Page 1

[ekeâ hebpeer. ›eâ.

ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

peblej-ceblej hej

Je<e& 8 Debkeâ -196

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

cetuÙe- 1 he=‰-12

jele kesâ DebOesjs ceW ueeÙee ieÙee heeefLe&Je Mejerj

ScyegueWme kesâ Yeerlej Úe$ee keâe heeefLe&Je Mejerj

Deepe leÌ[kesâ Yeejle ueeÙee ieÙee Úe$ee keâe MeJe

nJeve

jeleYej Ûeueles jns Yepeve

veF& efouueer~ ieQiejshe heerefÌ[le Úe$ee keâer Deelcee keâer Meebefle kesâefueS Deepe peblej-ceblej hej nJeve efkeâÙee peeSiee~ keâue jeleYej Yeer keâF& ueesie peblej-ceblej hej [šs jns Deewj Yepevekeâerle&ve keâjles jns~ efouueer kesâ DeueeJee keâue osMeYej ceW ueesieeW keâe iegmmee meÌ[keâ hej efoKeeF& efoÙee~ ueesieeW ves efnvogmleeve keâer yesšer keâes ßeæebpeefue osves kesâ efueS ceesceyeefòeÙeeb peueeF&~ Yeejle kesâ DeueeJee uebove ceW Yeer YeejleerÙe cetue kesâ ueesieeW ves ØeoMe&ve efkeâÙee~ Deepe Yeer efouueer ceW megyen mes ner ueesieeW keâe mewueeye peblej-ceblej hej GceÌ[ves ueiee nw~ osMe keâer yesšer jesleer nw mejkeâej nceejer meesleer nw pewmes veejesb kesâ meeLe keâue efoveYej efouueer ceW ØeoMe&ve ngDee Deewj Ùen efmeueefmeuee Deepe Yeer peejer nw~ efnvogmleeve ceW henueer yeej Ssmee Dee›eâesMe osKeves keâes efceuee~ Skeâ Debpeeve ueÌ[keâer ves hetjs osMe keâes peesÌ[ efoÙee~ Jen ueÌ[keâer mees ieF& uesefkeâve hetjs osMe keâes peiee ieF&~ ueesie Fme ueÌ[keâer kesâ efveOeve keâer Keyej kesâ yeeo Hetâš-Hetâškeâj jes heÌ[s~

‚È’„ øȬ∑§ ‚ ∑§⁄U ÁŒÿÊ •¢ÁÃ◊ ‚¢S∑§Ê⁄U jes heÌ[e yee@ueerJeg[ yesšer nces ceeHeâ keâjvee...

meesefveÙee, ceveceesnve SÙejheesš& hengbÛes, DeblÙesef° kesâ meceÙe kegâÚ veslee ceewpeto Les

veF& efouueer~ Ûeueleer yeme ceW ieQie jshe keâer efMekeâej neskeâj ceewle kesâ cegbn ceW ieF& Úe$ee keâe heeefLe&Je Mejerj jele kesâ DebOesjs ceW Yeejle ueeÙee ieÙee~ SÙej Fbef[Ùee kesâ efJeMes<e efJeceeve mes leÌ[kesâ meeÌ{s leerve yepes Úe$ee keâe heeefLe&Je Mejerj efouueer hengbÛee~ Fme ceewkesâ hej meesefveÙee Deewj ceveceesnve Yeer SÙejheesš& hej ceewpeto Les~

MeJe Yeejle Deeles ner legjle-Hegâjle Debeflece mebmkeâej Yeer keâj efoÙee ieÙee~ megyen iegheÛeghe lejerkesâ mes 7.35 efceefveš hej Úe$ee keâe Debeflece mebmkeâej efkeâÙee ieÙee~ Debeflece mebmkeâej kesâ meceÙe heefjJeej kesâ 6-7 meomÙe ceewpeto Les~ mejkeâej keâer Deesj mes ie=n jepÙe ceb$eer Sve.heer. efmebn leLee keâeb«esme meebmeo ceneyeue efceßee ceewpeto Les~ efouueer

Deepe Yeer 10 cesše^ s mšsMeve yebo veF& efouueer~ jshe heerefÌ[le Úe$ee keâes ßeæebpeefue osves kesâ efueS Fbef[Ùeeiesš keâer ceewle keâe iegmmee DeYeer Yeer yejkeâjej peevee Ûeenles nQs uesefkeâve hegefueme ves Fbef[Ùee iesš keâer veekeâeyeboer nw Deepe jefJeJeej keâer Úgóer nesves kesâ keâejCe Fbef[Ùee iesš keâj jKeer nw ~ met $ eeW kes â ceg l eeef y ekeâ mejkeâej Deepe Deepe Yeer meÌ[keâeW hej iegmmes keâe mewueeye GceÌ[ meefnle keâF& Fb e f [ Ùee ies š keâe jemlee mekeâlee nw ~ Fmeef u eS jemles meerue KegueJee mekeâleer nw leeefkeâ ueesie efnvogmleeve keâer yesšer keâes Fbe[f Ùee Deepe Yeer efouueer kesâ 10 cesš^e mšsMeve yebo nw~ Deepe Yeer Fbef[Ùee iesš hej ßeæebpeefue osves kesâ efueS hengbÛe iesš keâes meerue keâj efoÙee ieÙee leLee mekesâ~ efouueer Deepe Yeer hegefueme ÚeJeveer efJepeÙe Ûeewkeâ peeves Jeeuee jemlee Yeer yeveer ngF& nw Deewj yeÌ[er leeoeo ceW yebo keâj efoÙee ieÙee~ ueesie ce=le Úe$ee hegefuemekeâceea lewveele nw~

Yeepehee kesâ DeOÙe#e Yeer DeblÙesef° kesâ meceÙe ceewpeto Les~ Úe$ee keâer ceewle mes YeÌ[kesâ iegmmes kesâ keâejCe Debeflece mebmkeâej megyenmegyen iegheÛeghe lejerkesâ mes efkeâÙee ieÙee~ mejkeâej ves Deheveer veekeâeceer efÚheeves kesâ efueS iegheÛeghe Debeflece mebmkeâej keâjkesâ Skeâ Deewj ieueleer keâj [eueer~ Debeflece mebmkeâej keâye Deewj kewâmes efkeâÙee peeS, Fmekeâes ueskeâj

efHeâj yeme ceW ÚsÌ[ÚeÌ[

keâebmšsyeue ves efkeâÙee yeueelkeâej

veF& efouueer~ efouueer ceW Yeejer iegmmes Deewj mejkeâej kesâ megj#ee oeJeeW kesâ yeeJepeto yeme ceW efHeâj ÚsÌ[ÚeÌ[ keâer Iešvee ngF&~ Ûeueleer yeme ceW veeyeeefueie ueÌ[keâer mes ÚsÌ[ÚeÌ[ keâer ieF& uesefkeâve Fme ueÌ[keâer keâes og<keâce& keâer heerÌ[e Pesueves mes yeÛee efueÙee ieÙee~ hegefueme ves yeme kesâ kebâ[keäšj Je [^eÙeJej keâes efiejHeäleej keâj efueÙee~ GOej Dece=lemej ceW hegefueme keâebmšsyeue ves veewkeâjer keâe Peebmee oskeâj Skeâ ÙegJeleer mes yeueelkeâej efkeâÙee~

keâue Meece keâes ØeOeeveceb$eer kesâ Iej hej jCeveerefle yeveeF& ieF&~ ØeOeeveceb$eer kesâ Iej hej keâeb«esme keâesj «eghe keâer yew"keâ ngF& efpemeceW Ùen Hewâmeuee efkeâÙee ieÙee efkeâ megyenmegyen ner Debeflece mebmkeâej keâj efoÙee peeS~ Fmekesâ henues kesâvõerÙe ceb$eer ØeHegâuue hešsue ves ceebie keâer Leer efkeâ Úe$ee keâe Debeflece mebmkeâej jepekeâerÙe mecceeve kesâ meeLe nes~

cegcyeF& ceW efHeâuceer efmeleejeW ves Yeer Ùen keânles ngS ßeæebpeefue oer efkeâ osMe keâer yesšer nces ceeHeâ keâjvee~ uelee cebiesÕekeâj ves keâne ueÌ[keâer veneR FbmeeefveÙele cejer nw~ Meen®Ke Keeve ves keâne ceQ ceo& nesves hej MeefceËoe ntb~ ceefoje yesoer ves keâne Ùen DeeJeepe Deye oyevee veneR ÛeeefnS~ nscee ceeefueveer, Deescehegjer, Meyeevee Deepeceer, peÙee yeÛÛeve ves Yeer ßeæebpeefue Deefhe&le keâer~ Fme oewjeve peÙee yeÛÛeve yeesueles-yeesueles jes heÌ[er~

cejves kesâ efueS efmebieehegj keäÙeeW Yespee heeefkeâmleeveer ueÌ[keâer ceueeuee ves G"eS meJeeue

Fmueeceeyeeo~ efouueer ceW ieQiejshe heerefÌ[le ueÌ[keâer keâer ceewle mes efnvogmleeve ner veneR yeefukeâ heeefkeâmleeveer ueÌ[keâer ceueeuee Yeer og:Keer nw~ ceueeuee efheÚues efoveeW Gme meceÙe megefKe&ÙeeW ceW DeeF& peye Gmeves heeefkeâmleeve ceW ceefnueeDeeW keâer Deepeeoer keâer ceebie G"eF& Deewj Fmeer ceebie kesâ keâejCe leeefueyeeveer DeelebefkeâÙeeW mes ceueeuee keâer peeve keâes Keleje yevee ngDee nw~

ceueeuee ves Yeejle mejkeâej keâer cebMee hej meJeeue G"eles ngS keâne efkeâ jshe heerefÌ[le Úe$ee keâes cejves kesâ efueS efmebieehegj keäÙeeW Yespee ieÙee~

Heâebmeer ceeHeâ keâjves hej ØeefleYee ves oer meHeâeF&

hetJe& je°^heefle ØeefleYee heeefšue ves keâÌ[s keâevetve keâer ceebie keâjles ngS meHeâeF& oer efkeâ GvneWves yeueelkeâej kesâ Ûeej DeejesefheÙeeW keâes ceeHeâer osves keâe Hewâmeuee ie=n ceb$eeueÙe keâer efmeHeâeefjMe hej efkeâÙee Lee~ ie=n ceb$eeueÙe ves Heâebmeer keâes Gceü kewâo ceW yeoueves keâer efmeHeâeefjMe keâer Leer~

Yeepehee efJeOeeÙekeâ ves keâne mkeâš& hej jeskeâ ueieeDees

DeueJej~ vepej lesjer yegjer nw, heoe& nce keâjW, mkeâš& mes TbÛeer cesjer DeeJeepe nw~ Fme lejn keâer leefKleÙeeb ueskeâj efheÚues efoveeW Úe$eeDeeW ves efouueer ceW ØeoMe&ve efkeâÙee~ Fmekesâ yeeJepeto jepemLeeve kes â Yeepehee ef J eOeeÙekeâ yeveJeejerueeue efmebnue ves Ùen ceebie keâj [eueer efkeâ 11JeeR Je 12JeeR keâ#ee keâer Úe$eeDeeW keâer ÙetefveHeâece& yeoueer peeS~ FvnW mkeâš& keâer yepeeÙe meueJeej, kegâleea Ùee Meš&-heWš henveeSb peeS~ efmebIeue ves keâne efkeâ Fmemes ÚsÌ[ÚeÌ[ Yeer ®kesâieer Deewj Úe$eeDeeW keâes "b[, ieceea ceW jenle Yeer efceuesieer~


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

mejkeâejer oHeälejeW ceW ÚgefóÙeeW keâe ceenewue DeHeâmejeW kesâ yeeo keâce&ÛeeefjÙeeW ves Yeer ueer Úgóer

Fboewj~ mejkeâejer oHeälejeW ceW Je<e& kesâ DeeKejer efoveeW ceW DeJekeâeMe keâe ceenewue nw~ 30 leejerKe keâes jef J eJeej nes v es keâer Jepen mes DeefOekeâebMe keâce&ÛeeefjÙeeW ves 31 leejerKe keâe DeJekeâeMe efueÙee nw~ Fmekesâ efueS efJeefYeVe keâeÙee&ueÙeeW ceW DeefOekeâeefjÙeeW kesâ heeme DeJekeâeMe heeves kesâ efueS DeeJesoveeW keâe {sj ueie ieÙee nw~ veiej efveiece cebs Yeer yeÌ[er mebKÙee cebs keâce&ÛeeefjÙeeW ves DeJekeâeMe kesâ efueS DeeJesove efoS nQ ~ heef j <eo keâeÙee& u eÙeeW kes â keâce&ÛeeefjÙeeW kesâ DeeJesove keâe efvekeâeue meefÛeJe kesâ ceeOÙece mes efkeâÙee pee jne nw~ veS meeue keâe peMve ceveeves Deewj 2012 keâes efJeoeF& osves kesâ efueS keâF& keâce&Ûeejer Oeefce&keâ mLeueeW hej peeves keâes Deeletj nw, lees keâF& keâce&ÛeeefjÙeeW ves nesšue FlÙeeefo ceW Deewj DevÙe MenjeW ceW veÙee meeue keâe peMve ceveeves keâer lewÙeejer keâer nw~ Fmekesâ efueS yeÌ[er mebKÙee cebs

keâce&ÛeeefjÙeeW ves DeJekeâeMe efueÙee nw~ efpeve keâce&ÛeeefjÙeeW ves DeJekeâeMe kesâ ef u eS DeeJes o ve ueieeÙee nw Gve keâce&ÛeeefjÙeeW keâes DeJekeâeMe efoÙee pee jne nw~ Ùen Deeuece Dekesâues efkeâmeer Skeâ keâeÙee&ueÙe ceW veneR yeefukeâ Menj kesâ meYeer MeemekeâerÙe oHeälejeW ceW keâeÙece nw~ efpeuee ØeMeemeve kesâ cegefKeÙee meefnle ØeMeemeefvekeâ DeefOekeâeefjÙeeW keâer šerce DeJekeâeMe hej nw~ efheÚues kegâÚ Je<eeX mes meeue keâe Debeflece efove ceveeves Deewj veS meeue keâe henuee efove cebefojeW ceW peekeâj YeieJeeve keâer hetpee DeÛe&vee keâjves ceW yeerleves ueiee nw Deewj Deb«espeer meeue kesâ henues efove Oeeefce&keâ mLeueeW hej ßeæeuegDeeW keâe leeblee ueie peelee nw Deewj Jes F&Õej mes ØeeLe&vee keâjles nbw efkeâ hetje Je<e& cebieueceÙe iegpejs~ hej Deb«espeer veS meeue kesâ efnmeeye keâes efnbot Oece& ceW veS Je<e& keâer ceevÙelee veneR nw, keäÙeeWefkeâ efnbot Oece& kesâ Devegmeej veÙee Je<e& iegÌ[er heÌ[Jee mes ØeejbYe neslee nw~ Ssmes ceW veS meeue hej cebefojeW ceW

hetpee DeÛe&vee keâes veS Ûeueve kesâ ¤he ceW osKee pee jne nw~

meebF&yeeyee keâer Deejleer ceW Meeefceue neWies efpeueeOeerMe keâjWies Fboewj cebieueceÙe nesves keâer keâecevee

efMe[ea kesâ meebF&yeeyee kesâ Øeefle DeemLeeJeeve YeòeâeW keâer keâceer veneR nw~ Fmeer ßeb=Keuee ceW Fboewj keâueskeäšj DeekeâeMe ef$ehee"er keâe veece Yeer pegÌ[ ieÙee nw~ Jes keâue efMe[ea kesâ meebF& yeeyee kesâ ojyeej ceW henbgÛeWies Deewj jeef$e keâes nesves Jeeueer Deejleer cebs Meeefceue neWies~ peye mes keâueskeäšj kesâ ¤he ceW DeekeâeMe ef$ehee"er ves efpeccesoejer mebYeeueer nw leye mes Fboewj Menj keâe yesÌ[e ieke&â keâjves JeeueeW hej keâÌ[er keâeÙe&Jeener ngF& nw~ JeneR keâF& yeoceeMe pees Deueie-Deueie mLeeveeW hej Deelebkeâ Hewâueeles nbw GvnW efpeueeyeoj efkeâÙee ieÙee nw~ Fmekesâ DeueeJee Yet ceeefHeâÙeeDeeW hej Yeer efMekebâpee keâmee nw~ ØeMeemeve keâer

keâÌ[er keâeÙe&Jeener keâe Demej ÛeejeW Dees j os K eves keâes ef c euee~ peneb Deefle›eâceCekeâlee&DeeW keâer veeRJe efnueer JeneR meeueeW henues ieuele keâece keâjves JeeueeW kesâ efKeueeHeâ Yeer keâeÙe&Jeener kesâ mebkesâle efoS Deewj Deye keâueskeäšj mJeÙeb efMe[ea meebF& kesâ ojyeej ceW oMe&ve keâjves hengbÛes nbw~

heoÙee$ee hej peeSbies efMe[ea Yeòeâ

Jewmes Yeer efMe[ea meebF& kesâ YeòeâeW keâer mebKÙee ceW keâce veneR nw~ Øeoerhe ÙeeoJe kesâ efveoxMeve cebs meebF& YeòeâeW keâe pelLee heoÙee$ee keâjles ngS efMe[ea ceW peekeâj meebF& yeeyee kesâ oMe&ve keâjsiee~ nebueeefkeâ meebF& Yeòeâ Jeefj‰ DeefYeYee<ekeâ megjsvõ hee"keâ kesâ osJeueeskeâ ieceve kesâ yeeo meebF& Yeòeâ ceb[ue efMe[]ea lekeâ keâer heoÙee$ee keâes efvejmle keâjves keâe ceve yeveeÙee Lee uesefkeâve kegâÚ YeòeâeW kesâ efJeMes<e DeeieÇn hej ßeer ÙeeoJe kesâ efveoxMeve ceW meebF& Yeòeâ efMe[ea lekeâ kesâ efueS jJeevee neWies~

Fboewj efpeues keâer celeoelee metÛeer hetCe&lee keâer Deesj Fboewj~ Yeejle efveJee&Ûeve DeeÙeesie Éeje ÛeueeS ieS celeoelee metÛeer kesâ mebef#ehle hegvejer#eCe keâeÙe&›eâce ceW Fboewj efpeuee ØeosMe kesâ DevÙe efpeueeW mes Deeies efvekeâue ieÙee nw Deewj Ùeneb keâer celeoelee metÛeer HeâesšesÙegòeâ hetCe&lee keâer Deesj nQ~ peveieCevee 2011 ceW pees pevemebKÙee meeceves DeeF& Leer Gmeer kesâ Devegmeej celeoelee metÛeer Yeer lewÙeej keâjeF& pee jner nw Deewj ueieYeie celeoeleeDeeW kesâ veece Deewj Heâesšes metÛeer ceW Meeefceue nes Ûegkesâ nQ~ keâue Fme mebyebOe ceW Yeesheeue kesâ DeefOekeâeefjÙeeW ves ØeosMeYej kesâ DeHeâmejeW mes ÛeÛee& keâer Deewj GvnW efoMee efveoxMe efoS~ Deeieeceer Je<e& ceW nesves Jeeues efJeOeevemeYee efveJee&Ûeve keâes ueskeâj Fboewj

efpeues ceW DeefOekeâlej keâeÙe& nes Ûegkeâe nw Deewj hetjer celeoelee metÛeer HeâesšesÙegòeâ lewÙeej nes ieF& nw~ metÛeer cebs Meeefceue veS celeoeleeDeeW keâes heefjÛeÙe he$e yeveJeekeâj osves keâer lewÙeejer keâer pee jner nw~ Dekeämej ÛegveeJe kesâ oewjeve pevelee keâer efMekeâeÙeleW Deeleer nw efkeâ Gvekeâe veece celeoelee metÛeer ceW veneR nw Deewj Gvekesâ neLe ceW Jeesšj DeeF&[er neslee nw uesefkeâve Fme yeej efveJee&Ûeve keâeÙee&ueÙe ves mener celeoeleeDeeW kesâ efjkeâe[& Dehe[sš efkeâS nQ Deewj Ssmes celeoeleeDeeW kesâ veece Yeer IešeS nQ pees efkeâ Dehevee hegjevee helee ÚesÌ[keâj DevÙe$e mLeeveebleefjle nes ieS nQ~ celeoelee metÛeer ceW Meeefceue celeoeleeDeeW keâes Deheves celeeefOekeâej kesâ ØeÙeesie keâjves keâe hetje DeJemej efceues Deewj keâesF&

Mejeye heerkeâj Ûeewkeâeroej ves ceÛeeÙee nbieecee onMele ceW jner Úe$eeSb, ØeyebOeve ves heeuekeâeW keâer efMekeâeÙele hej veewkeâjer mes nšeÙee

Fboewj~ pevelee keäJeeš&j efmLele kew â js e f u eÙeve meceepece Éeje mebÛeeefuele mketâue ceW keâue Skeâ Ûeewkeâeroej Mejeye heerkeâj Dee ieÙee Deewj mketâue heefjmej ceW Ietceves ueiee efpememes Jeneb mketâue ceW heÌ{ves Deewj meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâce ceW Meeefceue nesves DeeF& Úe$eeDeeW ceW onMele JÙeehle nes ieF&~ Úe$eeDeeW kesâ meeLe heeuekeâ Yeer mketâue hengbÛes Les Deewj GvneWves Fme hej Deeheefòe ope& keâjeF& Deewj mketâue ØeyebOeve ves Meg¤Deele ceW ceeceues keâes iebYeerjlee mes veneR efueÙee hej peye yeeo ceW peye heeuekeâeW ves efMekeâeÙele keâer lees mket â ue Øeyeb O eve ves Gòeâ Ûeewkeâeroej keâes veewkeâjer mes ner efvekeâeue efoÙee~ mketâue heefjmej ceW keâe]Ùe&jle keâce&Ûeejer veMee keâjles nQ Deewj Jes Úe$eeDeeW kesâ efueS onMeleieo& yeve peeles nQ~ henues Yeer kegâÚ efvepeer mketâueeW ceW lewveele keâce&ÛeeefjÙeeW Éeje Úesšs yeÛÛeeW kesâ meeLe DeYeõ JÙeJenej

•Ê¬∑§Ê ’Ÿ ¡Ê∞ªÊ– •¬Ÿ ß‚Ë ∑§Ê◊ ‚ ◊ÊÚ¥-’ʬ ∑§Ù wÆÆz ◊¥ „¡ ÿÊòÊÊ ∑§⁄UflÊŸ flÊ‹ •éŒÈ‹ ’¥œÈ•Ù¥ ∑§Ù ¿«∏Ê Á∑§ ÄUÿÊ-ÄUÿÊ ∑§⁄U ‹Ã „Ù ÃÙ ¡flÊ’ •ÊÿÊ- ¬¥π, ∑§Í‹⁄U, „Ë≈U⁄U, ¬˝‚, flÊ≈U⁄U ¬¥¬, ¬ÊŸË ∑§Ë ◊Ù≈U⁄U, ßãfl≈U¸⁄U ’Ò≈U⁄UË Á⁄U¬ÿÁ⁄U¥ª ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë Ÿ∞ •Êÿ≈U◊ ÷Ë ’ŸÊÃ „Ò¥– ∑§„Ê¥-∑§„Ê¥ ‚ •ÊÃ „Ò¥ ª˝Ê„∑§ ÃÙ ⁄U„Ë◊ ÷Ê߸ ’Ù‹- ŒflÊ‚, ◊„Í, ’«∏flÊ„, ‚ŸÊflŒ, Á‚◊⁄UÙ‹ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ‡Ê„⁄U ∑‘ § ∑§ÙŸ - ∑§ÙŸ ‚ ‹Ùª ‚Ê◊ÊŸ ‚Èœ⁄UflÊŸ •ÊÃ „Ò¥ •ı⁄U Á»⁄U „◊‡ÊÊ ∑‘§ Á‹∞ „◊Ê⁄U „Ù ¡ÊÃ „Ò¥– xÆ, ⁄UÊ¡’Ê«∏Ê ªÙ¬Ê‹ ◊¥ÁŒ⁄U, ß◊Ê◊’Ê«∏ ∑‘§ ¬Ê‚ •Ê⁄U.∑‘§. ß‹ÁÄU≈˛∑§ flÄU‚¸ ∑‘§ ŸÊ◊ ‚ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ‚flÊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥ •éŒÈ‹ ’¥œÈ•Ù¥ ‚ •ÊÁπ⁄UË ‚flÊ‹ Á∑§ÿÊ Á∑§ ∑§÷Ë Á∑§‚Ë ¡M§⁄UÃ◊¥Œ ∑§Ë ◊ŒŒ ∑§Ë „Ò ÃÙ ø„∑§ÃÊ ‚Ê ¡flÊ’ Á◊‹Ê- Á’‹∑§È‹ ‚Ê’, „◊¥ ÃÙ ∞‚ ‡ÊÅ‚ ∑§Ê ’ÃÊ’Ë ‚ ߥáÊ⁄U ⁄U„ÃÊ „Ò ¡Ù „◊‚ ◊ŒŒ ‹– ‚ø ’ÃÊ∞¥ ÃÙ ÷Ê߸ ¡ ÊŸ Á∑§‚Ë ∑§Ë ‚„ÊÿÃÊ ∑§⁄UŸ ¬⁄U flÙ ‚È∑§ÍŸ Á◊‹ÃÊ „Ò Á∑§ ¬Í ¿ Ù ◊Ö ∞∑§ „ÊÕ ‚ ¡ËflŸ÷⁄U ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ‚flÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ •éŒÈ‹ ÷ÊßÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ◊ÈÚ¥„ ‚ ÿ„Ë ÁŸ∑§‹Ê- •ÑÊ„ ∞‚ Ÿ∑§ ’¥ŒÙ¥ ∑§Ù ‚‹Ê◊à ⁄Uπ, •Ê◊ËŸ! øß ŒËÁˇÊÃ

pew m eer IešveeSb nes Ûeg k eâer nw ~ megKeefueÙee efmLele Skeâ mketâue ceW lees yeme kesâ heefjÛeeuekeâ ves Skeâ ceemetce kesâ meeLe kegâke=âlÙe keâjves keâe ØeÙeeme Yeer efkeâÙee Lee efpeme hej heeuekeâeW ves keâÌ[e efJejesOe peleeÙee Lee~ Fmeer lejn kesâ keâF& Iešvee›eâce megveeF& Deeles nQ~ Ssmeer efmLeefle ceW mketâue ØeyebOeve keâer Ùen efpeccesoejer yeve peeleer nw Úe$eeDeeW keâer megj#ee kesâ efueS heeuekeâ Deheves Úesšs yeÛÛeeW keâes mketâue ceW heÌ{ves kesâ efueS Yespeles nQ Deewj Gmekesâ heerÚs Gvekeâe YeeJe Ùen jnlee nw efkeâ yeÛÛee mketâue ceW hetCe&le: megjef#ele nesiee~ Keemeleewj hej yeeefuekeâeDeeW kesâ meeLe Fme lejn keâer IešveeSb nes l eer nw pees GvnW cegefMkeâue cebs [eueleer nw~ Úe$eeDeeW keâes het C e& meg j #ee ef c eues Ùen peJeeyeoejer mketâue ØeyebOeve keâer nw~ yenjneue kewâjsefueÙeve meceepece mketâue kesâ ØeeÛeeÙe&& ves yeleeÙee efkeâ Gòeâ Ûeewkeâeroej keâes efvekeâeue efoÙee ieÙee~

Yeer celeoelee celeoeve keâjves mes JebefÛele ve jns~ Fmekesâ efueS efpeuee efveJee&Ûeve keâeÙee&ueÙe melele meef›eâÙe nw~ jepÙe efJeOeevemeYee Deewj ueeskeâmeYee ÛegveeJe kesâ efueS pees metÛeer lewÙeej keâer pee jner nw Gmekeâe GheÙeesie Deieues Je<e& nesves Jeeues ÛegveeJe ceW nesiee~ Ssmes ÙegJee efpevekeâer Gceü 18 Je<e& nes Ûegkeâer nw~

ÙegJeeDeeW hej efkeâÙee Keeme Heâeskeâme

Fme yeej celeoelee metÛeer hegvejer#eCe keâeÙe&›eâce cebs ÙegJeeDeeW hej Keeme Heâeskeâme efkeâÙee ieÙee~ Skeâ peveJejer 2013 lekeâ pees ÙegJee 18 Je<e& kesâ nesves Jeeues nQ~ Gvekesâ veece celeoelee metÛeer cebs Meeefceue keâjves kesâ efueS DeeJesove yegueeS ieS Les~

Fboewj~ Menj ceW ÙeeleeÙeele hegefueme Éeje ÙeeleeÙeele keâes megiece yeveeves kesâ efueS ueieeS ieS yewjerkesâšdme osKejsKe kesâ DeYeeJe ceW keâypes kesâ efMekeâej nes ieS nQ Deewj Gve hej keâheÌ[s metKeves meeLe-meeLe efHeâuceeW kesâ heesmšj Yeer osKes pee jns nQ~

•¬ŸÊ „ÊÕ-¡ªÛÊÊÕ! ÛelegLeeaßesCeer keâce&Ûeejer yeves yeeyet

“ª˝Ê„∑§ „◊Ê⁄UÊ πÈŒÊ „Ò, •é’Ê Ÿ ÿ„Ë Á‚πÊÿÊ Á¡¥ŒªË ◊¥ Á∑§ •¬ŸÊ ∑§Ê◊ ∑§⁄UÃ „È∞ ¡M§⁄UÃ◊¥Œ ߥ‚ÊŸ ∑§Ë ◊ŒŒ ∑§⁄UÙª ÃÙ ™§¬⁄UflÊ‹Ê ÃÈê„Ê⁄UË ¤ÊÙ‹Ë „◊‡ÊÊ ÷⁄UË ⁄UπªÊ–” ∑§‹ ŒÙ¬„⁄U ß◊Ê◊’Ê«∏Ê ‚ ªÈ¡⁄U ÃÙ ∆Ù∑§Ê∆Ê∑§Ë ∑§Ë •ÊflÊ¡ ¬⁄U ∑§Œ◊ Á∆∆∑§ ª∞– ŒπÊ ÃÙ ∞∑§ „ÊÕ ‚ Ÿı¡flÊŸ ß‹ÁÄU≈˛∑§ ‚Ê◊ÊŸ ‚ÈœÊ⁄U ⁄U„Ê ÕÊ– •Ê¡ ∑‘§ •ÊœÈÁŸ∑§ ÿȪ ◊¥ ¡„Ê¥ ŒÙŸÙ¥ „ÊÕ flÊ‹ •Ê‹‚Ë fl ∑§Ê◊øÙ⁄U „ÙÃ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥, fl„Ë¥ ⁄U„Ë◊ ÷Ê߸ ∞‚ „Ò¥, ¡Ù ∞∑§ „ÊÕ „ÙÃ „È∞ ÷Ë ‚ı ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– •¬Ÿ Á‹∞ ÿ ŸÿÊ ÕÊ, ß‚Á‹∞ ⁄U„Ë◊ ÷Ê߸ ‚ Á◊‹Ÿ ¬„È¥ø ª∞– ¬Á⁄Uøÿ ÁŒÿÊ ÃÙ ∑§„Ÿ ‹ª- ÷Ê߸¡ÊŸ, Œ‚ Á◊Ÿ≈U ◊¥ ŒÊŒÊ ∑§Ë ‹Êß≈U øÊ‹Í ∑§⁄U∑‘§ •ÊÃÊ „ÍÚ¥, Ã’ Ã∑§ •Ê¬ ¿Ù≈U ÷Ê߸ ∑§⁄UË◊ ‚ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ‹ËÁ¡∞– xv fl·Ë¸ÿ ∑§⁄UË◊ ∑§Ù ¿«∏Ê ÃÙ „¥‚Ã „È∞ ∑§„Ÿ ‹ª- •é’Ê •éŒÈ‹ ∑§ÊŒ⁄U Ÿ Œ‡Ê∑§Ù¥ ¬„‹ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ‚flÊ ∑‘§ ◊∑§‚Œ ‚ ÿ ‡ÊÈM§•Êà ∑§Ë ÕË •ı⁄U „◊Ê⁄UË ÃË‚⁄UË ¬Ë…∏Ë ß‚ ∑§Ê◊ ◊¥ ÃÑËŸÃÊ ‚ ‹ªË „È߸ „Ò– ’≈UÊ •ÿÊŸ ¬…∏Ê߸ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ŒÈ∑§ÊŸ ∑§Ê ∑§Ê◊ ÷Ë ‚Ëπ ⁄U„Ê „Ò– ßÃŸË Œ⁄U ◊¥ ⁄U„Ë◊ •Ê øÈ∑‘§ Õ •ı⁄U ’Ù‹÷Ê߸¡ÊŸ „◊Ê⁄U fl„Ê¥ ∞∑§ ’Ê⁄U ª˝Ê„∑§ •ÊÿÊ Á∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ê ‚ŒSÿ „Ù ¡ÊÃÊ „Ò– åÿÊ⁄U ‚ ’ً٪ ÃÙ „⁄U ∑§Ù߸

2

Fboewj~ MeerIeÇ ner keâueskeäš^sš ceW heomLe yeeyegDeeW keâes heoesVeefle efceuesieer~ Gvekeâer [erheermeer keâj oer ieF& nw~ keâueskeäšj kesâ nmlee#ej kesâ yeeo Jes heoesVele neWies~ Fmekesâ meeLe ner kegâÚ ÛelegLe& ßesCeer keâce&Ûeejer Yeer heoesVele neskeâj yeeyet yeveWies~ Fmekesâ DeueeJee hebÛeeÙele ceW ner kegâÚ keâce&ÛeeefjÙeeW keâer efveÙegefòeâ keâer pee jner nw~ mecemle HeâeFueW keâueskeäšj keâes Yespe oer ieF& nw~ keâueskeäšj keâer mJeerke=âefle kesâ he§eele Fve meYeer kesâ DeeosMe peejer neWies~ uebyes meceÙe yeeo efpeuee ØeMeemeve kesâ keâce&ÛeeefjÙeeW keâes heoesVeefle keâe DeJemej efceuee nw, pees keâce&Ûeejer uebyes meceÙe mes heoesVeefle keâer yeebš peewn jns Les Gve keâce&ÛeeefjÙeeW ceW n<e& keâe ceenewue nw~ nebueeefkeâ DeYeer DeeosMe peejer veneR ngS nQ uesefkeâve kegâÚ ÛelegLe& ßesCeer keâce&ÛeeefjÙeeW keâes le=leerÙe ßesCeer keâce&Ûeejer yeveves keâe ceewkeâe efceuesiee~ JeneR kegâÚ keâce&Ûeejer yeeyet mes yeÌ[s yeeyet Je kegâÚ keâefve‰ mes Jeefj‰ efueefhekeâ yeve peeSbies~ hebÛeeÙele kesâ Deleie&le Yeer kegâÚ ueesieeW keâer efveÙegefòeâ keâer pee jner nw~ keâueskeäš^sš ceW heomLe keâce&ÛeeefjÙeeW keâes uebyes meceÙe mes efpeme yeele keâe Fblepeej nw Jen Fblepeej hetje nesves Jeeuee nw~ Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW ves efpeme lejn keâer lewÙeejer keâer nw Gmemes veÙee meeue Gvekesâ efueS leesnHeâe ueskeâj DeeSbiee~ GvnW Øeieefle keâe DeJemej efceuesiee~

yeeyegDeeW keâes Yeer efceuee ØeceesMeve

ßãŒı⁄– ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄U ߥŒı⁄U Á¡‹ ◊¥ Áfl∑§Ê‚πá« SÃ⁄UËÿ ŒËŸŒÿÊ‹ •¥àÿÙŒÿ ◊‹ ∑‘§ •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§Ê Á‚‹Á‚‹Ê ¡Ê⁄UË „Ò– Á¡‹ ◊¥ Œ¬Ê‹¬È⁄U ∑§Ê πá« SÃ⁄UËÿ Á‡ÊÁfl⁄U Œ¬Ê‹¬È⁄U ∑‘§ ÷ʪË⁄UÕ Á‚‹Êfl≈U ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ xÆ ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ù ‚È’„ vÆ ’¡ ‚ ‡ÊÈM§ „٪ʖ ß‚ ◊‹ ◊¥ ‚Ê…∏ v~ „¡Ê⁄U ‚ •Áœ∑§ Á„ê˝ÊÁ„ÿÙ¥ ∑§Ù ‚Ê…∏ } ∑§⁄UÙ«∏ M§¬ÿ ‚ •Áœ∑§ ∑§Ê ‹Ê÷ ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ– ◊‹ ◊¥ Áfl‡ÊÊ‹ SflÊSâÿ Á‡ÊÁfl⁄U ÷Ë •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ◊‹Ê ¬˝ Ê ¥ ª áÊ ¬⁄U „Ë ÁflÁ÷ÛÊ ‡ÊÊ‚∑§Ëÿ ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸ ∑‘§ Á‹ÿ ‡ÊÊ‚∑§Ëÿ Áfl÷ʪ٥ mÊ⁄UÊ ¬˝Œ‡Ê¸ŸË ÷Ë ‹ªÊÿË ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ÿ„ ◊‹Ê ‚Ê¥‚Œ üÊË◊ÃË ‚ÈÁ◊òÊÊ ◊„Ê¡Ÿ ∑‘§ ◊ÈÅÿ •ÊÁÃâÿ ◊¥ ‚ê¬ÛÊ „٪ʖ Á¡‹Ê ¬¥øÊÿà ∑‘§ •äÿˇÊ •Ù◊¬˝∑§Ê‡Ê ¬⁄U‚ÊflÁŒÿÊ ‚◊Ê⁄UÙ„ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ ∑§⁄U¥ª– ÁflœÊÿ∑§ ‚àÿŸÊ⁄UÊÿáÊ ¬≈U‹, ¬Ífl¸

