Page 1

FREE COPY Vol.1 Issue 1, April 2014

The M ving Magazine

สั ง ขานต์ ล ่ อ ง วันเดือนปี ที่ล่วงไป

Art in Paradise

โลกแห่งเทพนิยาย อยู่ไกล้แค่เอื้อม

R3A เส้นทางสายใหม่ ไทย ลาว จีน


Editor เสน่ห์วิถีชิวิตที่ถักทอเข้ากับวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของนพบุรศี รีนครพิงค์ เชียงใหม่ ชือ่ โบราณกาลของจังหวัด เชียงใหม่ เมื่อ 700 ปีที่แล้ว ชวนให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส และผักผ่อนในวิถีชีวิตแบบต๊ะต่อนยอน ละเมียดเที่ยว เสพงานศิลป์ ดื่มด�่ำในบรรยากาศ อิ่ ม เอมในอั ต ลั ก ษณ์ ตั ว ตนที่ มี ใ ห้ เ ห็ น ตั้ ง แต่ ส ถานที่ ท่องเทีย่ ว ไปจนถึงทีพ่ กั พิงในยามค�ำ่ คืน ล้วนเป็นมนต์เสน่ห์ อันตราตรึงให้กับทุกผู้คนที่ได้มาสัมผัสผ่าน นอกจากกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงเมืองอมร ของไทยแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ คืออัญมณีส�ำคัญที่ถือได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งทีส่ องของเมืองไทย เป็นเมืองหลวงแห่ง ล้านนา ทั้งในอดีต และ ปัจจุบัน แต่ด้วยวันเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปทุกวัน เดือน ปี ความสัมพันธ์ของผู้คน ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยี ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และจะเชื่อมโยงทุกบริบทของ สังคมน�ำพาไปสู่อนาคต เป็นอนาคตจะท�ำให้ทุกพื้นที่ ในสังคม กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างมิอาจเลี่ยงหลีกได้ นิ ต ยสารภายใต้ ชื่ อ City Connect ฉบั บ นี้ คือ ผลของการตกผลึกทางความคิด ของคนธรรมดา กลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่า “เรา” สามารถเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง ถึ ง ทุ ก ผู ้ ค นให้ ถึ ง กั น ได้ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ผ่ า นเรื่ อ งราว และแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ อั น มี ค ่ า ในทุ ก มุ ม มอง ขอกราบขอบพระคุ ณ ทุ ก ค� ำ ชี้ แ นะอั น เป็ น ประโยชน์ จากผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน ขอบพระคุณกรีนบัสที่เมตตา และกรุณาอนุเคราะห์พื้นที่อันมีค่า ในการวางนิตยสาร ไว้หลังเบาะรถ ท�ำให้เราได้เป็น The Moving Magazine นิตยสารที่เคลื่อนที่ได้ อย่างที่ได้ตั้งใจ

PUBLISHER

G MEDIA Co., Ltd SENIOR CONSULTANT

ชัยรัตน์ กมลนรเทพ EDITOR-IN-CHIEF

วสวัตติ์ วะดี EDITORIAL

อาคม สุวรรณกันธา วรุณสิริ สุจินดา กรรณิการ์ เพชรแก้ว สกาวรัตน์ ศิริมา ART & PHOTOGRAPHY EDITOR

ศุภชัย นทีตานนท์ อ�ำนาจ ตาลดี MARKETING DIRECTOR

รินรดา ชุมภูเรือน ACCOUNT EXECUTIVE

เดชา ล้วนโค ADMINISTRATIVE OFFICER

วิกานต์ดา บุญจูบุตร

ติดต่อโฆษณา: 095-4521611 บรรณาธิ ก าร: 095-4521411

6

The M ving Magazine


Content

26 Feature

22 Taste 18 Place

<<< ชุดด�ำหัว ณ เรือนซ้อ-หงส์: อุปกรณ์และเครื่องด�ำหัว ตามโบราณประเพณีของชาวล้านนา พร้อมด้วยดอกเอือ้ งผึง้ หรือ เอื้องค�ำ ถูกจัดวางไว้อย่างงดงาม ณ เรือนซ้อ-หงส์ เรือนกาแล โบราณ อายุราว 130 ปี โดยคุณพ่อของคุณบวร ชุตมิ า ซือ้ มาจาก นางเปียง ผูเ้ ป็นหลานของนายซ้อ นางหงส์ แซ่แต้ และได้ยกมา ปลูกไว้ในศูนย์วฒ ั นธรรมเชียงใหม่จนถึงปัจจุบนั โดยเริม่ เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์ขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2525

20 Resident

36 Insider


Calendar

สถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายใน, การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หัตถกรรม, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง,เครื่องประดับแฟชั่ น), การออกแบบสื่อสมัยใหม่, การออกแบบการสร้างการออกแบบอัตลักษณ์, การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ และการออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสินค้า

20 พฤษภาคม

cdabyccm

Chiang Mai Design

ประกวดภาพถ่าย ร่วมฉลองครบรอบ

ทางด้านการออกแบบ ในงาน รางวัลการออกแบบของ เชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards 2014) ก�ำหนด การสมัครผลงานการออกแบบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณจิราวรรณ วงศ์ดอกไม้ ผู้ประสานงานเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ โทร. 08-8268-5369

ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี กรีนบัส ธุรกิจบริการ ด้านขนส่งผู้โดยสาร ด้วยรถโดยสารประจ�ำทางครอบคลุม พื้นที่ภาคเหนือ แห่งแรกของภาคเหนือ โดยขอเชิญร่วม ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพความประทับใจและความ ทรงจ�ำ” ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณโสภา เขียวสุข แผนกประชาสัมพันธ์ 086-4302816

www.creativechiangmai.com/ida

www.facebook.com/greenbusforyou

Awards 2014 กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมส่งเสริมผู้ที่มีพรสวรรค์

50 ปี กรีนบัส

โชว์ระบ�ำใต้น�้ำ ค่ายวิศวะล้านนา

สงกรานต์นี้ เชียงใหม่ ซู อคาเรียม เตรียมน�ำโชว์ ระบ�ำใต้น�้ำอันยิ่งใหญ่ โดยนักกีฬาระดับโลก ในชื่อตอน The Pirate Land "ดินแดนโจรสลัด" โดยเปิดการแสดง ทุกๆ วัน เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วง เทศการสงกรานต์นี้เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.45 น. และ 14.45 น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-893111 www.chiangmaiaquarium.com

สถาบันกวดวิชา RAC เปิดติวความถนัดทางวิศวะ (PAT3) และพืน้ ฐาน Drawing ฝึกปฏิบตั กิ ารจริง workshop Lab เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา และคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 19-26 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณต๊อบ 083-8614973 053-818700 www.rac.ac.th/summercamp2014

www.99thegalleryhotel.com 99 Inthawarorot Rd., T.Sriphum, Muang, Chiang Mai 50200 Thailand Tel. +66(0)53 326338 Fax. +66(0)53 326339

10 The M ving Magazine


กำ�หนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำ�ปี 2557” เทศบาลนครเชียงใหม่ เมษายน 2557 เวลา

กิจกรรม

สถานที่

1 - 3 เม.ย. 4 - 6 เม.ย. 5, 12 เม.ย. 6 เม.ย. 6, 13 เม.ย. 7 – 9 เม.ย. 10 – 15 เม.ย. 11 – 15 เม.ย. 11 – 16 เม.ย. 11 – 16 เม.ย. 11 – 16 เม.ย. 12 เม.ย. 12เม.ย. 12 เม.ย. 12 เม.ย. 12 – 15 เม.ย. 12 – 16 เม.ย. 12 – 16 เม.ย. 13 เม.ย. 13 เม.ย. 13 เม.ย. 13 เม.ย. 13 เม.ย. 13 เม.ย. 13 – 14 เม.ย. 13 – 15 เม.ย. 13 – 15 เม.ย. 13 – 15 เม.ย. 13 – 16 เม.ย. 14 เม.ย. 16 เม.ย. 17 เม.ย.

