Page 1

Františkolázeňské listy Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.

4 220. výročí založení lázní Františkolázeňské noviny – První zpráva o ženské rebélii u Kyselky, – Františkovy Lázně nebo...? Přírodní léčivé zdroje – slatina, plyn, prameny Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech Život v rezervaci SOOS, 4. část Horoskopy Dieta – sýrové polévkové knedlíčky Cvičení plochých nohou... Nabídka pobytů Kultura, volný čas: Infocentrum František: koncerty, výstavy, představení, výlety, vycházky... Program VIP Aquaforum Clubu Galerie Brömse, muzeum, knihovna

R o c n í k X X I . • D u be n 2 0 1 3 • Z d a r m a


Františkolázeňské listy č. 4, 2013

Milé dámy, vážení pánové, snad se v dubnu už projeví nejen globální oteplování, které nám různí odborníci slibují, ale po mimořádně studeném březnu nastane konečně normální obvyklé opravdové jaro se vším všudy jako jiné roky. Letošní duben začíná Velikonočním pondělím a věřím, že bude příroda moudrá a větvičky vrb budou pružné, aby muži měli z čeho splétat pomlázky. Ke konci dubna, 27., budeme oslavovat 220. výročí založení lázní. Sice víme, že prameny a slatina se využívaly už mnohem dřív, první záznamy jsou ze středověku, ale trvalo to ještě několik století, než byly léčivé účinky místních přírodních léčivých zdrojů oficiálně uznány. Velikou zásluhu na tom má dr. Adler, chebský lékař, který ke konci 18. století prameny zkoumal a aktivně se zapojil do žádosti o založení lázeňského místa. Historické události mívají různé výklady, a proto jsme se na založení Františkových Lázní zeptali člověka povolaného – bývalého ředitele chebského archivu, který, po odchodu do důchodu, začal pracovat v archivu a.s. Lázně Františkovy Lázně. Jeho názor je velice zajímavý a je možné, že s ním budou někteří historikové polemizovat. Pro nás, kteří se historií Františkových Lázní podrobně nezaobíráme, je to čtení zajímavé a zábavné. Důležité je, že prameny stále tečou a jsou léčivé, že slatina a vývěr kysličníku uhličitého pomáhají našemu pohybovému ústrojí a zdraví. Lázně a město jsou v parku, v rovinaté krajině, která láká k příjemným procházkám. Připočítáme-li, že je zde zdravý vzduch, neznečištěný průmyslem, tak nám vyjde, že lázeňský pobyt, léčba a léčebné procedury opravdu zlepšují zdraví. Navíc můžeme připočítat, že lázeňskou léčbu a její příznivé účinky na lidský organismus jsou historicky potvrzeny miliony lázeňských hostů, kterým pomohla. Pokud i Vy patříte mezi naše stálé klienty a jezdíte si do Františkových Lázní zlepšovat a upevňovat zdraví, tak víte, o čem mluvím. Přeji Vám krásné jarní dny, hodně zdraví a dobrou náladu! Redakce Františkolázeňské listy č. 4, duben 2013, ročník 21. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO: 46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. E-mail: eva.douchova@ frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz

strana 3

220. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LÁZNÍ pan archivář PhDr. Jaromír BOHÁČ, a.s. Lázně Františkovy Lázně

Pane doktore, proč byly právě na tomto místě založeny lázně? Protože to je místo požehnané Bohem. Množství pramenů kyselky v okolí dnešních lázní máme písemně doloženo již po roce 1370 v lenní knize Nothaftů a jak pěkně ve své knize o Františkových Lázních doložil kolega Macek z muzea, známe i sedláka Hanko Symona jako majitele pramene v okolí Střížova z roku 1406. Dnešní Františkův pramen, jako jeden ze tří využívaných minerálních pramenů města Chebu, známe z doby kolem roku 1550. Pouze nevíme přesně, který z nich to byl. Známým a hlavním pramenem se, pod názvem Slatinská či Chebská kyselka, stal po roce 1600. Jeho věhlas šířili především lékaři a město Cheb dlouho vidělo v prameni jen vydatný příspěvek do městské pokladny za zasílání léčivé vody. To vše se radikálně změnilo koncem 18. století, když byl magistrát téměř donucen k tomu, aby zde postavil lázně. Komu území dnešních Františkových Lázní patřilo? Pramen a louka kolem byly majetkem města Chebu, i když si nárok na toto území dělal i klášter ve Waldsassenu. Okolí tvořily bažiny a mokřinové louky a o jejich vlastnictví nikdo moc nestál. V době zakládání lázní byly majetkem sedláků z okolních vesnic a od nich musel magistrát pozemky pro výstavbu prvních domů povinně vykoupit a přidělit losováním prvním 15 osadníkům.

Jaký byl zájem a proč chtělo město Cheb oficiálně založit lázně? Město Cheb o založení lázní moc velký zájem nemělo. Hosté většinou bydleli v Chebu a voda jim byla přinášena. Ti odvážnější, kteří se ubytovali po dobu léčby přímo u pramene, mohli bydlet a brát koupele v hostinci vedle pramene. Ten je ovšem již v roce 1790 popisován jako nuzná stavba. Jak se zdá, tak magistrátním úředníkům do této doby úplně stačilo, že jednou ročně přijeli zkontrolovat, zda zasilatelství plní předpokládané zisky z prodeje vody, která byla přírodním darem. Že toto výjezdní zasedání úřednictva bylo především spojeno s dobrou a vydatnou hostinou na náklady městské pokladny není třeba zdůrazňovat. Popis z roku 1670 o dlouhém, lenivém povalování povozníků u pramene s pitím piva a přehlížené nedostatky při plnění nejrůznějších lahví byl nadlouho pravdivým obrazem péče o pramen. Jak to bylo s certifikátem o založení lázní? Toť zajímavá otázka. Neustále se mluví o dvorském dekretu z 27. dubna 1793, ale do dnešní doby ho nikdo nikdy a nikde neviděl. Každý by očekával, že existuje, ne-li kaligraficky vyvedený a zdobený list s rozhodnutím o založení lázní, tak alespoň běžný tisk dekretu v dobových vydáních zákoníků a nařízení. A zatím se zdá, že pověstný dekret ani nebyl nikdy publikován. Proto konečně jednou zkoušíme se Společností Aloise Johna zjistit, i díky hledačské vstřícnosti ředitele chebského archivu Mgr. Hally, zdali tento dekret vůbec existuje a zda neleží někde schovaný v dosud nezpracovaném fondu pražského gubernia či ve sbírce nařízení a dekretů. Takže uvidíme. Zajímavé také je, že nejméně prvních padesát let byl považován rok 1792 za rok založení lázní, jak nám pěkně dokládá za Luisinými lázněmi dosud stojící pomník zakladatelů lázní, který byl slavnostně odhalen právě k padesátému výročí založení lázní v červnu 1842. Až tři roky poté vydává kronikář pokračování na další straně

akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje

FOTOSOUTĚŽ

pro fotografy – amatéry – devátý ročník – téma: Františkovy Lázně – voda a prameny. uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2013 ! Soutěžní fotografie barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků, které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně. Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu. Soutěžní snímky zasílejte na adresu: Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů. Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen. Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě: 1. cena: do 3.000,- Kč, 2. cena: do 2000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.