ÁflœÊÿ∑§ ◊ŸÙ¡ ¬≈U‹  , ¬Ífl¸ Á¡‹Ê ¬¥øÊÿà ©¬ÊäÿˇÊ ªÙ¬Ê‹ Á‚¥„ øıœ⁄UË, flÊ‚ÈŒfl ◊∑§flÊŸÊ, ªıÃ◊¬È⁄UÊ ∑‘§ Ÿª⁄U ¬¥øÊÿà •äÿˇÊ Áfl‡ÊÊ‹ ⁄UÊ∆Ë, ’≈U◊Ê ∑§Ë Ÿª⁄U ¬¥øÊÿà •äÿˇÊ ŸÊ⁄UÊÿáÊ ∑§È¥fl⁄U ÁøûÊ⁄U¥¡Ÿ Á‚¥„ øı„ÊŸ Áfl‡Ê· M§¬ ‚ ◊ı¡ÍŒ ⁄U„ªË– •¥àÿÙŒÿ ◊‹ ◊¥ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ ∑‘§ Äà zÆv Á„ê˝ÊÁ„ÿÙ¥ ∑§Ù •ÊflÊ‚ ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹ÿ x ∑§⁄UÙ«∏ M§¬ÿ ‚ •Áœ∑§ ∑§Ë ◊ŒŒ ŒË ¡ÊÿªË– ‚◊ª˝ Sflë¿ÃÊ •Á÷ÿÊŸ ∑‘§ Äà ‡ÊıøÊ‹ÿ ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹ÿ w „¡Ê⁄U vz{ ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ ∑§Ù w ∑§⁄UÙ«∏ vv ‹Êπ M§¬ÿ ÁŒÿ ¡Êÿ¥ª– ◊‹ ◊¥ ¬„‹Ë ’Ê⁄U z „¡Ê⁄U ª˝Ê◊ËáÊÙ¥ ∑§Ù •Ê’ÊŒË ÷ÍÁ◊ ¬⁄U ’Ÿ ◊∑§ÊŸÙ¥ ∑‘§ Á‹ÿ ÷Í •Áœ∑§Ê⁄U ¬òÊ ÁŒÿ ¡Êÿ¥ª– ‚ÊÕ „Ë ∞∑§ „¡Ê⁄U ´áÊ ¬ÈÁSÃ∑§Ê ÁflÃÁ⁄Uà ∑§Ë ¡ÊÿªË– ◊Á„‹Ê ∞fl¥ ’Ê‹ Áfl∑§Ê‚ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ ∞∑§ „¡Ê⁄U ∑§ãÿÊ•Ù¥ ∑§Ù ‹Ê«‹Ë ‹ˇ◊Ë ’ŸÊÿÊ ¡ÊÿªÊ–

v~ „¡Ê⁄U ‚ •Áœ∑§ Á„ê˝ÊÁ„ÿÙ¥ ∑§Ù Á◊‹UªÊ ‹Ê÷

efJeMes<e hegeuf eme DeefOekeâejer Yeer neWies lewveele

Fboewj~ 31 efomebyej keâe peMve ceveeves kesâ Guueeme ceW meÌ[keâ hej ngÌ[obie keâjves JeeueeW hej ØeMeemeve keâer efJeMes<e vepej jnsieer~ Fmekesâ efueS efJeMes<e DeefOekeâejer Yeer peien-peien lewveele keâjWies pees ve kesâJeue Ssmes ngÌ[obefieÙeeW keâer hekeâÌ[ ceW menÙeesie keâjWies yeefukeâ MejeefyeÙeeW keâes Yeer meyekeâ efmeKeeves kesâ efueS hegefueme keâe menÙeesie keâjWies~ 31 efomebyej keâer jele keâe peMve Mejeye Deewj veMes kesâ meeLe ÙegJeeDeeW keâes ceveeves ceW cepee Deelee nw uesefkeâve veMes kesâ yeeo ÙegJeeDeeW keâer šesueer veMes kesâ yeeo meÌ[keâeW hej Glheele ceÛeeleer nw~ Ssmes GlheeefleÙeeW hej vepej jKeves kesâ efueS hegefueme ØeMeemeve Fme yeej SsnefleÙeele kesâ leewj hej Ùen keâoce G"eves Jeeuee nw~ FmeceW Mejeye keâe veMee keâj meÌ[keâeW hej Ietceves JeeueeW hej meKleer keâer peeSieer~ JeneR Ssmes ueesieeW hej Yeer vepej jKeer peeSieer pees Mejeye kesâ veMes ceW njkeâle keâjles nQ~ Fmekesâ efueS efJeMes<e hegefueme Deef O ekeâejer Yeer lew v eele ef k eâS pee jns nQ ~ Ùen ef J eMes < e heg e f u eme DeefOekeâejer pevelee kesâ ner ØeefleefveefOe neWies, pees 31 efomebyej keâer jele hetjer Ûeewkeâmeer keâjWies Deewj hegefueme keâe menÙeesie keâjWies~


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

’Ê¢ª«∏UŒÊ ÉÊÍ◊∑§⁄U Á»§⁄U Á⁄U‚Ê‹UÊ •Ê ª∞ ÁflœÊÿ∑§ cegefmuece meceepe kesâ keâeÙe&keâlee& Yeer Iesj keâj Ûeue jns Les ieghlee keâes Fboewj~ efJeOeeÙekeâ Deehekesâ Éej kesâ lenle efJeOeeÙekeâ megoMe&ve ieghlee keâer Hewâjer Deheveer ner efJeOeevemeYee ceW Ûeue jner nw~ petvee efjmeeuee #es$e keâe oewje ÚesÌ[keâj hejmeeW efJeOeeÙekeâ DeÛeevekeâ Úesše yeebieÌ[oe #es$e kesâ veboyeeie ceW Ûeues ieS Les~ Jes keâue efHeâj petvee efjmeeuee kesâ DeueeJee Jee[& 16 keâer ieefueÙeeW keâer Keekeâ Úeveer Deewj Ùeneb Yeepehee keâe GcceeroJeej hee<e&o keâe ÛegveeJe nej ieÙee Lee Deewj Ùeneb hej DeYeer keâeb«esme keâe hee<e&o nw~ njuues hee<e&o Øesce meent hee<e&o keâer lejn meervee leeves yeiewj keâece keâjs ner meeLe Ûeue jns Les~ meent keâes celeoelee Deewj keâeÙe&keâlee& henÛeeveves mes ner Fbkeâej keâj jns Les Deewj meent celeoelee Deewj keâeÙe&keâlee&DeeW keâes Kego Yeer veneR henÛeeve jns Les keäÙeeWefkeâ GvnW ÛegveeJe pe¤j Yeepehee kesâ Jeefj‰ veslee melÙeveejeÙeCe meòeve kesâ oyeeJe kesâ yeeo Ùeneb mes ÛegveeJe ueÌ[Jee efoÙee Lee, peyeefkeâ heešea peeveleer Leer efkeâ Ùeneb mes meent ÛegveeJe nej peeSbies~ yeenjer ØelÙeeMeer nesves kesâ keâejCe Yeer meent keâes efokeäkeâle DeeF& Leer Deewj JeneR efokeäkeâle keâue efJeOeeÙekeâ keâes oewjs kesâ oewjeve efHeâj mes efoKeer~ Jeefj‰ Yeepehee veslee Kegjemeeve he"eve keâe heefjJeej

Deeies DeeÙee Deewj GvneWves efJeOeeÙekeâ keâes #es$e keâer ieueer-ieueer keâe oewje keâjeÙee, peyeefkeâ he"eve Yeer ieghlee Kesces kesâ veneR nw~ Jes efJe<Ceg Øemeeo Megkeäuee kesâ Keeme nesves kesâ keâejCe Megkeäuee mes pegÌ[s nQ Deewj Gmeer kesâ Ûeueles Jes kewâueeMe efJepeÙeJeieeaÙe kesâ Yeer Keeme ceeves peeles nQ~ Gvekesâ heg$e meöece he"eve Yeer efJepeÙeJeieeaÙe Kesces kesâ vepeoerkeâ ner nw~ efJeOeeÙekeâ megoMe&ve ieghlee peeveles Les efkeâ Fme Jee[& ceW keâeb«esme kesâ hee<e&o DeveJej nw Deewj Ùeneb Yeepehee keâer hes" keâcepeesj nw~ FmeerefueS efJeOeeÙekeâ megoMe&ve ieghlee ves Kegjemeeve he"eve Deewj meöece he"eve kesâ meeLe Gvekesâ heefjJeej keâes Deheveer Fme oewjs keâe meejLeer yevee efueÙee Deewj Deheves mJeeLe& efmeæ keâj efueÙee~ efnvot yeenguÙe #es$e ceW peye efJeOeeÙekeâ hengbÛes lees Jeneb pecekeâj keâeb«esmeer hee<e&o DeveJej omlekeâ keâer efMekeâeÙele YesoYeeJe Jeeueer keâer ieF& Deewj keâne ieÙee efkeâ efnvot yeenguÙe #es$eeW ceW Jes keâece veneR keâjeles nQ Deewj ve ner FOej Deevee hemebo keâjles nQ~ #es$eerÙe ueesie keâece kesâ efueS peeles nQ lees GvnW Peesve hej Yespe efoÙee peelee nw~ efkeâuee cewoeve kesâ meceerhe veeues keâer efMekeâeÙele Yeer ueesieeW ves keâer~

ceefnueeDeeW ves efJeOeeÙekeâ keâes Iesje

petvee efjmeeuee, Meem$eer keâeueesveer, efmekeâvojeyeeo, jeOee veiej Ietces

keâeÙe&keâlee&DeeW ves jeskeâe hee<e&o keâe ÛegveeJe nejves Jeeues kesâ veece keâe Ssueeve

ceefnueeDeeW keâer efMekeâeÙele jner efkeâ Fme Jee[& ceW henues ner efJeOeeÙekeâ kesâ oewjs kesâ henues DeueeGbme keâjves Jeeueer ieeÌ[er YesoYeeJe efkeâÙee peelee nw Deewj Thej mes efJeOeeÙekeâ peye Fme Deeies-Deeies Ûeueleer nw Deewj FmeceW peye njuues hee<e&o Øesce #es$e ceW keâYeer keâYeej Deeles nQ lees Jes Yeepehee veslee Deewj keâeÙe&keâlee& kesâ Ùeneb Ûeues peeles nQ Deece ueesie Gvemes efceue veneR meent keâe veece efueÙee pee jne Lee lees kegâÚ keâeÙe&keâlee& veejepe nes ieS Deewj GvneWves keâne efkeâ Ùen meent keâewve nw Fme Jee[& ceW heeles nQ~ Fmeer kesâ Ûeueles ceefnueeDeeW ves keâne efkeâ nce efkeâmemes jnlee veneR nw Deewj Gmeer-Gmeer keâe veece efueS pee jns nes~ yeele keâjves peeSb, nce efkeâmemes keâece keâjeSb nceejs Ùeneb lelkeâeue veece yebo keâjes veneR lees pecekeâj ieboieer heÌ[er nw ve hee<e&o ve DeefOekeâejer megveles nQ~ heeme ceW Peesve nw lees Jes Yeer oesveeW meceÙe efceuee hesš ieeÌ[er heueše keâj ues peeDees, veneR lees nce "erkeâ keâj oWies~ Fme šjkeâe osles nQ lees nce keâneb peeSb~ Deehe Yejves keâe meeOeve hej DeueeGbme keâjves Jeeues ves keâne Deepe DeeS nes lees Deehekeâes Deepe Yeer megyen Øesce meent meceLe&keâ ueesieeW ves megyen efkeâ cegPes pees yeleeÙee ieÙee nw ceQ keâeÙe&keâlee& Iesj keâj Ûeue jns nQ nceejer keâe Keevee efmeKe keâeÙe&keâlee& kesâ heefjJeej ceW lees JeneR keâ¤biee Deehe Ûeenes lees keâewve megvesiee kesâJeue Jeesš osves kesâ efueS keâjeÙee Lee JeneR Meece keâes he"eve heefjJeej ceQ Deehe ueesieeW kesâ veece Yeer peesÌ[ nce nw keäÙee? efJeOeeÙekeâ keâes Kejer-Kejer kesâ Iej hej YeepeheeFÙeeW keâer oeJele ngF&~ mekeâlee ntb Fme hej keâeÙe&keâlee&DeeW megvevee heÌ[er~ Fme hej efJeOeeÙekeâ yeesues efkeâ ves Gmekeâe ceeFkeâ yebo keâjJee ceQ Deehekesâ meeLe ntb cele IeyejeDeeW cesje efoÙee~ yeerÛe-yeerÛe ceW Jen meöece he"eve keâe veece Yeer ues jne vecyej efueKees lelkeâeue keâesF& Yeer keâece nes lees Heâesve ueieeDees~ Lee Fme hej Yeer keâeÙe&keâlee&DeeW ves Deeheefòe ueer Leer Deewj keâne Deehe efkeâmeer kesâ heeme cele peeDees Deehe lees kesâJeue cegPes Heâesve efkeâ Gvekeâer ieueer ceW peeDees lees Gvekeâe veece uesvee, FOej ueieeDees, ceQ Deehekesâ keâece keâj otbiee~ kegâÚ ceefnueeSb Gmekesâ Gvekeâe veece veneR Ûeuesiee~ yeeo Yeer YeÌ[keâ G"er Leer~

efJeMJeefJeÅeeueÙe ceW vesš keâer hejer#ee Meg¤, 6 npeej mes pÙeeoe hengbÛes ope&veYej mes pÙeeoe kesâvõeW hej nes jner 44 efJe<eÙeeW keâer hejer#eeSb

veF& keâej keâes š^keâ ves "eWkeâe- Fboewj~ keâue jele js[ermeve Ûeewjens hej lespe ieefle mes Dee jns š^keâ ves veF& keâej keâes škeäkeâj ceejkeâj #eefle«emle keâj efoÙee~ Iešvee jele 11 yepes keâer nw, peye š^keâ Sceheer-09 SÛeheer 0998 ves Ùeneb mes iegpej jner veF& keâej keâes škeäkeâj ceej oer~ Fme neomes ceW keâesF& IeeÙeue veneR ngDee~

Fb o ew j ~ os J eer Deef n uÙee efJeMJeefJeÅeeueÙe kesâ le#eefMeuee heefjmej kesâ 14 efJeYeeieeW ceW Ùetpeermeer vesš keâer hejer#ee nes jner nw~ FmeceW meeÌ{s meele npeej mes pÙeeoe Úe$eeW keâes Meeefceue nesvee Lee Deewj henues oewj ceW 6 npeej mes pÙeeoe Úe$e hengbÛes~ hejer#ee

keâueskeäšj yewkeâHegâš hej... leerve ceen yeeo DeJewOe DeeosMe keâes Jeeheme uesvee heÌ[e

Fboewj~ keâueskeäšj DeekeâeMe ef$ehee"er 29 «eece hebÛeeÙeleeW keâer FceejleeW kesâ HeäuewšeW keâer efJeYeeie mšeche [Ÿetšer kesâ ¤he ceW Øeehle nesves DeÛeevekeâ Gme meceÙe yewkeâHegâš hej Dee ieS jefpemš^er ®keâer nw~ Fmemes Gve HeäuewšeW keâes Kejeroves Jeeues jepemJe kesâ meb%eeve ceW Deheves ue#Ùe mes peye GvnW Dehevee leerve ceen hegjevee Jen Jeeues veeieefjkeâ yesJepen ner hejsMeeve ngS nbw~ keâeHeâer efheÚÌ[ ieÙee~ DeeosMe Jeeheme uesvee heÌ[e pees efkeâ Gvekesâ Fve meYeer ves keâueskeäšj kesâ DeeosMe keâes efveÙeceeW met$eeW ves yeleeÙee efkeâ iele efoveeW Yeesheeue ceW Éeje efveÙeceeW mes hejs peekeâj peejer efkeâÙee kesâ efJehejerle yeleeÙee Lee uesefkeâve keâueskeäšj ef$ehee"er ngF& yew"keâ ceW peye hebpeerÙeve keâeÙee&ueÙe kesâ jepemJe ieÙee Lee~ Fme DeeosMe kesâ keâejCe Fboewj mes ves Fve DeeheefòeÙeeW keâes Keeefjpe keâjles ngS nJee keâer meceer#ee keâer ieF& Deewj Gmes efheÌÚÌ[e heeÙee ueieer Skeâ-Skeâ «eece hebÛeeÙeleeW keâer 250 ceW GÌ[e efoÙee Lee Deewj Deheves DeeosMe ceW keâesF& ieÙee lees Ùeneb kesâ DeefOekeâeefjÙeeW mes peJeeye-leueye yeng c eb e f p euee FceejleeW kes â efkeâÙee~ Fve DeefOekeâeefjÙeeW ves keâce HeäuewšeW keâer jefpemš^er keâe jepemJe Deeves kesâ efueS pees keâejCe keâeÙe& ¤keâ ieÙee Lee~ met$eeW ves yeleeÙee efkeâ Deepe pewmes ner keâueskeäšj Éeje Dehevee DeeosMe mJeÙeb yeleeÙee GmeceW Skeâ keâejCe keâueskeäšj met$eeW ves yeleeÙee efkeâ iele jö keâjless ngS omleeJespeeW keâe hebpeerÙeve keâjves kesâ efueS meye jefpemš^ejeW keâes Éeje peejer DeeosMe Yeer Lee~ Fmekesâ Dekeäštyej ceen ceW keâueskeäšj efveoxefMele efkeâÙee ieÙee Jewmes ner hebpeerÙeve keâeÙee&ueÙe ceW lees oerheeJeueer pewmee KegMeer DeeOeej hej jepÙe Meemeve keâer Deesj DeekeâeMe ef$ehee"er ves efpeuee keâe JeeleeJeCe yeve ieÙee~ JekeâerueeW ves lelkeâeue Heâesve ueieekeâj jefpemš^er keâjves mes Yeer keâueskeäšj keâes Fme ceeceues hebpeerÙekeâ keâeÙee&ueÙe kesâ meYeer Dee jns Deheves cegJeefkeäkeâueeW keâes Fme yeele metÛevee oer Deewj lelkeâeue jefpemš^er keâe ceW efoMee efveoxMe efoS ieS~ efpemekesâ jefpemš^ejeW keâes Skeâ DeeosMe keâece Meg¤ nes ieÙee~ osKeles ner osKeles Skeâ ner efove ceW «eece hebÛeeÙele #es$e keâer heefjCeecemJe¤he Deepe keâueskeäšj efoÙee Lee~ Fme DeeosMe ceW keâne DeekeâeMe ef$ehee"er ves Deepe Deheves yengcebefpeuee FceejleeW kesâ 40 HeäuewšeW keâer jefpeefmš^Ùeeb nes ieF&~ ieÙee Lee efkeâ «eece hebÛeeÙele leerve ceen hegjeves DeeosMe keâes jö #es$eeW ceW yengcebefpeuee FceejleeW keâer jefpemš^er Gme mebMeesOeve keâjves mes Fbkeâej keâj efoÙee Lee~ keâjles ngS Skeâ veÙee DeeosMe meYeer meye jefpemš^ejeW Jeòeâ lekeâ veneR keâjsb peye lekeâ efkeâ Gòeâ yengcebefpeuee met$eeW ves yeleeÙee efkeâ Fmekesâ yeeo Fme ceeceues kesâ heeme Yespee nw~ efpemeceW keâne ieÙee nw efkeâ FceejleeW kesâ vekeäMeeW keâes veiej Je «eece efveJesMe keâer efMekeâeÙele ceneefvejer#ekeâ hebpeerÙekeâ kesâ meeLe efkeâmeer Yeer omleeJespe keâe hebpeerÙeve veneR jeskesâ~ efJeYeeie Éeje mJeerke=âefle efoS peeves kesâ omleeJespe ner jepÙe Meemeve kesâ Jeefj‰ DeefOekeâeefjÙeeW keâes keâueskeäšj Éeje Gòeâ DeeosMe efoS peeves kesâ meeLe leLee vekeäMes keâer Øeefle mebueie> ve nes~ keâueskeäšj Yeer ngF&~ Fme efMekeâeÙele hej ceneefvejer#ekeâ ves ner 29 «eece hebÛeeÙeleeW keâer 250 mes pÙeeoe kesâ Fme DeeosMe keâe hebpeerÙeve keâeÙee&ueÙe ceW keâece Skeâ DeeosMe peejer keâj omleeJespeeW keâe hebpeerÙeve yengcebefpeuee FceejleeW kesâ mewkeâÌ[eW HeäuewšeW keâer jefpemš^er keâjves Jeeues JekeâerueeW Deewj hebÛeeÙele #es$eeW yengcebefpeuee veneR jeskeâves kesâ efveoxMe efoS Les uesefkeâve keâueskeäšj keâe keâece Kegue ieÙee nw~ OÙeeve jns efkeâ jepÙe Fceejle yeveeves Jeeues "skeâsoejeW ves efJejesOe efkeâÙee kesâ meKle ¤Ke kesâ keâejCe ceneefvejer#ekeâ kesâ Meemeve Éeje Menj mes ueies #es$eeW keâer «eece Lee~ JekeâerueeW keâe keânvee Lee efkeâ keâueskeäšj keâes DeeosMe keâe Yeer ef›eâÙeevJeÙeve veneR nes mekeâe~ hebÛeeÙeleeW ceW efkeâmeer Yeer efvecee&Ce kesâ efueS veiej Ùen DeefOekeâej ner veneR nw efkeâ Jes efkeâmeer Yeer Dekeäštyej mes ueskeâj efomebyej lekeâ «eece hebÛeeÙeleeW SJeb «eece efveJesMe efJeYeeie mes vekeäMee cebpetj omleeJespe keâe hebpeerÙeve keâjves mes jeskeâves keâe kesâ yengcebefpeuee FceejleeW kesâ HeäuewšeW keâer jefpemš^er keâjeves keâe DeeosMe peejer efkeâS peeves hej Ùen DeeosMe os~ JeneR otmejer lejHeâ efyeu[jeW keâe keâer keâeÙe&Jeener "he jner ~ efpemekeâe meerOee Demej keâeÙe& «eece hebÛeeÙeleeW Éeje mJeÙeb ner efkeâÙee pee keânvee Lee efkeâ Fme DeeosMe kesâ heefjCeece mJe¤he hebpeerÙeve efJeYeeie kesâ jepemJe hej heÌ[e~ Ùen jne Lee~

Skeâ ner efove cebs nes ieF& 40 jefpeefmš^Ùeeb

oes ÛejCeeW ceW nesieer efJeefYeVe efJeYeeieeW ceW Deueie-Deueie efJe<eÙeeW keâer hejer#ee nesieer~ kegâue 44 efJe<eÙe nw efpevekeâer hejer#ee nesvee nw~ yeleeles nQ efkeâ Ùetpeermeer kesâ efveoxMe hej nesves Jeeueer Fme hejer#ee keâes ueskeâj efJeMJeefJeÅeeueÙe ves henues mes ner lewÙeeefjÙeeb Meg¤ keâj oer Leer~ Fme hejer#ee ceW Jes Úe$e Meeefceue nesles nQ pees YeefJe<Ùe ceW ØeesHesâmej yevevee Ûeenles nQ ~ hejer # ee kes â ef u eS DeeF&DeeF&heerSme Deewj DeeF&šer keâes kesâvõ yeveeÙee ieÙee nw~ JeneR mes Úe$eeW keâer mecemÙeeSb megveer pee jner nw~ yeleeles nQ efkeâ hejer#ee keâes ueskeâj kegâueheefle

oeshenj ceW oewje keâjves pee mekeâles nQ~ efJeMJeefJeÅeeueÙe kesâ leceece ØeesHesâmejeW keâer Úgóer Deepe mLeefiele keâj oer ieF& Leer~ efHeâueneue hejer#ee keâes ueskeâj efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve ves lewÙeejer megyen ner keâj ueer Leer Deewj henuee ÛejCe Meg¤ nes ieÙee nw~ pÙeeoelej Úe$e efyevee ØeJesMe he$e efueS hengbÛes Les , ef p eves DeeF& D eeF& h eer S me Deew j DeeF&SceSme kesâ keâvš^esue ¤ce mes ØeJes M e he$e peejer ef k eâÙee ieÙee~ efHeâueneue vesš keâer hejer#ee ceW keâesF& ieÌ[yeÌ[ ve nes Fmekesâ efueS hetjer JÙeJemLee keâer ieF& nw~

Deepe mes leerve efove efÛeef[Ì ÙeeIej ceW ueiesiee oMe&keâeW keâe cesuee GceÌ[is eer Yeejer Yeer[Ì , meesceJeej keâes Yeer jKeWies Keguee Fboewj~ keâceuee vesn¤ ØeeCeer meb « eneueÙe Ùeeveer ef Ûeef Ì [ ÙeeIej ceW jefJeJeej, meesceJeej Deewj cebieueJeej keâes Yeejer YeerÌ[ GceÌ[ves keâer mebYeeJevee nw~ Jepen Ùen nw efkeâ Deepe jefJeJeej Úgóer nesves kesâ keâejCe Jewmes Yeer nj nHeäles Yeejer YeerÌ[ GceÌ[leer nw FmeefueS Deepe efÛeefÌ[ÙeeIej ceW Deueie ner vepeeje efoKesiee~ keâue meesceJeej keâes Jewmes Yeer efÛeefÌ[ÙeeIej yebo jnlee nw, uesefkeâve 31 efomecyej kesâ Ûeueles efÛeefÌ[ÙeeIej Keguee jnsiee Deewj Yeejer YeerÌ[ GceÌ[ves keâer mebYeeJevee nw~ 1 peveJejer keâes Yeer veS meeue keâe henuee efove ueesieeW kesâ efueS Ietceves-efHeâjves keâe jnlee nw Deewj FmeerefueS efÛeefÌ[ÙeeIej ceW DeÛÚer Keemeer YeerÌ[ Deeves keâer mebYeeJevee nw~ leerve efove efÛeefÌ[ÙeeIej ceW Yeejer GceÌ[sieer Ùener Jepen nw efkeâ efÛeefÌ[ÙeeIej ØeyebOeve ves Deheveer lejHeâ mes lewÙeejer hetjer keâj ueer nw~ keâce&ÛeeefjÙeeW keâer meesceJeej keâes nesves Jeeueer Úgóer efvejmle keâj oer nw~ meeLe ner Deueie mes efškeâš

efKeÌ[keâer Keesueves keâer Yeer lewÙeejer nw leeefkeâ oMe&keâeW keâes efškeâš kesâ efueS yesno uecyeer keâleej ceW ve ueievee heÌ[s~ yeleeÙee peelee nw efkeâ efÛeefÌ[ÙeeIej ØeyebOeve keâer meyemes yeÌ[er efÛeblee heeefkeËâie keâes ueskeâj nw Gmekesâ heeme oMe&keâeW keâer keâceer veneR nw, uesefkeâve heeefkeËâie keâer keâceer nw~ Fleveer yeÌ[er mebKÙee ceW oMe&keâ ieeÌ[er keâneb KeÌ[er keâjs Ùen mecemÙee yesno vepej Deeleer nw~ Deye lees leerve efove ueieeleej Skeâ pewmeer YeerÌ[ GceÌ[sieer lees JÙeJemLee kewâmeer nesieer Ùen osKeves Jeeueer yeele nesieer~ lewÙeejer keâj jns nQ efÛeefÌ[ÙeeIej ceW leerve efove oMe&keâeW keâer DeÛÚer YeerÌ[ GceÌ[ves keâer Gcceero nw~ Fmeer kesâ efnmeeye mes lewÙeejer keâj jns nQ~ meesceJeej keâes veiej efveiece ØeyebOeve efÛeefÌ[ÙeeIej Keguee jKeves keâe efveCe&Ùe efueÙee nw FmeefueS oMe&keâeW kesâ efueS heÙee&hle JÙeJemLee keâjWies~ -[e@. Gòece ÙeeoJe cegKÙe DeefOekeâejer efÛeefÌ[ÙeeIej


ߢŒı⁄U Á‚≈UË Fboewj~ ceesyeeFue keâcheefveÙeeW ves efHeâj npeejeW GheYeesòeâeDeeW keâes Peškeâe efoÙee nw~ ceesyeeFue mes SmeSceSme keâjves keâe keâue Deewj hejmeeW Ùeeveer 31 efomecyej leLee 1 peveJejer keâes hetje 1 ®heÙee ueiesiee~ Øeefle SmeSceSme 1 ®heÙee Ûeepe& keâšsiee~ JeneR efpeve GheYeesòeâeDeeW kesâ heeme efJeMes<e hewkesâpe nw Deewj Øeefle SmeSceSme keâesF& Ûeepe& veneR ueie jne Lee Gvekeâe Yeer cewve yesueWme ceW mes Øeefle SmeSceSme 1 ®heÙee keâšsiee~ henues keâne pee jne Lee efkeâ Ùen kesâJeue 31 efomecyej kesâ efueS jnsiee, uesefkeâve ceesyeeFue keâcheefveÙeeW ves Fmes 1 peveJejer keâes Yeer ueeiet keâj efoÙee nw~ Fmekesâ keâejCe ner keâcheefveÙeeW ves GheYeesòeâeDeeW keâes cewmespe Yespevee Meg¤ keâj efoS nQ GvnW yekeâeÙeoe peevekeâejer oer pee jner nw efkeâ Gvekeâe Øeefle SmeSceSme 1 ®heÙes Ûeepe& ueiesiee~ yenjneue keâjesÌ[eW SmeSceSme Ssmes ceewkeâeW hej nesles nQ Deewj Fmeer keâe HeâeÙeoe keâcheefveÙeeb G"e jner nw~

“„◊ ªÊÚ¥œË ∑§Ë ⁄UÊ„Ù¥ ‚ „≈UÃ „Ò¥ ÃÙ „≈U ¡ÊŸ ŒÙ, •’ ŒÙ-øÊ⁄U ÷˝C ŸÃÊ ∑§≈UÃ „Ò¥ ÃÙ ∑§≈U ¡ÊŸ ŒÙ..., „◊Ê⁄U ’‚ ◊¥ „ÙÃÊ ÃÙ ©Ÿ ÁŸ‹¸í¡Ù¥ ∑§Ù ‚⁄U⁄UÊ„ »Ê¥‚Ë ¬⁄U ≈UÊ¥ª ŒÃ..., flÙ ‚ÙÃ „È∞ „◊¥ ¡ªÊ ªß¸ „Ò Á∑§ •’ Á∑§‚Ë ◊Ê‚Í◊ ¬⁄U ¡ÈÀ◊ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ Œ¥ª..., Á»⁄U ÷Ë „◊ ‡ÊÁ◊¥¸ŒÊ „Ò¥!” ∑§‹ ‡ÊÊ◊ { ’¡∑§⁄U yÆ Á◊Ÿ≈U ¬⁄U ◊ÊÚ¥ •Á„ÀÿÊ ∑§Ë ¬˝ÁÃ◊Ê ¬„È¥ø ÃÙ fl„Ê ⁄U¥ªÁ’⁄U¥ª Á«S¬Ù¡‹-∑Ò§¥«‹ ⁄UÙ‡ÊŸË Á’π⁄U ⁄U„ Õ– ∑Ò§¥«‹ ¡‹ÊŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ù ËʇÊÊ ÃÙ flÙ ⁄UÊ¡’Ê«∏Ê ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ŸÊ⁄U’Ê¡Ë ∑§⁄UÃ Ÿ¡⁄U •Ê∞– ¡’ flÙ ÕÙ«∏Ê ‚Ê »È⁄U‚à ◊¥ „È∞ ÃÙ ¿ÊòÊÙ¥ ◊¥ ¡Ù‡Ê ¡ªÊ ⁄U„Ë ∞’ËflË¬Ë •äÿˇÊ fl·Ê¸ ‡Ê◊ʸ ‚ ’ÊÃ¥ „È߸¥– ∑§„Ÿ ‹ªË¥- ßÃŸÊ ªÈS‚Ê •Ê ⁄U„Ê „Ò •¥∑§‹ Á∑§ ÄUÿÊ ’ÃÊ∞¥, „◊Ê⁄U ’‚ ◊¥ „ÙÃÊ ÃÙ •÷Ë Ã∑§ ¬ÊÁ¬ÿÙ¥ ∑§Ë ŒÈÁŸÿÊ ’Œ‹ ŒÃ– ¬Ê‚ π«∏ ‚ı⁄U÷

¬È⁄UÙÁ„à ∑§Ê ÃÙ ŸÊ⁄U’Ê¡Ë ∑‘§ ’ÊŒ ÷Ë ªÈS‚Ê ‡Êʥà Ÿ„Ë¥ „Ù ¬Ê ⁄U„Ê ÕÊ– ‚flÊ‹ ŒÊªÃ „Ë ÁøÑÊŸ ‚ ‹ª- ¬ÃÊ Ÿ„Ë¥ Œ‡Ê ∑‘§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÄUÿÊ „Ù ªÿÊ „Ò, ∑§◊ÊŸÊ-πÊŸÊ, Ã⁄UP§Ë ∑§⁄UŸÊ ÃÙ ÷Ê«∏ ◊¥ ªÿÊ, ¡Ù Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„∞, flÙ ∑§⁄U ⁄U„– flʬ‚ ’ªËø ◊¥ ¬„È¥ø ÃÙ „ÊÕ ¡Ù«∏∑§⁄U ◊ÊÚ¥ •Á„ÀÿÊ ‚ ∑§È¿ ◊Ê¥ª ⁄U„ ‡ÊÈ÷◊ ∑§ŸıÁ¡ÿÊ ∑§Ù Á„‹ÊÿÊ ÃÙ ∑§„Ÿ ‹ª- ’„Èà ’È⁄UÊ „È•Ê ŒÊÁ◊ŸË ∑‘§ ‚¥ª, ߥŒı⁄UË ◊ÊÚ¥ ‚ ÿ„Ë ◊ÛÊà ◊Ê¥ª ⁄U„Ê „Í¥Ú Á∑§ ‡Ê„⁄U ◊¥ ß‚ Ã⁄U„ ∑§Ë ÉÊ≈UŸÊ ŸÊ „Ù– ¬Ê‚ π«∏ ÁflP§Ë ÿÊŒfl ∑§Ë ÷Ë ∑§⁄UË’-∑§⁄UË’ ÿ„Ë ŒÈ•Ê ÕË Á∑§ ¡Ù „È•Ê, ©‚∑§Ê ÄUÿÊ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥, ¬⁄U •’ ∞‚Ê ∑§„Ë¥ ÷Ë ∑§÷Ë ÷Ë ŸÊ „Ù– ’ëøÙ¥ ∑‘§ •ÊR§Ù‡Ê ∑§Ù Œπ ‚ê¬≈U ’Ò∆ ªß¸ Á∑§ ∑§◊ ‚ ∑§◊ •¬Ÿ ߥŒı⁄U ◊¥ ÃÙ ∑§Ù߸ ÷Ë ∞‚Ë ÉÊÁ≈UÿÊ „⁄U∑§Ã ∑§⁄UŸ ∑‘§ ¬„‹ ∞∑§ „¡Ê⁄U Œ»Ê ‚ÙøªÊ–

jsueJes keâer efueefKele hejer#ee 20 peveJejer keâes

¬‚¸ ‚ ©«∏Ê∞ ¬Ê¥ø „¡Ê⁄U ≈UË.‚Ë. ∑‘§ Á≈U∑§≈U ◊Ê¥ªŸ ¬⁄U ¬ÃÊ ø‹Ê ¬‚¸ ‚ M§¬∞ ªÊÿ’ Á÷¥«-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ≈˛Ÿ ∑§Ë ÉÊ≈UŸÊ ߥŒı⁄U– ≈˛ŸÙ¥ ◊¥ ‹Í≈U ∑§Ë flÊ⁄UŒÊà ‹ªÊÃÊ⁄U „Ù ⁄U„Ë „Ò¥– ◊Èê’߸ ÁŸflÊ‚Ë ’‚¥Ã ¬¥Á«Ã •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ¬Á⁄U fl Ê⁄U ∑‘ § ÁflflÊ„ ‚◊Ê⁄U Ù „ ◊ ¥ ÇflÊÁ‹ÿ⁄U •Ê∞ Õ– ÁflflÊ„ ‚◊Ê⁄UÙ„ ‚ê¬ÛÊ „ÙŸ ¬⁄U ©Ÿ∑§Ë ¬%Ë ÁS◊ÃÊ ¬¥Á«Ã ∑‘§ ÷Ê߸ ¡Ù Á∑§ ߥŒı⁄U ∑‘§ ’Êê’ „ÊÚÁS¬≈U‹ ∑‘§ ¬Ê‚ ⁄U„Ã „Ò¥ ©Ÿ‚ Á◊‹Ÿ fl ∑§‹ ‡ÊÊ◊ Á÷¥«-ߥŒı⁄U ∞ÄU‚¬˝‚ ◊¥ ÇflÊÁ‹ÿ⁄U ‚ ‚flÊ⁄U „È∞– ¡’ ≈˛Ÿ ªÈŸÊ ¬„È¥øË Ã’ ≈UË.‚Ë. Ÿ ©Ÿ‚ Á≈U∑§≈U ◊Ê¥ªÊ •ı⁄U ¡’ Á≈U∑§≈U ÁŒπÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ©ã„Ù¥Ÿ •¬ŸÊ ¬‚¸ πÙ‹Ê ÃÙ ŒπÊ Á∑§ ¬‚¸ ◊¥ ⁄Uπ ¬Ê¥ø „¡Ê⁄U M§¬∞, ¬Ÿ ∑§Ê«¸, ≈˛Ÿ ∑§Ê Á≈U∑§≈U ªÊÿ’ „Ù ª∞ „Ò¥– Á¡‚ ¬⁄U fl ÉÊ’⁄UÊ∞ •ı⁄U •Ê¡ ‚È’„ ¡’ ≈˛Ÿ ߥŒı⁄U S≈U‡ÊŸ

4

ŒÊÁ◊ŸË „◊ ‡ÊÁ◊¥¸ŒÊ „Ò¥, ¬Ê¬Ë •’ Ã∑§ Á¡¥ŒÊ „Ò¥...