09.00 – 21.00 09.00 – 22.00 17.00 – 23.00 18.00 – 23.00 17.00 – 22.00 09.00 – 22.00 18.30 – 20.00 09.24 – 22.00 08.00 – 23.30 08.00 – 23.00 09.00 – 22.00 17.00 – 21.00 06.00 – 20.00 08.09 – 08.34 10.30 – 11.37 16.00 – 18.00 17.00 – 22.00 17.00 – 22.00 06.00 – 08.00 07.00 – 12.00 08.09 – 08.34 08.00 – 12.00 09.04 – 18.00 13.10 – 18.00 14.00 – 24.00 09.00 – 18.00 10.00 – 18.00 10.00 – 18.00 09.00 – 22.00 15.00 – 17.00 13.30 – 18.00 19.00 – 18.00

1. งานประเพณีสรงน�้ำพระเสตังคมณีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา วัดเชียงมั่น 2. งานประเพณีปอยส่างลอง วัดป่าเป้า 3. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนคนเดินวัวลาย ถนนวัวลาย 4. การแถลงข่าวป๋าเวณีเมืองเจียงใหม่ ประจ�ำปี 2557 ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 5. การแสดงศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา ถนนคนเดิน ถนนราชด�ำเนิน 6. งานประเพณีสรงน�้ำพระบรมธาตุเจดีย์วันเชียงยืน วัดเชียงยืน 7. เจดีย์ทรายสุดส้าว, สรงน�้ำพระ, ปั๋นปอน, ศิลปะพื้นบ้าน วัดเจ็ดลิน 8. 718 ปี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ ข่วงท่าแพ 9. สมโภชพระสิงห์, กาดหมั้ว, ประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง, ศิลปะพื้นบ้าน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 10. งานประเพณีสรงน�้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น วัดพันอ้น 11. ประเพณีสรงน�้ำเจดีย์จ๋อมสรี๋ปุรินานบ่วงรั้ว ไหว้สาป่ารนีพระเจ้าแสนแขว่ วัดยางกวง 12. พิธีท�ำบุญตักบาตรครบรอบ 718 ปี ก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 13. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมินครเชียงใหม่ สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่ 14. พิธีบวงสรวงราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 15. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ สนง.เทศบาลนครเชียงใหม่ 16. ขบวนแห่เครื่องสักการะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (มูลนิธิดอยสุเทพ) ประตูช้างเผือก – สามกษัตริย์ 17. การแสดงแสงสี เสียง “เล่าขานต�๋ำนาน 718 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เจียงใหม่ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 18. สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปีใหม่เมือง, สรงน�้ำพระ, ตัดจ้อ-ตานตุง วัดโลกโมฬี 19. พิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวันงานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจ�ำปี 2557 ข่วงประตูท่าแพ 20. ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต ร.ร.คริสเตียน, ข่วงท่าแพ 21. พิธีเปิดงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2557 ข่วงประตูท่าแพ 22. ประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากลุ่ม หมากเป็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง ข่วงประตูท่าแพ 23. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 24. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์, ขบวนแห่พระพุทธรูป, รถนางสงกรานต์ สี่แยกสันป่าข่อย-วัดพระสิงห์ 25. การประกวดเทพี - เทพบุตรสงกรานต์และศิลปพื้นบ้านล้านนา ข่วงประตูท่าแพ 26. พื้นที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสุข ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ (สสส.) ข่วงประตูท่าแพ 27. อุโมงค์น�้ำ “สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” ข่วงประตูท่าแพ 28. กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยปีใหม่เมือง 713 ปี” ข่วงประตูท่าแพ 29. บูชาพระบรมสารีริกธาตุ, สรงน�้ำพระสิริมังคลาจารย์, ก่อเจดีย์ทราย พุทธสถานเชียงใหม่ 30. ขบวนแห่ไม้ค�้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด สะพานเหล็ก-วัดบนถนนท่าแพ 31. ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าด�ำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ - จวนผู้ว่าฯ 32. สักการะด�ำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ (สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ) วัดสวนดอก

ที่มา : ส�ำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 เบอโทรศัพท์ 053-112-713 E-mail : chiangmai_it@moi.go.th ภาพ : http://www.lampang108.com/wb/simple/?t3438.html

12 The M ving Magazine

The M ving Magazine 13


Events Greenbus Coffeetalk โดยคุณสมชาย ทองค�ำคูณ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กล่าวถึงยอดขายไตรมาส แรกเติบโตกว่า 47% ฉลองครบรอบ 50 ปี จั บ มื อ ผู ้ ป ระกอบการใต้ เปิ ด เส้นทางใหม่ “แม่สาย-ด่านนอก” รองรับ การเปิดประเทศเข้าสู่ AEC เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ Guru's Box งานมหกรรมไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ครั้งที่ 38 จัดขึ้นวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริ เ วณเชิ ง สะพานนวรั ฐ ลานอเนกประสงค์ ข ่ ว งประตู ท ่ า แพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด ภายใต้ แนวคิด "งามสพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษา แห่งอาเซียน" โดยปีนี้เป็นปีแรก ที่จัด ขบวนรถบุ ป ผชาติ ใ นช่ ว งบ่ า ยถึ ง เย็ น มี ข บวนรถ บุ ป ผชาติ เรื อ งแสง พร้ อ ม การแสดง แสง สี เสียง สร้างสีสันอย่าง ตื่ น ตาตื่ น ใจ ผ่ า นถนนต่ า งๆ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ชื่ น ชมรวม 6 จุ ด ได้ แ ก่ สวนบวกหาด ประตู เชี ย งใหม่ ประตู สวนปรุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก และประตู ท ่ า แพ สร้ า งบรรยากาศ เมื อ งแห่ ง ดอกไม้ ได้ อ ลั ง การเป็ น อย่างยิ่ง

ประเพณีสงกรานต์ เมญ่า -MAYA life style Shopping Center ฉลองเปิดตัวอย่างยิง่ ใหญ่ ณ ใจกลางเมืองเชียงใหม่ พร้อมเปิดตัว C.A.M.P คาเฟ่สไตย์ห้องสมุดที่ให้ บริการ 24 ชั่วโมง และ Touch Fitness ฟิตเนสแนวใหม่ ที่ให้มากกว่าค�ำว่าการ ออกก�ำลังกาย โดยบรรยากาศภายในงานพร้อมพรั่งไปด้วยนายแบบนางแบบ และการแสดงสุดชิค โดย สุวัฒน์ ร่มโพธิ์ ซีอีโอ บริษัท เมญ่า ดีเวลลอบเม้นท์ จ� ำ กั ด กล่ า วว่ า นั บ เป็ น การก้ า วเดิ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ไ ด้ ม าเป็ น หนึ่ ง ในผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์ ในเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒธรรมอันล�้ำค่า จึงสรรสร้างอาคาร ออกมา ในสถาปัตยกรรมที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แห่งล้านนา ภายใต้แนวคิด “ Vertical Nimman” หรือนิมมานแนวตั้ง สะท้อนมิติใหม่ของการตกแต่ง แบบชั้นต่อชั้น เช่น การตกแต่งแบบ Nuovo Art ในชั้น G, Pop Art ในชั้น 2 Digital Art ในชั้น 3 เป็นต้น

ร้าน Scrap it! ผู้จัดจ�ำหน่าย การ์ดส�ำเร็จรูป, อุปกรณ์น�ำเข้าจาก ต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์งาน Handmade ในโอกาสพิเศษในแบบฉบับของ ตัวคุณเอง ได้จัด Grand Opening สาขาเชียงใหม่ ที่โครงการ Kantary Terrace ถ. นิมมานเหมินทร์ ซอย 12 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วย ความสนุกสนาน

