Page 1

yeueelkeâej keâes ueskeâj keâF& ieeefÌ[Ùeeb Hetbâkeâer

Ûeer1veceF&keâer2013 oes šgkeâefÌ[Ùeeb yegOeJeej

keâesuekeâelee~ heef§ece yebieeue kesâ jeveeriebpe cebs }Ì[keâer mes yeueelkeâej kesâ yeeo iegmmeeS ueesieeW ves keâF& JeenveeW cebs Deeie ueiee oer Deewj hegefueme keâer ieeefÌ[ÙeeW cebs leesÌ[HeâesÌ[ keâer~ hegefueme ves yeueelkeâej kesâ Deejesheer keâes efiejHeäleej keâj efueÙee~ efHeâj Yeer YeerÌ[ Leeves keâe IesjeJe keâjves hengbÛeer Deewj jemles ceW pecekeâj Glheele ceÛeeÙee~

ueöeKe~ Yeejle ceW Iegmehew" keâjkesâ ueöeKe ceW [sje [euekeâj yew"s Ûeerveer mewefvekeâ nšves keâes lewÙeej veneR nw~ oesveeW osMeeW kesâ yeerÛe ngF& leepee Heäuesie ceerefšbie Yeer veekeâece jner~ Fme yeerÛe Ùen Yeer Keyej nw efkeâ Ûeerveer mesvee keâer oes Deewj šgkeâefÌ[Ùeeb ueöeKe ceW Iegmeves keâer lewÙeejer ceW nQ~ Ùeeefve efkeâ Ûeerve ueöeKe hej keâypee keâjves keâer lewÙeejer keâj jne nw~

Iegmehew" keâer efHeâjekeâ ceW

Je<e& 8 Debkeâ -315

Fboewj, yegOeJeej 1 ceF& 2013

meeefpeMe mes neje mejyepeerle hegeuf eme DeOeer#ekeâ ves keâjJeeÙee nceuee, Fueepe ceW Yeer peeveyetPekeâj osjer

efmej Deepe cepeotj efoJeme nw~ Fme ceewkesâ hej mejkeâejsb Deewj veslee hej cepeotjeW kesâ efueS keâF& Iees<eCeeSb keâjles nQ, uesefkeâve cepeotjeW keâes yeesPe... Yeer<eCe ieceea cebs Yeer Fme lejn hemeervee yenevee heÌ[lee ner nw~

veF& efouueer~ ueenewj kesâ efpeVee Demheleeue ceW Yeleea YeejleerÙe kewâoer mejyepeerle kesâ yeÛeves keâer Gcceero veneR kesâ yejeyej nw~ mejyepeerle heeefkeâmleeve ceW efpeboe ueeMe yevekeâj jn ieÙee nw~ heeefkeâmleeveer meeefpeMe mes mejyepeerle nej ieÙee~ mejyepeerle hej nceuee keâjves Jeeues DeejesefheÙeeW ves keâyetue

efkeâÙee efkeâ hegefueme DeOeer#ekeâ kesâ keânves hej GvneWves nceuee efkeâÙee Lee~ Fme yeerÛe mejyepeerle keâes Demheleeue ues peeves Jeeues DeHeâmej ves Kegueemee efkeâÙee

efkeâ mejyepeerle keâe Fueepe Meg¤ keâjves ceW peeveyetPekeâj oes Iebšs keâer osjer keâer ieF&~ mejyepeerle keâes keâue yeÇsve[sš Ieesef<ele keâj efoÙee Lee Deewj JeWšerueWšj

Yeepehee keâes meòee mes yeenj keâjWies Ùeogjhhee yeQiueg¤~ keâvee&škeâ efJeOeevemeYee ÛegveeJe kesâ efueS Yeepehee-keâeb«esme kesâ meeLe Ùeogjhhee ves Yeer hetjer leekeâle ueiee oer nw~ Deepe jengue ieebOeer keâvee&škeâ ceW jwueer keâjWies Deewj keâue vejsvõ ceesoer keâvee&škeâ hengbÛesbies~ Fme yeerÛe Ùeogjhhee keâer heešea ves mebkesâle efoS efkeâ Yeepehee keâes meòee mes yeenj keâjves kesâ efueS Jes efkeâmeer Yeer oue mes neLe efceuee mekeâles nQ~

Deelebkeâer Oeceekesâ keâer Oecekeâer

Ùen nw Demeueer DeeF&heerSue

ceg"YesÌ[ ceW oes vekeämeueer {sj

cegKÙeceb$eer, GhecegKÙeceb$eer Je nefjÉej efveMeeves hej yegOeJeej~ heeefkeâmleeve ceW YeejleerÙe kewâoer mejyepeerle hej nceues kesâ yeeo Deye mewkeâÌ[eW Deelebkeâer Yeejle ceW Iegmehew" keâer efHeâjekeâ ceW nQ~ Fme yeerÛe ueMkeâjw lewÙeyee ves Skeâ yeej efHeâj Yeejle ceW Oeceekesâ keâer Oecekeâer oer nw~ Deelebkeâer

Yeepeheekeâeb«esme oesveeW ves keâmeer keâcej

mebie"ve ueMkeâjs ves OecekeâerYejer efÛeªer Yespekeâj hebpeeye kesâ cegKÙeceb$eer Je GhecegKÙeceb$eer keâes ceewle kesâ Ieeš Gleejves keâer Oecekeâer oer~ nefjÉej kesâ Oeeefce&keâ mLeueeW, nJeeF& DeñeW Je keâF& DevÙe ef"keâeveeW keâes Yeer OeceekeâeW mes GÌ[eves

keâer Oecekeâer oer ieF&~ Oecekeâer Yejer efÛeªer ceW keâne ieÙee efkeâ Depeceue keâmeeye Je DeHeâpeue ieg® keâer Heâebmeer keâe yeouee efueÙee peeSiee~ Fme Oecekeâer kesâ yeeo hebpeeye, nefjÉej ceW megj#ee yeÌ{eF& pee jner nw~

meele vekeämeefueÙeeW keâes ieesueer ueieer

ÛegveeJe kesâ cet[ ceW osMe

veF& efouueer~ keâesÙeuee Ieesšeues keâes ueskeâj megØeerce keâesš& ves keâue pees leuKe efšhheCeer keâer Gmemes Ùen DeškeâueW lespe nes ieF& efkeâ keäÙee Deye ueeskeâmeYee kesâ ÛegveeJe keâer lewÙeejer nes jner nw~ megØeerce keâesš& ves keâue mejkeâej keâer pecekeâj efKebÛeeF& keâer Leer~ Fme cegös hej meg<ecee mJejepe ves henues mebmeo ceW Deewj efHeâj mebmeo kesâ yeenj mejkeâej Deewj meesefveÙee hej yeÌ[e nceuee efkeâÙee Lee~ Fme nceues kesâ yeeo keâeb«esme Deewj Yeepehee ceW Deejheej keâer ueÌ[eF& efÚÌ[ ieF& nw~ meg<ecee ves pees lesJej efoKeeS Fmemes Ssmee ueielee nw efkeâ Yeepehee ves Deye ueeskeâmeYee ÛegveeJe keâer lewÙeejer Meg¤ keâj oer~ GOej keâeb«esme ves Fme efkeâjefkeâjer mes OÙeeve nševes kesâ efueS Fmeer

efove hesš^esue Deewj iewme kesâ YeeJe Ieše efoS~ YeeJe keâce keâjvee Yeer keâeb«esme keâer ÛegveeJeer lewÙeejer osKeer pee jner nw~ Ssmee ueielee nw efkeâ keâeb«esme Yeer Deye peuo ÛegveeJe keâjevee Ûeenleer nw~ Deeves Jeeues efoveeW ceW hesš^esue leLee iewme kesâ YeeJe Deewj keâce efkeâS pee mekeâles nQ~ Keeme yeele Ùen nw efkeâ 5 ceF& keâes keâvee&škeâ ceW ÛegveeJe nQ Deewj ÛegveeJe mes Skeâ nHeäles henues hesše^ us e, iewme kesâ YeeJe keâce efkeâS ieS~ Yeepehee ves keâne efkeâ ÛegveeJe DeeÙeesie keâes Fme hej meb%eeve uesvee ÛeeefnS, keäÙeeWekf eâ YeeJe keâce keâjves keâe Ùen Hewâmeuee ÛegveeJe peerleves kesâ efueS efueÙee ieÙee nw~ kegâue efceueekeâj Ssmee ueie jne nw efkeâ osMe Deye ÛegveeJe kesâ cet[Ì ceW Dee ieÙee nw Deewj Deece ÛegveeJe keâer lewÙeejer Yeer Meg¤ nes ieF& nw~

keâvee&škeâ ÛegveeJe kesâ efueS hesš^esue kesâ YeeJe IešeS

ÁŒÑË ◊¥ „ÙªÊ •ÊÚ≈UÙ⁄UÊ¡ ÁŒÑË – •ÊÚ≈UÙ flÊ‹Ù¥ ∑§Ë ◊Ÿ◊ÊŸË ¬⁄U ⁄UÙ∑§ ‹ªÊŸ ∑‘§ Á‹∞ •’ ÁŒÑË ‚⁄U∑§Ê⁄U ∞∑§ •ı⁄U ’«∏Ê ŒÊ¥fl π‹Ÿ ¡Ê ⁄U„Ë „Ò– ‚⁄U∑§Ê⁄U ¡ÀŒ „Ë ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ◊¥ ∞∑§ •¬Ë‹ ŒÊÿ⁄U ∑§⁄U∑‘§ •ÊÚ≈UÙ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ ¬⁄U ‹ªË ⁄UÙ∑§ ÿÊ ¬Ê’¥ŒË ∑§Ù πà◊ ∑§⁄UŸ ∑§Ê •ŸÈ⁄UÙœ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë „Ò– •ª⁄U ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ÁŒÑË ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ë ß‚ •¬Ë‹ ∑§Ù SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U ‹ÃÊ „Ò, ÃÙ ÁŒÑË ∑§Ë ‚«∏∑§Ù¥ ¬⁄U •ÊÚ≈UÙ „Ë •ÊÚ≈UÙ Ÿ¡⁄U •Ê∞¥ª– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ¡Ù yz „¡Ê⁄U Ÿ∞ ¬⁄UÁ◊≈U ¡Ê⁄UË ∑§⁄UŸ ∑§Ë ß¡Ê¡Ã ŒË ÕË, ©Ÿ◊¥ ‚ x „¡Ê⁄U ¬⁄UÁ◊≈U •÷Ë Ã∑§ Á⁄U¡fl¸ ÿÊ •‹ÊÚ≈U Ÿ„Ë¥ Á∑§∞ ª∞ Õ– •’ Áfl÷ʪ Ÿ »Ò§‚‹Ê Á∑§ÿÊ „Ò Á∑§ ÿ ’ø „È∞ x „¡Ê⁄U ¬⁄UÁ◊≈U ÷Ë ¬„‹ ‚ ÁŸœÊ¸Á⁄Uà •ŸÈ¬Êà ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U ¡Ê⁄UË Á∑§∞ ¡Ê∞¥ª–

÷Ê⁄UÃËÿ ◊Í‹ ∑§Ë ◊Á„‹Ê ∑§Ù ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ê ’S≈U ¡ÊÚ’ ‹¥ŒŸ– Á’˝≈UŸ ◊¥ ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Í‹ ∑§Ë ∞∑§ ◊Á„‹Ê ∑§Ù ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ë ‚’‚ •ë¿Ë Ÿı∑§Á⁄UÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ ∑§„Ë ¡ÊŸ flÊ‹Ë ¬Áp◊ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ≈US≈U ◊ÊS≈U⁄U (πÊŸÊ øπŸÊ) ∑§Ë Ÿı∑§⁄UË ∑‘§ Á‹∞ ¿„ ‹Êπ •ÊflŒ∑§Ù¥ ◊¥ ‚ øÈŸÊ ªÿÊ „Ò– Á‹‚S≈U⁄U ∑‘§ M§‡ÊË ◊« ◊¥ ¬‹Ë ’…∏Ë •Ê‡ÊÊ ¬≈U‹ ∑§Ù ß‚ Ÿı∑§⁄UË ∑‘§ Á‹∞ wy •ãÿ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ øÈŸÊ ªÿÊ „Ò Á¡‚∑‘§ Äà ©ã„¥ Œ‡Ê ÷⁄U ◊¥ ‚’‚ •ë¿ ’Ÿ πÊŸ ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê ∑§⁄UŸ •ı⁄U ‚’‚ •ë¿ ’Ê⁄U •ı⁄U ⁄USòÊÊ ∑§Ë ¬„øÊŸ ∑§⁄UŸÊ „٪ʖ ß‚ Ÿı∑§⁄UË ∑§Ù •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ ∑§Ë ¬ÿ¸≈UŸ fl’‚Êß≈U Ÿ ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ê ‚fl¸üÊD Ÿı∑§Á⁄UÿÙ¥ ◊¥ ‚ ∞∑§ ∑§⁄UÊ⁄U ÁŒÿÊ „Ò–

nševes keâer Devegceefle heefjJeej mes ceebieer Leer~ yeeo ceW heeefkeâmleeveer [e@keäšjeW ves Fme Keyej keâe Keb[ve efkeâÙee efkeâ mejyepeer l e yeÇ s v e[s š nes ieÙee nw ~ mejyepeerle kesâ yeÛeves keâer Gcceero ve osKekeâj mejyepeerle keâe heefjJeej meueen uesves kesâ efueS Deepe Yeejle ueewš jne nw~ Ùen heefjJeej mebYeJeleŠ meesefveÙee ieebOeer mes Yeer efceuekeâj mejyepeerle keâes Yeejle ueeves keâer ceebie keâj mekeâlee nw~ heeefkeâmleeve mejkeâej ves heeefkeâmleeve ceW mejyepeerle kesâ heefjJeej hej efkeâmeer mes Yeer efceueves hej jeskeâ Yeer ueiee oer~

leceece Oeeefce&keâ Je JewÛeeefjkeâ celeYeso kesâ yeeJepeto efnbot meble Deewj cegefmuece MeKme meeLe-meeLe ef›eâkesâš Kesuekeâj meebØeoeefÙekeâ meewneõ& keâer efcemeeue hesMe keâjles ngS~

veejeÙeCehegj~ Úòeer m eieÌ { ceW veejeÙeCehegj kesâ Úesšs [eWiej Fueekesâ ceW hegefueme Je vekeämeefueÙeeW kesâ yeerÛe ngF& ceg"YesÌ[ ceW keâjerye meele vekeämeueer hegefueme keâer ieesueer kesâ efMekeâej ngS~ Deye lekeâ oes vekeämeefueÙeeW kesâ ceejs peeves keâer hegef° keâer ieF& nw~ hegefueme Je meerDeejheerSHeâ ves mebÙegòeâ DeefYeÙeeve Ûeueekeâj Ùen keâeÙe&Jeener keâer~ megj#ee yeueeW keâe meefÛeËie DeefYeÙeeve peejer nw~ ceg"YesÌ[ kesâ yeeo yebotkeâ, efJemHeâesškeâ Je vekeämeueer kewâche keâe meeceeve yejeceo efkeâÙee ieÙee~

meppeve keâes yejer keâjves kesâ efJejesOe ceW neFJes peece peccet~ 1984 kesâ efmeKe obies kesâ Deejesheer keâeb«esme veslee meppevekegâceej keâes yejer keâjves kesâ efJejesOe ceW peccet ceW Deepe peccet-

∑§S≈U«Ë ‚ z ’Ê⁄U »§⁄UÊ⁄U ◊È‹Á¡◊ Áª⁄UçUÃÊ⁄U •‹Ë¬È⁄U– ¬ÈÁ‹‚ ∑§S≈U«Ë ‚ ¬Ê¥ø ’Ê⁄U »§⁄UÊ⁄U „Ù øÈ∑§Ê ◊È‹Á¡◊ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U Áª⁄UçUÃÊ⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ– ©‚∑‘ § ‚ÊÕ •ÊÃ¥ ∑ §flÊŒË flÊ⁄UŒÊÃÙ¥ ∑§Ê •Á÷ÿÈQ§ ÷Ë ¬∑§«∏Ê ªÿÊ– ŒÙŸÙ¥ ∑‘§ ¬Ê‚ ‚ ¬¥¡Ê’ ¬ÈÁ‹‚ ∑‘§ »§¡Ë¸ ¬„øÊŸ ¬òÊ ’⁄UÊ◊Œ Á∑§∞ ª∞– S¬‡Ê‹ ‚‹ ∑§Ù π’⁄U Á◊‹Ë ÕË Á∑§ ¿„ ◊Êø¸ ∑§Ù ªÙ⁄Uπ¬È⁄U ¬ÈÁ‹‚ ∑§Ë ∑§S≈U«Ë ‚ »§⁄UÊ⁄U „È•Ê ’‹Á¡¥Œ⁄U Á‚¥„ ¡Ë≈UË ∑§⁄UŸÊ‹ ⁄UÙ« ‚ •ÊŸ flÊ‹Ê „Ò– ’‹Á¡¥Œ⁄U ∑§Ë ÁSflçU≈U ∑§Ê⁄U ∑§Ù ÉÊ⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ– ’‹Á¡¥Œ⁄U Ÿ ¬ÈÁ‹‚ ¬⁄U »§ÊÿÁ⁄Uª¥ ∑§Ë, ‹Á∑§Ÿ ©‚ Áª⁄UçUÃÊ⁄U ∑§⁄U Á¬S≈U‹ ’⁄UÊ◊Œ ∑§⁄U ‹Ë ªß¸– ©‚∑‘§ ‚ÊÕ ◊ı¡ÍŒ ∑§È‹Áfl¥Œ⁄U ¡Ëà Á‚¥„ ∑§Ù ÷Ë Áª⁄UçUÃÊ⁄U ∑§⁄U Á‹ÿÊ ªÿÊ– fl„ •ÊÃ¥∑§Ë flÊ⁄UŒÊÃÙ¥ ∑§Ê ◊È‹Á¡◊ „Ò–

he"evekeâesš neFJes peece keâj efoÙee ieÙee~ ØeoMe&vekeâeefjÙeeW ves Ùeneb pecekeâj yeJeeue ceÛeeÙee~ keâue efouueer keâer Deoeuele ves meppevekegâceej keâes yejer efkeâÙee Lee~ Fme Hewâmeues kesâ yeeo Skeâ JÙeefòeâ ves meppeve hej nceues

keâe ØeÙeeme efkeâÙee Deewj otmejs ves pepe hej petlee HeWâkeâves keâer keâesefMeMe keâer~ meppeve keâes yejer keâjves kesâ Hewâmeues mes efmeKe meceepe ceW iegmmee nw Deewj efouueer-peccet meefnle peien-peien Fme Hewâmeues keâe efJejesOe efkeâÙee ieÙee~

ceesoer kesâ Jeerpee hej Decejerkeâer yesve peejer yegOeJeej~ iegpejele ceW Deepe iegpejele keâe mLeehevee efoJeme ceveeÙee pee jne nw~ Fme ceewkesâ hej keâF& keâeÙe&›eâceeW keâe DeeÙeespeve efkeâÙee ieÙee nw, uesefkeâve ceesoer kesâ efueS Decejerkeâe mes yegjer Keyej Yeer DeeF& nw~ Decejerkeâe ves ceesoer kesâ Jeerpee hej ueiee yesve peejer jKeves keâe Sueeve efkeâÙee nw~ Decejerkeâe kesâ mJeleb$e Ûewveue ves ceesoer keâes Jeerpee ve osves keâe Hewâmeuee efkeâÙee~ iegpejele obies kesâ yeeo Ùen yesve ueiee ngDee nw~ Keeme yeele Ùen nw efkeâ ceesoer Decejerkeâe keâe Jeerpee ceebie veneR jns ef H eâj Yeer Decejer k eâe yeej-yeej Jeerpee hej yesve ueiee jne nw~

efouueer cebs efHeâj yeÛÛeer mes jshe yegOeJeej~ jepeOeeveer efouueer ceW Skeâ Deewj yeÛÛeer oefjbos keâe efMekeâej yeve ieF&~ Ùeneb Skeâ mketâue kesâ Ûehejemeer ves yeÛÛeer mes yeueelkeâej efkeâÙee~ Gmekesâ yeeo yeÛÛeeW kesâ heeuekeâeW ves mketâue kesâ yeenj ØeoMe&ve efkeâÙee~ FOej ce.Øe. ceW efJeefoMee efpeues kesâ meebÛeer cebs 6 meeue keâer yeÛÛeer mes ÚsÌ[ÚeÌ[ keâer ieF&~ GOej efmeJeveer cebs jshe heerefÌ[le yeÛÛeer keâer ceewle kesâ yeeo keâeb«esme ves Dee›eâesMe jwueer efvekeâeueer Deewj Deejesheer efHeâjespe keâes Heâebmeer osves keâer ceebie keâer~


2 yegOeJeej 1 ceF& 2013

oJee yeepeej mes Deye efove ceW oes yeej G"siee keâÛeje

cegKÙeceb$eer keâer iegpeeefjMe keâes leJeppees veneR os jne kesâvõ oes yeej henues Yeer kesâvõerÙe veeieefjkeâ G[ÙeÙeve ceb$eer mes efceuekeâj Dee Ûegkesâ nw efMeJejepe Fboewj~ Fboewj SÙejheesš& mes Devleje&°^eÙr e GÌ[eves Meg¤ keâjves keâe jepÙe mejkeâej kesâ efveJesove keâes kesâvõ leJeppeeW veneR os jne~ leerve efove henues cegKÙeceb$eer ves kesâvõ mejkeâej keâes he$e efueKekeâj Yeues ner Devleje&°^erÙe GÌ[eves Meg¤ keâjves keâer iegpeeefjMekeâer nes, uesefkeâve nkeâerkeâle Ùen nw efkeâ oes yeej henues Yeer meer S ce veeieef j keâ G[ÙeÙeve ceb$eer Depeerleefmebn mes efceuekeâj Dee Ûegkesâ nQ~ leye Yeer GvnW kes â Jeue DeeMJeemeve efceuee Lee Deewj Fme yeej Yeer DeeMJeemeve ner efceueves keâer mebYeeJevee nw~ ojDemeue kesâvõ Deewj

jepÙe kesâ yeerÛe Fme ceeceues hej ›esâef[š uesves keâer Yeer nesÌ[ ceÛeer nw keäÙeeWefkeâ SÙejheesš& kesâvõ mejkeâej kesâ oeÙejs ceW Deelee nw ~ Fmeef u eS kes â võ Fmes Deheves efnmeeye mes cebpejer osvee Ûeenlee nw, peyeefkeâ cegKÙeceb$eer keâer keâesefMeMe nw ef k eâ Fmes jepÙe mejkeâej keâer GheueefyOe kesâ ¤he ceW efieveeÙee pee mekeWâ~ keäÙeeWefkeâ Ùeneb Devleje&°jerÙe GÌ[eve Meg¤ keâjves keâes ueskeâj jepÙe mejkeâej ves Meg¤ mes ner

efheheefueÙeenevee keâes neš yeepeej mes cegòeâ keâjeSieer hegefueme Fboewj~ nj meesceJeej keâes efheheefueÙeenevee ceW ueieves Jeeues neš yeepeej keâes hegefueme Deye JÙeJeefmLele keâjves keâer lewÙeejer ceW nQ leeefkeâ ogIe&švee keâer efmLeefle ve yeves Deewj peece Yeer ve ueies~ hegefueme keâjerye 50 DemLeeÙeer ogkeâeveoejeW keâes meeceeve meefnle DevÙe peien yew"ves keâe efJekeâuhe osieer DevÙeLee meKleer yeleeSieer~ Gve DemLeeÙeer jes[ kesâ ogkeâeveoejeW keâes keâne peeSiee efkeâ Jes "s u ee Deew j meÌ [ keâ ojer efkeâveejs Dehevee efyeÚekeâj ueieves Jeeueer ogkeâeve Skeâ peceves Jeeues lejHeâ meefJe&me jes[ keâer lejHeâ ueieeS keâ cegKÙe ceeie& hej peece ve ueies ogkeâeveoejeW leeef Deewj ogIe&švee keâer efmLeefle ve yeveW~ keâes nše ojDemeue neš yeepeej keâe oeÙeje oWies nj yeej yeÌ{ jne nw, peyeefkeâ Jeneb JÙeJemLee os K eves Jeeuee keâes F & veneR neslee~ ueesie Deheveer cepeea mes keâneR Yeer kewâmeer Yeer ogkeâeveW ueiee uesles nQ~ FmeefueS Deye hegefueme ceesÛee& mebYeeueves pee jner nw~ Ûeewjens mes 50 ceeršj otjer hej ner Ùen ogkeâeveoej yew" mekeWâies~ meeLe ner efheheefueÙeenevee efuebkeâ jes[ kesâ efkeâveejs lekeâ ueieves Jeeueer ogkeâeveW Yeer nšeF& peeSbieer leeefkeâ Ùeneb Yeer Jeenve Ûeeuekeâ meesceJeej neš kesâ keâejCe hejsMeeve ve nes~

iebYeerjlee efoKeeF& nw~ met$eeW keâe keânvee nw efkeâ ›esâef[š uesves kesâ ¤he ceW ner Ùen meejer uesšueleerHeâer nes jner nw Deewj FmeerefueS cegKÙeceb$eer Yeer keâesF& ceewkeâe veneR ÚesÌ[vee Ûeenles~ keâne pee jne nw efkeâ peye meejer JÙeJemLeeSb leÙe nw Fboewj Devleje&°^erÙe GÌ[eveeW kesâ efueS lewÙeej nw lees efHeâj Fme ues š ueleer H eâer keâer Jepen keäÙee nw, peyeefkeâ keâeÙeos mes Ùen mesJee 31 ceeÛe& kesâ henues Meg¤ nes peevee Leer~ efheÚues meeue efoJeeueer hej Yeer Fmekesâ Meg¤ nesves kesâ Deemeej Les, uesefkeâve

ceeceuee Fboewj SÙejheesš& hej Devleje&°^erÙe GÌ[evesb Meg¤ keâjves keâe

yewšjer Jeeueer keâej kesâ oes šQ[j efvejmle, kesâ [j mes keâcheveer keâer ®efÛe veneR keâesIeešs F& Yeer lewÙeej veneR Fboewj~ keâceuee vesn¤ ØeeCeer meb«eneueÙe kesâ 6 ØecegKe Øeespeskeäš efveiece kesâ FbpeerefveÙeefjbie efJeYeeie ves Deškeâe jKes nQ~ ÙeneR keâejCe nw efkeâ meeue Yej mes pÙeeoe yeerleves kesâ yeeo Yeer Gve Øeespeskeäš hej kesâJeue keâeiepeeW hej ner keâece nes jne nw~ nkeâerkeâle ceW efÛeefÌ[ÙeeIej ØeyebOeve kesâJeue Pet"s oeJes keâj jne nw~ ojDemeue efÛeef[ Ì ÙeeIej ceW Gve leceece Øeespeskeäš hej keâeHeâer henues keâece Meg¤ nes peevee Lee, uesefkeâve efveiece kesâ lekeâveerkeâer efJeYeeie ves ceeceuee GuePee jKee nw~ Gmekesâ heeme keâesF& keâejCe veneR nw, uesefkeâve ve lees heeefkeËâie efvecee&Ce Meg¤ nes hee jne nw Deewj ve kewâoer yeeie ceW mkesâve neTme Deewj ceÚueer Iej keâe keâece Meg¤ nes heeÙee~ ÙeneR

nj Gceü Deewj nj Jeie& kesâ ueesieeW keâes Ûehesš ceW efueÙee mJeeFve Heäuet ves Oethe ceW mJeeFve Heäuet kesâ keâeršeCeg cej keäÙeeW veneR jns?

[sÌ{ ope&ve ceewleW : keâesF& Úe$e keâesF& JÙeeheejer, keâesF& ie=efnCeer lees keâesF& DeefOekeâejer Meeefceue Fvoewj~ Fvoewj ceW keânj ceÛee jns mJeeFve Heäuet mes Deye lekeâ ngF& [sÌ{ ope&ve ceewleeW ceW nj Jeie& kesâ ueesie Meeefceue nw~ ve kesâJeue ceefnueeDeeW yeefukeâ heg®<eeW keâer ceewle ngF& nw~ Ùener veneR keäÙee efkeâmeeve, keäÙee cepeotj, keäÙee ogkeâeveoej Deewj keäÙee yeÌ[e JÙeeheejer nj keâesF& mJeeFve Heäuet keâer Ûehesš ceW DeeÙee nw~ neue ner ceW GÛÛe efMe#ee DeefOekeâejer keâer Yeer ceewle ngF& nw~ [ekeäšj Yeer Dee§eÙe&Ûeefkeâle nw efkeâ efkeâmeer Skeâ Gceü Jeie& Ùee #es$e kesâ ueesieeW ceW mJeeFve Heäuet veneR Hewâue jne nw yeefukeâ Ùen nj lejn mes Hewâue jne nw~ Ùener keâejCe nw efkeâ pees [sÌ{ ope&ve ceewleW ngF& nw GveceW ÙegJee mes ueskeâj yegpegie& lekeâ Meeefceue nw Deewj ceefnueeSb Yeer Fmekeâe efMekeâej yeveer nw~

keâYeer lekeâveerkeâer keâejCe lees keâYeer kegâÚ Deewj Jepen yeleekeâj Fmes šeuee ieÙee~ Deye Ùen yeele G"er nw efkeâ keäÙee meerSce kesâ he$e mes Fme ceeceues ceW kesâvõ Deeies yeÌ{siee Ùee efHeâj Deheveer cepeea mes kesâvõ Deeies keâer efmLeefle leÙe keâjsiee~ yenjneue kesâvõ Deewj jepÙe kesâ Fme jepeveerefle OJebo ceW Fboewj pewmee yeÌ[e Menj Devleje&°^erÙe GÌ[eveeW mes Deye lekeâ JebefÛele nw~ yeÌ[er keâcheefveÙeeb pees efkeâ Fboewj ceW efyepevesme Meg¤ keâjves keâes Deeletj nw Gmekesâ efueS Yeer Ùen efmLeefle "erkeâ veneR nesieer keäÙeeWefkeâ Devleje&°^erÙe GÌ[eves efkeâmeer Yeer keâcheveer kesâ efueS meyemes henueer efjkeäJeeÙejceWš nesleer nw~

Fboewj~ Ùeefo meyekegâÚ "erkeâ jne oJeeyeepeej ceW efmLeefle yeoueer-yeoueer lees peuo ner oJee yeepeej kesâ yeenjer vepej DeeSieer~ Skeâ lejHeâ meHeâeF& efnmmes ceW cenerveeW mes pecee keâÛeje hetjer lejn nesieer meeLe ner Deye efove hetjer lejn meeHeâ nes peeSiee Deewj pees ceW oes yeej veiej efveiece keâe keâÛeje Ûeej keâÛeje hesefšÙeeb ueieeF& ieF& Leer Jeenve Ùeneb mes keâÛeje ues peeSiee~ GvnW nšekeâj veF& JÙeJemLee keâer FvHesâkeäMeve Hewâueves keâe [j Yeer jnlee peeSieer~ Fmekesâ lenle nw FmeefueS efveiece ves Ùeneb kesâJeue Skeâ yeÌ[er Skeâ yeÌ [ er hes š er Fmes iebYeerjlee mes efueÙee keâÛeje hesšer jnsieer, pees nw~ FOej peevekeâejeW keâe ef o ve ceW oes yeej jKeer peeSieer Deewj keânvee nw efkeâ Fmemes oJee Keeueer keâe peeSieer megOejsieer JÙeJemLee yeepeej ceW keâÛeje Deewj leeefkeâ JÙeeheeefjÙeeW keâes ieboieer lees meeHeâ nesiee ner hejsMeeveer ve nes~ ojDemeue oJeeyeepeej JÙeeheeefjÙeeW keâes Yeer jenle efceuesieer keäÙeeWekf eâ mes oJeeFÙeeW, FbpeskeäMeve Deewj hee@ueerefLeve Jes GvnW yesno hejsMeeveer keâe meecevee keâe Yeejer cee$ee ceW keâÛeje efvekeâuelee keâjvee heÌ[lee nw~ Deye osKevee Ùen nw nw~ FvnW JÙeeheejer keâF& yeej yeenj keâer efkeâ Ùen JÙeJemLee efkeâleveer keâejiej meeefyele lejHeâ ner HeQâkeâ osles nQ~ FmeefueS Deye nesleer nw~ efHeâueneue lees efveiece ves Ûeej keâÛeje hesšer jKeer ieF& Leer, Fmekeâer lewÙeejer keâj ueer nw Deewj JÙeeheeefjÙeeW uesefkeâve Jen JÙeJemLee Yeer efyeieÌ[ ieF& mes ÛeÛee& Yeer keâer pee jner nw leeefkeâ pees Deewj keâÛeje meÌ[keâ hej Dee jne Lee~ Deewj mecemÙee nw Gve hej Yeer efveCe&Ùe FmeerefueS Deye Skeâoce veF& JÙeJemLee efueÙee pee mekesâ~ peuo ner Fme hej keâer pee jner nw , ef p emekes â lenle Deceue Yeer Meg¤ nes peeSiee~

FOej [ekeäšjeW ves Fme yeele hej Yeer efjmeÛe& Meg® keâj efoÙee nw efkeâ Fleveer keâÌ[keâ Oethe nesves kesâ yeeo Yeer mJeeFve Heäuet kesâ keâeršeCeg cej keäÙeeW veneR jns~ peyeefkeâ efheÚues oes meeue mJeeFve Heäuet ves keânj ceÛeeÙee Lee lees ieceea Deeles ner Gmekeâe Demej Oeercee heÌ[ ieÙee Lee Deewj LeesÌ[er meer lespe Oethe ceW ner mJeeFve Heäuet efyeukegâue ieeÙeye nes ieÙee Lee~ ues e f k eâve Fme yeej efmLeefle Skeâoce Gueš nw~ lespe ieceea heÌ[ves kesâ yeeo mJeeFve Heäuet kesâ pÙeeoe cejerpe DeeS nQ Deewj pÙeeoelej keâer ceewle Yeer nes ieF& nw~ DeYeer Yeer {eF& ope&ve mes pÙeeoe cejerpe Ssmes nQ efpeveceW mJeeFve Heäuet keâer hegef° nes Ûegkeâer nw, peyeefkeâ 25 mes 30 mebYeeefJele cejerpe Yeer meeceves DeeS nQ~

veneR yewšjer Jeeueer keâej Yeer Deye lekeâ veneR Ûeue heeF&~ oes yeej Fmekesâ šQ[j efvejmle nes ieS keäÙeeWefkeâ keâesF& DeeÙee ner veneR Deye efHeâj šQ[j nes jns nQ~ Fmekesâ DeueeJee efÛeefÌ[ÙeeIej ceW Úesšs-yeÌ[s keâjerye DeeOee ope&ve Øeespeskeäš efveiece ves Deškeâe jKes nQ~ ve lees Gvekeâer HeâeFue Deeies yeÌÌ{ jner nw Deewj ve Gme hej keâesF& keâece nes jne nw~ efÛeefÌ[ÙeeIej ØeyebOeve kesâ heeme jšejšeÙee peJeeye nw efkeâ nceW FbpeerefveÙeefjbie meskeäMeve mes ve lees Devegceefle efceue hee jner nw Deewj ve Jes keâesF& Øeef›eâÙee Deeies yeÌ{e jns nQ~ FmeerefueS keâece Deškeâe ngDee nw~

Ùen Lee Pet"e oeJee efÛeefÌ[ÙeeIej ØeyebOeve keâe oeJee Lee efkeâ 1 DeØewue mes keâece Meg ¤

keâj ef o S peeSb i es , ues e f k eâve het j e ceen yeer l e ieÙee nw ~ ef v eiece keâe yepeš Yeer Dee ieÙee nw , ues e f k eâve Deye lekeâ keâece Meg ¤ veneR nes hee jne nw ~

Ssmes nes jner Heâpeernle (1) oMe&keâeW keâer Yeejer hejsMeeveer kesâ yeeJepet o [s Ì { meeue mes [yeue cebefpeuee heeef k eË â ie ef v ecee& C e keâeÙe& Deškeâe jKee nw ~ (2) ceiejceÛÚeW kes â ef u eS ›eâeskeâes[eFue heeke&â keâe Øeespeskeäš "b[s yemles ceW [eue efoÙee ieÙee nw~ (3) meebhe Iej, keâebÛe Iej Deewj ceÚueer Iej Yeer ef y evee keâejCe Deškeâe jKee nw~ (4) YeJÙe iesš keâe efvecee&Ce Yeer ¤keâe ngDee nw~

Deye efouueer peekeâj cebpetj keâjeSbies yepeš Fboewj~ keâceuee vesn¤ ØeeCeer meb«eneueÙe kesâ ceemšj hueeve kesâ otmejs ÛejCe keâes cebpetj keâjJeeves kesâ efueS Deye efÛeefÌ[ÙeeIej keâer šerce efouueer peeSieer~ leeefkeâ Jeneb hengbÛekeâj Ùes helee efkeâÙee pee mekeWâ efkeâ keäÙeeW osjer nes jner nw, kewâmes megOeej nes mekeâlee nw Deewj keâye lekeâ yepeš keâer henueer efkeâMle efceue peeSieer~ ceemšj kesâvõerÙe hueeve keâe henuee ÛejCe cebpetj nes efÛeefÌ[ÙeeIej Ûegkeâe nw Deewj otmeje ÛejCe leÙe ØeeefOekeâjCe veneR nesves kesâ keâejCe hew m ee Deškeâ keâes Fboewj ieÙee nw ~ kes â võer Ù e ef Û eef Ì [ ÙeeIej efÛeefÌ[ÙeeIej Øeeef O ekeâjCe keâes 3 keâjes Ì [ ®heÙes ØeyebOeve Yes p evee Lee, ues e f k eâve Deye lekeâ yeleeSiee veneR Yes p es Fmeef u eS šer c e cepeyetefjÙeeb ef o uueer peekeâj Deef O ekeâeef j ÙeeW mes ef c eues i eer ~ ojDemeue ot m eje ÛejCe cew v es p eceW š hueeve keâe nw Gmekes â ceb p et j nes l es ner keâece Meg ¤ nes peeSb i es Deew j Deieues keg â Ú meeueeW ceW ef Û eef Ì [ ÙeeIej ceemšj hueeve kes â ceg l eeef y ele vepej Deeves ueies i ee, ues e f k eâve Fmekes â ef u eS ef Û eef Ì [ ÙeeIej Øeyeb O eve keâes ceemšj hueeve keâer henueer ef k eâMle nj neue ceW Ûeeef n S~ keg â ue ef c eueekeâj Deeves Jeeues ef o veeW ceW ef Û eef Ì [ ÙeeIej Øeyeb O eve keâes Fme ceeceues ceW yeÌ [ er meHeâuelee ef c eue mekeâleer nw ~

peneb-peneb ¤eue jner nw KegoeF&, öerce Jeneb heng¤b eer

yeerSmeSveSue keâer šerce ves jele Yej efkeâÙee efvejer#eCe Fboewj~ Yeejle mebÛeej efveiece efueefcešs[ (yeerSmeSveSue) ves Deheveer šerce keâes meef›eâÙe keâj efoÙee nw~ vece&oe heefjÙeespevee keâer ueeFve keâe keâece keâjles meceÙe efvejbpevehegj ceW kesâyeue keâšves kesâ yeeo ngS vegkeâmeeve mes yeerSmeSveSue KeHeâe nw~ Deye Jen nj neue ceW Fme keâesefMeMe ceW nQ efkeâ Ssmeer Iešvee oesyeeje ve nes~ yeerleer jele yeerSmeSveSue keâer 20 meomÙeerÙe šerce Deueie-Deueie FueekeâeW keâer Keekeâ Úeveleer jner~ šerce ves osKee efkeâ peneb-peneb meÌ[keâ hej keâece Ûeue jne nw~ Jeneb yeerSmeSveSue keâer kesâyeue megjef#ele nw Ùee veneR, peneb KegoeF& Ûeue jner nw Jeneb šerce kesâ meomÙeeW ves ¤keâkeâj ÛesleeJeveer oer Deewj yeleeÙee efkeâ kesâyeue veneR keâšvee ÛeeefnS~ ÙeneR veneR yeerSmeSveSue ØeyebOekeâ Deewj DevÙe DeefOekeâejer Yeer Deye DeÛeevekeâ oewjs hej efvekeâueWies Deewj osKeWies efkeâ keâneR keâesF& ieÌ[yeÌ[ lees veneR

nw~ met$eeW kesâ cegleeefyekeâ ceneØeyebOekeâ ves Deheveer ner šerce keâes Heâškeâej Yeer ueieeF& nw~ keäÙeeWefkeâ KegoeF& kesâ oewjeve peye kesâyeue keâšer lees Gmekeâer Kego keâer šerce Yeer hetjer lejn meef›eâÙe veneR Leer~ Deye osKevee Ùen nw efkeâ Fmekeâe keäÙee Demej neslee nw~ šerce Deye DeefOekeâlej jele ceW ner DeueieDeueie efnmmeeW keâe oewje keâjsieer~ FOej šerce kesâ meomÙe Menj Yej ceW nj Gme mLeeve hej Ietces peneb efveiece, DeeF&[erS Ùee efkeâmeer Yeer SpeWmeer Éeje KegoeF& keâe keâece efkeâÙee pee jne nw Deewj Jeneb hengÛb ekeâj GvneWves yeerSmeSveSue keâer kesâyeue keâes osKee Deewj keâece keâj jns ueesieeW keâes ÛesleeÙee~ Deeies Yeer šerce Fmeer lejn mes keâece keâjWieer~ yeerSmeSveSue ceneØeyebOekeâ peer.meer. heeC[sÙe kesâ cegleeefyekeâ Deye efkeâmeer Yeer efmLeefle ceW ueehejJeener yeoe&Mle veneR keâer peeSieer~ nceejer šerce Deefleefjòeâ meef›eâÙelee efoKeekeâj Fme lejn kesâ ceeceues keâes jeskesâieer~

efkeâjeS mes osvee nw meebJesj jes[ DeewÅeesefiekeâ #es$e ceW veJeefveefce&le 5000 Jeie& Heâerš hej 25 Heâerš neFš Mes[, Yejhetj heeveer Je 25 hee@Jej meefnle

mecheke&â-9039920541


3 yegOeJeej 1 ceF& 2013

ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¥„ ‚ Á◊‹Ÿ Ÿ„Ë¥ •Ê∞ Á‚¥ÁœÿÊ ‚◊Õ¸∑§ ߥ Œ ı⁄U – ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¥ „ •Ê¡ ‚È’„ π⁄UªÙŸ Á¡‹ ∑‘§ ∑§⁄U„Ë ∑‘§ Á‹∞ ÁŸ∑§‹ ª∞– ©‚∑‘§ ¬„‹ fl ⁄U‚Ë«¥‚Ë ∑§Ù∆Ë ◊¥ ∑§Ê¥ª˝Á‚ÿÙ¥ ∑‘§ •‹ÊflÊ ‚◊Ê¡¡Ÿ •ı⁄U ¿ÊòÊÙ¥ ‚ Á◊‹– •Ê¡ ‚È’„ ∑‘§ãŒ˝Ëÿ ◊¥òÊË íÿÙÁÃ⁄UÊÁŒàÿ Á‚¥ÁœÿÊ ‚◊Õ¸∑§ ∑§Ù߸ ÷Ë ∑§Ê¥ ª ˝  ‚ Ÿ Ã Ê ¬˝ Œ  ‡ Ê ∑‘ § ¬Í fl ¸ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¥„ ‚ Á◊‹Ÿ Ÿ„Ë¥ ¬„È¥øÊ ÕÊ– ÁflœÊÿ∑§ ÃÈ‹‚Ë Á‚‹Êfl≈U, ‚àÿŸÊ⁄UÊÿáÊ ¬≈U‹ ∑‘§ •‹ÊflÊ ÁflÁ¬Ÿ πÈ¡Ÿ⁄UË, •¡ÿ ‚¥ª⁄U, •éŒÈ‹ ⁄U™§», ÿÙª‡Ê ª¥Œ⁄U Ÿ„Ë¥

