Page 1

jaro frühling spring весна

IMPERIAL Číslo/Number/Folge/Номep: 1/2013 Ročník/Volume/Jahrgang/Выпуск: IX

Jarní recepty z našich hotelů Spring Recipes from our ENG Frühlingsrezepte aus Hotels D Весенние unseren Hotels RU рецепты из наших отелей

...5

life

essay Andrea Platznerová

O jaru, mládí a pohádkách s dobrým koncem

 Cesty za poznáním Karlovarska ENG Trails to learn the Karlovy Vary Region Kennenlernreisen durch die D Путешествия Karlsbader Region RU по Карловарскому краю

...10

news

About spring, youth and fairy tales with happy ending Über den Frühling, die Jugend und Märchen mit gutem Ende О весне, молодости и сказках со счастливым концом Pokaždé, když mám psát fejeton na jarní téma, jako bych u představy jara trochu omládla. V nose ucítím zemitou vůni tajícího záhonu v parku, v mysli mi vytane obraz světle zelených rašících lístků ve svitu jarního slunce a u srdce se mi rozlije optimismus nového začátku. Jaro je pro většinu z nás symbolem znovuzrození, mládí, radosti a naděje.

kamarádíme méně. Mít děti, vnoučata, to ano, ale stárnout a umřít? Ne, ne, vážená Přírodo, to se nás rozhodně netýká! Žijeme ve světě nekonečného pokroku a věčného mládí, ve světě, jenž má ambiciózně nakročeno k nesmrtelnosti. Babičky místo vaření, vykládání příběhů a pletení čepiček pro vnoučata chodí na spinning a do vzdělávacích kurzů. Dě-

chaví bezzubí dědečkové? Jaké budou naše děti? Letošní listy na stromech by přece také nevyrašily bez živin z rozpadlých starých listů loňských… Se stářím, tím opravdovým, přiznaným, s vráskami a šedinami, mizí ze společnosti jedna velká pravda o životě. Že je konečný. Že spěje k rozpadu. A že si je tedy třeba sakramentsky rozmyslet, jak ho využijeme. Zda na pěstování vlastního těla nebo na sbírání zkušeností a vzpomínek a jejich předávání vnoučatům. Zda se v našich životech zaměříme na mladistvost nebo na moudrost. Smím-li říct svůj názor, přimlouvám se za šediny, vrásky, moudrost a zkušenost. Protože vrásky a šediny jsou přirozené. Protože moudrost a zkušenost jsou nenahraditelné. A protože chci, aby i moje praprapravnoučata žila v přirozeném světě obklopena moudrými lidmi. A aby jim měl kdo vykládat pohádky s dobrými konci. english

Zřejmě po zimě natolik potřebujeme čerstvou energii a životní sílu, až pomíjíme fakt, že se na jaře nejen probouzí nový život, ale zároveň umírá život starý. Taje sníh a pod stromy se rozkládá opadané listí z předchozího podzimu… Rozpad a rozklad je na jaře úplně stejně všudypřítomný jako rozpuk a růst. Bez smrti není život, bez konce není začátek. I my lidé jsme součástí přírody, i my se rodíme a umíráme. Jenže na rozdíl od stromů o své pomíjivosti víme. Ale kamarádíme s ní pramálo. A čím vyspělejší, čím racionálnější a techničtější je naše civilizace, tím s tou naší konečností

dečkové místo pokuřování a debat s kamarády u karetní partičky jezdí na kolečkových bruslích v nejnovějších modelech sportovního oblečení. Vrásky v obličeji a šediny se stávají stále větší raritou. I věk odchodu do důchodu se postupně zvyšuje. A třeba jednou důchod úplně zanikne a na umírání bude lékař vypisovat neschopenku jako na nemoc. Protože umřít se přece jenom alespoň prozatím musí. Neříkám, že je to špatně. Jen si říkám, jak dlouho tento trend může vydržet. Co se stane se světem, ve kterém nebudou existovat shrbené babičky a nedoslý-

Every time I’m supposed to write a short essay on a spring theme, just the thought of spring seems to make me feel a little younger. I can almost smell the earthy scent of a thawing flower bed in a park, I envision a picture of the fresh green sprouting leaves in the spring sunshine and my heart is flooded with the optimism of new beginnings. For the majority of us, spring is a symbol of rebirth, youth, joy and hope. We probably need so much fresh energy and life strength after the winter that we are almost forgetting the fact that not only does new life awaken in spring but, at the same time, old life dies off. Snow melts and the fallen leaves from the previous autumn are decomposing under the trees... Decay and decomposing in spring present as much as all the sprouting and growth. Without death, there is no life; without an end, there is no beginning. We humans, are also a part of nature. We are born and we die. But unlike the trees, we are aware of our transient nature, but we are not friends with it. The more mature, rational and techni- 

Hvězda SEAL v hotelu Imperial The star Seal in Hotel Imperial Star Seal im Hotel Imperial Звезда Сил в «Hotel Imperial» Populární britský zpěvák Seal, dvojnásobný držitel Grammy, během svého turné v roce 2012 zavítal se svou velkolepou show také do multifunkčního komplexu KV Aréna v Karlových Varech. Celému týmu hotelu Imperial bylo proto velkou ctí, že mohl poslední listopadový den roku 2012 hostit hvězdu takového formátu. Pro Seala byl připraven pokoj kategorie Deluxe Suite a nad rámec standardních služeb mu byla zajištěna například voda značky Fiji Water. english

The popular British singer, Seal, twotime Grammy Award winner, came during his tour in 2012 with his magnificent show to the multipurpose complex of KV Aréna in Karlovy Vary. The entire team of Hotel Imperial was honored to be able to host the star. Seal was accommodated in a Deluxe Suite and provided with Fiji Water based on his special request. deutsch

Der populäre britische Sänger Seal, zweifacher Grammy-Gewinner, war während seiner Tournee 2012 mit seiner großartigen Show auch in dem multifunktionellen Komplex der KV Arena in Karlovy Vary zu Gast. Dem gesamten Team des Hotels Imperial war es deshalb eine große Ehre, am letzten Novembertag des Jahres 2012 einen Star dieses Formats begrüßen zu

dürfen. Für Seal stand ein Zimmer der Kategorie Deluxe Suite zur Verfügung und über den Rahmen der Standarddienstleistungen hinaus wurde für ihn zum Beispiel Wasser der Marke Fiji Water bereitgestellt. по-русски

Двукратный обладатель премии «Грэмми», популярный британский певец Сил в рамках своего турне в 2012 году представил свое великолепное шоу в многофункциональном комплексе KV Aréna в Карловых Варах. В последний день ноября 2012 года команде «Hotel Imperial» выпала большая честь принять у себя звезду такого масштаба. Для Сила был приготовлен номер категории «Deluxe Suite», и помимо стандартных услуг музыканта обеспечили, в частности, водой марки Fiji Water. 


2

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL obsah

1 3 4 5 6 10 12 14

18 22

O jaru, mládí a pohádkách s dobrým koncem Události... SunGallery 19. 1. 2013 – 22. 3. 2013 Jarní recepty z našich hotelů Sportcentrum Imperial & pohybový program pro každého Cesty za poznáním Karlovarska Luxusní ubytování s jedinečným výhledem na Karlovy Vary Zpestřete si pobyt v lázních dalšími léčebnými a wellness procedurami podle vlastního výběru Užijte si komfortní ubytování v lázních Jak si výherci soutěže TIP100 Imperial užívají svou výhru

content

1 3 4 5 6 10 12 14

18 22

About spring, youth and fairy tales with happy ending Über den Frühling, die Jugend und Märchen mit gutem Ende О весне, молодости и сказках со счастливым концом 

cal our civilization is, the less we are friends with it. To have children, grandchildren, yes, but to get old and die? No, no, dear Mother Nature, this does not concern us! We live in a world of a never-ending progress and eternal youth. The world which is ambitiously aiming for immor-

Wachsen. Ohne Tod gibt es kein Leben, ohne Ende keinen Anfang. Auch wir Menschen sind Bestandteil der Natur, auch wir werden geboren und sterben. Im Gegensatz zu den Bäumen wissen wir jedoch von unserer Vergänglichkeit. Aber Freundschaft halten wir mit dieser nur selten. Je entwickelter,

About spring, youth and fairy tales with happy ending Current events… SunGallery 19. 1. 2013 – 22. 3. 2013 Spring Recipes from our Hotels Sportcentrum Imperial & an Exercise Program for Anybody Karlovy Vary region – trails of discovery Luxurious accommodations with a unique view of Karlovy Vary Make your spa stay more interesting with additional healing and wellness procedures of your choice Enjoy comfortable accommodations in a spa The winners of the TIP100 Imperial contest enjoy their prizes

 по-русски

inhalt

1 3 4 5 6 10 12 14

18 22

Über den Frühling, die Jugend und Märchen mit gutem Ende Ereignisse… SunGallery 19. 1. 2013 – 22. 3. 2013 Frühlingsrezepte aus unseren Hotels Sportcentrum Imperial & Bewegungsprogramm für jeden Kennenlernreisen durch die Karlsbader Region Luxuriöse Unterkunft mit einmaligem Blick auf Karlovy Vary Gestalten Sie Ihren Kuraufenthalt bunter durch weitere Kurund Wellnessbehandlungen nach eigener Wahl Genießen Sie komfortable Unterkunft im Kurort So genießen die Gewinner des Gewinnspiels TIP100 Imperial ihren Gewinn

coдержание 1 3 4 5 6

10 12 14

18 22

О весне, молодости и сказках со счастливым концом События... «SunGallery» 19. 1. 2013 – 22. 3. 2013 Весенние рецепты из наших отелей «Sportcentrum Imperial» & Двигательная программа для каждого Путешествия по Карловарскому краю Роскошные номера с уникальным видом на Карловы Вары Разнообразьте отдых на курорте дополнительными лечебными и велнес-процедурами по своему выбору Насладитесь комфортным проживанием на курорте Как победители конкурса «TIP100 Imperial» воспользовались своим выигрышем

life

IMPERIAL

Klientský magazín Imperial Life vydává pro Imperial Karlovy Vary a.s. KUKLIK.CZ The client’s magazine of Imperial Life is published for the Imperial Karlovy Vary Inc. by KUKLIK.CZ Herausgeber des Klientenmagazins Imperial Life für Imperial Karlovy Vary - KUKLIK.CZ Журнал для клиентов «Imperial Life» для «Imperial Karlovy Vary Group» издает агенство «KUKLIK.CZ» Adresa redakce / Address of editors staff / Adresse der Redaktion / Адрес редакции: Imperial Karlovy Vary a.s. U Imperialu 31, 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 206 300 Fax: +420 353 206 327 E-mail: marketing@imperial-group.cz www.imperial-group.cz

Šéfredaktorka / Editor / Chefredaktorin / Шеф-редактор: Veronika Nechvílová, Sales & Marketing Manager Imperial Karlovy Vary

Číslo registrace / Number of registration / Registriernummer / Номер регистрации: MK ČR E 15922 Vychází čtyřikrát do roka, neprodejné / Released four times a year, unsaleable / Erscheint viermal jährlich, unverkäuflich / Выходит четыре раз в год, не предназначен для продажи Foto / Photo / Фото: KUKLIK.CZ, Czech Tourism, www.kvpoint.cz, Sales & Marketing Imperial Karlovy Vary a.s. Layout: KUKLIK.CZ

Vydavatel / Publisher / Verleger / Издатель: Pavel Kuklík sídlo / registered address / Sitz / адрес: Sokolská 28, 120 00 Praha 2 IČ / ID. No. / ID-Nr. / код ОКПО: 43042368 DIČ / VAT-reg No. / Steuer-ID-Nr. / ИНН: CZ6306260763 provozovna / plant / Betriebsstätte / фактический адрес: Charkovská 24, 101 00 Praha 10, e-mail: office@kuklik.cz www.kuklik.cz Tisk / Print / Druck: Tiskárna Glos, s.r.o., Špidlenova 436, 513 01 Semily

rem Leben konzentrieren wollen auf Jugendlichkeit oder Klugheit. Wenn es mir erlaubt ist, meine Meinung zu sagen, dann spreche ich mich für graue Haare, Falten, Klugheit und Erfahrung aus. Weil Falten und graue Haare etwas Natürliches sind. Weil Klugheit und Erfahrung unersetzbar sind. Und weil ich will, dass meine Ururenkel in einer natürlichen Welt und umgeben von klugen Menschen leben. Und dass es Jemanden gibt, der ihnen Märchen mit gutem Ende erzählt.

tality. Instead of cooking, telling stories and knitting hats for grandchildren, grandmas go to spinning classes and take educational courses. Instead of smoking a pipe and discussions with friends while playing cards, grandpas ride roller skates wearing the latest models of athletic attire. Wrinkled faces and gray hair are becoming more and more rare. Even the age when people retire keeps gradually rising. Perhaps one day, retirement will disappear completely and one will need a doctor’s note for dying just as now you need one when you are sick. Because one still needs to, at least as of right now, someday die. I am not saying it is bad. I just wonder how long this trend can last. What will happen with the world where there are no hunched up grandmas and hearingimpaired toothless grandpas? What will our children be like? This year’s leaves on the trees would never sprout without the nutrients from the decomposed leaves of last year... With old age - the real, acknowledged old age with wrinkles and gray hair - society is missing one great truth about life. That it is terminal. That is matures and decays. And therefore, that we have to think darn well how we will use it. Whether for cultivating our own body or for collecting experience and memories and handing them over to our grandchildren. Whether we focus on youthfulness or wisdom. If I may express my own opinion, I am for grays, wrinkles, wisdom and experience. Because wrinkles and grays are natural. Because wisdom and experience are irreplaceable. And because I want my great great great grandchildren to live in a natural world surrounded by wise people. So there is always someone to tell them fairytales with happy endings.

je rationeller und technischer unsere Zivilisation ist, desto weniger akzeptieren wir unsere Endlichkeit. Kinder und Enkel haben, das ja, aber älter werden und sterben? Nein, nein, liebe Natur, das betrifft uns doch nicht! Wir leben in einer Welt des unendlichen Fortschritts und ewiger Jugend, in einer Welt, die ambitiös in die Unsterblichkeit zu schreiten scheint. Die Großmütter gehen – anstelle zu kochen, Geschichten zu erzählen und Mützen für die Enkelkinder zu stricken – zum Spinning und in Weiterbildungskurse. Die Großväter fahren – anstelle bei einer Kartenspielrunde mit Freunden zu rauchen und zu diskutieren – in modernstem Sportkleidungsoutfit Inline-Skates. Falten im Gesicht und graue Haare werden eine immer größere Rarität. Auch das Rentenalter erhöht sich ständig. Und vielleicht verschwindet die Rente irgendwann einmal völlig und der Arzt wird zum Sterben, wie für eine Krankheit, einen Krankenschein ausschreiben. Weil man ja – zumindest vorerst noch – sterben muss.

Jedes Mal, wenn ich ein Feuilleton zum Thema Frühling schreiben soll, scheint es, als würde ich bei der Vorstellung des Frühlings etwas jünger werden. Ich fühle in der Nase die tauende Erde des Beetes im Park, in Gedanken sehe ich hellgrün sprossende Blätter im Schein der Frühlingssonne und am Herzen spüre ich den ergießenden Optimismus eines Neuanfangs. Der Frühling ist für die Mehrzahl von uns ein Symbol der Wiedergeburt, Jugend, Freude und Hoffnung. Offensichtlich benötigen wir nach dem Winter frische Energie und Lebenskraft und vergessen dabei die Tatsache, dass im Frühjahr nicht nur neues Leben erweckt wird, sondern auch altes Leben stirbt. Der Schnee schmilzt und unter den Bäumen vermodert das Laub des vergangenen Herbstes… Zerfall und Zersetzung sind im Frühjahr ebenso allgegenwärtig, wie das Sprießen und

Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich frage mich nur, wie lange sich dieser Trend noch halten kann. Was geschieht mit der Welt, in der keine gebückten Großmütter und schlechthörenden, zahnlosen Großväter existieren? Wie werden unsere Kinder sein? Die diesjährigen Blätter an den Bäumen würden ohne die Nährstoffe des zerfallenen Laubes des Vorjahres doch auch nicht sprossen… Mit dem Alter, dem tatsächlichen und anerkannten, dem mit Falten und grauen Haaren, verschwindet aus der Gesellschaft eine große Wahrheit über das Leben. Dass es endlich ist. Dass es zum Zerfall führt. Und dass es verdammt notwendig ist zu überlegen, wie wir es nutzen. Ob für die Pflege des eigenen Körpers oder das Sammeln von Erfahrungen und Erinnerungen und deren Weitergabe an die Enkel. Ob wir uns in unse-

 deutsch

Каждый раз, когда мне приходится писать фельетон на весеннюю тему, возвращаясь мыслями к весне, я и сама словно молодею. В носу появляется землистый запах оттаявшей клумбы, в мыслях возникает образ светло-зеленых распускающихся листьев в свете весеннего солнца, а сердце исполняется оптимизма нового начала. Для большинства из нас весна символизирует возрождение, молодость, радость и надежду. Наверное, после зимы мы так нуждаемся в восполнении энергии и жизненной силы, что упускаем из виду тот факт, что весной не только пробуждается новая жизнь, но и умирает старая. Тает снег, и под деревьями разлагается опавшая прошлогодняя листва… Распад и разложение весной так же вездесущи, как зарождение и рост. Без смерти нет жизни, без конца нет начала. И мы, люди, являемся частью природы, мы также рождаемся и умираем. Правда, в отличие от деревьев, мы осознаем свою бренность. Но не спешим с ней подружиться. И чем более развитой, рациональной и техничной становится наша цивилизация, тем больше мы склонны избегать осознания своей конечности. Завести детей, дождаться внуков, это – да, но состариться и умереть? Ну уж нет, уважаемая Природа, нас это совсем не касается! Мы живем в мире бесконечного прогресса и вечной молодости, в мире, который амбициозно стремится к бессмертию. Бабушки, вместо готовки, рассказывания историй и вязания шапочек для внуков, ходят на спиннинг и образовательные курсы. Дедушки, вместо курения трубки и споров с друзьями за партией в карты, катаются на роликовых коньках в спортивных костюмах по последней моде. Морщины на лице и седина встречаются все реже. Пенсионный возраст постепенно повышается и, возможно, однажды пенсия будет полностью упразднена, а на смерть доктор будет выписывать медицинскую справку. Ведь как-никак, смерть пока еще не отменили. Я не говорю, что это плохо. Просто спрашиваю себя, сколько еще эта тенденция может сохраняться. Что будет с миром, в котором не будет сгорбленных бабушек и глуховатых беззубых дедушек? Какими будут наши дети? Молодая листва также не выросла бы без питательных веществ от разложившейся прошлогодней листвы… С исчезновением старости, настоящей, уважаемой, с морщинами и сединами, забывается одна великая истина о жизни. Что она конечна. Что она ведет к разложению. И что надо хорошо обдумать, на что ее потратить – развитие своего тела, или накопление опыта и воспоминаний, которыми можно поделиться с внуками, посвятить свою жизнь молодости или мудрости. Если мне будет позволено высказать свое мнение, я на стороне седины, морщин, мудрости и опыта. Потому что морщины и седины – это естественно. Потому что мудрость и опыт незаменимы. И потому что я хочу, чтобы и мои прапраправнуки жили в естественном мире, в окружении мудрых людей. И чтобы было кому рассказывать им сказки со счастливым концом. 


3

life

IMPERIAL news

Události... Current events… Ereignisse… События... Vánoční ohlédnutí Jako každý rok oslavili hosté hotelu Imperial společně katolické i pravoslavné Vánoce. V hotelové hale si mohli pochutnávat na voňavých vánočních dobrotách a svařeném vínu. Sváteční náladu umocnil adventní koncert umělců Státní opery a Národního divadla či vánoční matiné žáků Základní umělecké školy A. Dvořáka v Karlových Varech. Na Nový rok si děti hostů užívaly pohádku s dárky a o týden později zábavu při vystoupení kouzelníka s partnerkou. Vrcholem vánočních oslav byly slavnostní štědrovečerní večeře.

oper und des Nationaltheaters sowie die Weihnachtsmatinee der Schüler der Antonín-Dvořák-Kunstgrundschule Karlovy Vary. Zum Neujahr erfreute die Kinder der Gäste ein Märchen mit Geschenken und eine Woche später der Auftritts eines Zauberers mit Partnerin. Höhepunkt der weihnachtlichen Festtage war das festliche Abendessen am Heiligabend. Silvester-Dschungel Das Neue Jahr begrüßten im Hotel Imperial an die 400 Gäste. Thema der Sil-

hodněné ceny alkoholu, taneční vystoupení a živá hudba. Aktuální informace vždy najdete na pokojích a informačních panelech v hotelu, nebo se můžete obrátit na pracovnice concierge.

Speciální gastronomické akce Každý měsíc Club Imperial pořádá stále oblíbenější gastronomické akce. V listopadu byla tématem „Domácí zabijačka trochu jinak”, v lednu to byly „Ústřice a mušle sv. Jakuba“. Například mušle byly podávány pečené v šunce Serrano s květákovým pyré a pěnou z fazolí Tonka. Únorovou gastronomickou akcií byly „Mušle a krabi“, neboť mořské ryby a plody jsou celosvětově oblíbenou součástí kuchyně. Obsahují málo tuku, jsou zdrojem minerálů a nenasycených mastných kyselin potřebných pro lidský organismus. Aktuální informace o chystaných akcích najdete na pokojích, informačních panelech v hotelu, nebo se můžete informovat na přímo u pracovnic concierge. english

Looking back at Christmas The guests of the Hotel Imperial celebrated together Catholic Christmas as well as Orthodox Christmas as they do every year. They enjoyed fragrant Christmas goodies and mulled wine in the hotel lobby. The festive mood was amplified by an advent concert by the artists of the State Opera and National

 по-русски

Оглядываясь на Рождество Как и всегда, гости «Hotel Imperial» вместе отпраздновали католическое и православное Рождество. В вестибюле отеля они могли отведать ароматные рождественские лакомства и глинтвейн. Праздничное настроение поддержали адвентный концерт артистов Государственной оперы и Национального театра и рождественский утренник учеников карловарской Начальной художественной школы им. A. Дворжака. На Новый год детей ждала сказка с подарками, а через неделю – выступление фокусника с партнершей. Кульминацией рождественских празднеств стал торжественный ужин в сочельник. Новогодние джунгли Новый год в «Hotel Imperial» встретили почти 400 гостей. Новогодняя забава была посвящена теме джунглей, и гости могли, например, посмотреть фаер-шоу, выступление леопарда Нова или эквилибристки, женщинызмеи Нарнахи. Музыкальное сопровождение обеспечил ансамбль Мартина Пешла Miniband. Наступление Нового года буквально озарил превосходный фейерверк.