14 The M ving Magazine

ประเพณี ส งกรานต์ เป็ น ประเพณี ที่ ส� ำ คั ญ ของ ชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนเมษายน เป็นวันที่สนุกสนาน รื่นเริงด้วยการเล่นน�้ำสงกรานต์ให้เย็นฉ�่ำ ถือขันน�้ำรดน�้ำ ให้ แ ก่ กั น มี ก ารละเล่ น พื้ น บ้ า น จึ ง เป็ น โอกาสที่ เ ด็ ก ๆ หนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ได้พบเจอกันและท�ำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านประเพณีต่างๆ เช่น สรงน�้ำพระ ขนทรายเข้าวัด ด�ำหัว แห่ ไ ม้ ค�้ ำ ท� ำ บุ ญ ที่ วั ด ซึ่ ง ชาวล้ า นนานิ ย มท� ำ บุ ญ และ ท� ำ กิ จ กรรมเทศกาลปี ใ หม่ เ มื อ ง ตามวั น หยุ ด ราชการใน ปฏิทินสากล วันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันสังขานล่อง วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันเน่า วันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันพญาวัน เทศบาลต� ำ บลช้ า งเผื อ กร่ ว มกั บ ทางชุ ม ชนใน เขตเทศบาลต�ำบลช้างเผือก ได้จัดขบวนแห่ไม้ค�้ำ ซึ่งเป็น พิ ธี ก รรมที่ ป ั จ เจกชนน� ำ ไม้ ค�้ ำ ที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น ไปค�้ ำ ที่ ต ้ น โพธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า ผู้น้ันมีส่วนในการค�้ำชูพระพุทธศาสนา โดยจัดขบวนแห่ไม้ค�้ำในอังคารที่ 15 และวันพุธ ที่ 16 เมษายน 2557 ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เพื่อเป็น การสื บ สานและอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี อั น ดี ง าม อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นตระหนักในคุณค่า ของวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และยังเป็นการส่งเสริม ให้คนในท้องถิน่ ได้ทำ� กิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความ สามัคคีร่วมมือกันในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

และนอกจากนี้ทางเทศบาลต�ำบลช้างเผือก ได้จัดงาน “ประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี 2557” ในวันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลช้างเผือก โดยนายคเชน เจียกขจร เปิดเผยว่า การจัดงานสงกรานต์ ทางเทศบาลต�ำบลช้างเผือกได้สืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้านของล้านนา ตลอดจนรณรงค์ให้คนในท้องถิ่น ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความ สามัคคีให้คนในท้องถิ่นอีกด้วย โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสรงน�้ำพระพุทธรูป การประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะ ด�ำ หั ว แบบโบราณ พิ ธี ร ดน�้ ำด� ำ หั ว คนเฒ่ า คนแก่ กาดหมั้ ว การประกวดลาบเมื อ ง การประกวดส้ ม ต� ำ การประกวด หนูน้อยสงกรานต์ การละเล่นพื้นเมือง ร�ำวงย้อนยุค และ การแสดงดนตรีพื้นเมือง เป็นต้น รวมถึงมีนโยบายให้พนักงาน แต่งกายพื้นเมือง อู้ก�ำเมืองตลอดเดือนเมษายนรับเทศกาล ปีใหม่เมือง รักษาวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ดีงามสืบต่อไป ในโอกาสนี้ เ ทศบาลตำ�บลช้ า งเผื อ ก ขอเชิ ญ ชวน นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติรว่ มงานประเพณี สงกรานต์ ประจำ�ปี 2557 ในวันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557 ณ ลานอเนกประสงค์สำ�นักงานเทศบาลตำ�บล ช้างเผือก ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป The M ving Magazine 15


อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ในรูปแบบ "Commercial Home" แห่งแรกในเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 088-263-4884 086-654-5352


Place เหล่านางเงือก โซนสัตว์ป่า ภาพวาดสัตว์ป่าในอิริยาบถ ต่างๆ โซนคลาสสิกอาร์ต (Classic Art) ภาพวาดของ จิตรกรระดับโลกน�ำมาเพิ่มเติมความสนุกในแบบเฉพาะ อีกทั้งภาพเมืองแถบทวีปยุโรปที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริง โซนตะวันออก ประกอบด้วยภาพสถาปัตยกรรมทั้งของ เกาหลี ไทย และเขมร โซนอียิปต์โบราณ คือบรรยากาศ แห่งทะเลทราย และสุสานฟาโรห์ และโซนศิลปะเหนือจริง และสัตว์โลกล้านปี โซนแห่งความท้าทายและจิตนาการ หลุดโลกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

อย่ า ลื ม มาร่ ว มลิ้ ม รสจิ น ตนาการและ ความมหัศจรรย์ของภาพวาดลวงตา ผ่านโสดประสาท สั ม ผั ส ทั้ ง หมดของเรา แล้ ว น� ำ ไปบอกเล่ า เรื่ อ งราว ให้คนอื่นได้ฟังคงดีไม่น้อย อ๊ะอ๊ะ ไปดูมาหรือยัง ? ระวังจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะครับ

Art in Paradise

Chiang Mai

Touch Your Fantastic World

นั บจากวินาทีนี้ เราจะน�ำทุกท่ านไปพบกั บ ความมหั ศ จรรย์ ข องโลกแห่ งศิ ลปะ สถานที่ ที่ปลดปล่อ ยจินตนาการแห่งความฝั น เสมื อ นหนึ่ งอยู ่ ในโลกแห่ งเทพนิ ย าย ผ่า นภาพวาดลวงตา Once Upon a Time...

Contact: 199/9 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ราคาบัตร 180 บาท เด็กส่วนสูงไม่เกิน 120 ซ.ม. ราคา 120 บาท โทร. 0 5327 4100, 08 3321 7587 เปิดให้บริการทุกวัน (เคาน์เตอร์จ�ำหน่ายตั๋วปิดเวลา 19.30 น.) ตั้งแต่เวลา 9.00 -21.00 น. 18 The M ving Magazine

“Art in Paradise @ Chiang Mai” พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดลวงตา (Illusion Art Museum) แห่งแรก ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ น� ำ เสนอศิ ล ปะภาพวาดลวงตา หรือ Illusion Art ศิลปะการวาดภาพที่อาศัยเทคนิค และความเชี่ยวชาญในการวาดภาพลงบนพื้นผิวเรียบ ให้กลายเป็นภาพ 3 มิติ และให้ความรู้สึกที่เหมือนจริง (Realistic Art) นอกจากนี้ยังน�ำเสนอผลงานศิลปะใน รูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชม มีส่วนร่วมกับงานศิลปะ ได้อย่างใกล้ชิด (Interactive Art) ผู้ชมสามารถถ่ายภาพ สร้างสรรค์จนิ ตนาการ ออกแบบท่าทาง และแสดงอารมณ์ ให้สอดคล้องกับภาพวาดแต่ละภาพตามความชอบของตน เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของจิตนาการอันสมจริง จึงเป็น สถานที่ ที่ท�ำให้ศิลปะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ ใกล้ชิดและ ง่ายต่อการสัมผัสส�ำหรับทุกคน “Art in Paradise (Chiang Mai)” ก่อตั้งโดย ชาวเกาหลี คุณ จาง กิว ซ็อก (Jang Kyu Suk) และ สร้างสรรค์ภาพวาดโดยจิตรกรระดับมืออาชีพจากประเทศ เกาหลีทั้งหมด 14 ท่าน โดยวาดภาพกว่า 130 ภาพ โซนต่ า งๆ แบ่ ง ออกเป็ น 6 โซนใหญ่ ๆ คื อ โซนโลก ใต้ท้องทะเล รวบรวมสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดรวมทั้ง The M ving Magazine 19


Resident

"Guest House Feel as Home" “A perfect marriage of Authentic Thai & contemporary living decoration and State-of-the-art annuities.”