strana 4

Vinzenz Proekl první souhrnné dějiny Chebska a v nich poprvé publikuje opis tzv. dvorského dekretu z 27. dubna 1793. Takže vlastně až po roce 1848, kdy se lázeňská kolonie stává samostatnou obcí, začíná být císařské rozhodnutí z roku 1793, kterým je schválena výstavba nové lázeňské osady, všeobecně přijímáno jako vlastní datum založení Františkových Lázní. A velké oslavy 100. výročí založení lázní v roce 1893 to pak, s konečnou platností, stvrzují. To ovšem stále neřeší otázku formy, tj. existenci dvorského dekretu, jak tento opis nazývá Proekl. Jedná se totiž o doslovný přepis prostého oznámení vídeňské dvorské kanceláře ze 27. dubna 1793, podepsané bývalým pražským purkrabím a nyní jedním z nejvyšších úředníků u dvora hrabětem Rottenhanem. Ten sděluje pražskému guberniu, že císař schválil výstavbu lázeňské osady a že svoluje k tomu, aby se nazývala Františkovy Lázně. S výčtem všech privilegií pro nové osadníky, až po sdělení o daru několika rolí mědi pro střechu pavilonu nad pramenem, je to vlastně jakési široce pojaté stavební

Františkolázeňské listy č. 4, 2013 povolení. Takže otázka dekretu je stále nezodpovězeným tajemstvím. Před pěti lety jste, v nástupním rozhovoru řekl, že je třeba zpracovat digitální dokumentaci k Františkovým Lázním. Jak jste pokročil? Ano, pětiletku je třeba splnit za 4 roky, znělo po celou dobu našich životů. Já jsem byl vždy spíše zastáncem názoru ji teda splnit, i kdyby to mělo trvat třeba 10 let. Ale vážně. V roce 2008 musel být starý archiv lázní, který pečlivě vedl a doplňoval pan Prostředník, předán do Státního archivu v Plzni a ze všeho zde zbyly dvě krabice nepopsaných reklamních fotografií a dva pytle s roztrhanými (nikoliv roztříděnými) papíry, které vytvořil jeho nástupce v úřadě. V úzké spolupráci se Společností Aloise Johna, kde je slovutný MUDr. Salamanczuk nejen předsedou, ale i mým nadřízeným, který mě přímo pracovně terorizuje, jsme začali všechny nám dostupné doklady (fotografie, texty, plány, archiválie atd.) k dějinám Františkových Lázní digitalizovat. Výsledkem práce za ony kdysi sněné a slibované čtyři pětiletkové roky tak je digitální archiv lázní. Celé to má v počítačové terminologii 50 GB, přeloženo do normální představivosti - je to asi tak pět údržbářských dvoukoláků naplněných vytištěnými papíry. Vaše slovo závěrem? Začali jsme tím, že Františkovy Lázně jsou místem vzniklém Božím požehnáním. A platí to i dnes. Zvláště pro začínající důchodce. Ti, když ráno vyjdou ven a rozhlédnou se, tak zjistí, že patří k nejmladším. A to okamžitě zlepší náladu a ujistí každého o tom, že to je nejlepší místo k životu. Děkuji Vám za rozhovor a přeji i nadále aktivní a plodný důchod! Red. (Pozn. redakce: Pan Ph.Dr. Boháč již několik let pro Vás připravuje, ve spolupráci s MUDr. Salamanczukem, Františkolázeňské noviny – texty a obrázky z historie Františkových Lázní, které jsou součástí Františkolázeňských listů. Za to oběma pánům náleží nejen velký dík, ale věřím, že se na další zajímavé články a obrázky můžeme těšit.)


FR

AN

FR

ANZENSBAD

.S.

D

G. A.

BA

Františkolázeňské noviny č. 4, 2013

TIŠ LÁZNĚ NĚ A KOVY LÁZ

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ NOVINY. pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika, obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.

Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.

Číslo 4. • Duben 2013.

První zpráva o ženské rebéii u Kyselky. Dáno v Chebu, večer kolem 8. hodiny, dne 18. srpna 1791. Za předsednictví c. k. rady a starosty, pana Max. Mathese von Limbecka v přítomnosti pana radního von Ossmünze a dále 2. sekretáře Schreyera. Dostavil se pan Kaspar Fischer, zdejší to rotmistr, a učinil hlášení, že s ním přítomni policejní strážníci Joseph Poetzl a Friedrich Weiss, kteří měli hlídku u Kyselky, oznamují, že dnes odpoledne po 4. hodině odpoledne se objevil houf kolem 150 osob s velkými i malými sekerami, lopatami, motykami, tyčemi a pilami. Většinu tvořily ženy měšťanů z okolí starého zámku, které se okamžitě pustily do střechy pramene. Strhaly šindele a rozbily je sekyrami, podřízly jeden sloup a celou střechu se čtyřmi sloupy strhly, vytrhaly čtyři železné trubky a přestože policejní hlídka se postavila proti nim, nebyla žádná možnost jim v tomto konání zabránit. Všechny s největší zuřivostí napadly střechu a trubky takovým způsobem, že by si nikdo nedovolil je násilím odehnat. Nehledě k tomu, že vůči takovému houfu roztrpčených lidí byli slabí, neboť i kdyby zde bylo celé policejní mužstvo s rotmistrem o počtu 10 mužů, nebylo by možné se postavit proti zuřivosti těchto žen bez ohrožení života. Hlášení nemohlo býti učiněno dříve, neboť o tom nevěděli a vše se odehrálo během čtvrt hodiny či 20-ti minut a ženy poté ihned pospíchaly pryč. Samotný rotmistr byl ještě kolem 3. hodiny u pramene a ještě kolem 4. hodiny o srocování nic nevěděl. Nešly normální cestou, nýbrž různými cestami a u posledního mostu se spojily. Většinou to byly ženy měšťanů a do ničení se pustily společně. Toto vše viděl i pan lázeňský inspektor Kriegelstein, dále stavitel