Silvestrovská džungle Nový rok přivítalo v hotelu Imperial téměř 400 hostů. Tématem silvestrovské zábavy byla džungle a tak hosté mohli například shlédnout ohnivou show, vystoupení leopardice Nova či ekvilibristiku hadí ženy Narnakhu. K tanci i poslechu jim hrála kapela Miniband Martina Pešla. Příchod Nového roku doslova rozzářil skvělý ohňostroj. Tematické klubové oslavy Nejen pro hotelové hosty každoročně připravuje Club Imperial oslavy významných mezinárodních dní. V únoru to byl například Den otců, v březnu to budou Mezinárodní den žen a Den svatého Patrika. U příležitosti každého z těchto svátků jsou připraveny dárky, zvý-

beliebter Bestandteil der Küche. Sie enthalten wenig Fett, sind reich an Mineralien und ungesättigten Fettsäuren, die für den menschlichen Organismus notwendig sind. Aktuelle Informationen über geplante Veranstaltungen finden Sie auf den Zimmern, an den Informationstafeln im Hotel oder direkt bei unseren Concierge-Mitarbeiterinnen.

Theater, and the Christmas Matinee by the pupils of „Základní umělecká škola A. Dvořáka” in Karlovy Vary. At the stroke of midnight on New Year’s Eve, the guests‘ children enjoyed a fairytale

with gifts and a week later entertainment during a performance of a magician with his assistant. The peak of the Christmas celebrations was the gala Christmas Eve dinner.

New Year’s Jungle There were almost 400 guests celebrating the New Year in the Hotel Imperial. The theme of the New Year’s entertainment was “jungle”; the guests could see a fire show, a performance by Nova, the leopardess, or equilibristic by the Snake Woman, or Narnakhu. The Miniband Martina Pešla played for listening and dancing. At the arrival of the New

Year, the night sky was lit with great fireworks.

Theme Club Celebrations Club Imperial prepares annual celebrations of important international days open to the hotel guests and the general public. For example, Father’s Day in February and the International Day of Women and St. Patrick’s Day in March. Each of these holiday occasions brings gifts, discounted prices of alcohol, dance performances and live music. Updated information is always available in each room and on informative panels in the hotel, or you can contact the concierge.

Special Gastronomy Events Each month, Club Imperial organizes the more and more popular gastronomy events. In November, the theme was “Domácí zabijačka trochu jinak“ (A Different Home Pig Slaughter than You Know It). In January the theme was “Ústřice a mušle sv. Jakuba“ (Oysters and St. Jacob Mussels and mussels were served baked in Serrano ham with cauliflower puree and mousse from Tonka Beans. The February gastronomy event was “Mušle a krabi“ (Mussels and Crabs), because ocean fish and sea fruits are worldwide a popular part of cuisine. They contain low fat, are a great source of minerals and unsaturated fatty acids necessary for a human body. Updated information is always available in each room and on informative panels in the hotel, or you can contact the concierge.

vesterunterhaltung war der Dschungel und so konnten die Gäste zum Beispiel eine Feuershow, den Auftritt der Leopardin Nova oder eine Äquilibristik der Schlangenfrau Narnakhu erleben. Zum Zuhören und Tanzen spielte die Miniband von Martin Pešl. Im wahrsten Sinne des Wortes beleuchtet wurde die Begrüßung des Neujahrs durch ein perfektes Feuerwerk.

Thematische Klubfeste Nicht nur für die Hotelgäste bereitet der Club Imperial in jedem Jahr Feierlichkeiten zu bedeutenden internationalen Tagen vor. Im Februar war es zum Beispiel der Vatertag, im März wird es der Internationale Frauentag sowie der Sankt-Patrick-Tag sein. Anlässlich dieser Feiertage gibt es Geschenke, Preisrabatte

Тематические клубные праздники Не только для гостей отеля «Club Imperial» ежегодно устраивает празднование важных международных дней. Например, в феврале это был День отцов, в марте это будут Международный женский день и День святого Патрика. По случаю каждого из этих праздников подготовлены подарки, льготные цены на алкоголь, танцевальные выступления и живая музыка. Свежие новости Вы всегда найдете в номерах и на информационных стендах отеля, или обратившись к сотруднику консьерж-службы. Специальное гастрономическое мероприятие Ежемесячно в «Club Imperial» проходят все более популярные гастрономические мероприятия. Темой но-

 deutsch

Weihnachtlicher Rückblick Wie jedes Jahr feierten die Gäste des Hotels Imperial auch in diesem Jahr gemeinsam katholische und orthodoxe Weihnachten. In der Hotelhalle konnten sie duftende Weihnachtsleckerbissen und Glühwein genießen. Die festliche Stimmung wurde potenziert durch ein Adventskonzert der Künstler der Staats-Příchod Nového roku doslova rozzářil skvělý ohňostroj.

At the arrival of the New Year, the night sky was lit with great fireworks.

Im wahrsten Sinne des Wortes beleuchtet wurde die Begrüßung des Neujahrs durch ein perfektes Feuerwerk. Наступление Нового года буквально озарил превосходный фейерверк.

für Alkohol, Tanzauftritte und Livemusik. Aktuelle Informationen finden Sie stets auf den Zimmern, an den Informationstafeln im Hotel oder Sie können sich an unsere Concierge-Mitarbeiterinnen wenden.

Spezielle Gastronomie-Veranstaltungen Jeden Monat veranstaltet der Club Imperial die immer beliebter werdenden Gastronomie-Aktionen. Im November war das Thema „Hausgemachtes Schlachtfest einmal anders“, im Januar waren es „Austern und Sankt-Jakobsmuscheln“. Die Muscheln zum Beispiel wurden serviert in Serrano-Schinken gebacken mit Blumenkohlpüree und Tonka-Bohnenschaum. Die Gastronomie-Aktion im Februar stand unter dem Thema „Muscheln und Krabben“, denn Seefische und -früchte sind weltweit ein

ябрьского мероприятия стали „Домашние блюда из свинины немного по-другому“, в январе это были „Устрицы и морские гребешки“. Подавались, например, запеченные морские гребешки в ветчине Серрано с пюре из цветной капусты и муссом из фасоли Тонка. Февральское гастрономическое мероприятие было посвящено „Моллюскам и крабам“, поскольку блюда из морской рыбы и даров моря пользуются популярностью во всем мире. Они отличаются низким содержанием жиров и являются источником минералов и ненасыщенных жирных кислот, необходимых для организма человека. Свежие новости о намеченных мероприятиях найдете в номерах, на информационных стендах отеля, или обратившись непосредственно к сотруднику консьерж службы.


4

life

IMPERIAL

„ “FIRST MOMENT The discount

Regarding Complex Spa Care In Karlovy Vary

SLEVA „FIRST MOMENT“

na komplexní lázeňskou péči v Karlových Varech

„FIRST MOMENT“-RABATT

für komplexe Heilkur in Karlovy Vary

СКИДКА «FIRST MOMENT» на комплексное

курортное лечение в Kарловых Bарах

SunGallery Dagmar Pánková

BOOK

ON-LINE!

Leoš Smejkal

19. 1. 2013 – 22. 3. 2013

Spa Resort Sanssouci/Blue House, Jarní 1, Karlovy Vary

Ausstellung des Schaffens von Dagmar Pánková und Leoš Smejkal, Gründermitglieder des Studios Bystro Design, zu sehen. Innerhalb dieses Studios entwerfen beide Künstler seit 2005 gemeinsam und schaffen Autorenschmuck, Glas-Produktdesign, Atelierglas, Lampen und Trennwände. Außerdem widmen sie sich der kompletten Realisierung von Interieurs. Charakteristisch für deren individuelles gemeinsames Schaffen, das sowohl in Tschechien, als auch im Ausland respektiert wird, sind perfekte handwerkliche Verarbeitung, Witz und Übertreibung.

[CZ] Sleva platí pouze při ● rezervaci min. 60 dní před příjezdem ● délce pobytu min. 12 nocí ● nevratné platbě ve výši 100 %, splatné ihned při rezervaci ● Navštivte naše webové stránky a užijte si lázeňskou dovolenou za nižší cenu! [ENG] The discount is only valid if ● the reservation is made at least 60 days before arrival ● the stay lasts at least 12 nights ● non-refundable payment in the amount of 100 % is paid immediately upon reservation ● Visit our websites and enjoy a spa holiday for a lower price! [D] Der Preisnachlass gilt nur bei ● Reservierung mind. 60 Tage vor Anreise ● Aufenthaltsdauer mind. 12 Nächte ● keine Zahlungsrückgabe – Vorauszahlung in Höhe von 100 % sofort bei Buchung ● Besuchen Sie unsere Webseiten und genießen Sie einen Kururlaub zum günstigeren Preis! [RU] Скидка действует только при ● бронировании минимально за 60 дней до прибытия ● продолжительность пребывания минимально 12 ночей ● полная оплата сразу при бронировании без возможности возврата ● Посетите наш сайт и насладитесь отпуском в санатории со скидкой!

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

HOTEL IMPERIAL ****SUPERIOR Od 103 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji From EUR 103 per 1 person in a double room Ab 103 Euro pro Person im Zweibettzimmer От 103 евро за 1 человека в двухместном номере SPA RESORT SANSSOUCI **** Od 72 euro za 1 osobu ve dvoulůžkovém pokoji From EUR 72 per 1 person in a double room Ab 72 Euro pro Person im Zweibettzimmer От 72 евро за 1 человека в двухместном номере

www.spa-hotel-imperial.cz tel.: +420 353 203 113 Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz tel.: +420 353 207 113

 по-русски

SKLO STUDIA BYSTRO DESIGN V SUNGALLERY V karlovarském Spa Resortu Sanssouci je od 19. ledna do 22. března 2013 k vidění výstava sklářské tvorby Dagmar Pánkové a Leoše Smejkala, zakládajících členů studia Bystro Design. V rámci tohoto studia od roku 2005 oba výtvarníci společně navrhují a vytvářejí autorské šperky, produktový design skla a skla ateliérového, svítidla, předělové stěny a věnují se také komplexní realizaci interiérů. Hlavním rysem jejich individuální i společné tvorby, která je respektovaná jak v České republice, tak v zahraničí, je dokonalé řemeslné zpracování, vtip a nadsázka.

 english

СТЕКЛО ОТ СТУДИИ BYSTRO DESIGN В SUNGALLERY В карловарском отеле «Spa Resort Sanssouci» с 19 января до 22 марта 2013 года пройдет выставка работ стеклоделов Дагмары Панковой и Леоша Смейкала, основателей студии Bystro Design. В рамках этой студии с 2005 года они вместе разрабатывают и производят авторские украшения, товарный дизайн промышленного и художественного

 deutsch

стекла, светильники, стеклянные перегородки, а также занимаются комплексным оформлением интерьеров. Отличительной особенностью их индивидуального и совместного творчества, которое высоко ценится как в Чешской Республике, так и за рубежом, является высочайшее качество исполнения, остроумие и ги пербола.

THE BYSTRO DESIGN STUDIO‘S GLASS IN SUNGALLERY From January 19th to March 22nd 2013, the Karlovy Vary‘s Spa Resort Sanssouci presents an exhibition of glass creations by Dagmar Pánková and Leoš Smejkal, the founding members of the Bystro Design Studio. Since 2005, both designers have worked together on creating their own jewelry, product designs of glass and atelier glass, lighting fixtures, dividing walls, and interior design. Excellent craftsmanship, wit and exaggeration are their primary characteristics both individually and jointly, and they are highly respected in the Czech Republic as well as abroad. GLAS DES STUDIOS BYSTRO DESIGN IN DER SUNGALLERY Im Karlsbader Spa Resort Sanssouci ist vom 19. Januar bis 22. März 2013 die


www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Jarní recepty z našich hotelů recipes

Spring Recipes from our Hotels Frühlingsrezepte aus unseren Hotels Весенние рецепты из наших отелей PEČENÁ HRUŠKA S KOZÍM SÝREM, OŘECHY A BALSAMICOVOU REDUKCÍ

Suroviny pro 4 osoby: 2 velké nebo 4 malé hrušky, 150 g másla, 200 ml aceto balsamico, 200 g vlašských ořechů, 200 g kozího sýra typu žervé, skořice.

Příprava: Balsamico svaříme na 1/3 objemu (trvá to cca 30 minut) a odstavíme. Hrušky přepůlíme, zbavíme jádřince a tuhé části vedoucí ke stopce, eventuálně je můžeme i oloupat. Vlašské ořechy nasucho opečeme a poté nahrubo nasekáme. Kozí sýr dle chuti osladíme. Půlky hrušek zlehka poprášíme skořicí a opečeme na másle z každé strany 3 až 5 minut dle velikosti. Opečené hrušky naplníme kozím sýrem (namísto jádřince), posypeme ořechy a pokapeme balsamico redukcí. Servírujeme teplé.

SELEČÍ KOTLETA S DUŠENÝM PÓRKEM, KOLÍNKA S GRANNY SMITH MARMELÁDOU A LÍČKA SE ZELENOU ČOČKOU

Suroviny pro 4 osoby: 4 ks selečích kotlet, 4 ks selečích líček, 100 g vykostěných selečích kolínek; 4 ks baby pórku, 100 ml vepřového sádla, 1 ks jablka Granny Smith, 30 g másla, 50 g zelené čočky; 10 g kořenové zeleniny, 100 ml červeného suchého vína, 100 ml omáčky demi glace, 30 g šalotky, med, koriandr, rozmarýn, aceto balsamico, petrželka, skořice.

Příprava: Očištěný pórek pomalu smažíme na vepřovém sádle. Líčka dusíme v omáčce demi glace spolu s kořenovou zeleninou, šalotkou a červeným vínem. Maso vyjmeme, když je úplně měkké. Omáčku zredukujeme. Kotlety očistíme, zprudka opečeme na olivovém oleji a vložíme do marinády z medu, koriandru a rozmarýnu. Necháme stát stranou na sporáku pomalu dojít. Jablko uvaříme ve vodě s hřebíčkem a skořicí. Pak ho vyjmeme z vody a smí-

5

life

IMPERIAL

cháme s čerstvým studeným máslem tak, aby vznikla krémová marmeláda. Zelenou čočku namočíme přes noc do studené vody. Na másle osmažíme šalotku a přidáme čočku. Zastříkneme octem balsamico, podlijeme omáčkou demi glace a krátce podusíme. Selečí kolínka obalíme v hladké mouce, vejcích a strouhance a smažíme v přepuštěném másle.

Kotletu s pórkem, kolínka s marmeládou a líčka s čočkou podáváme na hlubokém klubovém talíři. english

BAKED PEAR WITH GOAT CHEESE, WALNUTS AND BALSAMIC REDUCTION

Serve the cutlet with leeks, knees with jam and cheeks with lentils in a deep club dish. deutsch

GEBRATENE BIRNE MIT ZIEGENKÄSE, NÜSSEN UND BALSAMICO-REDUKTION

Zutaten für 4 Personen: 2 große oder 4 kleine Birnen, 150 g Butter, 200 ml Aceto balsamico, 200 g Walnüsse, 200 g Ziegenkäse als Gervais, Zimt.

 по-русски

ЗАПЕЧЕННАЯ ГРУША С КОЗЬИМ СЫРОМ, ОРЕХАМИ И РЕДУЦИРОВАННЫМ БАЛЬЗАМИКОМ

Ингредиенты на 4 порции: 2 больших или 4 небольших груши, 150 г сливочного масла, 200 мл бальзамического уксуса, 200 г греческих орехов, 200 г козьего сыра сорта жерве, корица.

Zubereitung: Balsamico-Essig auf 1/3 des Volumens verkochen lassen (dauert ca. 30 Minuten) und abstellen. Die Birnen halbieren, Kernhaus und harte Teile zum Stil entfernen, evtl. schälen. Die Walnüsse trocken rösten und danach grob hacken. Den Schafskäse nach Geschmack süßen. Die Birnenhälften leicht mit Zimt bestreuen und auf Butter von allen Seiten je nach Größe 3 bis 5 Minuten braten. Die gebratenen Birnen mit Schafskäse füllen (anstelle des Kernhauses), mit Nüssen bestreuen und mit Balsamico-Reduktion betröpfeln. Warm servieren.

Инструкции: Выпарить бальзамик до 1/3 объема (на это требуется около 30 минут). Разрезать груши пополам, вынуть сердцевину и твердую мякоть в направлении черенка, можно очистить от кожуры. Греческие орехи обжарить всухую и грубо нарезать. Козий сыр подсластить по вкусу. Половинки груш слегка посыпать корицей и обжарить на масле с каждой стороны 3 5 минут в зависимости от размера. Обжаренные груши наполнить козьим сыром (вместо сердцевины), посыпать орехами и приправить редуцированным бальзамиком. Подавать теплыми.

Zutaten für 4 Personen: 4 Spanferkel-Koteletts, 4 SpanferkelBacken, 100 g Spanferkel-Haxe ohne Knochen, 4 Stangen Baby-Porree, 100 ml Schweineschmalz, 1 Granny-Smith-Apfel, 30 g Butter, 50 g grüne Linsen, 10 g Wurzelgemüse, 100 ml trockener Rotwein, 100 ml Demi-glace-Soße, 30 g Schalotten. Honig, Koriander, Rosmarin, Aceto balsamico, Petersilie, Zimt.

sit aside on stove and slowly finish cooking. Cook the apple in water with clover and cinnamon. Then take it out of the water and mix it with fresh cold butter to create apple butter.

Zubereitung: Den gereinigten Porree langsam auf Schweineschmalz braten. Die Schweinebacken gemeinsam mit Wurzelgemüse, Schalotten und Rotwein in Demi-glaceSoße dünsten. Das Fleisch herausnehmen, wenn es richtig weich ist. Die Soße reduzieren. Die Koteletts waschen, kurz und intensiv auf Olivenöl braten und in eine Marinade aus Honig, Koriander und Rosmarin legen. Auf dem Herd beiseite stellen und langsam gar werden lassen. Den Apfel in Wasser mit Nelke und Zimt kochen. Dann aus dem Wasser nehmen und mit frischer kalter Butter vermischen, bis eine cremige Marmelade entsteht. Die grünen Linsen über Nacht in kaltem Wasser weichen lassen. Schalotten in Butter braten und die Linsen zugeben. Mit Balsamico-Essig bespritzen, Demiglace-Soße untergießen und kurz dün-

Ингредиенты на 4 порции: 4 поросячьих отбивных, 4 поросячьих щеки, 100 г поросячьей рульки без костей, 4 шт. мини-лука порея, 100 мл смальца, 1 яблоко сорта гренни смит, 30 г сливочного масла, 50 г зеленой чечевицы, 10 г корнеплодов, 100 мл красного сухого вина, 100 мл соуса демиглас, 30 г лука-шалота, мед, кориандр, розмарин, бальзамический уксус, петрушка, корица.

Soak the green lentils overnight in cold water. Soften shallots on butter and add lentils. Add aceto balsamico, demiglace sauce and stew shortly. Dust piglet knees in flour, egg and breadcrumbs and fry in clarified butter.

sten. Die Spanferkel-Haxen in feinem Mehl, Ei und Semmelbröseln panieren und auf zerlassener Butter braten. Das Kotelett mit Porree, die Haxe mit Marmelade und die Backen mit Linsen auf einem tiefen Klubteller servieren.

сячью рульку обвалять в муке тонкого помола, яйцах и панировочных сухарях и поджарить в топленом масле. Отбивную с луком-пореем, рульку с повидлом и щеки с чечевицей пода вать в глубокой тарелке.

Preparation: Slowly fry the cleaned up leek on the pork lard. Stew the cheeks in the demiglace sauce together with root vegetables, shallots, and red wine. Take the meat out when very tender. Reduce the sauce. Clean off the cutlets, quickly pansear in olive oil and place in a marinade from honey, coriander and rosemary. Let

SPANFERKEL-KOTELETT MIT GEDÜNSTETEM PORREE, FERKELHAXE MIT GRANNY-SMITH-MARMELADE UND FERKELBACKE MIT GRÜNEN LINSEN

ОТБИВНАЯ ИЗ ПОРОСЕНКА С ТУШЕНЫМ ЛУКОМ-ПОРЕЕМ, РОЖКИ С ПОВИДЛОМ ИЗ ГРЕННИ СМИТ И ЩЕКИ С ЗЕЛЕНОЙ ЧЕЧЕВИЦЕЙ

Инструкции: Очищенный лук-порей медленно поджарить на смальце. Стушить щеки в соусе демиглас вместе с корнеплодами, луком-шалотом и красным вином. Мясо вынуть после того, как оно станет полностью мягким. Выпарить соус. Отбивные очистить, быстро поджарить на оливковом масле и выложить в маринад из меда, кориандра и розмарина. Поставить на огонь и медленно довести до готовности. Сварить яблоко в воде с гвоздикой и корицей. Вынуть его из воды и смешать со свежим холодным сливочным маслом до образования однородного повидла. Зеленую чечевицу замочить на ночь в холодной воде. Обжарить на сливочном масле лук-шалот и добавить чечевицу. Приправить бальзамическим уксусом, добавить соус демиглас и немного стушить. Поро-

Ingredients for 4 servings: 2 large or 4 small pears, 150 g butter, 200 ml aceto balsamico, 200 g walnuts, 200 g goat cheese (cream cheese type), cinnamon.