¬„È¥ø Õ– fl„Ë¥ ÁŒÇªË ‚◊Õ¸∑§ •ÁEŸ ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¥„ ∑§Ë ©¬ÁSÕÁà ∑§Ù ‹ ∑ §⁄U ‚◊Ê¡¡ŸÙ¥ Ÿ ¡Ù‡ÊË ÷Ë ⁄U‚Ë«¥‚Ë ◊¥ ŸŒÊ⁄UŒ ÁŒπ– ¬˝◊ÙŒ ⁄UÊ¡¬Íà ‚◊Ê¡ ÁŸ◊òÊ¥áÊ ÁŒÿÊ– fl„Ë¥ œË⁄U ≈U¥ « Ÿ Á‚¥ Á œÿÊ ∑‘§ •‹ÊflÊ ‚ ⁄U Ê ¡¬Í à ‚◊Ê¡ ∑‘ § ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù Á≈UÁ∑§≈U ŒŸ ∑§Ë ‚◊Õ¸∑§ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ fl •äÿˇÊ ∑§Ë „ÒÁ‚ÿà ∞«Á◊‡ÊŸ ∑‘§ ªÈ „ Ê⁄U ÷Ë ∑§⁄U «Ê‹Ë– ‚ •Ê¡ ‚È ’ „ Á‹∞ Á◊‹ ¿ÊòÊ ∑§ÊÚ‹¡ ∑‘§ ¿ÊòÊ •⁄UÁ’¥ŒÙ ∑§ÊÚ‹¡ ◊¥ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ ⁄U„ ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¥ „ ‚ Á◊‹Ÿ ¬„È¥ø •ı⁄U Sflʪà Á∑§ÿÊ– fl„Ë¥ ∞«Á◊‡ÊŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U Á‡Ê∑§Êÿà ∑§⁄UŸ Á‚¥ÁœÿÊ ‚◊Õ¸∑§ ŒË¬∑§ ⁄UÊ¡¬Íà •ı⁄U ∞«Á◊‡ÊŸ ∑§⁄UflÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ⁄UÊ¡¬Íà ‚◊Ê¡ ∑‘§ ¬˝ÁÃÁŸÁœ◊¥«‹ ∑§Ë ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¥„ ∑‘§ ¬Ê‚ ªÈ„Ê⁄U ‹∑§⁄U „ÒÁ‚ÿà ‚ fl„Ê¥ ¬⁄U ⁄UÉÊÈ ¬⁄U◊Ê⁄U ∑‘§ ¬„È¥ø Õ, ÁŒÇªË ⁄UÊ¡Ê Ÿ ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ù ‚ÊÕ ¬„È ¥ ø  Õ – ∑§Êÿ¸ R §◊ ◊ ¥ ¬˝fl‡Ê ∑‘§ Á‹∞ •ÊESà Á∑§ÿÊ– fl„Ë¥

∑§Ê¥ ª ˝  ‚ Ÿ ò ÊË Ÿ◊¸ Œ Ê Ÿ ÷Ë ÁŒÁÇfl¡ÿÁ‚¥„ ‚ Á‡Ê∑§Êÿà ∑§Ë Á∑§ ©Ÿ∑‘§ ◊∑§ÊŸ ¬⁄U ∑§é¡Ê ∑§⁄U ⁄UπÊ „Ò– ∑§é¡Ê „≈UflÊÿÊ ¡Ê∞ •ı⁄U fl Sflÿ¥ ’Ë◊Ê⁄U „Ò¥ ß‚Á‹∞ •ÊÁÕ¸∑§ ‚„ÊÿÃÊ ÷Ë ∑§⁄UflÊ߸ ¡Ê∞– •Ê¡ ¬˝◊Èπ M§¬ ‚ ◊¢ ◊„◊ÍŒ ∑§È⁄UÒ‡ÊË, ‡Êπ •‹Ë◊, ⁄UÊ¡‡Ê ‡Ê◊ʸ, Á¡ÃãŒ˝Á‚¥„ ∆Ê∑§È⁄U, Áø¥≈UÍ øı∑§‚ ÷Ë ©¬ÁSÕà Õ– ⁄UÊ¡Ê •Ê¡ ‚È’„ ¡ÀŒË ◊¥ ÁŒπ •ı⁄U fl ∑§Ê¥ªÁ˝ ‚ÿÙ¥ •ı⁄U •Ê∞ „È∞ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù íÿÊŒÊ ‚◊ÿ Ÿ„Ë¥ Œ ¬Ê∞ •ı⁄U π¥«flÊ ⁄UÙ« „ÙÃ „È∞ ∑§⁄U„Ë ∑‘§ Á‹∞ ÁŸ∑§‹ ª∞–

Jeeheme efceue peeSieer cesef[keâue keâe@uespe keâer 25 SkeâÌ[ peceerve Fboewj~ uecyes meceÙe yeeo Fme yeele kesâ mebkesâle efceue ieS nQ efkeâ osJeer DeefnuÙee efJeMJeefJeÅeeueÙe kesâ cesef[keâue keâe@uespe keâes ueskeâj Ûeuee Dee jne efJeJeeo Lece peeSiee~ ØeMeemeve Éeje efJe›eâÙe keâer ieF& Úesše yeebieÌ[oe efmLele 25 SkeâÌ[ peceerve Jeeheme efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve keâes efceue peeSieer~ cegKÙeceb$eer ves Fme ceeceues ceW ØeMeemeve keâes efveoxMe os efoS nQ~ ØeMeemeve Yeer Deenle nw keäÙeeWefkeâ Gmeves Ùen peceerve efkeâmeer keâcheveer keâes osves keâer lewÙeejer keâer Leer~ ojDemeue 2001 ceW efceueer Fme peceerve hej 2012 ceW Yeer efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve cesef[keâue keâe@uespe veneR yevee heeÙee Lee~ Fmeer ceW 50 ceW mes 25 SkeâÌ[ peceerve efkeâmeer keâcheveer keâes Deueeš& keâjves keâer yeele keânkeâj ØeMeemeve ves Jen peceerve ues ueer Leer~ FmeerefueS efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve keâer hewjeW leues peceerve efKemekeâ ieF& Leer FmeefueS leeyeÌ[leesÌ[ efJejesOe peleeÙee Lee~ Deye ceevee pee jne nw efkeâ efJejesOe keâe ner Demej ngDee nw Deewj peuo ner peceerve Jeeheme efceue peeSieer~

pegcee&vee pÙeeoe lees veneR nesiee hegveŠ Deefle›eâceCe Fboewj~ veiej efveiece yeej-yeej Deefle›eâceCe keâjves JeeueeW kesâ efKeueeHeâ leieÌ[e pegcee&vee "eWkeâves keâe cet[ yevee jne nw efpememes yeej-yeej Deefle›eâceCe ve nes~ yeej-yeej Deefle›eâceCe nesves mes efveiece keâer yeoveeceer nesleer nw Deewj efveiece hej efjÕeleKeesjer keâe Deejeshe Yeer ueielee nw~ Ssmes ceW efveiece Deye Deefle›eâceCekeâlee&DeeW kesâ efKeueeHeâ keâÌ[e ®Ke DeheveeSiee~ efveiece Éeje keâue vesceeJej jes[ Deewj efmebOeer keâeueesveer mes Deefle›eâceCe nšeS ieS~ Fme oewjeve efmebOeer keâeueesveer ceW iegcešerOeeefjÙeeW ves

Deepe mes efyeKejsiee ceeueJee GlmeJe ceW ueeskeâkeâuee keâe jbie Fboewj~ Fme yeej Yeer ueeue yeeie ceW nesves Jeeues ceeueJee GlmeJe ceW Deepe mes ueeskeâ mebmke=âefle kesâ jbie efyeKejvee Meg¤ neWies~ Fmekesâ efueS cegòewâÕej cebefoj keâer hebÛe jeOee heæefle keâer Øeefleke=âefle ueieeF& ieF& nw~ Ùeneb oes efmebn Deewj Ûeej neLeer Yeer nQ~ ueeskeâ ve=lÙe kesâ efueS yeÌ[e cebÛe yeveeÙee ieÙee nw~ ieeW[ Deewj jpeJeej hesefšbime Yeer efmeKeeF& peeSieer~ Deepe ceCeerhegj, efcepeesjce, veeieeueQ[ kesâ ueeskeâve=lÙe iegogceyeepee, keâesjketâ, ieCeieewj Deewj ceškeâer ve=lÙe hesMe efkeâÙee peeSiee~ keâeÙe&Meeuee nj efove Meece 4 mes 6 yepes keâer yeerÛe jnsieer~ Fme yeej ieoueer ve=lÙe ceW 12 meeue keâer yeefÛÛeÙeeW mes ueskeâj 65 meeue keâer ceefnueeSb [ebme keâjWieer~ Fvekesâ efueS efieuš kesâ ienves Deewj ÛetefÌ[Ùeeb Keemeleewj hej yeveeF& ieF& nQ~ ueÌ[kesâ Oeesleer-kegâlex Deewj DebieesÚs ceW ve=lÙe hesMe keâjWies~

keâeÙe&heefj<eo keâer yew"keâ ceW nesiee nbieecee, keâue kegâueheefle keâes IesjWies mšeÙeheb[ yeÌ[e cegöe meomÙe, cegös kesâJeue heebÛe Fb o ew j ~ os J eer Deef n uÙee efJeMJeefJeÅeeueÙe keâeÙe& heefj<eo keâer keâue nesves Jeeueer yew"keâ ceW pecekeâj nbieecee nesves kesâ Deemeej nw~ yew"keâ ceW Jewmes lees Ieesef<ele ¤he mes Ûeej-heebÛe efyevogDeeW hej ner ÛeÛee& nesvee nw, uesefkeâve kegâÚ cegös Deueie mes jKes peeSbies~ efpeve hej nbieecee ceÛe mekeâlee nw~ Úe$eeW kesâ mšeÙeheb[ kesâ cegös hej efpeme lejn mes efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve ves ueieeleej ueehejJeener keâer Gmemes meomÙe YeÌ[keâ

ieS nQ~ Fmeer keâe Demej keâeÙe&heefj<eo keâer yew"keâ ceW osKeves keâes efceuesiee~ yeleeles nQ efkeâ efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve ves Fme hetjs ceeceues hej Dehevee peJeeye lewÙeej keâj efueÙee nw leeefkeâ meomÙeeW keâes mebleg° efkeâÙee pee mekeWâ~ Fmekesâ DeueeJee yew"keâ ceW keâF& Deewj cegös nbieeces keâe keâejCe yeve mekeâles nQ~ FmeceW Kejeye efjpeuš, ef[«eer keâer uesšueleerHeâer Deewj DeeF&DeeF&heerSme ceW Ûeue jner ØeesHesâmejeW keâer ueÌ[eF& kesâ cegös Meeefceue nw~ kegâue

Fb o ew j ~ Menj ceW Deef l e›eâceCe Deef Y eÙeeve ceW Deef l e›eâceCekeâeef j ÙeeW Éeje ef k eâS pee jns ef J ejes O e kes â Ûeueles Deye veiej ef v eiece Sjes [ ^ c e #es $ e ceW yeieer Û es keâer peceer v e hej DeJew O e ef v ecee& C e keâes leesÌ[ves kesâ efueS hegefueme yeue keâe Fleb p eej keâj jne nw ~ Sjes [ ^ c e jes [ ef m Lele ßeer k e= â <Ce veiej yeieer Û es keâer peceer v e hej yeveW DeJew O e ef v ecee& C e nševes kes â ef u eS ef v eiece keâe Deceuee ueeJeueMkeâj ues k eâj Sjes [ ^ c e Leeves heng b Û ee~ meceeÛeej ef u eKes peeves

efceueekeâj keâue yew"keâ nbieecesoej jnsieer~ meyemes cenlJehetCe& yeele Ùener jnsieer efkeâ keäÙee efJeMJeefJeÅeeueÙe ØeyebOeve mšeÙeheb[ keâe hewmee cebpetj keâjJee heelee nw keäÙeeWefkeâ peye lekeâ SDeeF&meeršerF& Ùen jeefMe veneR osleer leye lekeâ efJeMJeefJeÅeeueÙe keâes Deheves yepeš mes hewmee osvee nesiee~ ueieYeie 5 keâjes[Ì ®heÙes keâer jeefMe nw Ùen yesno yeÌ[er Ûegveewleer nesieer~ efheÚues ceen yew"keâ veneR ngF& Leer efHeâj Yeer Fme yeej keâer yew"keâ ceW kesâJeue Ûeej-heebÛe ner cegös nQ~

lekeâ ef v eiece kes â Deceues keâes heg e f u eme yeue veneR ef c euee Lee Deew j Deceuee Leeves hej heg e f u eme yeue ef c eueves keâe Fb l epeej keâj jne Lee~ ßeer k e= â <Ce veiej ceW peceer v e kes â peeotiejeW Deewj DeefOekeâeefjÙeeW keâer ef c eueer Yeiele kes â Ûeueles yeieer Û es keâer peceer v e hej cekeâeve yevee ef u eS ieS nw ~ jnJeeef m eÙeeW keâer ef M ekeâeÙele kes â yeeo ef v eiece Deew j ØeMeemeve keâer veeR o Keg u eer Deew j peeb Û e kes â yeeo Deye DeJew O e keâypes nševes keâer keâeÙe& J eener keâer peevee nw ~

hegefueme megj#ee efceues lees nšeSb Deefle›eâceCe

ceF& ceW yeÃ{is eer leefheMe

Fboewj~ DeØewue kesâ Debeflece efoveeW ceW metjpe kesâ keâÌ[s lesJej efoKeeF& efoS Deewj leeheceeve 41 ef[«eer mes Thej hengbÛe ieÙee efpememes [ecej keâer meÌ[keâ efheIeue ieF& Deewj ueesie ieceea mes nuekeâeve nes ieS~ Deye ceF& Ûeeuet nes ieÙee nw Deewj ceewmece efJeYeeie Éeje mebkesâle efoS ieS nQ efkeâ ceF& ceW Yeer leefheMe Deewj yeÌ{sieer, keäÙeeWefkeâ ceewmece efJeYeeie kesâ Devegceeve kesâ Devegmeej ceF& ceW heeje 43 ef[«eer kesâ Thej hengbÛeves kesâ Deemeej yeve jns nQ~ FOej ieceea mes nuekeâeve ngS ueesieeW kesâ ieceea mes yeÛeves kesâ meejs ØeÙeeme veekeâeHeâer meeefyele nes jns nQ~ ketâuej Deewj hebKes henues ner oce leesÌ[ Ûegkesâ nQ~ jenle efceue jner nw lees SÙejkebâ[erMevej mes, uesefkeâve Jen Deece Deeoceer kesâ yeme kesâ yeenj keâer yeele nw~ Gmekesâ efueS lees ceškeâe ner øeâerpe nw, efKeÌ[keâer mes Deeves Jeeueer nJee SÙejkebâ[erMevej nw~

efveiece kesâ Deceues kesâ meeLe efJeJeeo efkeâÙee, meeLe ner efJepeÙeveiej efmLele JeeFve Meehe Deewj ÛeeÙeefvepe Hetâ[ jsmšesjWš hej peye efveiece keâs Deceues ves keâeÙe&Jeener keâer lees ÛevõMesKej efyejLejs veecekeâ JÙeefòeâ Éeje keâeÙe&Jeener keâe pecekeâj efJejesOe efkeâÙee ieÙee Deewj efjcetJnue DeefOekeâejer keâer ieeÌ[er keâer Ûeeyeer efvekeâeue ueer~ efJeJeeo keâes jeskeâves kesâ efueS Gmes mecePeeFMe oer ieF& Deewj pewmes-lesmes mecePeeFMe oskeâj efveiece keâer šerce iegceefšÙeeb G"e ueeF&~ efpemekesâ yeeo efjcetJnue DeefOekeâejer Yejle Ûeewneve

Éeje GÛÛe DeefOekeâeefjÙeeW keâes keâeÙe&Jeener keâe efJejesOe keâjves JeeueeW kesâ efKeueeHeâ keâÌ[er keâeÙe&Jeener keâjves kesâ efueS DevegjesOe Yeer efkeâÙee peeSiee~ FOej yeerDeejšerSme hej efveiece keâer keâeÙe&Jeener keâe ceKeewue GÌ[eles ngS ceškesâJeeues Deewj pÙetme "suesJeeues Jeeheme KeÌ[s nes ieS nQ~ neueebefkeâ efveiece DeefOekeâeefjÙeeW keâe keânvee nw efkeâ yeej-yeej efveiece Éeje nšeS peeves hej Yeer Deefle›eâceCe keâjves JeeueeW kesâ efKeueeHeâ keâeÙe&Jeener keâer peeSieer~ meeLe ner ceewkesâ hej ner ceeue peyleer keâj SHeâDeeF&Deej Yeer nesieer~

‚Ê¥ ‚ Œ Ÿ ©∆Ê∞ ‹Ù∑§‚÷Ê ◊¥ ‚flÊ‹

ÙeeleeÙeele keâeÙe&Jeener keâe efJejesOe

ߥŒı⁄U– ŒflÊ‚-‡ÊʡʬÈ⁄U ‚¥ ‚ ŒËÿ ˇÊ ò Ê ∑‘ § ‚Ê¥ ‚ Œ ‚í¡ŸÁ‚¥„ fl◊ʸ Ÿ ∑§‹ ‹Ù∑§‚÷Ê ◊¥ ◊äÿ¬˝Œ‡ Ê ◊¥ ’…∏ ⁄U„ •àÿÊøÊ⁄U ∑§Ù ‹∑§⁄U ◊Ê◊‹Ê ©∆ÊÿÊ– πÊ‚Ãı⁄U ‚ fl◊ʸ Ÿ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ◊¥ } ÁŒŸÙ¥ ◊¥ } ◊Ê‚Í◊ ªÈÁ«∏ÿÊ•Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ „È∞ ’‹Êà∑§Ê⁄U ∑§Ê ◊Ê◊‹Ê ©∆Ê∑§⁄U ∑§„Ê Á∑§ •¬⁄UÊœ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ◊äÿ¬˝Œ‡ Ê Ÿ¥’⁄U flŸ ’ŸÊ „È•Ê „Ò– ∑‘§ãŒ˝ ‚⁄U∑§Ê⁄U Áfl‡Ê· ∑§ÊŸÍŸ ’ŸÊ∞ Á¡‚◊¥ ∞∑§ ◊Ê„ ‚ ‹∑§⁄U ¿„ ◊Ê„ ∑‘§ ’‹Êà∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù ‚¡Ê Á◊‹ ‚∑‘§ •ı⁄U ’‹Êà∑§Ê⁄U ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ „àÿÊ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ŒÙÁ·ÿÙ¥ ∑§Ù Ãà∑§Ê‹ ‚¡Ê „Ù–

Fboewj~ efmešer Jesve Deewj cewefpekeâ ÛeeuekeâeW Éeje ÙeeleeÙeele keâer keâeÙe&Jeener keâe efJejesOe efkeâÙee nw~ efJeYeeie Éeje efheÚues oes-leerve efoveeW mes efmešer Jesve Deewj cewefpekeâ JeeueeW hej ÙeeleeÙeele efveÙeceeW kesâ GuuebIeve hej F&-veesefšme peejer efkeâS ieS Les~ efpevekeâes veneR Yejheeves Jeeues JeenveeW hej keâeÙe&Jeener keâjles ngS efJeYeeie ves JeenveeW keâes peyle keâj efueÙee~ efpeme hej iegmmeeS efmešer Jesve Deewj cewefpekeâ Ûeeuekeâ Deheves Jeenve ÚgÌ[Jeeves ÙeeleeÙeele Leeves hengbÛes Deewj pecekeâj nbieecee efkeâÙee~ FOej ÙeeleeÙeele keâeÙe&Jeener keâe efJejesOe keâjles ngS Jeenve ÛeeuekeâeW Éeje YetKe nÌ[leeue keâjves keâer ÛesleeJeveer Yeer oer ieF&~ keâeÙe&Jeener kesâ efJejesOe ceW Jeenve ÛeeuekeâeW keâe keânvee Lee efkeâ ÙeeleeÙeele efJeYeeie Éeje DeeS efove keâeÙe&Jeener kesâ veece hej DeJewOe Jemetueer keâer peeleer nw, efpemekesâ yeeJepeto Yeer 200-500 kesâ Ûeeueeve peye Ûeens leye keâeš efoS peeles nQ~ ueieeleej keâF& efoveeW mes nce Fvekeâe Yegieleeve keâjles DeeS nQ, uesefkeâve Skeâ ceen ceW efkeâleveer yeej ÙeeleeÙeele keâer keâeÙe&Jeener keâe efMekeâej nce neWies~ Ssmes ceW ueeskeâ heefjJenve kesâ Ùes Jeenve Ûeueevee cegefMkeâue nes ieÙee nw~ 5-10 ®heÙes Øeefle meJeejer ueskeâj efoveYej meJeeefjÙeeb {esveer heÌ{leer nw, Ssmes ceW efoveYej keâer keâceeF& hej ÙeeleeÙeele hegefueme neLe ceej osieer lees Iej keâe Ûetune kewâmes peuesiee~ FOej ÙeeleeÙeele efJeYeeie ves keâeÙe&Jeener hej meHeâeF& osles ngS keâne nw efkeâ kesâJeue GvneR JeenveeW keâer pehleer keâer ieF& nw efpevneWves F&-Ûeeueeve veneR Yeje nw~ FvnW Skeâ kesâ yeeo Skeâ heebÛe-heebÛe veesefšme efoS pee Ûegkesâ nQ~

efveiece keâe oesnje heeefke&âie Megukeâ Fboewj~ veiej efveiece Éeje efheÚues Skeâ meeue mes veS JeenveeW hej heeefkeËâie šwkeäme kesâ veece mes Jemetuee pee jne nw, efpemekesâ heerÚs efveiece keâer cebMee Menj ceW heeefkeËâie keâes efJekeâefmele keâjves keâer nw~ Jeenve Kejeroles meceÙe ner Ùen Megukeâ Jeenve keâer keâercele kesâ meeLe Jeenve ceeefuekeâ keâes Deoe keâjvee heÌ[lee nw~ oes heefnÙee Deewj Ûeej heefnÙee JeenveeW hej Ùen Megukeâ efveiece Éeje Jemetuee pee jne nw~ Fme Je<e& efveiece keâes 64 ueeKe ®heÙes Jeenve [eruejeW mes Megukeâ kesâ ¤he ceW Øeehle ngS nQ~ Jeenve ceeefuekeâeW Éeje lees Ùen Megukeâ Jeenve keâer keâercele kesâ meeLe ner Deoe keâj efoÙee peelee nw~ uesefkeâve [eruejeW keâer ceveceeveer kesâ Ûeueles efveiece Éeje

DeIeesef<ele keâšewleer peer keâe pebpeeue ieceea ves lees henues ner FboewefjÙeeW keâes nueekeâeve keâj jKee nw, Ssmes ceW efyepeueer keâer DeIeesef<ele keâšesleer Yeer hejsMeeefveÙeeb yeÌ{e jner nw, keäÙeeWefkeâ Fmekesâ yeiewj ketâuej Deewj hebKes Deewj Smeer keâece veneR keâjles~ Ssmes ceW ieceea mes Úgškeâeje heevee cegefMkeâue nes jne nw~ meeLe ner keâe@uespe kesâ efJeÅeeefLe&ÙeeW keâes Yeer Yeejer hejsMeeefveÙeeb G"eveer heÌ[ jner nw~ mescesmšj hejer#eeDeeW kesâ Ûeueles hejer#ee kesâ šWMeve kesâ meeLe ieceea keâe šMeve Yeer yevee ngDee nw, pees heÌ{eF& kesâ meeLe ner Deeves-peeves ceW Yeer yeeOee GlheVe keâj jne nw~ Deeves Jeeues efoveeW ceW ieceea mes Úgškeâeje Deheves mlej hej GheeÙe keâj ner heevee heÌ[siee~

yeveeF& ieF& heeefkeËâie Deepe Jemetueer DeefYeÙeeve Ûeueekeâj Ùen Jemetues 64 ueeKe, Jeerjeve heÌ[er nw, peneb Meg u keâ Jemet u ee Jeenve ÛeeuekeâeW Fkeäkeâe-ogkeäkeâe Jeenve ner heeke&â nesles nQ~ Menj mes ieÙee nw~ Jeenve ceeefuekeâ Meg u keâ keâes efoKeeÙee "Wiee heeefkeËâie keâer mecemÙee nue keâjves kesâ efueS efveiece ves Deoe keâjves hej Yeer Menj ceW Jeenve heeefkeËâie veneR keâj ceušeruesJeue heeefkeËâie yeveeF& Leer, mekeâles nQ~ efveiece keâe leke&â Jeenve uesefkeâve Deye Ùen GheÙeesienerve nes ceeefuekeâeW kesâ ieues veneR Glej jne nw~ Ûegkeâer nw, keäÙeeWefkeâ MenjJeemeer Ùeneb efveiece keâe leke&â nw efkeâ Menj ceW heeefkeËâie keâe hewmee veneR osvee Ûeenles~ efJekeâefmele keâer ieF& heeefkeËâie kesâ efueS heeefkeËâie efJeJeeo ceW pesue jes[ hej Ùen Megukeâ Jemetuee pee jne nw, uesefkeâve Deeves Jeeuee Deece Deeoceer hejsMeeve Menj ceW efveiece Éeje yeveeF& ieF& nes jne nw~ Deiej efveiece Éeje heeefkeËâie ceušer heeefkeËâie ceW ieeÌ[er heeke&â keâjves Megukeâ ceW Skeâ Deesj mes jenle oer hej Yeer Jeenve ceeefuekeâeW mes heeefkeËâie peeS lees Jeenve Ûeeuekeâ Yeer Megukeâ Jemetuee pee jne nw~ efveiece keâer ceušer u es J eue heeef k eË â ie keâer Dees j Ùen oesnjer veerefle Jeenve ÛeeuekeâeW kesâ Deekeâef<e&le neWies~ efHeâueneue lees Jeenve ceeefuekeâ oesveeW Deesj mes Deheves keâes mecePe kesâ yeenj nw~ efveiece Éeje Menj keâer Deesheve "iee ngDee DevegYeJe keâj jns nQ~ Skeâ heeefkeËâie øeâer keâer ieF& nw, uesefkeâve ceušer Deesj heeefkeËâie keâjves hej ÙeeleeÙeele heeefkeËâie ceW Megukeâ Jemetuee pee jne ›esâve Megukeâ pegcee&vee Jemetue jner nw, nw~ Deiej efveiece Jeenve Kejeroles otmejer Deesj Jeenve Kejeroles meceÙe meceÙe heeefkeËâie Megukeâ Jemetue jne nw Yeer heeefkeËâie Megukeâ Jemetuee pee jne lees efHeâj Jeenve heeefkeËâie keâjves hej nw Deewj ceušer uesJeue ceW heeefkeËâie Megukeâ keäÙeeW? efveiece Ûeens lees ceušer keâjves hej Yeer Megukeâ osvee heÌ[ jne heeefkeËâie keâe Megukeâ vÙetvelece keâj Menj nw~ Ssmes ceW Menj kesâ Jeenve ÛeeuekeâeW mes heeefkeËâie keâer mecemÙee hej DebkegâMe keâes keâneR mes Yeer jenle veneR efceue ueiee mekeâlee nw, uesefkeâve efveiece keâer jner nw~ efveiece heeefkeËâie kesâ Megukeâ kesâ cebMee oesveeW neLeeW mes Jemetueer keâer nw~ veece hej Jemetueer keâj Jeenve ÛeeuekeâeW keâjesÌ[eW ®heÙes efveiece ves KeÛe& keâj keâes "Wiee efoKee jne nw~


4 yegOeJeej 1 ceF& 2013

ueÌ[keâer keâer Meeoer keâe cevee efkeâÙee lees efYeÌ[s

JÙeeheejer keâes 10 ueeKe kesâ efueS Oecekeâer Fboewj~ mejeHeâe kesâ JÙeeheejer keâes oes ueesieeW ves 10 ueeKe ®heÙes kesâ efueS ceesyeeFue hej peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer nw~ hegefueme ves oesveeW kesâ efKeueeHeâ cegkeâocee ope& efkeâÙee nw~

š^keâ keâer škeäkeâj mes mkeâeefhe&Ùees keâe šeÙej Heâše Fboewj~ keâue jele yeeÙeheeme hej šÍyee keâe@uespe kesâ meeceves Skeâ meÌ[keâ neomee ngDee, efpemeceW š^keâ Deewj mkeâeefhe&Ùees kesâ yeerÛe efYeÌ[lb e nes ieF&~ škeäkeâj kesâ yeeo mkeâeefhe&Ùees keâe šeÙej Heâš ieÙee Deewj Fme neomes ceW kegâÚ ueesie IeeÙeue nes ieS~ Fme Iešvee kesâ yeejs ceW hegeuf eme ves DeveefYe%elee peeefnj keâer~

yeeFkeâ Ûeesj OejeÙee Fboewj~ SceDeeF&peer hegefueme ves heeefkeËâie mes ieeÌ[er Ûegjeves Jeeues Deejesheer keâes efiejHeäleej efkeâÙee nw~ hekeâÌ[s ieS Deejesheer keâe veece efveuesMe efhelee iebieejece efveJeemeer veboeveiej nw~ hegefueme ves Gmekesâ keâypes mes Skeâ yeeFkeâ yejeceo keâer nw Deewj Gmemes hetÚleeÚ keâer pee jner nw~

peevekeâejer kesâ Devegmeej Deejesheer kesâ veece ieesuet GHe&â ieewjJe leLee veJeerve efveJeemeer jIegJebMeer keâeueesveer oesveeW ves mejeHeâe JÙeeheejer megjsvõ efhelee veejeÙeCe meesveer efveJeemeer jsMeceJeeuee keâcheeGC[

DeeÌ[e yeepeej keâes ceesyeeFue hej 10 ueeKe ®heÙes veneR osves hej peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~ megjsvõ meesveer kesâ yesšs Deefcele meebJesj GHe&â Deefcele meesveer ves Deheves Dee" heeš&vejeW mes

ueeKeeW ®heÙee GOeej efueÙee Lee Deewj hewmee veneR osves hej heeš&vejeW ves Deejeshe ueieeÙee efkeâ hewmee ceebieves hej Deefcele Deewj Gmekesâ meeLeer Gve hej Pet"e kesâme ope& keâjJee jns nQ~

onspe G"eves DeeF& DeeÙeMej yeejeefleÙeeW hej ÛeÌ{er Fboewj~ keâue meebJesj #es$e ceW Meeoer meceejesn kesâ oewjeve onspe keâe meeceeve G"eves kesâ efueS DeeF& DeeÙeMej ves oes yeejeefleÙeeW keâes kegâÛeue efoÙee, efpememes Skeâ keâer ceewkesâ hej ner ceewle nes ieF& Deewj otmejs keâer neuele iebYeerj yeveer ngF& nw~ peevekeâejer kesâ Devegmeej Iešvee yeerm eeKesÌ[ er keâer nw, Ùeneb Meeoer meceejes n kes â oew j eve ons p e keâe meeceeve G"eves kesâ efueS DeeÙeMej

Sceheer - 09 kes â meer 0195 kes â Ûeeuekeâ ves ieeÌ[er efjJeme& ueer leYeer lebyet kesâ heeme mees jns peerJeve efhelee Depeg & v e ef v eJeemeer veeieef P ejer Deew j mebpet hej ieeÌ[er ÛeÌ{ ieF&, efpememes peerJeve keâer ceewkesâ hej ner ceewle nes ieF& , peer J eve og u nve keâe ceecee Lee~ Fme neomes mes heefjJeej ceW ieceieerve ceenewue nes ieÙee~ metÛevee efceueves hej hegefueme ceewkesâ hej hengbÛeer Deewj MeJe keâes heerSce kesâ efueS Demheleeue efYepeJeeÙee Deewj Ûeeuekeâ

keâes efnjemele ceW efueÙee~ JeneR ef#eØee Leevee Devleie&le ceebieefueÙee ceW Jeenve ogIe&švee kesâ efMekeâej ngS keâceuesMe efhelee jeceØemeeo (30) efveJeemeer ceebieefueÙee keâer GheÛeej kesâ oewjeve Demheleeue ceW ceewle nes ieF&~ Fmeer lejn neleeso Leevee Devleie&le «eece keâebkeâefÌ[Ùee ceW yeeFkeâ Sceheer-09 SveSue 5738 kes â Ûeeuekeâ ves ce=ogefmebn efhelee peieleveeLe efveJeemeer meg I eÌ [ e keâes škeä k eâj ceej oer , efpememes Gmekeâer ceewle nes ieF&~

YeeYeer mes DeMueerue njkeâle

Fboewj~ jeJepeeryeepeej hegefueme ves yeleeÙee efkeâ Ûecheeyeeie ceW jnves Jeeues ceesncceo Deueer efhelee ceesncceo Fmenekeâ keâes ueÌ[keâer keâer Meeoer keâe cevee keâjves keâer yeele keâes ueskeâj ne®ve efhelee ceesncceo Fmenekeâ Deewj DeMeHeâekeâ efhelee ceesncceo ne¤ve ves ieeueer-ieueewÛe keâjles ngS heerše, peyeefkeâ DeMeHeâekeâ ves Yeer efMekeâeÙele keâer efkeâ ceesncceo Deueer ves Yeer Gmes ueelet-IegmeeW mes heerše Deewj peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~

nefLeÙeej kesâ meeLe OejeS Fboewj~ yeeCeiebiee hegefueme keâes metÛevee efceueer Leer efkeâ jcesMe efhelee MÙeeceueeue meesveer efvejemeer ieCesMeOeece keâeueesveer leueJeej mes ueesieeW keâes [je-Oekeâcee jne Lee, peye hegefueme ceewkesâ hej hengbÛeer lees Deejeshe kesâ neLe ceW leueJeej Leer leYeer hegefueme ves Deejesheer kesâ OejoyeesÛee~ JeneR heueeefmeÙee hegefueme ves ueKeve yeeefjÙee efhelee Kegceeveefmebn yeeefjÙee efveJeemeer meeF& yeeyee cebnefoj kesâ heeme ceeueJeerÙe veiej mes Skeâ Úgje SJeb heueeefmeÙee hegefueme ves ueeueejece veiej ceW jnves Jeeues Devethe GHe&â DeVet efhelee yeeyetueeue mes Skeâ Úgje leLee

ogkeâeve ceW leesÌ[HeâesÌ[ Fboewj~ Kepejevee Leevee Devleie&le cecelee keâeueesveer Ûeewjen Dehevee Fueskeäš^eefvekeâ ogkeâeve hej Fcejeve, efHeâjespe, DeveJej Deewj Mekeâerue ceesyeeFue Ûeesjer nesves keâer yeele keâes ueskeâj ueÌ[ jns Les Deewj efJeJeeo Flevee yeÌ{ ieÙee peye Deyejej efhelee FyeÇeefnce Keeve efveJeemeer keâepeer heueeefmeÙee Leevee KegÌ[wue ves Fmekeâe efJejesOe efkeâÙee efkeâ Ùeneb cele ueÌ[es lees Deejesheer Skeâcele ngS Deewj ieeefueÙeeb osles ngSs Deyejej keâer ogkeâeve ceW leesÌ[HeâesÌ[ keâj vegkeâmeeve efkeâÙee leLee peevemes ceejves keâer Oecekeâer oer~

Mejeye keâer lemkeâjer keâjles hekeâÌ[eS Fboewj~ Úesšer iJeeuešesueer hegefueme ves jepesMe efhelee jeceheeue ÛeewjefmeÙee efveJeemeer keâueeueer ceesnuuee mes 20 keäJeešj osMeer Mejeye SJeb yeeCeiebiee hegefueme ves DeJebeflekeâe veiej ceW jnves Jeeues megveerue efhelee DeesceØekeâeMe ceesÛeer mes efJemkeâer Pes[ keâcheveer keâer Mejeye leLee Ú$eerhegje hegefueme ves Depeg&vehegje ceW jnves Jeeues ceebieerueeue efhelee jCeÚesÌ[ Deewj DeekeâeMe efhelee jcesMe efveJeemeer yeeueoe keâeueesveer mes DeJewOe Mejeye JeneR Ûeboveveiej hegefueme ves megoecee veiej ceW jnves Jeeues meefÛeve efhelee Heâlesnefmebn mes 48 keäJeeš&j osMeer Mejeye

onspe kesâ efueS meleeÙee Fboewj~ mebÙeesefieleeiebpe hegefueme ves yeleeÙee efkeâ heejmeer ceesnuuee ceW jnves Jeeueer meer c ee mes mees l es meceÙe Gmekesâ osJej meblees<e jeÙekeâJeej ves DeMueer u e njkeâle keâer , peye ÙegJeleer ves efJejesOe efkeâÙee lees memegj Deewj osJej ves ceejheerš keâjles ngS efkeâmeer keâes veneR yeleeves kesâ efueS peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~

Fboewj~ ceunejiebpe Leevee Devleie&le Deesu[ jepeceesnuuee ceW jnves Jeeueer efmecejve yeer heefle efyeueeÙele ngmewve ves efMekeâeÙele keâer efkeâ Gmekeâe heefle efyeueeÙele ngmewve Gmes DeeS efove onspe keâer ceebie keâj Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ ¤he mes ØeleeefÌ[le keâjlee nw Deewj ceejheerš keâj peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oslee nw~

kegâòee heerÚs ueiee Ûeesš DeeF& Fboewj~ yeeCeiebiee Leevee Devleie&le DeefveleeyeeF& heefle censMe efmešesues efveJeemeer jsueJes ueeFve PeesheÌ[heóer megKeefueÙee «eece ceW jnves Jeeueer ves efMekeâeÙele keâer efkeâ ceceleeyeeF& heefle ieesheeue Yeerue keâe kegâòee Gmekeâer ueÌ[keâer Je<ee& heeveer keâe IeÌ[e ueskeâj Dee jner Leer Gme Jeòeâ heerÚs ueie ieÙee, Gme Jeòeâ Gmekeâer ueÌ[keâer efiej ieF& Deewj Gmes ÛeeWš DeeF&~ hegefueme ves DeefveleeyeeF& keâer efMekeâeÙele hej ceeueefkeâve ceceleeyeeF& kesâ efKeueeHeâ ØekeâjCe ope& keâj efueÙee~

peueves mes oes keâer ceewle Fboewj~ Deueie-Deueie neomeeW ceW peueves mes oes ueesieeW keâer ceewle nes ieF&~ neleeso heg e f u eme ves yeleeÙee ef keâ pecyetÌ[er nhmeer ceW jnves Jeeues ve= e f m eb n ef h elee jeceef m eb n (60) ef Û eceveer ef i ejves mes Peg u eme ieÙee Lee, efpemes Deevebo Demheleeue ceW Yeleea ef k eâÙee ieÙee Lee~ GheÛeej kesâ oewjeve Gmekeâer ceewle nes ieF&~ Fmeer lejn os h eeueheg j Leevee Devleie& l e ÙeMeJeble meeiej efcepee&hegj efveJeemeer ØekeâeMe efhelee Yes¤ueeue keâes Peguemeer DeJemLee ceW SceJeeÙe Demheleeue ueeÙee ieÙee Lee, peneb Gmekeâer Fueepe kesâ oewjeve ceewle nes ieF&~

•¥Ã⁄U⁄UÊC˛Ëÿ ◊¡ŒÍ⁄U ÁŒfl‚ ¬⁄U •Ê¡ ø¥ŒŸ Ÿª⁄U øı⁄UÊ„ ¬⁄U ª⁄UË’Ë ⁄UπÊ ‚ ŸËø ¡ËflŸ ¡ËŸ flÊ‹Ù¥ ∑§Ù ∑§Ê«¸ ‚ı¥¬ ª∞– ß‚ ◊ı∑‘§ ¬⁄U ◊äÿ¬˝Œ‡Ê πÊŒË ª˝Ê◊ÙlÙª Áfl÷ʪ ∑‘§ •äÿˇÊ ‚àÿŸÊ⁄UÊÿáÊ ‚ûÊŸ, ˇÊòÊËÿ ÁflœÊÿ∑§ ‚ÈŒ‡Ê¸Ÿ ªÈ#Ê, ◊ÊáÊ∑§ ‚ÙªÊŸË •ı⁄U ø¥ŒŸ Ÿª⁄U ˇÊòÊ ∑‘§ ⁄U„flÊ‚Ë ◊ı¡ÍŒ Õ–

Ú"er cebefpeue mes efiejves hej ÙegJeleer keâer ceewle

heg‰e Hewâkeäše^ r ceW ueieer Deeie Fboewj~ Deepe megyen meebJesj jes[ F&meskeäšj efmLele heg‰e Hewâkeäš^er ceW Deeie ueie ieF&~ HeâeÙej efyeÇies[ ves yeleeÙee efkeâ Ùeneb De#eÙe FvšjØeeFpesme heg‰e Hewâkeäš^er ceW Deeie ueie ieF&~ efpememes npeejeW keâe vegk eâmeeve nes ieÙee~ Deeie ueieves keâe keâejCe mhe° veneR nes heeÙee~