Schuster a tesařský mistr Wolf, kteří byli rovněž přítomni a kteří toto vše též mohou potvrdit. Měli by sdělit, kdo vlastně byly tyto ženy a některé uvést? Mezi velkým rojem a houfem poznali následující: dceru zedníka Kummerera, dceru bednáře Beutlera, manželku zednického mistra Petera Schekena, jehlářku Barbaru Schreyer a manželku ševce Zimmermanna z Mlýnské ulice. Více jich z celého houfu, který se společně zuřivě vrhl do díla, nedokázali poznat. Anton Schreyer


Františkolázeňské noviny č. 4, 2013

Františkovy Lázně nebo Ves císaře Františka...? Většina dnešních lexikonů, téměř všechny webové stránky i nejnovější knihy o Františkových Lázních uvádějí dvě, většinou po sobě a od sebe navzájem opisovaná, nezvratná fakta o tom, že Františkovy Lázně byly založeny dvorním dekretem císaře Františka z 27. dubna 1793 a že nově budovaná kolonie dostala název Ves císaře Františka a až od roku 1807 se nazývala Františkovy Lázně, resp Lázně císaře Františka (Kaiser Franzensbad). Zaumnější texty k tomu dodávaji další data, která k založení lázní vedla. Ta objevná mluví o roce 1790, kdy hrabě Ludwig Cavriani poprvé navrhuje postavit u pramene lázně. Většina dalších autorů se úměrně svým fabulačním schopnostem zaměřuje na převyprávění rebélie chebských žen v roce 1791 jako o hlavní události, která vedla k založení lázní. Datum 27. dubna 1793 i název Františkovy Lázně odpovídají dnes respektovaným faktům. Otázkou ovšem zůstává tvrzení o prvním pojmenování nových lázní. Podívámeli se blíže na dochované dobové písemnosti, záhy zjistíme, že vše bylo, jako většinou, trochu jinak. Prvním překvapením budiž, že lázeňská kolonie se nikdy nejmenovala Ves císaře Františka (Kaiser Franzensdorf). Pojmenování Františkova ves totiž najdeme ve všech spisech z dob zakládání lázní pouze jednou. V květnu 1793 se setkává krajský hejtman se stavebníky a sděluje jim, že guberniálním dekretem z 12. května byla stavba kolonie povolena a že panovník souhlasí s užitím svého jména pro název nové vesnice. Magistrát i stavebníci děkují za tuto velkorysost Jeho Výsosti a prosí o to, aby domy nové osady nebyly vesnickými stavbami a aby se nová osada nepojmenovala Františkova vesnice (Franzensdorf), nýbrž dostala název Franzensbrunn. Krajský úřad slibuje tyto prosby podpořit a zasílá protokol guberniu. K tomu již 28. května 1793 guberniální rada Karl von Eben jednoznačně sděluje: „Přání, aby se nová lázeňská kolonie nejmenovala vesnice nýbrž Franzensbrunn, muselo vzniknout z nějakého nedorozumění. Protože dvorským dekretem z 27. dubna 1793 bylo milostivě povoleno jméno Františkovy Lázně (Franzensbad), vyrozumí Krajský úřad v Lokti chebský magistrát o tom, že o názvu vesnice nelze vůbec hovořit, neboť toto nové místo je pojmenováno Františkovy Lázně“. Jak tedy došlo k tomu, že všechny nejnovější texty o Františkových Lázních tvrdošíjně tvrdí, že lázně se do roku 1807 jmenovaly Ves císaře Františka a jedna z nejlepších prací z roku 1992 tak dokonce nazvala celou jednu kapitolu? Druhým překvapením tak budiž, že za vše také trochu „může“ i jeden z nejctihodnějších badatelů o Chebsku a Františkových Lázních, spisovatel Alois John. Ten převzal z nepřesného kalendária ke 100. výročí založení lázní v roce 1893 údaje o zakládání lázní a v roce 1921 publikoval, mimochodem, zmínku o tom, že původní název lázní byl až do roku 1807 Kaiser Franzensdorf. To zopakoval i ve svém vynikajícím průvodci v roce 1925 a „pozoruhodný“ údaj, potvrzený samotným Johnem, byl pro všechny další opisovatele na světě. John paradoxně doplatil na svou badatelskou vášeň nalézat nové a procházet nejstarší psané prameny. V té době měl ovšem

z doby založení lázní k dispozici na ověření údajů z kalendária jen kroniku Vinzenze Proekla, který ji sepsal v roce 1843 pro Cheb a její doplněnou kopii věnoval v roce 1864 městu Františkovy Lázně. A starému dobrému Proeklovi se v obou kronikách povedla dokonalá chyba. Při přepisu dekretu z dubna 1793 píše místo původního Franzensbad, jako povoleného názvu nové osady, jméno Franzensdorf a pojmenování Františkovy Lázně přiřazuje až k roku 1807. Alois John tento Proeklův omyl v dobré víře převzal, neboť jiné podklady neměl. Opisy guberniálních písemností o počátcích lázní nechal John pořídit až v roce 1928 a k otázce prvního pojmenování lázní se pak již nedostal. Neexistující zajímavost o názvu Ves císaře Františka se tak vesele rozšiřovala a rozšiřuje. Třetím překvapením budiž paralelní a časté používání pojmenování Franzenbrunn jako údajně oficiálního názvu nových lázní, přestože úřady byly již v roce 1793 upozorněny, že jediný schválený název je Franzensbad. V úředních přípisech gubernia a krajského úřadu začíná být schválený název užíván. V kanceláři magistrátu se ovšem často, vedle správného názvu nové kolonie, používá i pojmenování Franzensbrunn (Františkův pramen) pro označení celé osady. Dokonce i od roku 1800 tištěné seznamy hostů přecházejí až v roce 1815 k názvu Františkovy Lázně. Domácí, znalí autoři, sice používají ve svých knihách správného názvu Františkovy Lázně, ale většina encyklopedií, cestovních příruček a populárních textů, až po oblíbený Dámský konverzační slovník z roku 1835, používají označení Franzensbrunn. Dokonce i u spolehlivého Brockhausu najdeme Františkovy Lázně ještě i v 9. vydání z let 1843 -1848 pod heslem Franzensbrunn. I zde se nám daří najít „viníka“ rozšíření nesprávného názvu nově založených lázní. Již v roce 1799 vydává lékař a oblíbený autor cestopisů a odborných přírodovědných pojednání o regionech českých zemí Josef C. E. Hoser populární knihu o Františkových Lázních s názvem Beschreibung von Franzensbrunn bey Eger. Přitom název Franzensbrunn (Františkův pramen) vztahuje na celou lázeňskou osadu a dává toto pojmenování do souvislosti se zakládacím dekretem těmito slovy: „Kolonii samotné bylo žádané jméno Kaiser Franzensbrunn povoleno a jí všechna privilegia příslušející lázeňským místům udělena.“ Hoserovo tvrzení vzaly za své všechny velké nakladatelské domy a druhý název Franzensbrunn se, vedle správného pojmenování Franzensbad, rozšířil po celé Evropě. Název Franzensbrunn, společně s adjektivem Císařský, se přestává užívat po vzniku samostatné obce Františkovy Lázně v roce 1852. Některé encyklopedie pak k heslu Františkovy Lázně pro jistotu dodávají: nesprávně též nazýváno Franzensbrunn. Dnes již název Františkovy Lázně používají všichni, ale pořád se, do bájných vyprávění o počátcích lázní, přidává název vesnice. Bylo by proto dobré alespoň po 220 letech splnit původní přání zakladatelů Františkových Lázní a nenazývat nově založené lázně ani po dobu prvních patnácti let vesnicí.