HOME

Chiang Mai การเดินทางเพื่อพักผ่อนอริยบทเมื่อมาเยือน จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งสำ�คัญอีกสิ่งหนึ่งคือ การได้ ที่พักดีดี ราคาย่อมเยา และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ สิ่ ง อำ�นวยความสะดวกอั น ครบครั น บรรยากาศ ห้องพักที่คงไว้ซ่ึงความเป็นล้านนาอันชวนหลงไหล แต่ผสานไว้กับความทันสมัยของเวลา คงดีไม่น้อย ถ้ า หลายคนได้ รู ้ จั ก ห้ อ งพั ก ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบครั น แห่งนี้ “At Home At Chiangmai” 20 The M ving Magazine

At Home At Chiangmai ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดถนนมูลเมือง บริเวณคูเมืองด้านในก่อนถึงประตู ท่าแพเพียงไม่ถึง 200 เมตรใช้เวลาเพียง 5 นาทีก็ถึง ถนนคนเดิน คุณนราทิพย์ ประเสริฐวิทยากิจ ผู้จัดการ ทั่วไปและหุ้นส่วนคนส�ำคัญ กล่าวว่า “ตั้งใจสรรสร้าง ที่พักแห่งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู ้ ม าเยื อ น ด้ ว ยอั ต ราค่ า บริ ก ารที่ ย่อมเยาและสามารถเดินทางไปมาในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะการเดินทางด้วยเท้า ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวตะวันตกและตะวันออกส่วนใหญ่ จะเลือกเดินชมเมืองโดยรอบคูเมืองเป็นหลัก” สิ่งที่ น่ า สนใจไม่ น ้ อ ยก็ คื อ การบู ร ณอาคารหลั ง เดิ ม ให้ กลายเป็นโรงแรมเรียบหรูในสไตล์ล้านนาที่ผสมผสาน การตกแต่ ง ได้ อ ย่ า งลงตั ว ความสมบู ร ณ์ แ บบของ การพักผ่อน มีห้องพักให้เลือกถึง 6 แบบด้วยขนาด พื้นที่ 30 ตารางเมตร โดยประมาณ

Room Rate: Single Bed (Room No.1 & 4)

700

Baht per Night

Twin Bed (Room No.2 & 5)

800

Baht per Night

Twin Bed (Room No.3)

1,000

Baht per Night

Single Bed (Room No.6)

1,100

Baht per Night

ใครอยากสั ม ผั ส ชี วิ ต อั น แสนสบายที่ ร วมเอา ความสบายๆ ไว้ใกล้ตัวจะต้องไม่พลาดกับ At home At chingamai ที่พัก ที่เที่ยว เดินแปปเดียวก็ทั่วเมือง แล้วเพื่อนๆ จะรู้ว่าความสบายใกล้ตัวเหลือเกิน

Contact:

25/1 ถ.มูลเมือง ซอย 2 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 0 5320 6446, 08 7178 1813 www.athome-atchiangmai.com athomechiangmai@gmail.com The M ving Magazine 21


Taste

Health Me .. Please !!

เรื อ นไม้ ไทยใหญ่

สุขภาพดีไม่มีขาย

ถ้าอยากได้ ต้องเลือกสรร

22 The M ving Magazine

ครั้ น ถึ ง เวลาที่ เ ราต้ อ งรั บ ประทานอาหาร เพื่อให้ร่างกายพร้อมรับการวันใหม่ ๆ ในการท�ำงาน ในแต่ละวัน การมองหาร้านอาหารทีส่ ะอาด รสชาดอร่อย รั ก ษาไว้ ซึ่ ง คุ ณ ประโยชน์ ข องวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งครบถ้ ว น ก็เป็นสิ่งส�ำคัญไม่น้อยในปัจจุบันนี้ ร้านที่เป็นที่รู้จัก อันดับต้นๆ ของอาหารเพื่อสุขภาพก็ไม่ไกลไปจากใน ตัวเมือง เพียงเลี้ยวเข้าซอยข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ คือถนนหมื่นด้ามพร้าคต ตรงมาตามทางจน ถึงซอย 8 ตรงข้ามโรงแรมแกรนด์ณภัทร เลี้ยวซ้าย 50 เมตรก็จะเจอกับร้าน “เรือนไม้ไทยใหญ่” ตั้งตระหง่าน อยู่ซ้ายมือนั้นเอง ทางร้านเลือกตกแต่งร้านด้วยสถาปัตยกรรม ล้านนาที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบร้านและหลังคา จั่วทรงสูงที่เห็นเป็นสัญลักษณ์อันชัดเจน ในส่วนของ อาหารทุกประเภทจะให้ความส�ำคัญและเน้นอาหาร สุขภาพเป็นหลัก อาทิเช่นน�้ำดื่มสมุนไพร ประกอบด้วย น�้ำมะตูม น�้ำอัญชัน น�้ำใบบัวบก น�้ำกระเจี๊ยบ น�้ำตะไคร้ น�้ำมะขาม รายการอาหาร อาทิเช่น ข้าวซอยลูกจิ๊นลุง

ซึ่ ง ทางร้ า นท� ำ ลู ก ชิ้ น เอง ข้ า วคลุ ก กะปิ ข้ า วหมู อ บ ข้าวผัดเผ็ดกุ้งยอดมะพร้าวอ่อน เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของ ขนมไทยทีจ่ ะมีลกู ค้ามาซือ้ ตลอด และเป็นทีข่ นึ้ ชือ่ ของทีน่ ี้ ก็คอื เค้กสังขยาใบเตย ขนมชัน้ ขนมจ�ำพวกเม็ดขนุน และ ขนมดอกอัญชัญ เป็นต้น ทุกรายการอาหารที่กล่าวมานั้น ท�ำจากวัตถุดิบทางธรรมชาติทั้งสิ้น รับประกันคุณภาพ ขั้นสูงสุดได้อย่างเกินร้อยจากเจ้าของร้านอดีตอาจารย์ สอนการโรงแรมในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง หนึ่ ง นั้ น เอง เกือบลืมบอกไปว่า ร้านนี้จะหยุดทุกวันจันทร์ แต่ในส่วน ของขนมมีจ�ำหน่ายตลอด..ชัวส์

Contact:

480/2 ถ.หมื่นด้ามพร้าคต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 ซอย 8 ตรงข้ามโรงแรมแกรนด์ณภัทร โทร. 0 5321 3092 เวลาเปิด-ปิด 08.00 - 18.00 น. หยุดทุกวันจันทร์ (เปิดเฉพาะในส่วนของขนม)

The M ving Magazine 23


Feature

สังขานต์ล่อง วันเดือนปี ที่ล่วงไป

ก่ อ นที่ จ ะคุ ้ น เคยกั บ ความเชื่ อ ของรัฐบาลส่วนกลาง หรือความชอบ ในความรื่นเริงแบบคนตะวันตก ผู้เฒ่า ผู้แก่ชาวล้านนาต่างรู้กันมานานแล้วว่า เหล่ า เทวดาต่ า งพากั น มาต้ อ นรั บ ขุนสังขาร ในฐานะเป็น บุคลาธิษฐาน หมายถึ ง พระอาทิ ต ย์ เ คลื่ อ นย้ า ยจาก ราศีมีนเข้าราศีเมษ ซึ่งนับเป็นวันแรก ของประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือที่เรียก กันว่า วันสังขารล่อง ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี โคโยตี้ นางสงกรานต์ หรือขุนสังขาร ต่างสะท้อนพฤติกรรมและคติความเชื่อ ที่หลากหลายของผู้คน ทั้งจับต้องได้ และไม่ได้คละเคล้ากันไป


สังขานต์ล่อง ในตอนเช้ามืดของวันสังขานต์ล่อง เด็กๆ ที่บ้านดอย ต. เมืองพาน อ. พาน จ. เชียงราย จะตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อมาคอยดูปู่สังขาร ย่าสังขารที่จะ ยกขบวนแห่ งแหนกันมาบนฟ้า ไม่ได้ล ่องมาตามล� ำ น�้ ำ เพราะในพื้ น ที่ ต. เมืองพาน ไม่มีล�ำน�้ำใหญ่ไหลผ่าน ปู่สังขารจะนุ่งชุดด�ำ หาบกระบาย กระบุ งพะรุ งพะรัง มากันเป็นเส้น เราต้องกวาดขยะมากองรวมกั น แล้ ว จุดไฟเผา เพื่อให้ปู่สังขารย่าสังขารรับเอาสิ่งที่ไม่ดี ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ไปเททิ้งที่แม่สมุทรทะเลหลวงที่อยู่ไกลโพ้น เพื่อให้สิ่งไม่ดีต่างๆ ไม่กลับมา หาเราอีก เพราะมันทวนน�้ำมาไม่ได้ แต่หากใครไม่ตื่นเช้า ไม่กวาดขยะ ความชั่วร้ายต่างๆ ก็จะหมักหมมอยู่กับเราตลอดไป มาลา ค�ำจันทร์ น้กเขียนซีไรต์ชาวล้านนา