Preparation: cook down balsamico to about 1/3 of volume (takes about 30 minutes) and put aside. Cut the pears in half, cut out the cores and any tough parts, and peel if desired. Bake dry walnuts and then chop roughly. Sweeten the goat cheese to taste. Dust the pear halves with cinnamon and roast on butter 3 to 5 minutes each side, depending on their size. Fill the roasted pear halves with goat cheese, sprinkle with walnuts and balsamico reduction. Serve warm. PIGLET CUTLET WITH STEWED LEEKS, PIGLET KNEES WITH GRANNY SMITH JAM AND CHEEKS WITH GREEN LENTILS

Ingredients for 4 servings: 4 pcs of piglet cutlets, 4 pcs of piglet cheeks, 100 g of de-boned piglet knees; 4 pcs of baby leek, 100 ml of pork lard, 1 Granny Smith apple, 30 g butter, 50 g green lentils; 10 g root vegetables, 100 ml dry red wine, 100 ml demi-glace sauce, 30 g shallots, honey, coriander, rosemary, Aceto Balsamico, parsley, cinnamon.


6

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Sportcentrum Imperial & pohybový program pro každého series part 2

Sportcentrum Imperial & an Exercise Program for Anybody Sportcentrum Imperial & Bewegungsprogramm für jeden «Sportcentrum Imperial» & Двигательная программа для каждого můžete zapojit nebo nabít většinu osobních přehrávačů, včetně BlackBerry, MP3, iPodů a mobilních telefonů.

Spinner eSpinner patří k nové generaci kardio strojů. Vybaven je systémem Smart Release, který přináší s virtuálním průvodcem pro správné nastavení pozice rukou a těla vyšší bezpečnost. Integrovaný počítač s dotykovou obrazovkou umožňuje zvolit si řadu úrovní jízdy při sledování vlastního nebo místního videa či poslechu hudby.

Veslovací trenažér Trenažér slouží k rovnoměrnému zapojení celého těla pouze pomocí vlastní síly. Tento způsob tréninku je velice šetrný pro páteř a klouby, ale zároveň nesmírně účinný při spalování tuků. Rytmické „veslování“ výrazně zvyšuje sílu, pružnost a pohyblivost. Ve fitness studiu Sportcentra Imperial je řada dalších špičkových strojů, na kterých se dá postupně procvičit a posílit celé tělo. Těm se budeme věnovat v následujícím třetím díle našeho seriálu, kdy si prohlédneme funkční zónu. Tak co, máte už chuť s probouzejícím se jarem „probudit“ také své svaly? english

Pobyt v lázních je v podstatě ideální dobou, kdy můžete bez stresujících povinností začít s aktivnějším životem plným pohybu a zdravějších návyků. Pokud jste právě v Karlových Varech, tak neváhejte a využijte této příležitosti k návštěvě nového moderně vybaveného Sportcentra Imperial, kde Vám špičkoví trenéři pomohou vybrat ten nejvhodnější pohybový program právě pro Vás. Ostatně na virtuální prohlídku www.sportcentrum-imperial.cz, kde najdete řadu užitečných informací a spoustu inspirace, se můžete vydat kdykoliv. My Vás tentokrát zveme do fitness studia. Vítejte ve Fitness studiu Fitness studio Sportcentra Imperial splňuje i ty nejvyšší nároky klientů. Vybaveno je moderními stroji značky Star Trac E series, která je špičkou na trhu profesionálního fitness vybavení. Jejich ovládání je velice jednoduché a hlavně vždy budete mít po ruce odborníka, který Vám vše vysvětlí, poradí, jak správně cvičit, a také nastaví stroj podle Vašich možností a potřeb. Budete-li chtít zvýšit efektivitu svého tréninku, můžete si přizvat některého z fitness trenérů. Kromě kardio zóny disponuje Fitness studio Sportcentra Imperial unikátní funkční zónou, kterou nikde jinde v Karlových Varech a okolí nenajdete.

Kardio zóna je srdcem každého moderního fitness centra. Slouží k uvedení těla do správné tepové frekvence před cvičením a také k vytrvalostnímu tréninku, který je nejdůležitější součástí všech „hubnoucích“ programů. Špičkové stroje v této zóně měří tepovou frekvenci, sbírají osobní data během tréninku a vyhodnocují výkon. Informace jsou přehledně zpracovány na dotykovém displeji, který je součástí každého stroje.

Běžecké trenažéry Tyto fitness stroje slouží k nutnému zahřátí těla na „provozní“ teplotu a také k tréninku vytrvalosti, kdy si při příjemném sledování videa či poslechu hudby „zvolíte terén“, tedy sklon pásu, a pak vyrazíte podle vlastních možností a doporučení trenéra. Samozřejmostí jsou držáky na vodu a ručníky,

pojeny i paže, které kompletně protahují a procvičují zádové a prsní svalstvo. Jediným stisknutím tlačítka SelectFit si můžete zvolit typ tréninku: přitahování, tlačení, nebo vynechání pohybu horní části těla. Stroj je vybaven iPod připojením, které zobrazuje video z iPodu a dalších USB zařízení na zabudované 15" HD dotykové obra-

ventilátory, prostor na časopisy nebo hudební přehrávač, včetně systému odpružení a pohodlných madel, které umožňují co nejpřirozenější podmínky k běhu. Vše od zabudovaného iPod® připojení a 15“ obrazovky s vysokým rozlišením až po dobíjecí USB port je tu zařízeno tak, abyste se stejně dobře bavili, jako trénovali.

zovce. USB port nabíjí většinu zařízení a mobilních telefonů, MP3 přehrávačů a přístrojů BlackBerry, abyste neodešli s vybitou baterií.

Orbitrek Jde o účinný stroj na spalování tuků a formování svalstva prakticky celého těla zároveň. Do pohybu dolních končetin na šlapadlech jsou významně za-

Stepper Trenéry je tento fitness stroj doporučován především jako příprava na lyžování, horskou turistiku a k tréninku kardiovaskulárního systému. Vystoupat na nejvyšší hory světa a spálit při tom mnoho kalorií můžete při sledování televize nebo videa z osobního přehrávače díky zabudované 15" HD dotykové obrazovce. Přes USB port si

A stay in a spa is an ideal time for you to start a more active life, full of exercise and healthy habits without the stressful obligations of everyday life. If you are currently in Karlovy Vary, don’t hesitate to use this opportunity and visit the new Sportcentrum Imperial. The Sportcentrum Imperial is equipped with modern technology including top trainers available to

help you design the best exercise program just for you. In fact, you can take a virtual tour at www.sportcentrum-imperial.cz, this site is accessible at any time and it is loaded with useful information and inspiration. At this time, we would like to invite you to the Fitness Studio. Welcome to Fitness Studio The fitness studio in the Sportcentrum Imperial meets even the most demanding clients’ requirements. It is equipped with the Star Trac E Series modern machines which are the top

machines on the professional fitness market. They are very easy to work with and there is always a specialist available on hand who can explain and advise how to exercise correctly, and who will also set the machine according to your needs and capabilities. If you want to increase the efficiency of your training, you can ask one of the fitness trainers. Besides a cardio zone, the Fitness Studio in Sportcentrum Imperial has a unique functional zone that cannot be found anywhere else in Karlovy Vary and the surrounding area.

Cardio Zone The cardio zone is the heart of every modern fitness center; its purpose is to increase the heart rate before exercising. Another function is for endurance training, which is the most important part of all weight loss programs. The state of art machines in this zone measure your heart rate, collect your personal data during the training and evaluate your performance. The information is neatly displayed on a touch display present on each and every machine.

Treadmills These fitness machines serve the necessary function of warming your body up to the ideal operating temperature and are designed for endurance training: while watching a video or listening to music, you can choose a “terrain“ (the belt incline) and get going based on your abilities and the recommendations of a personal trainer. The machines are equipped with water and towel holders, ventilators, room for magazines and include a springing system and comfortable handles which allow natural conditions for running. All machines combine with state of the art technology, from a built-in iPod® connection to a 15“ HD screen including a charging USB port for your maximum entertainment, as well as training. Orbitrek Orbitrek is an efficient machine for burning fat and working the muscles of the entire body at the same time. The machine combines arm movements, pedals for inclusion of the lower limbs and stretches and utilizes the muscles of the back and chest. You can choose to vary the intensity of the upper body workout with the SelectFit button, which allows for pulling and pushing motions or skip the upper body parts altogether. The machine has an iPod connection which displays video from iPod and other USB devices on the built-in 15"HD touch screen. USB ports charge the majority of handheld devices, mobile phones and music play-

ers, so you won’t have to worry about leaving with an empty battery.

Stepper Trainers recommend this fitness machine mainly as preparation for skiing, mountain biking and training of the cardio-vascular system. You can burn calories by climbing the world’s highest mountains, all while watching TV or videos from a personal player, thanks to the built-in 15" HD touch screen. You can connect or charge the majority of personal players including BlackBerry, MP3, iPods and cell phones via an USB port.


life

IMPERIAL

7

„Betriebs“temperatur sowie für das Ausdauertraining, wobei Sie ein Video verfolgen oder Musik hören können. Sie bestimmen Ihr Terrain, d.h. die Neigung des Laufbandes, und laufen dann nach eigenen Möglichkeiten und auf Empfehlung des Trainers los. Eine Selbstverständlichkeit sind Halter für Wasser und Handtuch, Ventilatoren, Platz für Zeitschrift oder Musikplayer, ein Abfederungssystem sowie bequeme Haltestangen, die maximal natürliche Bedingungen zum Laufen ermöglichen. Alles – von einem eingebauten iPod®-Anschluss und einem 15“-Monitor mit hoher Auflösung bis hin zum Auflade-USB-Port – ist hier so eingerichtet, um sich ebenso gut zu unterhalten, wie zu trainieren.

Spinner eSpinner belongs to a new generation of cardio machines. To increase safety, it is equipped with a Smart Release system with a virtual guide for correct positioning of hands and body. A touch screen computer allows users easy access to various levels of exercise programs while watching your own or a local video or listening to music.

fessioneller Fitnessausstattung, ausgestattet. Deren Bedienung ist sehr leicht und vor allem werden Sie stets einen Fachmann zur Seite haben, der Ihnen alles erklärt, Sie berät, wie Sie richtig trainieren, und auch die Geräte je nach Ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen einstellt. Wenn Sie die Effektivität Ihres Trainings erhöhen möchten, können Sie sich einen der Fitnesstrainer dazu ein-

Rowing simulator This simulator uses your own strength in a complete full body workout. This training method is very gentle on your spine and joints, but also immensely effective for burning fat. Rhythmic “rowing“ motions significantly increase strength, flexibility and range of movement.

laden. Außer der Kardiozone verfügt das Fitnessstudio des Sportcentrums Imperial über eine einzigartige Funktionszone, die Sie in Karlovy Vary und Umgebung kein zweites Mal finden.

Willkommen im Fitnessstudio Das Fitnessstudio des Sportcentrums Imperial wird selbst höchsten Ansprüchen der Klienten gerecht. Es ist mit modernen Geräten der Marke Star Trac E series, der Spitze auf dem Markt pro-

pleasant relaxation for everyone

15"HD-Touchscreen-Bildschirm zeigt. USB-Ports laden die Mehrzahl der Geräte und Handys, MP3-Player und BlackBerry-Geräte auf, um nach dem Training nicht mit leerer Batterie gehen zu müssen. Stepper Dieses Fitnessgerät wird von den Trainern vor allem als Vorbereitung

Hotel Imperial **** SUPERIOR

From 25. 4. to 14. 10. 2013

DISCOUNT

20 %

Spa Resort Sanssouci ****

From 25. 4. to 14. 10. 2013

 deutsch

Der Kuraufenthalt ist im Wesentlichen ein idealer Zeitpunkt dafür, um ohne Stress und Pflichten mit einem aktiveren Leben voller Bewegung und gesünderer Lebensweise zu beginnen. Falls Sie gerade in Karlovy Vary sind, zögern Sie nicht und nutzen Sie diese Gelegenheit und besuchen Sie das neue, modern eingerichtete Sportcentrum Imperial, wo Ihnen erstklassige Trainer helfen, das für Sie am besten geeignete Bewegungsprogramm auszuwählen. Übrigens – auf eine virtuelle Besichtigung, wo Sie zahlreiche nützliche Informationen und viele Inspirationen finden, können Sie sich bei www.sportcentrum-imperial.cz jederzeit begeben. Heute laden wir Sie in das Fitnessstudio ein.

in Karlovy Vary

DISCOUNT

30 %

Visit our websites, choose one of our wellness stays and pamper yourselves

tige Pulsfrequenz zu bekommen und für ein Ausdauertraining, das wichtiger Bestandteil aller „gewichtsreduzierender“ Programme ist. Die Spitzengeräte in dieser Zone messen die Pulsfrequenz, sammeln persönliche Daten während des Trainings und werten die Leistung. Die Informationen sind übersichtlich auf einem Touchscreen-Display ersichtlich, das Bestandteil jedes Gerätes ist.

Lauftrainer Diese Fitnessgeräte dienen der notwendigen Erwärmung des Körpers auf

zum Skifahren, Bergwandern und Herz-Kreislauftraining empfohlen. Auf die höchsten Berge der Welt steigen und dabei viele Kalorien verbrennen beim Fernsehen oder einem Video vom privaten Player können Sie dank eines eingebauten 15"HD- Touchscreen-Bildschirms. Über einen USB-Port können Sie die Mehrzahl von persönlichen Playern inkl. BlackBerry, MP3, iPods und Handys anschließen oder aufladen.

Spinner Der eSpinner gehört zu der neuen Generation der Kardiogeräte. Er ist mitNavštivte naše www stránky, objednejte některý z našich wellness pobytů a nechte se hýčkat... Besuchen Sie unsere www-Seiten, bestellen Sie einen unserer Wellnessaufenthalte und lassen Sie sich verwöhnen…

Посетите наши www-странички, закажите себе какие- нибудь wellness-процедуры и позвольте себя ублажать...

www.spa-hotel-imperial.cz tel.: +420 353 203 113 Imperial Karlovy Vary Group

www.spa-resort-sanssouci.cz tel.: +420 353 207 113

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

The Fitness Studio in Sportcentrum Imperial has many other state of the art machines which can gradually exercise and strengthen the entire body. We will discuss those in the following, third part of our series, when we will look at the “functional zone“. So... did we entice you to “awaken“ your muscles along with the awakening spring?

Kardiozone Sie ist das Herz eines jeden modernen Fitnesscenters. Sie dient dazu, den Körper vor dem Training auf die rich-

Orbitrek Es handelt sich um ein wirksames Gerät für die Fettverbrennung sowie Formierung der Muskulatur des gesamten Körpers gleichzeitig. In die Bewegung der Beine auf den Pedalen werden auch die Oberarme in bedeutendem Umfang mit eingebunden, welche die Rücken- und Brustmuskulatur komplett dehnen und trainieren. Mit einem einzigen Druck der Taste SelectFit können Sie den Trainingstyp wählen: Ziehen, Drücken oder Ohne Bewegung des Oberkörpers. Das Gerät ist ausgestattet auch mit einem iPod-Anschluss, das Videos aus dem iPod und anderen USB-Geräten auf einem eingebauten

Wellness stays


8

life

IMPERIAL

Кардиозона является сердцем каждого современного фитнес-центра. Она предназначена для приведения середечно-сосудистой системы в состояние готовности перед началом занятий, а также для тренировок на выносливость, которые являются самой важной составляющей всех программ похудения. Элитные тренажеры этой зоны измеряют частоту пульса, собирают данные во время тренировки и оценивают результаты. Информация наглядно отображается на сенсорном дисплее каждого тренажера.

einem Smart-Release-System ausgestattet, das mit einem virtuellen Begleiter für die richtige Einstellung von Arm- und Körperposition eine höhere Sicherheit gewährt.

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

порт осуществляется подзарядка большинства оборудования и мобильных телефонов, MP3-плееров и устройств BlackBerry, чтобы Вы не ушли с разряженным аккумулятором.

Степпер Тренеры рекомендуют этот тренажер, прежде всего, для подготовки к ходьбе на лыжах, горному туризму и укрепления кардиоваскулярной системы. Вы можете подняться на самые высокие горы в мире и сжечь при этом много калорий, смотря телевизор или видео из персонального проигрывателя благодаря встроенному 15" сенсорному экрану с высоким разрешением. Через USB-порт вы можете подключить или зарядить большинство проигрывателей, включительно с BlackBerry, MP3, iPod и мобильными телефонами.

Беговые дорожки Эти аэробные тренажеры предназначены для разогрева тела до «рабочей температуры», а также для развития выносливости. За просмотром видео или под звуки музыки, Вы «выбираете тип рельефа», то есть угол наклона дорожки, и выходите на пробежку в соответствии с собственными возможностями и рекомендациями тренера. Естественно, тренажер оснащен держателем для бутылок и полотенцем, вентилятором, местом для журнала и музыкальным проигрывателем, а также системой амортизации и удобными ручками, которые обеспечивают максимально естественные условия для бега. Все, начиная от встроенного разъема для подключения iPod® и 15" экрана с

Спиннер eSpinner является представителем нового поколения кардиотренажеров. Он оснащен системой Smart Release, которая благодаря виртуальному гиду для выбора правильного положения рук и тела, обеспечивает высокую безопасность. Интегрированный компьютер с сенсорным экраном позволяет выбрать ряд режимов езды, сопровождаемой просмотром собственного или местного видео или прослушиванием музыки.

высоким разрешением, и заканчивая зарядным USB-портом, предназначено для того, чтобы Вы развлекались так же хорошо, как и занимались.

Гребной тренажер Тренажер предназначен для равномерного вовлечения в работу всего тела исключительно с помощью собственной силы. Этот способ тре-

Орбитрек Это эффективный тренажер, предназначенный для сжигания жиров и развития практически всех мышц тела одновременно. К работе ног на педалях подключаются и руки, которые полностью растягивают и разминают мышцы спины и живота. Нажатием кнопки SelectFit Вы можете выбрать тип тренировки: подтягивание, жим или неподвижность верхней части тела. Тренажер оснащен разъемом для подключения iPod для проигрывания видео из iPod и другого USB оборудования на встроенном 15" сенсорном экране с высоким разрешением. Через USB-

нировок не нагружает позвоночник и суставы, но при этом исключительно эффективен при сжигании жиров. Ритмичная «гребля» ощутимо развивает силу, гибкость и подвижность.

Ein integrierter Computer mit Touchscreen-Bildschirm ermöglicht, zahlreiche Fahrniveaus zu wählen und dabei ein eigenes oder hiesiges Video zu verfolgen oder Musik zu hören.

Rudertrainer Dieser Trainer dient der gleichmäßigen Betätigung des gesamten Körpers allein mit Hilfe eigener Kräfte. Dieses Training ist sehr schonend für Wirbelsäule und Gelenke, ist aber gleichzeitig sehr wirksam bei der Fettverbrennung. Das rhythmische „Rudern“ erhöht deutlich Muskelkraft, Elastizität und Beweglichkeit.

Im Fitnessstudio des Sportcentrums Imperial gibt es zahlreiche weitere Spitzengeräte, an denen sukzessiv der gesamte Körper trainiert und gestärkt werden kann. Diesen werden wir uns im nächsten, dem dritten Teil unserer Serie widmen, wo wir uns die Funkti-

onszone näher betrachten werden. Na, haben Sie schon Lust bekommen, mit Erwachen des Frühlings auch Ihre Muskeln zu „wecken“?

 по-русски

Отдых на курорте, вдали от рабочего стресса, по существу является идеальным временем для начала активной жизни, полной движения и здоровых привычек. Если Вы сейчас в Карловых Варах, воспользуйтесь возможностью посетить новый современный «Sportcentrum Imperial», где высококвалифицированные тренеры помогут выбрать самую подходящую для Вас двигательную программу. А виртуальную экскурсию по сайту www.sportcentrum-imperial.cz, на котором Вы найдете полезную информацию и источники вдохновения, Вы можете предпринять в любое время. На этот раз мы приглашаем Вас в фитнес-студию.

Добро пожаловать в Фитнес-студию Фитнес-студия «Sportcentrum Imperial» соответствует запросам самых взыскательных клиентов. Студия оснащена современными тренажерами марки Star Trac E series, одного из лидеров рынка профессионального оборудования для фитнеса. Они очень просты в обращении, но главное, что у Вас под рукой всегда будет специалист, который Вам все объяснит, посоветует, как правильно заниматься, и настроит тренажер в соответствии с Вашими возможностями и потребностями. Если Вы захотите повысить эффективность тренировок, можете пригласить любого из тренеров по фитнесу. Кроме кардиозоны фитнес-студия спорткомплекса Imperial располагает уникальной функциональной зоной, которая не имеет аналогов в Карловых Варах и их окрестностях.

В фитнес-студии «Sportcentrum Imperial» есть и другие высококлассные тренажеры, на которых можно постепенно укрепить и поддерживать в форме все тело. Им мы посвятим следующую, третью серию нашего сериала, в которой мы посетим функциональную зону. Ну что, не хотите с пробуждающейся весной «разбу дить» и свои мышцы?