Fboewj~ efvecee&CeeOeerve efyeefu[bie hej keâece keâjles meceÙe Ú"er cebefpeue mes Skeâ ÙegJeleer efiej ieF&, efpememes Gmekeâer ceewle nes ieF&~ hegefueme ves ceie& keâeÙece keâj "skesâoej kesâ efKeueeHeâ ueehejJeener yejleves ceeceuee ope& efkeâÙee~ KegÌ[wue hegefueme ves yeleeÙee efkeâ efheÚues efoveeW Megkebâleuee Demheleeue keâer efvecee&CeeOeerve efyeefu[bie hej keâece keâjles meceÙe Ú"er cebefpeue mes efiejves hej PeeWiet efhelee iebieejece (19) efveJeemeer [ieÌ[eKesÌ[e osJeeme keâer ceewle nes ieF& Leer~ peebÛe kesâ yeeo hegefueme ves "skesâoej nerjeueeue efhelee veejeÙeCe kegâceeJele efveJeemeer ieesÙeue veiej kesâ efKeueeHeâ cegkeâocee ope& efkeâÙee~

Oeejoej nefLeÙeej ceejkeâj efkeâÙee IeeÙeue Fboewj~ legkeâesiebpe Leevee Devleie&le yeeueefJeveÙe cebefoj kesâ meeceves jengue efhelee jcesMe efveJeemeer veejeÙeCe keâecheeGC[ heešveerhegje keâes ceveesnj GHe&â ueuuet efhelee Decejefmebn, veJeerve efhelee DeMeeskeâ Jecee& Deewj efveefvele GHe&â ieesuet ves jeskeâves keâer keâesefMeMe keâer peye jengue ¤keâe veneR lees DeejesefheÙeeW ves Oeejoej nefLeÙeej mes ceeje Deewj veJeerve ves helLej Je ueuuet ves Yeer nefLeÙeej ceejkeâj IeeÙeue efkeâÙee Je peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~ Fmeer Øekeâej yeeCeiebiee Leevee Devleie&le Úesšer Yeceesjer ceW jnves Jeeues ceveer<e efhelee jIegveeLe kegâMeJeen keâe efmenesj ceW efJeJeeo ngDee Lee, efpemekeâes ueskeâj Deejesheer jeOesMÙeece ves Lejceekeâesue keâešves keâer yues[ ceejkeâj IeeÙeue efkeâÙee~ Fmeer Øekeâej DeVehetCee& Leevee Devleie&le censMe efhelee nefj hebJeej keâes De%eele JÙeefòeâ ves Ûeeketâ ceejkeâj IeeÙeue keâj efoÙee~

jemles keâes ueskeâj nefLeÙeej Ûeues

Deepe keâeÙe&keâeefjCeer keâer yew"keâ ceW DeefYeYee<ekeâ mebIe kesâ ÛegveeJe DeefOekeâeefjÙeeW keâer efveÙegefòeâ keâer ceesnj ueiesieer nbieeces kesâ yeerÛe mebIe keâer meeOeejCe meYee ngF&, 17 ceF& keâes ner ÛegveeJe neWies Fboewj~ leceece lejn kesâ efJeJeeo Deew j Yeejer nb i eeces kes â yeer Û e DeeefKejkeâej Ùen leÙe nes ieÙee nw efkeâ DeefYeYee<ekeâ mebIe kesâ ÛegveeJe Skeâ Je<e& kesâ efueS ner neWies~ ÛegveeJe keâer efleefLe keâer Iees<eCee Yeer keâj oer ieF& nw~ efpemekesâ Devegmeej mebIe kesâ ÛegveeJe ceW celeoeve 17 ceF& keâes neWies~ FOej Deepe Deef Y eYee<ekeâ meb I e keâer keâeÙe&keâeefjCeer keâer yew"keâ yegueeF& ieF& nw ef pemeceW ÛegveeJe kesâ efveJee&Ûeve DeefOekeâeefjÙeeW kesâ veece meefnle ÛegveeJe keâeÙe&›eâce keâer efJemle=le Iees<eCee keâer pee mekeâleer nw~ GuuesKeveerÙe nw efkeâ efmešer yueemš ves Deheves cebieueJeej kesâ Debkeâ ceW ner Ùen meceeÛeej ØekeâeefMele

efkeâÙee Lee efkeâ DeefYeYee<ekeâ mebIe keâer meeOeejCe meYee cebs ÛegveeJe keâer efleefLe keâes ueskeâj nbieecee nes mekeâlee nw Deewj Ssmee ner ngDee~ met$eeW kesâ Devegmeej cebieueJeej keâes oeshenj 3.30 yepes efJeMes<e meeOeejCe yegueeF& ieF&~ nebueeefkeâ keâesjce kesâ DeYeeJe cesb meeOeejCe meYee Meg¤ veneR nes mekeâer Deewj oesyeeje 4 yepes mes yew"keâ Deentle keâer ieF&~ met$eeW kesâ Devegmeej meeOeejCe meYee ceW meomÙeeW ves ce.Øe. DeefOeJeòeâe heefj<eo kesâ he$e keâe nJeeuee osles ngS mebIe kesâ ÛegveeJe oes Je<e& kesâ efueS ner keâjeves keâe oyeeJe yeveeÙee~ nebueeefkeâ Jele&ceeve keâeÙe&keâeefjCeer kesâ kegâÚ heoeefOekeâeefjÙeeW ves Gòeâ ceeceues keâe efJejesOe efkeâÙee

Deewj keâne efkeâ Fboewj DeefYeYee<ekeâ mebIe keâe mJeÙeb keâe yeeÙeueepe nw Deewj Gmekesâ Devegmeej mebIe kesâ ÛegveeJe Skeâ Je<e& kesâ efueS ner keâjevee efJeOeeve ceW efueKee ieÙee nw~ Ssmes ceW Jele&ceeve keâeÙe&keâeefjCeer keâe keâeÙe&keâeue 2 Je<e& keâjvee mebYeJe veneR nw~ keâjerye 1 Iebšs lekeâ Deejeshe-ØelÙeejeshe Deewj efJeJeeo kesâ yeerÛe Ùen leÙe efkeâÙee ieÙee efkeâ mebIe kesâ ÛegveeJe Deheves yeeÙeueepe kesâ efnmeeye mes Skeâ Je<e& kesâ efueS ner efkeâS peeSbies~ neLeeW neLe ÛegveeJe keâer efleefLe keâer Iees<eCee Yeer keâj oer ieF&~ 17 ceF& keâes celeoeve keâjevee leÙe efkeâÙee ieÙee~ met$eeW kesâ Devegmeej Gòeâ meeOeejCe meYee ceW Jeefj‰ DeefYeYee<ekeâ megjsvõ kegâceej

Jecee&, mebpeÙe cesnje, keâesceue oeref#ele, mebpeÙe Mecee& meefnle DevÙe DeefYeYee<ekeâeW ves Dehevee he#e peesjoej {bie mes jKee~ FOej DeefYeYee<ekeâ mebIe kesâ meefÛeJe ieesheeue keâÛeesefueÙee ves yeleeÙee efkeâ 17 ceF& keâes nesves Jeeues mebIe kesâ ÛegveeJe keâes ueskeâj Deepe oeshenj 1yepes DeefYeYee<ekeâ mebIe keâeÙe&keâeefjCeer keâer yew"keâ yegueeF& ieF& nw efpemecebs mebIe kesâ ÛegveeJe keâes ueskeâj ÛegveeJe DeefOekeâeefjÙeeW keâer efveÙegefòeâ meefnle DevÙe efJe<eÙeeW hej ÛeÛee& keâer peeSieer~ FOej ÛegveeJe keâer efleefLe keâer Iees<eCee nesles ner Deye ÛegveeJe ueÌ[ves Jeeues leceece oeJesoej Deewj meef›eâÙelee mes pevemebheke&â keâjves ceW pegš peeSbies~

Fboewj~ Ûeboveveiej #es$e ceW jemles keâes ueskeâj oes he#eeW kesâ yeerÛe pecekeâj nefLeÙeej Ûeues hegefueme ves oesveeW kesâ efKeueeHeâ cegkeâocee ope& efkeâÙee~ Ûeboveveiej hegefueme ves yeleeÙee efkeâ jemles keâer yeele keâes ueskeâj jepee efhelee Deyogue Deewj jepee kesâ meeLeer ves jemles keâer yeele keâes ueskeâj Ûeeketâ mes nceueekeâj ceesncceo DeeefjHeâ keâes IeeÙeue keâj efoÙee~ otmejs he#e kesâ Deyogue Meeefno Debmeejer keâer efMekeâeÙele hej efyepegjkeâ GHe&â meesvet ves leueJeej mes nceuee keâj efoÙee~ Fmeer lejn DeVehetCee& Leevee Devleie&le megjefYe mJeeršdme kesâ meeceves mketâue keâer yeele keâes ueskeâj oes he#e efYeÌ[ ieS, efpemeceW megjsMe efhelee ceg®ceue KeletefjÙee, Deefcele KeletefjÙee kesâ efKeueeHeâ cegkeâocee ope& efkeâÙee, peyeefkeâ otmejs he#e ceW Deefmceleefmebn Deewj osJesMe efhelee ceveespe Kesceveeveer efveJeemeer ¤heveiej kesâ efKeueeHeâ ceejheerš keâe cegkeâocee ope& efkeâÙee~

meypeer Kejeroves ieF& ceefnuee kesâ ieues mes Ûesve efKebÛeer Fboewj~ Hetâšer keâes"er Ûeewjene efmLele meypeerceb[er ceW Skeâ ceefnuee kesâ ieues mes yeoceeMe Ûesve Peheškeâj Yeeie efvekeâuee~ Ûeboveveiej hegefueme ves yeleeÙee efkeâ mkeâerce veb. 71 ke=â<Cekegbâpe Deheeš&ceWš Menuee heefle megjsMe Ùeneb meypeer Kejeroves ieF& Leer leYeer yeeFkeâ hej DeeS yeoceeMe Gmekesâ ieues mes 15 npeej ®. keâercele keâer Ûesve KeeRÛekeâj Yeeie efvekeâuee~

meewleve keâes heerše Fboewj~ neleeso Leevee Devleie&le efYemeveeJeoe ceW jnves Jeeueer Oeejkeâer heefle jeceefmebn keâes Gmekeâer meewleve meeiej ves Deheves meeLeer ieveeryeeF&, Devlejefmebn kesâ meeLe efceuekeâj ceejheerš keâer Deewj peeve mes cejeves keâer


5 yegOeJeej 1 ceF& 2013

Fboewj~ veiej efveiece Menj ceW efJekeâeme keâeÙe& yeveekeâj yeesueves keâer lepe& hej keâjlee nw, efpemeceW pevelee keâer ieeÌ{er keâceeF& kesâ keâjesÌ[eW ®heS mes keâesF& efvecee&Ce neslee nw Deewj efvecee&Ce kesâ yeeo Gmekeâe jKe-jKeeJe efveiece Yetue peelee nw~ Menj keâe efMeJeepeer Jeeefškeâe kesâ heeme yevee šwefjme iee[&ve Deye Deheveer yeoneueer hej Deebmet yene jne nw~ efveiece Éeje vesn® mšsef[Ùece kesâ Deemeheeme keâer ogkeâeves keâej [skeâesj Deewj cewkesâefvekeâeW keâes DeeJebefšle keâj oer ieFË~ efpemekesâ yeeo mes Fme GÅeeve keâer neuele efyeieÌ[vee Meg® nes ieF&~

ceneheewjpeer Fmeke‚er Yeer uees megOe... (Mewuesvõ Jecee&) Ùen Fboewj ner veneR ØeosMe keâe henuee GÅeeve nw pees Úle hej yevee ngDee nw~ veerÛes ogkeâeveW nQ Deewj hetje iee[&ve Úle hej yevee ngDee nw~ oes hegue kesâ ceeOÙece mes GÅeeve keâe Skeâ efnmmee otmejs efnmmes mes pegÌ[lee nw~ ef[peeFve DeveesKeer nesves kesâ meeLe ner GÅeeve ceW Pejvee Deewj heâJJeeje Yeer yeveeÙee ieÙee Lee pees meerÌ{ervegcee yevee ngDee nw~ oes yeÌ[s Ieeme kesâ yueekeâ nQ Deewj veerÛes ueies hesÌ[eW keâer ÚebJe ceW GÅeeve yeveeÙee ieÙee nw~ veerÛes mes meerefÌ{ÙeeW Deewj hegue kesâ ceeOÙece mes Thej hengbÛee pee mekeâlee nw~ Ùen Deheves Deehe ceW DeveesKee GÅeeve Menj ceW nw pees Deepe yeoneueer keâe efMekeâej nw pees Deye Menj mes iegceveece nes Ûegkeâe nw Deewj DeefOekeâebMe MenjJeemeer Fmekesâ yeejs ceW peeveles Yeer veneR nw, peyeefkeâ Deepe mes 10-15 meeue henues lekeâ ueesie Ùeneb šnueves Deewj efhekeâefvekeâ ceveeves DeeÙee keâjles Les Deewj yeÌ[er ner Meeve mes Deheves Ùeneb DeeS cesnceeveeW keâes Iegceeves ueeÙee keâjles Les~

ogkeâeveoejeW keâer ceveceeveer mes ngDee yeoneue Jele&ceeve ceW Ùen GÅeeve yeoneueer keâe efMekeâej nw~ Fmekeâer megOe uesves kesâ efueS veiej efveiece keâes hegâme&le veneR nw~ nj meeue yepeš ceW GÅeeveeW kesâ veece hej efveiece yeÌ[er jeefMe keâe ØeeJeOeeve keâjlee nw uesefkeâve

kes â GÅeeve ef J eYeeie kes â ueehejJeen DeefOekeâeefjÙeeW kesâ Ûeueles Ùen ceeceuee DeYeer lekeâ meeceves veneR Dee heeÙee Deew j MenjJeeefmeÙeeW mes Skeâ DeÛÚer meewieele efÚve ieF&~ Fme mebyebOe ceW efveiece GÅeeve ØeYeejer Fme GÅeeve keâer megOe uesves keâer pegj&le Deepe keâjesÌ[eW ®heS keâer meewieele efÚve ieF& Deewj kesâ hee<e&o heefle yeyeuet Mecee& lekeâ veneR keâer~ Ùeneb ogkeâeveoejeW keâer pecekeâj MenjJeeefmeÙeeW ves Ùeneb Deevee ÚesÌ[ efoÙee~ keâe keânvee nw efheâueneue Jee[eX ceveceeveer Yeues ner 23 meeue ceW efkeâleves ner ceneheewj kesâ GÅeeveeW keâes efJekeâefmele efkeâÙee Ûeue jner DeeS-ieS Deewj Menj meeQoÙe& Je GÅeeve kesâ pee jne nw~ Deeves Jeeues meceÙe nw~ keâF& veece hej ueeKeeW ®heS KeÛe& efkeâS neW ceW Fme GÅeeve keâe Yeer ogkeâeveoejeW uesefkeâve Fme GÅeeve keâe Gæej DeYeer lekeâ peerCeexæej efkeâÙee peeSiee~ ves veerÛ es veneR efkeâÙee ieÙee~ efveiece keâer DeveosKeer Deehekesâ ceeOÙece mes Ùen Ûeerpe yeeGb[e^ Jr eeue ÙeneR veneR Leceer, Fmeer iee[&ve kesâ veerÛes Skeâ meeceves DeeF& nw~ Fme hej pe®j keâes leesÌ[ keâÛeje hesšer Yeer jKe oer ieF& efpemeceW keâÛejs SkeäMeve efueÙee peeSiee~ efo Ùee nw keâe {sj ncesMee ueiee jnlee nw, efpememes meeueeW mes efveiece Fmekeâer D e e w j GÅeeve ceW Deeves mes ueesie keâlejeles nQ~ Deveos Keer keâjlee DeeÙee nw~ Ùeneb yeÌ[er mebKÙee ceW keâej mepeeJeš kesâ efueS Deewj jemlee Menj ceW henues ner GÅeeveeW megOejves kesâ efueS Deeleer nw~ Ùeneb hej keâej ceW iewme efkeâš ef v ekeâeue keâer keâceer nw~ Menj ceW cesIeotle yew"eves Deewj keâej keâes mepeeves keâe keâece Yeejer cee$ee ceW efueÙee nw GheJeve, ves n® heeke&â, jerpeveue efkeâÙee peelee nw efpememes yeerDeejšerSme hegâšheeLe hej Yeer peyeefkeâ Ùen yeeGb[^erJeeue hetâueeW keâer keäÙeejer kesâ heeke& â pew m es GÅeeve nQ efpeveceW Fme GÅeeve kesâ Deekeâ<e&Ce keâe kesâvõ keâej ogkeâeveoejeW Éeje KeÌ[er keâj oer peeleer nw efpemekeâer megOe ves n ® heeke& â Deew j ces I eot l e ®he ceW efJekeâefmele keâer ieF& Leer Deewj Fme hej jne Pejvee Deepe yebo š^wefheâkeâ hegefueme ves keâYeer veneR ueer~ Ssmee veneR nw efkeâ GheJeve yeoneueer keâe efMekeâej hetâue ueieeS ieS Les~ heÌ [ e nw ~ Ûees j eW ves š^wefheâkeâ hegefueme keâes Ùen DeJewOe heeefkeËâie efoKeeF& veneR osleer~ nQ~ Ssmes ceW meeueeW lekeâ Fme Deepe keâej [skeâesj keâe HeâJJeejeW mes HeâJJeeje ceeceuee mesefšbie keâe nw~ keâece keâjves Jeeues GÅeeve keâe yeoneueer keâe efMekeâej ieeÙeye keâj efoÙee nw kesâJeue Éeje yemeeW hej og k eâeveoej keâejeW keâe jnvee efveiece kesâ heeFhe yeÛee ngDee nw~ yeesefjbie meeceeve Yeer ueeoe keâyeeÌ[ Fme yeeGb[^erJeeue GÅeeve efJeYeeie keâer kesâ heeveer mes Pejvee ÛeueeÙee peelee Lee, efpememes hej heWâkeâles nQ~ meeLe ner Iees j ueehejJeener peelee Lee, pees Deepe yebo peceerve Ieeme Gieeves keâÛeje Fme keäÙeejer ceW keâe veleerpee nw~ heÌ[e ngDee nw~ nefjÙeeueer ueeÙekeâ veneR yeÛeer~ hetâue Deewj heewOeeW keâe ef v eiece kes â keâe veece Deew j GÅeeve kesâ efnmmeeW mLeeve ues Ûegkeâe nw~ Ùeneb DeefOekeâejer keâes peesÌ[ves Jeeues efyeÇpe lekeâ efkeâ Fme keäÙeejer ceW Deheveer ogkeâeveeW kesâ efveMeeve iee[&ve ceW yeoneueer kesâ Ssmes keâer heefšÙes GKeÌ[ ieS yees[& Yeer ueiee efoS nQ~ ogkeâeveoejeW keâer v e n e R cegöeW keâes G"eves ceW nQ efpeme hej Ûeueves ceveceeveer ÙeneR veneR ®keâer efkeâ iee[&ve keäÙ eeW ueehejJeener mes hewj veerÛes Oebme ogkeâeveeW keâer Úle hej efJekeâefmele yejleles nQ, Ùen yeele mekeâlee nw~ meeLe ner ef k eâÙee ieÙee nw ~ MenjJeeefmeÙeeW kesâ efueS hetâue ueieeves kesâ efueS Úesšer keäÙeeefjÙeeb Yeer yeÌ[e meJeeue nw~ Fboewj «eerve Deewj keäueerve keâe og k eâeveoejeW Éeje yeveeF& ieF& LeeR Jen štš Ûegkeâer nQ Deewj GmeceW veeje osves Jeeues hetJe& ceneheewj Éeje Yeer Fmekeâer iee[& v e keâer ef c eóer hueeefmškeâ keâer LewefueÙeeb heÌ[er ngF& nQ~ DeveosKeer keâer ieF& Deewj meeueeW mes Jele&ceeve ceW nšekeâj iee[&ve keâer og k eâeveoejeW Éeje peceerve hej helejs "eWkeâ Fmekeâer DeveosKeer keâer Fme GÅeeve keâe efueS ieS nQ~ meeLe ner pee jner nw ~ GheÙeesie cet$eeueÙe iee[&ve keâes peesÌ[ves Jeeues DeeefKejkeâej keäÙeeW kes â ®he ceW ef k eâÙee efyeÇpe hej yeÌ[e nesef[Ëie ueiee R pevelee keâer ieeÌ{er e er ven pee jne nw~ jKee nw~ keâceeF& mes yevee Ùen n j n e M Ùeneb hej GÅeeve yeoneueer keâe & eeð eles Les Deele hetJe p e i e n L e e v efMekeâej nw~ e e ® g ~ r es y sie Yeer D eme keâer Me oer ieF& Lee ceW p e i e n u n e Deye efveiece kesâ h â e e 89 ue efJek eue keâj GÅeeve efJeYeeie kesâ yeme 23 me ØeosMe keÉsâeje FboewjmecceeW Ùe cebs Meeg®efMe mes mevedF1m9ekesâ efueSmes hetâk eueeW âer ceW Fmekeâer megOe uesvee e e j jkeâej e hešJee kesâ eâjesÌ[ keâer efveiece Éej &Ce ngDee efp lekeâ keäÙeejer ceW Mejeye keâer yee@šueW veneR nw FmeefueS MenjJeemeer meerOes ceneheewj kesâ e m e e veiej efveiece keâer Ieesj DeveosKeer Yeepeh r megbojueeu eie meJee k Ùee ieÙee~ keâe efvecee egâÚ meceÙe heÌ[er ngF& nQ pees Fme GÅeeve ojyeej ceW Fmekesâ peerCeexæej Deewj henues keâer e e Y â keâe efMekeâej ngDee Ùen GÅeeve Deye Ùeceb$e lenle ueie fvecee&Ce efke etjle GÅeev les Les Deewj k K g ceW nes jner pecekeâj MejeyeKeesjer lejn Fmes efJekeâefmele keâjves keâer Deeme ueiee jns e c e m e â s e og k eâeveoejeW keâer ceveceeveer Deew j meer ke iee[&ve keâe & Deewj Kety mes ueesie De jne~ keâe meyet l e nw~ heeme ner efveiece keâe nQ leeefkeâ DeYeer Yeer meceÙe nw Fme GÅeeve keâes F Demeeceeefpekeâ lelJeeW keâe hemeboeroe mLeeve wefjme pegšeF& ieF eneR ØeosMe W ceW Megceej Pees v e keâeÙee& u eÙe Yeer nw, uesefkeâve Peesve keâeÙee&ueÙe mebYeeue efueÙee peeS lees "erkeâ nw veneR lees meeueeW š e v Deewj DeÙÙeeMeer keâe Deñe yeve ieÙee nw~ nw~ met$eeW DeefOekeâejer keâe keânvee nw efkeâ Fmekeâe jKe- henues keâjes[Ì eW ®heS keâer ueeiele mes lewÙeej ngDee jeefMe es Fboewj ner eeceer GÅeeve efveiece Éeje Ùeneb Fmekesâ jKe-jKeeJe ceW keâer osKev kesâ Devegmeej kegâÚ kesâ v ieF& ueehejJeener kesâ Ûeueles MenjJeeefmeÙeeW mes Ùen Fboewj efoveeW lekeâ Ùeneb š^sJeue SpeWefmeÙeeW jKeeJe nce veneR keâjles nQ, efveiece keâe GÅeeve Ùen GÅeeve MejeyeKeesjer, DeeJeejeieoea kesâ efueS efJeYeeie ner Fmekesâ efueS efpeccesoej nw~ efveiece Menj ceW Megceej nes peeSiee~

Menj keâe henuee šwejf me, iee[&ve yevee MejeyeKeesjer Deewj DeeJeejeieoea keâe Deñe, keâej [skeâesjeW ves keâer ceveceeveer lees[Ì er iee[&ve keâer yeeGb[e^ ,r meJee keâjes[Ì keâer ueeiele mes 23 meeue henues yevee Lee Deye yeoneue, DeveesKee GÅeeve pees ogkeâeveeW keâer Úle hej yevee nw

keâejeW keâer heeefkeËâie

yebo heÌ[s nQ HeâJJeejs Deewj Pejves

efveiece keâer Ieesj Deveos K eer keâe efMekeâej


6

efJeefJeOe yegOeJeej 1 ceF& 2013

’Ê‹ ¤Ê«∏Ÿ ‚ ¡È«∏Ë œÊ⁄UáÊÊ∞¥ „Ò¥ Á‚»§¸ ÷È‹ÊflÊ ’„Èà •Áœ∑§ ’Ê‹Ù¥ ∑§Ê ¤Ê«∏Ÿ ÿÊ ª¥¡¬Ÿ ‚ ’øÊfl ∑‘§ Á‹∞ „◊ •ÄU‚⁄U Á∑§ÃŸË ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê¥ ∑§⁄UÃ „Ò¥– ’Ê‹ ¤Ê«∏Ÿ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ •Ê¬∑§Ù ∑§ß¸ ’Ê⁄U „⁄U Á∑§‚Ë ‚ ∑§Ù߸ Ÿ ∑§Ù߸ ŸÈSπÊ ‚ÈŸŸ ∑§Ù Á◊‹ „Ë ¡ÊÃÊ „Ò •ı⁄U •Ê¬ •Ê¥π ’¥Œ ∑§⁄U∑‘§ •¬ŸÊ ÷Ë ‹Ã „Ò¥– Á»§⁄U ÷Ë •Ê¬∑§Ù ∑§È¿ ÷Ë »§ÊÿŒÊ Ÿ„Ë¥ Á◊‹ ¬ÊÃÊ– ∑§÷Ë ‚ÙøÊ „Ò ÄUÿÙ¥? „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò •Ê¬ •Ê¥π ’¥Œ∑§⁄U

•Ê¡ Ã∑§ Á¡Ÿ ’ÊÃÙ¥ ¬⁄U ÁflEÊ‚ ∑§⁄UÃ •Ê ⁄U„ „Ù¥ ÿÊ Á¡Ÿ ŸÈSπÙ¥ ∑§Ù •¬ŸÊ ⁄U„ „Ù¥ fl •‚Á‹ÿà ◊¥ Á◊Õ∑§ ‚ íÿÊŒÊ ∑§È¿ ÷Ë Ÿ „Ù¥– •Êß∞ ¡ÊŸ¥ ª¥¡¬Ÿ ‚ ¡È«∏ vÆ •Ê◊ Á◊Õ∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥– v. ⁄UÙ¡ ’Ê‹ Áª⁄UÃ „Ò¥ ÃÙ •Ê¬ ª¥¡ „Ù ⁄U„ „Ò¥– ¬˝ÁÃÁŒŸ ∑§⁄UË’ ‚ı ’Ê‹ Áª⁄UŸÊ ª¥¡¬Ÿ ∑§Ë ÁŸ‡ÊÊŸË Ÿ„Ë¥ „Ò ’ÁÀ∑§

‚Ê◊Êãÿ „Ò– ‚Ê◊Êãÿ× Á¡‚ ⁄UÁ‡ÊÿÙ¥ ◊¥ ’Ê‹ Áª⁄UÃ „Ò¥, œË⁄U-œË⁄U ©‚∑§Ë ÷⁄U¬Ê߸ πÈŒ „Ù ¡ÊÃË „Ò– •ª⁄U ’Ê‹ •Áœ∑§ Áª⁄UÃ „Ò ÃÙ¥ «ÊÚÄU≈U⁄U ‚ Á◊‹¥, „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò ?ÿ„ ª¥¡¬Ÿ ∑‘§ •‹ÊflÊ Á∑§‚Ë ⁄UÙª ∑§Ê ÷Ë ‚¥∑‘§Ã „Ù– w. ∆¥« ¬ÊŸË ‚ ’Ê‹ œÙŸ ‚ ’Ê‹ Ÿ„Ë¥ Áª⁄U¥ª– ∆¥« ¬ÊŸË ‚ ’Ê‹ œÙŸ ‚ Á‚⁄U ◊¥ ⁄UQ§ ∑§Ê ‚¥øÊ⁄U •ë¿Ë Ã⁄U„ „ÙÃÊ „Ò ‹Á∑§Ÿ ß‚∑§Ê ’Ê‹ ¤Ê«∏Ÿ ÿÊ ©ªŸ ‚ ∑§Ù ‚¥’¥œ Ÿ„Ë¥ „Ò– x. ’Ê‹Ù¥ ¬⁄U ‡ÊÒ¥¬Í ‹ªÊŸ ÿÊ •Áœ∑§ ‡ÊÒ¥¬Í ∑§⁄UŸ ‚ ’Ê‹ Áª⁄U¥ª– ÿ„ Á‚»§¸ „◊Ê⁄UË œÊ⁄UáÊÊ „Ò– ‡ÊÒ¥¬Í ∑§⁄UŸ ‚ ’Ê‹ ‚Ê»§ „ÙÃ „Ò¥ •ı⁄U «Ò¥«˛»§ ¡Ò‚Ë ‚◊SÿÊ∞¥ Ÿ„Ë¥ „ÙÃË¥– ’Ê‹Ù¥ ∑§Ê

‚Ê»§ ⁄UπŸÊ ©Ÿ∑§Ë ‚„à ∑‘§ Á‹∞ •ë¿Ê „Ò Ÿ Á∑§ ª¥¡¬Ÿ ∑§Ë fl¡„– y. Á‚⁄U ∑§Ë ◊ÊÁ‹‡Ê ‚ ª¥¡Ê¬Ÿ Ÿ„Ë¥ „٪ʖ Á‚⁄U ∑§Ë ◊ÊÁ‹‡Ê ‚ ‡Ê⁄UË⁄U ◊¥ ⁄UQ§ ∑§Ê ‚¥øÊ⁄U ’…∏ÃÊ „Ò •ı⁄U ’Ê‹ Áª⁄UŸ ‚ ⁄UQ§ ‚¥øÊ⁄U ∑§Ê •Áœ∑§ ‚¥’¥œ Ÿ„Ë¥ „ÙÃÊ– z. ◊ÊÃÎ ¬ˇÊ ∑‘§ ¡Ëã‚ ‚ ’Ê‹ ¤Ê«∏Ã „Ò¥– Á¡Ÿ ‹ÙªÙ¥ ◊¥ ¡Ëã‚ ∑§Ë fl¡„ ‚ ’Ê‹ ¤Ê«∏Ã „Ò¥, ©ã„¥ ÿ„ ‚◊SÿÊ ©Ÿ∑‘§ ◊Ê¥ ÿÊ Á¬ÃÊ, Á∑§‚Ë ÷Ë ¬ˇÊ ‚ Á◊‹ ‚∑§ÃË „Ò– {. ’Ê‹ ∑§Ê≈UŸ ‚ ’Ê‹ ÉÊŸ „ÙÃ „Ò¥– ß‚ ’Êà ∑§Ê ∑§Ù߸ flÒôÊÊÁŸ∑§

•ÊœÊ⁄U Ÿ„Ë¥ „Ò– „ÿ⁄U∑§≈U ∑‘§ ’ÊŒ ’Ê‹ ß‚Á‹∞ ÉÊŸ ‹ªÃ „Ò¥ ÄUÿÙ¥Á∑§ ’Ê‹ •¬Ÿ ’‚ ‚ ◊Ù≈U „ÙÃ „Ò¥– |. ‹¥’ ‚◊ÿ Ã∑§ œÍ¬ ◊¥ ⁄U„Ÿ ‚ ’Ê‹ Áª⁄UÃ „Ò¥– ’Ê‹ Áª⁄UŸ ∑§Ë •‚‹ fl¡„ »§ÙÁ‹∑§‹ SÃ⁄U (’Ê‹Ù¥ ∑§Ë ¡«∏) „Ò– ¡«∏Ù¥ ∑§Ù œÍ¬ ‚ ’øÊŸ ∑§Ê ∑§Ê◊ ’Ê‹ ∑§⁄UÃ „Ò¥– }. ’Ê‹ Áª⁄UŸ ∑§Ê „Ê◊Ù¸Ÿ ‚ ‚¥’¥œ Ÿ„Ë¥– ’Ê‹ Áª⁄UŸÊ Á∑§‚Ë „Ê◊Ù¸Ÿ‹ •‚¥ÃÈ‹Ÿ ∑§Ê ÷Ë ‚¥∑‘§Ã „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò– ◊‚‹Ÿ, ÕÊÿ⁄UÊß« ÿÊ ª÷ʸflSÕÊ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∑§ß¸ ’Ê⁄U ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ ’Ê‹ •Áœ∑§ ¤Ê«∏Ã „Ò¥– ‹Á∑§Ÿ ÿ„ ª¥¡¬Ÿ ∑§Ë SÕÊÿË fl¡„ Ÿ„Ë¥ „Ò–

ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑§Ù ‚«∏Ÿ ‚ ’øÊ∞¥ª ÿ ©¬Êÿ ŒÊ¥ÃÙ¥ ◊¥ ‚«∏Ÿ ÿÊŸË ∑Ò§Áfl≈UË ∑§Ë ‚◊SÿÊ Ÿ Á‚»§¸ •Ê¬∑§Ë ◊È S ∑§ÊŸ »§Ë∑§Ë ∑§⁄U ŒÃË „Ò ’ÁÀ∑§ ∑§ß¸ ’Ê⁄U ∑§◊ ©◊˝ ◊¥ „Ë ŒÊ¥ÃÙ¥ ‚ „ÊÕ œÙŸÊ ¬«∏ ¡ÊÃÊ „Ò– ∞‚ ◊¥ ∑Ò§Áfl≈UË ∑§Ë ÁSÕÁà Ã∑§ ŒÊ¥Ã Ÿ ¬„È¥ø ß‚∑‘§ Á‹∞ •¬Ÿ L§≈UËŸ ◊¥ ߟ ‚Êà •ë¿Ë •ÊŒÃÙ¥ ∑§Ù ‡ÊÊÁ◊‹ ∑§⁄UŸÊ •Ê¬∑‘§ ¡M§⁄UË „Ò– ¡ÊÁŸ∞, ∑Ò§Áfl≈UË ‚ ’øÊfl ∑‘§ ‚Êà •Ê‚ÊŸ ©¬Êÿ– v. ⁄UÙ¡ ŒÙ ’Ê⁄U ≈UÍÕ’˝‡Ê ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑§Ù ‚«∏Ÿ ‚ ’øÊŸ ∑§Ê ‚’‚ •‚ÊŸ ©¬Êÿ „Ò ⁄UÙ¡ ŒÙ ’Ê⁄U ’˝‡Ê ∑§⁄U¥– ‚È’„ ‚Ù∑§⁄U ©∆Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ

•ı⁄U ⁄UÊà ∑§Ù ‚ÙŸ ‚ ¬„‹, ⁄UÙ¡ ‚„Ë Ã⁄UË∑‘§ ‚ ŒÊ¥Ã ‚Ê»§ ∑§⁄U¥– w. ⁄UÙ¡ ∑§⁄U¥ çU‹ÊÚ‚ πÊŸÊ πÊÃ flQ§ ∑§ß¸ ’Ê⁄UË∑§ ∑§áÊ ŒÊ¥ÃÙ¥ ◊¥ »§¥‚ ¡ÊÃ „Ò¥ ¡Ù ’˝‡Ê ‚ ÷Ë ‚Ê»§ Ÿ„Ë¥ „ÙÃ– ∞‚ ◊¥ ’˝‡Ê ∑§⁄UŸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ çU‹ÊÚ‚ ∑§Ë •ÊŒÃ «Ê‹¥– ß‚‚ ŒÊ¥Ã •ë¿Ë Ã⁄U„ ‚Ê»§ „ÙÃ „Ò¥– x. πÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ ∑§⁄U¥ ∑§ÈÑÊ ŸÊ‡ÃÊ-πÊŸÊ ÿÊ Á»§⁄U øÊÿ∑§ÊÚ»§Ë, ߟ∑‘§ ‚flŸ ∑‘§ ’ÊŒ ¬ÊŸË ‚ ∑§ÈÑÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ë •ÊŒÃ «Ê‹¥– ß‚‚ ◊È¥„ ‚Ê»§ ⁄U„ªÊ •ı⁄U ŒÊ¥Ã ‹¥’ ‚◊ÿ Ã∑§ ◊¡’Íà ⁄U„¥ª–

y. Á¬˝¡fl¸Á≈U√‚ ÿÊ ¬ÒÄU« «Êß≈U ‚ ’ø¥ Á¬˝ ¡ fl ¸ Á ≈Ufl ÿÈ Q § Á«˛ ¥ Ä U‚ ÿÊ »§ÊS≈U»§Í« ∑§Ê ‚flŸ, ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë ’„Èà »§ÊÿŒ◊¥Œ Ÿ„Ë¥ „Ò– ߟ◊¥ ◊ı¡ÍŒ ‡ÊȪ⁄U •ı⁄U Á¬˝¡fl¸Á≈U√‚ ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑§Ù ŸÈ∑§‚ÊŸ ¬„È¥øÊÃ „Ò¥– z. ‚Ë‹¥≈U ∑§Ë ∑§ÙÁ≈U¥ª ŒÊ¥ÃÙ¥ ¬⁄U ∑Ò§Áfl≈UË ‚ ’øÊfl ∑‘§ Á‹∞ ‚Ë‹¥≈U ∑§Ë ∑§ÙÁ≈U¥ª ∑§⁄UflÊ ‚∑§Ã „Ò ¥ – ß‚‚ ŒÊ¥ à ٥ ∑§Ù ’Ò Ä U ≈ U Ë Á⁄U ÿ Ê߸ ‚¥R§◊áÊ ‚ ’øÊŸ ◊¥ ◊ŒŒ Á◊‹ÃË „Ò– πÊ‚Ãı⁄U ¬⁄U ’ëøÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ‚Ë‹¥≈U ∑§Ë ∑§ÙÁ≈U¥ª ‚’‚ ‚È⁄UÁˇÊà Ã⁄UË∑§Ê „Ò–

≈UÕ Í ’˝‡Ê π⁄UËŒÃ flQ§ ߟ ’ÊÃÙ¥ ∑§Ê ⁄Uπ¥ ÅÿÊ‹ •Ê¬ •¬Ÿ ◊È¥„ ∑§Ë ‚»§Ê߸ ∑‘§ Á‹∞ Á¡ÃŸÊ Ãflí¡Ù •ë¿ ≈UÍÕ¬S≈U ∑§Ù ŒÃ „Ò¥, ©‚‚ ∑§„Ë¥ •Áœ∑§ ◊„àfl ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑§Ê „ÙÃÊ „Ò– ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑§Ë ‚»§Ê߸ ∑‘§ Á‹∞ •Ê¬∑§Ë ¡M§⁄Uà ∑‘§ Á„‚Ê’ ‚ ‚„Ë ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑§Ê øÈŸÊfl ∑§⁄UŸÊ ’„Èà ¡M§⁄UË „Ò– ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ •Ê¡ Ã◊Ê◊ ’˝Ê¥«˜‚ ∑‘§ ≈UÍÕ’˝‡Ê ◊ı¡ÍŒ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ •ª⁄U •Ê¬∑§Ù ‚„Ë ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑§Ê øÈŸÊfl ∑§⁄UŸÊ „Ò ÃÙ ’˝‡Ê π⁄UËŒÃ „Ò¥ Ã٠ߟ ’ÊÃÙ¥ ¬⁄U ¡M§⁄U äÿÊŸ Œ¥– ’˝‡Ê ◊È‹Êÿ◊ „Ù ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑§Ê øÿŸ ∑§⁄UÃ flQ§ äÿÊŸ Œ¥ Á∑§ ’˝‡Ê Á’À∑§È‹ ?◊È‹Êÿ◊ „Ù Á¡‚‚ ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑‘§ ’Ëø •Ê‚ÊŸË ‚ ¡Ê ‚∑‘§ •ı⁄U ◊‚Í«∏Ù¥ ∑‘§ Á¿‹Ÿ ∑§Ê «⁄U ÷Ë Ÿ„Ë¥ ⁄U„ªÊ– øÊ„¥ ÃÙ ’˝‡Ê ∑§Ù ¬„‹Ë ’Ê⁄U ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄UŸ ‚ ¬„‹ •Êœ ÉÊ¥≈U Ã∑§ ª◊¸ ¬ÊŸË ◊¥ ⁄Uπ¥ Á¡‚‚ fl„ „◊‡ÊÊ ◊È‹Êÿ◊ ⁄U„ªÊ– ’˝‡Ê ∑§Ê ‡Ê¬ ÷Ë ¡M§⁄UË ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ߟ ÁŒŸÙ¥ Ã⁄U„-Ã⁄U„ ∑‘§ ‡Ê¬ flÊ‹ ≈UÍÕ’˝‡Ê ©¬‹éœ „Ò¥– ∞‚ ◊¥ ªÙ‹ Á‚⁄U flÊ‹ ’˝‡Ê ‚’‚ •Áœ∑§ •Ê⁄UÊ◊ŒÊÿ∑§ „ÙÃ „Ò¥ •ı⁄U ÿ •¬ˇÊÊ∑§Îà •Áœ∑§ Ã¡Ë ‚ ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑‘§ ∑§ÙŸ Ã∑§ ¬„È¥øÃ „Ò¥– ‚Ê◊Êãÿ× ∞∑§ ߥø ‹¥’ •ı⁄U •ÊœÊ ߥø øı«∏ Á‚⁄U flÊ‹ ≈UÍÕ’˝‡Ê ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ‚≈UË∑§ ◊ÊŸ ¡ÊÃ „Ò¥– ‚ÊÕ „Ë, ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑§Ê „Ò¥«‹ Á¡ÃŸÊ ‹¥’Ê „ÙªÊ ©ã„¥ ¬∑§«∏ŸÊ ©ÃŸÊ •Áœ∑§ •Ê‚ÊŸ „٪ʖ ’Œ‹Ã ⁄U„¥ ’˝‡Ê ÁøÁ∑§à‚∑§Ù¥ ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „Ò Á∑§ „⁄U ŒÙ ◊„ËŸ ∑‘§ •¥Ã⁄UÊ‹ ◊¥ ≈UÍÕ’˝‡Ê ’Œ‹ŸÊ øÊÁ„∞– ¬È⁄UÊŸ ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑‘§ Á’˝‚À‚ ‚Åà „Ù ¡ÊÃ „Ò¥ Á¡‚‚ ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑§Ë ‚»§Ê߸ ‚„Ë Ã⁄UË∑‘§ ‚ Ÿ„Ë¥ „Ù ¬ÊÃË •ı⁄U ߟ‚ ‚¥R§◊áÊ ∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê ÷Ë •Áœ∑§ ⁄U„ÃË „Ò– ’˝‡Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ë ‚„Ë Ã⁄UË∑§Ê ‚„Ë ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑‘§ øÿŸ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ÿ„ ÷Ë ¡M§⁄UË „Ò Á∑§ •Ê¬∑‘§ ’˝‡Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ê Ã⁄UË∑§Ê Á∑§ÃŸÊ ‚„Ë „Ò– ’˝‡Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ê ‚„Ë Ã⁄UË∑§Ê ÿ„ „Ò Á∑§ ≈UÍÕ’˝‡Ê ∑§Ù ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑‘§ ∞ŸÊ◊‹ ÿÊŸË ¡Ù«∏ ¬⁄U ™§¬⁄U ‚ ŸËø •ı⁄U ŒÊ∞¥ ‚ ’Ê∞¥ ∑§Ë •Ù⁄U ∑§⁄U¥– ∞∑§ ‚ÊÕ ÃËŸ ŒÊ¥ÃÙ¥ ¬⁄U ß‚Ë ÁflÁœ ‚ ’˝‡Ê ∑§⁄U¥– ’˝‡Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¬˝ÁR§ÿÊ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ¡Ë÷ ∑§Ë ‚»§Ê߸ ÷Ë ’„Œ ¡M§⁄UË „Ò–