28 The M ving Magazine

วันสังขานต์ลอ่ ง วันสังขารล่อง หรือวันสังกรานต์ลอ่ ง เป็นวันแรกของกิจกรรมปีใหม่ "สังขานต์" คือคำ�เดียวกับ "สงกรานต์" ในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่า "ก้าวล่วงแล้ว" วันสังขานต์ล่องในภาษาล้านนา ตรงกับภาคกลาง คือวันมหาสงกรานต์ ถือเป็นวันสิ้นสุด ของปีเก่า การออก เสียง กร คนล้านนาจะออกเสียงเป็น ข เช่น คำ�ว่า โกรธ ออกเสียง เป็น โขด คำ�ว่า ชาวกรอม ออกเสียงเป็น ชาวขอม ดังนั้น "สงกรานต์" จึงออกเสียง เป็น "สังขานต์" คำ�ว่า สังกรานต์ จึงหมายถึง วันเดือนปีที่ล่วงไป หรือวันที่พระอาทิตย์โคจร ไปสุดราศีมีน จะเข้าสู่ราศีเมษ ในวันนี้ ตามประเพณีโบราณครั้งอดีตกาล กษัตริย์ที่ปกครองล้านนารวมถึงเจ้านาย ฝ่ายต่างๆ จะสรงน�ำ้ โดยหันหน้าไปตามทิศทีโ่ หรหลวงคำ�นวณไว้ โดยจะลงไปทำ�พิธลี อยเคราะห์ ในแม่น�้ำ แต่สำ�หรับเหล่าสามัญชน คติความเชื่อและรายละเอียดของธรรมเนียมปฏิบัติ ย่อมอาจมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยตามพื้นที่


ประเพณีปีใหม่เมือง คือ การเริ่มต้นเข้าสู่ศักราช ใหม่ ข องชาวล้ า นนา เป็ น การย�้ ำ เตื อ นให้ ค นเมื อ งรู ้ ถึ ง การเปลี่ยนแปลงของ วัน วัย และสังขาร นั้นคือ อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา เป็นการช�ำระสะสางสิ่งที่ไม่ดี ล่องไปกับ สังขาร และถือว่าเป็นการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่อกี ด้วย โดยกิจกรรม ส�ำคัญในเทศกาลปีใหม่เมืองที่ส�ำคัญนั้น มีจ�ำนวน 3 วัน ด้วยกันคือ 1.วั น สั ง ขานต์ ล ่ อ ง เป็ น วั น แรกของกิ จ กรรม ปีใหม่ ค�ำว่า "สังขานต์" แปลว่า ก้าวล่วงแล้ว หมายถึง วัน เดือน ปี ที่ล่วงไป คือวันที่พระอาทิตย์โคจรไปสุดราศีมีน จะเข้าสู่ราศีเมษ วันนี้คนล้านนาจะตื่นแต่เช้าตรู่ จุดสะโปก หรือประทัด ยิงปืน เพื่อขับไล่เสนียด จัญไร ไหลล่องไปกับ ปู่สังขานต์ ย่าสังขานต์ทุกคนจะท�ำความสะอาดบ้านเรือน ซักที่นอน หมอนมุ้ง แล้วอาบน�้ำช�ำระล้างร่างกายให้สะอาด ผ่องใส นอกจากนี้พิธีส�ำคัญ คือ การแห่พระพุทธสิหิงค์ พระคู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ ง ให้ ป ระชาชนสรงน�้ ำ และสั ก การบู ช า เพื่อความเป็นศิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ 2. วันเน่า วันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นปีใหม่ เป็นช่วงที่ พระอาทิ ต ย์ ยั ง เนาอยู ่ ร ะหว่ า งราศี มี น กั บ ราศี เ มษ ในแง่ โหราศาสตร์ถอื เป็นวันไม่ดี และเชือ่ ว่าหากใครด่าทอ ทะเลาะ วิวาทกัน จะท�ำให้ปากเน่าเหม็นเป็นอัปมงคลตลอดทั้งปี นอกจากนี้วันนี้ยังเป็น "วันดา" คือวันที่ต้องเตรียมสิ่งของ ต่างๆ เพื่อใช้ท�ำบุญในวันรุ่งขึ้น และตลอดทั้งวัน เด็กๆ บ่าว สาว เฒ่า แก่ จะพากันไปขนทรายที่แม่น�้ำ เข้าวัด เพื่อก่อเป็นเจดีย์ทราย 3. วันพญาวัน วันนี้ถือเป็นวันเถลิงศก เปลี่ยน ศักราชเริม่ ต้นปีใหม่ โดยจะมีการท�ำบุญทางศาสนาแต่เช้าตรู่ และอุทิศกุศลไปถึงญาติผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นน�ำตุงปักลง บนกองเจดีย์ทราย และคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่ร่วมพิธีเวนทาน เจดีย์ทราย ถวายช่อตุงปีใหม่ และฟังเทศนาธรรมอานิสงส์ ปีใหม่ ช่วงบ่ายเป็นช่วงไปด�ำหัว เพื่อขอขมาคนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ไปสรงน�้ำพระพุทธรูป เจดีย์ อีกด้วย

วสิน อุ่นจะน�ำ ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรม ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

30 The M ving Magazine

พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำ�บลพระสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ดำ�หัววันสังขานต์ล่อง

การดำ�หัว เป็นกิจกรรมที่เป็นจารีตประเพณีที่ทำ�กันมา แต่ อ ดี ต การดำ�หั ว ในความหมายโดยทั่ ว ไปของ ชาวล้านนา หมายถึง การสระผม แต่การดำ�หัววัน สังขานต์ล่อง หมายถึง การชำ�ระล้างสิ่งอัปมงคล ในชีวิตด้วยน�้ำขมิ้นส้มปล่อย โดยจะต้องหันหน้าไป ตามทิศที่กำ�หนดไว้ในปักทืน หรือหนังสือปีใหม่เมือง ซึ่งในแต่ละปีจะไม่ตรงกันเสมอไป

14 เมษายน วันครอบครัว วันที่ 31 ตุลาคม 2532 คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็น

นายกรัฐมนตรีได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทยเพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้ โดยสะดวก

Special Thanks: ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ที่มา:

(Old Chiangmai Cultural Center) 185/3 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-202993-5 www.oldchiangmai.com

สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ หนังสือประเพณีสิบสองเดือนล้านนา Chiang Mai University Library in Collaboration with Information Technology Service Center


Insider

กิจวัตรประจำ�วัน

ชีวิตที่ต้องการ และสิ่งที่อยากจะทำ�

ตื่นก็ไม่ค่อยจะเช้าเท่าไหร่ (หัวเราะ) ผมเริ่มต้นวันใหม่ด้วย การเล่นกีตา้ ร์ แต่งเพลง คิดออกไม่ออกก็อกี เรือ่ งนึง ยังไงก็ตอ้ งหยิบ มันขึ้นมาเพื่อจับอารมณ์แปลกใหม่ เพราะผมเชื่อว่าความคิดแรก ตอนตื่นมันดีที่สุดสำ�หรับการแต่งเพลง หลังจากนั้นก็มีประชุมส่วน มากบริษัทจะนัดประชุมกันเที่ยงๆบ่ายๆผมใช้เวลาอยู่การคิดงาน และกลยุทธ์อยู่ในช่วงนั้น การประชุมของบริษัทเราจะเป็น Office mobile (ออฟฟิสเคลื่อนที่) เพราะเราไม่เชื่อว่าการคิดอะไรในห้อง สี่เหลี่ยม จะพัฒนางานของเรา บางทีผมก็ชอบไปโผล่ที่สวนรถไฟ ใกล้ๆจตุจักร ปั่นจักรยาน เล่นบาส พายเรือคนเดียว ความเงียบที่ มีความปลอดโปร่งทำ�ให้ผมหายเครียดได้เสมอ อีกอย่างหนึ่งที่ผม มีความพยายาม คือการออกตามหาร้านอาหารอร่อยๆที่มีอยู่ทั่ว กรุงเทพ เราต้องหาความสุขด้วยการกินอะไรที่อร่อยๆ แทบจะไม่ เคยพลาดเลยในสิง่ นี้ และอีกความสุขเล็กๆของศิลปิน คือการแว๊บอ อกไปนั่งฟังดนตรีสดสักที่หนึ่งในคืนวันว่างๆ (ชีวิตแบบนี้ติดมาจาก การอยู่เชียงใหม่) ดนตรีสดก็คงเหมือนกาแฟสดมั้ง ฮาๆๆ ทำ�ให้เรา เปิดมุมมองทางดนตรีให้กว้างขึน้ เรือ่ ยๆไม่รจู้ บ แถมความผ่อนคลาย ในยามดึกก่อนจะกลับบ้าน