¬„È¥øË ÃÙ ’‚¥Ã ¬¥Á«Ã Ÿ •¬ŸË ¬%Ë ¬ÈòÊË ∑‘§ ‚ÊÕ ¡Ë•Ê⁄U¬Ë ÕÊŸÊ ◊¥ Á‡Ê∑§Êÿà Œ¡¸ ∑§⁄UflÊ߸– ◊Á„‹Ê ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ©ã„¥ ‡Ê∑§ „Ò Á∑§ Á¡‚ √ÿÁQ§ Ÿ ¬‚¸ øÙ⁄UË ∑§Ë „Ò ©‚∑‘§ ◊Ù’Êß‹ ¬⁄U ◊ÇŸ≈U ‹ªÊ „È•Ê ÕÊ ©‚Ÿ ◊Ù’Êß‹ ∑§Ù ¬‚¸ ∑‘§ ∑§⁄UË’ ‚ »‘§⁄UÊ •ı⁄U øŸ πÈ‹ ªß¸ Á¡‚‚ ¬‚¸ ◊¥ ⁄Uπ M§¬∞ •ı⁄U ‚Ê◊ÊŸ øÙ⁄UË ø‹ ª∞– ◊Á„‹Ê Ÿ ÿ„ ÷Ë ’ÃÊÿÊ Á∑§ „◊Ê⁄U ¬‚¸ ‚ øÙ⁄UË ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ ∞∑§ •ãÿ ◊Á„‹Ê ÿÊòÊË ∑§Ë ß‚Ë Ã⁄U„ ‚ ©‚∑‘§ ¬‚¸ ∑§Ë øŸ •ÊœË πÈ‹Ë „È߸ ÕË, Á¡‚ ¬⁄U fl„ ‚¥÷‹ ªß¸ •ı⁄U ©‚∑‘§ ¬Ò‚ øÙ⁄UË „ÙŸ ‚ ’ø ª∞– ◊Á„‹Ê Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÿ„ ÉÊ≈UŸÊ ≈˛Ÿ ◊¥ ø…∏Ã ‚◊ÿ Á∑§‚Ë Ÿ ∑§Ë „Ò–

Fb o ew j ~ ef h eÚues ef o veeW js u eJes jleueece ceb [ ] u e ves Ûeleg L e& ßes C eer keâce&ÛeeefjÙeeW keâer Yeleea nsleg DeeJesove he$e yegueeS Les~ Gmekeâer efueefKele hejer#ee 20 peveJejer keâes nesieer~ Je<e& 201213 kesâ efueS Yeleea hejer#ee DeeÙeesefpele keâer pee jner nw, efpemeceW ieQie cewve, š^skeâ cewve, heeFbš cewve, huesšHeâece& heesšj meefnle DevÙe heo nw, efpemeceW jsueJes mkeâeG[ Deewj ieeF[ nw~

å‹Ë¡ „À¬ ◊Ë...

keâue Deewj hejmeeW SmeSceSme hej ueiesiee 1 ®heÙee

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

∑Ò§¥«‹ ◊Êø¸ ÁŸ¬≈UÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ flʬ‚ ß◊‹Ë ’Ê¡Ê⁄U ¬∑§«∏Ê ÃÙ flÊ„ŸÙ¥ ∑§Ë ⁄U‹◊¬‹ ◊øË ÕË– ≈UÒ¥-≈UÒ¥, ¬Ò¥-¬Ò¥ ∑‘§ ‡ÊÙ⁄U Ÿ ◊ÊÕÊ ŒÈπÊ ÁŒÿÊ ÃÙ fl„Ë¥ ¬Ê‚ ◊¥ ŸË‹‡Ê ¬≈U‹ ∑§Ë ŒÈ∑§ÊŸ ¬⁄U ¡Ê ’Ò∆– ß‚Ë ’Ëø ∞ÁÄU≈UflÊ ‚flÊ⁄U ◊Á„‹Ê •Êª π«∏ ’Êß∑§ flÊ‹ ¬⁄U ¡Ù⁄U-¡Ù⁄U ‚ ÁøÑÊŸ ‹ªËÁŒπ Ÿ„Ë¥ ⁄U„Ê ÄUÿÊ Á∑§ ∑Ò§‚Ê ∑§ø⁄UÉÊÊŸ ◊øÊ „È•Ê „Ò, Á»⁄U ÷Ë •Êª-¬Ë¿ ∑§Ë ‚Èœ Ÿ„Ë¥ „Ò– ÿ ‚ÈŸ ’Êß∑§ flÊ‹Ê ÷Ë ÃÈŸ∑§ ©∆Ê- •Ê¬ ‚ íÿÊŒÊ ‚◊¤ÊÃÊ „ÍÚ¥ ‡Ê„⁄U ∑§Ê ≈˛ÒUÁ»∑§, ◊ÈgÊ „Ë ∞‚Ê ÕÊ Á∑§ ¡Ê◊ ‹ªŸÊ „Ë ÕÊ, •Ê¬ •∑‘§‹Ë „Ë ¬⁄U‡ÊÊŸË Ÿ„Ë¥ ÷Ùª ⁄U„Ë¥, ‚Ò∑§«∏Ù¥ ‹Ùª ß‚◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– ÿ Ã∑§⁄UÊ⁄U ‚ÈŸŸ ∑‘§ ’ÊŒ ¡Ò‚ÃÒ‚ ÁË∑§¬Õ ¬„È¥ø ÃÙ ŒÍœ ªÊÁ«∏ÿÊ¥ »¥‚Ë ÕË¥ •ı⁄U øÊ⁄U ¬Á„ÿÊ, ŒÙ ¬Á„ÿÊ flÊ„Ÿ

⁄U¥ª ⁄U„ Õ– ≈˛ÒÁ»∑§ ‚¥÷Ê‹ ⁄U„ ÿ„Ë¥ ∑‘§ √ÿfl‚ÊÿË ◊ÛÊÍ‹Ê‹ ªı«∏ ‚ ¬Í¿Ê Á∑§ ¬ÈÁ‹‚ flÊ‹ ∑§„Ê¥ ª∞ ÃÙ ‚Ë≈UË ’¡ÊÃ „È∞ „ÊÕ Á„‹ÊÿÊ Á∑§ ¬ÃÊ Ÿ„Ë¥, ¬Ë¿ „≈U ¡Ê•Ù, ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÁŸ∑§‹Ÿ ŒÙ– ªı«∏ ‚Ê’ ∑§Ù •»⁄UÊû⁄UË ∑‘§ „Ê‹ ◊¥ ¿Ù«∏∑§⁄U ⁄UÊ◊’ʪ R§Ê‚ ∑§⁄UŸÊ øÊ„Ê ÃÙ ŸÊŸË ÿÊŒ •Ê ªß¸– ◊ÒÁ¡∑§ flÊ‹Ù¥ Ÿ ∞‚Ê „ÑÊ ◊øÊ ⁄UπÊ ÕÊ Á∑§ ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U» ∑§Œ◊ ⁄UπŸÊ ŒÈEÊ⁄U ÕÊ– ß‚Ë ’Ëø S∑§Í≈UË ¬⁄U ∞∑§ ¿ÊòÊÊ •Ê߸ •ı⁄U ÷Ë«∏ ◊¥ ©‹¤Ê ªß¸– ©‚ ‡ÊÊÿŒ ÄU‹Ê‚ ¡ÊŸÊ ÕÊ ß‚Á‹∞ ©‚∑‘§ ◊ÈÚ¥„ ‚ „À¬ ◊Ë „À¬ ◊Ë ÁŸ∑§‹ ⁄U„Ê ÕÊ– ∑§È¿ ‚◊¤ÊŒÊ⁄UÙ¥ Ÿ ©‚∑§Ë ¡ÀŒ’Ê¡Ë ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ ‚◊¤ÊÊ •ı⁄U ©‚ ¡Ò‚-ÃÒ‚ ⁄UÙ« ¬Ê⁄U ∑§⁄UÊÿÊ– ©‚Ë ∑‘§ »‘§⁄U ◊¥ •¬Ÿ ÷Ë ⁄UÊ◊’ʪ ¡Ê ‹ª– øß ŒËÁˇÊÃ

efkeâjeÙesoej ves cekeâeve ceeefuekeâ keâes ceejer leueJeej

Fboewj~ cekeâeve Keeueer keâjves kesâ efJeJeeo ceW efkeâjeÙesoej ves Deheves meeues kesâ meeLe efceuekeâj cekeâeve ceeefuekeâ keâes leueJeej ceejkeâj IeeÙeue keâj efoÙee, ef p emes GheÛeej kes â ef u eS ef p euee Demheleeue hengbÛeeÙee ieÙee~ Iešvee petveer Fboewj keâer nw Ùeneb jnves Jeeues

◊„Ê∑§È¥÷ ∑§Ë Á⁄U„‚¸‹ ߥŒı⁄U– ߥŒı⁄U ∑‘§ ‚Ȭ⁄U ∑§ÊÚÁ⁄U«Ù⁄U ¬⁄U { ¡Ÿfl⁄UË wÆvx ∑§Ù ⁄UÊC˛Ëÿ Sflÿ¥ ‚fl∑§Ù¥ ∑§Ê ◊„Ê∑§È÷ ¥ „ÙªÊ Á¡‚◊¥ ¬Í⁄U ¬˝Œ‡ Ê ‚ ‹ÊπÙ¥ Sflÿ¥ ‚fl∑§ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù¥ª– ‚ÊÕ „Ë ‚¥ É Ê ∑‘ § ‚⁄U ‚ ¥ É Ê ‚¥øÊ‹∑§ üÊË ◊Ù„Ÿ ÷ʪflà ÷Ë ß‚ ◊„Ê∑§È¥÷ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÙŸ ¡Ê ⁄U„ „Ò,¥ Á¡‚∑‘§ Á‹∞ Sflÿ¥ ‚fl∑§Ù¥ ∑§Ë Á⁄U„‚¸‹ •Ê¡ •¥ÁÃ◊ M§¬ ◊¥ ÁŒπÊ߸ ŒË– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U Sflÿ¥ ‚fl∑§Ù¥ ∑§Ù ∑§Êÿ¸R§◊ ‚ ‚¥’Á¥ œÃ ‚ÍøŸÊ∞¥ ŒË ªß¸–¥ ‚ÊÕ „Ë ÁŒ‡ÊÊ ÁŸŒ‡¸ Ê ÷Ë ÁŒ∞ ª∞ •ı⁄U ∑§Êÿ¸R§◊ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ Á‹∞ ¡ÊŸ flÊ‹ ‚¥∑§À¬Ù¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ’ÃÊÿÊ ªÿÊ ¡Ò‚ v.„◊ •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑‘§ Á∑§‚Ë ÷Ë •ÊÿÙ¡Ÿ ◊¥ å‹ÊÁS≈U∑§, Õ◊ʸ∑§Ù‹ •ÕflÊ Á«S¬Ù¡‹ Ç‹Ê‚, ∑§¬ ∑§Ê ©¬ÿÙª Ÿ„Ë¥ ∑§⁄Uª¥ – w.π⁄UËŒŒÊ⁄UË ¬⁄U ¡ÊÃ ‚◊ÿ ∑§¬«∏ ∑§Ë ÕÒ‹Ë ∑§Ê ©¬ÿÙª ∑§⁄Uª¥ , ¬ÙÁ‹ÁÕŸ Ÿ„Ë¥ ‹ª¥ – ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U •ãÿ ‚¥∑§À¬Ù¥ ∑§Ù ‹Ÿ ∑§Ë Á⁄U„‚¸‹ ÷Ë ∑§Ë ªß¸– •Ê¡ ‚È’„ ‡Ê„⁄U ∑‘§ ‚÷Ë wz Ÿª⁄UÙ¥ ◊¥ ÿ„ ∞∑§òÊË∑§⁄UáÊ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

jIegvebove keâes Gmekesâ efkeâjeÙesoej efJeefheve Deewj Gmekesâ meeues DeMeeskeâ ves leueJeej ceejkeâj IeeÙeue keâj efoÙee~ efJeefheve jIegvebove kesâ cekeâeve ceW 10 meeueeW mes jn jne nw~ jIegvebove ves cekeâeve Keeueer keâjves keâes keâne, uesefkeâve Jen veneR ceevee~ Fme hej keâesš& keâe veesefšme Yeer

efoÙee ieÙee, uesefkeâve Gme hej keâesF& Heâjkeâ veneR heÌ[e~ Fme hej jIegvebove ves keâne efkeâ cekeâeve kesâ hewmes osvee heÌ[Wies lees efJeJeeo keâjves ueiee Deewj Deheves meeues kesâ meeLe efceuekeâj efJeefheve ves cekeâeve ceeefuekeâ jIegvebove hej leueJeej mes nceuee keâj efoÙee~

efJepeslee keâer lejn DeeÙee Oeceekesâ keâe Deejesheer

Fboewj~ ceeuesieebJe yece yueemš kesâ Deejeshe ceW neue ner ceW efiejHeäleej efkeâS ieS Skeâ Deejesheer keâes vÙeeÙeeueÙe ceW hesMe efkeâÙee ieÙee~ peneb Jen Deejesheer veneR yeefukeâ efkeâmeer efJepeslee keâer lejn keâesš& ceW hesMe ngDee~ Gòeâ JÙeefòeâ keâe keânvee nw efkeâ Gmes yesJepen HebâmeeÙee pee jne nw ~ yenjneue ceeceuee peeb Û e SpeWmeer Deewj vÙeeÙeeueÙe kesâ yeerÛe nw~ efJeefole jns neleeso #es$e mes iele efoJeme SveDeeF&S ves ceveesnj keâes efnjemele ceW ef u eÙee Lee, ef p emes keâue ef p euee vÙeeÙeeueÙe ceW hes M e ef k eâÙee ieÙee~ ceveesnj keâes efpeme Jeòeâ hesMe efkeâÙee ieÙee

Gme Jeòeâ Gmekesâ meceLe&keâ keâesš& ceW keâeHeâer meb K Ùee ceW Gheef m Lele Les , efpevneWves SveDeeF&S kesâ efKeueeHeâ pecekeâj veejsyeepeer Yeer keâer yeefukeâ ceveesnj keâer neQmeueeDeHeâpeeF& keâjves kesâ efueS Yeejle ceelee keâer peÙe kesâ veejs Yeer ueieeS~ ceveesnj keâe keânvee Lee efkeâ Gmes yesJepen HebâmeeÙee pee jne nw, peyeefkeâ Jen efkeâmeer Yeer ceeceues ceW Meeefceue veneR nw~ JeneR ceveesnj kesâ heefjpeveeW keâe keânvee Lee efkeâ peebÛe SpeWmeer kesâ DeHeâmej efkeâmeer Yeer JÙeefòeâ keâe veece Deeves hej Gmekesâ efJe®æ peebÛe keâjves kesâ yepeeS meerOes efiejHeäleej keâj Deejesheer yevee jns nQ~

π¡⁄UÊŸÊ ◊¥ÁŒ⁄U ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ¡ÊªÊ, ’ËÃ fl·¸ ‚ Á‹ÿÊ ‚’∑§

meuHeâeme keâer ieesueer Kee ueer, ceewle

∞∑§ ¡Ÿfl⁄UË ∑‘§ Á‹∞ π¡⁄UÊŸÊ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ Áfl‡Ê· √ÿflSÕÊ

Fboewj~ yeÌ[ieeWoe Leevee Devleie&le megveerue efhelee F&MJejueeue heešeroej (32) efveJeemeer ieJeueer heueeefmeÙee ves DeelcenlÙee keâjves kesâ efueS meuHeâeme keâer ieesueer Kee ueer, efpemes Demheleeue ceW oeefKeue efkeâÙee ieÙee, peneb Gmekeâer GheÛeej kesâ oewjeve ceewle nes ieF&~

Fboewj efmevescee

ߥŒı⁄U– ’å¬Ê ∑‘§ ÷Q§ Ÿfl fl·¸ ∑§Ë ‡ÊÈM§•Êà ’å¬Ê ∑‘§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ „Ë ∑§⁄UÃ „Ò¥– π¡⁄UÊŸÊ ªáÊ‡Ê ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ¬˝ÁÃfl·¸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ß‚ fl·¸ ÷Ë xv ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ë ⁄UÊà vw ’¡ ◊„Ê •Ê⁄UÃË ∑§⁄U Ÿ∞ ‚Ê‹ ∑§Ê •Êª◊Ÿ „٪ʖ ∞∑§ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ‚È’„ ‚ „Ë π¡⁄UÊŸÊ ◊¥ÁŒ⁄U ¬⁄U ’å¬Ê ∑‘§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ÷Q§Ù¥ ∑§Ë ÷Ë«∏ ©◊«∏ ¡ÊÃË „Ò– ‹ÊπÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ÷Q§ •ÊÃ „Ò¥– Á¬¿‹ fl·¸ ÷Ë «…∏ ‚ ŒÙ ‹Êπ ÷Q§ ∞∑§ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ Á‹∞ •Ê∞ Õ Á¡‚‚ ¬ÊÁ∑§¥¸ª √ÿflSÕÊ √ÿflÁSÕà Ÿ„Ë¥ „ÙŸ ‚ Á⁄U¥ª ⁄UÙ« Ã∑§ ¡Ê◊ ‹ª ªÿÊ ÕÊ– Œ‡Ê¸ŸÊÁÕ¸ÿÙ¥ ∑§Ë ÷Ë«∏ ÷Ë •SÃ-√ÿSà „Ù ªß¸ ÕË– ◊¥ÁŒ⁄U ¬Á⁄U‚⁄U ÷Q§Ù¥ ‚ πøÊπø ÷⁄U ªÿÊ ÕÊ– ◊¥ÁŒ⁄U ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ ß‚ ’Ê⁄U ’ËÃ fl·¸ ‚

‚’∑§ Á‹ÿÊ „Ò– ∞∑§ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù ÿ„Ê¥ •ÊŸ flÊ‹ ÷Q§Ù¥ ∑§Ù Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë •‚ÈÁflœÊ ŸÊ „Ù ß‚∑‘§ Á‹∞ ∑§‹ÄU≈U⁄U mÊ⁄UÊ ∑§‹ •ÊŒ‡Ê ¡Ê⁄UË ∑§⁄U ÁŒ∞ ª∞ „Ò¥ Á¡‚∑‘§ Äà ‚¥¬Íáʸ ¬ÊÁ∑§¥¸ª √ÿflSÕÊ ¬˝SÃÊÁflà œ◊¸‡ÊÊ‹Ê ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ŒË ªß¸ „Ò– ¡.‚Ë.’Ë. ‚ ∑§‹ ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ Á◊^Ë ‚◊Ë ∑§Ë ªß¸– ßœ⁄U ÷Ë«∏ ∑§Ù ÁŸÿ¥ÁòÊà ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë ÕÊŸÙ¥ ‚ Áfl‡Ê· ¬ÈÁ‹‚ ’‹ ◊¥ªflÊÿÊ ªÿÊ „Ò, Á¡‚◊¥ ◊Á„‹Ê ¬ÈÁ‹‚ ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– ÷Ë«∏ ∑§Ù ÁŸÿ¥ÁòÊà ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ’Á⁄U∑‘§«˜‚ ‹ªÊ∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ÷Ë Áfl‡Ê· √ÿflSÕÊ ∑§Ë ¡Ê ⁄U„Ë „Ò Á¡‚‚ π¡⁄UÊŸÊ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ •ÊŸ flÊ‹ ¬˝àÿ∑§ üÊhÊ‹È ∑§Ù •Ê‚ÊŸË ‚ Œ‡Ê¸Ÿ „Ù ‚∑‘§¥–

¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ê ‹aÍ ‚Ê◊Êãÿ ‹aÍ ¬⁄U ÷Ê⁄UË vz „¡Ê⁄U ‹UaÂU•Ù¢ ∑§Ê Á∑§ÿÊ S≈UÊÚ∑§ ∑§È¿ ÁŒŸÙ¥ ‚ π¡⁄UÊŸÊ ◊¥ÁŒ⁄U ◊¥ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ÷Ë ¬˝‚ÊŒ ∑§Ë √ÿflSÕÊ ∑§Ë ªß¸ „Ò, Á¡‚◊¥ ’Ë‚ M§¬∞ ◊¥ ŒÙ ‹aÍ ‡ÊÈh ÉÊË, «˛Êÿ»˝Í§≈U •ı⁄U ’‚Ÿ ‚ ’ŸÊ∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– ‡ÊÈhÃÊ ∑§Ê äÿÊŸ ⁄UπÃ „È∞ ߟ ‹aÈ•Ù¥ ∑§Ù ÁŸÁ◊¸Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– y ÁŒ‚ê’⁄U ‚ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ Ÿ ÿ„ √ÿflSÕÊ ◊¥ÁŒ⁄U ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ ∑§Ê©¥≈U⁄U ‹ªÊ∑§⁄U ÷Q§Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ë „Ò, Á¡‚∑§Ê ¬˝ÁÂʌ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ù •ë¿Ê Á◊‹ ⁄U„Ê „Ò, Á¡‚∑‘§ ø‹Ã v ¡Ÿfl⁄UË ¬⁄U üÊhÊ‹È•Ù¥ ∑§Ë ÷Ë«∏ ∑§Ù ŒπÃ „È∞ vz „¡Ê⁄U ‹aÈ•Ù¥ ∑§Ê S≈UÊÚ∑§ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ‚÷Ë ÷Q§Ù¥ ∑§Ù ÿ„ ‡ÊÈh ‹aÍ ∑§Ê ¬˝‚ÊŒ Á◊‹ ‚∑‘§–

keâmletj - oyebie-2 jerieue - oyebie-2 DeemLee - oyebie-2 ceOegecf eueve - oyebie-2 kegâmegce – pevvele keâer nmeervee mce=efle - oyebie-2 Deveeshe – pevvele keâer nmeervee yeÇe[ Jes – ueeFHeâ Dee@Heâ heeF& melÙece – peye lekeâ nw peeve veeruekeâceue - KeewHeâveekeâ neomee DeeÙeveekeäme - peskeâ efjÛej oyebie-2 Jesueesemf ešer - peskeâ efjÛej oyebie-2 cebieue efyeie - oyebie-2 heerJeerDeej - peskeâ efjÛej oyebie-2


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

5

B.R.T.S. hej leÙe nesieer Jeenve [svšue keâe@uespe keâe yeouee Menjer efnmmes ceW 40 keâer jHeäleej oewÌ[eves keâer mheer[ mes lespe YeieeF& lees keâej&JeeF& mJe¤he, yeoue jne yengle kegâÚ Fboewj~ Menj kesâ efueS cegmeeryele yeve Ûegkesâ yeerDeejšerSme keâeefj[esj keâes ueskeâj ueieeleej Deueie-Deueie efveCe&Ùe efueS pee jns nQ~ Deye Ùen keâne pee jne nw efkeâ yeerDeejšerSme hej Ûeueves Jeeues JeenveeW keâer mheer[ leÙe keâer peeSieer~ Ùeeveer Menjer efnmmes ceW yeerDeejšerSme hej Jeenve efkeâme jHeäleej mes oewÌ[Wies Ùen leÙe efkeâÙee peeSiee~ Keemekeâj Gme ef m Leef l e ceW peye yeerDeejšerSme yevekeâj hetje lewÙeej nes peeSiee~ ieew j leueye nw ef k eâ yeerDeejšerSme hej efHeâueneue yeslejleerye lejerkesâ mes 50, 60 Deewj jele kesâ meceÙe lees 80-90 keâer mheer[ ceW Jeenve oewÌ[ jns nQ, pees iebYeerj neomeeW keâer lejHeâ FMeeje keâj jns nQ~ Ùener Jepen nw efkeâ Ùen keâne pee jne nw efkeâ mheer[ leÙe nesieer leeefkeâ ogIe&švee keâe DebosMee ve jns~ ieewjleueye nw efkeâ

yeer D eejšer S me keâeef j [es j ceg m eer y ele FmeefueS Yeer yeve Ûegkeâe nw keäÙeeWefkeâ DeYeer Gme hej Ûeueves Deewj Jeenve oewÌ[eves keâes ueskeâj keâesF& Yeer ueeFve leÙe veneR nw~ neueebefkeâ yeerDeejšerSme ØeyebOeve keâe oeJee nw efkeâ Skeâ yeej

yeeÙeheeme keâer keâF& keâeueesefveÙeeW ceW DeYeer mes peue mebkeâš

keâece hetje nes peeSiee leye meejer yeeleW keäueerÙej nes peeSbieer efkeâ efkeâme Jeenve keâes efkeâme lejHeâ Deewj kewâmes Ûeuevee nw~ efmešer yeme ceW ÛeÌ{ves kesâ efueS Ùee$eer kewâmes yeme mšsMeve lekeâ hengbÛeWies Fmekeâer Yeer JÙeJemLee keâer ieF&, uesefkeâve

heeveer GheueyOe keâjeves ceW ØeMeemeve keâes Útšs hemeerves, ieceea ceW ienjeSiee mebkeâš

Fboewj~ Yeues ner ØeMeemeve yeeÙeheeme kesâ Deemeheeme keâer keâeueesefveÙeeW ceW vece&oe ueeFve hengbÛeeves Deewj DevÙe lejerkesâ mes heeveer GheueyOe keâjeves keâer efoMee ceW keâece keâj jne nes, uesefkeâve Jeneb DeYeer mes peue mebkeâš keâer omlekeâ megveeF& osves ueieer nw~ efmLeefle Ùen nw efkeâ yeeÙeheeme kesâ Deemeheeme keâjerye DeeOee ope&ve mes pÙeeoe keâeueesefveÙeeW ceW peue mebkeâš ienje ieÙee nw~ efmLeefle Ùen nw efkeâ 400 mes pÙeeoe heefjJeej heeveer kesâ efueS hejsMeeve nes jns nQ~ keâesF& yeesefjbie kesâ Yejesmes nw, lees keâesF& šQkeâj mes heeveer cebieJee jne nw~ Deboepee ueieeÙee pee mekeâlee nw efkeâ "b[ kesâ efoveeW ceW Ùen neue nw lees ceeÛe& ceW peye ieceea Meg¤ nesieer leye keäÙee nesiee~

kegâue efceueekeâj Deeves Jeeues efoveeW ceW yeeÙeheeme keâer DevÙe keâeueesefveÙeeW ceW Yeer peue mebkeâš ienje mekeâlee nw~ neueebefkeâ Jeneb keâeHeâer mebKÙee ceW Ssmeer šeGveefMehe nw peneb heeveer GheueyOe keâjeves keâe oeJee šeGveefMehe yeveeves Jeeues efyeu[jeW ves efkeâÙee Lee, uesefkeâve Jes Deye heuuee PeeÌ[ jns nQ~ Ùener veneR peue mebkeâš kesâ keâejCe ueesie Heäuesš Ùee cekeâeve yesÛekeâj veF& peien leueeMe jns nQ~ ieewjleueye nw efkeâ efheÚues Ûeej-heebÛe meeue kesâ Devoj yeeÙeheeme hej yeÌ [ er meb K Ùee ceW keâeueesefveÙeeb, šeGveefMehe Deewj meneje efmešer pewmeer yeÌ[er šeGveefMehe yeveeF& ieF& nw, uesefkeâve leye heeveer GheueyOe keâjeves kesâ yeÌ[s-yeÌ[s oeJes efkeâS ieS

Les Deew j Deye Fmes ues k eâj Yeejer ueehejJeener yejleer pee jner nw~ kegâÚ Iej lees Ssmes nQ, peneb yeesefjbie mes Yeer heeveer veneR efceue hee jne nw Deewj Deye Gvekesâ heeme otmeje keâesF& jemlee veneR yeÛee nw~ kegâue efceueekeâj yeeÙeheeme kesâ Deemeheeme keâer keâeueesefveÙeeW ceW peuemebkeâš ienjeves mes keâF& heefjJeej hejsMeeveer ceW nQ Deewj GvnW mecePe veneR Dee jne nw efkeâ Fmemes GvnW Úgškeâeje kewâmes efceuesiee~ yeleeÙee peelee nw efkeâ Fme ceeceues ceW mebYeeieeÙegòeâ yew"keâ ceW Yeer pe¤jer efveoxMe os Ûegkesâ nQ, uesefkeâve peuemebkeâš hetjer lejn Kelce nesves keâe veece veneR ues jne nw Deewj Deiej DeYeer mecePe mes keâece veneR efueÙee ieÙee lees ieceea ceW Yeejer hejsMeeveer nes mekeâleer nw~

mheer[ keâes ueskeâj keâesF& Yeer efveCe&Ùe veneR ngDee Lee~ keâne pee jne nw efkeâ Deye yeerDeejšerSme hej yees[& ueieWies, efpeme hej yekeâeÙeoe efueKee jnsiee efkeâ Jeenve Fme mheer[ mes pÙeeoe ve oewÌ[eSb~ YebJejkegâDeeb Ûeewjens mes efJepeÙe veiej Ûeewjens lekeâ kesâ Menjer efnmmes ceW keâjerye 40 keâer mheer[ mes Jeenve oewÌ[Wies peyeefkeâ Gmekesâ yeeo Jeeues efnmmes ceW 50 Ùee 60 keâer mheer[ ceW Yeer Jeenve oewÌ[ mekeWâies~ met$eeW kesâ cegleeefyekeâ Ssmeer JÙeJemLee Yeer keâer pee jner nw efkeâ efkeâmeer Yeer efmLeefle ceW Jeenve leÙe mheer[ mes pÙeeoe lespe oewÌ[eves hej lelkeâeue keâej&JeeF& nes mekeWâ~ Fmekesâ efueS kegâÚ pe¤jer lekeâveerkeâ keâe Fmleceeue Yeer efkeâÙee peeSiee~ yenjneue yeerDeejšerSme keâye yevesiee Deewjkeâye Gme hej JÙeJeefmLele Jeenve oewÌ[Wies Ùen lees kegâÚ meceÙe yeeo ner helee Ûeue heeSiee~

veÙee iesš ueieeÙee, Deye iee[&ve efJekeâefmele nesiee

Fboewj~ ØeosMe kesâ Skeâcee$e mejkeâejer [svšue keâe@uespe kesâ efJekeâeme keâer efoMee ceW ØeÙeeme Meg¤ nes ieS nQ~ Fmeer keâÌ[er ceW [svšue keâe@uespe keâe veÙee iesš yevekeâj lewÙeej nes ieÙee nw~ otmejer lejHeâ Jeeues iesš keâes Yeer efJekeâefmele efkeâÙee pee jne nw, GKeÌ[ Ûegkeâer heefjmej ceW Fvšjueeefkebâie šeFume veF& ueieeF& pee jner nw~ Fmekesâ DeueeJee heefjmej ceW Skeâ iee[&ve Yeer efJekeâefmele efkeâÙee peeSiee, peneb efHeâueneue ieepej Ieeme Gie jner nw Gmes Yeer JÙeJeefmLele efkeâÙee peeSiee ieewjleueye nw efkeâ Skeâcee$e [svšue keâe@uespe keâer neuele Kemlee nw heÙee&hle megefJeOee nesves kesâ yeeo Yeer Ùeneb mejkeâej efJekeâeme keâeÙeeX keâes ueskeâj ueieeleej ueehejJeener yejleleer DeeF& nw~ Ùener Jepen nw efkeâ Deye Ùen henue keâer pee jner nw~ met$eeW kesâ cegleeefyekeâ iee[&ve efJekeâefmele keâjves kesâ DeueeJee hetjs keâe@uespe keâer jbieeF& hegleeF& Yeer nesieer~ meeLe ner Yeerlej keâ#eeW ceW veF& ÛesÙej Deewj šsyeueW Yeer ueieeF& peeSieer~ kegâue efceueekeâj [svšue keâe@uespe peuo ner veS ¤he ceW vepej DeeSiee~ Fmemes Ùeneb heÌ{ves Jeeues Úe$eeW keâes lees HeâeÙeoe nesiee ner meeLe ner meyemes pÙeeoe HeâeÙeoe cejerpeeW keâes Yeer nesiee keäÙeeWefkeâ [svšue Demheleeue ceW Fueepe kesâ efueS nj efove yeÌ[er mebKÙee ceW cejerpe Deeles nQ~ Deye osKevee Ùen nw efkeâ Fmekeâe efkeâlevee HeâeÙeoe cejerpeeW keâes efceuelee nw~

peceerve hej megueeÙee lees Kewj veneR, osvee nesiee ØeeFJesš Jee[&

SceJeeÙe Demheleeue ceW Deye veneR nesiee cejerpeeW kesâ meeLe ceveceevee JÙeJenej

Fboewj~ yeÌ[s Demheleeue SceJeeÙe ceW Deye cejerpeeW keâer mebKÙee DeÛeevekeâ yeÌ{ves keâer efmLeefle ceW Skeâ meeLe Skeâ keâcejs ceW pe¤jle mes pÙeeoe cejerpe jKeves Deewj keâF& cejerpeeW keâes yes[ mes veerÛes peceerve hej efyemlej efyeÚekeâj megueeves kesâ yepeeÙe GvnW ØeeFJesš Jee[& efoÙee peeSiee~ Ùen Demheleeue ØeyebOeve keâer efpeccesoejer jnsieer ~ cejerpeeW keâes peceerve hej uesševes kesâ ceeceues hej ceeveJe DeefOekeâej DeeÙeesie ves keâÌ[er Deeheefòe ueer Leer Deewj Gmekesâ yeeo Ùen efveCe&Ùe efueÙee ieÙee nw~ met$eeW kesâ cegleeefyekeâ keâF& yeej Ssmeer efmLeefle yeveer peye Demheleeue kesâ ØeeFJesš yes[ Keeueer heÌ[s Les Deewj otmejer lejHeâ cejerpe peceerveeW hej uesšs Les~ Keemekeâj ceefnuee cejerpeeW keâes peceerve hej uesšeÙee ieÙee Lee Fmekeâer efMekeâeÙeleW ngF& Leer Deewj keâF& cejerpeeW kesâ heefjpeveeW ves Deeheefòe Yeer ueer Leer~ Gmeer kesâ yeeo Deye Ùen leÙe

ieueer-ketâÛeeW ceW Yeer Ûeuesieer ‘yueskeâ efHeâuce’ kesâ efKeueeHeâ cegenf ce keâeueesevf eÙeeW keâer lejHeâ peeves Jeeues jemlees hej Yeer [b[s-Heâškeâejsieer hegefueme