ŒÊ‹ ◊ÄUπŸË ◊È◊ÃÊ¡

{. ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄U¥ ◊Ê©ÕflÊÚ‡Ê ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ∑§ß¸ ∞¥≈UË◊ÊßR§ÙÁ’‹ ◊Ê©ÕflÊÚ ‡ Ê ©¬‹éœ „Ò ¥ Á¡Ÿ∑‘ § ßSÃ ◊ Ê‹ ‚ ŒÊ¥ à ٥ ∑§Ù ‚«∏ Ÿ  ‚ ’øÊÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ⁄UÙ¡ ’˝‡Ê ∑§⁄UŸ ∑‘§ ’ÊŒ ◊Ê©ÕflÊÚ‡Ê ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄U¥– |. ‡ÊȪ⁄U »§˝Ë ëflËߥª ª◊ ‡ÊȪ⁄U »§˝Ë ëflËߥª ª◊ ø’ÊŸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ◊È¥„ ◊¥ ‹Ê⁄U ’ŸÃË „Ò Á¡‚‚ ŒÊ¥ÃÙ¥ ∑§Ù ‚¥R§◊áÊ ‚ ’øÊŸ ◊¥ ◊ŒŒ Á◊‹ÃË „Ò– •Ê¬ øÊ„¥ ÃÙ Á’ŸÊ ëflËߥª ª◊ πÊ∞ ÷Ë ◊È¥„ ∑§Ë ∞ÄU‚⁄U‚Êß¡ ∑§⁄U¥– ß‚‚ ◊È¥„ ◊¥ ‹Ê⁄U ’ŸªË •ı⁄U ŒÊ¥Ã ‚¥R§◊áÊ ◊ÈQ§ „Ù¥ª–

ÉÊ⁄U ∑‘§ ߟ ∑§ÙŸÙ ◊¥ …Í¥Á…∞ ∞‹¡Ë¸ ∑§Ë ¡«∏ ÄUÿÊ •Ê¬∑§Ù ¬ÃÊ „Ò Á∑§ •Ê¬∑‘§ ÉÊ⁄U ◊¥ „Ë ∑§ß¸ ∑§ÙŸ ∞‚ „Ù ‚∑§Ã „Ò¥ Á¡Ÿ∑‘§ ‚¥¬∑§¸ ◊¥ •ÊÃ „Ë •Ê¬ ÿÊ •Ê¬∑§Ê ¬Á⁄UflÊ⁄U ∞‹¡Ë¸ ‚ ¬⁄U‡ÊÊŸ „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò? ÿÍ¥ ÃÙ ∞‹¡Ë¸ ∑§Ê Ÿ ÃÙ ∑§Ù߸ SÕÊÿË ß‹Ê¡ „Ò •ı⁄U Ÿ „Ë ∆Ù‚ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§Ê •’ Ã∑§ ¬ÃÊ ø‹ ‚∑§Ê „Ò ‹Á∑§Ÿ •ª⁄U •Ê¬ •¬Ÿ ÉÊ⁄U ∑‘§ ∑§È¿ ∑§ÙŸÙ¥ •ı⁄U •Ê‚-¬Ê‚ ∑‘§ flÊÃÊfl⁄UáÊ ∑‘§ ¬˝Áà ‚øà ⁄U„¥ª ÃÙ ß‚‚ ’øŸ ◊¥ •Ê¬∑§Ù ¡M§⁄U •Ê‚ÊŸË „٪˖ •Êß∞ ¡ÊŸ¥ •Ê¬∑‘§ ÉÊ⁄U ∑‘§ ?Á∑§Ÿ ∑§ÙŸÙ¥ ∑§Ë fl¡„ ‚ •Ê¬∑§Ë ∞‹¡Ë¸ ’…∏ ‚∑§ÃË „Ò– •Ê¬∑§Ê Á∑§øŸ-•ª⁄U •Ê¬ •¬Ÿ Á∑§øŸ ∑§Ù •ë¿Ë Ã⁄U„ ‚Ê»§ Ÿ„Ë¥ ⁄UπÃ „Ò¥ ÃÙ Á∑§øŸ ◊¥ ∞‚ ∑§ß¸ ∑§ÙŸ „Ù ‚∑§Ã „Ò¥ Á¡Ÿ∑§Ë fl¡„ ‚ •Ê¬ ∞‹Á¡¸∑§ „Ù ‚∑§Ã „Ò¥– πÊ‚Ãı⁄U ¬⁄U Á∑§øŸ ◊¥ •ª⁄U ∑§ÊÚR§Ùø •Áœ∑§ „ÙÃ „Ò¥ ÃÙ ©Ÿ∑§Ë ‹Ê⁄U •ı⁄U ª¥ŒªË ‚ •Ê¬∑§Ù ‹ªÊÃÊ⁄U ¿Ë¥∑‘§ •ÊÃË ⁄U„¥ªË– ∞SÕ◊Ê ∞¥« ∞‹¡Ë¸ »§Ê©¥«‡ÊŸ •ÊÚ»§ •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ •äÿÿŸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U Á∑§øŸ ∑‘§ ¬˝Áà ∑§ÊÚR§Ùø ‚’‚ •Áœ∑§ •Ê∑§Á·¸Ã „ÙÃ „Ò¥– ÿ„Ê¥ Ã∑§ Á∑§ •ª⁄U •Ê¬∑§Ù Á∑§øŸ ◊¥ ∞∑§ ∑§ÊÚR§Ùø ÁŒπÃÊ „Ò ÃÙ ∑§⁄UË’ }ÆÆ ∑§ÊÚR§Ùø „ÙŸ ∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê „ÙÃË „Ò– ÿ ª◊¸ •ı⁄U •¥œ⁄UË ¡ª„ ¬‚¥Œ ∑§⁄UÃ „Ò¥ ß‚Á‹∞ ◊ÊßR§Ùflfl, ≈UÙS≈U⁄U, ªÒ‚ ∑§Ë ≈U¥∑§Ë, ∑‘§ •Ê‚-¬Ê‚ ⁄U„Ÿ ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄UÃ „Ò¥– ߟ‚ ’øÊfl ∑‘§ Á‹∞ ߟ ¡ª„Ù¥ ∑§Ù „◊‡ÊÊ ‚Ê»§ ⁄Uπ¥ •ı⁄U ŸÊ‹Ë ÿÊ ¬Ê߬ ∑‘§ åflÊߥ≈U ∑§Ù ‚Ë‹ ∑§⁄U∑‘§ ⁄Uπ¥– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ, Á»§˝¡ ∑§Ë ‚»§Ê߸ ¬⁄U „◊‡ÊÊ äÿÊŸ Œ¥– ª¥Œ Á»§˝¡ ∑§Ë ¡ÊÁ‹ÿÙ¥ •ı⁄U Á«˛¬ ¬ÒŸ ◊¥ ¡„Ê¥ ¬ÊŸË ∆„⁄UÃÊ „Ò, ’ÒÄU≈UËÁ⁄UÿÊ Ã¡Ë ‚ ¬Ÿ¬Ã „Ò¥– flÒÄUÿÍ◊ ÄU‹ËŸ⁄U-•Ê¬ flÒÄUÿÍ◊ ÄU‹ËŸ⁄U ‚ ÉÊ⁄U ∑§Ë ‚»§Ê߸ ∑§⁄U∑‘§ Á∑§ÃŸÊ ÷Ë πÈ‡Ê „Ù ‹¥ ‹Á∑§Ÿ •ª⁄U flÒÄUÿÍ◊ ÄU‹ËŸ⁄U ‚„Ë …¥ª ‚ Ÿ„Ë¥ ‚Ê»§ ∑§⁄UÃ „Ò¥ ÃÙ ß‚‚ ÷Ë •Ê¬∑§Ù «S≈U ∞‹¡Ë¸ „Ù ‚∑§ÃË „Ò– ÿÈÁŸflÁ‚¸≈UË •ÊÚ»§ ∞Á⁄U¡ÙŸÊ ∑‘§ ‡ÊÙœ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, flÒÄUÿÍ◊ ÄU‹ËŸ⁄U ∑‘§ ’˝‡Ê ◊¥ ◊ı¡ÍŒ œÍ‹ ∑‘§ ∑§áÊÙ¥ fl „ÊÁŸ∑§Ê⁄U∑§ ’ÒÄU≈UËÁ⁄UÿÊ

~. S≈U⁄UÊÚÿ« ∑‘§ ßSÃ◊Ê‹ ∑§Ê ’Ê‹Ù¥ ‚ ∑§Ù߸ ‚¥’¥œ Ÿ„Ë¥– •ª⁄U ’ÊÚ«Ë ’ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ •Ê¬ S≈U⁄UÊÚÿ« ∑§Ê •Áœ∑§ ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄UÃ „Ò¥ ÃÙ „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò ß‚‚ •Ê¬∑‘§ ’Ê‹ Áª⁄U ⁄U„ „Ù¥– ∑§ß¸ ‡Êٜ٥ ◊¥ ‚ÊÁ’à „Ù øÈ∑§Ê „Ò Á∑§ ߟ∑‘§ ßSÃ◊Ê‹ ‚ „Ê◊Ù¸Ÿ ∑§Ê •‚¥ÃÈ‹Ÿ „ÙÃÊ „Ò Á¡‚‚ ª¥¡¬Ÿ ∑§Ë ‚◊SÿÊ „Ù ‚∑§ÃË „Ò– vÆ. „À∑‘§ «˛Êÿ⁄U ‚ ŸÈ∑§‚ÊŸ Ÿ„Ë¥– •Ê¬ ’Ê‹Ù¥ ¬⁄U «˛Êÿ⁄U ∑§Ê ∑Ò§‚Ê ÷Ë ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄U¥ ÿ ’Ê‹Ù¥ ∑§Ë ¡«∏Ù¥ ∑§Ù ‚ÈπÊÃ „Ò¥– Á‚⁄U ∑§Ë àfløÊ «˛Êß „ÙŸ ∑§Ë fl¡„ ‚ ’Ê‹ ∑§◊¡Ù⁄U „Ù∑§⁄U ≈UÍ≈UŸ ‹ªÃ „Ò¥– „Ê‹Ê¥Á∑§ SÕÊÿË Ãı⁄U ¬⁄U ª¥¡Ê¬Ÿ ∑§Ë ÿ„ fl¡„ Ÿ„Ë¥ „Ò–

‚ „◊¥ ∞‹Á¡¸∑§ „ÙŸ ∑§Ê πÃ⁄UÊ ⁄U„ÃÊ „Ò– ∞‚ ◊¥ flÒÄUÿÍ◊ ÄU‹ËŸ ∑‘§ ’˝‡Ê fl «S≈U ’Òª ∑§Ù ßSÃ◊Ê‹ ∑‘§ ’ÊŒ •ë¿Ë Ã⁄U„ ‚Ê»§ ∑§⁄U¥– ª◊‹ ◊¥ ‹ª ¬ıœ-∑§ß¸ ’Ê⁄U ÉÊ⁄U ∑§Ë ’Ê‹∑§ŸË ÿÊ ‹ÊÚŸ ◊¥ ≈U„‹Ÿ ¬⁄U ÷Ë •Ê¬∑§Ù ÁŒP§Ã ‡ÊÈM§ „Ù ¡ÊÃË „Ò– ªı⁄U ∑§⁄U¥ •¬Ÿ ÉÊ⁄U ◊¥ ª◊‹ ◊¥ ‹ª „È∞ ¬ıœÙ¥ ¬⁄U, •Ê¬∑§Ë ∞‹¡Ë¸ ∑§Ë fl¡„ ÿ ÷Ë „Ù ‚∑§Ã „Ò¥– ’øÊfl ∑‘§ Á‹∞ ª◊‹Ù¥ ∑‘§ •Ê‚-¬Ê‚ ∑§Ë ¡ª„ ‚Ê»§ ⁄Uπ¥ •ı⁄U ª◊‹Ù¥ ∑§Ù ‚◊ÿ-‚◊ÿ ¬⁄U ¬¥≈U ∑§⁄UflÊ∞¥ Á¡‚‚ „ÊÁŸ∑§Ê⁄U∑§ ’ÒÄU≈UËÁ⁄UÿÊ, »§¥»§ÍŒ •ı⁄U ª¥ŒªË ‚ ’øÊfl „Ù ‚∑‘§– ¬ıœÙ¥ ∑‘§ ‚Íπ ¬ûÊÙ¥ ∑§Ù ‚Ê»§ ∑§⁄U¥ •ı⁄U ’„Èà •Áœ∑§ ¬ÊŸË Ÿ «Ê‹¥– ¬Ê‹ÃÍ ¡ÊŸfl⁄U-ÉÊ⁄U ◊¥ •ª⁄U ∑§ÈûÊÊ, Á’ÑË ¡Ò‚ Á∑§‚Ë ¬Ê‹ÃÍ ¡ÊŸfl⁄U ∑§Ù ¬Ê‹Ê „Ò ÃÙ „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò Á∑§ ©Ÿ∑§Ë fl¡„ ‚ ÷Ë •Ê¬∑§Ù •‹¡Ë¸ ∑§Ë ÁŒP§Ã „Ù– ©Ÿ∑‘§ »§⁄U ∑‘§ ∑§áÊ, àfløÊ, ‹Ê⁄U •ı⁄U ÿÈ⁄UËŸ „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò •Ê¬∑§Ù ∞‹Á¡¸∑§ ’ŸÊ ⁄U„ „Ù¥– ß‚∑§Ê ◊Ë’ ÿ„ Ÿ„Ë¥ Á∑§ •Ê¬ ÉÊ⁄U ◊¥ ¬Ê‹ÃÍ ¡ÊŸfl⁄U „Ë Ÿ ¬Ê‹¥ ’ÁÀ∑§ ©Ÿ∑§Ë ‚»§Ê߸ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ∑§Ê‹ËŸ, ‚Ù»§Ê ÿÊ „⁄U flÙ ¡ª„ ¡„Ê¥ fl •Áœ∑§ ¡ÊÃ „Ò¥, ©Ÿ∑§Ù „◊‡ÊÊ ‚Ê»§ ⁄Uπ¥– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ, ©Ÿ∑‘§ ‚ÊÕ π‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ „◊‡ÊÊ ‚Ê’ÈŸ ‚ „ÊÕ œÙ∞¥– ‚Ù»§Ê, ¬Œ¸ •ı⁄U ∑§Ê¬¸≈U-‚Ù»§Ê, ¬Œ¸, Á’SÃ⁄U, ∑§Ê¬¸≈U ¡Ò‚Ë ¡ª„Ù¥ ¬⁄U œÍ‹ •ı⁄U •ı⁄U àfløÊ ∑§Ë «« ‚À‚ •Áœ∑§ „ÙÃ „Ò¥ Á¡Ÿ∑‘§ ‚¥¬∑§¸ ‚ ÷Ë ∞‹¡Ë¸ ’…∏ ‚∑§ÃË „Ò– ∞‚ ◊¥ ߟ∑‘§ ∑§ÙŸÙ¥ ∑§Ë •ë¿Ë Ã⁄U„ ‚»§Ê߸ ∑§⁄U¥– ∑§È‡ÊŸ ∑§fl⁄U, ’«∑§fl⁄U ∑§Ù ’Œ‹Ã ⁄U„¥– •Ê¬∑§Ê ’ÊÕM§◊-•ÄU‚⁄U ’ÊÕM§◊ ∑‘§ ≈UÊßÀ‚ ¬⁄U »§¥»§ÍŒ Ã¡Ë ‚ ¬Ÿ¬ÃÊ „Ò ¡Ù •Ê¬∑§Ù ∞‹Á¡¸∑§ ’ŸÊ ‚∑§ÃÊ „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ŸÊÁ‹ÿÙ¥, ‡ÊÊfl⁄U ∑§Ë ∑Ò§¬, Ÿ‹ ∑§Ù ‹Ë∑‘§¡ ‚ ’øÊ∑§⁄U ⁄Uπ¥ Á¡‚‚ ∞‹¡Ë¸ ÿÊ ‚¥R§◊áÊ ∑§Ù ¬Ÿ¬Ÿ ∑§Ë ¡ª„ Ÿ Á◊‹–

(øÊ⁄U ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ Á‹∞) ‚Ê◊ª˝Ë ∞∑§ ∑§¬ ©«∏Œ ∑§Ë ŒÊ‹,? ∞∑§ øıÕÊ߸ ∑§¬ ⁄UÊ¡◊Ê, ¬Ê¥ø-¿„ ∑§¬ ¬ÊŸË,? •ÊœÊ øê◊ø ∑§≈UÊ ‹„‚ÈŸ, ∞∑§ øê◊ø •Œ⁄U∑§ ∑§Ê ¬S≈U, Ÿ◊∑§ SflʌʟȂÊ⁄U,? ÃËŸ-øÊ⁄U øê◊ø ÉÊË, •ÊœÊ øê◊ø ‹Ê‹ Á◊ø¸ ¬Ê©«⁄U, ∞∑§ øê◊ø ◊ÄUπŸË ◊‚Ê‹Ê– ŒÙ ‹¥’Ë „⁄UË Á◊ø¸, •ÊœÊ øê◊ø ¡Ë⁄UÊ ¬Ê©«⁄U, •ÊœÊ øê◊ø ª⁄U◊ ◊‚Ê‹Ê, ∞∑§ øıÕÊ߸ øê◊ø Á’⁄UÿÊŸË ◊‚Ê‹Ê– •ÊœÊ ∑§¬ ≈U◊Ê≈U⁄U, ∞∑§ øıÕÊ߸ øê◊ø ∑§Ê‹Ë Á◊ø¸,? •ÊœÊ ∑§¬ ª˝≈U« ≈U◊Ê≈U⁄U, ÃËŸ øıÕÊ߸ ∑§¬ R§Ë◊, ∞∑§ øê◊ø ◊ÄUπŸ, ∞∑§ øıÕÊ߸ øê◊ø „ÀŒË ¬Ê©«⁄U, ∞∑§ øê◊ø ¡Ë⁄UÊ, •ÊœÊ øê◊ø ∑§‚Í⁄UË ◊ÕË– ’ŸÊŸ ‚ ¬„‹ ⁄UÊ¡◊Ê •ı⁄U ŒÊ‹ ∑§Ù ¬Ê¥ø- ¿„ ÉÊ¥≈U ∑‘§ Á‹∞ Á÷ªÙ Œ¥– ÁflÁœ ¬˝‡Ê⁄U ∑§È∑§⁄U ◊ ŒÊ‹, ⁄UÊ¡◊Ê, ∞∑§ øê◊ø ◊ÄUπŸ, ¬ÊŸË, Ÿ◊∑§, •Œ⁄U∑§, ‹„‚ÈŸ, „ÀŒË ¬Ê©«⁄U «Ê‹¥ •ı⁄U ’Ë‚ Á◊Ÿ≈U Ã∑§ œË◊Ë •Ê°ø ¬⁄U ¬∑§Ê∞¥– ÕÙ«∏Ë Œ⁄U ∑‘§ Á‹∞ •‹ª ⁄Uπ Œ¥, ◊‚Í⁄U ∑§Ë ŒÊ‹ ∑§Ù ∑§È∑§⁄U ∑‘§ ∞∑§ ‹∑§«∏Ë ∑‘§ øê◊ø ∑‘§ ‚ÊÕ? „À∑§Ê ÉÊÈ◊Ê∞¥– ‚ÊÚ‚ ¬ÒŸ ◊¥ ÉÊË «Ê‹ •ı⁄U „⁄UË Á◊ø¸ fl ¡Ë⁄UÊ «Ê‹∑§⁄U »§˝Ê߸ ∑§⁄U, ŒÙ Á◊Ÿ≈U ’ÊŒ ©‚◊¥ ≈U◊Ê≈U⁄U «Ê‹¥ •ı⁄U ≈UÙ◊Ò≈UÙ åÿÍ⁄UË «Ê‹ ∑§⁄U ÷ÍŸ¥– •’ ‚÷Ë ◊‚Ê‹, Á’⁄UÿÊŸË ◊‚Ê‹Ê,? ∑§Ê‹Ë Á◊ø¸, ¡Ë⁄UÊ ¬Ê©«⁄U, ‹Ê‹ Á◊ø¸ ¬Ê©«⁄U, ∑§‚Í⁄UË ◊ÕË, ŒÊ‹ ◊ÄUπŸË ◊‚Ê‹Ê •ı⁄U Ÿ◊∑§ «Ê‹¥– •ë¿ ‚ Á◊ÄU‚ ∑§⁄U¥ •ı⁄U ©‚◊¥ ©’‹Ë ŒÊ‹ fl ⁄UÊ¡◊Ê «Ê‹¥– ◊äÿ◊ •Ê¥ø ¬⁄U ¬Ê¥ø Á◊Ÿ≈U Ã∑§ ¬∑§Ê∞¥, Á»§⁄U •Ê¥ø œË◊Ë ∑§⁄U¥ •ı⁄U ©‚◊¥ R§Ë◊ «Ê‹¥– ‚’∑§Ù Á◊‹Ê∞¥ •ı⁄U ªÒ‚ ’¥Œ ∑§⁄U Œ¥– R§Ë◊ •ı⁄U ∑§≈UÊ „⁄UÊ œÁŸÿÊ Á◊‹Ê∞¥–

≈UËflË ∑‘§ ÁflôÊʬŸ : Á∑§ÃŸ ‚ø Á∑§ÃŸ ¤ÊÍ∆ 'ŒÍœ ¬ËŸ ‚ Ã’ Ã∑§ »§ÊÿŒÊ Ÿ„Ë¥ „Ò ¡’ Ã∑§ ©‚◊¥ Áfl≈UÊÁ◊Ÿ «Ë Ÿ„Ë¥ „Ò', '’øŸÙ¥ ‚ ∑§Ë≈UÊáÊÈ Ÿ„Ë¥ „≈U ÃÙ •Ê¬ ‚„Ã◊¥Œ Ÿ„Ë¥ ⁄U„ª¥ '  ÿÊ '¡’ „⁄U øË¡ ◊¥ •Ê¬ ∞¥≈UË•ÊÚÄU‚Ë«≈¥ U ‹Ã „Ò¥ ÃÙ ≈UÕÍ ¬S≈U ◊¥ ÄUÿÙ¥ Ÿ„Ë¥', ≈UËflË ¬⁄U øÒŸ‹ ÉÊÈ◊ÊÃ-ÉÊÈ◊ÊÃ •Ê¬∑§Ë Ÿ¡⁄U •ÄU‚⁄U ∞‚ ∑§ß¸ ÁflôÊʬŸÙ¥ ¬⁄U ¬«∏ ¡ÊÃË „Ò ¡Ù •Ê¬∑§Ë ‚„à ∑‘§ Á‹∞ •Ê¬‚ ÷Ë •Áœ∑§ Á»§R§◊¥Œ Ÿ¡⁄U •ÊÃ „Ò–¥ •Ê¬ •¬ŸË Á’ª«∏Ë ¡ËflŸ‡ÊÒ‹Ë, ª‹Ã πÊŸ-¬ÊŸ •ı⁄U ’…∏Ã ¬˝Œ·Í áÊ ÿÊ ’Ë◊ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ Á∑§ÃŸ «⁄U „È∞ „Ò,¥ ß‚∑§Ë ÷Ÿ∑§ •Ê¬∑§Ù „Ù ÿÊ Ÿ „Ù ‹Á∑§Ÿ ©Ÿ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ù ¡M§⁄U „Ò ¡Ù •¬Ÿ ©à¬ÊŒÙ¥ ∑§Ù •Ê¬∑§Ë ‚„à ∑‘§ Á‹∞ ‚’‚ '„ÀŒË' ∑§„∑§⁄U ÁflôÊʬŸÙ¥ ◊¥ ¬⁄UÙ‚ÃË „Ò–¥ ∞‚ ◊¥ ÿ„ ¡ÊŸŸÊ ¡M§⁄UË „Ò Á∑§ •Ê¬∑‘§ ‚„à ∑‘§ Á‹∞ ’„Œ »§ÊÿŒ◊Œ¥ „ÙŸ ∑‘§ ߟ∑‘§ ŒÊfl ∑‘§ Á¬¿‹ Á∑§ÃŸÊ ‚ø „Ò–


7

efJeefJeOe yegOeJeej 1 ceF& 2013

’„Èà ∑§◊ „Ò¥ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ¡Ò‚ S¬CflÊŒË ‹Ùª! ¡ÊÁŸ∞, Áø≈U »§¥« ∑§Ê ∑§ÿÊ◊à ‚ ∑§ÿÊ◊à Ã∑§ ‚ ¡’ •ÊÁ◊⁄U Ÿ •¬Ÿ Á»§À◊Ë ∑§ÚÁ⁄Uÿ⁄U ∑§Ë ‡ÊÈM§•Êà ∑§Ë ÕË ÃÙ „⁄U ∑§Ù߸ ÿ„Ë ‚Ùø ⁄U„Ê ÕÊ Á∑§ øÊÚ∑§‹≈UË ø„⁄U flÊ‹Ê ◊Ê‚Í◊ ‚Ê ÿ„ •Á÷ŸÃÊ ß¥«S≈˛Ë ◊¥ ’„Èà ‹¥’ ‚◊ÿ Ã∑§ Á≈U∑§ Ÿ„Ë¥ ¬ÊÿªÊ– •ı⁄U •’ w~ •¬˝Ò‹ ∑§Ù •ÊÁ◊⁄U πÊŸ Ÿ Á»§À◊ ߥ«S≈˛Ë ◊¥ wz ‚Ê‹ ¬Í⁄U Á∑§∞ „Ò¥– ≈UÊß◊ ¬ÁòÊ∑§Ê Ÿ ŒÈÁŸÿÊ ∑‘§ vÆÆ ‚’‚ ¬˝÷Êfl‡ÊÊ‹Ë √ÿÁQ§ÿÙ¥ ¬⁄U Áfl‡Ê· •¥∑§ ÃÒÿÊ⁄U Á∑§ÿÊ „Ò, ßã„Ë¥ ◊¥ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑§Ù SÕÊŸ Á◊‹Ê „Ò– ÁflE ¬˝Á‚h êÿÍÁ¡∑§ «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U Ÿ ≈UÊß◊ ◊Òª¡ËŸ ∑‘§ ß‚Ë •¥∑§ ◊¥ ∞•Ê⁄U ⁄U„◊ÊŸ ¬È⁄UÊŸË ÿʌ٥ ∑§Ù ÃÊ¡Ê ∑§⁄UÃ „È∞ ∑§„Ê „Ò, •Ê¡ ∑‘§ ß‚ ◊Ê⁄U∑§Ê≈U •ı⁄U ∑§Í≈UŸËÁà flÊ‹ ÿȪ ◊¥ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ¡Ò‚Ê ‚Ê»§ ’Êà ∑§„Ÿ flÊ‹Ê √ÿÁQ§ ∑§◊ „Ë Á◊‹ÃÊ „Ò– fl„ •¬ŸË ’Êà ∑§Ê ¬P§Ê „Ò– ©Ÿ∑§Ë Á»§À◊¥ √ÿÊfl‚ÊÁÿ∑§ M§¬ ‚ ‚»§‹ ⁄U„Ë „Ò¥ •ı⁄U ‹ªÊŸ ∑§Ù ÃÙ •∑§ÊŒ◊Ë •flÊÚ«¸ ∑‘§ Á‹∞ ÷Ë ŸÊ◊Ê¥Á∑§Ã Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ⁄U„◊ÊŸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, flÊSÃfl ◊¥ •ÊÁ◊⁄U ∑§Ë Á»§À◊¥ •¬Ÿ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ŒÊÁÿàfl ∑§Ù ÷Ë Á»§À◊Ù¥ ◊¥ ¬Í⁄UÊ ∑§⁄UÃË ÁŒπÊ߸ ŒÃË „Ò¥– „Ê‹ „Ë ◊¥ •ÊÿÊ ©Ÿ∑§Ê ≈UÊÚ∑§ ‡ÊÙ ‚àÿ◊fl ¡ÿÃ ÷Ë •¬ŸË ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ∑§Ù ÁŸ÷ÊÃÊ ÁŒπÊ߸ ÁŒÿÊ •ı⁄U ©‚Ÿ ‚◊Ê¡ ◊¥ ’Œ‹Êfl ∑§Ë ∞∑§ ¬„‹ ∑§Ë– fl„Ë¥ Á»§À◊ ©lÙª ◊¥ wz ‚Ê‹ ¬Í⁄U ∑§⁄UŸ flÊ‹ •ÊÁ◊⁄U ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§, ◊Ò¥ ’„Èà πÈ‡Ê „Í¥ •ı⁄U ‚ÊÕ „Ë •Êpÿ¸øÁ∑§Ã ÷Ë– ¡’ ◊Ò¥ ŸÿÊ ÕÊ •ı⁄U Ÿ„Ë¥ ¡ÊŸÃÊ ÕÊ Á∑§ ∑§„Ê¥ •ı⁄U ∑Ò§‚ ◊⁄UÊ ∑§ÚÁ⁄Uÿ⁄U •Êª ’…∏ªÊ– Ã’ ◊ȤÊ ∑§„Ê ªÿÊ ÕÊ Á∑§ ∞∑§ •Á÷ŸÃÊ ∑§Ê ¡ËflŸ∑§Ê‹ ¬Ê¥ø ‚Ê‹ ∑§Ê „ÙÃÊ „Ò– ‹Á∑§Ÿ ◊ȤÊ πȇÊË „Ò Á∑§ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ Ÿ ◊ȤÊ wz ‚Ê‹ Ã∑§ ¬‚¥Œ Á∑§ÿÊ–

∑Ò§≈U Ÿ„Ë¥, ∑Ò§≈U ∑§Ë «Èå‹Ë∑‘§≈U ∑§⁄Uª Ë S≈U≈¥ U ∑Ò§≈U⁄UËŸÊ ∑Ò§»§ Ÿ SflË∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ „Ò Á∑§ ©ã„Ù¥Ÿ œÍ◊ x •ı⁄U ’Ò¥ª ’Ò¥ª ¡Ò‚Ë ∞ÄU‡ÊŸ ÁÕ˝‹⁄U Á»§À◊Ù¥ ∑‘§ ∑§ß¸ ŒÎ‡ÿÙ¥ ◊¥ ’ÊÚ«Ë «’‹ ∑§Ë ◊ŒŒ ‹Ë „Ò– ∑Ò§≈U⁄UËŸÊ ∑§Ë ∞∑§ ∑‘§ ’ÊŒ ∞∑§ ÿ ŒÙŸÙ¥ Á»§À◊¥ Á⁄U‹Ë¡ „ÙŸ ¡Ê ⁄U„Ë „Ò¥– œÍ◊ x ◊¥ ¡„Ê¥ fl •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑‘§ ‚ÊÕ ¬„‹Ë ’Ê⁄U ÁŒπ¥ªË, fl„Ë¥ ’Ò¥ª ’Ò¥ª ◊¥ ©Ÿ∑§Ë ¡Ù«∏Ë ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ´ÁÃ∑§ ⁄Uهʟ ∑‘§ ‚ÊÕ ’ŸÊ߸ ªß¸ „Ò– ∑Ò§≈U⁄UËŸÊ ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ ©ã„Ù¥Ÿ ߟ

‚ÊaÊ „∑§ vÆ ◊߸ ∑§Ù „ÙªË Á⁄U‹Ë¡

ŒÙŸÙ¥ Á»§À◊Ù¥ ◊¥ ∑§ß¸ ∑§Á∆Ÿ ∞ÄU‡ÊŸ ‚ËŸ Á∑§∞ „Ò¥, ‹Á∑§Ÿ ¡ÊŸ ¡ÙÁπ◊ ◊¥ «Ê‹Ÿ flÊ‹ ŒÎ‡ÿÙ¥ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ∑‘§ Á‹∞ «ÈÁå‹∑‘§≈U ∑§Ê ‚„Ê⁄UÊ Á‹ÿÊ „Ò– ∑Ò§≈U⁄UËŸÊ ∑§Ê ‚Ê»§ ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ fl Á∑§‚Ë ÷Ë Á»§À◊ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ÉÊÊÿ‹ Ÿ„Ë¥ „ÙŸÊ øÊ„ÃË „Ò¥– fl ¡ÊŸ ∑§Ù πÃ⁄U ◊¥ «Ê‹∑§⁄U ∑§Ù߸ ÷Ë ∞ÄU‡ÊŸ ŒÎ‡ÿ ∑§⁄UŸ ∑‘§ ¬ˇÊ ◊¥ Ÿ„Ë¥ „Ò¥ •ı⁄U Á∑§‚Ë ÷Ë ∞ÄU‡ÊŸ ‚ËŸ ∑§Ù ∑§⁄UŸ ∑§Ë •¬ŸË ‚Ë◊Ê ÷Ë ¡ÊŸÃË „Ò¥– ß‚ ’Ëø

◊ËÁ«ÿÊ ◊¥ ‹ªÊÃÊ⁄U ¿¬ÃÊ ⁄U„Ê „Ò Á∑§ ∞ÄU‡ÊŸ ŒÎ‡ÿÙ¥ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ∑‘§ Á‹∞ ∑Ò§≈U⁄UËŸÊ Ÿ ∑§«∏Ë ≈˛ÁŸ¥ª ‹Ë „Ò, ÄUÿÊ fl ¤ÊÍ∆Ë π’⁄U¥ „Ò¥? ß‚∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ∑Ò§≈U ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ ©ã„Ù¥ Ÿ  ∞ ‚  Ã◊Ê◊ ∞ÄU ‡ ÊŸ ‚ËŸ πÈŒ Á∑§∞ „Ò¥, Á¡Ÿ∑‘§ Á‹∞ ≈˛ÁŸ¥ª ‹Ë ªß¸ ÕË– •‚‹ ◊¥ ’Êà «¥¡⁄U‚ ‚ËŸ ∑§Ë „Ù ⁄U„Ë „Ò, ∞‚ ‡ÊÊÚ≈U ∑‘§ Á‹∞ „Ë ’ÊÚ«Ë «’‹ ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò–

¬¥¡Ê’Ë Á»§À◊ “‚ÊaÊ „∑§” ¬Í⁄U Œ‡Ê ◊¥ vÆ ◊߸ ∑§Ù Á⁄U‹Ë¡ „٪˖ ß‚ Á»§À◊ ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ¬⁄U ‹ªË ¬Ê’¥ŒË ∑§Ù ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ „≈UÊ ÁŒÿÊ „Ò– Á»§À◊ ∑‘§ ÁŸ◊ʸÃÊ ∑§È‹Áfl¥Œ˝ Á‚¥„ Á‚hÍ •ı⁄U ÁŒŸ‡Ê ‚ÍŒ Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ‚¥flÊŒŒÊÃÊ•Ù¥ ‚ ’ÊÃøËà ◊¥ ÿ ’ÊÃ¥ ∑§„Ë¥– Á»§À◊ ∑‘§ ÁŸ◊ʸÃÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ‚ ∑§Ê»§Ë ’«∏Ë ⁄UÊ„Ã Á◊‹Ë „Ò– ∑§ÊŸÍŸ ∑‘§ Ÿ¡Á⁄Uÿ ‚ Á»§À◊ ∑§Ê Áfl‡‹·áÊ ∑§⁄U, ß‚∑‘§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ Á‹∞ „⁄UË ¤Ê¥«Ë Œ ŒË ªß¸ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∞∑§ ‚flÊ‹ ∑‘§ ¡flÊ’ ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ øÍ¥Á∑§ vÆ ◊߸ ∑§Ù „Ë Œ‡Ê ∑‘§ Á‚Ÿ◊ÊÉÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ’ÈÁ∑§¥ª Á◊‹ ⁄U„Ë „Ò, ß‚Á‹∞ ÿ„ ÃÊ⁄UËπ Ãÿ ∑§Ë ªß¸– ∑§ÊŸÍŸË »Ò§‚‹ ∑‘§ Äà Á»§À◊ ◊¥ Á∑§‚Ë Ã⁄U„ ∑‘§ ’Œ‹Êfl Ÿ„Ë¥ Á∑§∞ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– Á‚hÍ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á»§À◊ ◊¥ ∑§Ù߸ ŒÎ‡ÿ ∞‚Ê Ÿ„Ë¥ „Ò, Á¡‚‚ Á∑§‚Ë ÷Ë ‡Ê„⁄U ◊¥ ÁŒP§Ã¥ ¬‡Ê •Ê∞– ∑§ÊŸÍŸ √ÿflSÕÊ ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ‚¥’¥ÁœÃ ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë „Ò– ÁŸ◊ʸÃÊ ÁŒŸ‡Ê ‚ÍŒ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á»§À◊ ◊¥ ∑§Ù߸ ∞‚Ë ’Êà Ÿ„Ë¥ „Ò Á¡‚‚ Á∑§‚Ë ‚◊ÈŒÊÿ ÿÊ œ◊¸ Áfl‡Ê· ∑§Ë ÷ÊflŸÊ∞¥ •Ê„à „Ù– Á»§À◊ ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ¬⁄U ¬˝ÁÃ’¥œ ‹ªÊ∞ ¡ÊŸ ‚ ∑§⁄UË’ vz ∑§⁄UÙ«∏ •ÊÁÕ¸∑§ ŸÈ∑§‚ÊŸ „È•Ê „Ò, ‹Á∑§Ÿ ∑§Ù≈U¸ ‚ ⁄UÊ„Ã Á◊‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ∑§Ù Á»§À◊ ŒπŸ ∑§Ê ¬Í⁄UÊ ◊ı∑§Ê Á◊‹ªÊ– ¬¥¡Ê’, „Á⁄UÿÊáÊÊ, Á„◊Êø‹ ¬˝Œ‡Ê, ÁŒÑË, ©ûÊ⁄UÊ𥫠•ı⁄U ÿÍ¬Ë ◊¥ Á»§À◊ ‚ÊaÊ „∑§ ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ¬⁄U ⁄UÙ∑§ ‹ªÊ߸ ªß¸ ÕË, ‹Á∑§Ÿ ◊È¥’߸ ∑‘§ Á‚Ÿ◊ÊÉÊ⁄U ◊¥ •÷Ë ÷Ë ß‚∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ¡Ê⁄UË „Ò– Á’˝≈UŸ •ı⁄U •◊Á⁄U∑§Ê ◊¥ ß‚ Á»§À◊ ∑§Ù Œ‡Ê¸∑§Ù¥ ‚ ∑§Ê»§Ë ‚⁄UÊ„ŸÊ Á◊‹Ë „Ò– ÁŸ◊ʸÃÊ ∑‘§∞‚ Á‚hÍ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÁflŒ‡Ê ◊¥ ÿ„ •’ Ã∑§ ∑§Ë ‚’‚ ’«∏Ë ¬¥¡Ê’Ë Á„≈U „Ò– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ‚ÊaÊ „∑§ Á»§À◊ ∑§Ù z •¬˝Ò‹ ∑§Ù Á⁄U‹Ë¡ Á∑§∞ ¡ÊŸ ‚ ∆Ë∑§ ∞∑§ ÁŒŸ ¬„‹ ©‚ ¬˝ŒÁ‡Ê¸Ã Á∑§∞ ¡ÊŸ ¬⁄U ⁄UÙ∑§ ‹ªÊ߸ ªß¸ ÕË– ‚flÙ¸ëø •ŒÊ‹Ã ◊¥ ¬˝ÁÃ’¥œ ∑§Ù ¬˝Ù«˜ÿÍ‚⁄U Áfl≈UÊ‹ ◊ËÁ«ÿÊ Ÿ øÈŸıÃË ŒË ÕË– ÿÊÁø∑§Ê∑§Ãʸ ∑§Ê ∑§„ŸÊ ÕÊ Á∑§ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ Á»§À◊ ¬˝◊ÊáÊŸ ’Ù«¸ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ Á»§À◊ ∑‘§ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ù •ŸÈ◊Áà ÁŒ∞ ¡ÊŸ ∑‘§ ’Êfl¡ÍŒ ⁄UÊíÿÙ¥ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ‹ªÊÿÊ ªÿÊ ¬˝ÁÃ’¥œ •ŸÈÁøà „Ò–