Hotel Imperial Libušina 18, Karlovy Vary tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz www.spa-hotel-imperial.cz

WE INVITE YOU TO A TENNIS

WEEKEND

Zveme Vás na tenisový víkend! Wir laden Sie ein auf ein Tennis-Wochenende! Приглашаем вас на теннисный уикенд! [D] Komfortable Unterkunft Halbpension, Welcome-Drink Gratis: Parkplatz ▪ Internet ▪ Zutritt zu Schwimmbad, Whirpool und Sauna ▪ 2 Stunden Tennis mit Trainer sowie 2 Stunden Tennis ohne Trainer ▪ Ausleihen von Tennisschlägern und -bällen ▪ Besorgen eines Sparing-Partners ▪ 1 Getränk nach dem Spiel in der Bar des Sportcenters ▪ 1 aromatherapeutische Massage

[ENG] Comfortable accommodations Half board, welcome drink Free: Parking ▪ internet ▪ admission to the pool, whirlpool, and sauna ▪ 2 hours of tennis with a trainer and 2 hours of tennis without a trainer ▪ provide tennis rackets and balls ▪ ensured practice partner ▪ 1 drink after a game in the Sportcenter bar ▪ 1 therapeutic aroma massage

CULINARY EVENTS

[RU] комфортное проживание полупансион, приветственный напиток бесплатно: парковка ▪ Интернет ▪ вход в бассейн, джакузи и сауны ▪ 2 часа игры в теннис с тренером и 2 часа игры без тренера ▪ прокат теннисных ракеток и мячей ▪ обеспечение спарринг-партнера ▪ 1 напиток после игры в баре Спортцентра ▪ 1 ароматерапевтический массаж[CZ] komfortní ubytování polopenze, welcome drink zdarma: parkování ▪ internet ▪ vstup do bazénu, vířivky a sauny ▪ 2 hodiny tenisu s trenérem a 2 hodiny tenisu bez trenéra ▪ zapůjčení tenisových raket a míčků ▪ zajištění sparing partnera ▪ 1 nápoj po hře v baru Sportcentra ▪ 1 aromaterapeutická masáž

BOOK

ON-LINE!

AT HOTEL IMPERIAL

Spa & Health Club ▪ SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ WATCH POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ - СЛУЖБЫ ▪

Restaurant Paris

LUXURY MEDICAL CARE HOTEL IMPERIAL

HOTEL IMPERIAL

À LA CARTE ❖ SHOW KITCHEN ❖ OPEN DAILY 7.30-10.00 & 12.00-15.00 & 18.00-22.00

RESERVATION +420 353 203 901


10

life

IMPERIAL

Cesty za poznáním series part 1

Karlovarska

Karlovy Vary region – trails of discovery Kennenlernreisen durch die Karlsbader Region Путешествия по Карловарскому краю českého umění - Zdeňka Sýkory, Karla Nepraše, Věry Janouškové, Olgy Karlíkové, Jaroslava Róny, Petra Nikla, Otakara Slavíka či Stanislava Judla. Program krátkodobých výstav sleduje převážně současné umělecké dění v různých generačních a výtvarných přístupech a zaměřuje se především na českou tvorbu.

Hornické muzeum Krásno Toto muzeum je součástí Krajského muzea Karlovarského kraje. Vzniklo v areálu historického cínového dolu Vilém, který byl s řadou přerušení v provozu od roku 1916 až do 90. let 20. století. Historie těžby rud v oblasti Slavkovského lesa ale sahá až do 13. století a například v 16. století tato oblast dokonce patřila k největším dodavatelům cínu v Evropě. Ve stálé expozici se můžete dozvědět více o raně novověkém hornictví, historii těžby rud a uhlí, mineralogii a geologii. Na rozloze 85 tisíc metrů čtverečních je tu k vidění na 13 budov a objektů. Zachována je budova úpravny, objekt dílen, těžní věž z roku 1997 a těžní budova, strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na českém území. Můžete se také projít vybudovanou umělou rudnou štolou a prohlédnout si spoustu hornických památek a zajímavostí, jako je třeba pojízdný hornický záchod. Při projížďce v hornickém vláčku si určitě na své přijdou i Vaše děti.

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

to identify these landmarks, plaques have been placed around the tower. The plaques will have descriptions and pictures of the nearby landmarks that will allow you to easily locate the landmarks. The tower is interesting due to its spiral staircase that has 125 steps, which is uncharacteristically located on the exterior of the 25 m tall tower, reminiscent of the Tower of Babel. It was built in order to provide the people of Krásno with work during the world economy crisis that occurred from 1933 to 1935. The tower was built based on the design of a local sculptor, Will Russ and architect, Fritz Hoffmann. The city donated the land and wood, and the stones were mined directly at the location. Due to its attractiveness, it is not surprising that “Krásenka“ was used as a beautiful backdrop in the movie “Andělská tvář“.

Jiří John from the 1960’s. The exhibit of Czech art is completed with a collection of the 12:15 group and several important personalities of contemporary Czech fine art including: Zdeňek Sýkora, Karel Nepraš, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Otakar Slavík or Stanislav Judl. The temporary exhibition is focused mainly on contemporary art and artistic approaches from various generations and focuses mainly on Czech artists.

Galerie umění Karlovy Vary“ The gallery introduces its visitors to Czech art of the 20th century. During

Mining Museum Krásno This museum is part of the Karlovy Vary Regional Museum. It was founded on the premises of the historical tin mine, Vilém, which had many interruptions during its operation between 1916 and the 1990’s. However, the history of ore mining in the area of Slavkovský forest goes back to the 13th century; for example, in the 16th century, the area belonged to the largest

its existence, the gallery has collected the most important and valuable pieces of artwork of this period. During your visit of its permanent exhibits, you can see the symbolistic and realistic works by Jakub Schikaneder, Jan Preisler and Antonín Slavíček. Paintings by Josef Čapek, Emil Filla, Bohumil Kubišta, František Muzika, Antonín Procházka

suppliers of tin in all of Europe. This permanent exhibition gives information about the early and modern times of mining, as well as the history of ore and coal mining, mineralogy and geology. The 85,000 square meters houses 13 buildings: The preparation plant, workshops, mining tower from 1997 and mining building, engine room,

and Václav Špála show elements of Expressionism, Fauvism and Cubism. The collection also contains Surrealistic works by Jindřich Štyrský, Toyen or František Janoušek. The important collection of the gallery includes pieces by Josef Istler, Václav Boštík, Mikuláš Medek, Zbyšek Sion, Jiří Valenta and

gatehouse and the building of one of the oldest substations in Czech territory. You can also take a walk in the man-made ore gallery and see many mining monuments and curiosities, such as a mobile mining toilet. Your children will also love riding the mining train.

 english

V Karlovarském regionu je mnoho jedinečných přírodních a historických památek, které určitě stojí za to navštívit. Kromě toho nabízí také řadu zajímavých příležitostí ke kulturnímu a sportovnímu vyžití. My Vám některé z nich v našem seriálu představíme. V případě, že budete mít zájem je navštívit či se jich zúčastnit, můžete se obrátit na pracovníky concierge, kteří Vám rádi poskytnou potřebné informace, pomohou s organizací výletu, zajištěním dopravy, vstupenek a dalších věcí podle Vašich požadavků.

Krásenská rozhledna Rozhledna stojí asi 1 km jižně od obce Krásno na Krásenském vrchu a nabízí pěkný kruhový výhled na vrcholky Slavkovského lesa, Tepelské vrchoviny, kopce kolem Karlových Varů, Sokolova a Mariánských Lázní. Pro snazší orientaci v krajině jsou po obvodu vyhlídkového ochozu umístěny tabulky s popisem a vyobrazením okolních dominant. Rozhledna je zajímavá spirálovitým schodištěm se 125 schody, které vede neobvykle po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věže a připomíná tak Babylonskou věž. Postavena byla během světové hospodářské krize v letech 1933 až 1935, aby dala krásenským lidem práci. Obec na její stavbu podle návrhu místního sochaře Williho Russe a architekta Fritze Hoffmanna věnovala pozemek a dřevo, kameny byly těženy přímo na místě. Rozhodně není divu, že si Krásenka vzhledem ke své atraktivnosti zahrála i ve filmu Andělská tvář. Galerie umění Karlovy Vary Galerie představuje návštěvníkům české umění 20. století. Za dobu svého

trvání se jí podařilo vytvořit obsáhlou sbírku nejvýznamnějších a nejhodnotnějších děl tohoto období. Při prohlídce stálé expozice tak můžete shlédnout symbolistní a realistická díla Jakuba Schikanedera, Jana Preislera a Antonína Slavíčka. Prvky expresionismu, fauvismu a kubismu lze pozorovat v obrazech Josefa Čapka, Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Muziky, Antonína Procházky nebo Václava Špály. Také tu najdete surrealistická díla Jindřicha Štyrského, Toyen či Františka Ja-

The Karlovy Vary region is full of many unique natural and historical monuments that are worth visiting. It also offers many interesting opportunities for cultural activities as well as sport activities. Some of the activities will be introduced in our series. In case you are interested in visiting or participating in the activities, please contact the concierge office. The office will gladly provide all the necessary information to help you organize the trip, transport, tickets and other matters as needed.

nouška. K velmi významnému celku galerijních sbírek patří díla Josefa Istlera, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Zbyška Siona, Jiřího Valenty a Jiřího Johna z let šedesátých. Podobu stálé expozice českého umění uzavírá kolekce tvorby skupiny 12/15 a několika významných osobností soudobého

Krásenská Tower The lookout tower is located approximately 1 km south of Krásno village on the Krásensky Hill, and offers a nice panoramic view of the tips of Slavkovský Forrest, Tepelská Highlands, and the hills around Karlovy Vary, Sokolov and Mariánske Lázně. In order


www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

life

IMPERIAL

волизма и реализма. Элементы экспрессионизма, фовизма и кубизма присутствуют в картинах Йозефа Чапека, Эмиля Филлы, Богумила Кубишты, Франтишека Музики, Антонина Прохазки или Вацлава Шпалы. Здесь также выставлены сюрреалистические работы Йиндржиха Штырского, Тойен или Франтишека Яноушека. Очень важный комплекс коллекций галереи составляют работы Йозефа Истлера, Вацлава Боштика, Микулаша Медека, Збышка Сиона, Йиржи Валенты и Йиржи Джона с шестидесятых годов. Постоянную экспозицию чешского искусства завершает коллекция творчества группы 12/15 и нескольких видных представителей современного чешского искусства – Зденека Сыкоры, Карела Непраша, Веры Яноушковой, Ольги Карликовой, Ярослава Роны, Петра Никла, Отакара Славика или Станислава Юдла. Программа временных выставок преимущественно отражает современное творчество представителей разных поколений и художественных течений, прежде всего, в чешском искусстве.

 deutsch

In der Karlsbader Region gibt es zahlreiche einzigartige Sehenswürdigkeiten aus Natur und Geschichte, die es sich ganz sich lohnt zu besuchen. Außerdem bietet sie viele interessante Gelegenheiten für kulturelle und sportliche Erlebnisse. Einige davon stellen wir Ihnen in unserer Serie vor. Falls Sie Interesse haben, diese zu besuchen oder daran teilzunehmen, können Sie sich an unsere ConciergeMitarbeiter wenden, die Ihnen gerne weitere Informationen gewähren sowie bei der Organisierung von Ausflügen, Transfers, Eintrittskarten u.a. gemäß Ihren Wünschen behilflich sind.

Aussichtsturm Krásno Der Aussichtsturm befindet sich ca. 1 km südlich der Gemeinde Krásno auf dem Krásno-Hügel und bietet einen bezaubernden Rundblick auf die Hügel des Kaiserwaldes (Slavkovský les) und Tepler Berglandes (Tepelská vrchovina) sowie die Berge um Karlovy Vary, Sokolov und Mariánské Lázně. Für eine bessere Orientierung in der Landschaft sind auf der gesamten Wandelbühne Tafeln mit der Abbildung und Beschreibung der umliegenden Dominanten angebracht. Interessant ist der Aussichtsturm dank seiner Wendeltreppe mit 125 Stufen, die sich ungewöhnlich auf der Außenseite des fünfundzwanzig Meter hohen Turmes befindet und an den Turm von Babylon erinnert. Errichtet wurde der Turm während der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 1933 bis 1935, um den Menschen von Krásno Arbeit zu geben. Die Gemeinde widmete für dessen Bau – nach einem Entwurf des hiesigen Bildhauers Willi Russ und Architekten Fritz

11

Jiří John aus den sechziger Jahren. Das Antlitz der Dauerexposition der tschechischen Kunst schließt die Kollektion des Schaffens der Gruppe 12/15 sowie einiger bedeutender Persönlichkeiten der zeitgenössischen tschechischen Kunst – Zdeněk Sýkora, Karel Nepraš, Věra Janoušková, Olga Karlíková, Ja-

derung auf dem Gebiet des Kaiserwaldes reicht bis in das 13. Jahrhundert zurück; im 16. Jahrhundert zum Beispiel gehörte es sogar zu den größten Zinnlieferanten Europas. In der Dauerexposition können Sie mehr über den Bergbau der frühen Neuzeit, die Geschichte des Erz- und Kohlenabbaus sowie über Mineralogie und Geologie erfahren. Auf einer Fläche von 85 tausend Quadratmetern sind hier an die 13 Gebäude und Objekte zu sehen. Erhalten geblieben sind das Gebäude der Aufbereitung, das Werkstattobjekt, der Förderturm aus dem Jahr 1997 und das Fördergebäude, der Maschinenraum, die Pförtnerloge sowie eine der ältesten Transformatorenstationen auf tschechischem Gebiet. Sie können auch durch einen erbauten künstlichen Erzstollen gehen und zahlreiche bergbauliche Denkmäler und Sehenswürdigkeiten besichtigen, wie z.B. eine fahrbare Bergarbeiter-Toilette. Die Fahrt mit der Grubenbahn wird ganz sicher auch Ihren Kindern gefallen.

Карловарская картинная галерея Галерея предлагает вниманию посетителей чешское искусство ХХ

Музей горного дела в Красно Этот музей является филиалом Краевого музея Карловарского края. Он расположен на территории исторической оловянной шахты Вильгельм, которая с несколькими перерывами работала с 1916 года до 90-х годов ХХ века. История добычи металлических руд в области Славковского леса восходит к XIII веку, а в XVI веке эта область была одним из самых крупных поставщиков олова в Европе. Постоянная экспозиция посвящена горному делу начала нового времени, истории добычи руд и угля, минералогии и геологии. На площади 85 тысяч квадратных метров расположены 13 зданий и объектов, среди которых обогатительный цех, мастерские, надшахтный копер 1997 года и надшахтное здание, машинный цех, КПП и одна из самых старых подстанций на терри-

века. За время существования галереи удалось собрать большую коллекцию самых значительных и ценных работ этого периода. В ходе осмотра постоянной экспозиции Вы сможете ознакомиться с работами Якуба Шиканедера, Яна Прейслера и Антонина Славичека в стиле сим-

тории Чехии. Вы также сможете посетить искусственную рудную штольню, и осмотреть множество горняцких памятников и достопримечательностей, например, передвижной шахтерский туалет. Вашим детям обязательно понравится по ездка в шахтерском поезде.

дах, чтобы обеспечить работой жителей Красна. На строительство башни по проекту местного скульптора Вилли Русса и архитектора Фрица Гофмана село выделило участок и дерево, тогда как добыча камня осуществлялась прямо на месте. Ничего удивительного, что благодаря своей красоте Красненская башня была задействована в съемках фильма «Ангельское лицо».

 по-русски

На территории Карловарского региона расположено множество уникальных природных и исторических памятников, которые определенно стоит посетить. Кроме того, здесь есть ряд интересных возможностей для культурного и спортивного досуга. Некоторые из них мы представим Вам в рамках нашего сериала. В том случае, если Вы захотите посетить памятники или принять участие в мероприятиях, можете обратиться к сотрудникам консьерж-сервиса, которые охотно предоставят Вам необходимую информацию, помогут организовать экскурсию, обеспечат транспорт, билеты и все необходимое в соответствии с Вашими требованиями.

Hoffmann – das Grundstück sowie Holz; die Steine wurden direkt vor Ort gewonnen. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Aussichtsturm von Krásno angesichts seiner Attraktivität auch in dem Film Engelsgesicht spielte.

Kunstgalerie Karlovy Vary Die Galerie stellt ihren Besuchern tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts vor. Während ihrer Existenz ist es ihr gelungen, eine umfangreiche Sammlung bedeutendster und wertvollster Werke jener Epoche zusammenzustellen. Während der Besichtigung der Dauerexposition können Sie so die symbolistischen und realistischen Werke von Jakub Schikaneder, Jan Preisler und Antonín Slavíček sehen. Elemente des Expressionismus, Fauvismus und Kubismus sind in den Gemälden von Josef Čapek, Emil Filla, Bohumil Kubišta, František Muzika, Antonín Procházka und Václav Špála zu sehen. Sie finden hier auch surrealistische Werke von Jindřich Štyrský, Toyen oder František Janoušek. Zu dem sehr bedeutsamen Komplex der Galeriesammlungen gehören Werke von Josef Istler, Václav Boštík, Mikuláš Medek, Zbyšek Sion, Jiří Valenta und

roslav Róna, Petr Nikl, Otakar Slavík und Stanislav Judl. Das Programm kurzzeitiger Ausstellungen verfolgt vor allem das gegenwärtige Kunstgeschehen verschiedener Generationen und Kunstrichtungen und orientiert sich vor allem auf das tschechische Schaffen.

Bergbaumuseum Krásno Dieses Museum ist Bestandteil des Bezirksmuseums der Karlsbader Region. Es entstand auf dem Gelände der historischen Zinngrube Vilém, die mit vielen Unterbrechungen von 1916 bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts in Betrieb war. Die Geschichte der Erzför-

Красенская смотровая башня Смотровая башня расположена приблизительно в 1 км к югу от села Красно на Красненском холме, и с нее открывается красивая круговая панорама на вершины Славковского леса, Тепельской возвышенности, холмы в окрестностях Карловых Вар, Соколова и Марианских Лазней. Для удобства ориентации по периметру обзорной площадки установлены таблички с описанием и изображением окрестных доминант. Интересной особенностью 25-метровой смотровой башни является наружная спиральная лестница со 125 ступеньками, благодаря которой она напоминает Вавилонскую башню. Башня была построена во времена мирового экономического кризиса в 1933-35 го-


12

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Luxusní ubytování

view hotel imperial

with option of up to 2 additional beds corresponds to *** category, all other hotel services are provided in the main Hotel Imperial building and therefore correspond to **** Superior category. The rooms have their own bathroom with a sink, shower and hairdryer. You can use basic hygienic items, hotel handtowels and towels, and bath robe during your stay. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; fridge ▪ Catering: Restaurant Prague

s jedinečným výhledem na Karlovy Vary Luxurious accommodations with a unique view of Karlovy Vary Luxuriöse Unterkunft mit einmaligem Blick auf Karlovy Vary Роскошные номера с уникальным видом на Карловы Вары dově hotelu Imperial a odpovídají tedy třídě **** Superior. Pokoje mají vlastní koupelnu s umyvadlem, sprchou a fénem. Během pobytu můžete využít základní hygienické potřeby, hotelové ručníky a osušky, župan. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; lednička ▪ Stravování: Restaurant Prague

1

▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma ▪ Stravování: Restaurant Paris

Stylové pohodlí a špičková kvalita služeb hotelu Imperial, který je karlovarskou dominantou již od roku 1912, uspokojuje i ty nejnáročnější hosty ze všech koutů světa. Potvrzují to mimo jiné ocenění „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, udělená světovou asociací World Travel Awards v letech 2008, 2006 a 2005. Hotel Imperial**** Superior rozhodně neusíná na vavřínech a pro spokojenost svých hostů stále dělá maximum: průběžně modernizuje hotelové prostředí a velkou péči věnuje také odbornému růstu svých zaměstnanců, jejichž profesionalita a osobní přístup k hostům vytvářejí skvělou atmosféru, pro kterou se sem lidé tak rádi vracejí. Ostatně, zažít to můžete i vy. Více informací naleznete na www.spa-hotel-imperial.cz

4/ Superior Suite Luxusní apartmá o rozloze 58 m2 s oddělenou obývací a spací částí. Koupelna s vanou, dvěma umyvadly, dvěma WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. Na uvítanou je připraveno občerstvení – ovoce, láhve vína a minerální vody. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Paris

5/ Deluxe Suite Přepychové apartmá s balkonem o minimální rozloze 165 m2 s oddělenou obývací a spací částí. Luxusní koupelna s vířivou vanou a sprchovým koutem, dvěma umyvadly, dvěma WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během

Check-in od 14.00 / Check-out do 12.00 ▪ Úklidová služba: každodenní úklid pokoje; doplňování koupelnové kosmetiky; četnost výměny ručníků a osušek si v rámci green managementu určuje host; výměna ložního prádla; doplňování minibaru; za poplatek: praní prádla, chemické čištění oděvů, žehlení ▪ Další služby: portýr; úschovna zavazadel; směnárna; sekretářské služby - fax, tiskárna, business centrum s přístupem na internet, kopírování; domácí zvířata po předchozí dohodě za poplatek english

Stylish comfort and the top quality services of Hotel Imperial, which has been a dominant feature of Karlovy Vary since 1912, satisfies even the most demanding guests from all parts of the world. This is confirmed, besides others, by the „Czech Republic´s Leading Spa Resort“ award, by the World Travel Awards in 2008, 2006, and 2005. Hotel Imperial**** Superior is definitely not sleeping on its laurels and continues to do the maximum for the satisfaction of its guests: the hotel continues to update the hotel environment and also devotes great care to the professional growth of its employees, whose professionalism and personal approach to guests create a great atmosphere for which people keep coming back. You can experience it for yourself.