KeeefceÙeepee Yegiele jns Úe$e

Fboewj~ keâej Deewj DevÙe Ûeej heefnÙee JeenveeW kesâ keâebÛe hej keâeueer efHeâuce Gleejves keâe Yetle hegefueme hej Ssmee meJeej ngDee nw efkeâ Jen ieueer-ketâÛeeW ceW Yeer Ûeueves Jeeueer ieeefÌ[ÙeeW keâes veneR yeKMesieer~ Menj kesâ efJeefYeVe keâeueesefveÙeeW keâes peesÌ[ves Jeeues ceeieeX hej Yeer hegefueme Ssmeer ner cegefnce ÛeueeSieer, efpemeceW ieeÌ[er kesâ keâebÛe hej keâeueer efHeâuce nesves hej 440 ®. keâe pegcee&vee lees ueiesiee ner JeneR ceewkesâ hej ner efHeâuce Gleej ueer peeSieer~ ieewjleueye nw efkeâ megØeerce keâesš& kesâ efveoxMe hej osMe Yej ceW keâeueer efHeâuce keâe DeefYeÙeeve Ûeue jne nw~ Fboewj ceW Ùen DeefYeÙeeve jerieue

eflejene, heueeefmeÙee, Scepeer jesÌ[ meefnle kegâÚ Keeme ÛeewjeneW hej Ûeue jne Lee, uesefkeâve Deye Fmekesâ efJemleej keâer lewÙeejer nes ieF& nw leeefkeâ pÙeeoe mes pÙeeoe Ssmes Jeenve hekeâÌ[ ceW DeeS Deewj Gvekesâ efKeueeHeâ keâej&JeeF& keâer peeS~ efHeâueneue keâeueer efHeâuce keâes ueskeâj hegefueme keâe meKle jJewÙee ueesieeW keâes hejsMeeve keâj mekeâlee nw, efpevneWves keâeueer efHeâuce DeYeer lekeâ Deheveer ieeefÌ[ÙeeW mes veneR nšeF& nw~ Kego hegefueme keâe ceevevee nw efkeâ DeYeer kesâJeue 10 mes 15 Heâermeoer ieeefÌ[ÙeeW mes ner keâeueer efHeâuce nš heeF& nw~ DeYeer 6 cenerves cegefnce Deewj Ûeueevee nesieer leye peekeâj Jen Deheves DeefYeÙeeve ceW meHeâue nesieer~ Deye hegefueme ves kegâÚ veS ceeie& Yeer efÛeefÖle keâj efueS nw, efpeve hej peuo ner cegefnce Meg¤ keâer peeSieer Deewj JeenveeW mes keâeueer efHeâuce Gleejer peeSieer~

keâF& keâe@uespe Deewj efJeMJeefJeÅeeueÙe Deeceves-meeceves Fboewj~ osJeer DeefnuÙee efJeMJeefJeÅeeueÙe Deewj keâe@uespeeW kesâ yeerÛe meecebpemÙe yeveeves kesâ meejs ØeÙeeme Hesâue nes ieS nQ~ Ùener Jepen nw efkeâ ve kesâJeue hejer#ee keâeÙe&›eâce efHeâj ieÌ[yeÌ[eves ueiee nw Deewj efjpeuš Yeer efyeieÌ[ves ueies nQ~ Ùener veneR keâF& ØeeÛeeÙe& efJeMJeefJeÅeeueÙe kesâ efKeueeHeâ pecekeâj veejepe nw~ yeleeles nQ efkeâ keâjerye 20 ØeeFJesš Deewj DeeOee

ope&ve mejkeâejer keâe@uespe Ssmes nQ, pees efJeMJeefJeÅeeueÙe kesâ meeLe meecebpemÙe veneR yew"e hee jns nQ Deewj efJeMJeefJeÅeeueÙe kesâ efveoxMeeW keâes nJee ceW GÌ[e jns nQ~ Ùener Jepen nw efkeâ keâF& ceeceueeW ceW efJeMJeefJeÅeeueÙe keâes efokeäkeâleW Dee jner nw~ keâne Ùen Yeer pee jne nw efkeâ efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve ves ueieeleej Fme yeele keâer keâesefMeMe keâer nw efkeâ Jen keâe@uespeeW kesâ meeLe meecebpemÙe yew"eS, uesefkeâve Ssmee keâjves ceW Gmes hetjer meHeâuelee veneR

efceue hee jner nw~ Fmekeâe KeeefceÙeepee Úe$eeW keâes Yegielevee heÌ[ jne nw keäÙeeWefkeâ hejer#ee Deewj efjpeuš uesš nes jns nw leLee Úe$eeW keâer Úesšer-ceesšer mecemÙeeSb ve lees keâe@uespe meguePee hee jne nw Deewj ve efJeMJeefJeÅeeueÙe~ Ùener Jepen nw efkeâ efJeMJeefJeÅeeueÙe keâe {je& veneR megOej hee jne nw Deewj keâF& ceeceueeW keâes ueskeâj DeefOekeâejer-keâce&Ûeejer Yeer Deeceves-meeceves nes jns nQ Deewj efmemšce ner hetjer lejn mes ieÌ[yeÌ[eÙee ngDee nw~

efkeâÙee ieÙee nw efkeâ cejerpeeW keâes yes[ hej ner jKee peeSiee~ GvnW ueewšeÙee Yeer veneR peeSiee~ pe¤jle heÌ[ves hej meeceevÙe cejerpeeW keâes Yeer ØeeFJesš Jee[& ceW efMeHeäš efkeâÙee pee mekesâiee~ yenjneue SceJeeÙe ØeyebOeve keâes Ùen efveoxMe efceue ieS Deewj Deye Jen FvnW keâye Deewj kewâmes ueeiet keâjsiee yeeo ceW helee Ûeuesiee, uesefkeâve Skeâ meeLe #ecelee mes pÙeeoe cejerpe Yeleea nesves keâer efmLeefle ceW ve lees Demheleeue ØeyebOeve GvnW ueewše mekesâiee Deewj ve peceerve hej meguee mekesâiee~ Fme ceeceues ceW cejerpe kesâ heefjpeve efMekeâeÙele keâjWies lees [e@keäšjeW kesâ efKeueeHeâ keâej&JeeF& Yeer nes mekeâleer nw~ kegâue efceueekeâj SceJeeÙe kesâ efyeieÌ[les {jx keâes megOeejves kesâ efueS ØeÙeeme lespe nes ieS nQ~

henues meÌ[keâ yeveeF& efHeâj Ûescyej TbÛes keâjves kesâ efueS Keeso [eueer

jsueJes mšsMeve kesâ meeceves mes iegpejves JeeueeW keâer Heâpeernle keâce veneR nes jner

Fboewj~ henues lees efveiece ves meeueeW yeeo jsueJes mšsMeve kesâ meeceves Jeeueer meÌ[keâ yeveeF&, pees efkeâ ÙeMeJeble hueepee kesâ meeceves mes nesles ngS Smeheer Dee@efHeâme lekeâ yeveeF& ieF&, yeveeves kesâ yeeo ner Gmes efHeâj Keeso [euee~ keâejCe yeleeÙee ieÙee efkeâ Ûescyej kesâ {keäkeâve meÌ[keâ kesâ 2 Heâerš veerÛes nQ Deewj Fmekesâ keâejCe oes heefnÙee Jeenve Ûeeuekeâ ogIe&švee keâe efMekeâej nes jns nQ~ Deye Ûescyej kesâ {keäkeâve TbÛes efkeâS ieS Deewj Keesoer ieF& meÌ[keâ ves efHeâj hejsMeeveer yeÌ{e oer~ veF& meÌ[keâ Yeer Deye hegjeveer Deewj DeJÙeJeefmLele ueie jner nw~ kegâue efceueekeâj keâne pee mekeâlee nw efkeâ efveiece Deheves ner hueeve keâes mecePe veneR hee jne nw~ meJeeue Ùen G" jne nw efkeâ Gmes Ùen JÙeJemLee keâjveer Leer lees meÌ[keâ yeveeves kesâ meeLe ner keâj uesvee Leer meÌ[keâ yeveekeâj Gmes Keesoves keâer keäÙee pe¤jle Leer~ neueebefkeâ Ssmee keâesF& henueer yeej veneR ngDee nw efveiece henues Yeer Fme lejn keâer ieueefleÙeeb keâj Ûegkeâe nw Deewj nj yeej efJeMes<e%eeW hej ceeceuee {esuekeâj heuuee PeeÌ[ ueslee nw~


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

ŒËÁ¬∑§Ê ¬ÊŒÈ∑§ÙáÊ ∑‘§ ŸÊ◊ ⁄U„ªÊ wÆvx fl·¸ wÆvw ◊¥ ‚Ò»§ •‹Ë πÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ∑§ÊÚ∑§≈U‹ •ı⁄U •Ê⁄UˇÊáÊ ¡Ò‚Ë Á»§À◊¥ ŒŸ flÊ‹Ë •Á÷ŸòÊË ŒËÁ¬∑§Ê ¬ÊŒÈ∑§ÙáÊ •ÊªÊ◊Ë fl·¸ ’„Œ √ÿSà ⁄U„Ÿ flÊ‹Ë „Ò¥– •ÊŸ flÊ‹Ê fl·¸ ©Ÿ∑‘§ •Á÷Ÿÿ ∑§Ë ’«Ë ¬⁄UˡÊÊ ‹Ÿ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ß‚ fl·¸ ©Ÿ∑§Ë ¬Ê¥ø Á»§À◊Ù¥ ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ „ÙŸÊ Ãÿ „Ò– ŒËÁ¬∑§Ê ¬ÊŒÈ ∑ §ÙáÊ •ÊŸ flÊ‹ ‚Ê‹ ◊¥ ¬Í⁄UË Ã⁄U„ ‚ ¿Ê߸ ⁄U„¥ªË– ©Ÿ∑§Ë •ÊŸ flÊ‹Ë Á»§À◊Ù¥ ¬⁄U •ª⁄U Ÿ¡⁄U «Ê‹¥ ÃÙ ‹ªÃÊ „Ò Á∑§ wÆvx ◊¥ Á‚»§¸ ©Ÿ∑§Ê „Ë ’Ù‹’Ê‹Ê ⁄U„ªÊ– •ª‹ ‚Ê‹ ŒËÁ¬∑§Ê ∑§Ë ¬Ê¥ø ’«Ë Á»§À◊¥ •Ê ⁄U„Ë „Ò¥– ⁄U‚ w, ÿ ¡flÊŸË „Ò ŒËflÊŸË, øÛÊ߸ ∞ÄU‚¬˝‚ •ı⁄U ⁄UÊ◊‹Ë‹Ê •ı⁄U ߟ Á»§À◊Ù¥ ∑‘§ •ÁÃÁ⁄UQ§ ŒÁˇÊáÊ ∑‘§ ‚Ȭ⁄U Á‚ÃÊ⁄U ⁄U¡ŸË∑§Êãà ∑‘§ ‚ÊÕ fl ¬„‹Ë ’Ê⁄U ¬⁄UŒ ¬⁄U Ÿ¡⁄U •ÊŸ ∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË ÷Ë ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò¥– Á„ãŒË ÃÁ◊‹ •ı⁄U Ã‹ÈªÈ ÷Ê·Ê ◊¥ ’Ÿ

⁄U„Ë ⁄U¡ŸË∑§Êãà ∑§Ë ¬ÈòÊË ‚ıãŒÿʸ mÊ⁄UÊ ÁŸŒ¸Á‡Êà Á»§À◊ ∑§ÙøÊŒßÿÊ° ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ÷Ë fl·¸ wÆvx ◊¥ „ÙŸ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– x«Ë Ã∑§ŸË∑§ ◊¥ ’ŸË ß‚ Á»§À◊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ¡„Ê¥ ŒÁˇÊáÊ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ ‚ÈÁŸÁpà ◊ÊŸË ¡Ê ⁄U„Ë „Ò fl„Ë ÿ„ ÷Ë ∑§„Ê ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ ÿ„ Á»§À◊ Á„ãŒË ÷Ê·Ë ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ÷Ë •¬ŸË ‚»§‹ÃÊ ∑§Ê ŸÿÊ ¬⁄Uø◊ ‹„⁄UÊ∞ªË–ÿ ‚÷Ë Á»§À◊¥ •ÊŸ flÊ‹ ‚Ê‹ ∑§Ë ‚’‚ ’«Ë Á»§À◊Ù¥ ∑‘ § ‚ÍøË ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– ⁄U‚ w •é’Ê‚◊SÃÊŸ ∑§Ë Á»§À◊ „Ò– ß‚◊ ¥ ŒËÁ¬∑§Ê ∑ ‘ § ‚ÊÕ ‚Ò » § •‹Ë πÊŸ „Ò¥– fl„Ë¥ ∑§⁄UáÊ ¡ı„⁄U ∑‘§ ’ÒŸ⁄U Ë •ÿÊŸ ◊Èπ¡Ë¸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡ÊŸ ◊¥ ’ŸË ÿ ¡flÊŸË „Ò ŒËflÊŸË ◊¥ ŒËÁ¬∑§Ê •ı⁄U ⁄UáÊ’Ë⁄U ∑§¬Í⁄U ÁŒπÊ߸ Œ¥ª– ⁄UÙÁ„à ‡Ê^Ë ∑§Ë Á»§À◊ øÛÊ߸ ∞ÄU‚¬˝‚ ◊¥ ŒËÁ¬∑§Ê ‡ÊÊ„M§π ∑‘§

‚ÊÕ ÁŒπ¥ªË– ‡ÊÊ„M§π πÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ¡„Ê¥ fl ¬Ê¥ø fl·¸ ’ÊŒ ¬⁄UŒ ¬⁄U flʬ‚Ë ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò¥ fl„Ë¥ ⁄UÙÁ„à ‡Ê^Ë ∑‘§ ‚ÊÕ fl ¬„‹Ë ’Ê⁄U ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò¥– ß‚ Á»§À◊ ∑§Ù ‹∑§⁄U ÷Ë ∑§„Ê ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ ÿ„ Á»§À◊ ÷Ë ’ÊÚÄU‚ •ÊÚÁ»§‚ ¬⁄U vÆÆ ∑§⁄UÙ« ∑§Ê √ÿfl‚Êÿ ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚»§‹ „ÙªË „Ê‹Ê¥Á∑§ ß‚∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê ∑§◊ Ÿ¡⁄U •ÊÃË „Ò– fl·¸ wÆvw ◊¥ ¡„Ê¥ ⁄UÙÁ„à ‡Ê^Ë ∑§Ë ’Ù‹ ’ëøŸ •¬ŸË ∑§◊¡Ù⁄U ¬˝SÃÈÁÃ∑§⁄UáÊ ∑‘§ ’ÍÃ ’◊ÈÁ‡∑§‹ vÆÆ ∑§⁄UÙ« ∑§Ê √ÿfl‚Êÿ ∑§⁄U ¬ÊÿË fl„Ë¥ ŒÍ‚⁄UË •Ù⁄U ‡ÊÊ„M§π πÊŸ ∑§Ë ¡’ Ã∑§ „Ò ¡ÊŸ ÷Ë Sflÿ¥ ∑§Ù ’ÊÚÄU‚ •ÊÚÁ»§‚ ∑§Ë vÆÆ ∑§⁄UÙ« ∑§Ë flÒÃ⁄UáÊË ◊¥ Á∑§‚ Ã⁄U„ ¬Ê⁄U ‹ªÊ ¬Ê߸ ÿ„ ‚÷Ë ¡ÊŸÃ „Ò–¥ ÿÁŒ ÿ‡Ê øÙ¬«Ê ∑§Ê Á»§À◊ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ‚ ∞∑§ ‚#Ê„ ¬Ífl¸ ÁŸœŸ Ÿ„Ë¥ „È•Ê „ÙÃÊ ÃÙ ‡ÊÊ„M§π •ı⁄U ÿ‡Ê øÙ¬«Ê ∑§Ë ÿ„ Á»§À◊ ‡ÊÊÿŒ „Ë vÆÆ ∑§⁄UÙ« ∑§Ê √ÿfl‚Êÿ ∑§⁄U ¬ÊÃË– ⁄UÊ◊‹Ë‹Ê ◊¥ ŒËÁ¬∑§Ê ⁄UáÊflË⁄U Á‚¥„ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ò¥ ß‚ Á»§À◊ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê∑§

‚¥¡ÿ ‹Ë‹Ê ÷¥‚Ê‹Ë „Ò¥– ‡ÊÊ„M§π πÊŸ, ⁄UáÊ’Ë⁄U ∑§¬Í⁄U •ı⁄U ‚Ò»§ •‹Ë πÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ŒËÁ¬∑§Ê ¬„‹ ÷Ë ∑§Ê◊ ∑§⁄U øÈ∑§Ë „Ò¥ •ı⁄U ∑§ß¸ ‚Ȭ⁄UÁ„≈U Á»§À◊¥ Œ øÈ∑§Ë „Ò¥– •Ù◊ ‡ÊÊ¥Áà •Ù◊ ‚ ‡ÊÊ„M§π ∑‘§ ‚ÊÕ ©ã„Ù¥Ÿ •¬ŸË Á»§À◊Ë ¬Ê⁄UË ‡ÊÈM§ ∑§Ë ÕË– ‚Ò»§ •‹Ë πÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ©Ÿ∑§Ë ¡Ù«Ë ‹fl •Ê¡∑§‹, •Ê⁄UˇÊáÊ •ı⁄U ∑§ÊÚ∑§≈U‹ ◊¥ πÍ’ ¡◊Ë ÕË •ı⁄U ⁄UáÊ’Ë⁄U ∑§¬Í⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ fl ’øŸÊ ∞ „‚ËŸÙ ◊¥ Ÿ¡⁄U •Ê߸ ÕË¥– ŒËÁ¬∑§Ê ∑§Ë Á»§À◊¥ Œπ∑§⁄U ‹ªÃÊ Ÿ„Ë¥ Á∑§ ∑§Ù߸ •ı⁄U •Á÷ŸòÊË •ª‹ ‚Ê‹ ©ã„¥ ≈UP§⁄U Œ ¬Ê∞¥ªË– ∑§⁄UËŸÊ ∑§¬Í⁄U ∑‘§ ¬Ê‚ ÃÙ Á»§‹„Ê‹ ∞∑§ ◊ÊòÊ Á»§À◊ ∑§⁄UáÊ ¡ı„⁄U ∑§Ë „Ò Á¡‚∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª fl »§⁄Ufl⁄UË ◊Ê„ ◊¥ ∑§⁄U¥ªË– fl„Ë¥ ∑Ò§≈U⁄UËŸÊ ∑Ò§»§ ∑‘§ ¬Ê‚ ÷Ë ß‚ flQ§ ◊ÊòÊ ŒÙ Á»§À◊¥ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ œÍ◊-x •ı⁄U ´ÁÃ∑§ ⁄Uهʟ ∑‘§ ‚ÊÕ „ÊÚ‹ËflÈ« Á»§À◊ « •ı⁄U ŸÊß≈U ∑§Ê ⁄UË◊∑§ „Ò– ߟ◊¥ ´ÁÃ∑§ ⁄Uهʟ ∑§Ë Á»§À◊ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ∑§’ ‡ÊÈM§ „ÙªË ÿ„ ∑§„ŸÊ ◊ÈÁ‡∑§‹ „Ò–

fl·¸ wÆvw: ¿Ù≈U ¬Œ¸ ¬⁄U ◊øÊ πÍ’ œ◊Ê‹ ÁŸ¡Ë ≈U‹  ËÁfl¡Ÿ øÒŸ‹Ù¥ ∑‘§ ’Ëø üÊ D ÃÊ ∑§Ë „Ù«, ¬˝ ‚ Ê⁄UáÊ ∑§Ê Á«¡Ë≈U‹Ë∑§⁄UáÊ, Á»§À◊Ù¥ ∑‘§ ¬˝◊هʟ ∑‘§ Á‹∞ ¿Ù≈U ¬Œ¸ ¬⁄U ◊ªÊ S≈UÊ⁄UÙ¥ ∑§Ë ’…ÃË ÁŸ÷¸⁄UÃÊ, π‹ øÒŸ‹Ù¥ ¬⁄U ‹¥ŒŸ •Ù‹¥Á¬∑§ ∑‘§ ¬˝‚Ê⁄UáÊ ∑§Ë ª„◊ʪ„◊Ë

∑‘§ ’Ëø ¿Ù≈UÊ ¬ŒÊ¸ fl·¸ wÆvw ◊¥ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù •¬ŸË •Ù⁄U •Ê∑§Á·¸Ã ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚»§‹ ⁄U„Ê– ¿Ù≈U ¬Œ¸ ¬⁄U øÒŸ‹Ù¥ ◊¥ •¬Ÿ ∑§Ù Ÿ¥’⁄U flŸ ‚ÊÁ’à ∑§⁄UŸ ∑§Ë „Ù« ¬Í⁄U fl·¸ ø‹ÃË ⁄U„Ë– ß‚ ¡¥ª ◊¥ ◊ŸÙ⁄U¥¡∑§ øÒŸ‹Ù¥ S≈UÊ⁄U å‹‚, ∑§‹‚¸, ‚ÙŸË ≈UËflË •ı⁄U ¡Ë ≈UËflË Ÿ •¬Ÿ ÁflÁflœÃʬÍáʸ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ê ÷⁄U¬Í⁄U ◊ŸÙ⁄U¥¡Ÿ Á∑§ÿÊ– ¿Ù≈U ¬Œ¸ ∑§Ê R§¡ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑‘§ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ÷Ë ß‚ ∑§Œ⁄U ÁŒπÊ߸ ÁŒÿÊ Á∑§ ©ã„¥ •¬ŸË Á»§À◊Ù¥ ∑§Ù ¬˝◊Ù≈U ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ߟ øÒŸ‹Ù¥ ∑§Ê ‚„Ê⁄UÊ ‹ŸÊ ¬«Ê– fl·¸ wÆvw ∑§Ë ¿Ù≈U ¬⁄UŒ ∑§Ë ‚’‚ ’«Ë ÉÊ≈UŸÊ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑§Ê •flÃ⁄UáÊ „ÙŸÊ ⁄U„Ë– •¬Ÿ ¬„‹ Á⁄UÿÁ‹≈UË ‡ÊÙ ‚àÿ◊fl ¡ÿÃ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ Ÿ ß‚ ◊Êäÿ◊ ¬⁄U •¬ŸË ‚‡ÊQ§ ©¬ÁSÕÁà Œ¡¸ ∑§⁄U fl Ê߸ – ©Ÿ∑‘ § ∑§Êÿ¸R§◊ Ÿ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ∑§È¿ ?‚Ë ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ∑§È⁄UËÁÃÿÙ¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊªM§∑§ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ Á∑§ÿÊ Á¡‚ ‚ÁŒÿÙ¥ ‚ „◊ …ÙÃ ÿÊ ◊ÊŸÃ ø‹ •Ê ⁄U„ „Ò ¥ – „Ê‹Ê¥ Á ∑§ ©Ÿ∑§Ë •Ê‹ÙøŸÊ ÷Ë ∑§◊ Ÿ„Ë¥ „È߸ ‹Á∑§Ÿ ß‚∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ ©Ÿ∑‘§ ∑§Êÿ¸R§◊ Ÿ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ¡ÊªM§∑§ÃÊ ∑§Ê ∑§Ê◊ Á∑§ÿÊ– ∑§„Ê ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á∑§ fl·¸ wÆvx ◊¥ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ •¬Ÿ ß‚ ‡ÊÙ ∑‘§ ‚ÊÕ ŒÙ’Ê⁄UÊ ©¬ÁSÕà „ÙŸ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥–fl·¸ wÆvw ◊¥ ‚Ò≈U‹Êß≈U øÒŸ‹Ù¥ ◊¥ ÁŒπÊ∞ ¡Ê ⁄U„ ‚ËÁ⁄Uÿ‹Ù¥ ◊¥ S≈UÊ⁄U å‹‚ ∑§Ê ß‚ åÿÊ⁄U ∑§Ù ÄUÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¥ •ı⁄U ∞∑§ „¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ◊⁄UË ’„ŸÊ „Ò, ∑§‹‚¸ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà ◊œÈ’Ê‹Ê- ∞∑§ ߇∑§ ∞∑§ ¡ÍŸÍŸ, ‚ÙŸË ≈UËflË ∑§Ê ’« •ë¿ ‹ªÃ „Ò¥, ¡Ë≈UËflË ∑§Ê ¬ÈŸÁfl¸flÊ„ •ı⁄U ∑§’Í‹ „Ò ¬˝◊Èπ ⁄U„– Á⁄UÿÁ‹≈UË ‡ÊÙ ◊¥ ‚ÙŸË

¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà ∑§ıŸ ’ŸªÊ ∑§⁄UÙ«¬Áà •ı⁄U ∑§‹‚¸ ∑§Ê Á’ª ’ÊÚ‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ëø ∑§Ê»§Ë ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ‚ÊÁ’à „È•Ê–S≈UÊ⁄U å‹‚ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà ‚ËÁ⁄Uÿ‹ ß‚ åÿÊ⁄U ∑§Ù ÄUÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¥ ß‚ fl·¸ ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ ∑§Ë ¬ÊÿŒÊŸ ¬⁄U ∑§Ê»§Ë •Êª ⁄U„Ê– ß‚Ë øÒŸ‹ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà ŒËÿÊ •ı⁄U ’ÊÃË „◊ ∑§Ù ÷Ë Œ‡Ê¸∑§ ∑§Ê»§Ë ¬‚¥Œ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥– ÿ Á⁄U‡ÃÊ ÄUÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò, ∞∑§ „¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ◊⁄UË ’„ŸÊ „Ò, åÿÊ⁄U ∑§Ê ŒŒ¸ „Ò- ◊Ë∆Ê-◊Ë∆Ê åÿÊ⁄UÊ-åÿÊ⁄UÊ, ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ, •¡È¸Ÿ •ı⁄U flË⁄UÊ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ëø ∑§Ê»§Ë ‹Ù∑§Á¬˝ÿ „È∞– ߟ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ øÒŸ‹ Ÿ ∑§È¿ ŸÿÊ ŒŸ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë, Á¡‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ Ÿ ∑§Ê»§Ë ‚⁄UÊ„Ê–‹Ù∑§Á¬˝ÿ ‚Ò≈U‹Êß≈U øÒŸ‹ ∑§Ë ⁄U‚ ◊¥ ∑§‹‚¸ ¬⁄U ÁŒπÊÿÊ ¡ÊŸ flÊ‹Ê ◊œÈ’Ê‹Ê- ∞∑§ ߇∑§ ∞∑§ ¡ÍŸÍŸ ÷Ë ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ ∑‘§ ™§¥ø ¬ÊÿŒÊŸ ¬⁄U Áfl⁄UÊ¡◊ÊŸ ⁄U„Ê– ◊œÈ’Ê‹Ê ∑‘§ •‹ÊflÊ ∑§‹‚¸ ¬⁄U „Ë ¬˝‚ÊÁ⁄Uà œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ◊¥ ’ÊÁ‹∑§Ê flœÍ, ¬Á⁄Uøÿ Ÿ∞ Á¡¥ŒªË ∑‘§ ‚¬ŸÙ¥ ∑§Ê, ‚‚È⁄UÊ‹ Á‚◊⁄UŸ ∑§Ê •ı⁄U ©Ã⁄UŸ ¬˝◊Èπ ⁄U„– •‹ª-•‹ª ∑§„ÊŸË •ı⁄U Á◊¡Ê¡ ∑§Ù ÷Ê¥¬∑§⁄U ∑§‹‚¸ Ÿ ߟ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ê ÷⁄U¬Í⁄U ◊ŸÙ⁄U¥¡Ÿ Á∑§ÿÊ ‚ÙŸË ≈UËflË ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà ‚ËÁ⁄Uÿ‹ ’« •ë¿ ‹ªÃ „Ò¥ ß‚ fl·¸ ‚fl¸üÊD ‚ËÁ⁄UÿÀ‚ ∑§Ë »‘§„Á⁄USà ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ⁄U„Ê– ◊ëÿÙ⁄U ¬˝◊ ∑§ÕÊ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà ߂ ‚ËÁ⁄Uÿ‹ ◊¥ ⁄UÊ◊ ∑§¬Í⁄U •ı⁄U ‚ÊˇÊË Ã¥fl⁄U Ÿ •¬Ÿ ‚„¡ •Á÷Ÿÿ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ÁŒ‹ ¬⁄U ª„⁄UË ¿Ê¬ ¿Ù«Ë– ¬˝Êß◊ ≈UÊ߸◊ ¬⁄U Ÿ„Ë¥ „ÙŸ ∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ ß‚ ‚ËÁ⁄Uÿ‹ ∑§Ù ŒπŸ ∑‘§ Á‹∞ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ë πÊ‚Ë ©à‚È∑§ÃÊ ÁŒπÊ߸ ŒË, Á¡‚Ÿ ß‚ ∑§Ê◊ÿÊ’ ‚ËÁ⁄Uÿ‹ ∑§Ë »‘§„Á⁄USà ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ∑§⁄U Á‹ÿÊ– ‚ÙŸË ≈UËflË ¬⁄U „Ë ¬˝‚ÊÁ⁄UÃ

∞∑§ •ãÿ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ∑§È¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„¥ª ÷Ë Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ëø ’„Œ ¬‚¥Œ

Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ∞∑§ ÿÈflÊ ‹«∑§Ë ∑§Ê •¬ŸË ©◊˝ ‚ ∑§Ê»§Ë ’« √ÿÁQ§ ‚ åÿÊ⁄U •ı⁄U Ã∑§⁄UÊ⁄U ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà ߂ ‚ËÁ⁄Uÿ‹ Ÿ •¬Ÿ ¬˝‚Ê⁄UáÊ ∑‘§ ∑§È¿ „Ë ÁŒŸ ’ÊŒ ‚ „Ë Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù •¬ŸË •Ù⁄U •Ê∑§Á·¸Ã ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ ¬ÊÿË– ß‚ øÒŸ‹ ¬⁄U „Ë ¬˝‚ÊÁ⁄Uà •ãÿ ¬˝◊Èπ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ◊¥ •ŸÊÁ◊∑§Ê, ¬⁄UflÁ⁄U‡Ê, „Ù¥ª ¡ÈŒÊ ŸÊ „◊, ‹fl ◊ÒÁ⁄U¡ ÿÊ •⁄U¥¡« ◊ÒÁ⁄U¡, éÿÊ„ „◊Ê⁄UË ’„Í ∑§Ê, ∑§È¿ π^Ë ∑§È¿ ◊Ë∆Ë, R§Êß◊ ¬≈Ù˛ ‹, •ŒÊ‹Ã •ı⁄U ‚Ë•Ê߸«Ë ¬˝◊π È ⁄U„– „Ù¥ª ¡ÈŒÊ ŸÊ „◊, ¬⁄UflÁ⁄U‡Ê∑§È¿ π^Ë ∑§È¿ ◊Ë∆Ë ¡„Ê¥ ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§ ¬ÎD÷ÍÁ◊ ¬⁄U ’ŸË ÕË, fl„Ë¥ ‚àÿ ÉÊ≈UŸÊ•Ù¥ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà R§Êß◊ ¬≈˛Ù‹, ãÿÊÿ ∑‘§ ÁflM§h •ÊflÊ¡ ©∆ÊÃÊ ‚Ë•Ê߸«Ë •ı⁄U •ŒÊ‹Ã Ÿ ÷Ë Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù •¬ŸË •Ù⁄U ’Ê¥œ ⁄UπÊ– ߟ ‚’∑‘§ ‚ÊÕ „Ë S≈UÒ¥Á«¥ª ∑§ÊÚ◊«Ë ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà ∑§ÊÚ◊«Ë ‚∑§¸‚ Á¬¿‹ ‚÷Ë ‚Ë¡Ÿ ∑§Ë Ã⁄U„ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ê ÷⁄U¬Í⁄U ◊ŸÙ⁄U¥¡Ÿ ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚»§‹ ⁄U„Ê– ¡Ë ≈UËflË ¬⁄U ¬˝ ‚ ÊÁ⁄Uà œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ◊¥ ¬ÈŸÁfl¸flÊ„ ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ ∑§Ë ¬ÊÿŒÊŸ ¬⁄U ∑§Ê»§Ë •Êª ⁄U„Ê– ß‚Ë øÒŸ‹ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà •ãÿ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ◊¥ ∑§’Í‹ „Ò, ¬ÁflòÊ Á⁄U‡ÃÊ, Á„≈U‹⁄U ŒËŒË, ‚¬Ÿ ‚È„ÊŸ ‹«∑§¬Ÿ ∑‘§, Á»§⁄U ‚È ’ „ „ÙªË •ı⁄U •»§‚⁄U Á’Á≈UÿÊ ¬˝◊Èπ ⁄U„– fl·¸ wÆvw ◊¥ ¬ŒÊ¬áʸ ∑§⁄UŸ flÊ‹ øÒŸ‹ ‹Êß»§ •Ù∑‘ § ¬⁄U ¬˝ ‚ ÊÁ⁄U à ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ÁŒ‹ ‚ ŒË ŒÈ•Ê ‚ı÷ÊÇÿflÃË ÷fl •ı⁄U •◊Îà ◊¥ÕŸ •ı⁄U w{/vw Ÿ ∑§◊ „Ë ‚◊ÿ ◊¥ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ëø •¬ŸË œÊ∑§ ¡◊Ê ŒË– œÊÁ◊¸∑§ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ŒflÙ¥ ∑§Ê Œfl - ◊„ÊŒfl ÷Ë Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù ‹È÷ÊŸ ◊¥ ∑§Ê»§Ë „Œ Ã∑§ ‚»§‹ ⁄U„Ê– Á⁄UÿÁ‹≈UË ‡ÊÙ ∑§ıŸ ’ŸªÊ ∑§⁄UÙ«¬Áà ∑‘§ ¿∆ ‚¥S∑§⁄UáÊ ∑§Ù ÷Ë Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ê •ë¿Ê Á⁄U‚¬ÊÚã‚ Á◊‹Ê, Á¡‚∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ÿ„ Á⁄UÿÁ‹≈UË ‡ÊÙ ∑§Ë Á‹S≈U ◊¥ Ÿ¥’⁄U flŸ ’Ÿ ªÿÊ– ‚ÙŸË øÒŸ‹ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà ߂ ‡ÊÙ ◊¥ Á◊‹ÁŸÿ◊ S≈UÊ⁄U •Á◊ÃÊ÷ ’ëøŸ Ÿ •¬ŸË ¡’⁄UŒSà ∞¥∑§Á⁄U¥ª ‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ÁŒ‹ ¬⁄U ª„⁄UË ¿Ê¬ ¿Ù«Ë– ∑§‹‚¸ ¬⁄U ¬˝ ‚ ÊÁ⁄Uà Á’ª ’ÊÚ ‚ ∑‘ § ¿∆ ‚¥S∑§⁄UáÊ ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ‚ ‚‹◊ÊŸ πÊŸ Ÿ •¬ŸË ¡’⁄UŒSà ∞¥∑§Á⁄U¥ª ‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ‚ flÊ„flÊ„Ë ‹Í ≈ U ‹Ë– œÊÁ◊¸ ∑ § øÒ Ÿ ‹Ù¥ ◊ ¥ ‚¥S∑§Ê⁄U, •ÊSÕÊ •ı⁄U ¬˝ôÊÊ ¡Ò‚ øÒŸÀ‚ Ÿ •¬Ÿ ∑§Êÿ¸R§◊Ù¥ ∑‘§ ¡Á⁄U∞

Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù ¬Í⁄U fl·¸ ÷ÊflÁfl÷Ù⁄U Á∑§ÿÊ– ∑§‹‚¸ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà œÊÁ◊¸∑§ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ¡ÿ ¡ÿ ¡ª¡ŸŸË ◊Ê¥ ŒÈªÊ¸ •ı⁄U ‚„Ê⁄UÊ flŸ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà ¡ÿ ¡ÿ ¡ÿ ’¡⁄U¥ª ’‹Ë Ÿ ÷Ë Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù ÷ÊflÁfl÷Ù⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ– ‹Êß»§ •Ù∑‘§ ¬⁄U ¬˝‚ÊÁ⁄Uà „Ù ⁄U„ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ŒflÙ¥ ∑‘§ Œfl ◊„ÊŒfl ∑§Ù ÷Ë Œ‡Ê¸∑§Ù¥ mÊ⁄UÊ ’«Ë ‚¥ÅÿÊ ◊¥ ¬‚㌠Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– Á¬¿‹ ∞∑§ fl·¸ ‚ ¡Ê⁄UË ß‚ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§ ∑§Ë ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ •Ê¡ ÷Ë ’⁄U∑§⁄UÊ⁄U „Ò– ⁄UÊC˝Ëÿ øÒŸ‹ ŒÍ⁄UŒ‡Ê¸Ÿ ß‚ fl·¸ ÷Ë •¬ŸË ¬„øÊŸ ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ‚¥ÉÊ·¸ ∑§⁄UÃÊ ÁŒπÊ߸ ¬«Ê– „Ê‹Ê¥Á∑§, ‹¥ŒŸ •Ù‹Á¬¥∑§ ∑‘§ ¬˝‚Ê⁄UáÊ ∑‘§ ’Ëø ∑§È¿ „Œ Ã∑§ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù •¬ŸË •Ù⁄U ’Ê¥œŸ ◊¥ ‚»§‹ ⁄U„Ê– ◊ŸÙ⁄U¥¡∑§ Á»§À◊Ë øÒŸ‹Ù¥ ◊¥ S≈UÊ⁄U ªÙÀ«, ∑§‹‚¸ ◊¥ Ÿß¸ Á»§À◊¥ ÁŒπÊŸ ∑§Ë ¡¥ª ¡Ê⁄UË ⁄U„Ë– ¡Ë Á‚Ÿ◊Ê, Á»§À◊Ë, ‚≈U ◊ÒÄU‚, ÿÍ ≈UËflË •ı⁄U ¡Ë ÄU‹ÊÁ‚∑§ ¡Ò‚ øÒŸ‹Ù¥ Ÿ ¬È⁄UÊŸË •ı⁄U ÄU‹ÊÁ‚∑§ Á»§À◊¥ ÁŒπÊ∑§⁄U Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ê ÷⁄U¬Í⁄U ◊ŸÙ⁄U¥¡Ÿ Á∑§ÿÊ– ãÿÍ¡ øÒŸ‹Ù¥ ◊¥ •Ê¡Ã∑§, ∞’ˬË

ãÿÍ¡, •Êß’Ë∞Ÿ |, ¡Ë ãÿÍ¡, ߥÁ«ÿÊ ãÿÍ¡, ∞Ÿ«Ë≈UËflË Ÿ Œ‡Ê •ı⁄U ÁflŒ‡Ê ∑‘§ ÃÊ¡ÊÃ⁄UËŸ ‚◊ÊøÊ⁄UÙ¥ ‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù M§-’-M§ ∑§⁄UÊÿÊ– ’ëøÙ¥ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà øÒŸ‹Ù¥ ◊¥ ∑§Ê≈U͸Ÿ Ÿ≈Ufl∑§¸, „¥ªÊ◊Ê, ¬ÙªÙ, Á«¡ŸË •ı⁄U ÁŸ∑§ ¬˝◊Èπ ⁄U„– êÿÍÁ¡∑§ øÒŸ‹Ù¥ ◊¥ flË∞◊ ≈UËflË, ◊SÃË •ı⁄U ‚ÙŸË Á◊ÄU‚ Ÿ Ÿ∞ •ı⁄U ¬È ⁄ U Ê Ÿ ‚È ¬ ⁄U Á „≈U ªÊŸ ÁŒπÊ∑§⁄U üÊÙÃÊ•Ù¥ ∑§Ù ◊¥ ò Ê◊È Ç œ Á∑§ÿÊ– π‹ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà øÒŸ‹Ù¥ ◊¥ S≈U Ê ⁄U S¬Ù≈U ‚ ¸ , ߸ ∞ ‚¬Ë∞Ÿ, ≈U  Ÿ S¬Ù≈U‚¸, ÁŸÿÙ S¬Ù≈U‚¸ •ı⁄U •¥ª˝¡Ë Á»§À◊Ù¥ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄Uà øÒŸ‹ ◊¥ S≈UÊ⁄U ◊ÍflË¡, ∞∞ÄU‚∞Ÿ, ∞ø’Ë•Ù •ı⁄U S≈UÊ⁄U fl‹¸˜« ¬˝◊Èπ ⁄U„– ߟ ‚’∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ∑§È¿ •‹ª „≈U∑§⁄U ∑§Êÿ¸R§◊ ŒπŸ flÊ‹ øÒŸ‹Ù ◊¥ Á«S∑§fl⁄UË, Œ Á„S≈U Ù Á⁄U ∑ § øÒ Ÿ ‹ •ı⁄U Ÿ ‡ ÊŸ‹ Á¡ÿÙª˝ÊÁ»§∑§ ‡ÊÊÁ◊‹ ⁄U„– øÒŸ‹Ù¥ ¬⁄U

¬‡Ê Á∑§∞ ¡Ê ⁄U„ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ◊¥ ß‚ åÿÊ⁄U ∑§Ù ÄUÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ¥ ◊¥ πȇÊË ∑§Ê Á∑§⁄UŒÊ⁄U ÁŸ÷ÊŸ flÊ‹Ë ‚ÊãÿÊ ß¸ ⁄ UÊŸË, ¬È Ÿ Áfl¸ fl Ê„ ∑§Ë •Ê⁄UÃË (∑§ÊÁø∑§Ê ‚ŸªÊ⁄U), ◊œÈ’Ê‹Ê ∞∑§ ߇∑§ ∞∑§ ¡ÍŸÍŸ ∑§Ë ◊œÈ’Ê‹Ê, ∞∑§ „¡Ê⁄UÙ¥ ◊¥ ◊⁄UË ’„ŸÊ „Ò ◊¥ ◊ÊŸflË ∑§Ê Á∑§⁄UŒÊ⁄U ÁŸ÷ÊŸ flÊ‹Ë ÁŸÿÊ fl◊ʸ, ŒËÿÊ •ı⁄U ’ÊÃË ∑§Ë ‚¥äÿÊ (ŒËÁ¬∑§Ê Á‚¥ „ ), ÿ Á⁄U‡ÃÊ ÄUÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ∑§Ë •ˇÊ⁄U Ê (Á„ŸÊ πÊŸ), ‚ÊÕ ÁŸ÷ÊŸÊ ‚ÊÁÕÿÊ ∑§Ë ªÙ¬Ë (Á¡ÿÊ ◊„∑§), ß‚Ë ‚ËÁ⁄Uÿ‹ ∑§Ë ∑§ÙÁ∑§‹Ê (M§¬◊ ¬≈U‹), ÄUÿÊ „È•Ê Ã⁄UÊ flÊŒÊ ∑§Ë ◊ÙŸÊ (◊ÙŸÊ ¡S‚Ë Á‚¥ „ ), ’ÊÁ‹∑§Ê flœÍ ∑§Ë •ÊŸ¥ŒË (¬˝àÿÈ·Ê ’Ÿ¡Ë¸), ’« •ë¿ ‹ªÃ „Ò¥ ∑§Ë Á¬˝ÿÊ (‚ÊˇÊË Ã¥fl⁄U) Ÿ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑‘§ ÁŒ‹Ù¥ ¬⁄U •¬Ÿ •Á÷Ÿÿ ‚ ª„⁄UË ¿Ê¬ ¿Ù«Ë– ß‚Ë Ã⁄U„ ©Ã⁄UŸ ∑§Ë ìSÿÊ (⁄UÁ‡◊ Œ‚Ê߸), ‚Ê‚ Á’ŸÊ ‚‚È ⁄ UÊ‹ ∑§Ë ≈UÙS≈UË (?Eÿʸ ‚πÈ¡Ê), ∑§È¿ ÃÙ ‹Ùª ∑§„ª¥ ∑§Ë ÁŸÁœ fl◊ʸ (∑§Î Á Ã∑§Ê ∑§Ê◊⁄U Ê ), ¬⁄UflÁ⁄U‡Ê ∑§È¿ π^Ë ∑§È¿ ◊Ë∆Ë ∑§Ë SflË≈UË (EÃÊ ÁÃflÊ⁄UË), Á„≈U‹⁄U ŒËŒË ∑§Ë ߥÁŒ⁄UÊ ‡Ê◊ʸ (Á⁄UÿÊ ¬Ê¥«ÿ) ÷Ë Œ‡Ê¸ ∑ §Ù¥ ∑§Ê ◊ŸÙ⁄U¥¡Ÿ ∑§⁄UŸ ◊¥ ‚»§‹ ⁄U„Ë– •Á÷ŸÃÊ•Ù¥ ◊¥ ß‚ åÿÊ⁄U ∑§Ù ÄUÿÊ ŸÊ◊ ŒÍ ¥ ◊ ¥ •Ÿ¸ fl ∑§Ê Á∑§⁄U Œ Ê⁄U ÁŸ÷ÊŸ flÊ‹ flM§áÊ ‚Ù’ÃË, ¬ÈŸÁfl¸flÊ„ ∑‘§ ÿ‡Ê ‚Í⁄U¡ ¬˝Ãʬ (ªÈ⁄U◊Ëà øıœ⁄UË), ◊œÈ’Ê‹Ê ∑‘§ ·÷

∑§È¥Œ⁄UÊ (ÁflÁflÿŸ Œ‚ŸÊ), ŒËÿÊ •ı⁄U ’ÊÃË „◊ ∑‘§ ‚Í⁄U¡ ⁄UÊ∆Ë (•¡ÿ ⁄UÊÁ‡ÊŒ), ∑§’Í‹ „Ò ∑‘§ •‚Œ •„◊Œ πÊŸ (∑§⁄UáÊ Á‚¥„ ª˝Ùfl⁄U), ’« •ë¿ ‹ªÃ „Ò¥ ◊¥ ⁄UÊ◊ ∑§¬Í⁄U (⁄UÊ◊ ∑§¬Í⁄U), ÿ Á⁄U‡ÃÊ ÄUÿÊ ∑§„‹ÊÃÊ „Ò ◊¥ ŸÒÁÃ∑§ (∑§⁄UáÊ ◊„⁄UÊ), •ŒÊ‹Ã ∑‘§ ∑‘§«Ë ¬Ê∆∑§ (⁄UÙÁŸÃ ⁄UÊÚÿ), ©Ã⁄UŸ ∑‘§ ⁄UÊÉÊflãŒ˝ ¬˝Ãʬ ⁄UÊ∆ı⁄U (ªı⁄Ufl øÙ¬«Ê) Ÿ ÷Ë •¬Ÿ Œ◊ŒÊ⁄U •Á÷Ÿÿ ‚ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ê ◊Ÿ ◊Ù„ ⁄UπÊ– ≈UËflË ∑§Ê ÿ„ Á‚‹Á‚‹Ê ‹ªÊÃÊ⁄U ¡Ê⁄UË ⁄U„ªÊ– •ÊªÊ◊Ë flcʸ wÆvx ◊¥ ©Ÿ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ‚ íÿÊŒÊ ©ê◊ËŒ „Ò ¡Ù •÷Ë „Ê‹ „Ë ◊¥ øÒŸ‹Ù¥ ¬⁄U ‡ÊÈM§ „È∞ „Ò¥– ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ©Ÿ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ¡ŸÃÊ mÊ⁄UÊ ¬‚㌠Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ Á¡‚◊¥ Á⁄U‡ÃÙ¥ ∑§Ù ª„⁄UÊ߸ ‚ ÁŒπÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¬„‹ •øÊŸ∑§ ߟ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ◊¥ Á⁄U‡ÃÙ¥ ∑§Ù ÃÙ«Ÿ ∑§Ë ’Êà ‚Ê◊Ÿ •Ê߸ ÕË ‹Á∑§Ÿ ‹ªÊÃÊ⁄U •Ê‹ÙøŸÊ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ßŸ◊¥ ¬Á⁄UfløŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò •ı⁄U •’ ߟ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ◊¥ Á⁄U‡ÃÙ¥ ∑§Ù ¡Ù«Ÿ ∑§Ê ∑§Ê◊ Á»§⁄U ‚ ‡ÊÈM§ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ©ê◊ËŒ ∑§Ë ¡ÊŸË øÊÁ„∞ Á∑§ Œ‡Ê¸∑§ ߟ ¬Á⁄UfløŸÙ¥ ∑§Ù SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U¥ª •ı⁄U ¡Ù ¬Á⁄UflÊ⁄U ߟ œÊ⁄UÊflÊÁ„∑§Ù¥ ‚ ŒÍ⁄U „ÙŸ ‹ª Õ fl ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ‚ ߟ‚ •¬Ÿ •Ê¬ ∑§Ù ¡Ù«Ÿ ◊¥ ‚»§‹ „Ù¥ª–


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

ªÊŸÊ ªÈŸªÈŸÊŸ ‚ ’…∏¢UªË •Ê¬∑§Ë ©◊˝ ªÊŸÊ ªÊ∑§⁄U SflSÕ, ‚„Ã◊¥Œ •ı⁄U ‹¥’ ¡ËflŸ ∑§Ê SflÊ◊Ë „È•Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– øÊ„ •Ê¬ Á∑§‚Ë ‡ÊÊ⁄UËÁ⁄U∑§ ’Ë◊Ê⁄UË ∑‘§ Á‡Ê∑§Ê⁄U „Ù¥ ÿÊ Á»§⁄U ◊ÊŸÁ‚∑§ ÿÊ Á»§⁄U ÿÍ¥ „Ë ÕÙ« ©ŒÊ‚– ™§¥øË •ÊflÊ¡ ◊¥ ¤ÊÍ◊ ¤ÊÍ◊ ∑§⁄U ªÊŸÊ ªÊ∞¥ ÃÙ øÈ≈UÁ∑§ÿÙ¥ ◊¥ ¬⁄U‡ÊÊŸË „‹ „Ù ¡Ê∞ªË– ªÊŸ ∑‘§ ’Ù‹ Á’À∑§È‹ •Ê‚ÊŸ „Ò¥ ’Ù’Ù ◊Ê‹ ‡ÊÍ, ‡ÊÍ ◊ÊÿÊ, »§¥˝Êà‚ ’Áfl¸« •Ê‚ ¬Ê‚ ÉÊ⁄UÊ ’ŸÊ ∑§⁄U ’Ò∆ wÆ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ¡Ù⁄U ¡Ù⁄U ‚ ªÊ ⁄U„ „Ò¥– ©Ÿ◊¥ ‚ ∑§È¿ ‡Ê◊ʸÃ „È∞ »§‡Ê¸ ∑§Ë Ã⁄U»§ Œπ ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ªÊŸ ∑‘§ ’ً٥ ∑§Ù ’‚ „À∑§Ê ‚Ê ’ÈŒ’ÈŒÊ ∑§⁄U ⁄U„ ¡ÊÃ „Ò¥– ∑§⁄UË’ ∞∑§ ÉÊ¥≈U Ã∑§ ø‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ ªÊŸ ∑§Ê ÿ„ ∑§Êÿ¸R§◊ πà◊ „ÙÃÊ „Ò ÃÙ ‚’∑§Ê ◊Í« ’Œ‹ øÈ∑§Ê „ÙÃÊ „Ò– ß‚∑‘§ ’ÊŒ ÃÙ ‚Ê⁄U ªÊŸ ∑§Ë œÈŸ ¬⁄U ÁÕ⁄U∑§ ⁄U„ „ÙÃ „Ò¥ •ı⁄U ‚’∑‘§ ª‹ ‚ •ÊflÊ¡ ¬Í⁄U ¡Ù⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ÁŸ∑§‹ ⁄U„Ë „ÙÃË „Ò– ÿ„ ‚¥ªËà ‚ ß‹Ê¡ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê „Ò ¡Ù ’«Ë ∑§Ê⁄Uª⁄U ‚ÊÁ’à „Ù ⁄U„Ë „Ò– ¡◊¸ŸË ◊¥ EÊߟ»§È≈U¸ ∑‘§ ¬Ê‚ flŸ¸∑§ ∑§Ê‚‹ ∑‘§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ ß‹Ê¡ ∑‘§ Á‹∞ ªÊŸÊ ªflÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò– ◊ÊŸÁ‚∑§ •ı⁄U ◊ŸÙflÒôÊÊÁŸ∑§ ⁄U٪٥ ∑‘§ Á‡Ê∑§Ê⁄U ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ß‚ ©¬øÊ⁄U ‚ ∑§Ê»§Ë »§ÊÿŒÊ „Ù ⁄U„Ê „Ò •ı⁄U ‹Ùª ß‚ ¬⁄U

÷⁄UÙ‚Ê ∑§⁄UŸ ‹ª „Ò¥– ‹Ùª ªÊŸÊ ªÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ •ë¿Ê ◊„‚Í‚ ∑§⁄UÃ „Ò¥– ÿ„ •S¬ÃÊ‹ ß‚ Á‚hʥà ¬⁄U ø‹ÃÊ „Ò Á∑§ ªÊŸÊ ªÊ ∑§⁄U ⁄U٪٥ ∑§Ù ŒÍ⁄U ÷ªÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ‚¥ªËà ∑‘§ •‹ª •‹ª M§¬Ù¥ ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ ߥ‚ÊŸ ∑‘§ ß‹Ê¡ ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¡◊¸ŸË ◊¥ ß‚ •S¬ÃÊ‹ ∑‘§ •‹ÊflÊ ∑§◊ ‚ ∑§◊ vx •ı⁄U •S¬ÃÊ‹ „Ò¥ ¡Ù ß‚ Á‚hʥà ¬⁄U ø‹ ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ߟ •S¬ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ∞∑§ ’∑§ÊÿŒÊ ‚¥ª∆Ÿ ÷Ë „Ò– •S¬ÃÊ‹ ◊¥ flÒ∑§ÁÀ¬∑§ ÁøÁ∑§à‚Ê ∑‘§ ÁŸŒ‡Ê∑§ ¬ÊÚ‹ S≈˛Ù’‹ ∑§„Ã „Ò¥, ?‚Ê Ÿ„Ë¥ „ÙÃÊ Á∑§ ªÊŸ ∑‘§ ’Ëø ‚ ∑§Ù߸ •øÊŸ∑§ ©∆ ∑§⁄U •¬ŸË ’Ò‚ÊÁπÿÊ¥ »‘§¥∑§ Œ •ı⁄U ÁøÑÊ ©∆ ∑§Ë ◊⁄UË ’Ë◊Ê⁄UË ∆Ë∑§ „Ù ªß¸ „Ò–ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë fl„ ∑§„Ã „Ò¥ Á∑§ Á»§⁄U ÷Ë ‹ÙªÙ¥ ¬⁄U ‚¥ªËà ∑‘§ •ë¿ •‚⁄U ∑§Ù ŒπÊ •ı⁄U ◊„‚Í‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ªÊŸ flÊ‹ •S¬ÃÊ‹Ù¥ ∑§Ê ∞∑§ •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ Ÿ≈Ufl∑§¸ ÷Ë „Ò ¡Ù ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ’„Ã⁄U ⁄U„Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ∑§È‡Ê‹ ÁŸŒ¸‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ë Œπ ⁄Uπ ◊¥ ªÊŸÊ ªflÊŸ ∑‘§ ∑§Ê◊ ◊¥ ¡È≈UÊ „Ò– ¡◊¸ŸË ∑‘§ •Ê©Ç‚’Ȫ¸ ◊¥ ‚¥ªËà •ı⁄U SflÊSâÿ ‡ÊÙœ ‚¥SÕÊŸ ∑‘§ ÁŸŒ‡Ê∑§ ≈UÙÁŸÿ‚ Á≈U◊⁄U◊ÊŸ ’ÃÊÃ „Ò¥ Á∑§ ‡Ê⁄UË⁄U •ı⁄U ÁŒ◊ʪ ¬⁄U ªÊŸ ∑‘§ •ë¿ •‚⁄U ∑§Ë

∑§ß¸ Á⁄U‚øÙ¸ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ¬È Á C „Ù øÈ ∑ §Ë „Ò – Á≈U◊⁄U◊ÊŸ Ÿ ∑§„Ê, ÿ„ ‚Ê¥‚ ‹Ÿ ∑§Ë ªÁà ∑§Ù Ã¡ ∑§⁄U ŒÃÊ „Ò •ı⁄U ÁŒ◊ʪ ∑§Ù íÿÊŒÊ •ÊÚ Ä U ‚ Ë¡Ÿ Á◊‹Ÿ ‹ªÃÊ „Ò– ªÊŸÊ ªÊŸ ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ⁄U٪٥ ‚ ‹«Ÿ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ◊¡’Íà „ÙÃË „Ò •ı⁄U ÿ„ Á„¥‚Ê ∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ◊¥ ∑§Ê⁄Uª⁄U „Ò ÄUÿÙ¥Á∑§ ÿ„ Ÿ⁄U „Ê⁄U◊ÙŸ ≈US≈UÙS≈U⁄UÊÚŸ ∑§Ù ÃÙ« ŒÃÊ „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ÿ„ ߥ«ÊÚÁ»§¸Ÿ ∑§Ù ’…ÊŸ ◊¥ ÷Ë ◊ŒŒªÊ⁄U „Ò– Á≈U◊⁄U◊ÊŸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ •ë¿Ê ◊„‚Í‚ ∑§⁄UÊŸ flÊ‹ „Ê⁄U◊ÙŸ ∑§Ê SÃ⁄U ’…Ÿ ‚ ŒŒ¸ ÉÊ≈UŸ ∑§Ê •ŸÈ÷fl „ÙÃÊ „Ò •ı⁄U ◊Ÿ •ë¿Ê „ÙÃÊ „Ò– ©Ÿ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ªÊŸÊ ªÊŸ ‚ ⁄UQ§ ‚¥øÊ⁄U ’„Ã⁄U „ÙÃÊ „Ò, ¡Ù« íÿÊŒÊ ªÁÇÊË‹ „ÙÃ „Ò¥, Á¬ûÊ ÉÊ≈UÃÊ „Ò •ı⁄U ŸÊÁ«ÿÙ¥ ∑§Ë ªÁà ÁSÕ⁄U „ÙÃË „Ò– íÿÊŒÊ ªÊŸÊ ªÊŸ flÊ‹ ‹Ùª ∞∑§ SflSÕ •ı⁄U íÿÊŒÊ ‹¥’Ë Á¡¥ŒªË ¡ËÃ „Ò¥– ‚¥ªËà ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ß‹Ê¡ ∑§⁄UÊ ⁄U„ ‹Ùª ÷Ë «ÊÚÄU≈U⁄UÙ¥ ∑‘§ ߟ ŒÊflÙ¥ ‚ ‚„◊Áà ¡ÃÊÃ „Ò¥– ∑§ß¸ ‚Ê‹ Ã∑§

»§˝Ê߸ •¥«Ê πÊß∞, ‚ÄU‚ ∑§Ë ßë¿Ê ’…∏UÊß∞ ÄUÿÊ •Ê¬ ¡ÊŸÃ „Ò¥ ÿÁŒ •Ê¬ Á∑§‚Ë ÷Ë M§¬ ◊¥ •¥« ∑§Ê ‚flŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥ ÃÙ •Ê¬ •¬Ÿ ’Ê⁄U ◊¥ ’„Èà ∑§È¿ ¡ÊŸ ‚∑§Ã „Ò¥– ¡Ë „Ê¥ ÿ „◊ Ÿ„Ë¥ ∑§„ ⁄U„ ’ÁÀ∑§ „Ê‹ „Ë ◊¥ •Ê∞ ∞∑§ ‚fl¸ ◊ ¥ ß‚ ’Êà ∑§Ê πÈ‹Ê‚Ê „È•Ê „Ò– ‚fl¸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, •¥« ∑‘§ πÊŸ ∑‘§ S≈UÊß‹ ‚ •Ê¬ ŸÊ Á‚»§¸ •¬Ÿ SflÊŒ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸ ‚∑§Ã „Ò¥ ’ÁÀ∑§ •Ê¬ •¬ŸË ÿıŸ ßë¿Ê•Ù¥ ∑‘§ ’Ê⁄U¥ ◊¥ •ı⁄U •¬ŸË ¬‚¸ŸÁ‹≈UË ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ÷Ë ¡ÊŸ ‚∑§Ã „Ò¥– ÿÊŸË •Ê¬∑§Ë ‚ÄU‚ ◊¥ M§Áø ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ÷Ë •Ê¬ ¡ÊŸ ‚∑§Ã „Ò¥– Á’˝Á≈U‡Ê ∞ª ߥ«S≈˛Ë ∑§Ê©¥Á‚‹ ∑‘§ ‚fl¥¸

∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, •œ¬∑§Ê •¥«Ê πÊŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ù ¡„Ê¥ ’„Èà •Áœ∑§ œÍ◊ŸÊ ¬‚¥Œ „ÙÃÊ „Ò fl„Ë¥ ©’‹Ê •¥«Ê πÊŸ ∑‘§ ‡Êı∑§ËŸ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ªÈ≈U ◊¥ ⁄U„ŸÊ ¬‚¥Œ Ÿ„Ë¥ „Ò– ¡Ù ‹Ùª »§˝ Ê ß« •¥ « Ê πÊŸÊ ¬‚¥Œ ∑§⁄UÃ „Ò¥ ©Ÿ∑§Ë ‚ Ä U‚ ◊ ¥ •Áœ∑§ M§Áø „ÙÃË „Ò ÿÊŸË ©Ÿ∑§Ë ÿıŸ ßë¿Ê∞¥ ’„Èà ÃËfl˝ „ÙÃË „Ò¥– •¥« ∑§Ë ÷ȡ˸ ∑§Ù ‡Êı∑§ ‚ πÊŸ flÊ‹ ‹Ùª ¡„Ê¥ ŒÍ ‚ ⁄U Ù ¥ ‚ •Áœ∑§ ‹ªÊfl ⁄UπÃ „Ò¥, fl„Ë¥ •ÊÚ◊‹≈U πÊŸ ∑‘§ ‡Êı∑§ËŸ ‹Ùª ‚¥ÿÁ◊à ¡ËflŸ √ÿÃËà ∑§⁄UÃ „Ò¥– ÿ ‚fl¥¸ v,ÆvÆ ‹ÙªÙ¥ ¬⁄U Á∑§ÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ‚ ÷Ë

¬ÊÿÊ ªÿÊ Á∑§ ©’‹Ê •¥«Ê πÊŸ flÊ‹ ‹ÙªÙ¥ ◊¥ ËÊ∑§ ‹Ÿ ∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê •Áœ∑§ „ÙÃË „Ò, fl„Ë¥ •¥« ∑§Ë ÷ȡ˸ πÊŸ flÊ‹ •∑§‚⁄U ÁŸ‚¥ÃÊŸ „ÙÃ „Ò–¥ •œ¬∑§Ê •¥«Ê πÊŸ flÊ‹ ‹Ùª •Áœ∑§ πÈ‡Ê ÷Ë ⁄U„Ã „Ò–¥ ß‚ ‚fl¸¥ ◊¥ ß‚ ’Êà ∑§Ê ÷Ë πÈ‹Ê‚Ê „È•Ê Á∑§ •¥«Ê Á∑§‚ Ã⁄UË∑‘§ ‚ πÊÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò, ß‚‚ ÷Ë √ÿÁQ§ ∑§Ë •ÊŒÃÙ¥ ∑§Ê ¬ÃÊ ‹ªÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– flÒ‚ •¥« ◊¥ ∑§ß¸ ¬Ù·∑§ Ãàfl „ÙÃ „Ò¥ ¡Ù ‡Ê⁄UË⁄U ∑§Ë ∑§ß¸ ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ŒÍ⁄U ∑§⁄UÃ „Ò–¥

Áø¥ÃÊ •ı⁄U ÁŸ⁄UʇÊÊ ‚ ¡Í¤ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ zy ‚Ê‹ ∑§Ë ◊Á„‹Ê Ÿ ∑§„Ê, ¡’ ‚ ◊Ò¥ ÿ„Ê¥ ªÊŸ ‹ªË „Í¥ Á¡¥ŒªË ◊¥ ’„Èà ‚Ë •ë¿Ë ’ÊÃ¥ „ÙŸ ‹ªË „Ò¥– fl„ ’ÃÊÃË „Ò¥ Á∑§ ©Ÿ∑§Ê •Êà◊ÁflEÊ‚ ’…Ê „Ò •ı⁄U øË¡Ù¥ ∑§Ù fl„ íÿÊŒÊ ‡Êʥà „Ù ∑§⁄U ŒπŸ ‹ªË „Ò–¥ fl„ ∑§„ÃË „Ò¥, ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ◊Ò¥ ©Ÿ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ „Í¥ ¡Ù ◊ȤÊ ‚◊¤ÊÃ „Ò¥ •ı⁄U ÿ„ •ë¿Ê „Ò– ‚¥ªËà ∑‘§ ‚ÊÕ ‹Ùª •¬Ÿ ¬¥¡ Õ¬∑§ÊÃ „Ò¥ •ı⁄U •¥ªÈÁ‹ÿÊ¥ ø‹ÊÃ „Ò¥– ’Áfl¸« ∑§„Ã „Ò¥ Á∑§ •ë¿Ê „ÙÃÊ „Ò Á∑§ ‹Ùª ¡Ù⁄U ¡Ù⁄U ‚ ªÊ∞¥ •ı⁄U ‚„Ë ∑§Ë ’¡Êÿ ª‹Ã ªÊ∞¥–

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

•’ «˛‚ øÿŸU ∑§⁄UŸ ∑§Ê Á¡ê◊Ê „ÙªÊ ◊‡ÊËŸ ∑§Ê Á‚¥ªÊ¬È⁄U -„⁄U ∑§Ù߸ ÿ ‚ÙøÃÊ „Ò Á∑§ ∞‚Ê ÄUÿÊ ¬„ŸÍ¥ ¡Ù ‚’‚ •ë¿Ê ‹ªÍ¥– ∑§„Ë¥ ’Ê„⁄U ¡ÊŸ ‚ ¬„‹ ÃÙ Œ‚ ’Ê⁄U ‚ÙøŸÊ ¬«ÃÊ „Ò Á∑§ ߥ¬˝‡ÊŸ «Ê‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ÄUÿÊ ¬„ŸÊ ¡Ê∞– ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U •ı⁄UÃ¥ ÄUÿÊ ◊Œ¸ ÷Ë ∑§ãçUÿÍ¡ ⁄U„Ã „Ò¥– ‹Á∑§Ÿ •’ •Ê¬∑§Ë ∑§ãçUÿÍ¡Ÿ ¡ÀŒ „Ë ŒÍ⁄U „ÙŸ flÊ‹Ë „Ò ÄUÿÙ¥Á∑§ •’ •Ê¬∑§Ù •Ê¬∑§Ë ◊‡ÊËŸ ∑‘§ ¡Á⁄U∞ ‚‹Ê„ Á◊‹ªË Á∑§ ÄUÿÊ •ı⁄U Á∑§‚ ⁄U¥ª ∑‘§ ∑§¬« ¬„Ÿ– •‹ª •‹ª ◊ı∑‘§ ¬⁄U ◊Ê„ı‹ ∑‘§ Á„‚Ê’ ‚ ∑§¬« ¬„ŸŸ ∑§Ë Á„ŒÊÿà ∑§Ù߸ •ı⁄U ÷‹ „Ë Ÿ Œ ‹Á∑§Ÿ ∞∑§ ◊‡ÊËŸ •Ê¬∑§Ë ‚◊SÿÊ ∑§Ù „‹ ∑§⁄U ŒªË– flÒôÊÊÁŸ∑§ S◊Ê≈U¸ ÄU‹Ù‚≈U ŸÊ◊ ‚ ∞∑§ ∞‚Ë ß¥≈UÁ‹¡¥‚ ◊‡ÊËŸ ’ŸÊ ⁄U„ „Ò¥ ¡Ù ’«Ë •Ê‚ÊŸË ‚ ’ÃÊ ŒªË Á∑§ Á∑§‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U Á∑§‚ ∑§‹⁄U •ı⁄U Á«¡Êߟ ∑§Ë ¬Ù‡ÊÊ∑§ •Ê¬ ¬⁄U •ë¿Ë ‹ª ª Ë – ÿ„ ‚ÊÚçU≈Uflÿ⁄U ‚ȤÊÊfl ŒÃ ‚◊ÿ •Ê¬∑‘§ flÊ«¸⁄UÙ’ •ı⁄U fl ’ ‚Êß≈UÙ¥ ∑‘ § ∑§‹ÄU‡ÊŸ ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄UπÃÊ „Ò– Œ⁄U•‚‹ ß‚ ◊‡ÊËŸË ¡ÊŒÍ ª ⁄U Ë ∑§Ê ◊Í‹◊¥òÊ ∑§¥åÿÍ≈U⁄U ¬˝Ùª˝Ê◊ ◊¥ ¿È¬Ê „È•Ê „Ò– ß‚ ¬˝Ùª˝Ê◊ ∑§Ù Ÿ‡ÊŸ‹ ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË •ÊÚ » § Á‚¥ ª Ê¬È ⁄ U •ı⁄U øÊߟˡ ∞∑‘§«◊Ë •ÊÚ»§ ‚Êߥ‚ Ÿ Á◊‹∑§⁄U ’ŸÊÿÊ „Ò– ÷ÊflŸÊ-ÁŸÿ¥ÁòÊà ÿ„ ¬˝Ùª˝Ê◊ •Ê¬∑§Ù ‚ȤÊÊfl ŒªÊ Á∑§ Á∑§‚ •fl‚⁄U ¬⁄U •Ê¬ ∑§Ù ÄUÿÊ ¬„ŸŸÊ øÊÁ„∞ •ı⁄U ©‚∑§Ê ∑§‹⁄U ÄUÿÊ „٪ʖ „Ê‹Ê¥Á∑§ ∑§Ë ÿ„ ÿ¥òÊ ÃÒÿÊ⁄U „Ù øÈ∑§Ê „Ò ‹Á∑§Ÿ •÷Ë ¬˝ÿÙª‡ÊÊ‹Ê ∑‘§ SÃ⁄U ¬⁄U „Ò– ß‚ ÄU‹Ù‚≈U ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ √ÿÁQ§ªÃ M§¬ ‚ ◊Ù’Êß‹ ¬Á⁄UœÊŸ ◊ÒŸ¡◊¥≈U ©¬∑§⁄UáÊ ∑‘§ M§¬ ◊¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò–


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

ceeueJeerÙe Oeesyeer, yeewæ yegob us ee jpekeâ SJeb ceje"e meceepe keâe meccesueve Fvoewj~ ceeueJeerÙe Oeesyeer meceepe hebÛeeÙele Éeje ceeueJeerÙe Oeesyeer meceepe keâe ÙegJekeâ-ÙegJeleer heefjÛeÙe meccesueve 6 peveJejer keâes mkeâeGš «eeGC[ efÛeceveyeeie cewoeve hej DeeÙeesefpele efkeâÙee peeSiee~ Fvoewj meefnle Yeesheeue, Gppew v e,os J eeme,jleueece, Oeej, iegpejele, ceneje°^,jepemLeeve kesâ npeejeW meceepepeve meefcceefuele neWies~ meccesueve ceW Fvoewj mecYeeie mes pegÌ[s meYeer meceepe SJeb hebÛeeÙele DeOÙe#e,meceepe kesâ Jeefj‰peveeW SJeb meceepe keâer ØeefleYeeDeeW keâes hegjmke=âle keâj mecceeefvele efkeâÙee peeSiee~ peevekeâejer efovesMe Ûeewneve, ceesnve ceb[Jeeue ves oer~ JeneR yeewæ meceepe keâe 17Jeeb jepÙe

mJeeceer MebkeâjeÛeeÙe&peer mes YesWš keâj mJeeiele efkeâÙee

Fvoewj~ MebkeâjeÛeeÙe& mJeeceer efve§eueevebo mejmJeleer cenejepe kesâ Fvoewj ØeJeeme hej Oecee&ÛeeÙe& heefj<eo Oece& mebIe kesâ meble oeot cenejepe ves YeWš keâj Gvekeâe heg<heceeuee mes mJeeiele efkeâÙee~ mJeeceerpeer ves osMe keâer Skeâlee, DeKeC[lee hej DeeMeerJeÛe&ve efoS~ Fme DeJemej hej mJeeceer ef v eef J e& k eâuheveb o mejmJeleer , Meeefueiejece hee"keâ, efJeMeeue Mecee&, ceesefnle, veJeveerle ceb[ueesF&, Deuekeâ Iegiejs GheefmLele Les~

mlejerÙe heefjÛeÙe meccesueve 24 HeâjJejer keâes ieebOeer neue ceW DeeÙeesefpele efkeâÙee peeSiee~ meccesueve nsleg ØelÙeskeâ Jee[&, Menj SJeb efpeues ceW ØeefleefveefOe efveÙegefòeâ efkeâS ieS nQ~ peevekeâejer ØekeâeMe JeeveKesÌ[s ves oer~ yegbosuee jpekeâ meceepe keâe De.Yee. ÙegJekeâ ÙegJeleer heefjÛeÙe meccesueve HeâjJejer ceen ceW DeeÙeesefpele efkeâÙee peeSiee~ jepesvõ Jecee& ves yeleeÙee efkeâ Deye lekeâ 50 ØeefJeef‰Ùeeb Øeehle ngF& nw~ #eef$eÙe ceje"e meesMÙeue «eghe kesâ lelJeeJeOeeve ceW oes efoJemeerÙe De.Yee. efJeMeeue ceje"e heefjÛeÙe meccesueve Je mecceeve meceejesn Deieues Je<e& 12 Je 13 peveJejer keâes ieebOeer neue ceW DeeÙeesefpele efkeâÙee peeSiee~