«’‹ ⁄UÙ‹ ◊¥ •ŸÍ¬ ¡‹Ù≈UÊ ÷¡Ÿ ‚◊˝Ê≈U •ŸÍ¬ ¡‹Ù≈UÊ •’ •Á÷Ÿÿ ∑‘§ ˇÊòÊ ◊¥ ©Ã⁄U øÈ∑‘§ „Ò¥– ∑§¥fl‹ ‡Ê◊ʸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡ÊŸ ◊¥ ’Ÿ ⁄U„Ë Á»§À◊ ‚⁄UŒÊ⁄U „Òå¬Ë Á‚¥„ ◊¥ fl «’‹ ⁄UÙ‹ ÁŸ÷ÊÃ Ÿ¡⁄U •Ê∞¥ª– ¡Ë „Ê¥, ∞∑§ ⁄UÙ‹ ÃÙ ©Ÿ∑§Ê ‚⁄UŒÊ⁄U „Òå¬Ë Á‚¥„ ∑§Ê „Ë „Ò •ı⁄U ŒÍ‚⁄UÊ ⁄UÙ‹ „Ò ÁŒ‹πÈ‡Ê ¬Ê¥« ∑§Ê– ß‚ Á»§À◊ ◊¥ ÿÍ¥ ÃÙ ÷⁄U¬Í⁄U ∑§ÊÚ◊«Ë „Ò, ‹Á∑§Ÿ ¬ÈŸ¡¸ã◊ ∑§Ê ∑§âÿ ÷Ë ‚ÊÕ ‚ÊÕ ø‹ÃÊ „Ò– fl Á¬¿‹ ¡ã◊ ∑‘§ „àÿÊ⁄U ∑§Ù ß‚ ¡ã◊ ◊¥ πÙ¡Ã Ÿ¡⁄U •ÊŸ flÊ‹ „Ò¥– flÒ‚, •ŸÍ¬ ¡‹Ù≈UÊ ∑‘§ Á‹∞ •Á÷Ÿÿ ∑‘§ ˇÊòÊ ŸÿÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ß‚‚ ¬„‹ ÷Ë fl åÿÊ⁄U ∑§Ê ‚ÊflŸ, ◊ÊÁ‹∑§ ∞∑§, Ã⁄U ◊⁄U »‘§⁄U •ı⁄U ‚àÿ ‚Ê߸¥ ’Ê’Ê ¡Ò‚Ë ∑§È¿ Á»§À◊Ù¥ ◊¥ ¿Ù≈UË ◊Ù≈UË ÷ÍÁ◊∑§Ê∞¥ ÁŸ÷Ê øÈ∑‘§ „Ò¥– ßœ⁄U •ŸÍ¬ ∞∑§ Á»§À◊ ÁŸ◊ʸÃÊ ∑‘§ M§¬ ◊¥ ÷Ë ‚Ê◊Ÿ •Ê∞ „Ò¥– ¡ÀŒ „Ë ©Ÿ∑‘§ ’ÒŸ⁄U ∑§Ë ÃËŸ Á»§À◊¥ „◊ ’Ê¡Ê ’¡Ê Œ¥ª, ◊∑§‚Œ •ı⁄U ’ÊÚÿ¡ ÃÙ ’ÊÚÿ¡ „Ò¥ Á⁄U‹Ë¡ „Ù¥ªË–

Á∑§¥ª πÊŸ ∑§⁄UflÊ∞¥ª ∑§¥œ ∑§Ê •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ‡ÊÊ„L§π πÊŸ •¬Ÿ ∑§¥œ ∑‘§ ŒŒ¸ ‚ •∑§‚⁄U ¬⁄U‡ ÊÊŸ ⁄U„Ã „Ò–¥ Á¬¿‹ ÁŒŸÙ¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∞∑§ ’«∏ «ÊÚÄU≈U⁄U ‚ ¬⁄UÊ◊‡Ê¸ Á‹ÿÊ, ÃÙ ©‚Ÿ ‚‹Ê„ Œ ŒË Á∑§ ß‚∑§Ê ∞∑§ ¿Ù≈UÊ ‚Ê •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ªÊ– øÍ¥Á∑§ Á∑§¥ª πÊŸ ∑§Ù ÿ„ ŒŒ¸ ’„Èà íÿÊŒÊ ¬⁄U‡ÊÊŸ ∑§⁄UŸ ‹ªÊ „Ò, ß‚Á‹∞ ©ã„Ù¥Ÿ ÷Ë •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ∑§Ê ◊Ÿ ’ŸÊ Á‹ÿÊ „Ò– Á◊‹Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, fl ¡ÍŸ ∑‘§ ◊„ËŸ ◊¥ •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ∑§⁄UflÊ ‚∑§Ã „Ò,¥ Ã’ fl ‹¥ŒŸ ◊¥ „Ù¥ª– ÿ„Ë ◊„ËŸÊ Á∑§¥ª πÊŸ ∑§Ù ‚„Ë ‹ª ⁄U„Ê „Ò– Œ⁄U•‚‹, Ã’ Ã∑§ •Ê߸¬Ë∞‹ ∑‘§ ◊Òø πà◊ „Ù øÈ∑§‘ „Ù¥ª •ı⁄U ⁄UÙÁ„à ‡Ê^Ë ∑§Ë Á»§À◊ 'øÛÊ߸ ∞ÄU‚¬˝‚  ' ÷Ë ¬Í⁄UË „Ù øÈ∑§Ë „٪˖ ß‚ •ÊÚ¬⁄U‡ÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ „Ë fl 'øÛÊ߸ ∞ÄU‚¬˝‚  ' ∑‘§ ¬˝◊هʟ ◊¥ ÷ʪ ‹ª¥  •ı⁄U »§⁄UÊ„ πÊŸ ∑‘§ ÁŸŒ‡¸ ÊŸ ◊¥ ’ŸŸ ¡Ê ⁄U„Ë Á»§À◊ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈Uª¥ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U Œª¥ –

ß◊⁄UÊŸ „ʇ◊Ë Ÿ ‹Ë ◊„ËŸ ÷⁄U ∑§Ë ¿È^Ë ß◊⁄UÊŸ „ʇ◊Ë •¬Ÿ ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ‹¥’Ë ¿ÈÁ^ÿÊ¥ Á’ÃÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ÿÍ⁄UÙ¬ ÁŸ∑§‹ øÈ∑‘§ „Ò¥– ¬„‹ ©Ÿ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ ¬Á⁄U‚ ¡ÊŸ ∑§Ë „Ò •ı⁄U ©‚∑‘§ ’ÊŒ ∞ê‚≈U⁄U«◊ •ı⁄U ‹ÊÚ‚ ’ªÊ‚ ¡Ê∞¥ª– ’ÊŒ ◊¥ fl ∑§È¿ ‚◊ÿ ≈UÙ⁄U¥≈UÙ L§∑‘§¥ª– ◊„ËŸ ÷⁄U ∑§Ë ¿ÈÁ^ÿÊ¥ Á’ÃÊŸ ∑‘§ ’ÊŒ fl ÉÊŸøP§⁄U ∑§Ë Á⁄U‹Ë¡ ∑‘§ ∑§È¿ ÁŒŸ ¬„‹ ◊È¥’߸ flʬ‚Ë ∑§⁄U ‹¥ª– ß‚∑‘§ ’ÊŒ „Ë fl •¬ŸË Ÿß¸ Á»§À◊Ù¥ ∑§Ë ‡ÊÍÁ≈U¥ª ‡ÊÈM§ ∑§⁄U¥ª– ©Ÿ∑‘§ Ÿ¡ŒË∑§Ë ‚ÍòÊÙ¥ ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ ß◊⁄UÊŸ ∑§Ê»§Ë ‚◊ÿ ‚ ‹¥’Ë ¿È^Ë ¬⁄U ¡ÊŸÊ øÊ„ ⁄U„ Õ, ‹Á∑§Ÿ ©ã„¥ flQ§ „Ë Ÿ„Ë¥ Á◊‹ ⁄U„Ê ÕÊ– ßœ⁄U ¡’ ©ã„¥ ◊„ËŸ ÷⁄U ∑§Ê ‚◊ÿ Á◊‹Ê, ÃÙ ’ËflË •ı⁄U ’≈U ∑‘§ ‚ÊÕ ¿ÈÁ^ÿÊ¥ ◊ŸÊŸ ∑‘§ Á‹∞ ÁŸ∑§‹ ¡ÊŸ ∑§Ê ÁŸáʸÿ ‹ Á‹ÿÊ–

’ÊÚ‹ËflÈ« ∑§ŸÄU‡ÊŸ Áø≈U »§¥« ∑§¥¬ÁŸÿÊ¥ ¬Ò‚ ∑§Ë ©ªÊ„Ë ∑‘§ Á‹∞ ¿Ù≈U-¿Ù≈U ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ù ‹È÷ÊŸ •ı⁄U ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ¬˝Áà ©Ÿ∑‘§ ÁflEÊ‚ ∑§Ù ◊¡’Íà ∑§⁄UŸ ∑§Ë „⁄U ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§⁄UÃË „Ò¥– ß‚Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§Ë ∞∑§ ’ÊŸªË ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑‘§ ÁŒÇª¡ •Á÷ŸÃÊ •ı⁄U •Á÷ŸÁòÊÿÙ¥ ∑§Ù ߟ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ mÊ⁄UÊ •¬ŸÊ ’˝Ê¥« ∞¥’‚«⁄U ’ŸÊÿÊ ¡ÊŸÊ „Ò– ’Ê¡Ê⁄U ∑‘§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ÿ„Ê¥ Ã∑§ ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ Á»§À◊ ߥ«S≈˛Ë ∑§Ù ø‹ÊŸ ◊¥ Áø≈U »§¥« ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ê ’„Èà •Áœ∑§ ÿÙªŒÊŸ „Ò– ’ÊÚ‹ËflÈ« ◊¥ “Á«S∑§Ù «Ê¥‚⁄U” ∑‘§ ŸÊ◊ ‚ ◊‡Ê„Í⁄U Á◊ÕÈŸ øR§flÃ˸ „Ù¥ ÿÊ ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑‘§ “Á∑§¥ª πÊŸ” ‡ÊÊ„L§π πÊŸ, Á∑§‚Ë Ÿ Á∑§‚Ë Áø≈U »§¥« ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ¬˝àÿˇÊ ÿÊ •¬˝àÿˇÊ M§¬ ‚ ’˝Ê¥« ∞¥’‚«⁄U „Ò¥– •Êß∞, Áø≈U »§¥« ∑‘§ ∑§È¿ ∞‚ „Ë ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑§Ÿ Ä U‡ÊŸ ¬⁄U Ÿ¡⁄U «Ê‹Ã „Ò¥- „Ê‹ „Ë Áø≈U »§¥« ∑‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹, •‚◊, ¤ÊÊ⁄U𥫠•ÊÁŒ ⁄UÊíÿÙ¥ ◊¥ ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ù ∑§⁄UÙ«∏Ù¥ L§¬ÿ ∑§Ë ø¬Ã ‹ªÊŸ flÊ‹ ‡ÊÊ⁄UŒÊ ÇL§¬ Ÿ ÷Ë •¬Ÿ ¬Ù≈U¸»§ÙÁ‹ÿÙ ◊¥ ’ÊÚ‹ËflÈ« •ı⁄U ≈UÊÚ‹ËflÈ« (∑§Ù‹∑§ÊÃÊ Á»§À◊ ߥ«S≈˛Ë) ∑‘§ Á‚ÃÊ⁄UÙ¥ ∑§Ê ◊¡◊Ê ‹ªÊÿÊ ÕÊ– ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑‘§ “Á«S∑§Ù «Ê¥‚⁄U” Á◊ÕÈŸ øR§flÃ˸ ‡ÊÊ⁄UŒÊ ÇL§¬ ∑‘§ ’Ê¥ª‹Ê ◊ËÁ«ÿÊ ¬˝Êßfl≈U Á‹Á◊≈U« ∑§Ë ∞∑§ ÿÍÁŸ≈U øÒŸ‹vÆ ∑‘§ ’˝Ê¥« ∞¥’‚«⁄U Õ– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ, ‚Ÿ Ÿ ’Ê¥Ç‹Ê Á»§À◊Ù¥ ∑§Ë ¬Ífl¸ •Á÷ŸòÊË •ı⁄U ÃÎáÊ◊Í‹ ∑§Ê¥ª˝‚ ‚Ê¥‚Œ ‡ÊÃÊéŒË ⁄UÊÚÿ ∑§Ù ÷Ë •¬ŸÊ ’˝Ê¥« ∞¥’‚«⁄U ’ŸÊÿÊ ÕÊ– ’ÊÚ‹ËflÈ« ∑‘§ ‚Ȭ⁄US≈UÊ⁄U ‡ÊÊ„L§π πÊŸ Á¡‚ •Ê߸¬Ë∞‹ ≈UË◊ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ŸÊß≈U ⁄UÊß«‚¸ ∑‘§ ∑§Ù-•ÙŸ⁄U „Ò, ©‚ ≈UË◊ ◊ÈÅÿ ∑§Ë S¬Ê¥‚⁄U “⁄UÙ¡ flÒ‹Ë” ŸÊ◊∑§ Áø≈U »§¥« ∑§¥¬ŸË „Ò– ∞‚ ◊¥ ÉÊ⁄U‹Í •ı⁄U •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ÁR§∑‘§≈U⁄UÙ¥ ‚ ‚¡Ë ß‚ ≈UË◊ ∑§Ù S¬Ê¥‚⁄U ∑§⁄UŸ ∑§Ê ‹Ê÷ ⁄UÙ¡ flÒ‹Ë ∑§Ù ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ëø •¬ŸË ‚Êπ ∑§Ù ◊¡’Íà ∑§⁄UŸ ◊¥ ¡M§⁄U Á◊‹ªÊ– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ, ‡ÊÊ„L§π πÊŸ ¬˝ÿʪ ‚◊Í„ ∑‘§ ∞∑§ ¬˝Ù¡ÄU≈U ¬˝ÿʪ Á»§À◊ Á‚≈UË ∑‘§ ÷Ë ’˝Ê¥« ∞¥’‚«⁄U „Ò¥– fl„Ë¥, ’ÊÚ‹ËflÈ« •Á÷ŸòÊË ‚Ù„Ê •‹Ë πÊŸ •ı⁄U ©Ÿ∑§Ë ◊Ê¥ ‡ÊÁ◊¸‹Ê ≈UÒªÙ⁄U ß‚Ë ¬˝ÿʪ ‚◊Í„ ∑‘§ ∞∑§ Á’S∑§È≈U ’˝Ê¥« ∑§Ù ∞¥«Ù‚¸ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò¥– Áø≈U »§¥« ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑‘§ ∑§Ê⁄UÙ’Ê⁄U ∑§Ë ‚◊¤Ê ⁄UπŸ flÊ‹ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ê ◊ÊŸŸÊ „Ò Á∑§ ߟ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ‚’‚ ’«∏Ë øÈŸıÃË „ÙÃË „Ò, •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê ÷⁄UÙ‚Ê ¡ËÃŸÊ •ı⁄U ©‚ ◊¡’Íà ’ŸÊŸÊ– •’ øÍ¥Á∑§ Á»§À◊Ë Á‚ÃÊ⁄UÙ¥ ∑§Ù ‹∑§⁄U •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ ◊¥ πÊ‚Ê R§¡ ⁄U„ÃÊ „Ò– ∞‚ ◊¥ ÿ„ ∑§¥¬ÁŸÿÊ¥ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ß‚ R§¡ ∑§Ù ÷ÈŸÊÃË „Ò¥ •ı⁄U ßã„¥ •¬ŸÊ ’˝Ê¥« ∞¥’‚«⁄U ’ŸÊÃË „Ò¥–

•Êÿ⁄UŸ ◊ÒŸ x ÷Ê⁄UË ¬«∏Ê •ÊÁ‡Ê∑§Ë w ¬⁄U ’ËÃ ‚#Ê„ „ÊÚ‹ËflÈ« ∑§Ë Á»§À◊ •Êÿ⁄UŸ ◊Ò Ÿ x Ÿ •ÊÁ‡Ê∑§Ë w ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ íÿÊŒÊ ’„Ã⁄U Á’¡Ÿ‚ Á∑§ÿÊ– «Ù◊ Á S≈U∑§ Á’¡Ÿ ‚ øÊ≈U¸ ◊ ¥ •ÊÁ‡Ê∑§Ë w Ÿ¥’⁄U ŒÙ ¬⁄U „Ò •ı⁄U Ÿ¥’⁄U flŸ ¬⁄U „Ò •Êÿ⁄UŸ ◊Ò Ÿ x– „Ê‹Ê¥Á∑§ Ÿ∞ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ •Ê߸ ◊ÙÁ„à ‚È⁄UË ∑§Ë Á»§À◊ ∑§Ê ∑§‹ÄU‡ÊŸ ÷Ë ∆Ë∑§∆Ê∑§ ◊ÊŸÊ ¡Ê∞ªÊ– •ÊÁŒàÿ ⁄UÊÚÿ ∑§¬Í⁄U •ı⁄U üÊhÊ ∑§¬Í⁄U ¡Ò‚ Ÿ∞ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, ߥÁ«ÿŸ ’ÊÚÄU‚ •ÊÚÁ»§‚ ¬⁄U •ÊÁ‡Ê∑§Ë w ∑‘§ ∑§‹ÄU‡ÊŸ Ÿ Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ÃÙ«∏ ÁŒÿÊ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ •ÊÁ‡Ê∑§Ë w ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ „ÊÚ‹ËflÈ« Á»§À◊ •Êÿ⁄UŸ ◊ÒŸ x ∑§Ë øÈŸıÃË ÷Ë ÕË– ◊ËÁ«ÿ◊ ’¡≈U ◊¥

’ŸË Á»§À◊ •ÊÁ‡Ê∑§Ë w Ÿ ÿÈflÊ•Ù¥ ∑§Ù •¬ŸË •ı⁄U íÿÊŒÊ •Ê∑§Á·¸Ã Á∑§ÿÊ, „Ê‹Ê¥Á∑§ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ ß‚ Á»§À◊ Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù vw »§Ë‚ŒË •ı⁄U ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ∑§‹ÄU‡ÊŸ ∑‘§ ◊Ê◊‹ ◊¥ wÆ »§Ë‚ŒË ’…∏ÙûÊ⁄UË ∑§Ë– ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù •ÊÁ‡Ê∑§Ë w Ÿ

‹ª÷ª {.wz ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ê ∑§‹ Ä U‡ÊŸ Á∑§ÿÊ ÃÙ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù {.|z ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ê •ı⁄U ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù |.zÆ ∑§⁄UÙ«∏ ∑§Ê–∑§È‹ Á◊‹Ê∑§⁄U ¡„Ê¥ •ÊÁ‡Ê∑§Ë w ∑§Ê ¬„‹ ‚#Ê„ ∑§Ê ∑§‹ÄU‡ÊŸ ¡„Ê¥ Ã∑§⁄UË’Ÿ wÆ.zÆ ∑§⁄UÙ«∏ ⁄U„Ê ÃÙ •Êÿ⁄UŸ ◊ÒŸ x ∑§Ê ∑§È‹ ∑§‹ÄU‡ÊŸ w~.vÆ ∑§⁄UÙ«∏ ∑‘§ •Ê‚¬Ê‚ ⁄U„Ê– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ߥÁ«ÿŸ ’ÊÚ Ä U‚ •ÊÚ Á »§‚ ¬⁄U •Êÿ⁄UŸ ◊ÒŸ ‚ËÁ⁄U¡ ∑§Ê ¬„‹ ‚#Ê„ ∑§Ê ∑§‹ Ä U ‡ ÊŸ ¡„Ê¥ ww ∑§⁄U Ù «∏ ∑‘ § •Ê‚¬Ê‚ ⁄U„Ê ÕÊ fl„Ë¥ •Êÿ⁄UŸ ◊ÒŸ x ∑§Ê ∑§‹ÄU‡ÊŸ íÿÊŒÊ ÃÙ ⁄U„Ê ‹Á∑§Ÿ •Êÿ⁄UŸ ◊ÒŸ x •ãÿ „ÊÚ‹ËflÈ« Á»§À◊Ù¥ ¡Ò‚ Œ •◊Á¡¥ª S¬Êß«⁄U ◊ÒŸ ∑§Ê Á⁄U∑§ÊÚ«¸ ÃÙ«∏Ÿ ◊¥ ŸÊ∑§Ê◊ÿÊ’ „È߸–

ÿ¥ª Ã¡ÁSflŸË ∑§ÙÀ„ʬÈ⁄ËU ’ŸªË •ÊÁ‹ÿÊ ÷^ ÷‹ „Ë •ÊÁ‹ÿÊ ÷^ ∑§Ù •¬Ÿ Á¬ÃÊ ◊„ ‡ Ê ÷^ ∑‘ § ‚ÊÕ Á∑§‚Ë Á»§À◊ ◊ ¥ ∑§Ê◊ ∑§⁄U Ÿ ∑§Ê ◊ı∑§Ê •÷Ë Ã∑§ Ÿ„Ë¥ Á◊‹Ê „Ù, ‹ Á ∑§Ÿ ’Ê„⁄U ∑‘ § ’«∏  ’Ò Ÿ⁄U ©ã„ ¥ „ÊÕÙ¥ „ÊÕ ‹ ⁄U „ „Ò¥– ∑§⁄U á Ê ¡ı„⁄U •ı⁄U ßÁêÃÿÊ¡ •‹Ë ¡Ò ‚  Á»§À◊∑§Ê⁄U Ù ¥ ∑§Ê ÷⁄U Ù ‚Ê „ÊÁ‚‹ ∑§⁄U Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ •’ ©Ÿ∑§Ê ŸÊ◊ •ŸÈ ⁄ U Ê ª ∑§‡ÿ¬ ∑§Ë ªÈ « Á‹S≈U ◊ ¥ •Ê øÈ ∑§Ê „Ò – Á◊‹Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄U Ë ∑‘§ ◊Èà ÊÁ’∑§, •ÊÁ‹ÿÊ Ÿ •ŸÈ ⁄ U Ê ª ∑§Ë •ÊªÊ◊Ë Á»§À◊ ◊ ¥ ∞∑§ πÊ‚ Á∑§⁄U ŒÊ⁄U ÁŸ÷ÊÿÊ „Ò– ß‚ Á»§À◊ ◊ ¥ ©ã„Ù¥ Ÿ Ã ¡ÁSflŸË ∑§ÙÀ„Ê¬È ⁄ U Ë ∑§Ë ÿÈ fl ÊflSÕÊ ∑§Ë ÷ÍÁ ◊∑§Ê ÁŸ÷Ê߸ „Ò– ’ÃÊ Œ ¥ Á∑§ ÿ„ ∞∑§ ¿Ù≈U  ’¡≈U ∑§Ë Á»§À◊ „Ò •ı⁄U ß‚ Á»§À◊ ◊¥ Ã¡ÁSflŸË ∑§ÙÀ„ʬÈ⁄U Ë ∑§Ë ¡Ù«∏ Ë ⁄U Ù Á„à ⁄U Ê Ú ÿ ∑‘ § ‚ÊÕ ’ŸÊ߸ ªß¸ „Ò – ¡’ •ŸÈ ⁄ U Ê ª Ÿ •ÊÁ‹ÿÊ ∑§Ù ß‚ ¿Ù≈U  ‚ ⁄U Ù ‹ ∑‘ § Á‹∞ ∞¬˝ Ù ø Á∑§ÿÊ, ÃÙ fl ߟ∑§Ê⁄U Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Ê߸ ¥ – ‚’ ¡ÊŸÃ „Ë „Ò¥ Á∑§ Á»§À◊ S≈U Í «  ¥ ≈ U •ÊÚ »§ Œ ßÿ⁄U ∑‘ § ’ÊŒ •ÊÁ‹ÿÊ S≈U Ê ⁄U « ◊ ¬Ê øÈ∑§Ë „Ò¥ •ı⁄U ∑§Ê»§Ë ‚Ùø ‚◊¤Ê ∑§⁄U Á»§À◊ ¥ ‚Êߟ ∑§⁄U ⁄U „ Ë „Ò ¥ –


8 yegOeJeej 1 ceF& 2013

Fvoewj kesâ leerve ÙegJee Yeejle heefj›eâcee hej jJeevee

heeueoe ceW hÙeeT keâe GodIeešve Fvoewj~ meJe&JeieeaÙe menŒeyeeng ÙegJee keâueÛegjer meceepe Éeje «eece hebÛeeÙele heeueoe ceW hÙeeT keâe GoIeešve efkeâÙee~ mejhebÛe ceesnve hešsue, MeejoeosJeer peeÙemeJeeue, ceveespe peeÙemeJeeue, megveerue peeÙemeJeeue, Deceve peeÙemeJeeue, ceveer<e peeÙemeJeeue, megYee<e Ûeewneve, ef$eueeskeâ ÙeeoJe, ceeveefmen yeueKesÌjs, DeMeeskeâ ÙeeoJe, veeruece peeÙemeJeeue, Mewuesvõ peeÙemeJeeue, MegYece peeÙemeJeeue, megjsMe ceemejs, jeOesMÙeece Ieesjce[s, efJekeâeme keâMÙehe, jefJe DeeÙeg<e, ØeJeerCe Ûeewkeâmes, heg®<eesòece peeÙemeJeeue GheefmLele Les~ Fme DeJemej hej meceepepeveeW keâes heef#eÙeeW kesâ heeveer heerves nsleg 151 mekeâesjs efJeleefjle efkeâS ieS SJeb peue mebj#eCe keâe mebkeâuhe efueÙee~

Fvoewj~ efJeJeskeâevebo kesâ pevce ceneslmeJe kesâ lenle Gvekesâ efJeÛeejeW keâes osMeYej ceW ØeÛeeefjle keâjves kesâ efueS efJeJeskeâevebo ÙegJee ceneceb[ue ceeb i eef u eÙee SJeb Ùet L e nes m šue SmeesefmeSMeve Dee@Heâ FefC[Ùee FbMÙeesjWme SchueeFpe Smees e f m eSMeve kes â lelJeeJeOeeve ceW Fvoewj kesâ leerve ÙegJekeâ DeeMeer<e OeeC[s, De®Ce efveiece Je ÛebõMesKej Ûeewneve jerieue Ûeewjene mes Yeejle heefj›eâcee hej jJeevee ngS~ Ùen oue jepeyeeÌ [ e, ieb i eJeeue, jeceke=â<Ce efceMeve, efkeâuee cewoeve, mJeeceer jeIeJesvõevebo nesles ngS jJeevee kesâ efueS jJeevee ngS~ [e@. peÙebleerueeue YeC[ejer, megOeekeâj Gæ&Jejsmes, Depeerle kesâškeâj, Menjkeâepeer [e@. FMejle Deueer, Decejpeerleefmebn

mesJeeYeeJeer meomÙeeW keâe mecceeve Fvoewj~ ueeÙebme keäueye FbšjvesMeveue ef[efmš^keäš 323 keâe 40Jeeb ceušerheue keâvJesMeve meceejesn cesW cesueefJeve peesve DeJee[& Øeehle 150 mesJeeYeeefJeÙeeW keâe mecceeve efkeâÙee ieÙee~ meceejesn ceW heebÛe ØeosMeeW kesâ 1200 ØeefleefveefOeÙeeW ves efMejkeâle keâer~ meomÙeeW ves meebmke=âeflekeâ, Heâeskeâ [ebme,HeäÙetpeve Deewj iejyeeW keâer Øemlegefle oer~ Fme DeJemej hej kegâueYet<eCe efceòeue. DeMeeskeâ cesnlee, ØesceÛebo yeeHeâvee, keâceuesMe pewve, MÙeece ceeueheeveer, ØeJeerCe ÚepesÌ[, vejsvõ YeC[ejer, jepeerJe ceveJeeveer, De®Ce iegpejeleer, efoueerhe heejerKe, Deefveue osmeeF&, jcesMe keâeyeje, cegkesâMe ceeLegj, Øeoerhe keâeheef[Ùee, ÙeMe Mecee& GheefmLele Les~

nceues keâer efveboe

meJe&peeleerÙe heefjÛeÙe meccesueve 26 keâes Fvoewj~ ÙegJee meesmeeÙešer Heâe@j vesMeve kesâ veeruesMe mes"er, pewvesMe PeebPejer ves pewve meble GheeOÙeeÙe cegefveßeer efveYe&Ùemeeiej cenejepe hej Deeieje ceW efJenej keâjles meceÙe ngS nceues keâer efveboe keâer~ efJeefheve iebieJeeue,hebkeâpe heešveer , Øeer e f l e pew v e,jer v ee keâemeueerJeeue,cecelee heešveer,jcesMe keâeuee,ceove ieesOee ves nceueeJejeW keâes mepee osves keâer ceebie keâer~

Fvoewj~ Jewefokeâ heefjCeÙe mebmLee Éeje meJe&peeleerÙe ÙegJekeâ-ÙegJeleer heefjÛeÙe meccesueve Deeieeceer 26 ceF& keâes jeveer meleer iesš efmLele meblees<e meYeeie=n ceW oeshenj 12 mes 5 yepes lekeâ DeeÙeesefpele efkeâÙee peeSiee~ heb. YeJeeveer keâMÙehe Je DeeÛeeÙe& Yeeveg Jesoeuebkeâj ves yeleeÙee efkeâ efJeOeJee,efJeOegj, leueekeâMegoe, GÛÛe DeeÙeg keâer Deye lekeâ 200 ØeefJeef‰Ùeeb Øeehle nes Ûegkeâer nw~ meccesueve ceW ØeosMe kesâ DeueeJee jepemLeeve, iegpejele, ÚòeermeieÌ{, ceneje°^ SJeb efouueer mes Yeer ØelÙeeMeer Meeefceue neWies~ Fme DeJemej hej yeeÙees[eše Ùegòeâ heefjCeÙe mceeefjkeâe keâe efJeceesÛeve efkeâÙee peeSiee~ jefpemš^sMeve keâer Debeflece efleefLe 15 ceF& lekeâ 219,mebÛeej veiej SkeämešWMeve keâeÙee&ueÙe hej pecee keâj mekeâles nw~

¬˝∑§⁄UáÊ üÊ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ ∑§Ù ‚ı¢¬ ßãŒı⁄U– üÊ◊ÊÿÈQ§ Ÿ üÊÁ◊∑§Ù¥ •ı⁄U ÁŸÿÙQ§Ê•Ù¥ ∑‘§ ’Ëø ©à¬ÛÊ ÁflflÊŒ ∑§Ù •ılÙÁª∑§ ÁflflÊŒ ◊ÊŸ∑§⁄U •ÁœÁŸáʸÿ „ÃÈ üÊ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ ∑§Ù ‚ı¥¬Ÿ ∑‘§ •ÊŒ‡Ê ÁŒÿ „Ò¥– üÊ◊ÊÿÈQ§ Ÿ ‚flÊÁŸÿÈQ§ ⁄UÊ¡‡Ê Á¬ÃÊ ∑§«∏flÊ¡Ë Á‹¥’Ù⁄U, ‚flÊ ÁŸÿÈQ§ Áfl÷ÍÁà Á¬ÃÊ ‚àÿʟ㌠‚Ê„Í, ‚flÊ ÁŸÿÈQ§ •ÁŸ‹ Á¬ÃÊ ¬ÍŸÊ¡Ë ∆Ù‚⁄U ∞fl¥ ‚flÊ ÁŸÿÈQ§ ◊È∑‘§‡Ê Á¬ÃÊ ’Œ˝Ë‹Ê‹ ¡ÙªË Á¡Ÿ∑§Ê ¬˝ÁÃÁŸÁœàfl ߥ¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª ◊¡ŒÍ⁄U ‚¥ª∆Ÿ, œÊ⁄U mÊ⁄UÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò ∞fl¥ ‚flÊ ÁŸÿÙ¡∑§ ∑§Ê⁄UπÊŸÊ ¬˝’¥œ∑§, ªÁÃ◊ÊŸ •ÊÚ≈UÙ ¬˝Êÿfl≈U Á‹Á◊≈U« ¬ËÕ◊¬È⁄U, ∑§Ù∆Ê⁄UË ∞á« ∑§Ù∆Ê⁄UË mÊ⁄UÊ ªÁÃ◊ÊŸ •ÊÚ≈UÙ ¬˝Êÿfl≈U Á‹Á◊≈U« ¬ËÕ◊¬È⁄U, ¬˝Êÿfl≈U Á‹Á◊≈U«, ßãŒı⁄U ∑‘§ ◊äÿ ÁflflÊŒ ∑§Ù •ılÙÁª∑§ ÁflflÊŒ ◊ÊŸ∑§⁄U •ÁœÁŸáʸÿ „ÃÈ üÊ◊ ãÿÊÿÊ‹ÿ œÊ⁄U ∑§Ù ‚ı¥¬Ÿ ∑‘§ •ÊŒ‡Ê ÁŒÿ „Ò¥–

hebpeeyeer meceepe keâe meccesueve Fvoewj~ hebpeeyeer cewjps e Heâesjce Fvoewj Je hebpeeyeer mesJee meefceefle kesâ lelJeeJeOeeve ceW 5 ceF& keâes oeshenj 1 mes 5 yepes lekeâ hebpeeyeer ÙegJekeâÙegJeleer heefjÛeÙe meccesueve meblees<e meYeeie=n ceW DeeÙeesepf ele efkeâÙee peeSiee~ meccesueve ceW ceebieefuekeâ ÙegJekeâ-ÙegJeefleÙeeb, efJeOeJee, efJeOegj, heefjlÙeòeâheefjlÙekeâlee, efJekeâueebie Je GÛÛe DeeÙeg Jeie& kesâ 1000 ÙegJekeâ-ÙegJeleer Meeefceue neWies~ p] eevekeâejer yeuejepe meyeueeskeâ ves oer~

Devleje&°^erÙe yeepeej ceW ßeefcekeâeW keâe ceeve Ieše Fvoewj~ Fvoewj veiej DevegmetefÛele peeefle SJeb efveiece keâce&Ûeejer keâeceieej mebIe Éeje Devleje&°^erÙe cepeotj efoJeme keâer hetJe& mebOÙee hej veiej efveiece mebie"ve keâeÙee&ueÙe hej efJeÛeej iees‰er DeeÙeesefpele keâer ieF&~ MeemekeâerÙe DeefOekeâeefjÙeeW hej š^s[ ÙetefveÙeveeW keâe Iešlee ØeYeeJe Deewj mejkeâej keâe oeefÙelJe efJe<eÙe hej JeòeâeDeeW ves Deheves efJeÛeej JÙeòeâ efkeâS~ iees‰er ceW DeesceØekeâeMe Keškesâ, censMe ieewnj, jepekegâceej efMebos, jekesâMe Ûeewneve, ueerueeOej keâjesefmeÙee, Øeceeso [eiej, kewâueeMe JÙeeme, ceVegueeue Ûeewkeâmes, ieesheerefkeâMeve ieewnj, meblees<eyeeF& ieesmej, mecevojefmebn keâjes[s GheefmLele Les~

mJeeceer DeÛeueeveboe keâe pevceefove ceveeÙee Fvoew j ~ mes v e meceepe SJeb yeejyej Smees e f m eSMeve kes â lelJeeJeOeeve ceW meb l e mJeeceer DeÛeueeveb o cenejepe keâe pevceef o ve ceveeÙee~ veb o ef k eâMees j Jecee& , meg Y ee<e Jecee& , mees n veueeue mes v e, DeMees k eâ Jecee& , meg Y ee<e hejceej, meg j s M e mes v e, ceg k es â Me kes â ueJee, DeeW k eâejoeoe, ef o ves M e mes v e, keâceues M e mes v e, peieoer M e mes v e, ceb i eue mes v e Gheef m Lele Les ~ Fme DeJemej hej meceepepevees b ves meceepe ceW keg â ®ef l eÙeeW keâes ot j keâjves , meceepe keâes veMee ceg ò eâ, Yeü t C e nlÙee jes k eâves keâe meb k eâuhe ef u eÙee~

‚Ȫ◊ ‚¥ªËà ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ vw ◊߸ ∑§Ù ßãŒı⁄U– ‚¥ªËà ∑‘§ ˇÊòÊ ◊¥ ©ŒËÿ◊ÊŸ ∑§‹Ê∑§Ê⁄UÙ¥ ∑§Ù ¬˝Ùà‚ÊÁ„à ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹ÿ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ‡ÊÊ‚Ÿ ‚¥S∑§ÎÁà Áfl÷ʪ mÊ⁄UÊ ⁄UÊC˝Ëÿ ‹ÃÊ ◊¥ª‡Ê∑§⁄U •‹¥∑§⁄UáÊ ‚◊Ê⁄UÙ„ ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ vw ◊߸ ∑§Ù ‡ÊÊ‚∑§Ëÿ ‚¥ªËà ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ Áø◊Ÿ’ʪ ◊¥ ¬˝Ê× vv ’¡ ‚ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ◊¥ ¬˝fl‡Ê „ÃÈ »§Ê◊¸ fl ÁŸÿ◊Êfl‹Ë ‡ÊÊ‚∑§Ëÿ ‚¥ªËà ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ Áø◊Ÿ’ʪ ◊¢ v§ ’¡ ‚ ‡ÊÊ◊ { ’¡ Ã∑§ ¬˝Ê# Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§Ã „Ò– ¬˝fl‡Ê »§Ê◊¸ vÆ ◊߸ ∑§Ù ‡ÊÊ◊ z ’¡ Ã∑§ ‡ÊÊ‚∑§Ëÿ ‚¥ªËà ◊„ÊÁfllÊ‹ÿ Áø◊Ÿ’ʪ ◊¥ ¡◊Ê Á∑§ÿ ¡Ê ‚∑§Ã „Ò–

efÛe$ekeâuee ØeoMe&veer MeeÕele 3 mes Fvoewj~ efÛe$ekeâej cebieueefmebn keâer Skeâue efÛe$ekeâuee ØeoMe&veer keâe DeeÙeespeve ^ mes 5 ceF& lekeâ jerieue eflejene Øeerleceueeue ogDee keâuee JeerefLekeâe ceW efkeâÙee ieÙee nw~ leerve efoJemeerÙe DeeÙeespeve ceW heebÛe Deueie-Deueie efJe<eÙeeW kesâ 60 efÛe$e ØeoefMe&le efkeâS peeSbies~ peevekeâejer keâjCeefmebn ves oer~

‚◊ˡÊÊ ’Ò∆∑§ $∑§‹U ßãŒı⁄– ߥŒı⁄U ⁄UÊ¡Sfl ‚¥÷ʪ ∑‘§ ‚÷Ë •Ê∆Ù¥ Á¡‹Ù¥ ◊¥ ª˝Ê◊ËáÊ Áfl∑§Ê‚ Áfl÷ʪ ∑‘§ ∑§ÊÿÙ¥¸ ∑§Ë ‚◊ˡÊÊ ’Ò∆∑§ w ◊߸ ∑§Ù ∑§‹ÄU≈U⁄U ∑§Êÿʸ‹ÿ ‚÷Ê∑§ˇÊ ◊¥ ¬˝Ê× vÆ ’¡ ‚ •ÊÿÙÁ¡Ã ∑§Ë ¡Ê∞ªË– ’Ò∆∑§ ◊¢ ¬¥øÊÿà ∞fl¥ ª˝Ê◊ËáÊ Áfl∑§Ê‚ Áfl÷ʪ ∑§Ë •¬⁄U ◊ÈÅÿ ‚Áøfl •M§áÊÊ ‡Ê◊ʸ, ◊ÈÅÿ ∑§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Áœ∑§Ê⁄UË, •ª˝áÊË ’Ò¥∑§ ¬˝’¥œ∑§ ª˝Ê◊ËáÊ ÿÊ¥ÁòÊ∑§Ë ‚flÊ ∑‘§ ∑§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ ÿ¥òÊË, ©¬ ‚¥øÊ‹∑§ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ãÿÊÿ ∞fl¥ ¡Ÿ¬Œ ¬¥øÊÿÃÙ¥ ∑‘§ ◊ÈÅÿ ∑§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Áœ∑§Ê⁄UË ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù¥ª– ’Ò∆∑§ ◊¥ ◊Ÿ⁄UªÊ ∑‘§ ∑§ÊÿÙ¥¸ ∑§Ë ‚◊ˡÊÊ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ¬¥ø-¬⁄U◊E⁄U ÿÙ¡ŸÊ, ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ª˝Ê◊ËáÊ ‚«∏∑§ ÿÙ¡ŸÊ, ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ª˝Ê◊ËáÊ ‚«∏∑§ ÿÙ¡ŸÊ, ¬¥øÊÿà ∞fl¥ ª˝Ê◊ËáÊ Áfl∑§Ê‚ Áfl÷ʪ ∑‘§ •¥Ãª¸Ã ¬˝øÁ‹Ã ‚◊Sà •ÊflÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ•Ù¥ ∑‘§ ∑§ÊÿÙ¥¸ ∑§Ë ¬˝ªÁà ‚◊ˡÊÊ ∑§Ë ¡ÊÿªË–

ß‹Ê¡ ∑‘§ Á‹ÿ Á◊‹¥ª zÆ „¡Ê⁄U ßãŒı⁄U– ∑§‹ÄU≈˛≈U ¬Á⁄U‚⁄U ◊¥ $∑§‹U ∑§‹ÄU≈U⁄U •Ê∑§Ê‡Ê ÁòʬÊ∆Ë, •¬⁄U ∑§‹ÄU≈U⁄U œ◊¸ãŒ˝ Á‚¥„ ÃÕÊ ◊ÈÅÿ ∑§Êÿ¸¬Ê‹Ÿ •Áœ∑§Ê⁄UË Á¡‹Ê ¬¥øÊÿà ªÙ¬Ê‹ «Ê« Ÿ ¡Ÿ‚ÈŸflÊ߸ ◊¥ wzx ¬˝∑§⁄UáÊ ∞∑§ ◊Ê„ ◊¥ ÁŸ⁄UÊ∑§Îà ∑§⁄UŸ „ÃÈ Á÷¡flÊÿ– ¡Ÿ‚ÈŸflÊ߸ ◊¥ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ∑‘§ Á‹ÿ ´áÊ, ’Ë◊Ê⁄UË ∑‘§ ß‹Ê¡ ∑‘§ Á‹ÿ •ÊÁÕ¸∑§ ‚„ÊÿÃÊ ÃÕÊ ’ˬË∞‹ ⁄Uʇʟ ∑§Ê«¸ ∞fl¥ •ÁÃR§◊áÊ „≈UÊŸ ∑‘§ Á‹ÿ •ÊflŒŸ •Êÿ– ∑§‹ÄU≈U⁄U üÊË ÁòʬÊ∆Ë Ÿ ‚Ë◊Ê ¬ÈòÊË •◊⁄U ÁŸflÊ‚Ë mÊ⁄U∑§Ê¬È⁄UË ∑‘§ ß‹Ê¡ ∑‘§ Á‹ÿ Á¡‹Ê ’Ë◊Ê⁄UË ‚„ÊÿÃÊ ÁŸÁœ ‚ zÆ „¡Ê⁄U L§¬ÿ ŒŸ ∑§Ê •ÊEÊ‚Ÿ ÁŒÿÊ– ¡Ÿ‚ÈŸflÊ߸ ◊¥ πÊl Áfl÷ʪ Ÿ }v ⁄Uʇʟ ∑§Ê«Ù¥¸ ∑§Ê ŸflËŸË∑§⁄UáÊ Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ¡Ÿ‚ÈŸflÊ߸ ◊¥ •Êÿ wÆÆ ‚ ÷Ë •Áœ∑§ •ÊflŒŸ, ∞∑§ ◊Ê„ ◊¥ ÁŸ⁄UÊ∑§Îà ∑§⁄UŸ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞–