40 m2, with optional additional bed. A bathroom with a bathtub, sink, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. Mineral water at your arrival as a welcome present. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet; balcony ▪ Catering: Restaurant Prague 3/ Suite Comfortably furnished suite of 47 m2, with separated bedroom and livingroom sections and with optional additional bed. A bathroom with a bathtub, two sinks, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. Refreshments – a bottle of wine and mineral water - at your arrival as a welcome present. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet ▪ Catering: Restaurant Paris

4/ Superior Suite A luxuriously furnished suite of 58 m2, with separated bedroom and livingroom sections. A bathroom with a bathtub, two sinks, two waterclosets, a bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. Refreshments – fruit, a bottle of wine and mineral water - at your arrival as a welcome present. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet; balcony ▪ Catering: Restaurant Paris 5/ Deluxe Suite A luxurious suite with a balcony and a minimum 165 m2, with separated bed-

1/ Standard Room Pohodlně zařízený jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj o rozloze 18 až 27 m2; dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky. Koupelna s vanou, umyvadlem, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma ▪ Stravování: Restaurant Prague

2/ Superior Room Pohodlně zařízený dvoulůžkový pokoj o rozloze 40 m2 s možností přistýlky. Koupelna s vanou, umyvadlem, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky, osušky a pantofle. Na uvítanou je připravena minerální voda. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Prague

3/ Suite Pohodlně zařízené apartmá o rozloze 47 m2 s oddělenou obývací a spací částí s možností přistýlky. Koupelna s vanou, dvěma umyvadly, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. Na uvítanou je připraveno občerstvení - láhev vína a minerální vody.

2

pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky, osušky, župan a pantofle. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; DVD přehrávač; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Paris

6/ Villa Standard Room - Depandance Villa Hoffman Ubytování v těchto jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích o rozloze 18 až 29 m2 s možností až 2 přistýlek odpovídá třídě ***, všechny další hotelové služby jsou poskytovány v hlavní bu-

1/ Standard Room Comfortably furnished single or double room, 18 - 27 m2; double room with optional additional bed. A bathroom with a bathtub, sink, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; free internet ▪ Catering: Restaurant Prague

2/ Superior Room Comfortably furnished double room,

3

room and livingroom sections. A luxurious bathroom with whirlpool tub and shower enclosure, two sinks, two waterclosets, a bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel handtowels, towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; telephone; safe box; minibar; DVD player; free internet; balcony ▪ Catering: Restaurant Paris

6/ Villa Standard Room - Depandance Villa Hofman The accommodation in these single or double rooms with footage of 18-29 m2

Check-in time 2 P.M. / Check-out time 12 P.M. ▪ Room service: daily room cleaning; restocking bathroom cosmetics; the frequency of exchanging the handtowels and towels is under the green management determined by the guest; exchanging bed sheets; restocking minibar; additional fee: laundry, dry cleaning, ironing ▪ Other services: bell boy; luggage office; money exchange; office services - fax, printer, business center with internet access, copying; pets, upon previous agreement for additional fee

 deutsch

Der stilvolle Komfort und die Spitzenqualität der Serviceleistungen des Hotels Imperial, das bereits seit 1912 die Dominante von Karlsbad ist, befriedigt selbst die anspruchsvollsten Gäste aus allen Ecken der Welt. Dies bestätigen unter anderem auch die Auszeichnungen „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, welche die Weltassoziation World Travel Awards in den Jahren 2008, 2006 und 2005 vergeben hat. Das Hotel Imperial**** Superior ruht sich ganz sicher nicht auf den Lorbeeren aus und gibt für die Zufriedenheit seiner Gäste sein Maximum: sukzessiv modernisiert es das Hotelambiente und widmet große Aufmerksamkeit auch dem fachlichen Wachstum seiner Mitarbeiter, deren Professionalität und persönliches Engagement den Gästen gegenüber die perfekte Atmosphäre schaffen, wegen welcher die Gäste gerne wiederkommen. Übrigens – erleben können das auch Sie. 1/ Standard Room Gemütlich eingerichtetes Ein- oder Zweibettzimmer von 18 bis 27 m2; Zweibettzimmer mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne, Waschtisch, WC, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Handtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet ▪ Verpflegung: Restaurant Prague

2/ Superior Room Gemütlich eingerichtetes Zweibettzimmer von 40 m2 mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne, Waschtisch, WC, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel, Handtücher, Badetücher und Pantoffeln zur Verfügung. Zur Begrüßung gibt es ein Mineralwasser. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet ▪ Verpflegung: Restaurant Prague 3/ Suite Gemütlich eingerichtetes Appartement von 47 m2 mit getrenntem Wohnund Schlafbereich mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne, zwei Waschtischen, WC, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Hotelhandtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. Zur Begrüßung erwartet Sie eine Erfrischung – eine Flasche Wein und Mineralwasser ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet ▪ Verpflegung: Restaurant Paris

4/ Superior Suite Luxusappartement von 58 m2 mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich. Bad mit Wanne, zwei Waschtischen, zwei WCs, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Handtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. Zur Begrüßung gibt es eine Erfrischung – Obst, eine Flasche Wein und Mineralwasser


13

life

IMPERIAL

день заезда минеральная вода в номере. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Prague»

▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Paris

5/ Deluxe Suite Prachtvolles Appartement mit Balkon von einer Mindestgröße von 165 m2 mit getrenntem Wohn- und Schlafbereich. Luxuriöses Bad mit Whirpool-Badewanne und Duschecke, zwei Waschtischen, zwei WCs, Bidet, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes

всемирной ассоциацией «World Travel Awards» в 2008, 2006 и 2005 годах. «Hotel Imperial»**** Superior не почивает на лаврах и постоянно прилагает все усилия, чтобы его гости не остались разочарованными: систематически модернизирует внутреннее убранство отеля и уделяет большое внимание профессиональному росту своих сотрудников, профессионализм которых и индивидуальный подход к гостям создают чудесную атмосферу,

5

stehen Ihnen Hygienebedarf, Handtücher, Badetücher, Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; DVD-Player; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Paris

6/ Villa Standard Room - Depandance Villa Hofman Die Unterkunft in diesen Ein- oder Zweibettzimmern von 18 bis 29 m2 mit der Möglichkeit von bis zu 2 Aufbettungen entspricht Kategorie ***; alle weiteren Hotelleistungen werden im Hauptgebäude Imperial gewährt und entsprechen damit Kategorie **** Superior. Die Zimmer haben ein eigenes Bad mit Waschtisch, Dusche und Fön. Während des Aufenthaltes können Sie üblichen Hygienebedarf, Handtücher und Badetücher sowie Bademantel nutzen. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Kühlschrank ▪ Verpflegung: Restaurant Prague

Check-in ab 14.00 / Check-out bis 12.00 ▪ Zimmerservice: tägliche Reinigung des Zimmers; Ergänzung der Badkosmetik; Häufigkeit des Hand- und Badetuchwechsels bestimmt der Gast im Rahmen des Greenmanagements selbst; Bettwäschewechsel; Ergänzung der Minibar; gegen Gebühr: Wäschewaschen, chemische Kleiderreinigung, Bügeln ▪ Weitere Serviceleistungen: Portier; Gepäckaufbewahrung; Wechselstube; Büroservice – Fax, Drucker, Businesscentrum mit Internetanschluss, Kopieren; Haustiere nach vorheriger Absprache gegen Gebühr по-русски

Ostatně, zažít to můžete i vy. Стильный комфорт и высокое качество услуг «Hotel Imperial», который является доминантой Карловых Вар с 1912 года, удовлетворит и самых требовательных гостей со всех уголков мира. Помимо прочего, это подтверждают награды «Czech Republic´s Leading Spa Resort», присужденные

заставляющую возвращаться сюда из года в год.

1/ «Standard Room» Комфортно оснащенный одно- или двухместный номер площадью от 18 до 27 м2; двухместный номер с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной, умывальником, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки.

4/ «Superior Suite» Апартамент класса люкс площадью 58 м2 с отдельной жилой и спальной частью. Ванная комната с ванной, двумя умывальниками, двумя туалетами, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. В честь приезда – фрукты, бутылка вина и минеральной воды. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Paris»

5/ «Deluxe Suite» Роскошный апартамент с балконом площадью не менее 165 м2 с отдельной жилой и спальной частью. Роскошная ванная комната с джакузи и душевой кабиной, двумя умывальниками, двумя туалетами, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; DVD-плеер; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Paris» 6/ «Villa Standard Room» - Depandance «Villa Hofman» Проживание в этих одно- или двухместных номерах площадью от 18 до 29 м2 с возможностью установки до 2 дополнительных кроватей соответствует категории ***, все остальные услуги предоставляются в главном здании отеля Imperial и соответствуют категории **** Superior. В номерах отдельная ванная комната с умывальником, душем и феном. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; холодильник ▪ Питание: «Restaurant Prague»

Check-in с 14.00 / Check-out до 12.00 ▪ Обслуживание номеров: ежедневная уборка номера; пополнение косметики для ванной; в рамках green management частота смены отельных и банных полотенец по усмотрению гостя; смена постельного белья; пополнение минибара; за отдельную плату: стирка белья, химчистка, глажка ▪ Остальные услуги: портье; камера хранения; обмен валют; секретарские услуги - факс, принтер, бизнес-центр с доступом к интернету, копирование; домашние животные по предварительной договоренности за до плату 6

▪ Оснащение: телевизор: телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет ▪ Питание: «Restaurant Prague»

2/ «Superior Room» Комфортно оснащенный двухместный номер площадью 40 м2 с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной, умывальником, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца и тапочки. В

STYLISH

Member of Imperial Karlovy Vary Group

ENGLISH CLUB CZ Menu „Club Imperial“ ≈ Bohatá nabídka vín a koktejlů ≈ Živá hudba ≈ Taneční parket ≈ Páteční jazzové večery ≈ Aktuální interior program na modern našich webových stránkách ENG Blues Café menu Menu „Club Imperial“ ≈ Wide selection of wines and broad variety drinks cocktails ≈ Live Music ≈ Dance Floor ≈of Friday Jazz Evenings ≈ Current programme available on our website

dancing floor D Menü „Club Imperial“ ≈ Breite live Auswahl musican Cocktails und Weinen ≈ Live-Musik ≈ Tanzparkett ≈ freitags Jazz-Abende summer terrace ≈ Aktuelles Programm auf unseren Webseiten RU Гастрономические деликатесы ≈ Широкий выбор вин и коктейлей ≈ Живая музыка ≈ Тaнцевальный паркет ≈ from 9.00 untilпрограмма 24.00 Пятничные open Вечераdaily джаза ≈ Актуальная – на наших интернетовых страницах phone: +420 353 204 111

Karlovy Vary, Jarní 1 www.sanssouci.kv.cz 20.00 – 03.00 open daily

Phone: +420 353 203 761 Karlovy Vary, Libušina 18 www.spa-hotel-imperial.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

4

3/ «Suite» Комфортно оснащенный апартамент площадью 47 м2 с отдельной жилой и спальной частью, с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной, двумя умывальниками, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарногигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. В честь приезда – бутылка вина и минеральной воды. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет ▪ Питание: «Restaurant Paris»


14

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Zpestřete si pobyt v lázních

series part 1

dalšími léčebnými a wellness procedurami podle vlastního výběru

Make your spa stay more interesting with additional healing and wellness procedures of your choice

Gestalten Sie Ihren Kuraufenthalt bunter durch weitere Kur- und Wellnessbehandlungen nach eigener Wahl

Разнообразьте отдых на курорте дополнительными лечебными и велнес-процедурами по своему выбору 

ními ionty, které našemu tělu v přirozeném prostředí chybí. Spa Resort Sanssouci ▪ Cena: 250 Kč ▪ Doba trvání: cca 50 minut english

You can choose from a wide variety of procedures offered by Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci regardless of which facility you have accommodations. There are no problems in arranging a consultation with a spa physician. If you are interested in some of the procedures that are offered, they will be sold only upon a physician’s referral. We wish you a great experience. For inspiration we have listed some of the services we offer:

Aqua Walking Maybe you are one of the fans of Nordic Walking, which nowadays is common exercise. If you have not yet experienced Aqua Walking, it is an exercise, which involves walking with Nordic walking poles under water. This exercise is recommended by physicians for all age groups including non-swimmers, and especially to those with hurting joints. Similarly as while aqua aerobics, while walking in the pool, the water provides resistance, thus strengthen the majority of muscles while being gentle on your joints and improving your shape and body resistance. Thanks to the Nordic walking poles, the upper limbs’ muscles get involved, including the trapeziums, which are very important for correct body posture. Simply put, Aqua Walking is a natural and very gentle movement that anybody can do.

Vybírat si můžete ze široké nabídky procedur hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci bez ohledu na to, ve kterém z těchto dvou zařízení pobýváte. Také není žádný problém domluvit si konzultaci s lázeňským lékařem, pokud budete mít zájem o některé z procedur, které jsou prodejné pouze s lékařským doporučením. Přejeme Vám skvělé zážitky a přinášíme trochu inspirace.

Aqua Walking Možná, že patříte k vyznavačům chůze s holemi Nordic walking, který je dnes už běžným způsobem pohybu. Možná jste ale ještě nevyzkoušeli Aqua Walking, chůzi se speciálními hůlkami pod vodou, kterou lékaři doporučují všem věkovým skupinám i neplavcům, zvláště pak těm, kteří mají bolavé klouby. Při chůzi v bazénu totiž podobně jako při aqua aerobiku překonáváte odpor vody, a tak posilujete většinu svalů, přičemž šetříte klouby, zlepšujete si kondici i obranyschopnost organismu. Díky speciálním hůlkám nejsou vynechány ani svaly horních končetin včetně mezilopatkových svalů, které jsou důležité pro správné držení těla. Zkrátka Aqua Walking je přirozeným, velmi příjemným pohybem, který zvládne každý. Spa Resort Sanssouci ▪ Cena: 200 Kč ▪ Doba trvání: cca 50 minut

Masáž Candella Jde o originální relaxační metodu, kterou vyhledávají všichni, kteří si chtějí dopřát nevšední zážitek. Harmonizující masáž vonným olejem svíčky a její tlumené světlo vyvolávají pocit pohody a dokonalého uvolnění. Oheň svíčky nejenže vytvoří uklidňující atmosféru, ale poskytuje také příjemně zahřátý masážní olej bohatý na minerály a hydratační látky. Zahřáté, voňavé, čistě přírodní ingredience působí jemně, ale intenzivně na vaše tělo a obnoví jeho energii. Masážní svíčky obsahují kvalitní přírodní vosky (směs sójového oleje a včelího vosku), parfémy a éterické oleje, které jsou ideální pro relaxaci a regeneraci svalů. Vybrat si můžete z několika esencí: karamelovou pro celkovou obnovu energie; čokoládovou k vyhlazení pokožky, odplavení toxických látek a uvolnění ztuhlých svalů; vanilkovou, která působí antidepresivně, uklidňuje a zjemňuje pokožku; jasmínovou s výrazným relaxačním účinkem; japonský lotos, který je symbolem léta a čistoty, má výrazné oxidační a omlazující účinky. Hotel Imperial ▪ Cena: 1 500 Kč ▪ Doba trvání: cca 50 minut

Solná jeskyně Pobyt v solné jeskyni podle odborníků vydá za tři dny strávené u moře. V podstatě jde o speciálně upravenou

komoru, jejíž podlahu, stěny a strop tvoří bloky solné rudy. Sůl tu najdeme též na podlaze ve formě jemných krystalků. Ve stěnách jsou zabudovány skryté mikrokanálky, které jsou osou důmyslného systému topení a klimatizace, udržujícímu prostor ve stabilní teplotě těsně nad 20 °C. Právě při této op-

timální teplotě totiž dochází k pozvolnému vypařování soli a vytvoření výjimečného mikroklimatu, tzv. ionizaci vzduchu. Princip ionizace je jednoduchý – sůl při vypařování prosycuje vzduch cennými bioprvky a negativ-

Spa Resort Sanssouci ▪ Price: 200 CZK ▪ Duration: approx. 50 minutes

Candella massage Candella massage is an original relaxation technique sought out by those looking for an extraordinary experience. A harmonizing massage using scented candle oil and dimmed lighting bring the feel of peace and perfect re-

laxation. The candlelight not only creates a calming atmosphere, but also provides pleasantly warm massage oil rich in minerals and hydrating substances. Warmed up, fragrant and clean natural ingredients act gently but effec-

tively on your body to renew your energy. The massage candles, which are ideal for relaxation and muscle regeneration, contain high quality natural wax that is a mixture of soy oil and bee wax, scents and essential oils. You can choose from several essences: caramel, for overall energy recovery; chocolate, to smooth out skin, washing away toxins and relaxation of stiff muscles; vanilla which acts as an anti-depressant, has a calming effect and refines complexion; jasmine with a strong relaxation effect; Japanese lotus which is the symbol of summer and cleanliness, Japanese lotus also has significant oxidizing and rejuvenating effects. Hotel Imperial ▪ Price: 1 500 CZK ▪ Duration: approx. 50 minutes

Salt Cave According to specialists, a stay in a salt cave is worth 3 days spent by the ocean. A salt cave is a specially adjusted chamber with the floor, walls and ceiling made out of salt ore blocks. You will also find salt on the floor – in the form of fine crystals. The walls have built-in hidden micro channels which are the axis of a sophisticated system of heating and air-conditioning, maintaining the chamber at a stable temperature just above 20 °C. This is the optimum temperature in which the salt is slowly vaporized and creates an exceptional microclimate with air ionization. The ionization principle is simple – while vaporizing, the salt saturates the air with precious bio-elements and negative ions that are lacking in our body in our natural environment. Spa Resort Sanssouci ▪ Price: 250 CZK ▪ Duration: approx. 50 minutes

 deutsch

Auswählen können Sie aus dem breiten Angebot des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci, ungeachtet dessen, in welchem der beiden Hotels Sie wohnen. Es ist auch kein Problem, eine Konsultation mit dem Kurarzt zu vereinbaren, sofern Sie an Behandlungen interessiert sind, die nur mit ärztlicher Empfehlung käuflich erhältlich sind. Wir wünschen Ihnen angenehme Erlebnisse und geben Ihnen hier einige Inspirationen.

Aqua Walking Vielleicht gehören Sie zu den Anhängern des Nordic walking, einer heute bereits üblichen Art und Weise der Bewegung, und haben dabei Aqua Walking noch nicht probiert, das Gehen mit speziellen „Stöcken“ unter Wasser, das die Ärzte für alle Alterskategorien und auch Nichtschwimmer, aber ganz besonders denjenigen, die an Gelenkschmerzen leiden, empfehlen. Beim Laufen im Wasserbecken überwinden Sie nämlich, ähnlich wie beim Aquaaerobic, den Wasserwiderstand und stärken somit einen großen Teil Ihrer Muskeln, wobei die Gelenke verschont werden. Die Kondition und die Abwehrfähigkeit des Organismus verbessern sich. Dank der speziellen „Stöcke“ werden auch die Muskulatur der Arme sowie die Muskeln zwischen den Schulterblättern, die wichtig sind für eine richtige Körperhaltung, nicht vernachlässigt. Kurzum - Aqua Walking ist 


Spa Resort Sanssouci U Imperiálu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Spa Resort Sanssouci

Culinary Events ≈ Floating

SLEDUJTE PLAKÁTY U CONCIERGE ▪ LOOK FOR POSTERS AT THE HOTEL CONCIERGE ▪ BEACHTEN SIE DIE PLAKATE BEIM CONCIERGE ▪ СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ У КОНСЬЕРЖ- СЛУЖБЫ

Květinová aranžmá přesně podle vašich představ

Restaurant Opera at Green House

à la carte

[CZ] Lákavé speciality mezinárodní kuchyně ■ Show kitchen ■ otevřeno 12.00-15.00 a 18.00-22.00 h

[RU] Соблазнительные деликатесы международной кухни ■ Кулинарное шоу ■ Открыто 12-15 и 18-22

SPA&WELLNESS

[ENG] Tempting international specialties ■ Show kitchen ■ Open daily 12.00-15.00 and 18.00-22.00

[D] Verlockende Spezialitäten der internationalen Küche ■ Show kitchen ■ geöffnet 12.00-15.00 und 18.00-22.00 Uhr

reservation at: tel: +420 353 207 313

[ENG] Flower arrangement according to your wishes [D] Blumenarrangements genau nach Ihren Vorstellungen [RU] Аранжировка букетов по Вашему желанию Objednávka květin u concierge / Order flowers at the hotel concierge Blumenbestellung beim Concierge / Заказы букетов у консьерж-службы

at Spa Resort Sanssouci

[CZ] Vyzkoušejte Floating – koupel s takovou koncentrací soli, jakou má voda v Mrtvém moři [ENG] Try floating – a bath with such a concentration of salt as in the Dead Sea

časování procedur / timing procedures Terminvergabe / Расписание процедур

[D] Probieren Sie Floating – ein Bad mit einer Salzkonzentration, wie es das Wasser im Toten Meer hat. [RU] Флоутинг – ваннa с концентрацией соли, подобной Мертвому морю

tel: +420 353 207 540

Přijďte a vyzkoušejte nejnovější wellness procedury z naší široké nabídky Come and try the latest wellness trends added to the large number of our procedures Kommen Sie und probieren Sie die neuesten Wellnessbehandlungen aus unserem breiten Angebot Приглашаем Вас попробовать новейшие спа-процедуры из нашего широкого ассортимента [CZ] Harmonizující koupele • Afrodita • Kleopatra • Vinná lázeň • Pivní lázeň • Koupel s přísadami slouží k relaxaci, navození vnitřní rovnováhy, vyživuje a zvláčňuje pokožku Thalassotherapie • Relaxační a kosmetická procedura s možností výběru přísady (thalasso / thalaspa, skořicový zábal, aloe vera, atd.)

Shiatsu masáž • Komplexní metoda vycházející z tradiční čínské medicíny A mnoho dalších…

Náš profesionální tým je Vám kdykoli k dispozici.