IMPERIAL****

hotel lázeňský luxusní patřící a. s. Lázně Františkovy Lázně dovoluje si uctivě pozvati p. t. Vážené hosty k návštěvě i pobytu. Hotel jest umístěn v parku, má příjemné pokoje s hezkou vyhlídkou, kuchyně jest taktéž skvělá, bazén a procedury nacházejí se v domě, jakož i lékaři medicíny a adborný personál zdravotní. Parkovati automobil jest možno přímo před hotelem. Ctěné hosty dovolujeme si poprositi, by si svůj pobyt dopředu ráčiti rezervovati písemně, telefonicky ba i mailem: Hotel Imperial, ul. Dr. Pohoreckého 151/3, CZ - 351 01 Františkovy Lázně, Tel. 00420 354 206 600, 00420 359 604 504, E-mail: imperial@frantiskovalazne.cz, www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz Veleváženým hostům dovolujeme si též přáti krásného pobytu. Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, duben 2013. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s. Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.


Františkolázeňské listy č. 4, 2013

strana 7

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Ve správě a.s. Lázně Františkovy Lázně

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem! prameny lázeňského středu: FRANTIŠKŮV PRAMEN Denně 7 - 18 hod. Glauberova dvorana: Denně 7 - 18 hod. Prameny: GLAUBER III pitná kúra a balneace GLAUBER IV pitná kúra NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN pitná kúra a balneace Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany. KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN 7 - 18 hodin pitná kúra. PRAMENY - pitná kúra a balneace: CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum, denně 9 - 21 hod. NOVÝ PRAMEN - denně 7 - 18 hod. PALLIARDI, STANISLAV, LUISIN PRAMEN PRAMEN ADLER a PRAMEN MARIAN balneace

východní skupina pramenů: PRAMENY - pitná kúra: ŽELEZNATÝ, ŽOFIE, NATÁLIE PRAMEN CARTELLIERI - balneace

západní skupina pramenů: PRAMENY - pitná kúra: PRAMEN GLAUBER I, PRAMEN GLAUBER II, SLUNEČNÍ PRAMEN ---------------------

PRAMEN MARIE suchý výron oxidu uhličitého - Uhličité lázně plynové MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA zábaly, koupele v balneoprovozech

VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH a.s. Lázně Františkovy Lázně Nový kostelní pramen: Luisiny lázně, hotely Imperial a Dr. Adler Glauber III: Luisiny lázně, hotel Imperial prameny: Adler, Marian, Císařský pramen: Císařské lázně prameny: Luisa, Cartellieri, Palliardi: Luisiny lázně, Slatinné lázně pramen Stanislav: hotely Savoy, Metropol, Rubeška Solný pramen: inhalace - Císařské lázně Františkolázeňská sirnoželezitá slatina: Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně, hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol pramen Marie: (plynové injekce) hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler

Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz Otevřeno: út - so 10 – 12 a 13 – 17 hod. Vstup volný. Výstavní síň GB a výstavní prostory Švýcarský dvůr -1. patro: Výtvarníci regionu Aš, Františkovy Lázně, Cheb – 3+8 Obrazy, sochy, grafika, skleněné a dřevěné plastiky, kresby, ilustrace, komiks, fotografie… - 2. patro: Marian MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje dokumenty z archivu August Brömse (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely NOVÉ VÝSTAVY: Výstavní síň GB a výstavní prostory Švýcarský dvůr - přízemí: Vernisáž 18.4. – 16.00 hod. PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ - výstava k 220. výročí založení lázní MICHAL Č. ŠEMBERA, ANETA DVOŘÁKOVÁ – keramika, textil *** Stálé výstavy: Aquaforum - spojovací chodba: Františkovy Lázně dříve a dnes Dům Beseda - Národní třída: keramický model města Františkovy lázně *** VÝTVARNÁ DÍLNA Vás zve k návštěvě každý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod. !!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!! Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473


strana 8

Františkolázeňské listy č. 4, 2013

Františkolázeňské listy č. 4, 2013

Lázně Františkovy Lázně a. s.

INFOCENTRUM denně 9 – 18 hod.

strana 9

František

tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, info@frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně

DUBEN 2013 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, 01.04. ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod. hotel Savoy

TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial – bar

PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere

OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod.,hotel Pawlik – společenský sál

ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy

ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik

COUNTRY MARATÓN - skupiny Pic-Nic, Burbongrass, Highgrass 19:00 hod., restaurace Bažina, vstupné 50 Kč

OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod.,hotel Pawlik – společenský sál

ÚTERÝ, 02.04. PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial GALAVEČER OPERETNÍCH MELODIÍ2 19:00 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč KINO1 - Probudím se včera - česká komedie 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč STŘEDA, 03.04. PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar PODVEČER RENESANČNÍ, KLASICKÝ I ROMANTICKÝ zpěv – Jarmila Chaloupková, mezzosoprán, renesanční loutna Brin Wright 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ČTVRTEK, 04.04 LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ2 - komedie 19:30 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč PÁTEK, 05.04. AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 440 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 410 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 390 Kč (v ceně vstupné do muzea Jana Bechera s ochutnávkou) ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER - KIKS BAND1 Malý jazzový band založený studenty gymnázia Cheb 19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál, vstupné: 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč SOBOTA, 06.04. Autobusový výlet2 – STŘEDOVĚKÁ HRADEBNÍ PEVNOST LOKET 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 400 Kč (vstupné na hrad v ceně)

