamochodów.

8

www. cki t . mr agowo. pl


Spł ywKaj akowySzl aki em RzekiKr ut yni Mal owni czykr aj obr azowoszl ak l i czy ponad100km ipr zebi egapr zez naj cenni ej szepr zyr odni czot er eny Mazur . Twor zygoki l kanaści ej ezi orpoł ączonych zesobąst r ugami .Naj dł uższązni chj est l i cząca26km r zekaKr ut yni a,odkt ór ej pr zyj ęt onazwędl acał ejt r asy.Wi ększa częśćszl akupr zebi egapr zezMazur ski Par kKr aj obr azowy,peł encennych okazówf aunyif l or y.Kr ut yni awyr óżni a si ędobr zezor gani zowanąsi eci ąst ani c wodnychPTTK,zmożl i wości ą skor zyst ani aznocl egów,wyżywi eni a iwynaj ęci akaj aków.St ani cj est10 inawetni edoświ adczonykaj akar zmoże pokonaćdyst ansdzi el ącykol ej ne. Punkt em st ar t uj estzwyczaj owost ani ca wodnaPTTKwSor kwi t ach.

w w w . ma ypt t k. pl www. mazur yp t t k plzur

9


Swat chFI VBWor dTour2005 „ Mazur yOpen” PucharŚwi at aw Pi ł cePl ażowejr ozgr ywaj ącysi ęw St ar ychJabł onkacht o ni ezwykł ewydar zeni espor t oweikul t ur al ne,kt ór eod2004r .nast ał e wpi sał osi ędogr onai mpr ezor gani zowanychnaWar mi iiMazur ach. Wedł ugr apor t uFI VBj egodr ugąedycj ęz2005r .okr eśl onoj ako„ ekst r emal ny sukces” .Podczast ur ni ej uwr egi oni epr zebywaj ąset kit ysi ęcyt ur yst ów,wdużej mi er zezzagr ani cy.Jednym zgł ównychcel ówi chpodr óżyj estchęćpr zeżyci a t egospekt akul ar negowydar zeni a.Pi ęci odni owemut ur ni ej owior gani zowanemu wśr odkusezonut ur yst ycznegonadanof or męf est ynuweekendowegodl a cał ychr odzi n.

10

www. wor l dt our . pl


Wyr óżni eni e

Kul i nar neI mpr ez yRegi onal necz y l iDz i edz i ct wo Kul i nar neWar mi aMaz ur yPowi ś l e Cor ocznycyklki l kunast ukul i nar nychwydar zeńiki er maszyżywności nat ur al nej ,pozwal aj ącyt ur yst om poznaćwal or yt r adycyj negoj adł a inat ur al nychpr odukt ów r egi onu. Pr ezent acj eodbywaj ąsi ęodczer wcadokońcawr ześni am. i n.wmi ast eczku Mr ongovi l l e,Muzeum Budowni ct waLudowego,Par kuEt nogr af i cznym wOl szt ynku,nanadbr zeżuJezi or akaczyj ezi or aDr węcki ego.

www. wr ot a. war mi a. mazur y. pl

11

Najlepsze produkty Turystyczne Warmińsko-Mazurskie