Page 1

CM 863 Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny — tradice — úcta. Sbírka starého umění — klášter sv. Anežky České Národní galerie v Praze 1. 11. 2013 — 2. 2. 2014

Doprovodné programy pořádné lektorským oddělením NG v Praze Komentované prohlídky

Výstavu pořádají Ministerstvo kultury České republiky a Národní galerie v Praze ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Muzeem umění Olomouc, Vlastivědným muzeem v Olomouci a Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana. Koncepce výstavy Luděk Galuška (Moravské zemské muzeum), Štěpánka Chlumská (Národní galerie v Praze), Simona Jemelková (Muzeum umění Olomouc), Vladimír Vavřínek (Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i.), Vít Vlnas (Národní galerie v Praze) za přispění Václava Čermáka (Slovanský ústav Akademie věd ČR, v.v.i.), Hany Dvořákové (Moravské zemské muzeum), Filipa Hradila (Vlastivědné muzeum v Olomouci) a Jiřího Glonka (Vědecká knihovna v Olomouci) Kurátoři výstavy Štěpánka Chlumská (Národní galerie v Praze) ve spolupráci s Luďkem Galuškou (Moravské zemské muzeum) a Simonou Jemelkovou (Muzeum umění Olomouc)

Čtvrtek — 28. 11. 2013 — 16.30 „Nahé jsou národy bez knih“ — Alena Kingham Komentovaná prohlídka výstavy CM 863, jež má v titulu citát z Konstantinova Proglasu, se zaměří na literární dědictví Velké Moravy a jeho pozdější ohlasy. Neděle — 8. 12. 2013 — 15.00 Karel IV. a návrat k cyrilometodějské tradici — Martina Bartošová Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 a přednáška zaměřená na díla spjatá s katedrálou sv. Víta a gotické deskové obrazy (Ukřižování z Emauz, Votivní deska z Dubečka). Neděle — 15. 12. — 15.00 Reflexe cyrilometodějské tradice generací Národního divadla — Martina Bartošová Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 věnovaná dílu M. Alše, M. Pirnera, F. Ženíška a H. Schwaigera.

Otevřeno denně kromě pondělí 10 — 18 hodin. Adresa Klášter sv. Anežky České U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1

Víkendové dílny pro děti (6–14 let) a rodiče Sobota — 9. 11. 2013 — 10.30 / 14.30  Cestou písma

Vstupné Základní — 130 Kč Snížené — 60 Kč Rodinná vstupenka — 200 Kč

Sobota — 30. 11. 2013 — 10.30 / 14.30 Tajemství ukryté pod zemí

V době trvání výstavy je nabízeno zvýhodněné společné vstupné na výstavu a do stálé expozice. Základní — 230 Kč Snížené — 110 Kč Rodinná vstupenka — 320 Kč www.ngprague.cz

Hlavní partner

Čtvrtek — 14. 11. 2013 — 16.30 Cesta soluňských bratří (o historii misie) — Alena Kingham Komentovaná prohlídka výstavy CM 863 seznámí návštěvníky s životními osudy věrozvěstů a přiblíží kulturní a politické ovzduší tehdejší Evropy.

Sobota — 18. 1. 2014 — 10.30 / 14.30  „Nahé jsou národy bez knih“ Sobota — 1. 2. 2014 — 10.30 / 14.30  Za poznáním (a zábavou) s Cyrilem a Metodějem

Partneři

Rezervace nutná 14 dní předem či po obdržení pozvánky. Pro rezervaci a zasílání pozvánek prosíme o tyto údaje: Jméno a rok narození dítěte / jméno rodiče / e-mailovou adresu / telefon. Cena: 90 Kč / 1 osoba. Místo setkání: pokladna Anežského kláštera. Mediální partneři

Technologický partner

Doprovodné programy k výstavě — informace a rezervace Kontakt: sikova@ngprague.cz, +420 221 879 225 (216 / 237) Více informací na www.ngprague.cz