[ENG] Harmonizing baths • Aphrodite • Cleopatra • Wine bath • Beer bath • Baths with herbs or salts promote relaxation, bring about inner balance, nourish and hydrate skin

Thalassotherapy • A relaxation and cosmetic procedure with therapeutic preparations chosen by the client (thalassic spa, cinnamon wrap, aloe vera, etc.)

Shiatsu massage • A comprehensive massage method based on traditional Chinese medicine practice And much, much more…

Our professional team is always here to assist you.

[DE] Harmonisierende Bäder • Afrodita • Kleopatra • Weinbad • Bierbad • Bäder mit Zusätzen dienen der Entspannung sowie Herbeiführung des inneren Gleichgewichts, ernähren die Haut und machen sie geschmeidig

[RU] Гармонизирующие ванны • Афродита • Клеопатра • Винная ванна • Пивная ванна • Ванны с добавками служат для релаксации и восстановления внутреннего баланса, они питают и смягчают кожу

Shiatsu Massage • eine Komplexmethode aus der traditionellen chinesischen Medizin

Массаж шиацу • Комплексный метод, основанный на традиционной китайской медицине

Unser professionelles Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Наш профессиональный коллектив всегда к Вашим услугам.

Thalassotherapie • eine entspannende und kosmetische Behandlung mit der Möglichkeit der Wahl der Kosmetikprodukte (Thalasso / Thalaspa, Zimtpa-ckung, Aloe Vera usw.)

Und viele andere…

Талассотерапия • Релаксационная и косметическая процедура с выбором добавок (талассо / таласпа, компрессы и укутывания с корицей, алоэ вера и т.д.)

И многое другое…

Tel.: +420 353 207 540


16

life

IMPERIAL

BEAUTY SERVICES at Spa Resort Příjemná péče podle nejnovějších trendů Pleasant care according to the latest trends Angenehme Pflege nach neuesten Trends Приятный уход в соответствии с новейшими трендами

[CZ] Kadeřnictví ▪ stylové účesy podle vašeho přání ▪ odborné poradenství ▪ vlasové přípravky L’Oreal Kosmetika ▪ perfektní make-up a péče o pleť ▪ odborné poradenství ▪ kosmetika SOTHYS Manikúra ▪ úprava nehtů ▪ kosmetika ORLY a OPI Pedikúra ▪ profesionální ošetření nohou ▪ ORLY a OPI Objednávky beauty služeb u hotelové concierge

[ENG] Hairdresser’s ▪ stylish haircuts according to your wishes ▪ professional advice ▪ L’Oreal hair products Cosmetics ▪ perfect make-up and skin care ▪ professional advice ▪ SOTHYS cosmetic products Manicure ▪ nail care ▪ ORLY and OPI cosmetic products Pedicure ▪ professional foot care ▪ ORLY and OPI cosmetic products Orders of beauty services at the hotel concierge

Sanssouci

[D] Haarstudio ▪ stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ▪ fachliche Beratung ▪ Haarkosmetik L’Oreal Kosmetiksalon ▪ perfektes Make-up und Hautpflege ▪ fachliche Beratung ▪ Kosmetik SOTHYS Maniküre ▪ Nagelbehandlung ▪ Kosmetik ORLY und OPI Fußpflege ▪ professionelle Fußbehandlung ▪ ORLY und OPI Bestellungen der Beauty-Leistungen beim Hotelconcierge

[RU] Парикмахерская ▪ стильные прически в соответствии с Bашими пожеланиями ▪ профессиональные консультации ▪ средства для волос L’Oreal ▪ Косметика ▪ совершенный мейкап и уход за кожей ▪ рофессиональные консультации ▪ косметика SOTHYS ▪ Маникюр ▪ уход за ногтями ▪ косметика ORLY и OPI ▪ Педикюр ▪ профессиональный уход за ногами ▪ ORLY и OPI Заказ услуг у консьержа отеля

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

spa drinking cup 1 500 CZK

1 500 CZK

KALA AUREA

KALA AUREA REGINA

500 CZK KALA ALBA

WIT MO H T ERKING P AC H

1 000 CZK

Přijďte si k nám koupit nejnovější typ lázeňského pohárku na českém trhu. Inovativní měření objemu a tvar. The latest type of spa drinking cup on the Czech market is available at our hotels. Innovative volume measurement and shape. Bei uns erhalten Sie den neuesten Kurtrink-becher- Typ auf dem tschechischen Markt. Innovative Inhaltsangabe und Form. Купите у нас новейший тип курортного бокала в Чехии. Оригинальный дизайн, новаторское измерение объёма. Imperial Karlovy Vary Group

KALA PURA

Prodejní místa: Selling points: Verkaufsstellen: Места продажи:

Hotel Imperial - concierge tel: +420 353 203 112

Spa Resort Sanssouci - concierge Blue House: +420 353 207 313

Spa Resort Sanssouci - concierge Green House: +420 353 207 107


life

IMPERIAL

важны для хорошей осанки. Одним словом, «Aqua Walking» является естественным, очень приятным физическим упражнением, которое под силу каждому.

eine natürliche, sehr angenehme Bewegung, die Jeder bewältigt. Spa Resort Sanssouci ▪ Preis: 200 CZK ▪ Dauer: ca. 50 Minuten

«Spa Resort Sanssouci» ▪ Цена: 200 крон ▪ Продолжительность: около 50 минут

симости от того, в каком из них Вы остановились. Также не составит труда записаться на консультацию к курортному врачу, если Вы захотите заказать процедуру, для которой необходимо направление врача. Мы желаем Вам приятных впечатлений и хотели бы дать несколько рекомендаций

Массаж свечой «Candella» Это оригинальный метод релаксации, пользующийся популярностью у всех, кто ищет необыкновенные впечатления. Гармонизирующий массаж ароматическим маслом свечи и ее слабый свет создают ощущение комфорта и полного расслабления. Огонь свечи не только создает успокаивающую атмосферу, но и является источником массажного масла приятной температуры, богатого минералами и увлажняющими веществами. Нагретые, ароматные, исключительно натуральные ингредиенты мягко, но интенсивно воздействуют на Ваше тело и восстанавливают его энергию. Массажные свечи содержат качественные натуральные воски (смесь соевого масла и пчелиного воска), духи и эфирные масла, которые являются идеальным средством для релаксации и восстановления мышц. На Ваш выбор несколько эссенций: карамельная для общего восполнения энергии; шоколадная для разглаживания кожи, выведения токсинов и расслабления зажатых мышц; ванильная, действующая в качестве антидепрессанта, снимающая раздражение и смягчающая кожу; жасминовая, с сильным релаксационным эффектом; японский лотос, символизирующий лето и чистоту, обладает ощутимым антиоксидантным и омолаживающим действием. «Hotel Imperial» ▪ Цена: 1 500 крон ▪ Продолжительность: около 50 минут

giftung und Lockerung verspannter Muskulatur; Vanille, die gegen Depressionen wirkt, beruhigt und die Haut zart werden lässt; Jasmin mit deutlich entspannender Wirkung; japanische Lotosblume, die das Symbol des Sommers und der Reinheit ist, mit starker Oxidations- und Verjüngungswirkung. Hotel Imperial ▪ Preis: 1 500 CZK ▪ Dauer: ca. 50 Minuten

Salzgrotte Ein Aufenthalt in der Salzgrotte ist laut Fachleuten wie ein dreitägiger Aufenthalt am Meer. Im Wesentlichen handelt es sich um eine speziell präparierte Kammer, deren Fußboden, Wände und Decke aus Salzblöcken bestehen. Salz finden wir hier außerdem auf dem Fußboden in Form feiner Kristalle. In den Wänden sind Mikrokanäle versteckt, welche die Achse eines sinnvollen Heiz- und Belüftungssystems bilden, die den Raum in einer stabilen Temperatur von knapp über 20°C halten. Genau bei dieser optimalen Temperatur kommt es nämlich zu einer sukzessiven Verdampfung des Salzes und Bildung eines einzigartigen Mikroklimas, der sog. Luftionisation. Das Prinzip der Ionisation ist einfach – das Salz reichert bei der Verdampfung die Luft mit wertvollen Bioelementen und negativen Ionen an, die unserem Körper in der natürlichen Umgebung fehlen. Spa Resort Sanssouci ▪ Preis: 250 CZK ▪ Dauer: ca. 50 Minuten

 по-русски

На Ваш выбор широкий ассортимент процедур «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci» вне зави-

«Aqua Walking» Возможно, Вы являетесь любителем скандинавской ходьбы с палками, которая уже стала популярным видом спорта. Но возможно, Вы еще не пробовали «Aqua Walking», ходьбу под водой со специальными палками, которую врачи рекомен-

дуют представителям всех возрастных категорий, в т.ч. и не умеющим плавать, прежде всего, тем, кто страдает от болей в суставах. При ходьбе в бассейне, как и при водной аэробике, Вы преодолеваете сопротивление воды, укрепляя большинство мышц, но при этом бережете суставы, улучшаете физическую форму и сопротивляемость организма. Благодаря специальным палкам не остаются без нагрузки и мышцы рук, включительно с междулопаточными мышцами, которые

Соляная пещера Один сеанс в соляной пещере, по мнению специалистов, стоит трех дней, проведенных у моря. Фактически, она представляет собой специальную камеру, пол, стены и потолок которой состоят из соляных блоков. Соль в виде мелких кристаллов покрывает и пол. В стенах содержатся скрытые микроканалы, составляющие ось замысловатой системы отопления и кондиционирования, поддерживающей постоянную температуру чуть выше 20 °C. Именно при этой оптимальной

температуре происходит постепенной испарение соли и формирование исключительного микроклимата, т.н. ионизация воздуха. Принцип ионизации прост – испаряющаяся соль насыщает воздух ценными биоэлементами и негативными ионами, которых не хватает в естественной среде.

«Spa Resort Sanssouci» ▪ Цена: 250 крон ▪ Продолжительность: около 50 ми нут

Children’s Corner DĚTSKÝ KOUTEK KINDERECKE ДЕТСКИЙ УГОЛОК

U nás si mají děti hostů Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci kde hrát… Dětský koutek pro děti od 3 do 15 let ☺ otevřeno denně 9.00 – 21.00 ☺ pobyt dětí s rodiči zdarma ☺ dítě bez rodičů s kvalifikovaným dozorem 300 Kč za hodinu ☺ herna s hračkami ☺ TV & DVD ☺ PC hry ☺ stolní fotbal ☺ společenské hry ☺ malování obrázků ☺ službu babysitting zajišťujeme na objednávku u specializované agentury ☺ informace a objednávky: dětský koutek +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

This is the place where children of guests of Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci can play… Children’s Corner for children aged 3 to 15 years ☺ open daily from 9:00 a.m. to 9:00 p.m. ☺ stay of children together with parents free of charge☺child without parents with a qualified childminder CZK 300 Kč per hour☺playroom with toys ☺ TV & DVD ☺ PC games ☺ table soccer ☺ party games ☺ picture drawing ☺Babysitting service upon order at a specialized agency☺ information and orders: children’s corner +420 353 201 227, concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

Bei uns haben die Kinder der Gäste des Hotels Imperial sowie Spa Resorts Sanssouci ihren Platz zum Spielen… Kinderecke für Kinder von 3 bis 15 Jahren ☺ geöffnet täglich 9.00 - 21.00 ☺ Aufenthalt von Kindern mit Eltern kostenlos ☺ Kind ohne Eltern mit qualifizierter Aufsicht 300 CZK pro Stunde ☺ Spielraum mit Spielsachen ☺ TV & DVD ☺ PC-Spiele ☺ Tischfußball ☺ Gesellschaftsspiele ☺ Bildermalen ☺ Babysitting-Service auf Bestellung bei Spezialagentur ☺ Informationen und Bestellungen: Kinderecke +420 353 201 227, Concierge +420 353 207 313, +420 353 207 107

У нас играют дети гостей «Hotel Imperial» и «Spa Resorts Sanssouci»… Детский уголок для детей от 3 до 15 лет ☺ открыто ежедневно 9.00 – 21.00 ☺ пребывание детей с родителями бесплатно ☺ дети без родителей с квалифицированным присмотром 300 крон в час ☺ игровая с игрушками ☺ TV & DVD ☺ компьютерные игры ☺ настольный футбол ☺ настольные игры ☺ рисование ☺ Услугу по присмотру за детьми мы обеспечиваем под заказ посредством специализированного агентства ☺ информация и заказ: детский уголок +420 353 201 227, консьерж +420 353 207 313, +420 353 207 107

open daily from 9.00 until 21.00 Spa Resort Sanssouci - Green House Karlovy Vary, U Imperiálu 11 www.spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

Massage Candella Es handelt sich um eine originelle Entspannungsmethode, die all diejenigen aufsuchen, die sich ein nichtalltägliches Erlebnis gönnen möchten. Die harmonisierende Massage mit dem duftenden Öl der Kerze und deren gedämpftes Licht rufen ein Gefühl von Behaglichkeit und perfekter Entspannung hervor. Das Feuer der Kerze schafft nicht nur eine beruhigende Atmosphäre, sondern gewährt auch angenehm warmes Massageöl, das reich an Mineralölen und feuchtigkeitsspendenden Stoffen ist. Die erwärmten, duftenden, rein natürlichen Ingredienzen wirken zart, aber intensiv auf Ihren Körper und erneuern dessen Energie. Die Massagekerzen enthalten hochwertige Naturwachse (ein Gemisch aus Sojaöl und Bienenwachs), Parfüme und ätherische Öle, die ideal für Entspannung und Regenerierung der Muskulatur sind. Sie können aus mehreren Essenzen auswählen: Karamell für eine komplexe Erneuerung der Energie; Schokolade zur Glättung der Haut, Ent-

17


18

life

IMPERIAL

Užijte si komfortní ubytování v lázních view spa resort sanssouci

Enjoy comfortable accommodations in a spa Genießen Sie komfortable Unterkunft im Kurort Насладитесь комфортным проживанием на курорте 

Chystáte se do Karlových Varů a hledáte komfortní ubytování za přijatelnou cenu? Pak neváhejte a vyberte si rovnou to nejlepší! Spa Resort Sanssouci poskytuje od svého otevření v roce 2009 ve svých velkorysých „zahradách zdraví“ na ploše bezmála osmi tisíc metrů čtverečních přesně to, co hledáte – čtyřhvězdičkový komfort za přijatelnou cenu. Že to nejsou jen prázdná slova, dokazují prestižní ocenění „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, opakovaně udělená světovou asociací World Travel Awards v letech 2010, 2011 a 2012. Ubytování si můžete vybírat v několika kategoriích ve dvou hotelových domech Blue House a Green House přesně podle vašich potřeb. Více informací naleznete na www.spa-resort-sanssouci.cz 1/ Standard Room Moderně zařízený jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj o rozloze 17 až 19 m2. Koupelna s vanou nebo sprchou, umyvadlem, WC, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky a osušky. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon na vyžádání při rezervaci pokoje ▪ Stravování: Restaurant Charleston nebo Melody

▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; DVD přehrávač; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: Restaurant Opera

Check-in od 14.00 / Check-out do 12.00 ▪ Možnost propojení pokojů: Standard Double Room – Standard Double Room; Standard Double Room – Suite ▪ Pokojová služba: každodenní úklid; doplňování koupelnové kosmetiky; výměna ručníků a osušek; četnost výměny ložního prádla si určuje host sám; doplňování minibarů; za poplatek: praní prádla, chemické čištění oděvů, žehlení ▪ Další služby: portýr; úschovna zavazadel; směnárna; sekretářské služby – fax, tiskárna, business centrum s přístupem na internet, kopírování; domácí zvířata po předchozí dohodě za poplatek

1

2/ Superior Room Moderně zařízený dvoulůžkový pokoj o rozloze 35 m2 s možností přistýlky. Koupelna s vanou nebo sprchou, umyvadlem, WC, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky a osušky. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; DVD přehrávač; internet zdarma; balkon ▪ Stravování: restaurant Melody 3/ Suite Apartmá o rozloze 42 m2 – prostorné pokoje s oddělenou ložnicí od obývací části s možností přistýlky. Prostorná koupelna s vanou, až dvěma umyvadly, WC, fénem a kosmetickým zrcátkem.

Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, župan, hotelové ručníky a osušky. ▪ Vybavení: televize; telefon; bezpečnostní schránka; minibar; internet zdarma; balkon na vyžádání při rezervaci pokoje ▪ Stravování: Restaurant Opera

4/ Deluxe Suite Přepychové apartmá s balkonem o minimální rozloze 75 m2 je rozčleněno na obývací část a ložnici s možností až 2 přistýlek. Prostorná koupelna s vanou i sprchovým koutem, dvěma umyvadly, WC, bidetem, fénem a kosmetickým zrcátkem. Během pobytu jsou vám k dispozici základní hygienické potřeby, hotelové ručníky a osušky, župan a pantofle.

1/ Standard Room Modern furnished single or double room, 17 to 19 m2. Bathroom with a bathtub or shower, sink, watercloset, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, bath robe, hotel hand towels and towels are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; free internet; balcony on request when reserving the room ▪ Boarding: Restaurant Charleston or Restaurant Melody

2/ Superior Room Modern furnished double room, 35 m2 with optional additional bed. Bathroom with a bathtub or shower, sink, watercloset, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, bath robe, hotel hand towels and towels are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; DVD player; free internet; balcony ▪ Boarding: Restaurant Melody

3/ Suite A suite of 42 m2 – spacious rooms with a bedroom separated from the living room, with an optional additional bed. Spacious bathroom with a bathtub, up to two sinks, watercloset, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, bath robe, hotel hand towels and towels are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; free internet; balcony on request when reserving the room ▪ Boarding: Restaurant Opera

2

 english

House and Green House, matching your needs perfectly. You can find more information at www.spa-resort-sanssouci.cz

Are you going to Karlovy Vary and looking for comfortable accommodations for an affordable price? Do not hesitate and choose the best! Since its opening in 2009, Spa Resort Sanssouci has been providing, in its „Gardens of Health“ on an area of almost eight thousand square meters, exactly what you have been searching for – four star comfort for an affordable price. These are not just „empty“ words; they have been proven by the prestigious award, „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, repeatedly awarded by the world association, World Travel Awards, in 2010, 2011 and 2012. You can choose accommodations in several categories in two hotel houses, Blue

4/ Deluxe Suite A luxurious suite with a balcony, minimum 75 m2 divided into a livingroom and bedroom with up to two optional additional beds. Spacious bathroom with a bathtub and shower enclosure, two sinks, watercloset, bidet, hairdryer and cosmetic mirror. Basic hygienic items, hotel hand towels and towels, bath robe and slippers are at your disposal throughout your stay. ▪ Equipment: television; phone; safe box; minibar; DVD player; free internet balcony ▪ Boarding: Restaurant Opera

Check-in time 2 P.M. / Check-out time 12 P.M. ▪ Connected rooms optional: Standard Double Room – Standard Double Room; Standard Double Room – Suite 

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

Jste spokojeni s našimi službami? Záleží nám na spokojenosti každého našeho hosta. Pokud během Vašeho pobytu nastane okamžik, kdy nebudete plně spokojeni, dejte nám to vědět. Naši zaměstnanci jsou zde pro Vás a Vaše informace nám pomohou ještě více zkvalitnit naše služby. Chceme, aby každý náš host odjížděl s úsměvem.

  

VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠÍM CÍLEM! NEVÁHEJTE SE OBRÁTIT NA NAŠE ZAMĚSTNANCE

YOUR SATISFACTION IS OUR GOAL! FEEL FREE TO CONTACT OUR EMPLOYEES ANYTIME

IHRE ZUFRIEDENHEIT IST UNSER ZIEL! WENDEN SIE SICH JEDERZEIT AN UNSERE MITARBEITER

ДОВОЛЬНЫЙ ГОСТЬ – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ! БЕЗ СТЕСНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШИМ СОТРУДНИКАМ

Imperial Karlovy Vary Group

Are you satisfied with our services? Every guest’s satisfaction is our priority. Should anything make you feel not fully satisfied during your stay, please let us know. Our employees are always here for you and your feedback will help us to further improve the quality of our services. We want to see every guest leaving our hotel with a smile on his face. Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden? Die Zufriedenheit aller unserer Gäste liegt uns am Herzen. Sollten Sie während Ihres Aufenthalts einmal nicht voll zufrieden sein, lassen Sie es uns wissen. Unsere Mitarbeiter sind für Sie da, und Ihre Informationen können uns helfen, unsere Leistungen noch weiter zu verbessern. Wir möchten, dass jeder unserer Gäste mit einem Lächeln abreist. Вы довольны качеством наших услуг? Для нас важно, чтобы Вы остались довольными нашими услугами. Если у Вас есть замечания или предложения, сообщите нам об этом во время Вашего пребывания. Наши сотрудники в Вашем распоряжении. Ваши замечания помогут нам улучшить качество наших услуг. Нам хотелось бы, чтобы наши гости уезжали с улыбкой на лице.


LIFE 1-2013

26. 2. 2013

13:56

Stránka 19

19

life

www.imperial-group.cz www.spa-hotel-imperial.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

IMPERIAL

Medical Spa "Long Stay"

BOOK YOUR STAY FOR 18 NIGHTS OR MORE & SAVE

BOOK

ON-LINE! Hotel Imperial Libušina 18, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 203 113 Fax: +420 353 203 151 E-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

Komplexní lázeňská péče "Long Stay" OBJEDNEJTE pobyt na 18 nocí a více & UŠETŘETE Komplexe Heilkur "Long Stay" BUCHEN SIE Ihren Aufenthalt für 18 Nächte und mehr & SPAREN SIE Комплексное санаторно-курортное лечение «Long Stay» БРОНИРУЙТЕ пребывание в течение 18 суток и более & СЭКОНОМЬТЕ

www.spa-hotel-imperial.cz

Minimální délka pobytu: 18 nocí • Mindestdauer des Aufenthaltes: 18 Nächte • Minimal lenght of stay: 18 Nights • Минимальная продолжительность пребывания: 18 ночей

Spa Resort Sanssouci U Imperiálu Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary Czech Republic Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 207 250 E-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz

Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

ARD TO YOUR VISIT

RW WE ARE LOOKING FO

Sportcentrum Imperial L i b u š i n a 1 8 ● 3 6 0 0 1 K a r l o v y Va r y GPS: 50° 13´ 13.75´´ N ● 12° 53´ 9.91´´ E Te l . : + 4 2 0 3 5 3 2 0 3 7 0 0 info@sportcentrum-imperial.cz w w w. s p o r tc e n t r u m - i m p e r i a l . c z

SPO RTOV NÍ VY ŽIT Í 4 tenisové kurty s umělým povrchem (v zimní sezoně kryté vyhřívanou halou) • ricochetový kurt • moderní fitness centrum • boulderová stěna • skupinová cvičení: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Stepy, Orientální tance, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells Podrobnější informace o jednotlivých sportech/cenách naleznete na našich webových stránkách www.sportcentrum-imperial.cz.