สิง่ ทีอ่ ยากทำ�เป็นการส่วนตัวคือ อยากให้ผลงานของเราไม่ ว่าจะทำ�อะไร อยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้า มีผลกระทบที่ดีต่อสังคม ต่อเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายๆคน ไม่วา่ จะเป็น งานอะไรผม ก็ยินดีทำ�ทั้งนั้น ถ้าไม่เกินความสามารถ

งานที่ทำ�

นวปฎล มิ่งทุม

เริ่ ม ต้ น จากความฝั น สู่ ค วามภู มิ ใ จที่ เ ป็ น จริ ง ด้ ว ย การเปิดตัวอัลบั้มเทิดพระเกียรติ Our Soul Our King (เรารักในหลวง) ในฐานะผู้ขับร้อง และผู้อำ�นวย การผลิต เพื่อจำ�หน่ายและนำ�รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าฯถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย มุ่งมั่นและสร้างฝันอันยิ่งใหญ่ เพื่อประสบความสำ�เร็จ อย่างรวดเร็ว

ผมทำ�งานในฐานะของนักคิดกลยุทธ์ Strategic planner บริษัทออร์กาไนเซอร์เล็กๆที่ทำ�แต่งานใหญ่ๆ ชื่อว่าบริษัท Lama Production(ลามะโปรดักชั่น) ในอีกงานนึงของผมก็ยังคงเส้นทาง ของการเล่นดนตรี แต่งเพลงและเป็นศิลปินอยู่ ไม่นานมานี้ผมได้มี โอกาสทำ�ในสิง่ ทีอ่ ยากทำ�และไม่ได้ทำ�มานาน ก็คอื การทำ�เพลงของ ตัวเอง ซิงเกิล้ เพลงแรกทีอ่ อกมาชือ่ เพลง “จำ�” ในนามวงดนตรีดโู อ้ ชื่อ โพชั่น รวมกับ พี่ขวัญ พี่ขวัญเป็นมือกีต้าร์คู่บุญผมมาตั้งแต่ผม ย้ายกลับมาทำ�งานที่กรุงเทพใหม่ๆ ซึ่งแนวดนตรีเราค่อนข้างตรง กัน ความชอบคล้ายกัน ก็เลยทำ�เพลงร่วมกันในสังกัดค่าย Lama Music (ลามะมิวสิค) ซึง่ ค่ายนีเ้ ป็นค่ายทีผ่ มและเพือ่ นๆวางแนวทาง ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินที่อยากจะแต่งเพลงเพื่อสังคมมาร่วม กันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผลักดันไปสู่สาธารณะชน กระตุ้นให้คน ไทยพูดดี คิดดี ทำ�ดีเพื่อส่วนรวม จึงอยากให้มาร่วมกันเยอะๆ เพื่อ สังคมของเรา

จากเชียงใหม่ ไปอยู่กรุงเทพ “ความไม่รีบคือลาภอันประเสริฐ” สุภาษิตนี้มันก้องในหูผม ตอนที่ผมนั่งคิดงาน สุดท้ายถ้าหัวใจมันรีบและไม่นิ่งพอจะให้คิด แล้วจะมานั่งทำ�งานอยู่ในกรุงเทพทำ�ไม สำ�คัญที่สุด คือใช้ชีวิตโดย เผื่อเวลาที่ไม่รีบไว้ ให้ใจว่างบ้าง ผมยังบอกตัวเองอยู่บ่อยๆว่ามัน คงดีนะ ถ้ากรุงเทพมีวฒ ั นธรรมในการไม่รบี เร่งมากเหมือนเชียงใหม่

อยากเห็นอะไรในสังคมไทย อยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ว่า พลเมืองมีสิทธิ์และโอกาสได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ เรารู้ ว่ า เรามี ห น้ า ที่ ต่ อ สั ง คม และประเทศชาติ เช่ น กั น เหมือนกับว่าถ้าเราอยู่บ้านเดียวกัน เราก็ควรจะช่วยกันเก็บกวาด สิง่ สกปรกออกจากบ้านหลังนีบ้ า้ ง เพราะสิง่ สกปรกมีผลต่อส่วนรวม ถ้าเราปล่อยสิ่งที่มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้น นั่นก็คือ เราละทิ้ ง ความเป็ น พลเมื อ ง กลายเป็ น แค่ ค นที่ ใช้ ชี วิ ต เพื่ อ ตัวเองเท่านั้น

สงกรานต์นี้ อยากทำ�อะไรมากที่สุด 1. กลับเชียงใหม่ไปหาแม่ 2. เดินรอบคู่เมืองเชียงใหม่สัก 3 รอบ 3. ไปวัด ทำ�บุญ 4. เจอเพื่อนๆตอนสมัยมัธยม เพื่อนๆเด็กมงฟอร์ตทั้งหลาย 5. เลี้ยงวันเกิดคุณแม่ล่วงหน้า คุณแม่ผมเกิด 17 เมษายนครับ


Co-Working&Learning Space OPEN 10.00-24.00

FREE

www.gurubox.in.th www.facebook.com/info.gurubox

C offee& Tea S nack

สถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายใน, การออกแบบผลิตภัณฑ์ (หัตถกรรม, เฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง,เครื่องประดับแฟชั่ น), การออกแบบสื่อสมัยใหม่, การออกแบบการสร้างการออกแบบอัตลักษณ์, การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ และการออกแบบร้านค้า / การจัดแสดงสินค้า

20 พฤษภาคม

cdabyccm

...ไม่ว่าความต้องการของคุณคือ พื้นที่นั่งท�ำงาน อ่านหนังสือ หรือห้องประชุมขนาดเล็ก หากต้องการบรรยากาศชิลๆ แวะมาที่ Guru's BOX Mobile 08-8263-4884 Room 301, Kantary Terrace Nimman Haemin Soi 12, Chiang Mai, Thailand 50200


Gadget ยิ่งใหญ่อย่างเช่นเคย สำ�หรับงาน Consumer Electronics Show หรือ CES 2014 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ถือว่าเป็นงานแสดงเทคโนโลยีที่นอกจากจะใกล้ตัวคนทั่วไปแล้ว ยังเป็น งานที่มีส่วนในการกำ�หนดทิศทางตลาดตลอดทั้งปีก็ว่าได้ งานครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 7-10 มกราคม 2557 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ เข้า มาร่วมงานนี้หมื่นกว่าคน รวมบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกกว่า 80% รวมทั้ง สื่อมวลชนทั่วโลกมากกว่า 6,000 คน ก็มารวมตัวกันอยู่ในงานนี้งานเดียว

Presented: City CONNECT Team

3. Samsung Curve Ultra HD 105 inch ซัมซุงยูเอชดีทวี จี อโค้งขนาด 105 นิว้ นีใ้ ห้ภาพทีม่ สี สี นั สวยงามมากกว่าหน้าจออืน่ ถึง 2 เท่าแม้จะมองจากด้านข้าง เนือ่ งจากเป็นหน้าจอทีม่ คี วามโค้ง มากทีส่ ดุ ในโลก และทำ�ให้ผใู้ ช้งานรับชมภาพได้อย่างชัดเจนจากทุกมุม นอกจากนีห้ น้าจอของซัมซุงตัวนีย้ งั มีเทคโนโลยี “Quadmatic Picture Engine” ที่แสดงภาพด้วยความละเอียดระดับยูเอชดีทั้งหมดไม่ว่าแหล่งสัญญาณภาพจะมีความละเอียดใดก็ตาม โดยหน้าจอของ ซัมซุงมีความละเอียดที่ 11 ล้านพิกเซล (5120X2160) และมีสัดส่วนจอภาพ (aspect ratio) ที่ 21 ต่อ 9

www.arip.co.th

4. Pebble Watch Steel ในงาน CES 2014 นอกจากจะมีผู้ผลิตรายใหญ่มาเปิดตัวสินค้า ในงานแล้ว ยังคงมีบริษทั Startup มาเปิดตัวสินค้าใหม่ในงานนีอ้ กี ด้วย และหนึ่งในนั้นคือ Pebble ผู้ผลิต smart watch ที่สามารถสร้างความ สำ�เร็จจากการระดมทุนใน Kickstarter