NEDĚLE, 07.04. Autobusový výlet2 – REGENSBURG Město zapsané do seznamu UNESCO 8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 500 Kč KONCERT ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ2 10:00 hod., divadlo, vstupné 50 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, 08.04. ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik KOMORNÍ KONCERT - SOUBOR MAURICE1 Bl. Zajmi – violoncello, M. Kapustová – mezzosoprán, J. Hrubý – klavír 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ÚTERÝ, 09.04. PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial VÝLET NA KONCERT, ZPČ DIVADLO CHEB2 Koncert italského tenoristy Giancarla Ruggieriho 19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 300 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.250 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 200 Kč STŘEDA, 10.04. AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – MARIA LORETO, DOUBRAVA Poutní místo a muzeum lid. architektury (vstupné, káva a koláč v ceně) 14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 300 Kč PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik KINO - Poznáš muže svých snů, komedie Woodyho Allena 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč 1

ČTVRTEK, 11.04. LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik

STŘEDA, 17.04. PIANO BAR 19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar VIRTUOSNÍ VEČER1 - Pražské dechové trio: Zdeněk Rys – hoboj, Martin Polák – klarinet, Lukáš Kořínek – fagot 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč

TŘI TENOŘI2 19:30 hod., divadlo, vstupné 220, 210, 200 Kč

ČTVRTEK, 18.04. LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik

PÁTEK, 12.04.. Autobusový výlet2 – WALDSASSEN 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 270 Kč FOLKLÓRNÍ VEČER – LEDECKÁ DUDÁCKÁ KAPELA lidové písně z okolí Domažlicka a z jiných oblastí České republiky. 19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč 1

SOBOTA, 13.04. Autobusový výlet2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 300 Kč (v ceně vstupné do Prav. chrámu sv. Vladimíra)

PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere VERNISÁŽE: Přírodní léčivé zdroje Františkových Lázní, Michal Šembera a Aneta Dvořáková – keramika, textil Galerie Brömse, Poštovní ul., 16 hod. ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod.,hotel Pawlik – společenský sál KARLOVARKA2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč

KONCERT ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ2 19:00 hod., divadlo, vstupné 50 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, 22.04. ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik ÚTERÝ, 23.04. PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KINO1 - Ondine – irské romantické drama 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč STŘEDA, 24.04. AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – MARIA LORETO, DOUBRAVA Poutní místo a muzeum lid. architektury (vstupné, káva a koláč v ceně) 14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 300 Kč

OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod.,hotel Pawlik – společenský sál

PÁTEK, 19.04. Autobusový výlet2 - SELB 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 270 Kč

KONCERT COUNTRY - VOPEJKAČI 19:00 hod.,restaurace Bažina, vstupné zdarma

ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Imperial

NEDĚLE, 14.04. Autobusový výlet2 – BAMBERG Město zapsané na seznam UNESCO. 8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 550 Kč

MORAVSKÝ SKLÍPEK – HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA1 malá ochutnávka vín a občerstveni v ceně 19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč

TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie

SOBOTA, 20.04 Autobusový výlet2 – ZÁMEK KYNŽVaRT (vstupné v ceně), PŘÍRODNÍ REZERVACE KLADSKÁ 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 430 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 410 Kč

PIANO BAR 15:30 hod., hotel Belvedere

TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial – bar

JAZZ REVUE2 19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč

TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar

TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere PONDĚLÍ, 15.04. ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod., hotel Savoy ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR 19:00 hod., hotel Pawlik ÚTERÝ, 16.04. PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial KOUZLO DOMOVA2 – komedie 19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč KINO1 - Perfect Days – I ženy mají své dny, č.komedie 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč

OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod.,hotel Pawlik – společenský sál PLES FOTBALISTEK - hraje kapela JUKEBOX 19:00 hod., resstaurace Bažina, vstupné 100 Kč NEDĚLE, 21.04. Autobusový výlet2 – REGENSBURG Město zapsané do seznamu UNESCO 8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 500 Kč

PIANO BAR - VLADO HRINKO 19:00 hod., hotel Pawlik KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE - JIŘÍ PAZOUR1 Během večera si budete moci sami vybírat témata 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ČTVRTEK, 25.04. LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH 15:30 hod., Hotel Pawlik

ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW 19:00 hod., hotel Savoy OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND 19:00 hod.,hotel Pawlik – společenský sál

PÁTEK, 26.04. Autobusový výlet2 – BAD BRAMBACH, BAD ELSTER 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 270 Kč VÝLET NA SYMFONICKÝ KONCERT, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ2, spol. dům 18:15 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 500 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 450 Kč

KONCERT ABSOLVENTŮ2 19:00 hod., divadlo, vstupné 50 Kč MOTOPÁRTY S KAPELOU QUO VADIS ROCK 19:00 hod., rest. Bažina, vstupné zdarma SOBOTA, 27.04. AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – KARLOVY VARY 13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 420 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 390 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 370 Kč (v ceně vstupné do muzea Moser) PO STOPÁCH HISTORIE: 220 LET FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ Procházka s průvodcem, zakončená hudebním překvapením 15:00 hod., sraz u Sadové kavárny MALÝ HUDEBNÍ DÁREK K 220.VÝROČÍ ZALOŽENÍ FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ 16:00 hod., před budovou Císařských lázní TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Imperial - bar OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND 19:00 hod.,hotel Pawlik – společenský sál SLAVNOSTNÍ KONCERT K 220. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ Lázeňský filharmonický orchestr Mariánské Lázně 19:30 hod., divadlo, vstupenky pro hosty LFL a.s. Infocentrum František NEDĚLE, 28.04. Autobusový výlet2 – BAYREUTH 9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč, zlatí a prémioví členové AFC 400 Kč TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC 15:00 hod., hotel Tři lilie TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA 19:00 hod., hotel Belvedere KONCERT OPERETNÍCH ÁRIÍ2 19:00 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč FERNETIC COUNTRY 19:00 hod., restaurace Bažina, vstupné zdarma PONDĚLÍ, 29.04. ODPOLEDNE S HARFOU 15:00 hod. hotel Savoy JAZZ & SWING & FUN.- JELENÍ LOJE1 19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál, vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč ÚTERÝ, 30.04. PIANO BAR 16:00 hod., hotel Imperial LAMPIONOVÝ PRŮVOD MĚSTEM 19:00 hod., od divadla 1 - Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. 2 - Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.


strana 10

Františkolázeňské listy č. 4, 2013 LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s.