DALŠÍ SLUŽ BY N AŠ E HO SPORTCE N TR A • sport bar (nápoje a lehké snacky) • nabídka potravinových doplňků • solária • prodejna sportovního vybavení • WiFi • skupinoví i individuální profesionální trenéři • pronájem kurtů pro soukromé akce • zajištění cateringu

S P O R T S A C T I V I T ES 4 tennis courts with an artificial turf (in winter the court is covered with a heated roof) • ricochet court • modern fitness center • boulder wall • a group exercises: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Steps, Oriental dances, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, and Kettlebells For more information on individual sports programs and prices check our website www.sportcentrumimperial.cz.

O U R S P O RT S C E N T E R AL S O O F F E RS T HE FO LLOW ING SE RV ICE S sports bar (drinks and light snacks) • assortment of food supplements • sun tanning beds • sports equipment shop • WiFi • group and personal trainers • rental of courts for private events • catering

S PORT L ICHE AK T IVI TÄT E N 4 Tennisplätze mit Kunstoberfläche (in den Wintermonaten mit einer beheizten Halle geschützt) • RicochetPlatz • modernes Fitnesszentrum • Boulderwand • Gruppenstunden: Bosu, Port de Bras, Zumba, Bodyforming, Pilates, Fitball, Overball, Step, orientalische Tänze, Flowing, Core, Easy Tone Step, Core Bags, Kettlebells Nähere Informationen zu den einzelnen Sportarten und Preisen finden Sie auf unseren Websites www.sportcentrum-imperial.cz.

W E I T E R E LE I S T U N G E N U N S E R E S S P O RT Z E N T R U MS Sport-Bar (Getränke und leichte Snacks) • Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln • Solarien • Sportgeschäft • WiFi • Gruppen- oder Individualprofitrainer • Vermietung von Tennisplätzen für Privatveranstaltungen • Catering

П РE ДЛ A Г AE M Ы E B ИДЫ CПOPTA 4 теннисных корта с искуственным покрытием (в зимний сезон в закрытом отапливаемом зале) • корт для мини-сквоша • современный фитнес-центр • стенка для рикошета • групповые занятия: Босу, Порде-Бра, Зумба, Бодиформинг, Пилатес, Фитбол, Овербол, Степ-аэробика, Восточные танцы, Flowing, фитнесс-тренажер Core, Easy Tone Step, Core Bags, Гири Подробности об отдельных видах спорта и расценках Вы можете узнать на нашем сайте www.sportcentrum-imperial.cz. OCTA Л ЬН ЫE YCЛ YГ И HA ШE Г O CП OPTЦ E H TPA спорт-бар (напитки и легкие закуски) • пищевые добавки в ассортименте • солярий • магазин спорттоваров • WiFi • групповые и индивидуальные профессиональные тренеры • аренда кортов для закрытых мероприятий • обеспечение кейтеринга


LIFE 1-2013

26. 2. 2013

14:02

Stránka 20

20

life

IMPERIAL

Beauty services at Hotel Imperial Profesionální péče o Váš zevnějšek Professional care for your beauty Professionelle Pflege für Ihr Äußeres Профессиональный уход за вашим внешним видом

[CZ] Kadeřnictví ● stylové účesy podle vašeho přání ● odborné poradenství ● vlasové přípravky L’Oreal a Alcina ● Kosmetika ● perfektní make-up a péče o pleť ● odborné poradenství ● kosmetika Alcina, Oxy Life a Comfort Zone ● Manikúra ● úprava nehtů ● kosmetika Alessandro ● Pedikúra ● profesionální ošetření nohou ● kosmetika Alessandro ● Solárium ● vertikální i horizontální solárium k dispozici ve Sportcentru Imperial ● možnost zakoupení kvalitní opalovací kosmetiky Aktuální informace o službách beauty centra u hotelové concierge.

[ENG] Hairdresser’s ● stylish haircuts according to your wishes ● professional advice ● L’Oreal and Alcina hair products ● Cosmetics ● perfect make-up and skin care ● professional advice ● Alcina, Oxy Life and Comfort Zone cosmetic products ● Manicure ● nail care ● Alessandro cosmetic products ● Pedicure ● professional foot care ● Alessandro cosmetic products ● Solarium ● both the vertical and the horisontal solarium available in the Imperial Sportcentre● high-quality sun protection products Current information about beauty center services is available at the hotel concierge.

[D] Haarstudio ● stilvolle Frisuren nach Ihrem Wunsch ● fachliche Beratung ● Haarkosmetik L’Oreal und Alcina ● Kosmetiksalon ● perfektes Make-up und Hautpflege ● fachliche Beratung ● Kosmetik Alcina, Oxy Life und Comfort Zone ● Maniküre ● Nagelbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Fußpflege ● professionelle Fußbehandlung ● Kosmetik Alessandro ● Solarium ● vertikales und horizontales Solarium im Sportzentrum Imperial ● Möglichkeit des Kaufs von hochwertiger Sonnenbad-Kosmetik Aktuelle Informationen über Serviceleistungen des Beauty-Centers beim Hotelconcierge.

[RU] Парикмахерская ● стильные прически в соответствии с Вашими пожеланиями ● профессиональные консультации ● средства для волос L’Oreal и Alcina ● Косметика ● совершенный мейкап и уход за кожей ● профессиональные консультации ● косметика Alcina, Oxy Life и Comfort Zone ● Маникюр ● уход за ногтями ● косметика Alessandro ● Педикюр ● профессиональный уход за ногами ● косметика Alessandro ● Солярий ● вертикальный и горизонтальный солярий имеется в распоряжении Спортцентра «Империал» ● возможности приобретения качественной косметики для загара Актуальную информацию о услугах салона красоты Вам предоставит консьерж-служба

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

VITAL SPA

from available 2013 , March 15

Lázeňská péče Vital•Vital-Kur•Курортное лечение «Виталь»

[CZ] Nabídka obsahuje: Ubytování ● Polopenze ● Welcome drink ● Vstupní a výstupní vyšetření u lékaře ● Laboratorní vyšetření dle indikace lékaře ● Pitná kúra dle předpisu lékaře ● Ošetřovatelská péče zdravotní sestrou (24 hod) ● až 13 procedur za týden ● Možnost poradenství nutričního terapeuta ● Zdarma internet na pokojích a ve veřejných prostorách ● Zdarma autobusová jízdenka MHD ● Zdarma vstup do bazénu, vířivky a sauny ● vč. daní a poplatků (Minimální délka pobytu: 10 nocí)

Imperial Karlovy Vary Group

[ENG] Offer includes: Accommodation ● Halfboard ● Welcome drink ● Entry and leaving physician examination ● Laboratory diagnostic tests after medical indication ● Drinking cure pursuant to physician's recommendation ● Treatment by nurse (24 hrs) ● up to 13 Spa Treatments per Week ● Possibility of dietary therapist advice ● Free internet access in the room and in public areas ● Free local transport ticket ● Free entry in pool, whirlpool bath and sauna ● incl. all taxes & fees (Minimal length of stay: 10 Nights)

[D] Angebot enthält: Unterkunft ● Halbpension ● Begrüssungsdrink ● Aufnahmeund Abschlussuntersuchung beim Arzt ● Laboruntersuchung nach Empfehlung des Arztes ● Trinkkur gemäß ärztlicher Verordnung ● Betreuung durch die Krankenschwester (24 Std.) ● bis 13 Kuranwendungen pro Woche ● Möglichkeit der Beratung beim Ernährungstherapeuten ● Freier Internet-Zugang in Zimmer und öffentlichen Räumen ● Freie Fahrkarte für öffentlichen Stadtverkehr ● Freier Eintritt in Schwimmbad, Whirlpool und Sauna ● Inklusive aller Steuern und Gebühren (Mindestdauer des Aufenthaltes: 10 Nächte)

[RU] Предложение включает: Размещение ● Полупансион ● Приветственный коктейль ● Вступительный и заключительный медицинский осмотр ● Лабораторные анализы по индикации врача ● Курс приема минеральной воды ● Oказание помощи медсестрой (24 часа) ● до 13 лечебных процедур в неделю ● Возможность консультирования специалистом по диетпитанию ● Бесплатный интернет в номере и в общественных помещениях ● Бесплатный проезд городским транспортом ● Бесплатный вход в бассейн, вирпул и сауну ● Курортный сбор и НДС (Мин.дл.прож.: 10 ночей)

Hotel Imperial Tel.: +420 353 203 113 Fax: +420 353 203 151 E-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz

www.spa-hotel-imperial.cz

Spa Resort Sanssouci Tel.: +420 353 207 113 Fax: +420 353 207 250 E-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz

www.spa-resort-sanssouci.cz


LIFE 1-2013

26. 2. 2013

14:03

Stránka 21

life

IMPERIAL

21 гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон по требованию при бронировании номера ▪ Питание: «Restaurant Charleston» или «Restaurant Melody»

3

 deutsch

Planen Sie eine Reise nach Karlovy Vary und suchen eine komfortable Unterkunft zu angemessenem Preis? Dann zögern Sie nicht und nehmen Sie gleich das Beste! Das Spa Resort Sanssouci gewährt seit seiner Eröffnung im Jahr 2009 in seinen „Gesundheitsgärten“ auf einer Fläche von fast achttausend Quadratmetern genau das, was Sie suchen – Viersternekomfort zum angemessenen Preis. Dass dies nicht nur leere Wort sind, beweisen die Prestigeauszeichnungen „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, die wiederholt von der Weltassoziation World Travel Awards in den Jahren 2010, 2011 und 2012 verliehen wurden. Sie können hier in den beiden Hotelhäusern Blue House und Green House Unterkunft verschiedener Kategorien wählen, genau nach Ihrem Bedarf. Nähere Informationen finden Sie unter www.spa-resort-sanssouci.cz 1/ Standard Room Modern eingerichtetes Ein- oder Zweibettzimmer von 17 bis 19 m2. Bad mit Wanne oder Dusche, Waschtisch, WC, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel sowie Handund Badetücher zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet; Balkon auf Wunsch bei Zimmerreservierung ▪ Verpflegung: Restaurant Charleston oder Restaurant Melody

Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Hand- und Badetücher sowie Bademantel und Pantoffeln zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; DVD-Player; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Opera Check-in ab 14.00 / Check-out bis 12.00 ▪ Möglichkeit der Verbindung von Zimmern: Standard Double Room – Standard Double Room; Standard Double Room – Suite ▪ Zimmerservice: tägliche Reinigung; Ergänzung der Badkosmetik; Hand- und Badetuchwechsel; die Häufigkeit des Bettwäschewechsels bestimmt der Gast selbst; Ergänzung der Minibar; gegen Gebühr: Wäschewaschen, chemische Kleiderreinigung, Bügeln ▪ Weitere Serviceleistungen: Portier; Gepäckaufbewahrung; Wechselstube; Büroservice; Fax, Drucker, Businesscentrum mit Internetanschluss, Kopieren; Haustiere nach vorheriger Absprache gegen Gebühr по-русски

Вы собираетесь в Карловы Вары и ищете комфортное жилье по приемлемой цене? Тогда отбросьте сомнения и выбирайте самое лучшее! «Spa Resort Sanssouci» с момента своего открытия в 2009 году в своих великолепных «садах здоровья» площадью почти восемь тысяч квадратных метров предоставляет именно то, что вы ищете – четырехзвездочный комфорт по приемлемой цене. О том, что это не пустые слова, свидетельствуют престижные премии „Czech Republic´s Leading Spa Resort“, присужденные всемирной ассоциацией «World Travel Awards» в 2010, 2011 и 2012 годах. Вы можете выбирать из

3/ «Suite» Апартамент площадью 42 м2 – просторные номера со спальней, отделенной от жилой части, с возможностью установки дополнительной кровати. Просторная ванная комната с ванной, одним или двумя умывальниками, туалетом, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; бесплатный интернет; балкон по требованию при бронировании номера ▪ Питание: «Restaurant Opera»

4/ «Deluxe Suite» Роскошный апартамент с балконом площадью не менее 75 м2 разделен на жилую часть и спальню с возможностью установки до 2 дополнительных кроватей. Просторная ванная комната с ванной и душевой кабиной, двумя умывальниками, туалетом, биде, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, отельные и банные полотенца, халат и тапочки. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; DVD-плеер; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Opera» Check-in с 14.00 / Check-out до 12.00 ▪ Возможность объединения номеров: «Standard Double Room» – «Standard Double Room»; «Standard Double Room» – «Suite»

2/ Superior Room Modern eingerichtetes Zweibettzimmer von 35 m2 mit Aufbettungsmöglichkeit. Bad mit Wanne oder Dusche, Waschtisch, WC, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel sowie Hand- und Badetücher zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; DVD-Player; Kostenloses Internet; Balkon ▪ Verpflegung: Restaurant Melody 3/ Suite Appartement von 42 m2 – geräumige Zimmer mit separatem Wohn- und Schlafbereich mit Aufbettungsmöglichkeit. Geräumiges Bad mit Wanne, zwei Waschtischen, WC, Fön und Kosmetikspiegel. Während des Aufenthaltes stehen Ihnen Hygienebedarf, Bademantel sowie Hand- und Badetücher zur Verfügung. ▪ Ausstattung: Fernseher; Telefon; Sicherheitsfach; Minibar; Kostenloses Internet; Balkon auf Wunsch bei Zimmerreservierung ▪ Verpflegung: Restaurant Opera

4/ Deluxe Suite Luxuriöses Appartement mit Balkon von mindestens 75 m2 mit Gliederung in Wohn- und Schlafbereich mit bis zu zwei Aufbettungsmöglichkeiten. Geräumiges Bad mit Wanne und Duschecke, zwei Waschtischen, WC, Bidet, Fön und

CZ

Stylová kavárna s jedinečným proskleným stropem u hotelové recepce budovy Green House ≈ výběr ze široké nabídky teplých a studených nápojů

ENG

Stylish café with unique glass ceiling by the hotel reception of Green House ≈ Wide selection of warm and cold drinks

D

Stilvolles Café mit einzigartiger verglaster Decke an der Hotelrezeption des Gebäudes Green House ≈ Auswahl aus reichhaltigem Angebot an warmen und kalten Getränken 4

нескольких категорий номеров, расположенных в двух зданиях Blue House и Green House, в соответствии с Вашими потребностями. Подробная информация на www.spa-resortsanssouci.cz 1/ «Standard Room» Современно оснащенный одноили двухместный номер площадью от 17 до 19 м2. Ванная комната с ванной или душем, умывальником, туалетом, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-

▪ Обслуживание номеров: ежедневная уборка; пополнение косметики для ванной; смена отельных и банных полотенец; частота смены постельного белья по усмотрению гостя; пополнение минибара; за отдельную плату: стирка белья, химчистка, глажка ▪ Остальные услуги: портье; камера хранения; обмен валют; секретарские услуги – факс, принтер, бизнес-центр с доступом к интернету, копирование; домашние животные по предварительной договоренности за до плату

RU

Стильное кафе с уникальным стеклянным потолком в вестибюле корпуса Грин Хаус ≈ Большой выбор горячих и холодных напитков

open daily from 9.00 until 24.00 Tel: +420 353 207 320 Karlovy Vary, U Imperiálu 11 www.spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Reklama / Werbung / Classified / Peклaмa

▪ Room service: daily cleaning; restocking bathroom cosmetics; hand towels and towels exchange; frequency of exchanging the bed sheets is determined by the guest; restocking minibar; additional fee: laundry, dry cleaning, ironing ▪ Other services: bell boy; left luggage office; money exchange; office services – fax, printer, business center with internet access, copying; pets upon previous agreement for additional fee

2/ «Superior Room» Современно оснащенный двухместный номер площадью 35 м2 с возможностью установки дополнительной кровати. Ванная комната с ванной или душем, умывальником, туалетом, феном и косметическим зеркалом. На время проживания в вашем распоряжении основные санитарно-гигиенические принадлежности, халат, отельные и банные полотенца. ▪ Оснащение: телевизор; телефон; сейф; минибар; DVD-плеер; бесплатный интернет; балкон ▪ Питание: «Restaurant Melody»


LIFE 1-2013

26. 2. 2013

14:04

Stránka 22

22

life

IMPERIAL

Jak si výherci soutěže TIP100 Imperial užívají svou výhru event

The winners of the TIP100 Imperial contest enjoy their prizes So genießen die Gewinner des Gewinnspiels TIP100 Imperial ihren Gewinn Как победители конкурса «TIP100 Imperial» воспользовались своим выигрышем 

Šťastnému výherci 6. kola soutěže panu Ewaldu Voglovi z Německa (vlevo) blahopřeje ředitel hotelu Imperial Jiří Švaříček.

The lucky winner of the 6th round Ewald Vogl from Germany (left) receives congratulations from Jiří Švaříček, the Imperial Hotel CEO.

Der Direktor des Hotels Imperial Jiří Švaříček gratuliert dem glücklichen Gewinner der 6. Runde, Herrn Ewald Vogl aus Deutschland.

Счастливого победителя 6 этапа конкурса господина Эвальда Вогля из Германии (слева) поздравляет директор «Hotel Imperial» Йиржи Шваржичек.

V loňském roce v rámci oslav 100 let hotelu Imperial uspořádala společnost Imperial Karlovy Vary 12kolovou soutěž o 12 exkluzivních pobytů v hotelu Imperial. Úkolem soutěžících bylo správně odpovědět na soutěžní otázku měsíce prostřednictvím webového formuláře na www.spa-hotel-imperial. cz/100.

 english

Last year the Hotel Imperial celebrated its 100th anniversary, which became the theme of a 12-round contest sponsored by the company Imperial Karlovy Vary. Participants competed for 12 exclusive stays in the Hotel Imperial. Their task was to correctly an-Setkání ředitele hotelu Imperial (uprostřed) v Café Vienna s vítězkou 3. kola soutěže, paní Šárkou Riedlovou a jejím partnerem.

The winner of the 3rd round Mrs. Šárka Riedlová and her spouse (both from the Czech Republic) and the Hotel Imperial CEO (middle) enjoyed a cup of coffee in the Café Vienna. Treffen des Direktors des und Hotels Imperial (Mitte) im Café Vienna mit der Gewinnerin der 3. Runde, Frau Šárká Riedlová mit ihrem Partner. Встреча директора «Hotel Imperial» (в центре) в «Café Vienna» с победительницей 3 этапа конкурса, госпожой Шаркой Ридловой и ее пертнером.

Výherci si mohou svou výhru vybrat kdykoliv během 12 měsíců od přidělení voucheru na exkluzivní čtrnáctidenní pobyt pro 2 osoby, který zahrnuje: ubytování v hotelu Imperial****Superior, plnou penzi v Restaurantu Paris, uvítací nápoj v Clubu Imperial, lékařskou konzultaci, 1 lázeňskou nebo wellness proceduru denně, komentovanou prohlídku hotelu, posezení u kávy s ředitelem hotelu Imperial, okružní jízdu limuzínou po Karlových Varech s průvodcem, volný vstup na tenisové kurty a dárek - lázeňský pohárek Kala. Zatím si svou výhru již skvěle užili čtyři výherci: paní Ivana Chvojková z České republiky, paní Natalia Mikhailova z Ruska, paní Šárka Riedlová z České republiky a pan Ewald Vogl z Německa.

swer the question of the month posted on a web form at www.spa-hotelimperial.cz/100. Winners can collect their prizes any time within 12 months from the assignment of their voucher for an exclusive two-week stay for 2 persons that includes: accommodation in the Hotel Imperial****Superior, full board in the Restaurant Paris, a welcome drink in the Club Imperial, medical consultation, 1 spa or wellness procedure every day, guided tour of the hotel, meeting the Hotel Imperial CEO over a cup of coffee, a guided sightseeing tour of Karlovy Vary in a limousine, free entrance to tennis courts and a gift – the Kala spa drinking cup. So far this fabulous prize has been enjoyed by four contestants: Mrs. Ivana Chvojková

Kommentar, Kaffeekränzchen mit dem Direktor des Hotels Imperial, KarlsbadRundfahrt in einer Limousine mit Reiseführung, freier Eintritt für die Tennisplätze und ein Geschenk - den Kurbecher Kala. Vier Gewinner haben Ihren Preis bisher bereits in Anspruch genommen: Ivana Chvojkova und Šarka Riedlova aus Tschechien, Natalia Mikhailova aus Russland und Ewald Vogl aus Deutschland.