ŒÙ •Ê⁄UÙ¬Ë Á¡‹Ê’Œ⁄U ßãŒı⁄– •¬⁄U Á¡‹Ê Œá«ÊÁœ∑§Ê⁄UË •Ê‹Ù∑§ ∑§È◊Ê⁄U Á‚¥„ Ÿ •Ê¬⁄UÊÁœ∑§ ªÁÃÁflÁœÿÙ¥ ◊¥ Á‹# „ÙŸ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ Á¡‹ ∑‘§ ŒÙ •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ ∑§Ù Á¡‹Ê’Œ⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ „Ò– •¬⁄U Á¡‹Ê Œá«ÊÁœ∑§Ê⁄UË üÊË Á‚¥„ Ÿ •Ê⁄UÙ¬Ë ‚ÈŸË‹ Á¬ÃÊ ÉÊŸ‡ÿÊ◊Á‚¥„ ÷ŒıÁ⁄UÿÊ, ÁŸflÊ‚Ë- ◊ÉÊŒÍà Ÿª⁄U, ÕÊŸÊ „Ë⁄UÊŸª⁄U, œ◊¸ãŒ˝ Á¬ÃÊ „¥‚⁄UÊ¡, ÁŸflÊ‚Ë-≈˛Ê¥‚»§Ê◊¸⁄UflÊ‹Ë ª‹Ë, ÕÊŸÊ ’Êáʪ¥ªÊ, ∞∑§ fl·¸ ∑§Ë •flÁœ ∑‘§ Á‹ÿ ߥŒı⁄U ÃÕÊ ©‚‚ ‹ª „Èÿ Á¡‹Ù¥ ©í¡ÒŸ, ŒflÊ‚, πá«flÊ, π⁄UªÙŸ •ı⁄U œÊ⁄U ∑§Ë ⁄UÊ¡Sfl ‚Ë◊Ê ‚ ’Ê„⁄U ⁄U„Ÿ ∑‘§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒÿ „Ò¥–

heebÛe efoveer Gme& keâe meceeheve Fvoewj~ hejosMeerhegje mejkeâej mewÙeo efvepeecegöerve keâeojer keâe heebÛe efoJemeerÙe Gme& keâe meceeheve megefHeâÙeevee keâJJeeueer kesâ meeLe ngDee~ peeves-ceeves ]keâJJeeueeW ves keâJJeeueer hesMe keâer~ mejkeâej mewÙeo keâes Ûeeoj ÛeÌ{eF& uebiej lekeâmeerce efkeâÙee~ Fme DeJemej hej keâuuetYeeF& Jesefub[bie Jeeuee, Menpeeo "skesâ oej, metHeâer legkeâejece, MesK e [ekeä šj, Deyogue Jeeefn o DeMejHeâer ieveer yeeyee, Dekeâyej yeeyee, Deyog u e Jeef n o, Yeg ® YeeF& , DeMeeskeâ yeeyee, keâjCe "skesâoej GheefmLele Les~

megVeer Fefplecee ]keâue mes Fvoewj~ Deeueceer lenjerkeâ megVeer oeJeles Fmueeceer kesâ yewvejleues Jeeoer-Sjepee Jeešj heche cewoeve Deepeeo veiej ceW oes efoJemeerÙe megVeer Fefplecee keâe DeeÙeespeve 2 Je 3 ceF& keâes efkeâÙee ]pee jne nw~ Fefplecee keâe GösMÙe ueesieeW keâes cepenye keâer yegefveÙeeoer peevekeâejer Deewj Fmueece Oece& keâer veweflekeâ efMe#ee mes ®ye® keâjevee nw~ mebÙeespekeâ cees. peeefkeâj jpee Je cees. veoerce jpee ves yeleeÙee efkeâ Fefplecee keâer Meg®Deele 2 ceF& keâes oeshenj 12 yepes kegâjDeeveMejerHeâ keâer efleueeJele mes nesieer~ megVeer oeJele Fmueeceer ceefnuee ØeefleefveefOe lekeâjerj kesâ peefjS kegâjDeeveMejerHeâ heÌ{ves keâer Heâpeeruele hej yeÙeeve HeâjceeSbieer~ veceepe, iegmue, Jepet keâe lejerkeâe SJeb DeewjleeW keâer pe®jer cemeeF&ue keâer lejefyeÙele SJeb Fmueeceer lejerkesâ hej efpeboieer iegpeejves keâe meueerkeâe yeleeSbieer~ 3 ceF& keâes megVeer oeJele-S-Fmueeceer kesâ cegyeefuueie veceepe keâe lejerkeâe, kegâjDeeve MejerHeâ kesâ ]HeâpeeFue Deewj megVeleeW hej Deceue keâjves keâer lekeâjerj keâjWies~ ceiejerye keâer veceepe yeeo npejle mewÙeo Deceervegue keâeojer meenye SJeb efjpeJeeve meenye, Deceerve neefHeâpe Je keâe]peer ceewueevee ceesncceo Meeefkeâj Deueer meenye keâer vetjeveer lekeâjerj nesieer efpemeceW keâewce Je efceuuele kesâ veece hewieece efoÙee peeSiee~ Fefplecee mLeue hej cesef[keâue kesâche SJeb Fmueeceer meeefnlÙe kesâ mše@ue Yeer ueieeS peeSbies efpemeceW efJeMes<e%e Deewj efKeoceleiegpeej Deheveer efKeocele oWies~

yepejbieOeece ceW melmebie

pes" keâer oeshenj

Fvoew j ~ Fvoew j ~ ceÙee& o e heg ® <ees ò ece YeieJeeve ßeer j ece keâes Deiej ceeveJe Deheves peer J eve ceW Gleej ues lees peerJeve keâuÙeeCekeâejer nes peeSiee~ Gòeâ ef J eÛeej ieieve ieg®peer ves yepejbieOeece ceW melmebie meYee ceW JÙeòeâ efkeâS~ ieg®peer ves jeceeÙeCe kes â Øeceg K e Øemeb i eeW hej Deheves ef J eÛeej JÙeòeâ ef k eâS SJeb mebieerleceÙe YepeveeW keâer Øemlegefle oer~

Fme leefheMe keâer ieerles #eCeeW hej jbiele kegâÚ Fme lejn Glej Deeleer nw efpeme lejn Ùener leefheMe Glej peeleer nw~ uecyeer meebmeeW kesâ yeesuepeues Deeie ceW Oegues Fme lejn efvekeâueles nw Fme lejn peueles nw efpeme lejn DecejeF& ceW keâesÙeue oghenj ceW Iegueer efkeâ peueer keâesÙeues meer kegângkeâ G"leer nw~ DeJeveeRõ peesMeer mebJeeoveiej,Fboewj

vÙeeÙeeueÙe lenmeerueoej lenmeerue Kejieesve efpeuee Kejieesve (ce.Øe.) ›eâ./SÛe vecyej 1088/12 3

Kejieesve,efoveebkeâ 8.4.13

efJe%eefhle Sleod Éeje meJe& meeOeejCe keâes meteÛf ele efkeâÙee peelee nw efkeâ DeeJesokeâ keâeÙe&heeueve Ùeb$eer vece&oe efJekeâeme mecYeeie ›eâceebkeâ-18 Kejieesve Éeje «eece yeesjieebJeKego& he.n.veb. 26 lenmeerue keâeÙee&ueÙe Kejieesve ceW efmLele MeemekeâerÙe Yetecf e meJex vecyej.....20,29,134 jkeâyee...kegâue 5-525 ns. hewkeâer jkeâyee....0-220 Yetefce GÉJenve efmebÛeeF& Ùeespevee efvecee&Ce SJeb Gmemes mecyebefOele DevÙe keâeÙe& «esefJešer cesve-4 nsleg ceebie keâer ieF& nw~ DeleŠ Fme mecyebOe ceW efpeme efkeâmeer keâes keâesF& Deeheefòe nes lees Jen Deheveer Deeheefòe efJe%eefhle ØekeâeMeve kesâ 15 efoJeme kesâ Devoj Fme vÙeeÙeeueÙe ceW hesMe keâjW~ yeeo DeJeefOe efkeâmeer Yeer Deeheefòe hej keâesF& efJeÛeej veneR nesiee~ Deepe efoveebkeâ 8.4.13 keâes nceejs nmlee#ej SJeb vÙeeÙeeueÙeerve cegõe mes peejer~ lenmeerueoej peer-12646/13 lenmeerue Kejieesve

meYeer Deesj mes DeeJeepe nw DeeF&, Ûeuees mketâue keâjes heÌ{eF&~


9 yegOeJeej 1 ceF& 2013

mebheeokeâerÙe

DeesefjSbšsMeve keâeÙe&Meeuee

∞≈U◊Ë ©¿‹∑§ÍŒ ÷Ê⁄UÃ-¬Ê∑§ Á⁄U‡ÃÙ¥ ◊¥ ‚Ä ∑‘§ ŸËø ÷Ë ∞‚Ê ’„Èà ∑§È¿ •ë¿Ê ÿÊ ’È⁄UÊ ÉÊÁ≈Uà „ÙÃÊ ⁄U„ÃÊ „Ò, Á¡‚∑‘§ ∑§Ê»§Ë •Êª ’…∏ ¡ÊŸ Ã∑§ ŒÙŸÙ¥ Ã⁄U»§ ∑‘§ •Ê◊ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ∑§Ù߸ π’⁄U Ÿ„Ë¥ „ÙÃË– ÿ„Ë fl¡„ „Ò Á∑§ flÁ⁄UD ∑§Í≈UŸËÁÃôÊ •ı⁄U ŸÒ‡ÊŸ‹ Á‚ÄUÿÙÁ⁄U≈UË ∞«flÊß¡⁄UË ’Ù«¸ ∑‘§ ∑§ãflËŸ⁄U ‡ÿÊ◊ ‚⁄UŸ Ÿ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë ∞≈U◊Ë „‹ø‹Ù¥ ¬⁄U ¡’ •øÊŸ∑§ ∞∑§ ÉÊŸøÙ≈U ŸÈ◊Ê ’ÿÊŸ ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ, ÃÙ ß‚∑§Ë ∑§Ù߸ ÃÊà∑§ÊÁ‹∑§ fl¡„ Á∑§‚Ë ∑§Ë ‚◊¤Ê ◊¥ Ÿ„Ë¥ •Ê߸– ‚⁄UŸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ÿ„ Ÿ ‚◊¤Ê Á∑§ ¿Ù≈U ãÿÍÁÄU‹ÿ⁄U „ÁÕÿÊ⁄U ’ŸÊ∑§⁄U, ßã„¥ ∞≈U◊Ë „ÁÕÿÊ⁄UÙ¥ ∑§Ë ¬Ê⁄U¥¬Á⁄U∑§ ¬Á⁄U÷Ê·Ê ‚ •‹ª ∑§⁄U∑‘§ •ı⁄U ߟ∑‘§ ¡Á⁄Uÿ ◊È¥’߸-w{/vv ¡Ò‚Ê ∑§Ù߸ •ı⁄U ∑§Ê¥« ‚¥¬ÛÊ ∑§⁄U∑‘§ fl„ ∞∑§ ’Ê⁄U Á»§⁄U ŸÊÚŸ-S≈U≈U ∞ÄU≈U⁄U ¡Ò‚ Á∑§‚Ë ¡È◊‹ ∑§Ë •Ê«∏ ‹ ‹ªÊ– ÷Ê⁄Uà ¬⁄U ©‚∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ∞∑§ ⁄UÙ«∏Ë Á¡ÃŸ ’«∏ ∞≈U◊Ë „ÁÕÿÊ⁄U ‚ ÷Ë „◊‹Ê „È•Ê ÃÙ ÷Ê⁄Uà ∑§Ê ¡flÊ’Ë flÊ⁄U ¬Í⁄UË ∞≈U◊Ë ÃÊ∑§Ã ∑‘§ ‚ÊÕ „٪ʖ Á¬¿‹ ÁŒŸÙ¥ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ Ÿ •¬Ÿ ∞≈U◊Ë ¡πË⁄U ◊¥ ÃËŸ ’«∏ ’Œ‹Êfl Á∑§∞ „Ò¥– ∞∑§, •¬Ÿ ŒÍ‚⁄UË ¬Ë…∏Ë ∑‘§ „ÁÕÿÊ⁄U ©‚Ÿ ÿÍ⁄UÁŸÿ◊ ∑‘§ ’¡Êÿ å‹Í≈UÙÁŸÿ◊ ‚ ’ŸÊ∞ „Ò¥– ‚¥flÁœ¸Ã ÿÍ⁄UÁŸÿ◊ ©‚ øËŸ ‚ Á◊‹ÃÊ ÕÊ, ‹Á∑§Ÿ å‹Í≈UÙÁŸÿ◊ ÉÊ⁄U‹Í dÙÃÙ¥ ‚ Á◊‹ ¡ÊÃÊ „Ò– ß‚ ’Œ‹Êfl ‚ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË Ã⁄U∑§‡Ê ◊¥ ∞≈U◊ ’◊Ù¥ ∑§Ë Ãʌʌ ÷Ê⁄Uà ‚ íÿÊŒÊ „Ù ªß¸ „Ò– ŒÙ, Œ˝fl ߸¥œŸ ‚ ø‹Ÿ flÊ‹Ë •¬ŸË ¬È⁄UÊŸË Á◊‚Êß‹Ù¥ ∑§Ë ¡ª„ ©‚Ÿ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ∆Ù‚ ߸¥œŸ ‚ ø‹Ÿ flÊ‹Ë Á◊‚Êß‹¥ ÃÒŸÊà ∑§Ë „Ò¥, Á¡ã„¥ ∞∑§ ¡ª„ ‚ ŒÍ‚⁄UË ¡ª„ ‹ ¡ÊŸÊ ∑§„Ë¥ •Ê‚ÊŸ „Ò– ß‚‚ ∑§È¿ ÁªŸ-øÈŸ Á∆∑§ÊŸÙ¥ ¬⁄U „◊‹Ê ∑§⁄U∑‘§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑§Ë ∞≈U◊Ë ÃÊ∑§Ã ∑§Ù ∑§È¥Œ ∑§⁄U ŒŸÊ ÷Ê⁄Uà ∑‘§ Á‹∞ ‹ª÷ª •‚¥÷fl „Ù ªÿÊ „Ò– •ı⁄U ÃËŸ, ¡Ù ‚’‚ πÃ⁄UŸÊ∑§ „Ò Á∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ¬⁄U◊ÊáÊÈ flÒôÊÊÁŸ∑§ ¡„Ê¥-Äʥ ∞‚ ¿Ù≈U ∞≈U◊Ë „ÁÕÿÊ⁄U Áfl∑§Á‚à ∑§⁄U ‹Ÿ ∑§Ë «Ë¥ª¥ „Ê¥∑§ ⁄U„ „Ò¥, Á¡ã„¥ ¿Ù≈UË Á◊‚Êß‹Ù¥ ‚ ÷Ë ŒÊªÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ »§ı¡Ë …Ê¥ø ∑§Ë Á¡„ÊŒË ÃàflÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ‚Ê¥∆ªÊ¥∆ •ı⁄U ß‚ ‚ÊÁ¡‡ÊÊŸÊ ◊Ê„ı‹ ‚ •Ê¥π¥ ◊Í¥Œ ⁄U„Ÿ ÿÊ ¡’-Ã’ ß‚ •¬ŸÊ ‚◊Õ¸Ÿ ÷Ë ŒŸ ∑§Ë ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË Á‚ÿÊ‚Ë …Ê¥ø ∑§Ë ÉÊÈ≈UŸÊ≈U∑§Í ¬˝flÎÁûÊ ßŸ ¿Ù≈U ∞≈U◊Ë „ÁÕÿÊ⁄UÙ¥ ∑§Ù ÷Ê⁄Uà ∑‘§ Á‹∞ SÕÊÿË Á‚⁄UŒŒ¸ ’ŸÊ ‚∑§ÃË „Ò– ∞‚ ◊¥ Á∑§‚Ë •ÊŒ‡Ê¸flÊŒË ‚Ùø ∑‘§ Äà •¬Ÿ ‚È⁄UˇÊÊ …Ê¥ø ‚ ’ÊÃ-’Êà ¬⁄U ‡ÊÊ¥Áà ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ ∑§Ë •¬Ë‹ ∑§⁄UŸÊ ∆Ë∑§ Ÿ„Ë¥ „Ò– ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ‚÷Ë ‚ûÊÊ ‚٬ʟ٥ ∑‘§ ÁŒ◊ʪ ◊¥ ÿ„ ’Êà „◊‡ÊÊ ‚Ê»§ ⁄U„ŸË øÊÁ„∞ Á∑§ •Êª ‚ π‹Ÿ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ©Ÿ∑‘§ Á‹∞ Á∑§ÃŸË ÷Ê⁄UË ¬«∏ ‚∑§ÃË „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ ’«∏ œ⁄UÊË ¬⁄U ÿ„ ÷Ë ÿÊŒ ⁄UπÊ ¡ÊŸÊ øÊÁ„∞ Á∑§ ŒÙŸÙ¥ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ •Ê◊ ‹Ùª ‡ÊÊ¥ÁÃ, πÈ‡Ê„Ê‹Ë •ı⁄U •Ê¬‚Ë ŒÙSÃË ∑‘§ ¬ˇÊœ⁄U „Ò¥ •ı⁄U ∞≈U◊Ë ≈U∑§⁄UÊfl ‚ ÷Ê⁄UÃ-¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ÃÙ ÄUÿÊ ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ Á∑§‚Ë ∑§Ê ÷Ë ∑§Ù߸ ÷‹Ê Ÿ„Ë¥ „ÙŸ flÊ‹Ê „Ò– ‚Ë◊Ê ¬⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ‚ÒÁŸ∑§Ù¥ ∑‘§ ‡Êfl ∑‘§ ‚ÊÕ ’Œ‚‹Í∑§Ë •ı⁄U •÷Ë ∞∑§ ¬ÊÁ∑§SÃÊŸË ¡‹ ◊¥ ‚⁄U’¡Ëà ¬⁄U „È∞ „◊‹ ∑‘§ ’ÊŒ •Ê¬‚Ë ∑§«∏flÊ„≈U ∑§È¿ íÿÊŒÊ „Ë ’…∏ ªß¸ „Ò– ‡ÿÊ◊ ‚⁄UŸ ∑‘§ ’ÿÊŸ ‚ „Ê‹Êà •ı⁄U Ÿ Á’ª«∏¥, ß‚∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ¡Ê⁄UË ⁄U„ŸË øÊÁ„∞–

mJeeceer nefjke=â<Ceoeme keâe Jemee&r ceneslmeJe Deepe mes Fb o ew j ~ ef m eb O eer keâe@ u ees v eer ef m Lele mJeeceer nefjveejeÙeCeOeece ojyeej ceW Fboewj Jeeues meebF&yeeyee kesâ veece mes Øeefmeæ mJeeceer nefjke=â<Ceoeme Goemeer keâe efÉleerÙe Jemeea ceneslmeJe SJeb mJe®he Øeeflecee mLeehevee keâeÙe&›eâce Deepe mes 4 ceF& lekeâ DeeÙeesefpele efkeâÙee pee jne nw~ Deepe mJeeceer mJe®he Øeeflecee keâer MeesYeeÙee$ee efvekeâeueer ieF&~ MeesYeeÙee$ee kebâJejjece GÅeeve hej meceehle ngF&~ keâue 2 ceF& keâes DeKeb[ hee" meensye SJeb Yepeve mebOÙee nesieer~ 3 ceF& keâes megyen 7 yepes mes Øeeflecee keâer mLeehevee leLee hetpee DeÛe&vee Deewj Yepeve keâerle&ve neWies~ 4 ceF& keâes DeKeb[ hee" keâe Yeesie 10 yepes mes meble kebâJejjece GÅeeve hej nesiee~

ßece ceb$eer ves oer ßeefcekeâeW keâes MegYekeâeceveeSb Fboewj~ Deblejje°^erÙe ßece efoJeme kesâ ceewkesâ hej kesâvõerÙe ßece ceb$eer ceefuuekeâepeg&ve KeÌ[ies ves ßeefcekeâeW keâes MegYekeâeceveeSb oeR~ GvneWves keâne efkeâ ßeefcekeâeW kesâ keâuÙeeCe kesâ Øeefle ØeÙeeme peejer jKeves kesâ efueS mejkeâej Øeefleyeæ nw~

Deepe cepeotj efoJeme hej MesÙej yeepeej yebo nQ Deewj meesvee-Ûeeboer ceW efiejeJeš DeeF&~ hÙeepe 375-325 Deeuet 350500 ®heS Øeefle 40 efkeâuees Deewj uenmetve 1400-3700 ®heS

Œãã²ãã¸ã

ØãñÖîâ ãä½ãÊã ‡ã‹ÌãããäÊã›ã- 1480-1520 147 ØãñÖîâ - 1530-1750 Êããñ‡ãŠÌã¶ã - 1550-1750 Þãâ³ãõÔããè - 2400-2800 ½ã‡ã‹‡ãŠã - 1290-1310 •ÌããÀ - 1200-1700 Ôããñ¾ããºããè¶ã -4000-4050 ãä‡ã‹Ìã. Ôããñ¾ããŒãÊããè 34500-35000šve

½ããÌãã ºãã•ããÀ

½ããÌãã-ƒâªãõÀ 240 ¹ãñü¡ã- 240

Íãñ¾ãÀ ºãã•ããÀ ºããè†ÔãƒÃ - ---†¶ã†ÔãƒÃ - ----

ÔãÀã¹ãŠã ºãã•ããÀ

Þããâªãè -2423 mesvš Ôããñ¶ãã -1473 [euej Þããâªãè 9999 -- 46500 Ûeeboer šbÛe -- 46400 Þããâªãè ãäÔã‡ã‹‡ãŠã-- 860-870 meesvee 10 «eece 27575 ¦ãñÊã ºãã•ããÀ cetbieHeâueer - 1210-1230 - ---meesÙee lesue efjHeâeFb[ ƒâªãõÀ - 700-705 ƒâªãõÀ ½ãìâºãƒ

ãäÔã¾ããØãâ•ã ãä‡ãŠÀã¶ãã

Íã‡ãŠÀ 3160-3200 Öʪãè ãä¶ã•ãã½ããºã㪠‡ãŠãü¤ãè 9000-10000,¶ãããäÀ¾ãÊã 120 ¶ãØã 1025-1100, 160 ¼ã¦ããê 12001220, 200 ¼ã¦ããê 1225-1250, 250 ¼ã¦ããê 1200-1220Á¹ã†ý Ûevee- 3400-3425

ogKe keâer lejn megKe Yeer Dešue veneR neslee Úesše yeebieoÌ[e ceW YeeieJele Ùe%e ceW GceÌ[e pevemewueeye Fvoewj~ nceejs heeme Oeve, oewuele, JewYeJe Deewj Yeeweflekeâ meeOeveeW keâer Yejceej kesâ yeeJepeto ogKeeW mes efheb[ veneR Útšlee~ ogKe Gme hejer#ee keâer lejn nw pees JÙeefòeâ keâes cepeyetle yeveelee nw~ ogKe keâer lejn megKe Yeer Dešue veneR neslee~ Gòeâ efJeÛeej meble ueeskesâMeevebo cenejepe ves mce=efle veiej Úesše yeebieÌ[oe efMeJeOeece hej Ûeue jner mebieerleceÙe YeeieJele %eeve Ùe%e ceW JÙeòeâ efkeâS~ keâLee ceW Øeefleefove yeÌ[er mebKÙee ceW YeòeâeW keâe mewueeye GceÌ[ jne nw~ Deejleer ceW jecesÕej hešsue, DeeWbkeâej ÙeeoJe, Mewues<e ieie& ves Yeeie efueÙee~ melÙeveejeÙeCe hešsue ves yeleeÙee efkeâ YeeieJele keâLee 5 ceF& lekeâ Øeefleefove oeshenj 12 mes 4 yepes lekeâ DeeÙeesefpele keâer pee jner nw~

Fvoew j ~ ueeÙeb m e keäueyme Fb š jves M eveue ef [ ef m š^ k eä š 323peer - 1 kes â meYeer keä u eyeeW ves meomÙelee «enCe keâjves Jeeues veS meomÙeeW ns l eg ef [ ef m š^ k eä š mlej hej DeesefjSbšsMeve keâeÙe& M eeuee keâe DeeÙees p eve ef k eâÙee ieÙee~ uee. jef M ce ieg h lee ves hee@ J ej heeFb š kes â Deeef [ Ùees ef J epeg D eue Øes p es v šs M eve Éeje ueeÙeb m e keä u eye kes â Devleje& ° ^ e r Ù e, ef [ ef m š^ k eä š , ceušer h eue leLee keäueyeeW kes â ØeMeemeefvekeâ mebjÛevee leLee keâeÙe& M ew u eer keâer peevekeâejer oer ~ keâeÙe&Meeuee ceW ceesnveueeue De«eJeeue, Smeheer veeceosJe Gheef m Lele Les ~

ßeer ßeerefJeÅee Oeece hej keâesšÙeeÛe&ve DeejeOevee Fboewj~ ßeer ßeerefJeÅee Oeece kesâ ceneceb[uesÕej mJeeceer efÛevceÙeevebo mejmJeleer kesâ meeefveOÙe ceW Deeßece hej Ûeue jns keâesšÙeeÛe&ve DeejeOevee kesâ Deveg‰eve ceW 300 efJeÉeveeW SJeb Fleves ner meeOekeâeW ves oeshenj lekeâ 42 ueeKe mes DeefOekeâ DeeJe=efòeÙeeb menŒeeveeceeJeueer hetCe& keâj ueer nw~ yeÇÿeueerve mJeeceer efieefjpeevebo mejmJeleer kesâ efÛe$e SJeb heeogkeâe keâe hetpeve efkeâÙee ieÙee~ jepesMe Mecee&, jengue Mecee&, GcesMe efleJeejer ves mJeefmle JeeÛeve ef k eâÙee~ meg j s M e Meenje, Ùeog v eb o ve ceens Õ ejer , jece Ss j ve, het v eceÛeb õ De«eJeeue, jepes v õ cenepeve, jces M e hemeejer , yeõer u eeue ieghlee Deeefo ves cenejepe keâer DeieJeeveer keâer~ š^mš kesâ ceb$eer efovesMe Mecee& ves yeleeÙee Ùen Deveg‰eve 25 ceF& lekeâ Øeefleefove ØeeleŠ 10 yepes Deewj meebÙe 6 yepes oes me$eeW ceW Ûeuesiee~ Fme oewjeve kegâue meJee keâjesÌ[ peehe neWies~

megKe keâe GheÙeesie nes, GheYeesie veneR Fvoewj~ GheÙeesie Deewj GheYeesie ceW Deblej nw~ GheÙeesie otmejeW kesâ efueS leLee GheYeesie mJeÙeb kesâ efueS neslee nw~ megKe keâe GheÙeesie nesvee ÛeeefnS, GheYeesie veneR~ efyevee keâce& efkeâS JÙeefòeâ Deheves DeefmlelJe keâes uecyes meceÙe lekeâ yeveeS veneR jKe mekeâlee, Deewj keâce&Heâue mes yeÛe veneR mekeâlee~ Gòeâ efJeÛeej mJeeceer Øeyegæevebo mejmJeleer ves ieerlee YeJeve ceW ØeJeÛeveceeuee kesâ meceeheve me$e ceW JÙeòeâ efkeâS~ ieesheeueoeme efceòeue, jeceefJeueeme je"er, ueerueejece Deeoemeeveer, pesheer Heâef[Ùee, DeMeeskeâ JÙeeme, ves mJeeceerpeer keâe mecceeve efkeâÙee~

YeefJe<Ùe efveefOe Deoeuele keâe DeeÙeespeve Fboewj~ keâce&Ûeejer YeefJe<Ùe efveefOe mebie"ve #es$eerÙe keâeÙee&ueÙe Fboewj Éeje Deeieeceer 10 ceF& keâes YeefJe<Ùe ef v eef O e Deoeuele keâe DeeÙees p eve heerLecehegj #es$e kesâ keâce&ÛeeefjÙeeW keâer efMekeâeÙeleeW kesâ efvejekeâjCe nsleg efveDees Jeke&â FbšjvesMeveue heerLecehegj efpeuee

Oeej hej DeeÙeesefpele nesiee~ YeefJe<Ùe efveefOe DebMeoelee Deheveer efMekeâeÙele 5 ceF& lekeâ #es$eerÙe keâeÙee&ueÙe ceW ope& keâjJee mekeâles nQ~ keâce& Û eejer Yeef J e<Ùe ef v eef O e mebie"ve kesâ #es$eerÙe keâeÙee&ueÙe Éeje Fme Je<e& Yeer heef$ekeâe ’efveefOe’ keâe

51Jeeb Debkeâ keâe ØekeâeMeve efkeâÙee ieÙee nw , ef p emeceW Øeos M e kes â Ghe#es$eerÙe keâeÙee&ueÙe kesâ keâce&ÛeeefjÙeeW Éeje efnvoer ceW efkeâS ieS keâeÙe& leLee keâneveer, keâefJelee, uesKe Deewj keâeÙee& u eÙeer v e ieef l eef J eef O eÙeeW keâe uesKee-peesKee nw~

mebkesâlekeâ ueieeves keâer ceebie Fboewj~ yeerDeejšerSme keâe@efj[esj hej peien-peien mheer[ yeÇskeâj yevee efoS ieS nQ, uesefkeâve mebkesâlekeâ veneR nesves mes Jeenve Ûeeuekeâ ieheâuele keâe efMekeâej nes peeles nQ Deewj Demeblegefuele neskeâj efiej heÌ[les nQ~ keâeb«esme keâeÙe&keâlee& meeefpeo MesKe ves ceebie keâer nw efkeâ mheer[ yeÇks eâj kesâ heeme jse[f Ùece kesâ mebkesâlekeâ ueieeS peeSb leeefkeâ jele keâes Yeer mheer[ yeÇskeâj ceW mebkesâle vepej DeeS~

yeebkeâÌ[e jerpeve ÛesÙejheme&ve Fb o ew j ~ ueeÙeb m e keäueye FbšjvesMeveue ef[efmš^keäš 323-peer1 kes â veJeefveJee&efÛele ef[efmš^keä š ieJe&vej ueeÙeve Sme.heer. veeceos J e ves ueeÙebme keäueye Fboewj øeWâ[dme kesâ Ûeeš&j DeOÙe#e ueeÙeve mebpeÙe yeebkeâÌ[e keâes Je<e& 201314 nsleg jerpeve ÛesÙejheme&ve ceveesveerle efkeâÙee nw~ njerMe De«eJeeue, kegâueYet<eCe efceòeue, jepesvõ ieie&, [er.heer. ßeerJeemleJe, megYee<e pewve, kesâ.kesâ. De«eJeeue, jepeerJe mekeämesvee ves yeOeeF& oer~

obieue mLeue keâe Yetefcehetpeve Fb o ew j ~ 5 ceF& keâes meg h ej keâe@ e f j [es j hej DeeÙees e f p ele nes v es Jeeues ef v eŠMeg u keâ keâeb š e ob i eue keâer lew Ù eeef j Ùeeb pees j eb s hej nQ Deew j Fme YeJÙe DeeÙees p eve kes â ef u eS Sjer v ee Je DemLeeF& mšs e f [ Ùece keâe keâeÙe& Deb e f l ece ÛejCeeW ceW nw ~ Fmes ues k eâj Deepe meg y en Yet e f c ehet p eve keâe DeeÙees p eve ef k eâÙee ieÙee~ Yet e f c ehet p eve Dees e f u eef c hekeâ meb I e DeOÙe#e jces M e ceW o es u ee, ef J eOeeÙekeâ melÙeveejeÙeCe hešs u e, cegVeeueeue ÙeeoJe, Dees e f u eef c heÙeve hehhet ÙeeoJe, ke= â heeMeb k eâj hešs u e, kes â Deeef l eLÙe ceW ng D ee~ Fme ob i eue ceW os M e kes â keâF& veeceer henueJeeve Yeeie ueW i es ~ Gòeâ peevekeâejer Oeer j pe "ekeg â j, iees u et ÙeeoJe ves oer ~

meble ke=âheeueoeme keâe Jemeea GlmeJe Deepe mes

’Ssmes ®keWâies ieQiejshe’ efJe<eÙe hej efJeÛeej-iees‰er Fboewj~ Fboewj meeefnlÙe cebÛe Éeje ’Ssmes ®keWâies ieQiejshe’ efJe<eÙe hej DeeÙeesefpele ’efJeÛeej-iees‰er’ ßeerOej yeJex keâer DeOÙe#elee ceW ngF&~ FmeceW cegKÙe DeefleefLe Deefveue ef$eJesoer, ueefuelee jeJeue Deewj megjsMeÛebõ ceb[ueesF& Les~ keâeÙe&›eâce ceW ceemetce, Deyeuee, veemecePe yeeefuekeâeDeeW kesâ meeLe JenefMeÙeeW Éeje ieQiejshe pewmeer efIeveewveer, JeerYelme IešveeDeeW keâer jeskeâLeece kesâ efueS ÛeÛee& keâer~ ’efJeÛeej-iees‰er’ ceW ceOegyeeuee efJepeÙeJeieeaÙe, jepekegbâJej Yeejleer, Øeeflecee peesMeer, Meejoe efceßee, Øees. Sve.peer. keâeues, Sme.Sve. peesMeer, ÛebÛeue jerPeJeeveer, megjsMe Jecee&, veÙevekegâceej je"er, ye=peceesnve Mecee&, meppeve pewve, megYee<eÛebõ ieewjJe, jMeero Denceo MesKe, cegkesâMe heesjJeeue, DeebskeâejsÕej iesnueesle, jepesvõ kegâceej mejceb[ue, ceove Mecee&, megjsMeÛebõ ogyes, pÙeesefle keâevehegjer, Yeerketâueeue efveceeÌ[s, njceesnve vescee, YeeJesvõ mekeämesvee, jecesMeÛebõ veeceosJe, kewâueeMeÛebõ peesMeer, jefJekeâeble mekeämesvee, megjsMeÛebõ ceb[ueesF&, ßeerOej yeJex, Deefveue ef$eJesoer Deewj jcesMe Øemeeo Mecee& GheefmLele Les~

Fb o ew j ~ ef m eb O eer meceepe kes â efJeÉeve meble efMejesceefCe mJeeceer ke= â heeueoeme nb m e keâe 24Jeeb Jemeea GlmeJe 1 mes 3 ceF& lekeâ heejmeer ceesnuuee ÚeJeveer ef m Lele Yeef ò eâYeJeve ceW ceveeÙee peeSiee~ Deepe ieg®«ebLe meenye kesâ DeKeb[ hee" mes Jemeea GlmeJe keâe Øeejb Y e ng D ee~ Meece 6 yepes keâceuehegjer cenepeve Yepeve ceb [ ueer YepeveeW keâer Øemleg e f l e oW i eer ~ keâue 2 ceF& keâes meg y en Deemeeef o Jeej nes i ee~ Meece 5 mes 7 melmeb i e SJeb DeeMeer J e& Û eve, Øemeeo ef J ejCe nes i ee~ 3 ceF& keâes 11 yepes DeKeb [ hee" keâer meceeef h le SJeb heuueJe heeÙeCe nes i ee~ oes h enj ceW DeKeb [ Yeb [ ejs keâe DeeÙees p eve nes i ee~


10 yegOeJeej 1 ceF& 2013

ÛeesjeW ves keâF& mLeeveeW hej OeeJes yeesues peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer Fboewj~ nerje veiej hegeuf eme ves yeleeÙee efkeâ JeerCee veiej ceW jnves Jeeues cee®efle jeJe osMecegKe Deewj Gvekeâer helveer Øeerelf e Ietceves-efHeâjves kesâ efueS efmebieehegj ieS ngS nQ~ Fmeer yeerÛe Gvekesâ metves Iej keâe Ûeesj leeuee lees[Ì keâj ceeue ues GÌ[~s Øeerelf e kesâ YeeF& ceveer<e ceeuejeJe peye Ùeneb hengÛb ee lees Iej kesâ leeues štšs osKekeâj meVe jn ieÙee~ metÛevee efceueves hej hegeuf eme ceewkesâ

hej hengÛb eer Deewj peebÛe Meg¤ keâer~ JeneR Scepeer jes[Ì Leevee Devleie&le efle®heefle veiej ceW jnves Jeeues Øeoerhe efhelee yeõerueeue cetob [Ì e ves efMekeâeÙele keâer efkeâ hebkeâpe meWiej Deewj efJepeÙe efveJeemeer meyeveerme yeeie Gvekeâer ogkeâeve keâe Mešj GÛekeâekeâj 8 veie Sbieue Ûegjekeâj ues ieS, efpevekeâer keâercele 7 npeej ®. Leer~ Øeoerhe keâes ef$eMegue veece kesâ ueÌ[kesâ ves yeleeÙee efkeâ hebkeâpe

Deewj efJepeÙe "sues hej meeceeve ues ieS Les~ Fmeer lejn Sjes[c^ e Leevee Devleie&le «eece vewveeso ceW jnves Jeeues pemeJeble efhelee YegJeeveefmebn ves efMekeâeÙele keâer efkeâ De%eele Ûeesj Gvekesâ š^kw eäšj mes pegleeF& keâjves keâe hebpee Ûegjekeâj ues ieÙee~ Fmeer Øekeâej DeVehetCee& Leevee Devleie&le metÙe&oJs e veiej ceW jnves Jeeues efiejerMe efhelee jIegveeLe jeJe ves efMekeâeÙele keâer efkeâ De%eele yeoceeMe

Keeves kesâ ueeues Les meeye, heÌ{veeefueKevee lees Gme šsce meheves ceW Yeer veneR DeeÙee...~ efyevee efškeâš Fboewj Yeeie DeeS Deewj keâece {tb{vee Meg¤ keâj efoÙee~ HeâekeâekeâMeer ceW iegpej jner nw efpeboieer, nceW lees veneR ceeuetce efkeâ Deepe nceeje efove nw...~ Deepe lees nceejer Úgóer nesvee ÛeeefnS efHeâj lees, neb cepeotjer kesâ meew ®heS Yeer efceuevee ÛeeefnS Deewj meeLe ceW hetjs heefjJeej keâe Keevee Yeer...~ nceejs efueS lees yeeyetpeer nj efove G" Ûeboe Jener OebOee yeve Ûegkeâe nw efpeboieer ceW...~ cepeotj efoJeme hej Deepe megyen keâeueeveer veiej Ûeewjens hengbÛes Deewj cepeotjeW mes yeele keâjvee Ûeener lees helee Ûeuee efkeâ GvnW ceeuetce ner veneR efkeâ Deepe Gvekeâe efove nw~ Kejieesve, Keb[Jee, PeeyegDee, efPejvÙee, jleueece, keâjner, osJeeme Deewj helee veneR keânebkeâneb mes Deekeâj cepeotjer keâj jns ueesieeW kesâ heeme ve heefjJeej heeueves kesâ efueS {bie keâe keâece nw Deewj ve ner efmej Úgheeves kesâ efueS Úle...~ yesueoejkeâejeriej hetjs hewmes veneR osles nQ Fve ueesieeW keâes, Fmeer keâejCe YetKes Yeer efove keâešvee heÌ[les nQ~ helveer efPeefkeâÙee mebie keâece keâer leueeMe ceW yeerÌ[er Hetbâkeâ jns Úerlet mes hetÚe efkeâ keâneb kesâ jnves Jeeues nes lees yeleeÙee- Keb[Jee keâe~ yeerme yejme henues Jeneb KesleeryeeÌ[er keâe keâece

veneR efceueves mes Fboewj Yeeie DeeÙee Lee, yeme leye mes Jeeheme ueewše veneR ieebJe...~ ®Keer-metKeer Keekeâj Sjes[^ce jes[ efkeâveejs meÌ[keâ hej [sje [eue jKee nw~ Fmeer yeerÛe Skeâ cepeotj YeeF& DeeÙee Deewj keâewletnue mes osKeves-mecePeves ueiee efkeâ DeeefKej nes keäÙee jne nw...~ Gmemes yeele keâer lees keânves ueiee- ceeuetce veneR efkeâ Deepe cepeotj efoJeme nw, efHeâj lees nceW Deepe Úgóer oskeâj efKeueeveeefheueevee ÛeeefnS vesleeDeeW Deewj mejkeâej keâes...~ nce ueesieeW keâes lees Ùes ner helee veneR jnlee meeye efkeâ Deepe leejerKe keäÙee nw, Jeej keäÙee nw lees Ùes keâneb mes OÙeeve jKeW efkeâ Deepe keâewvemee efoJeme nw...~ keâheÌ[e ceekexâš ceW leekeâPeebkeâ keâer lees cepeotj Deheves nefLeÙeej Peesues ceW mes efvekeâeue keâj meÌ[keâ hej pecee jns Les...~ yeele keâer lees keâF& lees Ùes keânles ngS Yeeie ieS efkeâ nceW keäÙee uesveeosvee cepeotj efoJeme mes, keâewve Keeves keâes os osiee..., yekeâJeeme ner nw Ùes efove-efJeve ceveevee lees...~ yesueceer Deewj Gmekesâ heefle Kebpeeje mes hetÚe lees keânves ueies- neb, efheÚueer yeej Deehe pewmes ner Skeâ yeeyetpeer ves yeleeÙee Lee, hej nce leejerKe Yetue ieS..., keâneR kegâÚ Øees«eece Oeje nw keäÙee meeye mejkeâej ves nceejs efueS...~ GvnW yeleeÙee efkeâ Ûebove veiej ceW keâeÙe&›eâce nw lees keânves ueiesÙeneb mes Jeneb Ûeues ieS lees efove štš

peeSiee, neefpejer veneR ueiesieer lees hewmes veneR efceueWies, efHeâj yeÛÛes keäÙee KeeSbies, nce lees veneR peeSbies...~ kegâÚ cepeotj Ssmes Yeer efceues, pees veece hetÚles ner Ùes keânles ngS ieeÙeye nes ieS efkeâ keâeceOebOes hej ues Ûeue jns nes lees yeesuees, veneR lees nce Ùes Ûeues...~ mecePeoej cepeotj heeÙeueš mes yeele keâer lees keânves ueiee- Ùes ueesie veneR mecePeles nQ meeye efkeâ Deepe keäÙee nw, cegPes Yeer efheÚues meeue mes ner helee Ûeuee efkeâ nce cepeotjeW kesâ efueS Yeer keâesF& efove neslee nw, osKeWies Meece lekeâ oes hewmes pÙeeoe keâcee efueS lees yeÛÛeeW kesâ efueS ßeerKeb[ ues peeTbiee meeye...~ JeneR ÛeeÙe keâer ogkeâeve ueieeves Jeeues DeejSce mes yeefleÙeeS lees yeesues- jepeveiej ceW jnlee ntb Deewj Ùeneb ceekexâš ceW 35 yejme mes ÛeeÙe yesÛe jne ntb~ cepeotjeW kesâ heeme hewmes veneR jnves hej GvnW GOeej ÛeeÙe osvee heÌ[leer nw, os peeles nQ yesÛeejs hewmes yeeo ceW...~ nce cesnvelekeâMe Fme ogefveÙee ceW peye Dehevee efnmmee ceebieWies, Skeâ yeeie veneR Skeâ Kesle veneR nce meejer ogefveÙee ceebiesies...ieerle megveles ngS jepeJeeÌ[e hengbÛes lees Ùeneb Yeer ieboercewueer Meš& Deewj meeÌ[er henves cepeotj ceewpeto Les Deewj GvnW veneR helee Lee efkeâ Deepe Gvekeâe efove nw Ùeeveer cepeotj efoJeme~ Ûesleve oeref#ele

cepeyetjer nw cepeotjer...