INFOCENTRUM

František

informace a rezervace denně 9 - 18 hod.

Národní tř. 16/19, 351 01 Františkovy Lázně, tel. 359 604 504, fax: 359 604 304, info@frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ PAVLIK, IMPERIAL, SAVOY pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod., METROPOL - pátek, sraz: recepce hotelu 15.00 hod.

POZNEJTE HISTORII MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ prohlídka města s průvodcem (s nejméně 10ti člennou skupinou). úterý, sraz: Infocentrum František, 15.00 hod.

PŘEDNÁŠKA - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ - Ing. M. Mackovič, ředitel správy Přír. léč. zdrojů a balneoprovozů 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč Vstupenky v Infocentru František Lázně Františkovy Lázně a.s. - AQUAFORUM CLUB - AFC* po – pá 9 – 17 hod., so 9 – 12 hod., ne 14 – 17 hod. KLUBOVNA po – ne 9 – 21 hod.

PROGRAM - DUBEN 2013 * = pouze pro členy AFC*

ÚTERÝ, 16.04. *SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik – pouze pro zvané členy AFC* STŘEDA, 17.04. ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč

*ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC*

ČTVRTEK, 18.04. *JARNÍ PIKNIK PRO ČLENY AFC* 14:30 hod., sraz v AFC*, rezervace do 24.4. 16 hod., tel. z pokoje 6570

ÚTERÝ, 02.04. *SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik, pouze pro zvané členy AFC*

PÁTEK, 19.04. *ODPOLEDNE S PALAČINKOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC*

STŘEDA, 03.04. *CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města 15 hod., socha Františka

PONDĚLÍ, 22.04. *ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC*

ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč

ÚTERÝ, 23.04. PŘEDNÁŠKA S DIAPIZITIVY - Cestovatel a horolezec Č. Lukeš, 15:00 hod. AFC*, člen. AFC* zdarma, ostatní 20 Kč, vstupenky v Infocentru František

PONDĚLÍ, 01.04.

PÁTEK, 05.04. *ODPOLEDNE S PALAČINKOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC* PONDĚLÍ, 08.04. *ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC* ÚTERÝ, 09.04. *SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik – pouze pro zvané členy AFC* STŘEDA, 10.04. BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč PÁTEK, 12.04. *ODPOLEDNE S PALAČINKOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC*

*SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik – pouze pro zvané členy AFC* STŘEDA, 24.04. BINGO – PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY! 19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč ČTVRTEK, 25.04. *ÚVOD DO SVĚTA NORDIC WALKING a procházka 15:00 hod AFC*, rezervace do 24.4. 16 hod., tel. z pokoje 6570 PÁTEK, 26.04. *ODPOLEDNE S PALAČINKOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC* *VEČER PLNÝ ZÁBAVY V AFC* 19:00 hod., AFC*, rezervace do 24.4. 16 hod., tel. z pokoje 6570

SOBOTA, 13.04. *AUTOBUSOVÝ VÝLET ZA PARTNEREM AFC* – ADAMHOF V ceně výletu neomezená typických bavorských specialit. 15:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, členové AFC*: standardní 550 Kč, prémioví 500 Kč, zlatí 450 Kč. Rezervace v Infocentru František

SOBOTA, 27.04. *AUTOBUSOVÝ VÝLET ZA PARTNEREM AFC* – ADAMHOF V ceně výletu neomezená konzumace typických bavorských specialit. 15:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, členové AFC*: standardní 550 Kč, prémioví 500 Kč, zlatí 450 Kč. Rezervace v Infocentru František

NEDĚLE, 14.04. *NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA 19:30 hod., sraz u fontány – Sadová kavárna

PONDĚLÍ, 29.04. *ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC*

PONDĚLÍ, 15.04. *ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU 14:00 - 15:30 hod., poukázka k vyzvednutí v AFC*

ÚTERÝ, 30.04. *SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU 19:00 hod., hotel Pawlik – pouze pro zvané členy AFC*


Františkolázeňské listy č. 4, 2013

strana 11

Život v rezervaci Soos - část 4. Karel Brož Obojživelníci patří k nejohroženějším druhům živočichů. To je způsobeno intenzivním využíváním krajiny člověkem, který ve všech činnostech používá přírodě cizí chemické látky. Chemikálie se vždy nakonec objeví ve vodě. Jsou to zejména plošně používané insekticidy, pesticidy a hnojiva v zemědělství a lesnictví, ale i saponáty a desinfekce, používané v domácnostech, až po solení silnic, spalování odpadů a úniky z průmyslové výroby. Obojživelníci mají velmi citlivou pokožku, kterou také dýchají. Jakákoliv změna prostředí je proto pro ně smrtelná. Tento handicap vyrovnávají velkou rozmnožovací schopností. Samičky mohou mít v jedné snůšce až 10 000 vajíček.

Žáby najdeme v Soosu téměř všech druhů. Ropucha obecná je běžným obyvatelem celé rezervace a ropucha krátkonohá, ačkoliv je ve střední Evropě považována za nejvzácnější žábu, je v Soosu tím nejpočetnějším druhem. Oproti tomu ropucha zelená, jinde v Čechách běžná, je zde velmi vzácná. Známá je z lokalit v okolí blízkého Starého rybníka a Vonšova a v Soosu byl v roce 2012 pozorován jeden exemplář ropuchy zelené. Velmi vzácná je také blatnice skvrnitá, naše největší žába. Je to asi tím, že v přírodě ji najdeme velmi obtížně. Má pouze noční aktivitu a přes den se zahrabává až 1m do země. Nápadní jsou ale její pulci, kteří dosahují velikosti 10 – 15 cm a v Soosu jsou k nalezení v písčitých tůních na okrajích území. Zato velmi běžná je rosnička zelená, někdy i hnědě zbarvená, která se zde nachází v celé ploše rezervace i širokém okolí. Jen odborníci rozeznají všechny druhy skokanů. Skokani hnědě zbarvení, kteří se vyskytují ve vodě jen v době páření, jsou ve vlhkých lesích Soosu velmi hojní. Je to skokan hnědý a vzácnější skokan ostronosý (rašelinný), který se páří již v únoru ve vodě se zbytky ledu. Samci se v této době zbarvují blankytně modře. Zeleně zbarvení skokani žijí celoročně ve vodě nebo v její těsné blízkosti. Je to vzácný skokan skřehotavý a častější skokan krátkonohý i jejich kříženec skokan zelený, který je v Soosu nejčastější a dorůstá i značných rozměrů. V Soosu zatím ještě nebyl zjištěn skokan štíhlý ani oba druhy kuňky, i když kuňka obecná byla kdysi udávána od nedalekého Starého rybníka. Další nálezy obojživelníků, kteří se v Čechách zatím nevyskytují, lze ale předpokládat. Smrčiny a Krušné hory jsou hranicí výskytu ropušky starostlivé a blatničky západoevropské. Slavkovský les a Český les zase oblastí výskytu zmíněného skokana štíhlého a kuňky žlutobřiché.