двухнедельных отдых на двоих, в который входит: проживание в «Hotel Imperial****Superior», полный пансион в «Restaurant Paris», приветственный напиток в «Club Imperial», консультация врача, 1 лечебная или велнес-процедура в день, осмотр отеля с комментариями, отдых за чашечкой кофе с директором «Hotel Imperial», экскурсионная поездка на лимузине по Карловым Варам с ги-

from the Czech Republic, Mrs. Natalia Mikhailova from Russia, Mrs. Šárka Riedlová from the Czech Republic and Mr. Ewald Vogl from Germany. deutsch

Im letzten Jahr im Rahmen des 100jährigen Jubiläums des Hotels Imperial wurde von der Gesellschaft Imperial Karlovy Vary ein Gewinnspiel mit 12 Runden um 12 exklusive Aufenthalte im Hotel Imperial ausgeschrieben. Die Aufgabe der Teilnehmer war, die Gewinnfrage des Monats mit-Hilfe eines Web-Formulars unter www.spa-hotelimperial.cz/100 richtig zu beantworten. Die Gewinner können ihren Preis jederzeit innerhalb von 12 Monaten nach Erhalt des Gutscheins über einen exklusiven 14-tägigen Aufenthalt für 2 Personen einlösen. Im Gutschein enthalten sind: Übernachtung im Hotel Imperial****Superior, Vollpension im Restaurant Paris, Begrüßungsdrink im Club Imperial, ärztliche Besprechung, 1 Kur- oder Wellnessbehandlung täglich, Hotelführung mit

 по-русски

В прошлом году в рамках празднования 100-летия «Hotel Imperial» компания «Imperial Karlovy Vary» провела 12-этапный конкурс с розыгрышем 12 эксклюзивных путевок в «Hotel Imperial». От участников требовалось правильно ответить на конкурсный вопрос месяца посредством веб-формы на www.spa-hotelimperial.cz/100. Победители могут использовать свой выигрыш в любое время на протяжении 12 месяцев со дня оформления сертификата на эксклюзивныйPaní Ivana Chvojková z České republiky zvítězila v 1. kole soutěže TIP100 Imperial. Mrs. Ivana Chvojková from the Czech Republic won the 1st round of the TIP100 Imperial competition. Frau Ivana Chvojková aus Tschechien ist die Gewinnerin der 1. Runde des Gewinnspiels TIP100 Imperial. Госпожа Ивана Хвойкова из Чешской Республики победила на 1 этапе конкурса «TIP100 Imperial».

дом, бесплатный вход на теннисные корты и подарок – курортный стаканчик Кала. Пока что своим выигрышем с удовольствием воспользовались четыре победителя: госпожа Ивана Хвойкова из Чешской Республики, госпожа Наталья Михайлова из России, госпожа Шарка Ридлова из Чешской Республики и господин Эвальд Вогль из Германии.U kávy s ředitelem hotelu Imperial (uprostřed) vítězka 2. kola soutěže paní Natalia Mikhailova z Ruska s partnerem.

The winner of the 2nd round Mrs. Natalia Mikhailova and her spouse (both from Russia) and the Hotel Imperial CEO met over a cup of coffee.

Die Gewinnerin der 2. Runde, Frau Natalia Mikhailova aus Russland, mit ihrem Partner, bei einem Kaffee mit dem Direktor des Hotels Imperial (Mitte). За чашечкой кофе с директором «Hotel Imperial» (в центре) победительница 2 этапа конкурса госпожа Наталья Михайлова из России с партнером.


LIFE 1-2013

26. 2. 2013

14:06

Stránka 23

Hotel Imperial Libušina 18, Karlovy Vary tel: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151 e-mail: reservation@spa-hotel-imperial.cz www.spa-hotel-imperial.cz

HOSPITALITY & S TYLE  SINCE

1 9 1 2

free swimming

Tel.: +420 353 203 113, fax: +420 353 203 151, email: reservation@spa-hotel-imperial.cz, www.spa-hotel-imperial.cz

GALLERY

IMPERIAL

≈ CZ ≈ Stylový interiér ≈ Čerstvé moučníky mistra cukráře ≈ Široký výběr druhů kávy Illy ≈ ENG ≈ Stylish interior ≈ Fresh desserts made by our pastry chef ≈ A wide selection of Illy coffee ≈D≈ Stilvolles Interieur ≈ Frische Desserts vom Zuckerbäckermeister ≈ Breites Angebot an Illy-Kaffee ≈ RU ≈ Стильный интерьер ≈ Всегда свежие десерты нашего мастера- кулинара ≈ Большой выбор кофе марки Illy

open daily 9.00 - 22.00

ŽIVÁ HUDBA ≈ LIVE MUSIC ≈ LIVE-MUSIK ≈ ЖИВАЯ МУЗЫКА Středa/Wednesday/Mittwoch/Cреда 14,30 - 17,00 Čtvrtek/Thursday/Donnerstag/Четверг 19,00 - 22,00 So+Ne/Sa+Su/Sa+So/Су+Во 14.00 - 17.00

tel:+420 353 203 838

for hotel guests

Podrobné informace a aktuální program výstav Vám poskytnou pracovníci concierge

[CZ]

Detailed information and current exhibition programme available at the hotel concierge

[ENG]

AT IMPERIAL BALNEOCENTER

Nähere Informationen und das aktuelle Ausstellungsprogramm erhalten Sie bei unseren ConciergeMitarbeitern

[D]

Подробную информацию о актуальных выставках Вам предоствавит консьерж- служба

open daily

[RU]

tel:+420 353 203 112

MO 7.00 - 9.00 & 13.00 - 15.00 & 18.00 - 21.00 TU-FR 7.00 - 9.00 & 13.00 - 21.00 SA-SU 9.00 - 12.00 & 13.00 - 21.00

The Best Event Place H OT E L I M P E R I A L


Spa Resort Sanssouci U Imperialu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Spa Resort Sanssouci

G HEALTH EALTH GARDENS ARDENS O OFF H

Tel: +420 353 207 113, Fax: +420 353 207 250, e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz, U Imperialu 11, Karlovy Vary, www.spa-resort-sanssouci.cz

Nejlepší čeští skláři Die besten tschechischen Glasdesigner The best Czech glass makers Самые лучшие чешские стеклоделы

[CZ] Stylová kavárna s bohatým sortimentem nápojů, barem a tanečním parketem ■ aktuální program

k nahlédnutí přímo v kavárně, na recepci, u concierge nebo na našich webových stránkách

[ENG] A stylish café with a dance floor and bar as well as a wide selection of drinks ■

current programme available directly at the café, hotel reception, hotel concierge or our websites

[D] Stilvolles Café mit Tanzparkett und Bar mit reichhaltigem Getränkesortiment ■ aktuelles Programm zur Einsicht direkt im Café, an der Rezeption, beim Concierge oder auf unseren Webseiten

[RU] Уютное кaфe c тaнцeвaльнoй площaдкoй и бapoм c богатым accopтимeнтом нaпитков ■ актуальная программа к

диспозиции в кафе, на рецепции у консьержа или на наших интернетовых страницах

open daily from 9.00 until 24.00 ■ tel: +420 353 207 320

Spa Resort Sanssouci

[CZ] Podrobné informace a aktuální program výstav Vám poskytnou pracovníci concierge

[ENG] Detailed information and current exhibition programme available at the hotel concierge

[D] Detaillierte Informationen und das aktuelle Programm der Ausstellungen erhalten Sie von den Concierge-Mitarbeitern [RU] Подробную информацию о актуальных выставках Вам предоствавит консьержслужба

tel: +420 353 207 107

Villa Mercedes

at Spa Resort Sanssouci

Free

ins g m sfowr him otel guest

open daily

MO-FR 07.00 - 8.00 and 15.00 - 21.30 SA-SU 10.00 - 21.30 tel: +420 353 207 540

CZECH REPUBLIC`S LEADING SPA RESORT

SPA RESORT SANSSOUCI

Spa Resort Sanssouci získal potřetí v řadě ocenění Czech Republic`s Leading Spa Resort ■ Spa Resort Sanssouci gets Czech Republic`s Leading Spa Resort Award for the third consecutive time ■ Das Spa Resort Sanssouci erhielt zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung Czech Republic`s Leading Spa Resort ■ Спа Резорт Сан-суси был удостоен премии «Czech Republic`s Leading Spa Resort» в третий раз подряд


A

lifeADVERTISEMENT

+ w info 42 w @ 0 w pe 6 .p tr 03 et ac 5 ra lin 51 cl i c 1 in .c 6 ic z 6 .c z

IMPERIAL

Hotel Imperial na Facebooku

Spa Resort Sanssouci na Facebook

StaĹˆte se fanouĹĄky hotelu Imperial a zĂ­skejte: • pĹ™ehled o novinkĂĄch a akcĂ­ch v naĹĄem hotelu • slevy, nabĂ­dky a dalĹĄĂ­ vĂ˝hody dříve neĹž ostatnĂ­

StaĹˆte se fanouĹĄky Spa Resortu Sanssouci a zĂ­skejte: • pĹ™ehled o novinkĂĄch a akcĂ­ch v naĹĄem hotelu • slevy, nabĂ­dky a dalĹĄĂ­ vĂ˝hody dříve neĹž ostatnĂ­

Hotel Imperial on Facebook

Spa Resort Sanssouci on Facebook

Become a fan of Hotel Imperial and you get: • overview of news and events in our hotel • discounts, offers and another advantages sooner than others

Become a fan of Spa Resort Sanssouci and you get: • overview of news and events in our hotel • discounts, offers and another advantages sooner than others

3HWUD ěHKRĜNRYi &KLHI ([HFXWLYH 'LUHFWRU RI 3HWUD &OLQLF

Hotel Imperial im Facebook

Spa Resort Sanssouci im Facebook

ɄɪɢɨɼɢɊɨɼɢɥ ɪɚɞɢɨɹɚɍɏɨɏɧɚɚ ɼɢɊɨɍɚɤɰɢɚ ɤɨɪɪÉ&#x;ɤɰɢɚ ɎɢÉ?É­ÉŞÉľ ɞɨɼÉ?É¨ÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉ&#x;ɧɧɚɚ ÉžÉ&#x;Ɋɢɼɚɰɢɚ ÉŞÉ&#x;ɞɭɤɰɢɚ É°É&#x;ɼɼɸɼɢɏɚ ɭɍɏɪɚɧÉ&#x;ɧɢÉ&#x; ÉœÉ&#x;ɧ ɡɎɎÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉŁ $QWL $JLQJ ɤɨɍɌÉ&#x;ɏɢɹÉ&#x;ɍɤɢÉ&#x; ɧÉ&#x;É˘É§ÉœÉšÉĄÉ˘ÉœÉ§ÉľÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɾ

Werden Sie ein Fan des Hotels Imperial und erhalten Sie: • Ăœbersicht von Neuheiten und Veranstaltungen in unserem Hotel • Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile frĂźher als Andere

Werden Sie ein Fan des Spa Resorts Sanssouci und erhalten Sie: • Ăœbersicht von Neuheiten und Veranstaltungen in unserem Hotel • Ermässigungen, Angebote und andere Vorteile frĂźher als Andere

ÂŤHotel ImperialÂť на ФŃ?ĐšŃ ĐąŃƒĐşĐľ

ÂŤSpa Resort SanssouciÂť на ФŃ?ĐšŃ ĐąŃƒĐşĐľ

ĐĄŃ‚Đ°Đ˝ŃŒŃ‚Đľ Đ´Ń€ŃƒĐˇŃŒŃ?Пи ÂŤHotel ImperialÂť и ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń‚Đľ: • инфОрПацию Đž нОвинках и ПорОприŃ?тиŃ?Ń… в Đ˝Đ°ŃˆĐľĐź ОтоНо • Ń ĐşĐ¸Đ´ĐşĐ¸, продНОМониŃ? и прОчио ĐżŃ€ĐľĐ¸ĐźŃƒŃ‰ĐľŃ Ń‚Đ˛Đ° Ń€Đ°Đ˝ŃŒŃˆĐľ Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń…

ĐĄŃ‚Đ°Đ˝ŃŒŃ‚Đľ Đ´Ń€ŃƒĐˇŃŒŃ?Пи ÂŤSpa Resort SanssouciÂť и ĐżĐžĐťŃƒŃ‡Đ¸Ń‚Đľ: • инфОрПацию Đž нОвинках и ПорОприŃ?тиŃ?Ń… в Đ˝Đ°ŃˆĐľĐź ОтоНо • Ń ĐşĐ¸Đ´ĐşĐ¸, продНОМониŃ? и прОчио ĐżŃ€ĐľĐ¸ĐźŃƒŃ‰ĐľŃ Ń‚Đ˛Đ° Ń€Đ°Đ˝ŃŒŃˆĐľ Đ´Ń€ŃƒĐłĐ¸Ń…

ɉɪɨɎÉ&#x;ɍɍɢɨɧɚɼɜɧɨÉ&#x; É¨É›ÉŤÉĽÉ­É É˘ÉœÉšÉ§É˘É&#x; É—ÉŽÉŽÉ&#x;É¤ÉŹÉ˘ÉœÉ§ÉľÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɾ ȟɢɞɢɌɾÉ&#x; ÉŞÉ&#x;ɥɭɼɜɏɚɏɾ 3URIHVVLRQDO FDUH (IIHFWLYH SURFHGXUHV 9LVLEOH UHVXOWV ɉÉ&#x;ÉŹÉŞÉš ÉŠÉ É&#x;É?É¨ÉŞÉ É¤É¨ÉœÉš ɢɍɊɨɼɧɢɏÉ&#x;ɼɜɧɾɣ ɞɢɪÉ&#x;ɤɏɨɪ ɉÉ&#x;ÉŹÉŞÉš Ʉɼɢɧɢɤ

&U\ROLSRO\VLV 5DGLRIUHTXHQF\ OLSRVXFWLRQ ERG\ ÂżUPLQJ SHUPDQHQW GHSLODWLRQ FHOOXOLWH HOLPLQDWLRQ UHPRYDO RI WKUHDG DQG VSLGHU YHLQV LQ IDFH HIIHFWLYH DQWLDJLQJ FRVPHWLF QRQLQYDVLYH WUHDWPHQWV

ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;Éž ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɨɣ EHIRUH WUHDWPHQW

ɊɨɍɼÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪ DIWHU WUHDWPHQWV

ÉŠÉ&#x;ÉŞÉ&#x;Éž ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪɨɣ EHIRUH WUHDWPHQW

ɊɨɍɼÉ&#x; ɊɪɨɰÉ&#x;ɞɭɪ DIWHU WUHDWPHQWV

É—É‹ÉŒČżÉŒÉ‚É‘ČżÉ‹É„É‚Éƒ É‚ É…ČşÉ ČżÉŠÉ‡É•Éƒ É?ČżÉ‡ÉŒÉŠ É‰ČżÉŒÉŠČş ɄɅɂɇɂɄ ɉɊȺȽȺ É‰ÉšÉŤÉŤÉšÉ É‹ÉœÉ&#x;ɏɨɥɨɪ É­ÉĽ ČźÉ¨ÉžÉ˘ÉąÉ¤É¨ÉœÉš ɉɪɚÉ?Éš É„ČşÉŠÉ…ÉˆČźÉ• ȟȺɊɕ É‹ÉŠÉš ÉŞÉ&#x;ɍɨɪɏ ɋɚɧɍɭɍɢ É­ÉĽÉ? É‚ÉŚÉŠÉ&#x;ɪɢɚɼɭ 

$(67+(7,& $1' /$6(5 &(17(5 3(75$ &/,1,&

MOSERMOSERMOSERMOSERMO

3UDJXH 6YHWR]RU 3DVVDJH 9RGLFNRYD VWU .DUORY\ 9DU\ 6SD 5HVRUW 6DQVVRXFL 8 ,PSHULDOX 

f

facebook.com/imperial.cz

f

facebook.com/sanssouci.cz

MOSER IS A LIFE STYLE

ĐœĐŁĐ—Đ•Đ™ мРУХТĐ?ЛЯ MOSER ¡ Đ­ĐšĐĄĐšĐŁĐ ĐĄĐ˜ĐŻ Đ’ ХТЕКОЛЏĐ?ĐŤĐ™ ĐŚĐ•ĐĽ ¡ MOSER GLASS MUSEUM ¡ FACTORY TOUR

MOSER SALES

GALLERIES

PRAHA Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293 StaroměstskÊ nåměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY Kpt. JaroĹĄe 46/19, tel.: +420 353 416 136 TrĹžiĹĄtÄ› 7, tel.: +420 353 235 303

www.moser-glass.com


B

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

Buďte v obraze! Seien Sie im Bilde! Stay current! Будьте в курсе!

Meetings & Events

Hotel Imperial a Spa Resort Sanssouci na YouTube ● Hotel Imperial und Spa Resort Sanssouci auf YouTube ● Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci at YouTube ● «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci» на Ютубе

Tango Lounge ▪ Jive Lounge ▪ Waltz Lounge ▪ Samba & Rumba Congress Hall ▪ Restaurant Charleston ▪ Restaurant Opera ▪ Restaurant Melody ▪ Blues Café Spa Resort Sanssouci je významným hostitelem různých rodinných a společenských akcí, protože disponuje velkým počtem sálů a salonků. Některé ze salonků jsou vzájemně propojitelné, jiné lze propojit s dalšími prostory hotelu. Díky tomu je Spa Resort Sanssouci vhodný pro pořádání malých, středních i větších akcí.

The Spa Resort Sanssouci is an important host of many family and social events. The Spa Resort Sanssouci has a large number of halls and lounges. Some of the lounges are mutually interconnectable, others can be connected with other hotel areas. Thanks to this fact, the Spa Resort Sanssouci is suitable for organizing small, medium, and even large events.

Das Spa Resort Sanssouci ist ein bedeutender Gastgeber für verschiedene Familien- sowie gesellschaftliche Veranstaltungen. Es verfügt über eine große Anzahl an Sälen und Salons. Einige der Räume können miteinander verbunden werden, andere können an bestimmte Hotelräume angeschlossen werden. Dank dessen eignet sich das Spa Resort Sanssouci für kleine, mittelgroße und größere Veranstaltungen.

«Spa Resort Sanssouci» - это солидная, принимающая сторона разнообразных семейных и общественных мероприятий. «Spa Resort Sanssouci» располагает большим количеством залов и салонов. Некоторые из салонов можно объединять друг с другом, некоторые можно соединить с другими помещениями гостиницы. Благодаря этому, «Spa Resort Sanssouci» подходит для проведения малых, средних и крупных мероприятий.

Spa Resort Sanssouci U Imperiálu 11, Karlovy Vary tel: +420 353 207 113, fax: +420 353 207 250 e-mail: reservation@spa-resort-sanssouci.cz www.spa-resort-sanssouci.cz

Member of Imperial Karlovy Vary Group

Aktuální video z akcí v Hotelu Imperial a Spa Resortu Sanssouci najdete na /Aktuelle Videos von Veranstaltungen im Hotel Imperial sowie Spa Resort Sanssouci finden Sie auf / You can find the current videos of events from Hotel Imperial and Spa Resort Sanssouci at / Актуальное видео мероприятий в «Hotel Imperial» и «Spa Resort Sanssouci» вы найдете на

www.youtube.com/imperialgroupkv


C

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

WELCOME SET GOLD ■

ovocná mísa De Luxe, květiny, Champagne Moet s jahodami, domácí cukrovinky ■ fruit plate De Luxe, Flowers, champagne Moet with strawberries, homemade sweets ■ Obstteller De Luxe, Blumen, Champagne Moet mit Erdbeeren, Hausgemachte Süßigkeiten ■ фрукты «Люкс», цветы, шампанское «Moet» с клубникой, домашние сладости

Hotel Welcome Packages WILL MAKE YOUR STAY AND THE STAY OF THOSE CLOSE TO YOU NICER… HOTELOVÉ SETY VÁM A VAŠIM BLÍZKÝM ZPŘÍJEMNÍ POBYT… HOTELSETS VERSCHÖNERN IHNEN UND IHREN LIEBEN DEN AUFENTHALT… ГОСТИНИЧНЫЕ НАБОРЫ ДОСТАВЯТ УДОВОЛЬСТВИЕ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ…

Welcome sety si prosím objednávejte předem, Birthday sety a Spa & Relax sety je možné zakoupit rovnou na prodejním místě

Please order the Welcome packages in advance; Birthday packages and Spa & Relax packages can be purchased directly at a point of sale

Welcome-Sets, bitte, im Voraus bestellen. BirthdaySet und Spa&Relax-Set sind direkt vorort erhältlich.

«Welcome set» нужно заказать предварительно, «Birthday set» и «Spa & Relax set» можно купить прямо в киоске

WELCOME SET SILVER ■ ovocná mísa, květiny, Bohemia Sekt Prestige ■ fruit plate, flowers, sparkling wine - Bohemia Prestige ■ Obstteller, Blumen, Flasche Sekt Bohemia Prestige ■ фрукты, цветы, игристое вино «Bohemia Prestige»

WELCOME SET BRONZE ■ ovocná mísa, Bohemia Sekt Brut ■ fruit plate, sparkling wine - Bohemia Brut ■ Obstteller, Flasche Sekt - Bohemia Brut ■ фрукты, игристое вино «Bohemia Brut»

POINTS OF SALE AND INFORMATION: Hotel Imperial Concierge tel.: +420 353 203 112

BIRTHDAY SET ■ dort, květiny, Bohemia Sekt Brut ■ cake, flowers, sparkling wine - Bohemia Brut ■ Torte, Blumen, Flasche Sekt - Bohemia Brut ■ торт, цветы, игристое вино «Bohemia Brut»

Imperial Karlovy Vary Group

SPA & RELAX SET ■ župan s logem hotelu, kosmetický set, lázeňský pohárek Kala Aurea Regina ■ bathrobe with hotel logo, cosmetic set, spa cup Kala Aurea Regina ■ Bademantel mit Hotellogo, Kosmetik-Set, Kurtrinkbecher Kala Aurea Regina ■ халат с логотипом отеля, косметический набор, курортный бокальчик «Kala Aurea Regina»

Spa Resort Sanssouci Blue House – concierge tel.: +420 353 207 313 Green House – concierge tel.: +420 353 207 107


D

lifeADVERTISEMENT

IMPERIAL

Pro chvíle ve vybroušeném stylu

Imperial Life 2013/1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you