Pegiieer PeesheÌ[er Øekeâes‰ keâer keâeÙe&keâeefjCeer Ieese<f ele

ceb[ue efJeOeeve mes Deelcee keâer Megefæ nesleer nw

Fvoewj~ heeÕe&veeLe efoiecyej pewve cebefoj hejosMeerhegje ceW efJeMJe Meebefle nsleg ßeer efmeæ Ûe›eâ ceb[ue ceneceb[ue efJeOeeve DeÙeesefpele efkeâÙee~ Fbõ-FbõeefCeÙeeW ves cemleeef Y e<es k eâ DeeÙees e f p ele keâj

DeefYe<eskeâ, MeebefleOeeje, hetpeve keâj cebieue keâueMe keâer mLeehevee keâer~ efJeOeeveeÛeeÙe& yeÇÿeÛeejer YeeJesMe YewÙee ves keâne efkeâ efJeOeeve mes Deelcee keâer Meggefæ nesleer nw~ Yeejle mebmkeâejesb keâer

Fbmeeve veece mes veneR, keâece mes yeÌ[e ceevee peelee nw

Fvoewj~ efveOe&ve yesšs-yesefšÙeeW keâer ceoo keâjvee ve efmeHe&â keâeefyeues leejerHeâ nw, yeefukeâ Ùen Skeâ DevegkeâjCeerÙe

8

keâeÙe& Yeer nw, Fbmeeve Deheves veece mes veneR yeefukeâ keâece mes yeÌ[e ceevee peelee nw~ Gòeâ yeeleW leeefnj keâceeue

efmeöerkeâer ves meoj yeepeej cesvejes[, [eÙeceb[ cewefjpe iee[&ve ceW yegbosuee Oeevegkeâ meceepe kesâ yewvejleues DeeÙeesefpele mecceeve meceejesn ceWb keâner~ Fme DeJemej hej efveOe&veeW keâer Meeoer ceW ceoo keâjves Jeeues meceepemesJeer Demeuece kegâjwMeer keâe heg<heceeuee henveekeâj mecceeve efkeâÙee ieÙee~ meceejesn ceW [e@. ieeskegâue Øemeeo, cegjejerueeue efueOeesefjÙee, DejefJevo veecesue, jIegveeLe Yeejleer, heerSue oeb[s, peieoerMe heejsues, DeYeÙe Peej, Mewje kegâjwMeer, jHeâerkeâ Keeve, veJeceeve Keeve, SSue ceOegjepe GheefmLele Les~

Yetefce nw~ efyevee jeie, És<e kesâ meceepe SJeb cetkeâ ØeeefCeÙeeW keâer mesJee keâjs~ Fme DeJemej hej meblees<e pewve, %eeveÛebo pewve, DeesceØekeâeMe kesâefmeÙee, jepee pewve, veerjpe pewve, Deefhe&le pewve GheefmLele Les~

Fvoew j ~ keâeb « es m e DeOÙe#e keâebefleueeue YetefjÙee kesâ efveoxMeevegmeej Øekeâes‰ kesâ ØeosMe DeOÙe#e F&Õejefmebn Ûeewneve keâer menceefle mes efpeuee keâeb«esme Pegiieer PeesheÌ[er Øekeâes‰ keâer keâeÙe&keâeefjCeer Ieesef<ele keâer ieF&~ efpemeceW 6 GheeOÙe#e, 2 meefÛeJe, 5 ceneceb$eer, 10 mebie"ve ceb$eer, 8 keâeÙee&ueÙe ceb$eer, 1-1 meebJesj Deewj jeT ceW efJeOeevemeYee DeOÙe#e efveÙegòeâ efkeâS ieS~

heeue ÛesÙejcewve yeves

Fvoewj~ oer ce.Øe. šskeämešeFume efceume SmeesefmeSMeve Éeje GÅeesie mebIe keâer Jeeef<e&keâ meeOeejCe meYee ceW meJe&mececceefle mes 2012-13 kesâ heoeefOekeâeefjÙeeW keâe ÛegveeJe ngDee efpemeceW JeOe&ceeve «eghe kesâ Ûeer]Heâ SkeäpeerkeäÙetšerJe ßeer Sme. heeue keâes DeewÅeesefiekeâ mebIe keâe Ûes Ù ejcew v e, Deef K eues M e je"er meb Û eeuekeâ, heb k eâpe peepet Øeyeb O e mebÛeeuekeâ Ûegves ieS~

mJejebpeefue hegmlekeâ keâe efJeceesÛeve 1 keâes hejosMeer DeOÙe#e ceveesveerle

Fvoewj~ heb. ßeerke=â<Ce meeJevesj keâer efueefKele, Yepeve, ieerleeW SJeb iepeueeW keâer mebkeâefuele hegmlekeâ mJejebpeefue keâe efJeceesÛeve 1 peveJejer keâes efkeâÙee peeSiee~ KÙeele keâueekeâejeW Éeje ieeÙeve-Jeeove keâer Øemlegefle oer peeSieer~

Fvoewj~ De.Yee. YeejleerÙe Oeesyeer cenemeb I e kes â Øeos M e DeOÙe#e YeieJeeveoeme ceeueJeerÙe ves je°^erÙe DeOÙe#e keâer menceefle mes peerlet hejosMeer keâes Fvoewj cenveiej kesâ DeOÙe#e heo hej ceveesveerle efkeâÙee nw~

efueefšue mšeme& ceW yeeue keâueekeâejeW keâer šerce yevesieer

Fvoewj~ Menj kesâ yeeue keâueekeâejeW keâes cebÛe GheueyOe keâjeves kesâ GösMÙe mes keâuee mebmke=âefle Éeje efueefšue mšeme& keâe ie"ve efkeâÙee pee jne nw~ efpemeceW Ssmes GYejles nesvenej Deewj ØeefleYeeMeeueer yeeue keâueekeâejeW kesâ efueS Ùen efueefšue mšeme& keäueye yeveeÙee peeSiee~ megveerue pewve ves yeleeÙee efkeâ ieeÙeve, Jeeove, ve=lÙe, Deewj nemÙe mes pegÌ[er oyeer-Úgheer ØeefleYeeDeeW keâes osMe-ØeosMe Deewj Devleje&°^erÙe mlej hej cebÛe GheueyOe keâjeÙee peeSiee~ FmeceW 15 Je<e& lekeâ ]keâer Gceü kesâ yeÛÛes efueS peeSbies Deewj 15 keâueekeâejeW keâe ÛeÙeve nesiee~

jeceojMe efceße Deewj ØeYeekeâj keâes Meleeyoer hegjmkeâej

YeeieJele keâe ßeJeCe JÙeefòeâ keâes ceneve yeveelee nw

Fvoew j ~ YeeieJele keâLee mes JÙeefòeâ De%eeveer mes %eeveer Deewj oeveer kes â meeLe ner Deef Y eceeveer mes mJeeef Y eceeveer yevelee nw ~ YeeJeiele keâLee keâe ßeJeCe JÙeefòeâ keâes ceneve yeveelee nw~ Gòeâ efJeÛeej heb. Øenueeo Mecee& ves nerjeveiej Ûeewjene ]KeÌ[sÕej ceneosJe cebefoj ØeebieCe ceW DeeÙeesefpele

YeeieJele keâLee ceW JÙeòeâ efkeâS~ JÙeemeheer" keâe hetpeve Øeceeso Pee, DeesceØekeâeMe Mecee&, censvõ metÙe&JebMeer, yebšer ieesmej, efHeâjespe Keeve, ieóÒ ceje"e, meboerhe ÙeeoJe ves efkeâÙee~ mebÙeespekeâ megYee<e ÙeeoJe ves yeleeÙee efkeâ YeeieJele keâe meceeheve Deepe oeshenj Ùe%e nJeve mes nesiee~

Fvoewj~ ßeer ceOÙe Yeejle efnvoer meeefnlÙe meefceefle Fvoewj Éeje Fme yeej efoÙee peeves Jeeuee De.Yee. Meleeyoer hegjmkeâej meeefnlÙekeâej [e@. jeceojMe efceße Deewj [e@. ØeYeekeâj ßeesef$eÙe leLee ßeerceleer pÙeeslmevee efceueve keâes meeefneflÙekeâ DeJeoeve kesâ efueS veJeepee peeSiee~ peevekeâejer yemebleefmebn peewnjer Je DejefJevo DeesPee ves oer~

ceskeâDeesJej keâe DeeÙeespeve 2 keâes

Fvoewj~ yÙet š er e f M eÙeve Smees e f m eSMeve Éeje ces k eâDees J ej-2013 keâe DeeÙeespeve 2 peveJejer keâes nesšue HeâeÛeg&ve uewC[ceeke&â efJepeÙe veiej ceW efkeâÙee peeSiee~ DeeÙeespeve keâe GösMÙe yueeFË[ yeÛÛeeW kesâ meneÙeleeLe& keâchÙetšme& efJeleefjle keâj Deepe kesâ efJepeve Deewj %eeveepe&ve mes peesÌ[vee nw~ peevekeâejer ceervee#eer hegjeefCekeâ ves oer~

YeeieJele oMee Deewj efoMee yeoueves Jeeuee «ebLe

Fvoewj~ Yee]ieJele peerJeve keâer oMee Deewj efoMee yeoueves Jeeuee «ebLe nw~ YeieJeeve keâer ueerueeDeeW ceW ØeeCeer cee$e kesâ efueS keâuÙeeCe keâe YeeJe neslee nw~ Gòeâ efJeÛeej meeOJeer ceeb ÛesleveeveeF& ves mebiece veiej Jeb=oeJeveOeece ceW YeeieJele %eeve Ùe%e ceneslmeJe ceW JÙeòeâ efkeâS~ keâLee kesâ oewjeve ke=â<Ce-megoecee efceueve kesâ YeeJehetCe& Øemebie mes GheefmLele YeòeâeW keâer DeebKeW Yej DeeF&~ heb. jeceÛeb õ Mecee& , heb . veb o ef k eâMees j Mecee& , jepes M e ceeueJeerÙe, ceveer<e efyejJee, Mekegbâleuee osJeer, ue#ceerosJeer ceeueJeerÙe ves JÙeemeheer" keâe hetpeve efkeâÙee~

meceepe megOeejves keâe ßeerieCesMe mJeÙeb mes keâjW

Fvoewj~ Kego keâes peeves efyevee otmejeW keâes peeveves keâer Ûes‰e efvejbLe&keâ nw~ nce meceepe keâes megOeejves keâe ßeerieCesMe mJeÙeb mes keâjW~ Gòeâ efJeÛeej efyepeemeve jes[ DeKeC[ Oeece hej Ûeue jns De.Yee. DeKeb[ Jesoeble meble meccesueve ceW mebleeW ves JÙeòeâ efkeâS~ Decejerkeâe mes heOeejer megßeer Jewueesjer ves ieg ® Jeb o vee Øemleg l e keâer ~ meb l e

meccesueve ceW mJeeceer mJe®heevebo, meble nefjÙeesieer, mJeeceer veejeÙeCeevebo, mJeeceer efMeJe mJe®he, mJeeceer ogiee&vebo, mJeeceer jepeevebo, mJeeceer jcesMeeÛeeÙee& SJeb mJeeceer efoJÙeevebo ves Jesoeleb mes pegÌ[s efJe<eÙeeW hej efJeÛeej jKeW~ mJeeceer [e@. ÛeslevemJe®he, megoMe&ve ieghlee, keâceuesMe KeC[sueJeeue, heb. ke=âheeMebkeâj Megkeäuee, mJe®he ceLegjeJeeuee, osJeke=â<Ce meebKeuee, nefj De«eJeeue, jepesvõ ieie&, efJepeÙe Meeoerpee, jIegveeLe ievesjer, leguemeer Meeoerpee, meefÛeve meebKeuee ves meble efJeÉeveeW keâer DeieJeeveer keâer~

osheeuehegj ceW ceveeÙee ÙegJee ceneslmeJe

Fvoew j ~ meeje SpÙeg k es â Meve mees m eeÙešer SJeb keâce& J eer j mJeeceer efJeJeskeâevebo š^mš kesâ lelJeeJeOeeve ceW ce.Øe. DeefYeÙeeve heefj<eo kesâ menÙeesie mes osheeuehegj Ûeewyeerme DeJeleej cebefoj heefjmej ceW me=peve Ùeespeveevleie&le oes efoJemeerÙe ÙegJee ceneslmeJe ceveeÙee ieÙe~ Fme DeJemej hej Kesueketâo

SJeb meeb m ke= â ef l ekeâ Øeef l eÙees e f i eleeSb DeeÙeesefpele keâer ieF&~ Fme DeJemej hej yeeueef k eâMeve Peeuee, Ùeeket â ye ces v eve, [e@ . keg â jw M eer , ceueKeeve mees u eb k eâer , ieg j Keer u eeue, cens v õ, efovesMe ÙeeoJe, meleerMe cee®, ceveer<e meesveer, ØeJeerCe hebJeej meefnle yeÌ[er mebKÙee ceW «eeceerCepeve GheefmLele Les~


ߢŒı⁄U Á‚≈UË mebheeokeâerÙe

’Ë◊Ê⁄U ◊ÊŸÁ‚∑§ÃÊ ∑‘§ ‹Ùª ∞‚ ‚◊ÿ ¡’ Œ‡Ê ◊¥ ’‹Êà∑§Ê⁄U •ı⁄U ÿıŸ ©à¬Ë«∏Ÿ ∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ∑‘§ ©¬ÊÿÙ¥ ∑§Ù ‹∑§⁄U ÃËπË ’„‚ ø‹ ⁄U„Ë „Ò, Ã’ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ flª¸ ‚ ‹ªÊÃÊ⁄U ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ •¬◊ÊŸ¡∑§ Á≈Uå¬ÁáÊÿÊ¥ ‚ÈŸŸ ∑§Ù Á◊‹ ⁄U„Ë „Ò¥– ÿ„ Áfl«¥’ŸÊ „Ë „Ò Á∑§ ÁŒÑË ◊¥ ‚Ê◊ÍÁ„∑§ ’‹Êà∑§Ê⁄U ∑§Ë Á‡Ê∑§Ê⁄U ÿÈflÃË Á‚¥ªÊ¬È⁄U ∑‘§ •S¬ÃÊ‹ ◊¥ Á¡¥ŒªË ∑‘§ Á‹∞ ‚¥ÉÊ·¸ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò, •ı⁄U ÿ„Ê¥ „◊Ê⁄U ŸÃÊ ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ∞‚Ë-∞‚Ë ’ÊÃ¥ ∑§„ ⁄U„ „Ò¥, Á¡ã„¥ Á∑§‚Ë ÷Ë ‚èÿ ‚◊Ê¡ ◊¥ SflË∑§Ê⁄U Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ– ∞‚Ë ’ÊÃ¥ ÿÊ ÃÙ ◊äÿÿȪ˟ •ÊÅÿÊŸÙ¥ ◊¥ Á◊‹ÃË „Ò¥ ÿÊ Á»§⁄U ÃÊÁ‹’ÊŸ ∑‘§ ¬˝÷Êfl flÊ‹ ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ ‚ÈŸË ¡ÊÃË „Ò¥– ¬„‹ ÃÙ ⁄UÊC˝¬Áà ∑‘§ ‚Ê¥‚Œ ¬ÈòÊ •Á÷¡Ëà ◊Èπ¡Ë¸ Ÿ ÁŒÑË ∑§Ë ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ∑§Ê⁄UË ¿ÊòÊÊ•Ù¥ •ı⁄U ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ •Ê¬ÁûÊ¡Ÿ∑§ Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄U ÁflflÊŒ ∑§Ù ¡ã◊ ÁŒÿÊ– ©‚∑‘§ ’ÊŒ ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹ ∑‘§ flÁ⁄UD ◊Ê∑§¬Ê ŸÃÊ •ŸË‚È⁄U ⁄U„◊ÊŸ Ÿ ’‹Êà∑§Ê⁄U ¬ËÁ«∏ÃÙ¥ ∑§Ù ÁŒ∞ ¡ÊŸ flÊ‹ ◊È•Êfl¡ ¬⁄U ’Êà ∑§⁄UÃ „È∞ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ ¬⁄U Á≈Uå¬áÊË ∑§⁄UÃ „È∞ ‚Ê⁄UË „Œ¥ „Ë ¬Ê⁄U ∑§⁄U ŒË¥– ’ÊŒ ◊ ©ã„Ù¥Ÿ ◊Ê»§Ë ¡M§⁄U ◊Ê¥ª ‹Ë, ‹Á∑§Ÿ fl„ Œ’Êfl ∑§Ê „Ë ŸÃË¡Ê ÕË– ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ¡Ù ∑§È¿ ∑§„Ê, ©‚ ÿ„Ê¥ ‡Ê錇ʗ Á‹πÊ ÷Ë Ÿ„Ë¥ ¡Ê ‚∑§ÃÊ! ¡’ ∞∑§ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ∞‚Ë ’Ë◊Ê⁄U ‚Ùø ⁄UπË ¡Ê ‚∑§ÃË „Ò, ÃÙ ‚ÊœÊ⁄UáÊ ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ Á‚»§¸ •¥ŒÊ¡Ê „Ë ‹ªÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ∑§È¿ ∞‚Ë „Ë •Ù¿Ë ’ÊÃ¥ ∑§È¿ fl·¸ ¬„‹ ©ûÊ⁄U ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ë ŸÃÊ ⁄UËÃÊ ’„ȪÈáÊÊ Ÿ ’‹Êà∑§Ê⁄U ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê ©∆ÊÃ „È∞ ¬Ífl¸ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ◊ÊÿÊflÃË ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§„Ë ÕË¥, Á¡‚ ¬⁄U ÷Ë ∑§Ê»§Ë ÁflflÊŒ „È•Ê ÕÊ– flÊSÃfl ◊¥ ◊Á„‹Ê∞¥ ⁄UÊ¡ŸËÁà ‚Á„à ŒÍ‚⁄U ˇÊòÊÙ¥ ◊¥ •Êª ¡M§⁄U ’…∏ ⁄U„Ë „Ò¥, ◊ª⁄U ©Ÿ∑§Ë øÈŸıÁÃÿÙ¥ ∑§◊ Ÿ„Ë¥ „Ù ⁄U„Ë „Ò¥– ß‚ Œ‡Ê ◊¥ SòÊË ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ŒflË ‚ ∑§Ë ¡ÊÃË „Ò, ◊ª⁄U ©‚∑§Ë •ÁS◊ÃÊ •ı⁄U ‚È⁄UˇÊÊ •Ê¡ ‚’‚ ’«∏Ê ◊‚‹Ê „Ò– ß‚ ÁSÕÁà ∑‘§ Á‹∞ ∑§„Ë¥ Ÿ ∑§„Ë¥ „◊Ê⁄UË ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ √ÿflSÕÊ ÷Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄U „Ò, Á¡‚◊¥ ∞‚ ‹Ùª ‚¥‚Œ •ı⁄U ÁflœÊŸ‚÷Ê ◊¥ ¬„È¥øŸ ◊¥ ‚»§‹ „Ù ¡ÊÃ „Ò¥, Á¡Ÿ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ’‹Êà∑§Ê⁄U •ı⁄U ÿıŸ ©à¬Ë«∏Ÿ ∑‘§ ◊Ê◊‹ Œ¡¸ „Ò¥– ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ∑§Ù߸ ÷Ë ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹ •¬flÊŒ Ÿ„Ë¥ „Ò– Á¬¿‹ ‹Ù∑§‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ Ã◊Ê◊ ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ¬ÊÁ≈U¸ÿÙ¥ Ÿ •ÊœÊ Œ¡¸Ÿ ‚ •Áœ∑§ ∞‚ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù Á≈U∑§≈U ÁŒ∞ Õ, Á¡Ÿ ¬⁄U ’‹Êà∑§Ê⁄U ∑‘§ ◊Ê◊‹ Œ¡¸ Õ– ¡ÊÁ„⁄U „Ò, ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑§Ë ‚È⁄UˇÊÊ •ı⁄U •ÁS◊ÃÊ ∑§Ê ◊‚‹Ê ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ ‚ÈœÊ⁄U ‚ ÷Ë ¡È«∏Ê „Ò, Á¡‚ ¬⁄U äÿÊŸ ŒŸ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „Ò–

ÁflÁfl ∞fl¥ ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ø‹¥ª ∑§ı‡Ê‹ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸R§◊ ßãŒı⁄U– ÁfllÊÁÕ¸ÿÙ¥ ∑‘§ ÁS∑§‹ «√‹¬◊¥≈U ∑‘§ Á‹∞ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ‚÷Ë ÁflEÁfllÊ‹ÿ •ı⁄U ‡ÊÊ‚∑§Ëÿ Sfl‡ÊÊ‚Ë ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ ◊¥ ∑§ı‡Ê‹ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸R§◊ ø‹Ê∞ ¡Ê∞°ª– ©ëø Á‡ÊˇÊÊ Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ ∑§È‹¬Áà •ı⁄U ¬˝ÊøÊÿÙ¥¸ ∑§Ù ∑§ı‡Ê‹ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑‘§ Á‹∞ ŸÙ«‹ •Áœ∑§Ê⁄UË ÁŸÿÈQ§ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞ ª∞ „Ò¥– ∑§ı‡Ê‹ Áfl∑§Ê‚ ∑§Êÿ¸R§◊Ù¥ ∑‘§ ‚¥øÊ‹Ÿ ◊¥ wÆ „Ê߸ ª˝ÙÕ ‚ÄU≈U‚¸ ∞fl¥ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ◊„àfl¬Íáʸ ‚ÄU≈U⁄U ¡Ò‚

•äÿˇÊ •ı⁄U ©¬ÊäÿˇÊ ∑§Ê „ÙªÊ ÁŸflʸøŸ ßãŒı⁄U– ∑§‹ÄU≈U⁄U ∞fl¥ Á¡‹Ê ÁŸflʸøŸ •Áœ∑§Ê⁄UË üÊË •Ê∑§Ê‡Ê ÁòʬÊ∆Ë Ÿ •ÊªÊ◊Ë | ¡Ÿfl⁄UË,wÆvx ∑§Ù Á¡‹ ∑§Ë øÊ⁄UÙ¥ ∑§ÎÁ· ©¬¡ ◊Áá«ÿÙ¥ ∑§Ê ¬˝Õ◊ ‚ê◊‹Ÿ •Ê„Íà Á∑§ÿÊ „Ò– ß‚ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ∑§ÎÁ· ©¬¡ ◊á«Ë ∑‘§ •äÿˇÊ •ı⁄U ©¬ÊäÿˇÊ ∑§Ê øÈŸÊfl Á∑§ÿÊ ¡ÊÿªÊ– ∑§ÎÁ· ©¬¡ ◊á«Ë ߥ Œ ı⁄U ∑‘ § ‚ê◊ ‹ Ÿ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •Áœ∑§Ê⁄UË ⁄UÊ¡Sfl ߥŒı⁄U ∑§⁄U¥ª– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ÎÁ· ©¬¡ ◊á«Ë ªıÃ◊¬È⁄UÊ ∑‘§ ‚ê◊‹Ÿ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ Ã„‚Ë‹ŒÊ⁄U Œ¬Ê‹¬È⁄U ∑§⁄U¥ª– ß‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ÎÁ· ©¬¡ ◊á«Ë ◊„Í ∑‘§ ¬˝Õ◊ ‚ê◊‹Ÿ ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ Ã„‚Ë‹ŒÊ⁄U ◊„Í •ı⁄U ∑§ÎÁ· ©¬¡ ◊á«Ë ‚Ê¥fl⁄U ∑§Ë •äÿˇÊÃÊ •ŸÈÁfl÷ʪËÿ •Áœ∑§Ê⁄UË ⁄UÊ¡Sfl ‚Ê°fl⁄U ∑§⁄U¥ª–

efveÙeefcele keâjves keâer ceebie keâes ueskeâj Deeboesueve keâjWies cemšjkeâceea Fboewj~ veiej efveiece ceW 10 Je<e& hetJe& mes keâeÙe&jle cemšj keâce&ÛeeefjÙeeW keâes 1300 efjòeâ heo efjòeâ nesves kesâ yeeo Yeer efveÙeefcele veneR efkeâÙee pee jne nw Deewj ve ner mLeeF& efveÙeefcele ßeefcekeâ kesâ Jesleveceeve keâe Yegieleeve nes jne nw~ Fmeer keâes ueskeâj mebYeeie cemšj keâce&Ûeejer ÙetefveÙeve Deeboesueve keâer lewÙeejer keâj jner nw~ Gòeâ peevekeâejer mebYeeie cemšj keâce&Ûeejer ÙetefveÙeve kesâ DeOÙe#e DeesceØekeâeMe Keškesâ, jpeveerMe Mecee&, jeceDeJeleej hebJeej, efovesMe efmemeewefoÙee, efovesMe heeue ves Skeâ efJe%eefhle ceW osles ngS yeleeÙee efkeâ keâce&Ûeejer YeefJe<ÙeefveefOe Ùeespevee peveJejer 2011 mes keâšew$ee nesves kesâ yeeo Yeer Deepe lekeâ oes Je<eeX ceW jmeero Je Keelee vecyej Yeer veneR efceue mekeâe nw~ ßece vÙeeÙeeueÙe

kesâ Éeje Jeke&âMeehe Deewj peue Ùeb$eeueÙe efJeYeeie hej keâce&Ûeejer jepÙe yeercee Ùeespevee kesâ ØeeJeOeeveeW ceW JÙeehleer nesves kesâ yeeo Yeer SJeb kegâš mebKÙee DeeJebefšle nesves kesâ yeeo Deepe lekeâ cemšj keâce&ÛeeefjÙeeW keâes Gvekeâe efnleueeYe Øeehle veneR nes mekeâe nw Deewj Fueepe Yeer veneR nes hee jne nw~ ueieYeie 25 ßeefcekeâ efJeiele oes Je<eeX mes efoJebiele nes Ûegkesâ nQ efHeâj Yeer Deepe lekeâ yeercee keâe henÛeeve he$e veneR efoÙee~ jepÙeMeemeve kesâ efveoxMeeW kesâ Devegmeej 7 efoJeme keâe Deekeâefmcekeâ DeJekeâeMe SJeb 9 efove keâe meJewleefvekeâ DeJekeâeMe Yeer veneR efoÙee pee jne nw~ Deevoesueve ceW ceebie keâer peeSieer efkeâ ØelÙeskeâ ceen keâer 10 leejerKe kesâ hetJe& ØelÙeskeâ cemšj keâce&ÛeeefjÙeeW keâes yeQkeâ kesâ ceeOÙece mes Jesleve

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

efoÙee peeS~ efJeMes<e Yeòee SefjÙej meefnle efoueeÙee peeS~ "skesâoejer ØeLee Kelce keâer peeS Deewj ØelÙeskeâ cemšj keâce&Ûeejer keâes 10,000 ®heÙes Jesleve Øeehle nes Fve ceebieeW keâe ceebiehe$e DeeÙegòeâ Deewj ceneheewj keâes 17 efomecyej keâes efoÙee ieÙee efkeâvleg Deepe lekeâ efvejekeâjCe kesâ mebyebOe ceW keâesF& henue veneR nesves hej Deye Deeboesueve efkeâÙee peeSiee~ ÙetefveÙeve keâe Skeâ ØeefleefveefOe ceb[ue Fme mebyebOe ceW DeeÙegòeâ mes ÛeÛee& keâjsiee Deewj ØeMeemeve kesâ DemenÙeesie nesves hej mebYeeie DeeÙegòeâ SJeb ßeceeÙegòeâ keâeÙee&ueÙe hej Skeâ efove keâe Oejvee Deewj Gmekesâ he§eele efveiece keâeÙee&ueÙe hej peye lekeâ cemšj keâce&ÛeeefjÙeeW keâer mecemÙeeDeeW keâe efvejekeâjCe veneR efkeâÙee peelee Oejvee, ØeoMe&ve Deewj Deefveef§ele keâeueerve Oejvee, DemenÙeesie Deevoesueve SJeb ›eâefcekeâ YetKe nÌ[leeue keâer peeSieer~

∞ª˝Ù Á’¡Ÿ‚ ∞fl¥ »§Í« ¬˝Ù‚Á‚¥ª, ≈UÄU‚≈UÊß‹, •ÊÚ≈UÙ◊ÙÁ≈Ufl ∞fl¥ •ÊÚ≈UÙ ∑§ê¬ÙŸã≈U, „ÀÕ ∑‘§ÿ⁄U, •Ê߸ ≈UË ∞fl¥ •Ê߸.≈UË.∞‚. ◊Êßã‚ ∞fl¥ Á◊Ÿ⁄UÀ‚

™§¡Ê¸ S≈UË‹ ∞fl¥ ‚Ë◊¥≈U ßá«S≈˛Ë¡ •ÊÁŒ ∑‘§ ©¬ÿÙª ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞ ª∞ „Ò¥– ∑§Êÿ¸R§◊ ¬Íáʸ× ⁄UÙ¡ªÊ⁄U◊Í‹∑§ „ÙŸÊ øÊÁ„∞–

ßãŒı⁄U ‚¥÷ʪ ∑‘§ w~x ÿÊòÊË ∑§⁄U¥ª¥ Á‡Ê«Ë¸ ∑‘§ Œ‡Ê¸Ÿ ßãŒı⁄–U ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÃËÕ¸-Œ‡Ê¸Ÿ ÿÙ¡ŸÊ ◊¥ ßãŒı⁄U ‚¥÷ʪ ∑‘§ w~x ÿÊòÊË Á‡Ê«Ë¸ ∑§Ë ÿÊòÊÊ ∑§⁄U¥ª– •ÊªÊ◊Ë xv ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ù ÷٬ʋ ‚ Á‡Ê«Ë¸ ∑‘§ Á‹ÿ¥ Áfl‡Ê· ≈˛Ÿ ⁄UflÊŸÊ „٪˖ ßãŒı⁄U ‚¥÷ʪ ∑‘§ ÃËÕ¸-ÿÊòÊË πá«flÊ ∞fl¥ ’È⁄U„ÊŸ¬È⁄U S≈U‡ÊŸ ‚ ª¥Ã√ÿ ∑‘§ Á‹ÿ ⁄UflÊŸÊ „Ù¥ª– ÿ„ ≈˛Ÿ x ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù flʬ‚ •Ê∞ªË– ≈˛Ÿ ◊¥ ∑§È‹ ~}w ÃËÕ¸-ÿÊòÊË ¡Ê∞°ª– ≈˛Ÿ ◊¥ ßãŒı⁄U ‚¥÷ʪ ∑‘§ ’È⁄U„ÊŸ¬È⁄U ∑‘§ z{, πá«flÊ ∑‘§ ~} •ı⁄U π⁄UªÙŸ ∑‘§ vx~ ‚Á„à ÷٬ʋ Á¡‹ ∑‘§ v||, ⁄UÊ¡ª…∏ ∑‘§ vvz, ‚Ë„Ù⁄U ∑‘§ ~}, ÁflÁŒ‡ÊÊ ∑‘§ vÆ}, ⁄UÊÿ‚Ÿ ∑‘§ ~~, „هʥªÊ’ÊŒ ∑‘§ ~w, ÃËÕ¸-ÿÊòÊË ¡Ê∞°ª– ¬˝àÿ∑§ Á¡‹ ‚ •ŸÈ⁄UˇÊ∑§ ÷Ë ¡Ê∞°ª–

Sfl-∑§⁄U ÁŸœÊ¸⁄UáÊ „ÃÈ Áflfl⁄UáÊ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ∑§⁄UŸ ∑§Ë •flÁœ ◊¥ flÎÁh ßãŒı⁄–U {Æ ‹Êπ M§¬ÿ ‚ •Áœ∑§ flÊÁ·¸∑§ ≈UŸ¸ •Ùfl⁄U flÊ‹ √ÿfl‚Ê߸ÿÙ¥ ∑‘§ Á‹ÿ fl·¸ wÆvv-vw ∑‘§ Áflfl⁄UáÊ ¬òÊ •ÕflÊ ‚¥‡ÊÙÁœÃ Áflfl⁄UáÊ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ∑§⁄UŸ ∑§Ë •flÁœ ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ’…∏Ê∑§⁄U •ÊªÊ◊Ë w} »§⁄Ufl⁄UË wÆvx ∑§⁄U ŒË ªß¸ „Ò– ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË flÊÁáÊÁíÿ∑§ ∑§⁄U ∑‘§ •¬⁄U •ÊÿÈQ§ ¡.∞‚.ªÈ#Ê Ÿ ŒË– ¬˝Ê# ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ŸÈ‚Ê⁄U •’ {Æ ‹Êπ M§¬ÿ ‚ •Áœ∑§ flÊÁ·¸∑§ ≈UŸ¸ •Ùfl⁄U flÊ‹ √ÿfl‚ÊÿË •¬Ÿ fl·¸ wÆvvvw ∑§Ë øÊ⁄UÙ¥ ÁÃ◊Ê„Ë ∑‘§ Œÿ ∑§⁄U ∞fl¥ éÿÊ¡ ∑‘§ ‚ÊÕ Æ.z ¬˝ÁÇÊà ¬˝ÁÃ◊Ê„ •ÁÃÁ⁄UQ§ éÿÊ¡ ∑§Ê ÷ȪÃÊŸ ∑§⁄UÃ „È∞ •ÊªÊ◊Ë w} »§⁄Ufl⁄UË wÆvx ∑‘§ ¬Ífl¸ Áflfl⁄UáÊ ¬òÊ ¬˝SÃÈà ∑§⁄U ‡ÊÊ‚Ÿ mÊ⁄UÊ ¬˝ŒûÊ Sfl ∑§⁄U ÁŸœÊ¸⁄UáÊ ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ ∑§Ê ‹Ê÷ ©∆Ê ‚∑§Ã „Ò–


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

10

ieeueer kesâ yeeo Oecekeâer Deewj efHeâj Oegvekeâe

¬Œ∑§flË⁄U ¬„‹flÊŸÙ¢ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ߥŒı⁄U– ◊„E⁄U ◊¥ ‚ê¬ÛÊ ◊.¬˝. ∑‘§‚⁄UË ∑§È‡ÃË ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ߥŒı⁄U Á¡‹Ê ∑§È‡ÃË ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑‘§ãŒ˝ ø¥ŒŸªÈM§ √ÿÊÿÊ◊‡ÊÊ‹Ê ∑‘§ ©ŒËÿ◊ÊŸ ∞fl¥ ¬˝ÁÃ÷ʇÊÊ‹Ë ¬„‹flÊŸÙ¥ ∑§Ê ◊.¬˝. ∑‘§‚⁄UË ∑§Ê ÁπÃÊ’ ∞fl¥ ŸªŒ ⁄UÊÁ‡Ê ¡Ëß ¬⁄U √ÿÊÿÊ◊‡ÊÊ‹Ê ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ‚ê◊ÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ߥŒı⁄U ∑‘§‚⁄UË ⁄U◊‡Ê ÿÊŒfl, ⁄UÊ¡ãŒ˝ Á◊üÊÊ, ◊ÈÛÊÊ‹Ê‹ ÿÊŒfl, ŸÊ⁄UÊÿáÊÁ‚¥„ ÃÕÊ ‹ˇ◊áÊÁ‚¥„ fl⁄UÁ∑§ÿÊ mÊ⁄UÊ „Ê⁄U »Í‹ Sflʪà ∑§⁄U ∞fl¥ ŸªŒ ߟÊ◊ Œ∑§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–