Fš Fpe S heeJej Fve keäueeefmekeâue [ebme..., veneR efkeâmeer mes YeerKe ceebieles, nce Dehevee DeefOekeâej ceebieles..., yeòeer Deye Ssmeer ner yeòeer osieer oes cenerves..., hees<eCe keâjves Jeeueer keâe Mees<eCe kewâmes keâj uesles nQ ueesie..., Meg¤ nes jner nw Øesce keâneveer! efÛeueefÛeueeleer Oethe ceW efnccele keâj meÌ[keâ hekeâÌ[keâj keäueke&â keâeueesveer hengbÛes lees [ebme [s hej 14 yejme keâer Deesef[meer [ebmej Deveg<ee pewve Jeke&âMeehe ueiee keâj yelee jner LeeR efkeâ Deesef[meer keâes henues ieesšerhegDee keâne peelee Lee, Deesef[meer ceW Skeâe«elee pe¤jer nw~ Ùen ve=lÙe lees osJeer-osJeleeDeeW kesâ mece#e efkeâÙee peelee Lee~ vevneR [ebmej keâer megve keâj heuešs ner Les efkeâ pÙeesefle<e-ieefCele mes Meeoer-yÙeeJe keâjves keâer meueen osves Jeeues jepeWõ peeÙemeJeeue ves jeOes jeOes keâj ueer~ neb-ntb ngF& lees keânves ueies- pesye nukeâer nesves ueieer, hej Meeoer-yÙeeJe nQ efkeâ Fvekeâe o Sb[ ner veneR nes jne, efueHeâeHesâ Deewj efieHeäš os-oskeâj Deepeerpe Dee ieS nQ...~ ÚsÌ[e efkeâ Deehe lees hÙeej-ceesnyyele keâes meyemes pÙeeoe leJeppees osles nes, efHeâj veS peesÌ[eW keâes DeeMeerJee&o osves ceW keäÙee efyeieÌ[ peeSiee...~ Fme hej cegmkegâjeS- Deehe keäÙee peevees efjMlesveelesoejer, Øesce keâneefveÙeeb Meg¤ keâjJeeves kesâ efueS yengle kegâÚ lÙeeievee heÌ[lee nw Deeoceer keâes...~ pÙeesefle<epeer keâer yeele hej mevekeâvee Jeeefpeye Lee, FmeefueS cegbn mes efvekeâue ieÙee- heÌ{s-efueKes efMeef#ele nQ, FmeerefueS Ûesleve oeref#ele nQ...~ pÙeesefle<epeer Ùes megve Ûehheer meeOe ieS~ Gvemes yeeÙe-yeeÙe keâj ef"Ùes ueies Deewj LeesÌ[er osj neLehewj Hewâuee keâj Kego keâes efoueemee oer efkeâ Deepe keâer Yeer iejceer Pesue ueer...~ Meece {ueles ner efvekeâuevee Ûeene lees meeLeer he$ekeâej ves Hewâpe Denceo Hewâpe keâe Mesj megveeÙee- ceesleer nes MeerMee peece efkeâ oj pees štš ieÙee mees štš ieÙee/peye DeMkeâeW mes pegÌ[ mekeâlee nw pees štš ieÙee mees štš ieÙee...~ Ùes megveves kesâ yeeo Deeueme otj ngDee Deewj jepeJeeÌ[e hengbÛee lees ogiOe mebIe keâce&Ûeejer efJepeÙe ÛelegJexoer kesâ heefjpeve vÙeeÙe kesâ efueS ØeoMe&ve keâjles efceues~ ceeceuee mecePee lees helee Ûeuee efkeâ efJepeÙe ves DeelcenlÙee keâj ueer Leer, keäÙeeWefkeâ Gme hej DeefOekeâeefjÙeeW keâe oyeeJe Lee~ vÙeeÙe keâer Deeme ceW veejsyeepeer keâj jns heefjpeveeW keâes Gvekesâ neue hej ÚesÌ[ Deeies yeÌ{s ner Les efkeâ Fceueer yeepeej ceW ceesvet Mecee& ves jeskeâ efueÙee~

keânves ueies- yeòeer ves yeòeer os jKeer nw, kegâÚ keâerefpeS vee, Heâesve ueieeFS Peesve hej~ ceesvet YeeF& keâes mecePeeÙee efkeâ iejceer ceW Deye [sÌ{-oes cenerves Ùener lekeâueerHeâ jnsieer lees keânves ueies- OebOes keâer Jeeš ueie peeSieer Ssmes ceW lees...~ Gvekeâer megve osj Meece ceOÙeØeosMe Âef°nerve keâuÙeeCe mebIe kesâ efkeâuee cewoeve keâeÙee&ueÙe hej Ûeue jner keâeJÙe iees‰er ceW Peebkeâe lees mebpeÙe mhebove mebmLee kesâ Øees«eece ceW efueueer [eyej megvee jner LeeR- veejer keâes mecceeve keâe nkeâ nw cele oes Gmekeâes eflejmkeâej, hees<eCe keâjves Jeeueer keâe kewâmes Mees<eCe keâj uesles nes, peerJeve osves Jeeueer keâer kewâmes Demcele nj uesles nes...~ keâeve ueieeS lees Øeoerhe veJeerve keânles heeS ieS- meye lees nes ieS heeme nce lees Hesâue nes ieS/vepejeW ceW ceeb-yeehe keâer pesue nes ieS...~ Meeoer-yÙeeJe JeeueeW keâer OetceOeece osKeles ngS osj jele Iej kesâ efueS jemlee hekeâÌ[e lees efHeâj heeFbš efceuee- Jees Ûebove veiej cesvejes[ hej ieesueer Ûeueer nw...~ Mejerj Deewj DeebKeW Lekeâ Ûegkeâer LeeR, FmeefueS efyevee ceeLeeheÛÛeer efkeâS jeceÛebõ veiej hengbÛes lees šwkeämeerJeeuee yepee jne Lee- FyleoeS FMkeâ ceW nce meejer jele peeies, Deuueen peeves keäÙee nesiee Deeies efkeâ ceewuee peeves keäÙee nesiee Deeies...~

let hÙeej keâe meeiej nw...

yebo nw ceesšj-keâej... ceeefveËie Jee@keâ efveheševes kesâ yeeo Ûekeâhekeâ neskeâj yeÌ[e ieCeheefle hengbÛes lees veF& ueeÌ[er keâes memegjeueJeeues ieCesMepeer kesâ oMe&ve keâjJee ueeS Les~ ueñÒ yeebšs pee jns Les Deewj leeMes yepe jns Les~ Deeies yeÌ{s lees veerceÛe kesâ heešeroej heefjJeej keâe otune nceejer Fboewjer efyeefšÙee keâes efJeoe keâj ues peelee efoKee~ ceunejiebpe hengbÛes lees Depeye-iepeye vepeeje Lee~ Pevekeâej yeQs[ keâer ieeÌ[er keâes Úesšs neLeer ceW Yeje pee jne Lee~ Fme ceMekeäkeâle ceW oes yeej yeQ[ieeÌ[er Guešles-heuešles yeÛeer...~ peevekeâejer ueer lees helee Ûeuee efkeâ ceesšj-keâej Iej&j&-Iej&j& keâj yebo nes ieF& nw, FmeefueS Ùes [^ecesyeepeer keâjvee heÌ[er...~ jepeJeeÌ[e hej Fboewjer cewÙee keâes Oeeskeâ osves kesâ yeeo DeeefHeâme kesâ efueS jemlee hekeâÌ[e lees HetâueJeeues jekesâMe ieewÌ[ yepeeles heeS ieS- meye kegâÚ meerKee nceves ve meerKeer nesefMeÙeejer, meÛe nw ogefveÙeeJeeueeW kesâ nce nQ DeveeÌ[er! efveieenyeepe

Gvekesâ metves cekeâeve keâe leeuee lees[Ì keâj Devoj Iegmee Deewj Ûeeboer kesâ pesJejele meefnle 20 npeej ®. Ûegjekeâj ues ieS~ GOej jepesvõ veiej Leevee Devleie&le veeueboe heefjmej ceW jnves Jeeues jepesvõ efhelee jeceØemeeo ÛeewOejer ves efjheesš& ope& keâjeF& efkeâ Gvekesâ Iej keâe leeuee lees[Ì keâj De%eele yeoceeMe meesves Je Ûeeboer kesâ pesJejele SJeb vekeâoer 5 npeej ®. Ûegjekeâj ues ieS~ JeneR efkeâMeveiebpe Leevee Devleie&le ieesÙeue veiej ceW jnves Jeeues efoueerhe efhelee IeveMÙeece Mecee& ves efMekeâeÙele keâer efkeâ De%eele Ûeesj Gvekeâe Skeâ ueshešehe Ûegjekeâj ues ieÙee~ Fmeer Øekeâej Keg[Ì uw e hegeuf eme ves yeleeÙee efkeâ ieCesMe cebeof j keâe leeuee lees[Ì keâj Ûeeboer kesâ 2 cegkegâš, cebieuemet$e Skeâ ueesns keâer oevehesšer Ûeesj Ûegjekeâj ues ieÙee~ hegeuf eme ves jekesâMe efhelee jcesMeÛevõ keâer efMekeâeÙele hej De%eele yeoceeMeeW kesâ efKeueeHeâ ceeceuee ope& efkeâÙee~

©í¡ÒŸ ◊¥ ÷Ê¥¡ Ÿ Á∑§ÿÊ ◊Ê◊Ê-◊Ê◊Ë ∑§Ê ◊«¸⁄U ©í¡ÒŸ– ©í¡ÒŸ ◊¥ ∞∑§ ÷Ê¥¡ Ÿ ∞∑§ ‚ÊÕ ŒÙ ◊«¸⁄U ∑§⁄U∑‘§ •¬Ÿ ◊Ê◊Ê •ı⁄U ◊Ê◊Ë ∑§Ù ◊ıà ∑‘§ ÉÊÊ≈U ©ÃÊ⁄U ÁŒÿÊ– ◊ÎÃ∑§ Œ¥¬ÁûÊ ∑‘§ ’ëøÙ¥ Ÿ πÈ‹Ê‚Ê Á∑§ÿÊ Á∑§ ÷Ê¥¡ Ÿ „Ë flÊ⁄UŒÊà ∑§Ù •¥¡Ê◊ ÁŒÿÊ– ◊Ê◊Ê ∑§Ë ‹Ê‡Ê ‚«∏∑§ ¬⁄U Á◊‹Ë •ı⁄U ◊Ê◊Ë ∑§Ë ‹Ê‡Ê ÉÊ⁄U ◊¥ Á◊‹Ë– •Ê⁄UÙ¬Ë ÷Ê¥¡Ê » ⁄UÊ⁄U „Ò–

Fboewj~ efJepeÙeveiej hegefueme ves yeleeÙee efkeâ meesvet efhelee YeeieerjLe veeiej efveJeemeer yeehet ieebOeer veiej osJeeme veekeâe yeejele ceW veeÛeves kesâ oewjeve KeÌ[e Lee, efpemes jepet ÛeVeeJeele, jefJe ÛeVeeJeele ves osKeves keâer yeele hej mes ieeefueÙeeb oer Deewj ceejheerš keâj ueele-IetbmeeW mes heerše leLee peeve mes ceejves keâer Oecekeâer oer~ JeneR ceunejiebpe Leevee Devleie&le Fbefoje veiej ceW jnves Jeeues ceveer<e efhelee kesâmejerceue keâes Meeoer ceW ngS efJeJeeo keâer yeele keâes ueskeâj ÙeesiesMe efhelee jeceÛevõ ves ceejheerš keâj OecekeâeÙee~ Fmeer Øekeâej meoj yeepeej hegefueme ves yeleeÙee efkeâ jleve efhelee mesjleefmebn efveJeemeer petvee efjmeeuee mes Meeoer ceW peeves kesâ efueS nerje efhelee jleveefmebn Deewj jepekegâceejer heefle jleveefmebn ves hewmes ceebies, peye jleve ves hewmes osves mes cevee efkeâÙee lees DeejesefheÙeeW ves ieeueer-ieueewÛe keâjles ngS heerše~ GOej Ûeboveveiej Leevee Devleie&le menbÙeesie veiej ceW jnves Jeeues jepet efhelee yeeyetueeue Ûeewneve keâes Meeefno, FjHeâeve PeeÌ[Ò ves ieeefueÙeeb osles ngS heerše~ JeneR ceevehegj Leevee Devleie&le Gkeâeuee ceW jnves Jeeues DeMeeskeâ efhelee iepejepe Yeerue keâes jeceefmebn efhelee YebJejefmebn Yeerue, ueeskesâMe efhelee yeõer Yeerue Deewj jeceefmebn kesâ meeues ves hegjeves efJeJeeo keâes ueskeâj ieeefueÙeeb oer DeMeeskeâ kesâ YeeF& meerleejece kesâ meeLe ceejheerš keâj OecekeâeÙee~ Fmeer Øekeâej cent Leevee Devleie&le mketâšj nševes keâer yeele hej megYee<e efhelee Ieermeeueeue efveJeemeer jepee ieueer nefjHeâeškeâ cent keâes ceveer<e efhelee oeGueeue ves Iej ceW Iegmekeâj heerše Deewj Iejsuet meeceeve ceW leesÌ[HeâesÌ[ keâj vegkeâmeeve efkeâÙee~ JeneR KegÌ[wue Leevee Devleie&le efheheueoe ceW jnves Jeeues efkeâMeesj efhelee jeOesMÙeece keâes jepesvõ efhelee jCeÚesÌ[, ngkegâce efhelee jCeÚesÌ[, efJe›eâce efhelee jCeÚesÌ[ Deewj efpelesvõ efhelee ngkeâce ves cekeâeve yeveeves keâer yeele keâes ueskeâj ieeefueÙeeb oer Je ceejheerš keâj OecekeâeÙee~

Ûegvejer mebYeeue ieewjer GÌ[er Ûeueer peeF& js... ceVee [s pevceefove hej Keeme keâYeer-keâYeer kegâojle Fbmeeve keâes Jen vepejevee os osleer nw efkeâ efpeboieer ceW Gmes megyen neefmeue neslee Ûeuee peelee nw~ Fbmeeve Deiej mecePeewlee veneR keâjs lees efHeâj Gmes cegmeeryeleW Pesuevee ner heÌ[leer nQ~ ...ceiej nesles nQ kegâÚ Ssmes Yeer efpeöer, pees iece G"eves kesâ efueS ner peerles nQ~ Ùes meye mJej mejleepe ceVee [s keâer peerJeveMewueer osKe leepee nes ieÙee~ ceVee oe keâe pevce Deepe kesâ ner efove Ùeeveer 1 ceF& 1920 keâes keâesuekeâelee ceW ngDee~ MeeŒeerÙe mebieerle ceW ®efÛe kesâ Ûeueles Jees peuo ner heejbiele nes ieS~ GvneWves yebieeueer, hebpeeyeer, ceje"er, leefceue meefnle keâF& Yee<eeDeeW ceW ieerle ieeS~ efkeâmeer peceeves ceW Jees Skeâcee$e MeeŒeerÙe ieeÙekeâ ngDee keâjles Les~ ceVee oe ves peerJeve ceW keâYeer mecePeewlee veneR efkeâÙee~ Fmekeâe GoenjCe jne efkeâ Skeâ yeej ueleepeer mes Gvekeâer efkeâmeer ieeves hej yenme nes ieF&~ veleerpee Ùen jne efkeâ GvnW keâece efceuevee yebo nes ieÙee, hej ceVee oe Pegkesâ veneR~ Ssmee JÙeefòeâlJe efmeHe&â Gvekeâe

ner jne~ ‘Ûegvejer mebYeeue ieewjer GÌ[er Ûeueer peeF& js...’ Gvekeâe Øeemebefiekeâ ieerle jne, pees efyeveekeâe ieerleceeuee (Gme peceeves keâe efnš ieeveeW keâe Øees«eece pees jsef[Ùees efmeueesve hej Deelee Lee) ceW 18 yeej yepelee Lee~ Ùes ieevee Deepe Yeer mebieerle jefmekeâeW keâes cepee uee oslee nw~ ceVee [s efyejues ieeÙekeâ jns, pees Deheveer JesMeYet<ee ceW Yeer Deeve-yeeve-Meeve mes jns~ Ssmes JÙeefòeâlJe keâes keâesF& Yeer vepejDeboepe veneR keâj mekeâlee~ GvneWves DeefceleeYe yeÛÛeve kesâ efheleepeer nefjJebMejeÙepeer keâer ceOegMeeuee hÙeeues ceW efHeâj Yeer neuee...keâes Dehevee yesefcemeeue megj efoÙee~ efHeâuce ‘OegbOe’ keâe ieerle ‘pegievee mes ÛegveefjÙee efKemekeâ ieF& js...’ Yeer Ùen Ùeeo efoueelee nw efkeâ keâF& IejeveeW ceW cegpejs ceW ceo& keâer DeeJeepe Jeeues ieerle Yeer nesles Les~ Gvekesâ efnš ieerle jns- !efpeboieer kewâmeer nw henueer neÙe, keâYeer Ùes nbmeeS keâYeer Ùes ®ueeS...’, ‘Ùeejer nw F&ceeve cesje Ùeej cesjer efpeboieer...’,

‘ueeiee Ûegvejer ceW oeie ef c ešeTb kewâmes...’ DeeefoFlÙeeef o ~ Gme meceÙe kesâ mšej nerjes jepekeâhetj, osJeDeevebo, efoueerhe kegâceej, OeceXõ, jepeWõ kegâceej, jepesMe KeVee meYeer ves Gvekeâer DeeJeepe keâes ner efHeâuceeW ceW iegveiegveeÙee Deewj Øeefmeefæ heeF&~ GvnW Yeejle mejkeâej ves he©eYet<eCe, he©eßeer mes Yeer veJeepee~ heÛeeme yejme lekeâ cegbyeF& ceW jnves kesâ yeeo ceVee oe Deepe 95 Je<e& keâer Gceü ceW yebieueg¤ ceW heefjJeej mebie lebog®mle mesnle kesâ meeLe jn jns nQ~ ThejJeeuee nces M ee GvnW Ss m es ner Keg M eneue jKes , Deeceer v e! njer M e ueKeJeeveer

LesuesmeerefceÙee efoJeme hej ØeeosefMekeâ mesefceveej

Fboewj mes 110 npe Ùeeef$eÙeeW keâe ÛeÙeve Fb o ew j ~ npe Ùee$ee 2013 kes â meeceevÙe keâes š s kes â Øeos M e mes 1443 npe Ùeeef$eÙeeW keâe uee@šjer kesâ ceeOÙece mes ngDee, efpemeceW Fboewj efpeues kesâ 110 npe Ùeeef $ eÙeeW keâe ÛeÙeve ng D ee nw ~ Ùen peevekeâejer ef p euee npe keâces š er kes â DeOÙe#e heâe®keâ jeF& v e ves oer ~ npe Ùeeef $ eÙeeW keâe ÛeÙeve Yees h eeue ceW ceOÙeØeos M e npe keâces š er kes â DeOÙe#e meveJej hešs u e keâer Gheef m Leef l e ceW uee@ š jer kes â ceeOÙece mes mebheVe ngDee~ efpeve YeeiÙeMeeueer nepe Ùeeef$eÙeeW keâe ÛeÙeve ngDee nw Gvekesâ keâJnj vecyej Ùen nw– 1707-4 · 1689-2 · 2719-2 · 840-2 · 51-2 · 2669-3 · 1232-3 · 1508-4 · 1071-2 · 2623-3 · 797-4 · 2541-4 · 1565-3 · 2774-2 · 2821-2 · 375-2 · 750-2 · 2593-2 · 2775-3 · 56-3 · 1614-2 · 2577-2 · 2641-2 · 1298-3 · 1724-3 · 2896-2 · 1674-2 · 2736-3 · 2605-2 · 1606–1 · 3025-2 · 3-2 · 2824-2 · 2617-2 · 2888-3 · 1255-5 · 2840-3 · 2584-2 · 864-2 · 2633-3 · 437–2 · 843-5

jeceÛejCe cenejepe keâe efveJee&CeeslmeJe ceveeÙee Fboewj~ Deblejje°^erÙe jecemvesner mecØeoeÙe kesâ mebmLeehekeâ DeeÛeeÙe& mJeeceer jeceÛejCe cenejepe keâe 215Jeeb efveJee&Ce ceneslmeJe ÚeJeveer jeceÉeje hej ceveeÙee ieÙee~ Fme ceewkesâ hej efJeefYeVe jeceÉejeW mes DeeS mebleeW ves yeÇÿeueerve DeeÛeeÙe& jeceÛejCe cenejepe keâes heg<heebpeefue Deefhe&le keâer~ melmebie ceb[ue keâer Deesj megyen JeeCeer keâe hee", Yeefòeâ melmebie, Yepeve kesâ DeeÙeespeve mebheVe ngS~

ogkeâeve mes ÛeeJeue Ûegjeles hekeâÌ[eÙee Fboewj~ ogkeâeve mes 10 efkeâuees ÛeeJeue Ûegjekeâj ues pee jns Skeâ ÙegJekeâ keâes hegefueme ves hekeâÌ[e~ cent heg e f u eme ves yeleeÙee ef k eâ Deejes h eer jeng u e ef h elee veejeÙeCe Oeeveg k eâ efv eJeemeer heer" jes[ keâue efm eæeLe& keâer ogk eâeve mes 10 efk eâuees ÛeeJeue Ûegjekeâj ues pee jne Lee, ef p emes jb i es neLeeW ef i ejHeä l eej ef k eâÙee~

Fboewj~ ceOÙeØeosMe LesuesmeerefceÙee Jes u eHes â Ùej mees m eeÙešer 8 ceF& keâes Deblejje°^erÙe LesuesmeerefceÙee efoJeme hej ØeeosefMekeâ mesefceveej DeeÙeesefpele keâjsieer~ YeieJeleer ceefnuee ceb[ue Éeje LesuesmeerefceÙee heerefÌ[le yeÛÛeeW keâes peerJeve j#ekeâ oJee Devemegje cegHeäle efJeleefjle keâer peeSieer~ mesefceveej ceW yeesve cesjes š^ebmehueebš efJe<eÙe hej Jeefj‰ [ekeäšj mebyeesOeve oWies~ meesmeeÙešer kesâ ØeosMe DeOÙe#e ÛebõMesKej Mecee&, Jebovee Mecee&, nsceuelee Depecesje, efjleg «eesJeesj ves yeleeÙee efkeâ mesefceveej ceW [e. ceveer<e veercee, [e. jJeeRõ ÚeyeÌ[e, [e. megneme efvejKeerJeeues, [e. Sme.Sme. vew Ù Ùej, [e. keâef J elee yeeheš, [e. kegâueoerheefmebn Yeer mebyeesefOele keâjWies~ mesefceveej keâer Meg®Deele mebmeo meomÙe iepeWõefmebn jepetKesÌ[er keâjWies~ keâeÙe&›eâce ceW efJeOeeÙekeâ ceeefueveer ieewÌ[, efJeOeeÙekeâ megjWõ hešJee, [e. Mejo hebef[le, [e. Deefveue yeb[er, heb. ke=âheeMebkeâj Megkeäuee, efiejOej veeiej, efjleg «eesJej Yeer ceewpeto jnWieer~


11 yegOeJeej 1 ceF& 2013

¡Ëà ∑§Ë „ÒÁ≈˛∑§ ‹ªÊŸ ©Ã⁄UªË ◊È¥’߸ „ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ– Á¬¿‹Ê ◊È∑§Ê’‹Ê ⁄UÙ◊Ê¥ø∑§ Ã⁄UË∑‘§ ‚ ¡Ëß ∑‘§ ’ÊŒ ¡Ù‡Ê ‚ ‹’⁄U¡ ◊È¥’߸ ߥÁ«ÿã‚ ¡’ •Ê¡ ÿ„Ê¥ ‚Ÿ⁄UÊß¡‚¸ „ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ©Ã⁄UªË ÃÙ ©‚∑§Ê ‹ˇÿ ¡Ëà ∑§Ë „ÒÁ≈˛∑§ ‹ªÊŸÊ „٪ʖ ◊È¥’߸ ߥÁ«ÿã‚ Ÿ ⁄UÊÚÿ‹ øÒ‹¥¡‚¸ ’¥ª‹Ù⁄U •ı⁄U Á∑§¥Ç‚ ß‹flŸ ¬¥¡Ê’ ŒÙŸÙ¥ ‚ •¬Ÿ Á¬¿‹ ◊È∑§Ê’‹ ¡ËÃ „Ò¥– ≈UË◊ ß‚ ‚◊ÿ »§ÊÚ◊¸ ◊¥ ÁŒπÊ߸ Œ ⁄U „ Ë „Ò •ı⁄ ©‚∑‘ § ¬Ê‚ S≈U Ê ⁄U Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑§Ë ∑§Ù߸ ∑§◊Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– ◊È¥’߸ ∑‘§ ¬Ê‚ Á⁄U∑§Ë ¬Ù¥Á≈U¥ª, «˜flŸ ÁS◊Õ, ÁŒŸ‡Ê ∑§ÊÁø∑§, ◊ÊS≈U⁄U é‹ÊS≈U⁄U ‚ÁøŸ ÃŒ¥ ‹ È ∑§⁄U, ∑§Ë⁄UÙŸ ¬Ù‹Ê«¸, •¥’ÊÃË ⁄UÊÿÈ«Í ∑‘§ M§¬ ◊¥ ÁflESÃ⁄UËÿ ’Ñ’Ê¡Ë R§◊ „Ò– ∞‚ ◊¥ ß‚ ’„Ã⁄UËŸ •ı⁄U ◊¡’Íà R§◊ ∑§Ù ÃÙ«∏ŸÊ ‚Ÿ⁄UÊß¡‚¸ ∑‘§ Á‹∞ ≈U…Ë πË⁄U ¡M§⁄U ‚ÊÁ’à „٪ʖ

ŒÍ‚⁄UË •Ù⁄U ∞∑§ ‚◊ÿ •¥∑§ÃÊÁ‹∑§Ê ◊¥ ‡ÊË·¸ ¬⁄U ⁄U„Ë ‚Ÿ⁄UÊß¡‚¸ ≈U͟ʸ◊¥≈U ∑‘§ •„◊ ◊Ù«∏ ¬⁄U •Ê∑§⁄U ¬≈U⁄UË ‚ ©Ã⁄UÃË ÁŒπ ⁄U„Ë „Ò •ı⁄U ‹ªÊÃÊ⁄U ŒÙ ◊Òø „Ê⁄U∑§⁄U ∑§Ê»§Ë Œ’Êfl ◊¥ „Ò ¡Ù ◊È¥’߸ ∑‘§ Á‹∞ »§ÊÿŒ ◊ ¥ Œ ‚ÊÁ’à „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò – ◊È ¥ ’ ߸ Ÿ •÷Ë Ã∑§ Ÿı ◊ ¥ ‚ ÃËŸ ◊Ò ø „Ê⁄U  „Ò ¥ ¡’Á∑§ ¿„ ¡ËÃ „Ò ¥ Á¡‚‚ ©‚∑‘ § ¬Ê‚ •÷Ë vw •¥ ∑ § „Ò ¥ •ı⁄U ÃÊÁ‹∑§Ê ◊ ¥ øıÕ SÕÊŸ ¬⁄U „Ò ¡’Á∑§ ‚Ÿ⁄U Ê ß¡‚¸ Ÿ Ÿı ◊ ¥ ‚ ¬Ê¥ ø ¡ËÃ „Ò¥ •ı⁄U øÊ⁄U „Ê⁄U  „Ò¥ •ı⁄U ©‚∑‘§ ¬Ê‚ Œ‚ •¥ ∑ § „Ò ¥ •ı⁄U fl„ ÃÊÁ‹∑§Ê ◊ ¥ ◊È ¥ ’ ߸ ‚ ∆Ë∑§ ∞∑§ ¬ÊÿŒÊŸ ŸËø „Ò ¥ – ≈U Í Ÿ ʸ ◊  ¥ ≈ U ∑‘ § •„◊ ¬«∏ Ê fl ¬⁄U ‚Ÿ⁄U Ê ß¡‚¸ ∑‘ § Á‹∞ •¬Ÿ ¬„‹ ¡Ò ‚  „Ë Áfl¡ß¸ ‹ÿ ◊ ¥ ‹ı≈U Ÿ Ê „٪ʖ

◊È∑§Ê’‹Ê ‡ÊÊ◊ y ’¡ ‚

◊È∑§Ê’‹Ê ⁄UÊà } ’¡ ‚

¡Ëà ∑‘§ Á‹∞ ÁŒÀ‹Ë ∑§Ù ∑§⁄UŸÊ „ÙªÊ ª¥÷Ë⁄U ¬˝ÿÊ‚

⁄UÊÿ¬È⁄U– •Ê߸¬Ë∞‹ ¿„ ∑§Ë ‚’‚ ∑§◊¡Ù⁄U ≈UË◊ ÁŒÑË «ÿ⁄U«ÁflÀ‚ ‹Ëª ◊¥ ’Ê∑§Ë ≈UË◊Ù¥ ‚

∑§Ê»§Ë „Œ Ã∑§ Á¬¿«∏ øÈ∑§Ë „Ò •ı⁄U ß‚Á‹∞ ¡’ fl„ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ŸÊß≈U⁄UÊß«‚¸ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ ◊Ҍʟ ¬⁄U ÿ„Ê¥ •Ê¡ ©Ã⁄UªË ÃÙ ¡Ëà ∑‘§ Á‹∞ „⁄U ‚¥÷fl ¬˝ÿÊ‚ ∑‘§ •‹ÊflÊ ©‚∑‘§ ¬Ê‚ •ı⁄U ∑§Ù߸ Áfl∑§À¬ Ÿ„Ë¥ „٪ʖ ªÃ Áfl¡ Ã Ê „ÙŸ ∑‘ § ’Êfl¡Í Œ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ŸÊß≈U⁄UÊß«‚¸ Ÿ ◊È¥’߸– π⁄UÊ’ Œı⁄U ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„ •Ê߸¬Ë∞‹-{ ◊¥ ¡Ëà ∑§Ê ¡í’Ê „Ë Á∑§¥Ç‚ ß‹flŸ ¬¥¡Ê’ ∑‘§ ∑§#ÊŸ ∞«◊ Ÿ„Ë¥ ÁŒπÊÿÊ „Ò •ı⁄U fl„ ∞∑§ ∑‘§ Áª‹ÁR§S≈U Ÿ »§Ê◊¸ ∑§Ù “’∑§flÊ‚ ’ÊŒ ∞∑§ ◊Òø „Ê⁄U∑§⁄U •¥∑§ÃÊÁ‹∑§Ê ‡Ê錔 ∑§⁄UÊ⁄U ÁŒÿÊ •ı⁄U ∑§„Ê Á∑§ ©ã„Ù¥Ÿ ◊¥ ‚ÊÃfl¥ SÕÊŸ ¬⁄U ¬„È¥ø ªß¸ „Ò– ◊È’¥ ߸ ߥÁ«ÿã‚ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ •Ê߸¬Ë∞‹ •ÊR§Ê◊∑§ ◊ÊŸ ¡ÊŸ flÊ‹ ∑§#ÊŸ ªıÃ◊ ª¥÷Ë⁄U ∑‘§ ŸÃÎàfl ◊¥ ÷Ë ≈UË◊

’∑§flÊ‚ ‡ÊéŒ „Ò »§ÊÚ◊¸ — Áª‹Á∑˝§S≈U

¡Ëà ∑§Ë ¬≈U⁄UË ¬⁄U ‹ı≈U Ÿ„Ë¥ ¬Ê ⁄U„Ë „Ò •ı⁄U ©‚Ÿ •÷Ë Ã∑§ ≈U͟ʸ◊¥≈U ◊¥ ◊ÊòÊ ÃËŸ ◊Òø „Ë ¡ËÃ „Ò¥ ¡’Á∑§ ¿„ ◊¥ ©‚ „Ê⁄U ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê „Ò– flÒ‚ ÁŒÑË «ÿ⁄U«ÁflÀ‚ ∑§Ë ÁSÕÁà ÷Ë ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ‚ ∑§È¿ Á÷ÛÊ Ÿ„Ë¥ „Ò– ÁŒÑË Ÿ •÷Ë Ã∑§ Ÿı ◊¥ ‚ ◊ÊòÊ ŒÙ ◊Òø „Ë ¡ËÃ „Ò¥ •ı⁄U ©‚∑‘§ ¬Ê‚ øÊ⁄U •¥∑§ „Ò– ÁŒÑË ÃÊÁ‹∑§Ê ◊¥ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ‚ ∑‘§fl‹ ∞∑§ ¬ÊÿŒÊŸ „Ë ŸËø •Ê∆fl¥ SÕÊŸ ¬⁄U „Ò¥– ß‚Á‹∞ ŒÙŸÙ¥ „Ë ≈UË◊Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ •ª‹Ê ◊È∑§Ê’‹Ê ∑§ß¸ ◊ÊÿŸÙ¥ ◊¥ •„◊ „٪ʖ ÁŒÑË Ÿ ¬ÈáÊ flÊÚÁ⁄Uÿ‚¸ ∑§Ù Á¬¿‹ ◊Òø ◊¥ „⁄UÊÿÊ ÕÊ–

‡ÊÃ⁄U¡ ¥ ∑§Ê ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ß¢ºı⁄U ∑§Ù „U⁄UÊ∑§⁄U ≈UË∑§◊ª…∏U ’ŸÊ øÒ¥Á¬ÿŸ ◊Һʟ ¬⁄U ‚¢¬ãŸ „ÈU߸ ⁄UÊíÿ ‚Êç≈’ÊÚ‹ S¬œÊ¸ ◊¥ ◊¡’ÊŸ Á◊‹ªÊ ‚Ê∑§Ã Ä‹’ ◊¥ ߢºı⁄U ߢ∑§Ùºı⁄U„U– ⁄UÁø◊Ÿ’ʪ Ê∑§⁄U ≈UË∑§◊ª…U∏ Ÿ ’Ê‹∑§ flª¸ ∑§Ê ÁπÃÊ’ •¬Ÿ ŸÊ◊ Á∑§ÿÊ– ¡’∑§Ë ߢºı⁄U– ÿÈŸÊ߸≈U« ߥŒı⁄U ø‚ ÄU‹’ ∑‘§ ÃàflÊflœÊŸ ◊¥ ‚Ê∑‘§Ã ÄU‹’ ◊¥ ÁŸÿÁ◊à ‡ÊÃ⁄U¥¡ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ { ◊߸ ‚ ¬˝Ê⁄U¥÷ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò Á¡‚◊¥ z ‚Ê‹ ‚ ’« ’Ê‹∑§-’ÊÁ‹∑§Ê•Ù ‚ ‹∑§⁄U flÁ⁄UD ¡Ÿ ∑§Ù ÷Ë ‡ÊÃ⁄U¥¡ Á∑§ •¥Ã⁄UʸC˛Ëÿ ¬äŒÁà ∞fl¥ π‹ Á∑§ •Ù¬ŸË¥ª, Á◊«‹ ∞fl¥ ∞¥« ª◊ ∑§Ë ’ÊÁ⁄U∑§ËÿÙ Á∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ⁄UÊíÿ ∞fl¥ ⁄UÊC˛Ëÿ S¬œÊ¸•Ù ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ Á∑§ ÃÒÿÊ⁄UË ‚ •flªÃ ∑§⁄UÊÿÊ ¡ÊÿªÊ– ÿ„ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ‹ªÊÃÊ⁄U ¡Ê⁄UË ⁄U„ªÊ Á¡‚‚ •’ ‡Ê„⁄U ∑‘§ ◊äÿ ◊¥ ⁄U„Ÿ flÊ‹ ‚÷Ë ’ëøÙ ∑§Ù ß‚∑§Ê ‹Ê÷ Á◊‹ªÊ– ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ÁŸÿÁ◊à M§¬ ‚ ‡ÊÊ◊ { ‚ | ’¡ Ã∑§ ⁄UÊC˛Ëÿ Áπ‹Ê«Ë ‚ÈŸË‹ ‚ÙŸË mÊ⁄UÊ ÁŒÿÊ ¡ÊflªÊ– ‡ÊÃ⁄U¡ ¥ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑‘§ ¬¥¡ËÿŸ „ÃÍ ‚Ê∑‘§Ã ÄU‹’ SÕ‹ •ÕflÊ ‚ÈŸË‹ ‚ÙŸË ‚ ‚ê¬∑§¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò–

‚Ë ª˝« ÁR§∑‘§≈U ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ { ◊߸ ‚ ߢ º ı⁄U– •Ê߸ « Ë‚Ë∞ ∑‘ § ÃàflÊflœÊŸ ◊¥ ◊Ê‹flÊ ÁR§∑‘§≈U ÄU‹’ mÊ⁄UÊ •ÊÿÙÁ¡Ã ‚Ë ª˝« ÁR§∑‘§≈U ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ ÁŒŸÊ¥∑§ { ◊߸ ‚ ª˝ËŸ ¬Ê∑§¸ ∑§ÊÚ‹ÙŸË œÊ⁄U ⁄UÙ« ¬⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò – S¬œÊ¸ ∑‘§ ‹Ê≈U˜‚ y ◊߸ ∑§Ù ‡ÊÊ◊ z—xÆ ’¡ •Ê߸«Ë‚Ë∞ ∑§Êÿʸ‹ÿ ¬⁄U «Ê‹ ¡Êfl¥ª – S¬œÊ¸ ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ ∑§Ë ßë¿È∑§ ≈UË◊¥ ◊Ê‹flÊ ÁR§∑‘§≈U ÄU‹’ ∑‘§ ‚Áøfl ∞‚.◊ÈcÃÊ∑§ •‹Ë Á⁄U¡flË ‚ ÃÕÊ •Ê߸«Ë‚Ë∞ ◊¥ ‚ÈœË⁄U ⁄U‚Ê‹ ∞fl¥ ¡ÿ¥Ã flÊŸπ« ‚ ‚ê¬∑§¸ ∑§⁄U ‚∑§ÃË „Ò –

◊Á„‹Ê ÁR§∑‘§≈U ∑§Ù ÷Ë øÊÁ„∞ •Ê߸¬Ë∞‹ ¡Ò‚Ê ≈UŸÍ ʸ◊≈¥ U — øÙ¬«∏Ê ◊Òø ◊¥ ’Ê„⁄U ’Ò∆Ÿ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê ≈UË◊ ‚¥ÃÈ‹Ÿ ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U Á∑§ÿÊ ÕÊ– Áª‹ÁR§S≈U ß‚ •Ê߸¬Ë∞‹ ◊¥ •ë¿Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Êÿ „Ò¥ •ı⁄U ©ã„Ù¥Ÿ •Ê∆ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ∑‘§fl‹ ~y ⁄UŸ ’ŸÊÿ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ Á¬¿‹ ∑§È¿ ◊ÒøÙ¥ ‚ „◊ ‚„Ë ‚¥ÃÈ‹Ÿ ¬⁄U äÿÊŸ Œ ⁄U„ Õ– „◊ ∞‚Ê Áπ‹Ê«∏Ë øÊ„Ã Õ ¡Ù •ë¿Ê π‹ ⁄U„Ê „Ù •ı⁄U ≈UË◊ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ •Áœ∑§ ‚ •Áœ∑§ ÿÙªŒÊŸ Œ ‚∑§ÃÊ „Ù– Áª‹ÁR§S≈U Ÿ Á∑§‚Ë Áπ‹Ê«∏Ë ∑§Ë »§Ê◊¸ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§„Ê Á∑§ »§Ê◊¸ ’∑§flÊ‚ ‡ÊéŒ „Ò– ◊Ò¥Ÿ Ÿ≈U˜‚ ¬⁄U ∑§ß¸ ª¥Œ Á„≈U ∑§Ë •ı⁄U ’„Èà ‚„¡ ◊„‚Í‚ ∑§⁄U ⁄U„Ê ÕÊ ‹Á∑§Ÿ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ∞‚Ê Ÿ„Ë¥ „Ù ¬ÊÿÊ– •ÊÁπ⁄U ◊¥ ’Êà ÿ„Ë „Ò Á∑§ ◊Ò¥ ÿÙªŒÊŸ Ÿ„Ë¥ Œ ¬ÊÿÊ– ÿÁŒ •Ê¬∑‘ § ¬Ê‚ ‡ÊÊŸ ◊ʇʸ , ÀÿÍ ∑ § ¬Ù◊Ê⁄U’Ê∑§, «Áfl« „‚Ë •ı⁄U «Áfl« Á◊‹⁄U ¡Ò‚ ’Ñ’Ê¡ „Ù¥ ÃÙ Á»§⁄U ’Ê„⁄U ’Ò∆Ÿ ◊¥ ∑§Ù߸ ¬⁄U‡ÊÊŸË Ÿ„Ë¥ „Ò– ÿ„ ◊ÈÁ‡∑§‹ »Ò§‚‹Ê Ÿ„Ë¥ ÕÊ– ß‚ ¬Ífl¸ •ÊS≈˛Á‹ÿÊ߸ Áfl∑‘§≈U∑§Ë¬⁄U ’Ñ’Ê¡ ‚ ¬Í ¿ Ê ªÿÊ Á∑§ ÄUÿÊ fl„ Áfl∑‘ § ≈U ∑ §ËÁ¬¥ ª ¿Ù«∏ ∑ §⁄U ∑‘ § fl‹ ’À‹’Ê¡ ∑‘§ Ãı⁄U ¬⁄U π‹Ÿ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥ ÃÙ ©ã„Ù¥Ÿ Ÿ ◊¥ ¡flÊ’ ÁŒÿÊ–