ropucha obecná Zamoření prostředí chemikáliemi může celé populace obojživelníků náhle úplně vyhubit. Stačí ale několik životaschopných jedinců a čistá voda, aby se znovu objevily tisíce zdravých obojživelníků. V Evropě žije 25 druhů žab, 8 druhů čolků, 10 druhů mloků a 1 druh blízce příbuzného macaráta jeskynního. V Čechách je pak zjištěno 13 druhů žab, 7 druhů čolků a 1 druh mloka. Všechny druhy obojživelníků vytváří místní poddruhy, kterých jsou někdy i desítky variací ke každému druhu. Rezervace Soos je, samozřejmě, jako velký močál s mnoha tůněmi a jezírky, kde se nikdy nepoužívaly chemické látky, na obojživelníky velmi bohatá. A to nejen co do počtu druhů, ale také masovým výskytem jednotlivých druhů. I když výjimky existují, například mlok skvrnitý, který se vyskytuje v širším okolí Krušných hor a Slavkovského lesa, nebyl v Soosu nikdy zjištěn. Zato čolci jsou vcelku početní u druhů čolek obecný, velký a horský. Další velmi vzácný čolek hranatý se pak na jediných lokalitách v Česku nachází v okolí Lubů.

skokan hnědý

MĚSTSKÉ MUZEUM

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9, obchodni.muzeumfl@seznam.cz, info@muzeum-frantiskovylazne.cz, www.muzeum-frantiskovylazne.cz Otevírací doby: úterý - neděle: 10 – 17 hod.

Dlouhá ul. 181/6 , www.knihovnafl.org. tel. 354 54 23 58, info@knihovnafl.org.

Františkovy Lázně

Výstavy: do 17.4. 2013 „Opět spolu“ Knižní objekty Libora Michaláka a kresby Milana Vendiho Hůrky. 19. 4. – 10. 7. 2013 - Pohoda zvířecí Romana Mathausová – ručně šitá zvířátka, Aleš Poláček – obrazy, grafika - kombinovaná technika Vernisáž 19.4. od 16:00 hod Hrad Seeberg: denně 10 - 16 hod., akce 27.4. 15.30 hod.: Račte dál! Setkání s kastelány, zámeckými a hradními pány z Karlovarského kraje. Hudební vystoupení, hra Poslední poprava na Seebergu Národní přírodní rezervace Soos: denně 9-16:30 hod.

Františkovy Lázně

oddělení pro dospělé: po – st 9 – 12 a 13 – 18 hod., út čt pá 9 – 12 a 13 – 17 hod. oddělení pro děti: po, st, čt, pá 13 – 16 hod. * knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * * časopisy * * české deníky * internet * Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč.


strana 12

Františkolázeňské listy č. 4, 2013

HOROSKOPY na měsíc duben 2013 BERAN 21.3. – 20.4. Vaše heslo je – pro děti všechno. A máte-li vnoučata, pak dvojnásobně všechno. A co Vy a Váš život?

VÁHY 24.9. – 23.10. Přebírat na sebe odpovědnost za všechny není nejmoudřejší. Naučte se odpovědnosti jen za ty nejslabší ve Vaší blízkosti.

BÝK 21.4. – 20.5. Nebojte se zbytečně ani o rodinu, ani o peníze, ani o majetek. Život je krásný a tak si ho užívejte beze strachu!

ŠTÍR 24.10. – 22.11. Pomůžete hlavně sobě, necháte-li svobodu a volnost Vašemu okolí. A to Vás za to bude milovat.

BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. Přichází jaro a s ním i láska, kterou k životu nutně potřebujete. Nezapomínejte, že dávat nemůžete do nekonečna.

STŘELEC 23.11. – 21.12. Tváříte se neomylně, ale v hloubi duše víte, že tomu tak není. Nebojte se přiznat nahlas, že se občas také mýlíte.

RACI 22.6. – 22.7. Mít děti je radost, ale také starost. Pro Vás je to starost tak veliká, že všechno ostatní je nepodstatné.

KOZOROH 22.12. – 20.1. Neumíte si představit, že by bylo možné žít spokojeně bez někoho blízkého. Udělejte všechno, abyste ho neztratili.

LEV 23.7. – 23.8. Rádi plníte roli prvního, protože máte pocit, že ostatní to vyžadují. Stojí Vás to hodně síly a energie, které je ale nutné obnovovat.

VODNÁŘI 21.1. – 19.2. Už jste přišli na to, že nemůžete mít všechny pod kontrolou. Byl nejvyšší čas, už přemýšleli o tom, jak utéci.

PANNA 24.8. – 23.9. Nechte ostatní, aby si dělali vlastní názory a chyby a nebuďte na ně nepříjemní. O pomoc si řeknou, až ji budou potřebovat.

RYBY 20.2. – 20.3. Dobročinnosti se meze nekladou, ale nemělo by to být na úkor Vašeho života. Neškodilo by trochu myslet i na zadní kolečka.

Sýrové polévkové knedlíčky Játrové a masové polévkové knedlíčky vyměňme za nějaký jednoduchý jarní recept! Tím by mohly být sýrovo- tvarohové knedlíčky. Tyto nočky (knedlíčky) se nevaří, nechají se v uvařené polévce jen „táhnout“. Hodí se do zeleninových krémových polévek, třeba do brokolicové, květákové, pórkové nebo rajské. Na čtyři porce budeme potřebovat: 100g parmazánu, 150g tvarohu, 1 vejce, 80 g jemné strouhanky, čerstvou bazalku, sůl a pepř.

Parmazán nastrouháme najemno. Bazalku propereme a osušíme, lístečky nasekáme (pár celých lístků si necháme). Tvaroh, celé vejce, strouhanku, parmazán a nasekanou bazalku zamícháme, osolíme a opepříme. Z této hmoty tvarujeme buď kuličky ve velikosti vlašského ořechu nebo menší nočky. Vložíme je do polévky, necháme je v horké polévce asi 5 min. prohřát a polévku, ozdobenou zbylými bazalkovými lístky, podáváme. Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová


strana 4

Lázně Františkovy Lázně a. s.