Fvoewj~ efJeJeeo kesâ oewjeve ceesleer leyesuee ceW DeekeâeMe efhelee Gòece megiebOeer efveJeemeer ceesleer leyesuee keâes meerheer MesKej veiej kesâ kegâÚ ÙegJekeâeW ves Deekeâj heerš efoÙee~ DeekeâeMe ves hegefueme jeJepeer yeepeej ceW efMekeâeÙele keâer efkeâ Jen Ûesnjs mes Fve ÛeejeW ueesieeW keâes henÛeevelee nw uesefkeâve veece veneR peevelee~ JeneR YebJejkegâDee Leevee #es$e kesâ jengue ieebOeer Ûeewjene hej melÙesvõ efhelee nefjefmebn efveJeemeer Skeâlee veiej keâes jefHeâkeâ Deewj Gmekesâ meeefLeÙeeW ves heerš efoÙee Deewj ieeefueÙeeb oskeâj OecekeâeÙee Deueie~ JeneR ceunejiebpe Leevee #es$e ceW censMe efhelee ieesefJevo veejeÙeCe Je meboerhe GHe&â yeyeefueÙee Deewj Gmekesâ meeefLeÙeeW

ves Iej ceW Iegmekeâj heerše Deewj ieeefueÙeeb osles ngS peevemes GÌ[e osves keâer Oecekeâer os [eueer~ JeneR Sjes[^ce Leevee #es$e kesâ iebiee veiej ceW oes he#eeW ceW efJeJeeo ngDee Deewj oesveeW Deesj mes Skeâ otmejs keâes heerše ieÙee~ henues efJeveeso efhelee

jeOeeefkeâMeve efveJeemeer iebiee veiej keâes keâefheue, DeeMeer<e Deewj keâceuesMe ves ketâškeâj OecekeâeÙee~ efhešeF& mes #egyOe efJeveeso yeeieesje ves keâefheue efhelee Depeg&ve hebJeej efveJeemeer heefjnej keâeueesveer keâes pecekeâj Oegvekeâe~ JeneR ue#ceeryeeF& veiej

DeMueerue FMeejeW keâe efJejesOe efkeâÙee lees OecekeâeÙee Fboewj~ jeJepeeryeepeej Leevee Devleie&le petveer Fboewj ceW jnves Jeeueer Debpevee efhelee megjMs e ves efMekeâeÙele keâer efkeâ peiepeerJeve jece veiej ieeÌ[e] r Deñe ceW jnves Jeeuee meewjYe efhelee efJe<Ceg Jecee& ves DeMueerue FMeejs efkeâS, efpemekeâe efJejesOe ÙegJeleer ves efkeâÙee lees Deejesheer ves ieeefueÙeeb oer Je peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~ hegeuf eme jeJepeeryeepeej ves Debpevee keâer efMekeâeÙele hej Deejesheer kesâ efKeueeHeâ ØekeâjCe ope& keâj efueÙee~

ueehejJeenerhetJe&keâ Jeenve Ûeueeles ngS škeäkeâj ceejer ‚flÊ÷ÊflË ’¥œÈ•Ù¥ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ ߥŒı⁄U– •ª˝‚Ÿ ‚هʋ ªÈ˝¬ mÊ⁄UÊ •¬Ÿ ⁄U¡Ã ¡ÿ¥ÃË ¬Á⁄Uøÿ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ‚„ÿÙª ŒŸ flÊ‹ ‚flÊ÷ÊflË ’¥œÈ•Ù¥ ∑§Ê ‚ê◊ÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ªÙ⁄UÊ∑§È¥« ⁄UÊ◊mÊ⁄UÊ ∑‘§ ‚¥Ã ¬˝fl⁄U •◊ÎÃ⁄UÊ◊ ⁄UÊ◊F„Ë ∑‘§ ‚ÊÁŸäÿ, ∑Ò§‹Ê‡Ê Áfl¡ÿflªË¸ÿ, ⁄UÊ¡‡Ê ø‹Êflà ∞fl¥ ◊ÈÛÊÊ‹Ê‹ ªª¸ ∑‘§ •ÊÁÃâÿ ◊¥ ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U Á¬¿‹ ∑§ß¸ fl·Ù¥¸ ‚ ¬Á⁄Uøÿ ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ •Ê∞ ◊„◊ÊŸÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ SflÊÁŒC ÷Ù¡Ÿ ‚flÊ, ‚¥ÈŒ⁄U •ÊflÊ‚ √ÿflSÕÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ’Ê‹Á∑§‡ÊŸ ‚¥¡ÿ •ª˝flÊ‹, ‚È‚Áí¡Ã ‡ÊÊÁ◊ÿÊŸÊ ’ŸÊŸ flÊ‹ •Ê‡ÊË· •ª˝flÊ‹ ∞fl¥ ◊ŸË·Ê Á‚¥ªÊ¬È⁄U ◊¥ ÷Ê⁄UÃË øÊ∑§’Ê‹ ≈UË◊ Ÿ ߥŒı⁄U ∞fl¥ •ª˝flÊ‹ ‚◊Ê¡ ∑§Ê ŸÊ◊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ •Ê‡ÊË· ªÈ#Ê ∑§Ù ¬˝‡ÊÁSà ¬òÊ •ı⁄U S◊ÎÁà Áøã„ Œ∑§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ‚¥SÕÊ ∑‘§ ⁄UÊ¡‡Ê ªª¸, ‚¥¡ÿ ◊¥ª‹, Á‡Êfl Á¡¥Œ‹, ªÙÁfl¥Œ Á‚¥ÉÊ‹, ÁflŸÙŒ ªÙÿ‹, ⁄UÊ¡‡Ê •ª˝flÊ‹, ¬ÈM§·ÙûÊ◊ •ª˝flÊ‹, ¡ªŒË‡Ê ’¥‚‹, Á«¥¬‹ •ª˝flÊ‹, •¥Á∑§ÃÊ Á‚¥ÉÊ‹ Ÿ Sflʪà Á∑§ÿÊ– ‚¥øÊ‹Ÿ ¬˝ÊøË ªª¸ Á∑§ÿÊ •ı⁄U ªÙÁfl㌠Á‚¥ÉÊ‹ Ÿ •Ê÷Ê⁄U ◊ÊŸÊ–

«ÊÚ. ßS◊Ê߸‹ fl» Ê ‡Ê„⁄U ◊¥ ߥŒı⁄U– «ÊÚ. ßS◊Ê߸‹ fl»∏Ê •Ê¡ ∑§ß¸ ∑§Êÿ¸R§◊Ù¥ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù¥ª– flÙ ‚ÈÛÊË fl‹»‘§ÿ⁄U ∑§◊≈UË ∑‘§ ¬˝Ùª˝Ê◊ ∞íÿÈ∑‘§‡ÊŸ‹ ◊Ë≈U ◊¥ ‡Ê„⁄U ∑‘§ Á‡ÊˇÊÊÁflŒÙ¥ ‚ Á◊‹¥ª– ß‚◊¥ ŒÙ ‚ı ‚ íÿÊŒÊ S∑§Í‹ ‡ÊÊÁ◊‹ ⁄U„¥ª– «ÊÚ. ßS◊Ê߸‹ fl»∏Ê ◊ÙÁ≈Ufl‡ÊŸ‹ S¬Ë∑§⁄U, ‚Êÿ∑§Ù‹ÊÚÁ¡S≈U „Ò¥– ©Ÿ∑‘§ ‚Á◊ŸÊ⁄U Á‚¥ªÊ¬È⁄U, ◊‹Á‡ÊÿÊ, ‚©ŒË •⁄U’ ‚Á„à ∑§ß¸ Œ‡ÊÙ¥ ◊¥ ÁflÅÿÊà „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§ß¸ Áfl·ÿÙ¥ ¬⁄U wv Á∑§ÃÊ’¥ •‹ª-•‹ª ÷Ê·Ê•Ù¥ ◊¥ Á‹πË „Ò¥–

◊ÈÁS‹◊Ù¥ Ÿ ŒË üÊhÊ¥¡Á‹

Fboewj~ hešsue efyeÇpe kesâ Thej efmeÙeeiebpe hej meueceeve efhelee meueerce efveJeemeer oewueleiebpe keâes efmešer Jesve Sceheer-09 šer 4472 kesâ Ûeeuekeâ leLee Meem$eer ceekexâš keâer ieueer Mecee& ÛeeÙe kesâ heeme MeefueÛevõ efhelee ceYes ueeueheekeâ efveJeemeer veboyeeie keâeueesveer keâes yeeFkeâ Sceheer-09 peerS 0335 SJeb [erDeejheer ueeFve efMeJe cebefoj kesâ heeme efjlesMe efhelee mebpeÙe efveJeemeer efJepeÙe veiej keâes yeeFkeâ Sceheer-09 Scepes[ 1020 kesâ Ûeeuekeâ JeneR yeerSmeSveSue Dee@efHeâme kesâ meeceves heeke&â jesÌ[ hej efpelesvõ efhelee jCeÚesÌ[ efveJeemeer DeefnuÙee veiej mkeâerce veb. 51 keâes Dee@šes efjkeäMee Sceheer-09 šer 3466 kesâ Ûeeuekeâ Fmeer Øekeâej Ûevõueeskeâ Ûeewjene hej MecYetefmebn efhelee ieesheeueefmebn efveJeemeer Meerleueveiej keâes

pegDeejer OejeS

Fboewj~ KegÌ[wue hegefueme ves ceefncee hesš^esue heche kesâ heeme mebpet, Oecexvõ, Deefveue Deewj IeveMÙeece keâes pegDee Kesueles vekeâoer Je leeMe-heòeeW meefnle OejoyeesÛee~ hegefueme ves DeejesefheÙeeW kesâ efKeueeHeâ pegDee Skeäš kesâ lenle keâej&JeeF& keâer~

Jesve ceW leesÌ[HeâesÌ[ ceÛeeF&

ߥŒı⁄U– ÷Ê⁄UÃËÿ ◊ÈÁS‹◊ ∞∑§ÃÊ ◊¥ø ∑‘§ ‚¥ÿÙ¡∑§ •∑§’⁄U •„◊Œ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ŒÊÁ◊ŸË ∑‘§ ÁŸœŸ ¬⁄U Œı‹Ãª¥¡ ◊¥ ‡ÊÙ∑§‚÷Ê „È߸– ‚÷Ê ◊¥ ◊ÈÁS‹◊ ◊¥ø Ÿ üÊhÊ¥¡Á‹ ŒË– ‚߸Œ ÷Ê߸ ¬ÊŸflÊ‹, ÁŸÿÊ¡ÈgËŸ •¥‚Ê⁄UË, πÈ¡Ê◊Ê ÷Ê߸ ¬Ë∆flÊ‹Ê, ÿÈ‚È» ¬∆ÊŸ, „Ê¡Ë ‡Ê∑§Ë‹ ‡Êʌʒ, ‡ÊÊ∑§Ë⁄U ÷Ê߸, ß◊⁄UÊŸ ‚ÙŸË ◊ı¡ÍŒ Õ–

Fboewj~ hejosMeerhegje #es$e ceW keâue jele De%eele yeoceeMeeW ves Skeâ Jesve ceW lees[Ì Heâes[Ì ceÛee [eueer Deewj Yeeie efvekeâues~ hegeuf eme ves ceeceuee ope& keâj peebÛe Meg¤ keâer~

∑Ò§¥«‹ ◊Êø¸

Fboewj~ ieewlecehegje Leevee Devleie&le meeJe&peefvekeâ mLeeve hej peerlet efhelee peieoerMe, efkeâMeesj efhelee ceebieerueeue oesveeW efveJeemeer iegpe&j ceesnuuee PeieÌ[ jns Les~ hegefueme ieewlecehegje ves oesveeW kesâ efKeueeHeâ ceeceuee ope& efkeâÙee~

ߥŒı⁄U– flÁ⁄UD ŸÊªÁ⁄U∑§ ◊Ã‹ÊŸË ªÊ«¸Ÿ ∑‘§ •äÿˇÊ ⁄UÊ◊’Ê’Í •ª˝flÊ‹ ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ∑Ò§¥«‹ ◊Êø¸ ÁŸ∑§Ê‹Ê ªÿÊ– ß‚◊¥ ‚àÿŸÊ⁄UÊÿáÊ π¥«‹flÊ‹, ¬˝Ù»‘§‚⁄U •√fl‹, ¬Ë. •Ê„Í¡Ê, œŸË⁄UÊ◊ ⁄UÊÿ, ‡Ê◊ʸ ¡Ë, ◊Ã‹ÊŸË ¡Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „È∞–

‚¥Ã ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ÷Ë üÊhÊ¥¡Á‹ ߥŒı⁄U– Á’¡Ê‚Ÿ ⁄UÙ« ÁSÕà •π¥« œÊ◊ •ÊüÊ◊ ¬⁄U ø‹ ⁄U„ •.÷Ê. •π¥« flŒÊ¥Ã ‚¥Ã ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ SflÊ◊Ë ¬⁄U◊ÊŸ¥Œ Áª⁄UË ◊„Ê⁄UÊ¡ ∑‘§ ‚ÊÁŸäÿ ◊¥ ©Ÿ∑‘§ ¬˝fløŸÙ¥ ∑‘§ ¬Ífl¸ ‚÷Ë ‚¥ÃÙ¥ fl ‚Ò∑§«∏Ù¥ ÷Q§Ù¥ Ÿ ŒÙ Á◊Ÿ≈U ∑§Ê ◊ıŸ œÊ⁄UáÊ ∑§⁄U ªÒ¥ª⁄U¬ ∑§Ê Á‡Ê∑§Ê⁄U ÿÈflÃË ŒÊÁ◊ŸË ∑§Ë ◊ÎàÿÈ ¬⁄U üÊhÊ¥¡Á‹ ŒË– ÁflœÊÿ∑§ ‚ÈŒ‡Ê¸Ÿ ªÈ#Ê, ¬¥. ∑§Î¬Ê‡Ê¥∑§⁄U ‡ÊÈÄU‹Ê, ŒflÊ‚ ∑‘§ ◊ÛÊÍ‹Ê‹ ªª¸, SflM§¬ ◊ÕÈ⁄UÊflÊ‹Ê, ŒË¬∑§ ‡Ê◊ʸ, ∑§◊‹‡Ê π¥«‹flÊ‹, ¬˝∑§Ê‡Ê ÃÙ◊⁄U Ÿ ÷Ë ∑§ß¸ ‚¥ª∆ŸÙ¥ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ üÊhÊ¥¡Á‹ Œ∑§⁄U ◊ıŸ ⁄UπÊ–

¬Ê¥ø ÁŒŸË ◊„ÊÿôÊ ß¥Œı⁄U– wx ‚ w| ¡Ÿfl⁄UË Ã∑§ ‚ʥ߸ œÊ◊ ‚flÊ ‚Á◊Áà Á’øı‹Ë ◊ŒÊ¸ŸÊ ◊„ÊÿôÊ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò– ◊„ÊÿôÊ ∑‘§ •ÊÿÙ¡∑§ ÃÕÊ ‚¥ÿÙ¡∑§ ¬Ífl¸ ◊¥òÊË ⁄UÊ◊E⁄U ¬≈U‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‡ÊÈM§•Êà ’Ê’Ê ∑§Ë ¬Ê‹∑§Ë ÃÕÊ ∑§‹‡Ê ÿÊòÊÊ ÁŸ∑§Ê‹∑§⁄U wx ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù „٪˖ xÆ ÁŒ‚ê’⁄U ∑§Ù ‚È’„ ~ ’¡ äfl¡Ê⁄UÙ„áÊ „٪ʖ ◊„ÊÿôÊ ¬¥. Á¡ÃãŒ˝ ŒÈ’ (’’‹Í) „ÊÃÙŒ flÊ‹ ∑‘§ ‚ÊÁŸäÿ ◊¥ „٪ʖ efšefHeâve heešea-ceneveiej JewMÙe meceepe keâe heeefjJeeefjkeâ efceueve meceejesn SJeb efšefHeâve heešea heerheuÙeeheeuee jerpeveue heeke&â ceW oeshenj 1 yepes mes~ mvesn efceueve -ßeer ienesF& JewMÙe meceepe keâe mvesn efceueve meceejesn veJeueKee $e+legjepe iee[&ve hej oeshenj 3 yepes mes~ efJeÛeej iees‰er -ueesefnÙee efJeÛeej cebÛe Éeje efJeÛeej iees‰er keâe DeeÙeespeve celeueeveer iee[&ve meYeeie=n ceW Meece 5 yepes mes~ ef c eueve meceejes n SJeb DeVeket â š -KeC[s u eJeeue yeÇ e ÿeCe meceepe keâer meb m Lee ceeueJe KeC[ue ef J eØe meceepe MeeKee ] k eâe ef c eueve meceejes n SJeb DeVeket â š cenes l meJe DeVehet C ee& jes [ Éejkeâe iee[& v e ceW Meece 6yepes mes ~

ÙegJekeâeW hej ØekeâjCe

Mejeye peyle

Fvoewj~ Sjes [ ^ c e heg e f u eme ves DeejeOevee veiej efMeJe cebeof j mes 38 keäJeeš&j osMeer Mejeye kesâ meeLe megjvs õ efhelee kesâ.kesâ. efyeueeJeefoÙee keâes yevoer yeveeÙee~ hegeuf eme ves Deejesheer kesâ efKeueeHeâ Deeyekeâejer Skeäš kesâ lenle keâej&JeeF& keâer~

Jevee& keâej Sceheer-09 šer 6397 Fmeer lejn meepeve veiej jesÌ[ hej DeMeeskeâ efhelee efpeÙeeueeue keâes DeeÙeMej Sceheer-09 kesâmeer 6261 kesâ Ûeeuekeâ GOej jepeer J e ieeb O eer Ûeew j ene hej cetueÛevõ efhelee nefjjece meent efveJeemeer efJepeÙeveiej keâes ceefnvõe Sceheer-09 Sueheer 5786 kesâ Ûeeuekeâ SJeb yeÌ[e

ieCeheefle Ûeewjene hej jefJevõ efhelee yeeyetjeJe efveJeemeer heerLecehegj efpeuee Oeej keâes Dee]ÙeMej Sceheer-09 peerSHeâ 3444 kesâ Ûeeuekeâ leLee kesâš jesÌ[ hej yeyeuet efhelee jece efJeueeme efveJeemeer Éejkeâehegjer keâes [chej Sceheer-09 peerSHeâ 6462 kesâ Ûeeuekeâ ves škeäkeâj ceejkeâj ÛeeWš hengbÛeeF&~

meÌ[keâ neomeeW ceW oes keâer ceewle

Fb o ew j ~ ef k eâMeveieb p e Leevee Devleie& l e jces M e ef h elee heg ® <ees ò ece (22) ef v eJeemeer peJeenj veiej os J eeme keâes IeeÙeue DeJemLee ceW kes â [er k es â Ùej Demheleeue ceW oeef K eue ef k eâÙee ieÙee, peneb Gvekeâer Fueepe kes â oew j eve ce= l Ùeg nes ieF& ~ JeneR ef m ecejes u e Leevee Devleie& l e Yeeveyej[ Leevee meveeJeo ceW jnves Jeeueer ceOeg y eeF& heef l e met j peceue (35) keâes Yeer meÌ [ keâ og I e& š vee nes v es hej ieg p e& j Demheleeue ceW oeef K eue ef k eâÙee,peneb Gvekeâer Yeer GheÛeej kes â oew j eve ceew l e nes ieF& ~

efJeefnhe veslee keâes ieesueer ceejer yeerÛe ceW DeeF& helveer keâer nlÙee

KeeÛejeso~ peceerve efJeJeeo kesâ Ûeueles Ûeej ueesieeW ves efJeefnhe veslee keâes ieesueer ceejkeâj IeeÙeue keâj efoÙee Deewj yeerÛeyeÛeeJe ceW DeeF& helveer hej Oeejoej nefLeÙeej mes nceueekeâj Gmes ceewle kesâ Ieeš Gleej efoÙee~ efJeefnhe veslee keâe Deheveer yegDee kesâ ueÌ[keâeW kesâ meeLe peceerve keâe efJeJeeo Ûeuee Dee jne nw~ KeeÛejeso Leevee ØeYeejer Ùet.kesâ. efleJeejer kesâ Devegmeej Iešvee megyen Ûeej yepes keâer nw, peye efJeefnhe kesâ veiej ceneceb$eer jekesâMe Mecee& Iej hej Les leYeer Gvekeâer yegDee kesâ ueÌ[kesâ jekesâMe Deewj jepesMe Deheves oes meeefLeÙeeW kesâ meeLe Ùeneb hengÛb es Deewj GvnW ieesueer ceej oer~ ieesueer jekesâMe Mecee& kesâ neLe ceW ueieer~ ieesueer keâer DeeJeepe megvekeâj Gvekeâer helveer jwveeyeeF& yeerÛeyeÛeeJe ceW DeeF& lees Deejesehf eÙeeW ves Oeejoej nefLeÙeej mes nceuee keâj efoÙee efpememes jwveeyeeF& keâer ceewkesâ hej ner ceewle nes ieF&~

Ûeesjer -Fvoewj~ YebJejkegâDee Leevee #es$e kesâ vesceeJej jesÌ[ megefJeefOe hesš^esue

heche kesâ meceerhe ueuueve Øemeeo efhelee yeueosJe efveJeemeer meebF& veiej cetmeeKesÌ[er keâe š^keâ KeÌ[e ngDee Lee~ š^keâ keâer eflejheeue keâeškeâj 40 ie"eve keâheÌ[s keâer De%eele Ûeesj Ûegjekeâj jHetâÛekeäkeâj nesieS~ JeneR mebÙeesefieleeiebpe Leevee #es$e kesâ peieoerMehegj DepeÙeyeeie ceW jnves Jeeues megefveue efhelee Úesšsueeue kesâ Iej keâe leeuee leesÌ[keâj De%eele Ûeesj meesves-Ûeeboer kesâ pesJejele Deewj vekeâoer meefnle npeejeW keâe meeceeve Ûegje ues ieS~

nefLeÙeejyeepe OejeÙee

Fvoewj~ jeJepeer yeepeej hegefueme ves kegâceeJelehegje Deece jesÌ[ hej Úgje ueskeâj Ietce jns meewjYe efhelee efJe<Ceg Jecee& efveJeemeer peiepeerJeve jece veiej ieeÌ[er Deñe keâes Deecme& Skeäš ceW yevoer yeveeÙee~

Ÿ∞ ‚Ê‹ ◊¥ •¡◊⁄U ¡Ê∞¥ªË ¬Ê¥ø ‚ı ◊Á„‹Ê∞¥ ߥŒı⁄U– ø¥ŒŸ Ÿª⁄U ∑§Ë ¬Ê¥ø ‚ı ◊Á„‹Ê∞¥ Ÿ∞ ‚Ê‹ ◊¥ •¡◊⁄U Œ⁄UªÊ„ ∑§Ë Á¡ÿÊ⁄Uà ∑§⁄U¥ªË– ‚¥SÕÊ ‚ΡŸ ∑‘§ ’ÒŸ⁄U Ë ¬Ê¥ø ‚ı ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑§Ê ∑§ÊÁ»‹Ê y ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ù •¡◊⁄U ∑‘§ Á‹∞ ⁄U‹fl S≈U‡ÊŸ ‚ ⁄UflÊŸÊ „٪ʖ •äÿˇÊ ∑§◊‹‡Ê π¥«‹flÊ‹ •ı⁄U ◊Á„‹Ê ‚¥ÿÙÁ¡∑§Ê ÃŸÈ¡Ê π¥«‹flÊ‹ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ø¥ŒŸ Ÿª⁄U ◊¥ ∞∑§ ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ •¡◊⁄U ¡ÊŸ flÊ‹Ë ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑§Ù ÁflSÃÊ⁄U ¬Ífl¸∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ªß¸– ˇÊòÊËÿ ¬Ê·¸Œ ⁄U»Ë∑§ πÊŸ ∑§Ë ◊ı¡ÍŒªË ◊¥ ⁄UÁ¡S≈˛‡ÊŸ ∑§Ê«¸ ’Ê¥≈U ª∞– ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ Ÿ’Ë ÷Ê߸, ‡Ê»Ë ÷Ê߸, ◊Ù. ‡ÊÊ„’ÈgËŸ, ß∑§’Ê‹ ÷Ê߸ ŒÍœ flÊ‹ •éŒÈ‹ ∑§⁄UË◊, •ÿÊ¡ πÊŸ, ◊Ù. ‡Ê⁄UË», ‡Ê„¡ÊŒ ÷Ê߸, ⁄U»Ë∑§ ∑§È⁄U‡ÊË ‚Á„à ‚Ò∑§«∏Ù¥ ‹Ùª ◊ı¡ÍŒ Õ– ‚¥øÊ‹Ÿ ß◊⁄UÊŸ Áπ‹¡Ë Ÿ Á∑§ÿÊ •ı⁄U •Ê÷Ê⁄U ‚¥¡ÿ ÷Êfl‚Ê⁄U Ÿ ◊ÊŸÊ–

Deveepe ceb[er ceW megefveue efhelee keâvekeâceue keâemeueerJeeue efveJeemeer keâeueeveer veiej keâes peJeenjueeue cegkeâeoce ncceeue ves heerškeâj OecekeâeÙeeDeewj ieeefueÙeeb Deueie yekeâer~ meebJesj Leevee #es$e kesâ Depeveeso leeueeye kesâ meceerhe efJeveeso efhelee ceebieerueeue keâes censMe efhelee jecesÕej ves ieeefueÙeeb osles ngS OecekeâeÙee Deewj heerše~ JeneR efkeâMeveiebpe Leevee #es$e ceW yeõer efhelee ieyyet Yeerue keâes hehhet efhelee jcesMe Ûebõ ves ketâše~ JeneR YebJejkegâDee Leevee #es$e kesâ Keb[Jee jesÌ[ meoieg® mketâue kesâ meceerhe De%eele Ûeej ueÌ[keâeW ves DeeMeer<e efhelee megYee<e efveJeemeer Keb[Jee jesÌ[ efuecyeesoer keâes pecekeâj heerše~

ceefnueeDeeW mes efJeJeeo

Fvoewj~ mebÙeesefieleeiebpe Leevee #es$e kesâ efHeâjoesme veiej ceW jnves Jeeueer meeefnoe yeer heefle cegMleekeâ Keeve mes MenveJeepe yeer SJeb Deeflekeâ keâe ueÌ[keâe Deewj Deeefmece keâer ueÌ[keâer ves efJeJeeo keâjles ngS meeefnoe keâes Oecekeâer oer Deewj leerveeW ves efJeJeeo yeÌ{e lees meeefnoe keâes Oegvekeâ efoÙee~ pecekeâj ngF& efhešeF& kesâ yeeo meeefnoe mebÙeesefieleeiebpe Leevee hengbÛeer peneb Gmekeâer efMekeâeÙele hej oes ceefnuee meefnle Skeâ heg®<e kesâ efKeueeHeâ ceeceuee ope& keâj efueÙee~ JeneR ef#eØee Leevee #es$e ceW ceveeryeeF& heefle IeveMÙeece keâes jeceye#e efhelee keâvnwÙeeueeue ves ieeefueÙeeb osles ngS peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer Deewj efJeJeeo keâj hebiee KeÌ[e efkeâÙee~

leesÌ[HeâesÌ[ ceW Hebâmee

Fvoewj~ mebÙeesefieleeiebpe Leevee #es$e kesâ jleueece keâes"er Deesejf Svšue SbMÙeesjmW e iesmš neGme kesâ meeceves efJeJeeo kesâoewjeve vejsvõ efhelee ieesheeue efveJeemeer mkeâerce veb. 54 keâes ßeerjece efhelee Yejle Deewj Skeâ DevÙe meeLeer ves efceuekeâj ieeefueÙeeb yekeâles ngS OecekeâeÙee Deewj peeve mes ceejves keâer Oecekeâer osles ngS vejsvõ kesâ Ùeneb pecekeâj leesÌ[HeâesÌ[ keâj oer~ hegefueme mebÙeesefieleeiebpe ceW vejsvõ ves efMekeâeÙele keâer lees hegefueme ves Iegmekeâj leesÌ[HeâesÌ[ keâjves meefnle leerve OeejeDeeW ceW Oeerjpe Deewj Gmekesâ meeLeer kesâ efKeueeHeâ ceeceuee ope& keâj efueÙee~

Ûeej kesâ Ûeej yeesu[ efoiiepeeW keâer efieefuueÙeeb efyeKesj oer

ÛewVeF&~ Yeejle Deewj heeefkeâmleeve kesâ yeerÛe henuee Skeâ efoJemeerÙe cewÛe yeeefjMe kesâ keâejCe osjer mes Meg¤ ngDee~ heeefkeâmleeve ves šeme peerlekeâj Yeejle keâes yeuuesyeepeer keâ vÙeewlee efoÙee~ efheÛe ceW veceer keâe HeâeÙeoe heeefkeâmleeveer ieWoyeepeeW ves G"eÙee Deewj Yeejle kesâ Ûeej efoiiepe yeuuesyeepeeW keâes efieveleer kesâ mkeâesj hej yeesu[ keâj hewJesefueÙeve Yespe efoÙee~ meyemes henues menJeeie4, iebYeerj 8, efJeješ keâesnueer 0 Deewj ÙegJejepeefmebn 2 jve yeveekeâj hewJesefueÙeve ueewš ieS~ pegvewo Keeve ves Ieelekeâ ieWoyeepeer keâjles ngS menJeeie, keâesnueer Deewj ÙegJejepe keâes yeesu[ efkeâÙee~ peyeefkeâ iebYeerj kesâ [b[s FjHeâeve ves GKeeÌ[s~ meceeÛeej efueKes peeves lekeâ Yeejle ves 4 efJekesâš kesâ vegkeâmeeve hej 8 DeesJej ceW 24 jve yevee efueS Les~ efJekesâš hej jesefnle Mecee& Deewj jwvee peces ngS nQ~ cewÛe yeeefjMe kesâ keâejCe osjer mes Meg¤ ngDee~ efpemekeâe HeâeÙeoe heekeâ ieWoyeepeeW ves Yejhetj G"eÙee~ Deepe kesâ cewÛe ceW šer-20 kesâ meueeceer yeuuesyeepe jns DeeEpekeäÙe jneCes kesâ mLeeve hej Jeerjsvõ menJeeie keâes Debeflece 11 ceW peien oer ieF& Leer~


ߢŒı⁄U Á‚≈UË ’ŸÊ⁄U‚ ∑‘§ ’Ëø „È•Ê Á¡‚◊¥ ÷٬ʋ ≈UË◊ Ÿ ¬„‹ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§⁄UÃ „È∞ ◊ÙÁ„à ∑§Ë ÃÍ»ÊŸË wy ⁄UŸÙ ∑§Ë ◊g ‚ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà •Ùfl⁄UÙ¥ ◊¥ vvÆ ⁄UŸÙ ∑§Ê Áfl·Ê‹ S∑§Ù⁄U π«Ê Á∑§ÿÊ, Á¡‚∑‘§ ¡flÊ’ ◊ ’ŸÊ⁄U‚ ∑§Ë ¬Í⁄UË ≈UË◊ ∑‘§fl‹ }w ⁄UŸ „Ë ¡È≈UÊ ¬Ê߸– ÷٬ʋ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ‚flʸÁœ∑§ x Áfl∑‘§≈U Ã¡ ª¥Œ ’Ê¡ •⁄U’Ê¡ Ÿ ¤Ê≈U∑‘§– S¬œÊ¸ ∑§Ê ÃË‚⁄UÊ ◊È∑§Ê’‹Ê ø¥«Ëª… ÁflM§äŒ Á÷‹Ê߸ ∑‘§ ◊äÿ π‹Ê ªÿÊ Á¡‚◊¥ Á÷‹Ê߸ Ÿ ¬„‹ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§⁄UÃ „È∞ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà •ÊÚfl⁄UÙ ◊¥ ÿ·Ê¥∑§ ∑‘§ w~ ⁄UŸÙ ∑§Ë ◊g ‚ vÆÆ ⁄UŸÙ ∑§Ê S∑§Ù⁄U π«Ê Á∑§ÿÊ Á¡‚∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ø¥«Ëª… Ÿ œÈ•ÊœÊ⁄U ’Ñ’Ê¡Ë ∑§Ê ¬˝Œ·¸Ÿ ∑§⁄UÃ „È∞ •¥Á∑§Ã-yz ∞fl¥ ÁŒ¬∑§-xz ⁄UŸÙ

Fboewj~ iele efoveeW cegbyeF& ceW ngF& je°^erÙe veewkeâeÙeeve mheOee& ceW ce.Øe. keâer Skeâlee ÙeeoJe ves mJeCe& heokeâ Deheves veece efkeâÙee~ Skeâlee ves Ùen meHeâuelee uesmej 4.7 yeeefuekeâe Jeie& kesâ FJeWš cebs peerlee Jen Ùen heokeâ neefmeue keâjves Jeeueer Skeâcee$e efKeueeÌ[er nw~ Skeâlee keâes meebmeo ØesceÛebo iegñÒ, efJeOeeÙekeâ keâuhevee hee¤ueskeâj, Kesue mebÛeeuekeâ Mewuesvõ ßeerJeemleJe, Ghe mebÛeeuekeâ efJeveeso cenepeve, cegkesâMe ÙeeoJe ves yeOeeF& oer~ Skeâlee henues Yeer keâF& Debleje&°^erÙe Deewj je°^erÙe mheOee&DeeW ceW meHeâuelee Deefpe&le keâj Ûegkeâer nw~ Skeâlee ceefnohegj efveJeemeer Depeg&ve DeJee[ea efiejOeejerueeue ÙeeoJe keâer heg$eer nw~ Skeâlee Yeesheeue ceW ]Kesue SJeb ÙegJee keâuÙeeCe efJeYeeie Éeje mebÛeeefuele veewkeâeÙeeve ØeefMe#eCe keWâõ hej ØeefMe#eCe Øeehle keâjleer nw~ ∑§Ë ◊g ‚ ‹ˇÿ ∑§Ù { Áfl∑‘§≈U ‡Ê· ⁄U„Ã ¬˝Ê# ∑§⁄U Á‹ÿÊ– ◊ÒøÙ¥ ∑§ ºı⁄UÊŸ ¬˝flËáÊ ∑§Ê‚‹ËflÊ‹ ∞fl¥ ‚¥¡ÿ ‚ÙŸË ∞fl¥ ŒÙ¬„⁄U ∑‘§ ‚òÊ ◊¥ flÊ‚ÍŒfl ⁄UÊfl‹

Ÿ ≈UË◊Ù ‚ ¬Á⁄Uøÿ ¬˝Ê# Á∑§ÿÊ – ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ‚¥SÕÊ ∑‘§ øÿ⁄U◊Ÿ ∞‚.∞Ÿ ‡Ê◊ʸ, ÿÙª· ‡Ê◊ʸ, ¬˝Ù. ‚ÃË· ø≈U≈UË ∞fl¥ •‹¥∑§Ê⁄U ⁄UÊÿ∑§flÊ⁄U ©¬ÁSÕà Õ–

«UˬË∞‚ ∑§ ∑§◊‹‡Ê ∑§Ù Sfláʸ

w| ‚Ê‹ ‚ ‚Áøfl ¬º ¬⁄U ⁄U„U ÁÃflÊ⁄UË ¬˝º‡Ê ∑ȧ‡ÃË ¡ªÃ ◊¥ ª„U⁄UÊ ‡ÊÙ∑§ ¿UÊÿÊ ß¢ºı⁄U– ◊¬˝ ∑ȧ‡ÃË ‚¢ÉÊ ∑§ ‚Áøfl ∞fl¢ ‚flÊÁŸflÎàà ¬ÈÁ‹‚ •ÁœˇÊ∑§ ∞◊¬Ë ÁÃflÊ⁄UË ∑§ ÁŸœŸ ∑§ ’ʺ ¬˝º‡Ê ∑§Ê ∑ȧ‡ÃË ¡ªÃ ª„U⁄‘U ‡ÊÙ∑§ ◊¢ „ÒU– fl Á¬¿U‹ w| fl·ÙZ ‚ ‹ªÊÃÊ⁄U ◊äÿ¬˝º‡Ê ∑ȧ‡ÃË ‚¢ÉÊ ∑§ •äÿˇÊ ¬º ¬⁄U ∑§ÊÁ’¡ ⁄U„U– ©UŸ∑§ ŸÃÎàfl ◊¥ ∑§ß¸ ¬„U‹flÊŸÙ¥ ∑§Ù ’…∏UÊflÊ Á◊‹Ê– ©UŸ∑§ ÁŸœŸ ¬⁄U ∑§ß¸ √ÿÊÿÊ◊‡ÊÊ‹Ê•Ù¢ ◊¥ ‡ÊÙ∑§ ‚÷Ê •ÊÿÙÁ¡Ã „ÈU߸, •ı⁄U ∑§ß¸ ¡ª„U º¢ª‹ ÁŸ⁄USà „ÈU∞– ©UŸ∑§ ÁŸœŸ ¬⁄U •Ù‹¢Á¬ÿŸ ¬å¬Í ÿʺfl, ∑Χ¬Ê‡Ê¢∑§⁄U ¬≈U‹, ⁄UÙÁ„Uà ¬≈U‹, •Ù◊¬˝∑§Ê‡Ê πòÊË, ©U◊‡Ê ¬≈U‹, flº¬˝∑§Ê‡Ê, ⁄UÊœ‡ÿÊ◊ •Êÿ¸, ŸÊ⁄UÊÿáÊ Á‚¢„U ÿʺfl, flË⁄‘¥UŒ˝ Á‚¢„U ∆UÊ∑ȧ⁄U, ⁄U◊‡Ê Á◊SòÊË, Ÿ⁄‘U‡Ê fl◊ʸ, ‚Í⁄U¡ ÿʺfl, ªÙ¬Ê‹ Á‚¢„U ÿʺfl, ◊ÊŸÁ‚¢„U ÿʺfl, ÿÍ‚È»§ ∑ȧ⁄ÒU‡ÊË, ◊ŸÙ¡ ‚Ù◊fl¢‡ÊË, ⁄UÊ¡¥Œ˝ Á◊üÊÊ, Áfl¡ÿ Á◊üÊÊ, ⁄U◊‡Ê ÿʺfl, ªÙ¬Ê‹ ∑§‡ÿ¬, ŸÊ⁄UÊÿáÊÁ‚¢„U ÿʺfl Ÿ üÊhÊ¢¡‹Ë •Á¬¸Ã ∑§Ë–