1. lenovo Y40 & Y50 Y Serise รุ่นล่าสุดอย่าง Y40 ที่เป็นโน้ตบุ๊คขนาดหน้าจอ 14 นิ้ว และ Y50 กับโน้ตบุ๊คหน้าจอ 15 นิ้ว โดยมี ค วามบางของเครื่ อ งเพี ย ง 23 มิ ล ลิ เ มตร จอความละเอี ย ด 4K (3840 x 2160 พิ ก เซล) และหน้ า จอแบบทั ข สกรี น มาพร้ อ มกั บ ชิ ป ประมวลผล Intel Core i7 (Haswell) และกราฟิ ก การ์ ด รุ่ น ใหม่ ล่ า สุ ด อย่าง AMD Radeon R9 M270 โดยในส่วนของสเปกอื่นๆ ก็จะสามารถเพิ่มแรมได้ สูงสุด 16GB และฮาร์ดดิสก์ขนาด 1TB ที่สามารถเปลี่ยนเป็น SSD ได้ หรืออาจจะ ใช้เป็นไฮบริดฮาร์ดดิสก์ก็สามารถเลือกได้ (ในต่างประเทศ) รายละเอียดอื่นๆ อย่างความละเอียดของหน้าจอก็จะมาเป็น Full HD โดยพื้ น ฐาน กั บ ลำ�โพงจากทาง JBL ที่ มี ด้ ว ยกั น ถึ ง 4 ตั ว พร้ อ มด้ ว ยระบบ เสียง Dolby Home Theater V4 ทีใ่ ห้ประสบกาณ์ในการเล่นเกมหรือดูหนังได้อย่าง เต็มอรรถรสกว่าโน้ตบุค๊ ทัว่ ไป นอกเหนือจากนีก้ จ็ ะเป็นไฟ Backlit Keyboard สีแดง แรงฤทธิ์ แถมยังสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานสูงสุดถึง 4 ชั่วโมง โดยประกาศ อย่างเป็นทางการในการวางขาย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2014 นี้

www.notebookspec.com

40 The M ving Magazine

ล่าสุด Pebble เปิดตัว smart watch รุน่ ใหม่อย่าง Pebble Steel ซึ่งเป็น smart watch ที่มาพร้อมกันดีไซน์ที่หรูหราและเรียบง่าย รวม ถึงอัพเกรดสเปกขึ้นมาจากเดิมที่มีแรม 4 MB เป็น 8 MB และใช้กระจก Gorilla Glass เพือ่ ความแข็งแกร่งมากขึน้ นอกจากนี้ Pebble Steel ยัง สามารถกันน้ำ�ทีค่ วามดันสูงสุด 5 ATM (ลึกประมาณ 50 เมตร) ได้อกี ด้วย

2. Xperia Z1 Compact

Xperia Z1 Compact คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ คาดหวังในสมาร์ทโฟนระดับพรีเมี่ยม ผลิตออกมาอย่าง สวยงามเพื่อให้พอเหมาะกับฝ่ามือคุณได้อย่างเต็มที่ ถ่าย ภาพและวิดีโอที่สวยสดสะดุดตาโดยใช้เทคโนโลยีเดียว กั บ กล้ อ งดิ จิ ต อลคอมแพคของเรา ย้ า ยเนื้ อ หาอั น มี ค่ า ทั้งหมดจากสมาร์ทโฟนของคุณไปยังXperia Z1 Compactเครื่องใหม่ด้วย Xperia™ Transfer ได้ง่ายๆ เหนือชั้น ยิ่งกว่าตรงที่ Xperia Z1 Compact กันน้ำ�ได้และมาพร้อม กับสีสันที่หลากหลาย

www.arip.co.th

Pebble Steel จะมาพร้ อ มกั น 2 แบบคื อ Brushed Stainless Steel และ Black Matte วางจำ�หน่ายในราคา 249 ดอลลาร์ สหรัฐ (ราว ๆ 7,500 บาท) สั่งจองได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ของ Pebble

www.blognone.com

5. Moverio BT-200 จุ ด เด่ น ของแว่ น ตั ว นี้ สนั บ สนุ น การดู มั ล ติ มี เ ดี ย ต่ า งๆ ด้ ว ยจอที่ มี ความละเอียด 960×540 พิกเซล สัดส่วน 16:9 มุมมองกว้าง 23 องศา เล่นไฟล์ วิดีโอ H.264 รวมถึงคอนเท้นท์สามมิติ มีช่องเสียบหูฟังสนับสนุนเทคโนโลยี Dolby Digital Plus สำ�หรับให้เสียงแบบรอบทิศทา นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม touchpad controller ที่ใช้แอนดรอยด์ 4.0 มีช่องเสียบการ์ด SDHC ได้สูงสุด 32GB เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 3.0 การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 3.0 และ Wi-Fi ในการสตรีมมิ่งหนัง และเพลงไปยังแว่น แถมด้วยอแดปเตอร์ต่อสาย HDMI กับ set-top และแหล่งอื่นๆ สนนราคาขายอยู่ที่ $699 หรือ 22,370 บาท

www.dailygizmo.tv

The M ving Magazine 41


P rofessional Italian Chef, Italian Restaurant Floor 3 rd, Kantary Terrace Nimman Haemin Soi 12, Chiang Mai, Thailand 50200

More than just shopping ไปเดินเลน ชิล ชิล กันแลวคนพบใจดวงใหมของเมืองเชียงใหม จ�ดนัด พบแสนกลมกลอมของสถานที่ในรมกับกลางแจง ที่ที่วัฒนธรรมกับ ว�วัฒนาการสมัยใหมผสานกันอยางกลมกลืน ที่ที่การชอปป�งเดิน เคียงขางไปกับกิจกรรมร�่นรมยยามวางอยางกลมเกลียว ที่ที่เปด เชียงใหมสูออมแขนของโลกกวางที่พรอมเมนาดา A breath of fresh air

A new way to shop

ลมหายใจของอากาศพิสุทธิ์ - พรอมเมนาดาไม เพียงใชธรรมชาติเปนฉาก โอบลอมความรมรื่นทั้ง ภายในและภายนอก

ทางเลือกใหมแหงการชอปปง - จะชอปปงแบบมีเปาหมาย หรือแคเดินโตเตเพลินใจไปทั้งวัน ไมวาจะเปนสินคาอุปโภค บริโภค เครื่องกีฬา ผลิตภัณฑเทคโนโลยีหรืออะไรก็ตามแต พรอมเมนาดาพรอมเสิรฟทุกสิ่งที่คุณมองหาดวยยี่หอใหม ลาสุดและดีที่สุดในทองตลาด A world of excitement

โลกแหงความตื่นเตนเราใจ - พรอมเสิรฟคุณไมวาจะเปน อีเวนทพิเศษ กิจกรรมหรรษาและการแสดงนาตื่นตาตื่นใจใน ลานแสดงกลางแจง ตลอดจนโปรแกรมหนังเต็มพิกัดในเมือง ภาพยนตรเทคโนโลยีลํ้ายุคจาก SF A perfect day together

วันแหงความสมบูรณแบบของทุกคนในครอบครัว คนพบสารพันวิธีสนุกสนานในการเลนและเรียนรูกับแหลงรวม การศึกษาเชิงหรรษา เกมสและของเลนสุดมันส พรั่งพรอม สําหรับลูกนอยทุกวัยของคุณ ณ พรอมเมนาดา ครบครันความ หรรษาสําหรับทุกคนในครอบครัว รับทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่

www.promenadachiangmai.com

www.facebook.com/promenadachiangmai


Directory

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลช้างเผือก โรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียล โรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ โรงพยาบาลแม็คคอมิกซ์ โรงพยาบาลเทพปัญญา สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลแม่และเด็ก โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลราชเวช โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรงพยาบาลศรีพัฒน์ โรงพยาบาล ตา เซ็นต์ปีเตอร์