Lázně Františkovy Lázně a. s.

strana 1

MASÁŽ CHODIDEL POMOCÍ OBLÁZKŮ A STŘÍDÁNÍ TEPLOTY VODY: 10. Přešlapování na oblázcích (ve stoje nebo vsedě).

Lázně Františkovy lázně a. s. © 2013

CVIČENÍ PLOCHÝCH NOHOU A AUTOMOBILIZACE Věra Příplatová DiS, Jitka Valentová DiS

UDRŽENÍ STABILITY POMOCÍ LABILNÍCH PLOCH: 11. Stoj na labilní ploše. 12. Chůze na labilní ploše.

13. Stoj na výseči.

Ploché nohy trápí v současné době velké procento lidí. Je to, mimo jiné, způsobeno stylem života (nedostatek vhodného pohybu, nevhodná obuv, minimální chůze naboso), a to způsobuje, že chodidlo ztrácí svojí aktivitu při chůzi a stoji. Komplikovaný soubor kostí, svalů a vazů ztrácí, nebo často v dětství ani nezíská, svoji elastičnost a aktivní držení celého chodidla ve správném postavení. Jsou možnosti, kterými lze předejít vzniku nebo zhoršení ploché nohy. V dětství je to především vhodná obuv. Současný trend je neuzavírat chodidlo do příliš pevné obuvi na dlouhou dobu, dát dítěti možnost chůze naboso na různých typech povrchu (nelépe venku). V dospělosti je to udržení správné hmotnosti těla, volba správné obuvi, častá výměna typu boty (nechodit celý den např. pouze na podpatcích) a také chůze naboso. Pokud už vznikne plochá noha, je nutné tento problém řešit, už z toho důvodu, že nohy nás nosí celý život. Existuje celá řada doporučení od vhodných, speciálně vyrobených vložek do bot na míru, po operativní řešení. My nabízíme řadu poměrně jednoduchých, ale účinných cviků, které aktivně podpoří správné držení chodidla. CVIKY NA CELKOVÉ UVOLNĚNÍ CHODIDLA - AUTOMOBILIZACE: Vhodná poloha je vsedě, chodidlo volně položené na opačném koleně, nebo chodidlo položené volně před sebou. 1. Oběma rukama uchopit chodidlo, palce zespoda a rozevřít klouby záprstních kůstek (metatarzů) do vějíře.

14. Korigovaný stoj na výseči.

2. Oběma rukama uchopit chodidlo, palce zeshora a rozevřít klouby do vějíře.

Svět vody a relaxace otevřeno denně 9 – 21 hod. tel. 354 206 500 www.aquaforum.info, www.frantiskovylazne.cz bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán, venkovní vyhřívané bazény, obchod...

3. Jedna ruka uchopí patu mezi palec a ukazovák, druhá ruka uchopí klouby záprstních kůstek (hlavičky metatarzů) mezi palec a ukazovák. Oběma rukama kroužíme proti sobě, děláme tzv. osmičku (patou pohybujeme opačným směrem než záprstními kůstkami).

4. Jedna ruka drží kloub palce, druhá uchopí celý palec. Druhou rukou taháme za palec směrem dolů, zpátky do osy kloubu a zatlačíme palec do kloubu.

Tyto cviky provádíme několikrát za sebou, volně, do bolesti. Jsou vhodné před každým dalším cvičením nebo po delší chůzi,sportu, apod., kdy nás chodidla bolí a hledáme úlevu.


strana 2

Lázně Františkovy Lázně a. s.

Lázně Františkovy Lázně a. s.

strana 3

POSILOVACÍ CVIKY - KORIGUJÍ SPRÁVNÉ POSTAVENÍ NOHY: lehčí varianta - Poloha vsedě, chodidla rovně, 10 cm od sebe. Kolena pokrčená (nejlépe 90°) a od sebe 20 – 30 cm. těžší varianta - Poloha ve stoji - chodidla rovně, 10 – 15 cm od sebe, kolena pouze lehce pokrčená a také 20 -30 cm od sebe. V těchto polohách je důležité udržet aktivně kolena stále ve stejné pozici. 5. Malá noha - stáhnout patu k prstcům, prsty musí zůstat bez aktivity (nesmí se zaháknout do podložky).

9. Poloha stejná jako u předešlých cviků, udržet koleno na místě. - otočit celé chodidlo na malíkovou stranu - přitáhnout všechny prsty nohy nahoru - zatlačit plosku nohy přes palcový kloub zpět na zem a současně udržet prsty nahoře - uvolnit prsty zpět

6. Píďalka - zabalit prsty a zmenšit chodidlo.

7. Podložit kloub palce (tužkou a pod.), střídat tlak kloubu do podloženého předmětu a uvolnění (koleno je nutno udržet na místě).

8. Podložit kloub palce, zatlačit kloubem do podložení a současně tlačit koleno do zevní strany (ruka vytváří odpor).

Všechny tyto cviky doporučujeme provádět pouze jednou nohou a pak nohy vyměnit, později je možno provést cviky současně oběma nohama (těžší varianta) Chyby: nesprávná poloha chodidel, špatná fixace (zpevnění kolenního kloubu - koleno ujíždí). LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s. Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně

INFOCENTRUM

František

Tel.: 354 201 170 (denně 9 – 18 hod.) Zákaznická telefonní linka: 359 604 504 (denně 8 – 20 hod.) info@frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz

FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA - léčebné programy: onemocnění srdce a cév • onemocnění pohybového aparátu • gynekologická onemocnění • následná péče po onkologických onemocněních léčba nemocí trávicího ústrojí • léčba nervových nemocí • léčba kožních nemocí • preventivní program Wellness: Relax, Beauty, Active, Weekend, Vital Lázeňské hotely: Imperial****, Tři lilie****, Pawlik****/***, Savoy****, Goethe***, Dr. Adler***, Belvedere***, Metropol*** Royal**, Luisa**, Radbuza***, Máj**, Otava**, Jesenius** Balneoprovozy: Císařské lázně, Luisiny lázně, Slatinné lázně, Uhličité lázně plynové Aquaforum Club Lázně Františkovy Lázně a.s. tel.: 354 206 570, E-mail: club@frantiskovylazne.cz AQUAFORUM – největší a nejkrásnější aquapark českých lázní denně 9 – 21 hod., sauna 11:00 – 19:30 hod., tel.: 354 206 500

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Františkolázeňské listy 4/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you