Áfl∑˝§◊ S¬Ù≈˜U‚¸ Ÿ ¡ËÃË ∑§’«˜U«UË S¬œÊ¸ ߢºı⁄U– ©U î ÊÒ Ÿ ◊ ¥ „È U ß ¸ •÷Ê ∑§’«˜U«UË S¬œÊ¸ ∑§Ê ÁπÃÊ’ Áfl∑˝§◊ S¬Ù≈˜U‚¸ Ÿ „UÁ⁄UÿÊáÊÊ ∑§Ù v{ •¢∑§Ù¥ ‚ ◊Êà º∑§⁄U ¡Ëà Á‹ÿÊ– Áfl¡ÃÊ ≈UË◊ ∑§Ù ß‚ ‚»§‹ÃÊ ¬⁄U zv „U¡Ê⁄U L§¬∞ ∑§Ë ⁄UÊÁ‡Ê ÷Ë ¬˝Êåà „UÈ߸– ◊„U‡Ê ªı«∏U ‚fl¸üÊc∆U Áπ‹Ê«∏UË ÃÕÊ •Ê∑§Ê‡Ê ∑§⁄UflÁ⁄UÿÊ üÊc∆U ∑§ø⁄U ⁄U„U– ß‚ ‚»§‹ÃÊ ¬⁄U ∞‹.∞‹. ’ʪÙ⁄U Ê , ◊È∑§‡Ê ∑§⁄UflÁ⁄UÿÊU, ⁄UÊ◊¬˝∑§Ê‡Ê ªıÃ◊, •‡ÊÙ∑§ Á◊üÊÊ, ‚ÈŸË‹ ∆UÊ∑ȧ⁄U, ◊ŸÙ¡ ◊ãŸÊ‹Ê‹, ÿ‡Êfl¢Ã, Áº‹Ë¬ œÈ◊Ê‹ fl ‹ˇ◊áÊ ªËÃ Ÿ ’œÊ߸ ºË–

ߢºı⁄– ’ʢNjʺ‡Ê ∑§ …UÊ∑§Ê ◊¥ „ÈU߸ ∞Á‡ÊÿŸ ⁄UÙ‹’ÊÚ‹ øÒ¥Á¬ÿŸÁ‡Ê¬ ◊¥ «UˬË∞‚ ߢºı⁄U ∑§ ∑§◊‹‡Ê øª ∑§Ë ‡ÊÊŸºÊ⁄U ªÙ‹∑§ËÁ¬¢ª ∑§Ë ’ºı‹Ã ÷Ê⁄Uà Ÿ Sfláʸ ¬º∑§ •¬Ÿ ŸÊ◊ Á∑§ÿÊ– ºÙ ÁºŸË ß‚ S¬œÊ¸ ◊¥ ÷Ê⁄Uà ∑§ •‹ÊflÊ üÊË‹¢∑§Ê, ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ, Ÿ¬Ê‹ ∑§Ë ≈UË◊Ù¥ Ÿ ÷Ë Á„US‚Ê Á‹ÿÊ– ∑§◊‹ ‡ Ê ∑§Ù ¬˝ Á ‡ÊˇÊ∑§ ‚¢ ¡ ÿ Á¬¬‹ÙÁºÿÊ, ¬˝ÊøÊÿ¸ ‚È⁄‘¥UŒ˝ ¬Ê‹ ‚øºflÊ, ‚ÈŸË‹Ê ’¡¡Ê, ‚Íÿ¸ºàà ¡Ù‡ÊË Ÿ ’œÊ߸ ºË–

¬„U‹Ê ◊È∑§Ê’‹Ê ÿ¢ª •ÊÁºflÊ‚Ë fl øÒ‹¥¡‚¸ ÿÈŸÊ߸≈U«U ∑§ ◊äÿ •÷Ê ’Ò‹Ë ªÙÀ«U ∑§¬ »È§≈U’ÊÚ‹ S¬œÊ¸ ߢºı⁄U– ¬˝∑§Ê‡Ê ‚ÙŸ∑§⁄U ∑§Ë S◊ÎÁà ◊¥ ‚≈¥ U˛‹ Á¡◊πÊŸÊ Ä‹’ mÊ⁄UÊ •ÊÿÙÁ¡Ã •÷Ê ’Ò‹Ë ªÙÀ«U ∑§¬ »È§≈U’ÊÚ‹ S¬œÊ¸ ∑§Ê ‡ÊÈ÷Ê⁄¢U÷ •Ê¡ ºÙ¬„U⁄U v.xÆ ’¡ Ÿ„UM§ S≈UÁ«Uÿ◊ ◊¥ „U٪ʖ •ÊÿÙ¡Ÿ ‚Á◊Áà ∑§ •äÿˇÊ ⁄U◊‡Ê ◊Í‹ø¢ºÊŸË fl ‚Áøfl ‚¢¡ÿ ’Ê¢∑§«∏UÊ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‡ÊÈ÷Ê⁄¢U÷ ‚◊Ê⁄UÙ„U ∑§ ◊ÈÅÿ •ÁÃÁÕ ∑§‹Ä≈U⁄U •Ê∑§Ê‡Ê ÁòʬÊ∆UË „UÙ¥ª– •äÿˇÊÃÊ üÊË◊ÃË ÁŸ‡ÊÊ ‚ÙŸ∑§⁄U ∑§⁄‘¥UªË– Áfl‡Ê· •ÁÃÁÕ ∑§∑§ ªÙÿ‹, ø¢ºÍ⁄UÊfl Á‡Ê¢º, •¡ÿ ŸM§∑§Ê, ÁflcáÊÈ Á’¢º‹ „UÙ¥ª– ‚ÊÕ „UË S¬œÊ¸ ∑§ ◊ÈÅÿ ‚¢ÿÙ¡∑§ fl ◊¢òÊË ◊„¥UŒ˝ „UÊÁ«¸UÿÊ ÷Ë ©U¬ÁSÕà ⁄U„¥Uª– ¬˝Ê⁄¢UÁ÷∑§ ◊È∑§Ê’‹ ◊¥ ÿ¢ª •ÊÁºflÊ‚Ë fl øÒ‹¥¡‚¸ ÿÈŸÊ߸≈U« ÃÕÊ ºÍ‚⁄ ◊¥ •ÊÁºflÊ‚Ë ∞∑§«U◊Ë fl ÿ¢ª ◊„ÍU ⁄‘U«U ∑§ ◊äÿ „U٪ʖ

Á‚«ŸË ≈US≈U ∑‘§ ’ÊŒ ‚¥ãÿÊ‚ ‹¥ª ◊Êß∑§ „‚Ë Á‚«ŸË– •ÊS≈˛Á‹ÿÊ ∑‘§ ◊äÿR§◊ ∑‘§ ’Ñ’Ê¡ ◊Êß∑§ „‚Ë Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê Á∑§ fl„ üÊË‹¥∑§Ê ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ÃËŸ ¡Ÿfl⁄UË ‚ ÿ„Ê¥ „ÙŸ flÊ‹ ÃË‚⁄U ≈US≈U ∑‘§ ’ÊŒ ≈US≈U ÁR§∑‘§≈U ∑§Ù •‹ÁflŒÊ ∑§„ Œ¥ª– Á‚«ŸË ≈US≈U ©Ÿ∑§Ê |~flÊ¥ •ı⁄U •ÊÁπ⁄UË ≈US≈U „٪ʖ ©ã„Ù¥Ÿ xÆ ’⁄U‚ ∑§Ë ©◊˝ ◊¥ ¬„‹Ê ≈US≈U π‹Ê ÕÊ– fl„ •ÊS≈˛Á‹ÿÊ, flS≈Uߥ«Ë¡ •ı⁄U üÊË‹¥∑§Ê ∑‘§ ’Ëø ÁòÊ∑§ÙáÊËÿ ∞∑§ ÁŒfl‚Ëÿ üÊÎ¥π‹Ê π‹ªÊ– ‹ªÊÃÊ⁄U •ë¿ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ Á‹∞ “Á◊S≈U⁄U ÁR§∑‘§≈U” ∑§„ ¡ÊŸ flÊ‹ „‚Ë Ÿ •÷Ë Ã∑§ |} ≈US≈U ◊¥ {v}x ⁄UŸ ’ŸÊ∞ „Ò¥ Á¡‚◊¥ v~ ‡ÊÃ∑§ •ı⁄U w~ •œ¸‡ÊÃ∑§ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥– flŸ« ÁR§∑‘§≈U ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ v}z ◊Òø π‹∑§⁄U zyyw ⁄UŸ ’ŸÊ∞ Á¡‚◊¥ ÃËŸ ‡ÊÃ∑§ •ı⁄U x~ •œ¸‡ÊÃ∑§ „Ò¥– fl„ wÆÆ| ÁflE ∑§¬ Áfl¡ÃÊ ≈UË◊ ∑‘§ ‚ŒSÿ ⁄U„– ©ã„Ù¥Ÿ x} ≈UË-wÆ •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ◊Òø ÷Ë π‹– •ÊS≈˛Á‹ÿÊ߸ ∑§Ùø Á◊∑§Ë •ÊÕ¸⁄U Ÿ ©Ÿ∑‘§ »Ò§‚‹ ¬⁄U „Ò⁄UÊŸË ¡ÃÊ߸– •ÊÕ¸⁄U Ÿ Á≈U˜fl≈U⁄U ¬⁄U Á‹πÊ,“◊Ò¥ „Ò⁄UÊŸ ⁄U„ ªÿÊ ¡’ „‚Ë Ÿ ◊ȤÊ •¬Ÿ »Ò§‚‹ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ’ÃÊÿÊ–” ÁR§∑‘ § ≈U •ÊS≈˛  Á ‹ÿÊ Ÿ ©Ÿ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ¡Ê⁄U Ë ’ÿÊŸ ◊ ¥ ∑§„Ê,“•ÊS≈˛Á‹ÿÊ ∑‘§ x~xfl¥ ≈US≈U ÁR§∑‘§≈U⁄U „‚Ë •¬ŸÊ |~flÊ¥ •ı⁄U •ÊÁπ⁄UË ≈US≈U Á‚«ŸË ◊¥ π‹¥ª– fl„ ‚òÊ ∑‘§ ’Ê∑§Ë flŸ« ◊Òø π‹¥ª •ı⁄U «éÀÿÍ∞ flÊÁ⁄Uÿ‚¸ ÃÕÊ ¬Õ¸ SR§Ùø‚¸ ∑‘§ Á‹ÿ ÷Ë ©¬‹éœ ⁄U„¥ª–” ÁR§∑‘§≈U •ÊS≈˛Á‹ÿÊ ∑‘§ •äÿˇÊ fl‹Ë ∞«fl«¸‚ Ÿ ∑§„Ê,“ ◊Êß∑§‹ ∑§Ê ∑Ò§Á⁄Uÿ⁄U ’„Ã⁄UËŸ ⁄U„Ê– fl„ ‡ÊÊŸŒÊ⁄U Áπ‹Ê«∏Ë, ≈UË◊◊ÒŸ •ı⁄U ◊Ҍʟ ∑‘§ ÷ËÃ⁄U ÃÕÊ ’Ê„⁄U ’„Ã⁄UËŸ ߥ‚ÊŸ ⁄U„–”

11

Skeâlee ves peerlee mJeCe& heokeâ

Á∑˝§∑§≈U S¬œÊ¸ •¢ÁÃ◊ ºı⁄U ◊¥ ߢ º ı⁄U – ’Ë ∞◊ ∑§ÊÚ ‹  ¡ ∑‘ § Ãàflʜʟ ◊ ¥ •ÊÿÙÁ¡Ã •Áπ‹ ÷Ê⁄UÃËÿ •ã«⁄U ÁfllÊ‹ÿËŸ ߟÊ◊Ë ’Ë ∞◊ ªÙÀ« ∑§¬ •á«⁄U v~ ÁR§∑‘§≈U ≈U͟ʸ◊ã≈U ∑§Ê ¬„U‹Ê ë§Ê≈U¸⁄U »ÊÿŸ‹ ◊È∑§Ê’‹Ê Á’„Ê⁄U ∞fl¥ ∑§ÊŸ¬È⁄U ∑‘§ ◊äÿ π‹Ê ªÿÊ– Á¡‚◊¥ S¬œÊ¸ ∑‘§ ¬˝Ê⁄U¥÷ ‚ „Ë ‚‡ÊQ§ Ÿ¡⁄U •Ê ⁄U„Ë Á’„Ê⁄U ∑§Ë ≈UË◊ Ÿ ÁflS»Ù≈U∑§ π‹ ∑§Ê ¬˝Œ·¸Ÿ ∑§⁄UÃ „È∞ ‡Ê¥÷Í ∑§È◊Ê⁄U ∑‘§ ÃÍ»ÊŸË xz ⁄UŸÙ ∑‘§ ÿÙªŒÊŸ ‚ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà •ÊÚfl⁄UÙ ◊¥ vzz ⁄UŸÙ ∑§Ê •÷Œ ‹ˇÿ ⁄UπÊ– Á¡‚∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ∑§ÊŸ¬Í⁄U ∑§Ë ¬Í⁄UË ≈UË◊ ⁄U¡ŸË· ∑§Ë ª¥Œ’Ê¡Ë ∑‘§ •Êª ’ÙŸË Ÿ¡⁄U •Ê߸ ∞fl¥ ‚Ò∑§« ∑§Ê •¥∑§ ÷Ë Ÿ„Ë ¿Í ¬Ê߸ fl ◊„¡ }x ⁄UŸÙ ¬⁄U …⁄U „Ù ªß¸– ŒÍ‚⁄UÊ ◊Òø ÷٬ʋ ÁflM§h

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

•Ê߸‚Ë‚Ë ∑§Ë ≈US≈U ⁄UÒ¥Á∑§¥ª ◊¥ ÄU‹Ê∑§¸ ‡ÊË·¸ ¬⁄U ŒÈ’߸– ‡ÊÊŸŒÊ⁄U »§Ê◊¸ ◊¥ ø‹ ⁄U„ •ÊS≈˛Á‹ÿÊ߸ ÁR§∑‘§≈U ≈UË◊ ∑‘§ ∑§#ÊŸ ◊Êß∑§‹ ÄU‹Ê∑§¸ ∑§Á⁄Uÿ⁄U ∑‘§ ‚fl¸ ü Ê D ~ÆÆ •¥ ∑ §Ù¥ ∑‘ § ‚ÊÕ •Ê߸‚Ë‚Ë ’Ñ’Ê¡Ù¥ ∑§Ë ≈US≈U ⁄UÒ¥Á∑§¥ª ◊¥ ‡ÊË·¸ ¬⁄U ¬„È¥ø ª∞– •ÊS≈˛Á‹ÿÊ Ÿ üÊË‹¥∑§Ê ∑§Ù ŒÍ‚⁄U ≈US≈U ◊¥ ∞∑§ ¬Ê⁄UË •ı⁄U wÆv ⁄UŸ ‚ „⁄UÊÿÊ– ß‚‚ ÃËŸ ◊ÒøÙ¥ ∑§Ë üÊÎ¥π‹Ê ◊¥ ©‚Ÿ w-Æ ‚ ’…∏à ’ŸÊ ‹Ë– ß‚ ◊Òø ‚ ¬„‹ ÄU‹Ê∑§¸ ∑‘§ }}} ⁄UÁ≈U¥ª •¥∑§ Õ– ©ã„¥ vÆ{ ⁄UŸ ∑§Ë ¬Ê⁄UË ‚ vw ⁄UÁ≈U¥ª •¥∑§ Á◊‹ •ı⁄U fl„ ~ÆÆ •¥∑§ „ÊÁ‚‹ ∑§⁄U Ÿ flÊ‹ ‚ÊÃfl¥ •ÊS≈˛Á ‹ÿÊ߸ ’Ñ’Ê¡ „Ù ª∞– ©Ÿ‚ ¬„‹ «ÊŸ ’˝Ò«◊Ÿ, Á⁄U∑§Ë ¬Ù¥Á≈U¥ª, ◊ÒâÿÍ „«Ÿ, «ª flÊÀ≈U‚¸, ŸË‹ „Êfl¸ •ı⁄U ◊Êß∑§ „‚Ë ÿ„ ∑§◊Ê‹ ∑§⁄U øÈ∑‘§ „Ò¥– ÄU‹Ê∑§¸ Ÿ ß‚ ‚Ê‹ ≈US≈U ÁR§∑‘§≈U ◊¥ vv ◊ÒøÙ¥ ◊ ¥ ‚flʸ Á œ∑§ vz~z ⁄U Ÿ ’ŸÊ∞– ©ã„Ù¥Ÿ ∞∑§ ‚Ê‹ ◊¥ ‚flʸÁœ∑§ ⁄UŸ ’ŸÊŸ ∑§Ê ¬Ífl¸ ∑§#ÊŸ Á⁄U∑§Ë ¬Ù¥Á≈U¥ª ∑§Ê •ÊS≈˛Á‹ÿÊ߸ Á⁄U∑§Ê«¸ ÷Ë ÃÙ«∏Ê–

ŸÊ⁄¢Uª Ÿ ¡ËÃ ºÙ Sfláʸ ߢ º ı⁄U – ∞‚¡Ë∞»§•Ê߸ mÊ⁄U Ê ¬ÍáÊ ◊¥ •ÊÿÙÁ¡Ã ⁄UÊc≈˛UËÿ ‡ÊÍÁ≈¢Uª øÒ¥Á¬ÿŸÁ‡Ê¬ ◊¥ «U‹Ë ∑§ÊÚ‹¡ ∑§ ‡ÊÍ≈U⁄UÙ¥ Ÿ x Sfláʸ fl z ∑§Ê¢Sÿ ¬º∑§ •¬Ÿ ŸÊ◊ Á∑§∞– S◊ÊÕʸ ŸÊ⁄¢Uª Ÿ w Sfláʸ ÃÕÊ ¡Ÿ’ ’¢ºÈ∑§flÊ‹Ê Ÿ v Sfláʸ fl v ∑§Ê¢Sÿ ¬º∑§ ¡ËÃÊ– ‚ÊÕ „UË ßå‡ÊËÃÊ ‚ÈflŸÊ¸, Á◊Á‡Ê∑§Ê ¬Í⁄‘U, œ˝Èfl⁄UÊ¡ Á‚¢ª, ∑§Ë◊Ë ⁄UÊÀ≈U Ÿ ∑§Ê¢Sÿ ¬º∑§ ¡ËÃ– «U‹Ë ∑§ÊÚ‹¡ Ÿ ß‚ S¬œÊ¸ ◊ ¥ ºÍ ‚ ⁄UÊ SÕÊŸ „UÊÁ‚‹ Á∑§ÿÊ– ¬˝ÊøÊÿ¸ ∑È¢§fl⁄U ‚È◊⁄U Á‚¢ª, ⁄UÊ¡Ÿ ¬Ù≈˜U≈UË, œ⁄U◊ fl◊ʸ, ∑§∞‚ ∑§¬ÊÁ‚ÿÊ fl ∑§Ùø ∑§∞‚ øı„UÊŸ Ÿ ’œÊ߸ ºË–


ߢŒı⁄U Á‚≈UË

Fboewj, jefJeJeej 30 efomebyej 2012

ÁŸª◊ ’ŸÊ◊ ∑§’Ê«∏UπÊŸÊ ÿ „◊ Ÿ„Ë¥ ÁŸª◊ ∑§◊¸øÊ⁄UË „Ë ’Ù‹ ⁄U„ „Ò¥

◊„ʬı⁄U Ÿ ∑§„Ê ÷‹ „Ë ∑§’Ê«∏ ∑§Ê …⁄U ‹ª ¡Ê∞ ‹Á∑§Ÿ •ÁÃR§◊áÊ ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ’¥Œ Ÿ„Ë¥ ∑§Ë ¡Ê∞ªË ߥŒı⁄U– Ÿª⁄U ÁŸª◊ mÊ⁄UÊ ’ËÃ ∞∑§ ◊Ê„ ‚ •flÒœ ªÈ◊Á≈UÿÊ¥ ∞fl¥ •ÁÃR§◊áÊ „≈UÊŸ ∑§Ë ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ‚Ãà ¡Ê⁄UË „Ò, Á¡‚∑‘§ ø‹Ã Ÿª⁄U ÁŸª◊ ∑‘§ Á¬¿‹ Á„S‚ ◊¥ ªÈ◊Á≈UÿÊ¥, ∆‹, •ãÿ ¡éà ∑§⁄U∑‘§ ‹ÊÿÊ ªÿÊ ‚Ê◊ÊŸ ß∑§_Ê „Ù ªÿÊ „Ò– ⁄UÊ◊’ʪ flÊ‹ ⁄UÊSÃ ‚ ÁŸª◊ ◊¥ ¬˝fl‡Ê ∑§⁄UŸ ¬⁄U ‹Ù„-‹¥ª«∏ ∑§Ê ‚Ê◊ÊŸ „Ë ‚Ê◊ÊŸ ÁŒπÊ߸ Œ Ã Ê „Ò ¡Ù Á∑§ ÁŸª◊ ∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ÿ„Ê¥ ¬⁄U «Ê‹ ÁŒÿÊ „Ò– flø◊ÊŸ

◊¥ ‡Ê„⁄U ◊¥ »Ò§‹ •ÁÃR§◊áÊ fl ªÈ◊Á≈UÿÙ¥ ∑§Ù ÁŸª◊ ‚ÅÃË ‚ ‚◊≈U ⁄U„Ê „Ò, Á¡‚∑‘§ ø‹Ã ÿ„ ‚Ê◊ÊŸ ß∑§_Ê „Ù ªÿÊ „Ò– ∆‹ •ı⁄U ªÈ◊Á≈UÿÊ¥ ∞∑§ ∑‘§ ™§¬⁄U ∞∑§ ø…∏Ê∑§⁄U ⁄Uπ ŒË ªß¸ „Ò¥– ∑§ß¸ ‚Ê‹Ù¥ ‚ π⁄UÊ’ ¬«∏Ë ªÊÁ«∏ÿÊ¥ ÷Ë ÿ„Ê¥ ¬«∏Ë „È߸ „Ò¥, ¡Ù Á∑§ œÍ‹ πÊ ⁄U„Ë „Ò¥ •ı⁄U ߟ ªÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ÊŸ ÷Ë øÙ⁄UË „Ù ⁄U„Ê „Ò– ¡’ ÁŸª◊ ∑‘§ Á¬¿‹ ¿Ù⁄U ‚ ∑§Ù߸ ÁŸ∑§‹ÃÊ „Ò ÃÙ ©‚ Ÿ¡Ê⁄UÊ ∑§’Ê«∏πÊŸ ∑§Ë Ã⁄U„ ÁŒπÊ߸

ŒÃÊ „Ò– ¡’ ◊„ʬı⁄U ‚ ß‚ ‚¥’¥œ ◊¥ ’Êà ∑§Ë ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê ÷‹ „Ë ß‚‚ íÿÊŒÊ ∑§’Ê«∏ ∑§Ê …⁄U ÄUÿÙ¥ ŸÊ ‹ª ¡Ê∞, ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ÃÙ ß‚Ë Ã⁄U„ ø‹ªË– ß‚ ∑§’Ê«∏ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ù߸ •‹ª √ÿflSÕÊ ∑§⁄U¥ª– •’ ÁŸª◊ ∑‘§ ªÁ‹ÿÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ÁŸª◊ ∑§◊˸ „Ë ÿ„ øøʸ ∑§⁄UÃ „È∞ Á◊‹Ã „Ò¥ Á∑§ “÷ÒÿÊ ÁŸª◊ ∑§Ê Á¬¿‹Ê Á„S‚Ê ÃÙ ∑§’Ê«∏πÊŸÊ ’Ÿ Á⁄UÿÊ „Ò, Á’‹∑§È‹ ∑§’Ê«∏πÊŸ ∑§Ë Ã⁄U„ ÁŒπÊ߸ Œ Á⁄UÿÊ „Ò” ÿ„Ê¥

Leevesoej keâe efmej HeâesÌ[e Sjes[^ce hegefueme ueeFve ceW SSmeDeeF& kesâ yesšs ves meeefLeÙeeW kesâ meeLe efkeâÙee nceuee

Øesme Heâesšes«eeHeâj keâes meerves hej keâóe DeÌ[ekeâj

uetše

yeer.Sue.ceerCee

∑§Ù߸ ŒπŸ flÊ‹Ê Ÿ„Ë¥ „Ò– ÁŸª◊ mÊ⁄UÊ ∑§Ê⁄U¸flÊ߸ ÃÙ ¡Ê⁄UË „Ò •’ ŒπŸÊ ÿ„ „Ò Á∑§ ÁŸª◊ ∑‘§ ß‚ Á„S‚ ◊¥ ∑§’ Ã∑§ ∑§’Ê«∏ ß∑§_Ê „ÙÃÊ „Ò– ßœ⁄U ¡éà Á∑§∞ ª∞ ∑§’Ê«∏ ∑§Ù ¡éÃË ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ÁŸª◊ ∑§Á◊¸ÿÙ¥ mÊ⁄UÊ ÃÙ«∏»Ù«∏ ÷Ë ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò Á¡‚∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ßŸ∑‘§ ◊ÊÁ‹∑§ ÷Ë ß‚ ∑§’Ê«∏ ∑§Ù ‹ ¡ÊŸ ◊¥ M§Áø Ÿ„Ë¥ ÁŒπÊ ⁄U„ „Ò¥ •ı⁄U ∑§’Ê«∏ ∑§Ê …⁄U ÁŸª◊ ◊¥ ß∑§_Ê „ÙÃÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò–

keâveskeäMeve keâešves hengbÛes lees heerše

Fb o ew j ~ ef J eÅeg l e ceb [ ue kes â keâce&Ûeejer yekeâeÙee jeefMe veneR efceueves hej keâveskeäMeve keâebšves hengbÛes lees Gvekesâ meeLe ceejheerš keâer ieF& Deewj MeemekeâerÙe keâeÙe& ceW yeeOee hengbÛeeF& ieF&~ Iešvee cent efmLele ÙeeoJe ceesnuuee keâer nw~ Ùeneb jnves Jeeues hetveceÛebo ves Deheves Skeâ meeLeer kesâ meeLe efceuekeâj efJeÅegle ceb[ue kesâ petefveÙej FbpeerefveÙej jekesâMe kegâceejefmebn keâer Gme meceÙe efhešeF& keâj oer peye Jes Ùeneb yekeâeÙee jeefMe Jemetueves kesâ SJepe ceW efJeÅegle keâveskeäMeve keâešves hengbÛes Les~ DeejesefheÙeeW ves efJeJeeo keâjles ngS GvnW heerše Deewj peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~

Fboewj~ owefvekeâ DeKeyeej kesâ Øesme Heâesšes«eeHeâj keâue jele keâece efvehešekeâj jele [sÌ{ yepes yeeFkeâ mes Iej pee jns Les~ leYeer mebiece veiej ceW DeesJnjšskeâ keâjkesâ yeeFkeâ meJeejeW ves meerves hej keâóe DeÌ[ekeâj GvnW uetš efueÙee Deewj Oecekeâer oskeâj Yeeie efvekeâues~ Sjes[^ce hegefueme ves yeleeÙee efkeâ mebiece veiej ceW jnves Jeeues DeYeÙe efhelee nefjØemeeo efleJeejer owefvekeâ DeKeyeej cebs Øesme Heâesšes«eeHeâj nw Deewj keâue jele Jes yeeFkeâ mes Iej pee jns Les leYeer mebiece veiej eflejene yeyeuet Mecee& kesâ cekeâeve kesâ meceerhe ceesÌ[ hej heerÚs mes Skeâ yeeFkeâ hej oes yeoceeMe DeeS Deewj DeesJnjšskeâ keâjkesâ jeskeâe Deewj meerves hej keâóe DeÌ[ekeâj keâne efkeâ ceeue efvekeâeue~ peye DeYeÙe ves keâne efkeâ keâewvemee ceeue lees Deejesheer ves keâne efkeâ pÙeeoe mecePeoej cele yeve~ DeejesefheÙeeW ves DeYeÙe efleJeejer mes 3 npeej ®heS uetšs Deewj ceesyeeFue Yeer ceebiee~ Fme hej DeYeÙe efleJeejer ves keâne efkeâ ceesyeeFue keâe keäÙee keâjesies Ùen lees cesjs heeme jnves oes~ Fme hej GvneWves ceesyeeFue veneR efueÙee Deewj GvnW efnoeÙele oer efkeâ heerÚs cegÌ[keâj cele osKevee Deewj meerOes Ûeues peevee veneR lees ieesueer ceej otbiee~ Fmekesâ yeeo yeeFkeâ meJeej yeoceeMe Jeneb mes Heâjej nes ieS~ DeYeÙe efleJeejer keâer efMekeâeÙele hej hegefueme ves ueeue jbie keâer nerjes neW[e yeiewj vebyej Jeeueer hej meJeej oesveeW De%eele yeoceeMeeW kesâ efKeueeHeâ uetš keâe ceeceuee ope& keâj Gvekeâer leueeMe Meg¤ keâj oer~

jepeWõ ceerCee

Fboewj~ keâue jele Sjes[c^ e hegeuf eme ueeFve ceW ceecetueer yeele keâes ueskeâj efJeJeeo nes ieÙee~ efpemeceW Skeâ SSmeDeeF& kesâ heg$e ves Deheves meeefLeÙeeW kesâ meeLe efceuekeâj Leevesoej Deewj Gmekesâ yesšs keâer pecekeâj OegveeF& keâj oer Deewj yewmeyee@ue kesâ yesš mes SSmeDeeF& keâe efmej HeâesÌ[ efoÙee~ ef p emes ieb Y eer j DeJemLee ceW Demheleeue ceW Yeleea efkeâÙee ieÙee nw~ hegefueme ves Ûeej ueesieeW kesâ efKeueeHeâ nlÙee kesâ ØeÙeeme keâe

cegkeâocee ope& keâj efueÙee nw~ Sjes[^ce hegefueme ves yeleeÙee efkeâ Iešvee keâue jele Skeâ yepes keâer nw, peye Ùeneb hegefueme ueeFve ceW jnves Jeeues censvõ efhelee vejefmebn yeIesue, DepeÙe efhelee Mebkeâjefmebn yeIesue Deewj oes DevÙe ves efJeJeeo kesâ Ûeueles ÙeneR kesâ jnves Jeeues Ghe efvejer#ekeâ yeer.Sue. ceerCee Deewj Gvekesâ heg$e jepeWõ ceerCee keâer yewmeyee@ue kesâ [b[s mes OegveeF& keâj oer~ efpememes yeer.Sue. ceerCee keâe efmej Hetâš ieÙee~ censvõ yeIesue kesâ efhelee

vejefmebn yeIesue SSmeDeeF& nQ Deewj SceDeeF&peer Leeves hej heomLe nQ~ censvõ Deewj Gmekesâ meeLeer keâue Ùeneb Meesj Mejeyee keâj jns Les~ Fmeer yeele keâes ueskeâj yeer.Sue. ceerCee ves Deeheefòe ueer Deewj mecePeeves hengÛb es lees SSmeDeeF& kesâ heg$e censvõ ves Deheves meeefLeÙeeW kesâ meeLe efceuekeâj nceuee keâj efoÙee Deewj efheleeheg$e keâes IeeÙeue keâj efoÙee~ oesveeW keâes Demheleeue hengÛb eeÙee ieÙee~ hegeuf eme ves ceeceuee ope& keâj efueÙee nw~ DeYeer Deejesehf eÙeeW keâer efiejHeäleejer veneR nes heeF& nw~

efveiece jespe yeve jne nw keâjes[Ì heefle Fboewj~ mebheefòekeâj oeleeDeeW Éeje 15 ØeefleMele mejÛeepe& yeÛeeS peeves kesâ Ûekeäkeâj ceW mebheefòekeâj 31 efomecyej 2012 kesâ henues pecee keâjeÙee pee jne nw Deewj efveiece keâe Kepeevee Yejles ner pee jne nw~ Jewmes efveiece keâjesÌ[heefle lees keäÙee Dejyeheefle Yeer nw~ mebheefòe keâj oeleeDeeW Éeje jespe keâj pecee keâjeÙee pee jne nw~ yeerles oesleerve efoveeW kesâ DeebkeâÌ[eW mes helee Ûeuelee nw efkeâ efveiece ceW jespeevee Skeâ keâjesÌ[ ®heÙes mebheefòe keâj kesâ ¤he ceW pecee nes jns nQ~ FOej cesiee Deoeuele ueieekeâj efveiece ves Skeâ meeLe 15 keâjesÌ[ keâe DeebkeâÌ[e heej keâj efoÙee nw~ Deye osKevee Ùen nw efkeâ 31 efomecyej 2012 lekeâ efveiece kesâ mebheefòekeâj keâe DeebkeâÌ[e keâneb hengbÛ elee nw~ yenjneue efveiece jespe Skeâ keâjesÌ[ yešesj jne nw~ oes efove henues efveiece Éeje mebheefòekeâj KeeleeW ceW megOeej nsleg ueieeS ieS efMeefJej ves Yeer keâjoeleeDeeW ceW Glmeen Yej efoÙee nw Deewj Jes Yeer Deye 31 efomecyej kesâ henues keâj Ûegkeâe jns nQ~ Deye osKevee Ùen nw efkeâ

efveiece Fme jeefMe keâes efkeâme lejn peveefnle kesâ keâeÙeeX ceW ueieelee nw Ùee efHeâj yeveer ngF& meÌ[keâeW keâes ner yeejyeej yeveeves kesâ šW[j peejer keâjsiee~ efheÚues efoveeW heefj<eo meccesueve ceW yeveer ngF& meÌ[keâeW keâes yeveeves keâer mJeerke=âefle SceDeeF&meer heefj<eo ceW os oer ieF& efpemekeâes ueskeâj meccesueve ceW peesjoej nbieecee ngDee Lee~ yenjneue pees Yeer nes Menj keâer pevelee lees F&ceeveoejer mes mebheefòekeâj pecee keâjves kesâ efueS Øesefjle nes Ûegkeâer nw, uesefkeâve keäÙee efveiece pevelee keâer oes cetueYetle ceebieeW keâer het e f l e& ef v eiece keâj heeSiee~ MenjJeemeer Ûeenles nQ, Menj mes ieboieer keâce nes Deewj heeveer meceÙe hej efceues~ efveiece Éeje Yeer Fmekesâ efueS ØeeÙeJesš keâcheveer keâes "skeâe efoÙee ieÙee nw Deewj efveiecekeâceea Yeer meHeâeF& kesâ keâeÙe& ceW pegšs ngS nQ~ uesefkeâve efHeâj meÌ[keâeW hej ieboieer hemejer efoKeeF& osvee Deece yeele nw~ heeveer ceW keâerÌ[s Deewj ieboieer Deevee Yeer meeceevÙe yeele nw, keäÙeeWefkeâ efveiece Éeje peuekeâj Jemetueves kesâ efueS keâcej keâme ueer ieF& nw Deewj

12

peuekeâj Yeer efveiece ceW ueieeleej pecee nes jne nw~ efveiece MenjJeeefmeÙeeW keâer Gòeâ mecemÙeeDeeW keâes nue veneR keâj heelee nw lees Ùen MenjJeeefmeÙeeW keâer F&ceeveoejer mes ÚueeJee nesiee~

mJeeceer cegõkeâ ØekeâeMekeâ, censMe cetbieÌ[ Éeje cetbieÌ[ heefyuekesâMeve 2 yeer, 3-4, meskeäšj S meebJesj jes[ Fvoewj mes cegefõle SJeb 6 veieejÛeer yeeKeue Fvoewj (ce.Øe.) mes ØekeâeefMele~ mecheeokeâ:- censMe cetbieÌ[ 0731-2432036, 4213473 meYeer efJeJeeoeW keâe vÙeeÙe #es$e Fvoewj jnsiee~

indore,afternoon,news,paper  

indore,afternoon,news,paper

Advertisement