CM 863 Svatí Cyril a Metoděj Dějiny — tradice — úcta Česky


Apoštolové Slovanů. Historické pozadí

O výstavě

Památného roku 863 přišla z Konstantinopole na Velkou Moravu, tehdy již zčásti christianizovanou, nevelká družina vyslaná byzantským císařem Michaelem III. na žádost velkomoravského knížete Rastislava. Císařem byli misijním posláním pověřeni Konstanin (827/828–869, později přijal jméno Cyril) a jeho starší bratr Metoděj (asi 813–885). Oba bratři byli respektované osobnosti a zkušení diplomaté, kteří se již dříve osvědčili v císařských službách. Pocházeli ze Soluně, města s početným slovanským etnikem. Této významné události dodal dějinný význam jedinečný záměr obou bratří. Neboť pro moravskou misii vytvořili nový liturgický jazyk, který umožnil Slovanům porozumět bohoslužbě i bez znalosti latiny, či řečtiny. Pro zápis nového jazyka vytvořili také nové písmo, hlaholici. Do hlaholice oba bratři přeložili nejen evangelia, ale i řadu dalších liturgických i právních textů. Během moravské misie čelili bratři řadě obtíží, avšak díky jejich mimořádným diplomatickým schopnostem byla misie úspěšná. Papežem byly uznány jejich překlady Písma, povoleny slovanské bohoslužby, na kněží vysvěceni jejich žáci. Metoděj byl jmenován apoštolským legátem pro všechny slovanské země a později též arcibiskupem panonské arcidiecéze. Na sklonku Metodějova života však politické tlaky sílily. Po Metodějově smrti roku 885 byli žáci věrozvěstů z Moravy vyhnáni. Na počátku 10. století mizí z geopolitické mapy střední Evropy i Velká Morava, rozvrácená nájezdy Maďarů. I přes rychlý spád dějinných událostí kulturní a duchovní odkaz cyrilometodějské misie na našem území pevně zakořenil. Díky po staletí oživované tradici a úctě je možné podat svědectví o cyrilometodějském odkazu i na  základě hmotných artefaktů. S mnohými z nich se návštěvník na výstavě v klášteře sv. Anežky České nyní setkává.

Význam byzantské misie byl natolik zásadní, že jsou soluňští bratři nazýváni „apoštolové Slovanů“ a roku 1980 byli papežem Janem Pavlem II. ustanoveni svatými spolupatrony Evropy. Výstava symbolicky nazvaná CM 863 s podtitulem Svatí Cyril a Metoděj. Dějiny, tradice, úcta je součástí oslav výročí 1150 let příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu, konaných pod záštitou UNESCO. Její koncept vznikl z podnětu Ministerstva kultury ČR propojením výstav zahájených na jaře tohoto roku v Brně a Olomouci. Moravské zemské muzeum uspořádalo výstavu orientovanou na historické reálie cyrilometodějské misie (Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo), Muzeum umění Olomouc se spolu s Vlastivědným muzeem v Olomouci věnovalo cyrilometodějské tradici ve hmotné kultuře českých zemí (Mezi východem a západem. Svatí Cyrila Metoděj v kultuře českých zemí). Výstava pořádaná v unikátních gotických prostorech kláštera sv. Anežky České přejímá expoziční jádro obou těchto výstav, zároveň je obohacuje o památky cyrilometodějského kultu spjaté s Čechami. Více než 250 exponátů je členěno do devíti základních oddílů, komentovaných doprovodnými texty. Úvodní části se věnují historickým reáliím a hmotné kultuře Velké Moravy před a v době působení a doznívání cyrilometodějské misie. Zastoupeny jsou rovněž církevní architektura Velké Moravy a staroslověnské cyrilometodějské písemnictví. Stěžejními exponáty úvodní části jsou unikátní archeologické nálezy ze sbírek Moravského zemského muzea a Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i v Brně. Dále následuje oddíl věnovaný úctě k relikviím se vzácnými relikviáři s ostatky sv. Cyrila a Metoděje. Téma, z podtitulu výstavy charakterizované pojmem tradice, zastupují díla dokládající cyrilometodějskou úctu ve hmotné kultuře českých zemí od středověku po současnost. Tato početně nejrozsáhlejší část výstavy přináší kromě jiného i bližší pohled na povahu cyrilometodějského kultu v sídle moravských a českých metropolitů – v Olomouci a Praze a prezentuje významné památky spjaté s poutní tradicí na Velehradě a ve Staré Boleslavi. Výstavu uzavírá část mapující proměny cyrilometodějské ikonografie a její historické souvislosti v uměleckém řemesle, knižní kultuře, dobové grafice, numismatice a lidovém řemesle. Nedílnou součástí je i prohlídková trasa určená dětským návštěvníkům, bohatě ilustrovaná kresbami M. Kubáta.

Votivní deska z Dubečka Praha, kolem 1390 tempera, borové dřevo potažené plátnem, zadní strana s fragmenty malby 118,5 × 96,5 cm Národní galerie v Praze

Relikviář sv. Cyrila Vídeň, firma Franz Ludwig Adler & Sohn, 1882 stříbro lité, tlačené, ryté, cizelované a zlacené, drahé kameny, sklo, v. 54,5 cm, průměr nohy 17,8 cm Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci

František Bílek (1871–1941) Hle bratře, dosud v jednom zápřeží jsme byli 1931 (Z cyklu Obsah národního pomníku III.) dřevoryt, rozměry papíru 475 × 630 mm, obraz 139 × 258 mm značeno vpravo dole: F. Bílek nápis dole: Hle bratře, dosud v jednom zápřeží jsme byli jeden brázdu táhnouce Národní galerie v Praze

Náprsní olověný křížek s Kristem a řeckým nápisem Uherské Hradiště, Sady „Špitálky“ 9. století 4,0 × 2,7 cm Brno, Moravské zemské muzeum

Svatí Cyril a Metoděj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you