053 220 022 053 277 090-3 053 411 150-1 053 411 150-1 053 224 861 053 200 002, 053 200 141 053 999 777 053 947 000 053 852 590-9 053 124 263 053 272 256 053 890 755-64, 053 277 029 053 802 394 053 273 576-7 053 946 900 053 225 011-6

จุดบริการจำ�หน่ายตั๋ว กรีนบัส กรีนบัส Call Center สถานีกรีนบัสเชียงใหม่ สถานีเชียงใหม่ (คาร์โก้) ศูนย์ราชการเชียงใหม่ แม่โจ้ Cowboy Ticket หลัง มช. สันติธรรมพลาซ่า ร้าน IBS หลังวัดชัยศรีภูมิ ประตูเชียงใหม่ มีโชคพลาซ่า ม.ราชภัฎเชียงใหม่ สวนดอก ม.นอร์ทเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ สถานีขนส่งลำ�พูน ดอยติ ลำ�พูน สถานีขนส่งเชียงราย 1 สถานีขนส่งเชียงราย 2 เชียงราย (คาร์โก้) สถานีขนส่งแม่สาย

0-5326-6480 0-5326-6480 0-5324-2214-5 #130-132 08-5040-0279 0-5387-8331 0-5381-0158 0-5335-8110 0-5323-3967 08-9637-3033 08-1764-2511 08-6732-7410 0-5327-6160 0-5344-1401 09-1632-7356, 08-5620-2516 0-5356-3335 0-5352-5099 0-5374-0467, 08-3476-1154 0-5377-4724-5, 08-1358--074 0-5371-1154, 08-4807-2941 0-5364-6430, 0-5373-4305

กรมขนส่ง ภาคเหนือ (หมอชิต) ภาคกลาง

0-2936-2841-8 #311 0-2936-2841-8#311

44 The M ving Magazine

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งเหตุไฟไหม้ - ดับเพลิง กองปราบปราม ตำ�รวจทางหลวง ตำ�รวจท่องเที่ยว ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สถานีวทิ ยุชมุ ชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM96) ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส. 100 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แจ้งเหตุประปาขัดข้อง เขตนครหลวง แจ้งไฟฟ้าขัดข้องนครหลวง แจ้งไฟฟ้าขัดข้องภูมิภาค สายด่วนผู้บริโภค อย. แจ้งท่อประปาแตก กรมทางหลวง Call Center แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ� ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับแจ้งรถหาย, ถูกขโมย หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การประปาส่วนภูมิภาค การรถไฟแห่งประเทศไทย

191 199 1195 1193 1155 1860 1677 1137 1672 1125 1130 1129 1556 1125 1586 1196 1197 1543 1192 1669 1662 1690

บริการช่วงซ่อมอาสา ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง สถานีวิทยุ สวพ.91 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร สอบถามข้อมูล เรื่อง อายัดบัตร ATM-Credit บริการข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ ศูนย์ร้องทุกข์ กทม.

1644 1197 1188 1584 1584 1555

เจ็บป่วยฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำ�รวจ หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.

1169 1691 1554

ชีวิตและสุขภาพ สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. สายด่วนกระทรวงพาณิชย์

1556 1166 1569


46 The M ving Magazine

The M ving Magazine 47


ASEAN Beyond

R3A เส้นทางสายไหม

เชื่อมเศรษฐกิจไทย ลาว จีน ชือ่ "R3A" ค่อนข้างคุน้ หูในฐานะเส้นทางถนนทีร่ อ้ ยเอา ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงเข้าไว้ด้วยกัน และหากถูกใช้ เป็ น เส้ น ทางโลจิ ส ติ ก ส์ อ ย่ า งจริ ง จั ง แล้ ว จะยิ่ ง ขยายผลทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคได้อย่างดี ผลประโยชน์จากการพัฒนาการ ใช้เส้นทาง "R3A" จะตกอยู่กับประเทศที่ถนนเส้นนี้พาดผ่าน ทั้งไทย-ลาว-จีน แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีโอกาสและใช้ประโยชน์ ได้สูงสุด

ไปจนถึ ง ชายแดนติ ด จี น ที่ เ มื อ งบ่ อ เต็ น สภาพถนน "R3A" ระยะทาง 240 กิโลเมตรนี้ ค่อนข้างดี มีเพียงบางช่วงของถนน เท่านั้นที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากการเดินทาง คึกคักมากขึ้นในอนาคต เมืองที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็น เมืองเศรษฐกิจได้คอื "เวียงภูคา" เพราะเป็นเมืองเดียวซึง่ มีทพี่ กั รถ ร้านค้า และห้องน�้ำสะอาด ทั้งยังเป็นเมืองเดียวระหว่างทางที่มี ฟุตปาท ในระยะทางสั้นๆ ไม่กี่กิโลบน "R3A"

เส้นทาง "R3A" ในไทยเริม่ ต้นที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย ตัดเข้าสู่ สปป. ลาว ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เส้นทาง ยาวไปจนถึงเมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน�้ำทา ก่อนตัดเข้าจีนที่ บ่อหาน อ. เชียงรุ่ง ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลคุนหมิง สภาพ ถนนในไทยจากสนามบิน จ. เชียงราย ไปยัง อ. เชียงของ อยู่ใน สภาพดี รถยนต์ส่วนตัวใช้เวลาเดินทางราว 1 ชั่วโมงจะมาถึง ยังริมฝั่งโขง จุดที่ต้องนั่งเรือยนต์ข้ามฝั่งไปยังเมืองห้วยทราย ฝั่ง สปป. ลาว ข้ามโขงด้วยเรือใช้เวลาราว 5-7 นาทีเท่านั้น

ปัจจุบัน อ.เชียงของถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ เหมาะสม ในการรองรับธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ โดยนิคมอุตสาหกรรม โลจิ ส ติ ก ส์ เชี ย งของ จะแบ่ ง พื้ น ที่ อ อกเป็ น อาคารส� ำ นั ก งาน เพื่อด�ำเนินการพิธีศุลกากร, พื้นที่ปฏิบัติการโลจิสติกส์ และพื้นที่ ขนถ่ า ยและลานตู ้ ค อนเทนเนอร์ ถื อ เป็ น การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ไทย-ลาว-จีนระหว่างกันและเพิ่มพูนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลดอุปสรรคการขนส่งสินค้า และสนับสนุนด้านโลจิสติกส์บน ถนน "R3A" ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง

เส้ น ทางถนนจากฝั ่ ง ไทยข้ า มไปลาวบริ เวณนี้ ยิ่ ง มี ความสมบูรณ์ขึ้นมาก จากการเปิด "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4" ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการขนส่งสินค้า ด้วยแพยนต์จากทีใ่ ช้ระยะเวลา 42 ชัว่ โมง มาเป็นขนส่งทางรถยนต์ ลดลงเหลือ 20 ชั่วโมง ข้ามไปที่ฝั่ง สปป. ลาว จากเมืองห้วยทราย

48 The M ving Magazine

วรุณสิริ สุจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้ายุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ม. แม่โจ้


»Ò´ÙÃì«Õ Art work.pdf 1 4/4/2014 8:08:53 PM

Soul&Mind

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Offer you our best price

ภาพ จรวด ดาวตก และช้างเผือกเหนือน่านฟ้าประเทศไทย

แสงนี้ไม่ใช่ดาวหาง และไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว แต่เป็นชิ้นส่วนของ จรวด Ariane 5 ที่ถูกปล่อยออกมาจากฐานปล่อยจรวดใน French Guiana ที่ได้เดินทางพาดผ่านมายังน่านฟ้าประเทศไทย ในเช้าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนท์ Rocket, Meteor, and Milky Way over Thailand

Image Credit & Copyright: Matipon Tangmatitham ที่มา : http://apod.nasa.gov/apod/ap140212.html

The M ving Magazine 51


City connect magazine issue1,  
City connect magazine issue1,  

City Connect Magazine Issue1: ผลของการตกผลึกทางความคิดที่เราเชื่อว่า นิตยสารสามารถเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงถึงทุกผู้คนให้ถึงกันได้ โดยส่งผ่านเร...

Advertisement