’¥ª‹Í⁄U– ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Á„‹Ê ≈UË◊ ∑§Ë ¬Ífl¸ ∑§#ÊŸ •¥¡È◊ øÙ¬«∏Ê Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Á„‹Ê ÁR§∑‘§≈U⁄UÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ •Ê߸¬Ë∞‹ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ê ≈U͟ʸ◊¥≈U ∑§Ê»§Ë »§ÊÿŒ◊Œ¥ ‚ÊÁ’à „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò– •¥¡◊È Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •Ê߸¬Ë∞‹ ‡ÊÒ‹Ë ∑§Ê ≈U͟ʸ◊¥≈U ÷Ê⁄UÃËÿ ◊Á„‹Ê ÁR§∑‘§≈U⁄UÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ »§ÊÿŒ◊¥Œ ‚ÊÁ’à „ÙªÊ ÄUÿÙ¥Á∑§ ß‚∑‘§ ¬Ê‚ •Áœ∑§ ‹ÙªÙ¥ Ã∑§ ¬„È¥øŸ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ „Ò– ◊ȤÊ ¬Í⁄UÊ ÁflEÊ‚ „Ò Á∑§ ß‚ Ã⁄U„ ∑§Ê ≈U͟ʸ◊¥≈U ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ Á‹∞ ’„Èà •ë¿Ê

⁄U„ªÊ– ÷Ê⁄Uà ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ vw ≈US≈U •ı⁄U vv{ flŸ« π‹Ÿ flÊ‹Ë •¥¡È◊ ‚ ¬Í¿Ê ªÿÊ Á∑§ ÄUÿÊ •Ê߸‚Ë‚Ë ◊Á„‹Ê ÁR§∑‘§≈U ∑‘§ Á‹ÿ ‚„Ë ∑§Ê◊ ∑§⁄U ⁄U„Ë „Ò, ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ „Ê‹Ê¥Á∑§ ÁR§∑‘§≈U ∑§Ë ÿ„ ‚flÙ¸ëø ‚¥SÕÊ ∑§Ê»§Ë ∑§È¿ ∑§⁄U ‚∑§ÃË „Ò ‹Á∑§Ÿ ß‚∑‘§ ¬Ê‚ ◊Á„‹Ê ÁR§∑‘§≈U ∑‘§ Áfl∑§Ê‚ ∑‘§ Á‹∞ ’„Èà •ë¿Ë ÿÙ¡ŸÊ∞¥ „Ò¥– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊Êß∑§‹ ’flŸ •ı⁄U ∞’Ë Á«ÁflÁ‹ÿ‚¸ ©Ÿ∑‘§ ¬‚¥ŒËŒÊ

ÁR§∑‘§≈U⁄U „Ò– •¥¡È◊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ’flŸ ◊ ⁄ U Ê ¬‚¥ Œ ËŒÊ ¬È L §· ÁR§∑‘ § ≈U ⁄ U „Ò ¡’Á∑§ ⁄UÊÚÿ‹ øÒ‹¥¡‚¸ ’¥ª‹Í⁄U ∑‘§ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ◊¥ ◊ȤÊ Á«ÁflÁ‹ÿ‚¸ ¬‚¥Œ „Ò– ◊Ò¥ fl∑§Ê⁄U ÿÍÁŸ‚ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§⁄UŸÊ ¬‚¥Œ ∑§⁄UÃË– fl„ ’„Ã⁄UËŸ ª¥Œ’Ê¡ Õ–

•Ù⁄U¥¡ ∑Ò§¬— ª‹ ∑§Ù „‚Ë ‚ Á◊‹ ⁄U„Ë „Ò øÈŸıÃË Ÿß¸ ÁŒÑË– Á¬¿‹ ŒÙ •Ê߸¬Ë∞‹ ◊¥ ‚flʸÁœ∑§ ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U •Ù⁄U¥¡ ∑Ò§¬ „ÊÁ‚‹ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ÁR§‚ ª‹ ß‚ ’Ê⁄U ÷Ë ÿ„ ¬È⁄US∑§Ê⁄U ¬ÊŸ ∑§Ë Œı«∏ ◊¥ ‚’‚ •Êª „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ ß‚ ¿∆ ‚òÊ ◊¥ ©ã„¥ ◊Êß∑§‹ „‚Ë ∑§Ë ∑§«∏Ë øÈŸıÃË ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ ‚∑§ÃÊ „Ò– ⁄UÊÚÿ‹ øÒ‹¥¡‚¸ ’¥ª‹Í⁄U ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ π‹Ÿ flÊ‹ ª‹ Ÿ wÆvv ◊¥ {Æ} ⁄UŸ •ı⁄U wÆvw ◊¥ Á⁄U∑§Ê«¸ |xx ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U •Ù⁄U¥¡ ∑Ò§¬ „ÊÁ‚‹ ∑§Ë ÕË– •’ ¡’ wÆvx ∑‘§ ‚òÊ ◊¥ ‹Ëª ø⁄UáÊ ∑‘§ •Êœ ‚ •Áœ∑§ ◊Òø ‚◊Ê# „Ù ª∞ „Ò¥ Ã’ ª‹ vÆ ◊ÒøÙ¥ ◊¥ y}y ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U ‡ÊË·¸ ¬⁄U „Ò– ©Ÿ∑‘§ ߟ ⁄UŸÙ¥ ◊¥ ¬ÈáÊ flÊÁ⁄Uÿ‚¸ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ π‹Ë ªß¸ ŸÊ’ÊŒ v|z ⁄UŸ ∑§Ë Á⁄U∑§Ê«¸ ¬Ê⁄UË ÷Ë ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò– •÷Ë •Ù⁄U¥¡ ∑Ò§¬ ª‹ ∑‘§ ¬Ê‚ „Ò ‹Á∑§Ÿ ©ã„¥ øÛÊ߸ ‚Ȭ⁄U Á∑§¥Ç‚ ∑‘§ ◊Êß∑§‹ „‚Ë ∑§Ë ∑§«∏Ë øÈŸıÃË ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏ ⁄U„Ê „Ò– „‚Ë Ÿ •’ Ã∑§ ∑‘§fl‹ ~ ◊Òø π‹ „Ò¥ Á¡‚◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ øÊ⁄U •œ¸‡ÊÃ∑§Ù¥ ∑§Ë ◊ŒŒ ‚ yzÆ ⁄UŸ ’ŸÊ∞ „Ò¥– „‚Ë øÛÊ߸

•¡È¸Ÿ •ı⁄U äÿÊŸø¥Œ •flÊÚ«¸ ∑‘§ Á‹∞ Áfl⁄UÊ≈U,ªÊflS∑§⁄U ŸÊÁ◊à Ÿß¸ ÁŒÑË– ’Ë‚Ë‚Ë•Ê߸ Ÿ ÿÈflÊ ’Ñ’Ê¡ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù„‹Ë ∑§Ù ß‚ fl·¸ ¬˝ÁÃÁDà •¡È¸Ÿ •flÊÚ«¸ ÃÕÊ ¬Ífl¸ ÁŒÇª¡ Áπ‹Ê«∏Ë ‚ÈŸË‹ ªÊflS∑§⁄U ∑§Ù äÿÊŸø¥Œ ¬È⁄US∑§Ê⁄U ∑‘§ Á‹∞ ŸÊÁ◊à Á∑§ÿÊ „Ò– ÷Ê⁄UÃËÿ ÁR§∑‘§≈U ≈UË◊ ‚ ⁄UÊ„È‹ Œ˝Áfl«∏ •ı⁄U flËflË∞‚ ‹ˇ◊áÊ ¡Ò‚ ’„Ã⁄UËŸ Áπ‹ÊÁ«∏ÿÙ¥ ∑‘§ ‚¥ãÿÊ‚ ∑‘§ ’ÊŒ ¬˝ÁÃ÷ʇÊÊ‹Ë ’Ñ’Ê¡ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù ≈UË◊ ߥÁ«ÿÊ ∑‘§ ÷ÊflË ÁŒÇª¡ Áπ‹Ê«∏Ë ∑‘§ M§¬ ◊¥ ŒπÊ ¡Ê ⁄U„Ê „Ò– ’Ë‚Ë‚Ë•Ê߸ Ÿ ß‚ fl·¸ •¡È¸Ÿ •flÊÚ«¸ ∑‘§ Á‹∞ ∑‘§fl‹ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù ŸÊÁ◊à Á∑§ÿÊ „Ò– ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ ¬Ífl¸ ∑§#ÊŸ ªÊflS∑§⁄U ∑§Ù ÁR§∑‘§≈U ’Ù«¸ Ÿ ◊¡⁄U äÿÊŸø¥Œ ¬È⁄US∑§Ê⁄U ∑‘§ Á‹∞ ŸÊÁ◊à Á∑§ÿÊ „Ò– •¡È¸Ÿ, ⁄UÊ¡Ëfl ªÊ¥œË π‹ ⁄U%, Œ˝ÙáÊÊøÊÿ¸ •ı⁄U äÿÊŸø¥Œ ¬È⁄US∑§Ê⁄UÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ ÷¡Ÿ ∑§Ë •ÊÁπ⁄UË ÃÊ⁄UËπ xÆ •¬˝Ò‹ „Ò– ’Ë‚Ë‚Ë•Ê߸ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ •¡È¸Ÿ •flÊÚ«¸ ∑‘§ Á‹∞ ∑‘§fl‹ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ê ŸÊ◊Ê¥∑§Ÿ ß‚ ÿÈflÊ ’Ñ’Ê¡ ∑‘§ ’„Ã⁄UËŸ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ù ÷Ë ÁŒπÊÃÊ „Ò–

∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ‡ÊÈL§•ÊÃË ◊ÒøÙ¥ ◊¥ Ÿ„Ë¥ π‹ ¬Êÿ Õ ‹Á∑§Ÿ ß‚∑‘§ ’ÊŒ ©ã„Ù¥Ÿ ◊Òø Áfl¡ÃÊ ¬ÊÁ⁄UÿÊ¥ π‹Ë „Ò¥– •Ê⁄U‚Ë’Ë ∑‘§ ∑§#ÊŸ Áfl⁄UÊ≈U ∑§Ù„‹Ë x{{ ⁄UŸ ’ŸÊ∑§⁄U ÃË‚⁄U SÕÊŸ ¬⁄U „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ ◊È¥’߸ ߥÁ«ÿã‚ ∑§Ë ∑§#ÊŸË ‚¥÷Ê‹Ÿ ∑‘§ ’ÊŒ ⁄UÙÁ„à ‡Ê◊ʸ Ÿ Á¡‚ Ã⁄U„ ∑§Ë ‡ÊÊŸŒÊ⁄U »§Ê◊¸ ÁŒπÊ߸ „Ò ©‚‚ •Ù⁄U¥¡ ∑Ò§¬ ∑‘§ Á‹∞ ©Ÿ∑§Ê ŒÊflÊ ÷Ë ◊¡’Íà ’Ÿ ªÿÊ „Ò– ⁄UÙÁ„à •÷Ë Ã∑§ øÊ⁄U •œ¸‡ÊÃ∑§ ¡◊Ê øÈ∑‘§ „Ò¥ •ı⁄U ©Ÿ∑‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U xzx ⁄UŸ Œ¡¸ „Ò¥– ©ã„Ë¥ ∑§Ë ≈UË◊ ∑‘§ Áfl∑‘§≈U∑§Ë¬⁄U ’Ñ’Ê¡ ÁŒŸ‡Ê ∑§ÊÁø∑§ Ÿ ‡ÊÈM§ ◊¥ ’Ñ’Ê¡Ë ◊¥ ¡‹fl ÁŒπÊ∞ ‹Á∑§Ÿ Á¬¿‹ ∑§È¿ ◊ÒøÙ¥ ‚ fl„ ∑§È¿ …Ë‹ ¬«∏ ª∞ „Ò¥– ⁄UÊ¡SÕÊŸ ⁄UÊÚÿÀ‚ ∑‘§ •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ߸ •Ê‹⁄UÊ©¥«⁄U ‡ÊŸ flÊ≈U‚Ÿ ∑§Ê »§Ê◊¸ ◊¥ ‹ı≈UŸÊ ª‹, „‚Ë, ⁄UÙÁ„à ∑‘§ Á‹∞ ∑§«∏Ë øÃÊflŸË „Ù ‚∑§ÃË „Ò– flÊ≈U‚Ÿ Ÿ vÆv, ŸÊ’ÊŒ ~} •ı⁄U yv ⁄UŸ ’ŸÊ∞ „Ò¥– ‚Êà ◊ÒøÙ¥ ◊¥ ©Ÿ∑‘§ ŸÊ◊ ¬⁄U xvy ⁄UŸ Œ¡¸ „Ò¥ ‹Á∑§Ÿ ÿÁŒ ©Ÿ∑§Ë ÿ„Ë »§Ê◊¸ •Êª ÷Ë ’ŸË ⁄U„ÃË „Ò ÃÙ Á»§⁄U fl„ ¡ÀŒ „Ë •Ù⁄U¡ ¥ ∑Ò§¬ ∑‘§ ¬˝’‹ ŒÊflŒÊ⁄UÙ¥ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „Ù ¡Ê∞¥ª– ÿÁŒ ‚flʸÁœ∑§ Áfl∑‘§≈U ‹Ÿ flÊ‹ ªŒ¥ ’Ê¡ ÿÊÁŸ ¬¬¸‹ ∑Ò§¬ ∑‘§ ŒÊflŒÊ⁄UÙ¥ ∑§Ë ’Êà ∑§⁄U¥ ÃÙ ß‚∑‘§ Á‹∞ ß‚ ’Ê⁄U ◊È∑§Ê’‹Ê ∑§Ê»§Ë ∑§«∏Ê ‹ª ⁄U„Ê „Ò– •÷Ë ÿ„ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ⁄UÊÿÚ À‚ ∑‘§ ¡ê‚ »§Ê∑§Ÿ⁄U ∑‘§ ¬Ê‚ „Ò Á¡ã„Ù¥Ÿ ‚Êà ◊ÒøÙ¥ ◊¥ v{ Áfl∑‘§≈U Á‹∞ „Ò–¥ »§Ê∑§Ÿ⁄U ß‚ ‚òÊ ◊¥ ∞∑§ ◊Òø ◊¥ ¬Ê¥ø Áfl∑‘§≈U ‹Ÿ flÊ‹ •∑‘§‹ ªŒ¥ ’Ê¡ „Ò–¥ ©ã„Ù¥Ÿ ‚Ÿ⁄UÊß¡‚¸ „ÒŒ⁄UÊ’ÊŒ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ wÆ ⁄UŸ Œ∑§⁄U ¬Ê¥ø Áfl∑‘§≈U Á‹∞ Õ– Á¬¿‹Ë ’Ê⁄U wy Áfl∑‘§≈U ‹∑§⁄U ŒÍ‚⁄U SÕÊŸ ¬⁄U ⁄U„ ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ŸÊß≈U⁄UÊß«‚¸ ∑‘§ ⁄U„Sÿ◊ÿË ªŒ¥ ’Ê¡ ‚ÈŸË‹ ŸÊ⁄UÊÿáÊ, øÛÊ߸ ‚Ȭ⁄UÁ∑§¥Ç‚ ∑‘§ «˜flŸ ’˝ÊflÙ, ⁄UÊÿÚ ‹ øÒ‹¡ ¥ ‚¸ ’ª¥ ‹Í⁄U ∑‘§ •Ê⁄U ÁflŸÿ∑§È◊Ê⁄U ÃËŸÙ¥ vz-vz Áfl∑‘§≈U ‹∑§⁄U ‚¥ÿQÈ § ŒÍ‚⁄U SÕÊŸ ¬⁄U „Ò–¥

’ÊÁ‹∑§Ê flª¸ ◊¥ ߢºı⁄U ∑§Ù ÁπÃÊ’ Á◊‹Ê– ’ÊÁ‹∑§Ê•Ù¢ ∑§Ê ÁπÃÊ’Ë ◊È∑§Ê’‹Ê ߢºı⁄U fl ≈UË∑§◊ª…∏U ∑§ ◊äÿ ⁄UÙ◊Ê¢ø∑§ •¢ºÊ¡ ◊¥ π‹Ê ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ߢºı⁄U ∑§Ë ≈UË◊ x-w ‚ Áfl¡ÿË ⁄U„UË– ’Ê‹∑§ flª¸ ∑§ »§Êߟ‹ ◊¥ ≈UË∑§◊ª…∏U Ÿ ∑§«∏U ‚¢ÉÊ·¸ ∑§ ’ʺ ߢºı⁄U ∑§Ù {-z ‚ Á‡Ê∑§Sà ºË– S¬œÊ¸ ∑§ ¬È⁄US∑§Ê⁄U ¡ªºË‡Êø¢º fl◊ʸ fl ◊.¬˝. ‚Êç≈U’ÊÚ‹ ‚¢ÉÊ ∑§ øÿ⁄U◊ŸÒ ⁄UÊ¡∑ȧ◊Ê⁄U ‚„Uª‹ ∑§ •ÊÁÃâÿ ◊¥ ÁflÃÁ⁄Uà Á∑§∞ ª∞– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U üÊË∑§Ê¢Ã ÕÙ⁄UÊÃ, ‚◊Ë⁄U ªÈåÃ ©U¬ÁSÕà Õ– Sflʪà Á◊Á‹¢º º¬¸, ¬˝ºË¬ ŸÊL§‹∑§⁄U, ÁŸÁ‡Ê∑§Ê¢Ã, ⁄UÊ∑§‡Ê Á◊üÊÊ, ¬˝flËáÊ ◊ÈŒË˝ ‚, ‚ÁøŸ ∑§SÃÈ⁄U‘, ŸË‹Í ªı«∏U fl ‚ÁflÃÊ ¬Ê⁄Uπ Ÿ Á∑§ÿÊ– ‚¢øÊ‹Ÿ ¬˝flËáÊ ºfl Ÿ Á∑§ÿÊ–

Áfl¡ÿ, ÁºŸ‡Ê, ªÙ¬Ê‹ ∑§Ê øÿŸ ߢºı⁄U– ø¢«U˪…∏U ◊¥ ~ ◊߸ ‚ „UÙŸ flÊ‹Ë ⁄UÊc≈˛UËÿ ¡ÍÁŸÿ⁄U ∑ȧ‡ÃË S¬œÊ¸ ∑§ Á‹∞ ◊äÿ¬˝º‡Ê ∑§Ë ≈UË◊ ◊¥ »˝§Ë S≈UÊß‹ flª¸ ◊¥ ªÙ¬Ê‹ ŸÊ◊ºfl, Áfl¡ÿ ÉÊÊfl⁄Ë, ÁºŸ‡Ê ∑ȧ◊Ê⁄U, ◊ŸË· ‚ÙŸ∑§⁄U, •Ê‡ÊË· ÿʺfl, ⁄‘U„UÊŸ πÊŸ, ÿÙª‡Ê ÿʺfl, ªı⁄Ufl ‡Ê◊ʸ ÃÕÊ ª˝Ë∑§Ù ⁄UÙ◊Ÿ flª¸ ◊¥ ‚ÈÁ◊à ’ÊÕ◊, ÁflŸÿ ∑ȧ◊Ê⁄U, ⁄UÁfl ¡Êfl‹Ê, ⁄UÊŸÍ ‡Ê◊ʸ, ¡ÿ ÿʺfl, ⁄UÊ„ÈU‹ ¬Ê‹, ÷Ë◊Á‚¢„U fl ‚ÁøŸ ÁÃflÊ⁄UË ∑§Ê øÿŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ◊Á„U‹Ê ≈UË◊ ◊¥ •¢¡‹Ë ¡ÒŸ, ⁄UÊŸË ⁄UÊáÊÊ, ¿UÊÿÊ ‡Ê◊ʸ, •Ê⁄UÃË ∑§Ë⁄U, ¬Èc¬Ê Áfl‡fl∑§◊ʸ, ‚ÈcÊ◊Ê ‚⁄UŸÊ◊, ⁄U¡ŸË Áfl‡fl∑§◊ʸ fl •Á‡flŸË ‡Ê◊ʸ ∑§Ê øÿŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ≈UË◊ ∑§ ∑§Ùø flº¬˝∑§Ê‡Ê, ¡ŸÊº¸ŸÁ‚¢„U, Áfl¡ÿÁ‚¢„U fl⁄UÁ∑§ÿÊ, ÁflŸÿ ∑ȧ◊Ê⁄U fl ¬˝flËáÊ ¬Ê¢«U „Ò¥U– ◊ÒŸ¡⁄U ∑§Ë ÷ÍÁ◊∑§Ê ◊¥ ‹À‹ŸÁ‚¢„U fl Á‡Êfl⁄UÊ◊ ¬≈U‹ ⁄U„¥Uª– øÿÁŸÃ ¬„U‹flÊŸÙ¥ ∑§Ù «UÊÚ. ◊Ù„UŸ ÿʺfl fl ¬å¬Í ÿʺfl Ÿ ’œÊ߸ ºË „ÒU–

øÊ⁄U SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U ≈U≈U Á‡ÊÁfl⁄U z ‚ ߢºı⁄U– Á¡‹Ê ≈U’‹ ≈UÁŸ‚ ‚¢ª∆UŸ ∑§ ÃàflÊflœÊŸ ◊¥ wv Áºfl‚Ëÿ ª˝Ëc◊∑§Ê‹ËŸ ≈U’‹ ≈UÁŸ‚ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Á‡ÊÁfl⁄U z ‚ w{ ◊߸ Ã∑§ ∞∑§ ‚ÊÕ øÊ⁄U SÕÊŸÙ¥ ¬⁄U •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§∞ ¡Ê∞¢ª– Á¡‹Ê ‚¢ª∆UŸ ∑§ ‚Áøfl ŸË‹‡Ê flº Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ‡Ê„U⁄U ◊¥ ÿ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ Á‡ÊÁfl⁄U •÷ÿ ¬˝‡ÊÊ‹, Ÿ„UM§ S≈UÁ«Uÿ◊, ◊À„UÊ⁄U ∑˝§Ë«∏UÊ ◊¢«∏U‹ ©U·ÊŸª⁄U ∞fl¢ ’Ë◊Ê Ÿª⁄U ∑§êÿÈÁŸ≈UË „UÊÚ‹ ◊¥ ‚È’„U | ‚ ~ ’¡ Ã∑§ •ÊÿÙÁ¡Ã Á∑§∞ ¡Ê∞¢ª– ßë¿ÈU∑§ Áπ‹Ê«∏UË Á‡ÊÁfl⁄U SÕ‹ ¬⁄U •Ê⁄U‚Ë ◊ıÿ¸, ø¢º⁄U ⁄UÊflÃ, •ÁŸ‹ ’Ê⁄Uª‹ ‚ ‚¢¬∑¸§ ∑§⁄U ‚∑§Ã „ÒU–

◊߸


12 yegOeJeej 1 ceF& 2013

mebYeeieeÙegòeâ keâes efoÙee ØeeefOekeâjCe ves Peškeâe Fboewj~ Fboewj efJekeâeme ØeeefOekeâjCe kesâ DeefOekeâejer pees keâj os Jen keâce nw~ Deye Fve DeefOekeâeefjÙeeW ves ner Deheves ner yees[& kesâ DeOÙe#e leLee Fbobewj kesâ mebYeeieeÙegòeâ mebpeÙe ogyes keâes Skeâ peesjoej Peškeâe efoÙee nw~ Fve DeefOekeâeefjÙeeW ves jepeerJe ieebOeer Øeeflecee Ûeewjens hej efhekeâDehe mšsMeve kesâ efvecee&Ce kesâ efueS efveoxefMele efkeâS ieS keâeÙe& veneR efkeâS~ efpemekesâ heefjCeecemJe¤he Skeâ ceF& mes veJeueKee yeme mšQ[ keâe Fme efhekeâ Dehe mšsMeve hej efMeefHeäšbie keâe ØeÙeeme Hesâue nes ieÙee~ meb Y eeieeÙeg ò eâ meb p eÙe og y es ves peye yeerDeejšerSme keâer efheÚueer meceer#ee yew"keâ ueer Leer leye GvneWves Ùen [sš ueeFve leÙe keâer Leer efkeâ 1 ceF& mes veJeueKee yeme mšsMeve mes 2 yeeÙe št yeme Je vesceeJej jes[ kesâ efueS Ûeueves Jeeueer GheveiejerÙe yemeW jepeerJe ieebOeer Øeeflecee Ûeewjens kesâ meceerhe ØemleeefJele efhekeâ Dehe mšsMeve mes Ûeuesieer~ Fmeer yew"keâ ceW GvneWves Fboewj efJekeâeme ØeeefOekeâjCe kesâ DeefOeekeâefjÙeeW keâes Ùen efveoxMe efoÙee Lee efkeâ Jes efhekeâ Dehe mšsMeve hej meYeer DeeJeMÙekeâ Je cetueYetle megefJeOeeSb pegšekeâj keâeÙe& hetCe& keâjs leeefkeâ 1 ceF& mes yemeeW keâe mebÛeeueve Fme efhekeâDehe mšsMeve mes Meg¤ efkeâÙee pee mekesâ~ mebYeeieeÙegòeâ kesâ Fve efveoxMeeW kesâ yeeo efmešer yueemš ves Deheves hee"keâeW keâes Ùen

jepeerJe ieebOeer Øeeflecee kesâ heeme efhekeâ Dehe mšsMeve kesâ efueS efveoxefMele keâeÙe& veneR efkeâS, Deepe Skeâ ceF& mes veJeueKee yeme mšQ[ keâer efMeefHeäšbie hej yeÇskeâ ueiee peevekeâejer oer Leer efkeâ DeeF&[erS kesâ Deef O ekeâeef j ÙeeW ves meb Y eeieeÙeg ò eâ kes â DeeosMe keâes nJee ceW GÌ[eves keâer lewÙeejer keâj ueer nw ~ ojDemeue meb Y eeieeÙeg ò eâ Fme efhekeâDehe mšsMeve keâer peceer v e keâes meceleue keâjves , peceer v e hej Ûet j er [euekeâj Gme hej HegâšheeLe hej ueieves Jeeueer šeFume ueieeves, mecegefÛele efhekeâ Dehe mšsMeve hej ØekeâeMe keâer JÙeJemLee keâjves leLee Jeneb megefJeOeeIej yeveJeeves SJeb hesÙepeue keâer JÙeJemLee keâjves keâe efveoxMe

efoÙee Lee~ Fme efveoxMe kesâ heeueve kesâ oewjeve Fbobewj efJekeâeme ØeeefOekeâjCe kesâ DeefOekeâeefjÙeeW ves Deheveer peeotiejer efoKeeF& Deewj GvneWves

meg e f J eOeeIej keâe ef v ecee& C e keâjves , heeveer keâer JÙeJemLee keâjves leLee Ùeeef$eÙeeW kesâ yew"ves kesâ efueS šerve Mes[ ueieeves kesâ keâeÙe& mes cegbn ceesÌ[ efueÙee~ Fve Deef O ekeâeef j ÙeeW ves cee$e peceerve keâe meceleueer k eâjCe keâjves Deewj Gme hej Ûetjer efyeÚeves leLee meceg e f Û ele efhekeâDehe mšsMeve hej ØekeâeMe keâer JÙeJemLee hej ner OÙeeve efoÙee~ Fme meceÙe Fme efhekeâDehe mšsMeve hej ØeeefOekeâjCe keâe keâeÙe& hetCe& nes ieÙee nw, uesefkeâve šerve Mes[, ØemeeOeve Deewj heeveer

Ùen leerveeW JÙeJemLeeSb ve nesves kesâ keâejCe yeme DeehejsšjeW ves Fme mšsMeve hej ceeveJeerÙe DeeOeej hej efMeefHeäšbie nesves mes Fbkeâej keâj efoÙee nw~ keâue 30 DeØewue keâes yeme DeehejsšjeW keâer Deesj mes Fme yeejss Fbobewj kesâ DeejšerDees mebpeÙe meesveer keâes Skeâ %eeheve efoÙee ieÙee ef p emeceW keâne ieÙee ef k eâ Ùen leer v eeW DeeJeMÙekeâleeSb cetueYetle megefJeOee keâer Âef° mes yesno DeeJeMÙekeâ nw peye Ùen leerveeW JÙeJemLeeSb nes peeleer leye lekeâ kesâ efueS veJeueKee yeme mšQ[ keâer efMeefHeäšbie keâes jeskeâe peeS~ yeme DeehejsšjeW kesâ Fme DeeJesove hej meesveer ves lelkeâeue mebYeeieeÙegòeâ mes ÛeÛee& keâer~ Debeflece leewj hej ogyes Yeer mencele Les~ Ùen leervees megefJeOeeSb Jeneb hej nesvee ÛeeefnS, uesefkeâve ogyes ØeefeOejkeâCe kesâ DeefOekeâeefjÙeeW mes Ùen veneR hetÚ mekesâ efkeâ peye ceQves efveoxMe efoÙee Lee lees GvneWves Ùen JÙeJemLee keäÙeeW veneR keâer~ yenjneue Fve meYeer ÛeerpeeW kesâ ÛekeäkeâjeW ceW Skeâ lejn mes veJeueKee yeme mšQ[ keâer efMeefHeäšbie hej yeÇskeâ ueie ieÙee nw~ Deye Ùen yeme mšQ[ veS mLeeve hej keâye efMeHeäš nesiee Ùen keâesF& veneR peevelee~ megefJeOeeIej, šerve Mes[ Deewj heeveer keâer JÙeJemLee Fboewj efJekeâeme ØeeefOekeâjCe keâjsiee Ùee veiej efveiece Ùen Yeer Deye yeoues ngS neueele ceW mhe° veneR nw~ DeejšerDees meesveer keâe keânvee nw efkeâ Fme yeejs cebs nceW pees Yeer efveoxMe Øeehle neWies Gmekesâ Devegmeej nce keâeÙe& keâjWies~

mee" ieebJeeW ceW efJekeâeme DeJe¤æ keâjves kesâ yeeo heuuee PeeÌ[ves ueies DeefOekeâejer

cetkeâyeefOej ÙegJeleer kesâ meeLe yeueelkeâej keâjves kesâ ceeceues ceW Deye Yee<ee efJeMes<e%e kesâ yeÙeeve ope& neWies

Fboewj~ Fboewj efveJesMe #es$e kesâ efveiece kesâ FbpeerefveÙejesb Éeje efoÙee ngS keâne Lee efkeâ Fme Hewâmeues mes nceW yew" ieS Les~ Deye peye Fme cegös keâes Debleie&le Deeves Jeeues 90 «eeceeW ceW peeSiee~ Deye lekeâ Ùen keâeÙe& veiej keâeÙe& keâjves ceW Deemeeveer nesieer leLee ueskeâj Meesj ceÛeves ueiee nw DevÙe mes 60 «eeceeW ceW efJekeâeme DeJe¤æ SJeb «eece efveJesMe efJeYeeie ceW heomLe nce kegâÚ FbpeerefveÙejeW kesâ yeerÛe ceW DeKeyeej Yeer efmešer yueemš keâer Keyej keâes Heâeuees keâjves ueies lees ØeMeemeve keâjves kesâ yeeo Deye keâueskeäšj peye keâece yebo nes ieÙee lees FbpeerefveÙej Jeeheme keäÙeeW veneR Yespes kesâ DeefOekeâeefjÙeeW ves Ûeghheer meeOe ueer nw~ Fmeer yeerÛe veiej SJeb DeekeâeMe ef$ehee"er veiej SJeb «eece efveJesMe efJeYeeie Éeje peye DeefOekeâeefjkeâ leewj hej efveJessMe #es$e kesâ YeJeve Deveg$ee «eece ef v eJes M e ef J eYeeie kes â Deew j DeeÙeg ò eâ peejer keâjves keâe keâece yebo keâj efoÙee nw lees efHeâj efJeYeeie ves «eeceerCe Ùeebef$ekeâe mesJee kesâ Gve FbpeerefveÙejeW jekesâMeefmebn Fme keâes Gvekesâ cetue efJeYeeie ceW keâeÙe& keâjves kesâ efueS cegòeâ keäÙeeW veneR efkeâÙee pees efkeâ Deheves cetue efJeYeeie kesâ DeefOekeâeefjÙeeW ves Fve 60 ieebJeeW hetjs ceeceues mes keâeÙe& kesâ meeLe ner veiej SJeb «eece efveJesMe efJeYeeie ceW heomLe efkeâS ieS nQ~ Ùen FbpeerefveÙej Deepe Yeer kesâ YeJeve Devet%ee peejer keâjves heuuee PeeÌ [ ves nj efove Meece keâes 5 yepes mes peekeâj veiej SJeb «eece efveJesMe efJeYeeie kesâ keâeÙee&ueÙe cebs yew"les nQ leLee keâece hetjer lejn yebo keâj efkeâÙee nw~ efpeve YeJeve Deveg%ee kesâ keâeÙe& ueies nQ~ efpeve keâeÙe& kesâ efueS megheejer ueer ieF& nw Gve keâeÙe& keâes keâjves keâe keâece Ghe mebÛeeuekeâ [er.Sue ieesÙeue kesâ kesâ efueS Fve DeefOekeâeefjÙeeW ves efmešer yueemš ceeie&oMe&ve ceW keâj jns nQ~ mebÙegòeâ mebÛeeuekeâ mebpeÙe efceßee peye mhe°leewj hej Fme hetjs keâeÙe& keâes jeskeâ ves Deheves efheÚues Ûegkesâ nbw lees GvneWves DeejF&F&Sme kesâ Fve FbpeerefveÙejeW keâes Deye lekeâ veiej SJeb «eece efveJesMe efJeYeeie ceW ve keâeÙe& hetje keâjves keâe "skeâe efueÙee DebkeâeW ceW hee"keâeW Deeves Je Deheves cetue efJeYeeie cebs keâeÙe& keâjves kesâ efueS efjueerJe keäÙeeW veneR efkeâÙee~ Gòeâ FbpeerefveÙejeW keâes Lee Gve keâeÙeexB keâes hegjeveer efleefLe keâes Ùen yeleeÙee Lee efjueerJe ve efkeâS peeves mes mes mhe° nw efkeâ Fme efJeYeeie ceW 60 ieebJeeW keâer YeJeve Deveg%ee hegjeveer efleefLeÙeeW ceW cebpetj keâj DeeosMe peejer efkeâS pee jns nbw~ Deye Fve 60 ieebJeeW efkeâ 1 DeØewue keâes ceW cebpetjer keâjves keâe Kesue yeomletj peejer nw~ keâe ceeceuee DeOej ceW ueškeâ keâueskeäšj DeekeâeMe ieÙee nw~ veiej efveiece ves Fme ef$ehee"er Éeje ueer keâeÙe& keâes Deheves neLe ceW uesves kesâ ieF& GÛÛe mlejerÙe yew"keâ ceW Ùen Hewâmeuee «eeceerCe Ùeebef$ekeâer mesJee kesâ FbpeerefveÙejesb Gòeâ 60 ieebJeeW kesâ keâeÙe& keâe efJeYeepeve ef u eS Skeâ Yeer keâoce Deeies veneR yeÌÌ{eS keâj oW i es ef p ememes Ùen keâeÙe& Deemeeveer efueÙee ieÙee nw efkeâ Fbobewj efveJesMe #es$e Éeje efkeâÙee pee jne Lee~ nQ peyeef k eâ veiej SJeb «eece efveJesMe mes nes mekes â iee~ Fme het j s ceeceues keâe kesâ Debleie&le Deeves Jeeues 60 «eeceeW ceW keâueskeäšj kesâ Fme Hewâmeues hej YeJeve Deveg%ee peejer keâjves kesâ efueS veiej efveiece kesâ DeeÙegòeâ jekesâMe efmebn peye efmešeryueemš ves Yeb[eHeâesÌ[ keâj efJeYeeie ves DeefOekeâeefjkeâ leewj hej keâeÙe& lekeâveerkeâer ceeie&oMe&ve Deye Fobewj veiej ves Deheveer menceefle keâer ceesnj ueieeles efoÙee lees meejs DeefOekeâejer Ûeghheer meeOekeâj keâjvee yebo efoÙee nw~

Fboewj~ osheeuehegj Leevee #es$e ceW Skeâ cetkeâyeefOej ÙegJeleer kesâ meeLe yeueelkeâej kesâ Deejeshe ceW keâesš& ceW ÙegJeleer kesâ meceLe&ve ceW yeÙeeve osves Jeeueer Yee<ee efJeMes<e%e šerÛej kesâ Deye Deueie mes yeÙeeve ope& neWies~ Fme ceeceues ceW keâesš& ceW DevegmebOeeve DeefOekeâejer Deewj Skeâ [e@keäšj kesâ yeÙeeve ope& efkeâS ieS~ GuuesKeveerÙe nw efkeâ osheeuehegj Leevee #es$e ceW Gme meceÙe Keueyeueer ceÛe ieF& Leer peye #es$e ceW ner jnves Jeeueer Skeâ cetkeâyeefOej ÙegJeleer ves 4 ueesieeW hej yeueelkeâej keâe Deejeshe ueieeÙee Lee~ Fme ceeceues keâes ce.Øe. Meemeve ves Yeer iebYeerjlee mes efueÙee Lee Deewj Fmes DehejeOe keâer ßesCeer Jeeuee ØekeâjCe ceevekeâj Fme ceeceues ceW DeejesefheÙeeW kesâ efKeueeHeâ keâÌ[er mes keâÌ[er keâeÙe&Jeener keâjves keâe efveoxMe efoÙee Lee~ met$eeW ves yeleeÙee efkeâ hetJe& ceW Fme ceeceues ceW keâesš& ceW cetkeâyeefOej ÙegJeleer kesâ yeÙeeve Skeâ Yee<ee efJeMes<e%e šerÛej keâer ceoo mes ope& efkeâS ieS, efpemeceW ÙegJeleer ves yeleeÙee efkeâ Iej ceW Dekesâuee osKe #es$e kesâ Ûeej ÙegJekeâeW ves Gmekesâ meeLe yeueelkeâej efkeâÙee Lee Deewj efjheesš& keâjves hej Gmes peeve mes ceejves keâer Oecekeâer Yeer oer Leer~ vÙeeÙeeOeerMe meefJelee ogyes keâer keâesš& ceW cebieueJeej keâes Gòeâ ceeceues keâer megveJeeF& ngF&~ FmeceW DevegmebOeeve DeefOekeâejer IeveMÙeece yeeceefveÙee Deewj [e@. yeer.kesâ. leecyeskeâj kesâ yeÙeeve ope& efkeâS ieS JeneR keâesš& cebs Skeâ DeeJesove Yeer ueieeÙee ieÙee efpemeceW cetkeâyeefOej ÙegJeleer ves efpeme Yee<ee efJeMes<e%e kesâ ceeOÙece mes yeÙeeve efoS Gmes Deieueer hesMeer ceW keâesš& ceW Deueie mes neefpej neskeâj yeÙeeve osves keâes keâne ieÙee~ Gòeâ šerÛej keâe veece ceesevf ekeâe hegjesenf le yeleeÙee ieÙee nw~ keâesš& ceW DevegmebOeeve DeefOekeâejer ßeer yeeceefveÙee ves Ùen Yeer hege°f keâer efkeâ cetkeâyeefOej ceefnuee keâer efjheesš& Gòeâ Yee<ee efJeMes<e%e keâer ceoo mes ner ope& keâer ieF& Leer~

yeÛÛeer mes yeueelkeâej kesâ yeeo Gmes yesÛeves keâe ØeÙeeme keâjves Jeeues oes oefjboeW keâes 10-10 meeue keâer mepee Fboewj~ ef#eØee Leevee #es$e ceW Skeâ ceemetce yeÛÛeer keâes yejieuee keâj Gmekesâ meeLe jepemLeeve ceW yeueelkeâej keâjves Deewj yeeo ceW Gmes yesÛeves keâe ØeÙeeme keâjves Jeeues oes oefjboeW keâes keâesš& ves 10-10 meeue keâer mepee megveeF& nw~ keâesš& ves Gòeâ Iešvee keâes iebYeerj ceevee nw~ meeLe ner oesveeW DeejesefheÙeeW keâes DeLe& ob[ mes Yeer obef[le efkeâÙee nw~ Iešvee 19 efomebyej 2012 keâer nw~ [keâeefÛeÙee ceW HeâefjÙeeoer Øeerefle

(heefjJeefle&le veece) Deheveer yenve jsKee efceuee oesveeW ves Øeerefle keâes OecekeâeÙee yeeF& kesâ meeLe jnleer Leer~ Iešvee Jeeueer Deewj Oecekeâeves kesâ yeeo Jes Øeerefle keâes jele meYeer yeÛÛes mketâue Ûeues ieS jepemLeeve kesâ peÙehegj Menj ceW ues Deewj Øeerefle efkeâvneR keâejCeeW mes mketâue ieS Deewj Gmekesâ meeLe Ûeej ueesieeW ves veneR pee heeF& Deewj Jen Iej hej keâesš& ves Iešvee keâes iebYeerj ceevee, Dekesâueer Leer~ Fmeer yeerÛe ieesheeue veecekeâ f le Skeâ ÙegJekeâ Iej DeeÙee Deewj Gmeves DeLe& ob[ mes Yeer efkeâÙee obe[ Øeerefle mes keâne efkeâ legcnejer yenve keâe yeueelkeâej efkeâÙee~ yeueelkeâej kesâ osJeeme ceW Skeämeer[Wš nes ieÙee nw Ghejeble Gmes peÙehegj kesâ ner Skeâ JÙeefòeâ Deewj Gmes Skeämeer[Wš kesâ yeneves ceesšj keâes yesÛeves keâe ØeÙeeme Yeer efkeâÙee~ meeÙekeâue hej yew"ekeâj ues ieÙee~ yeerÛe DeejesefheÙeeW ves yeÛÛeer keâer keâercele 3 jemles ceW Deejesheer keâes Skeâ Deewj oesmle ueeKe ®heS ceebieer~ ceiej peÙehegj ceW

jnves Jeeuee oes ueeKe ®heS osves keâes lewÙeej nes ieÙee~ Fme hej oesveeW heeefš&ÙeeW kesâ yeerÛe meewoe veneR heše Deewj oesveeW Deejesheer yeÛÛeer keâes Jeeheme ce.Øe. ueskeâj DeeS Deewj ceebieefueÙee cebs Gmes ÚesÌ[ efoÙee~ Iej Deeves hej Øeerefle ves Gòeâ Iešvee kesâ yeejs ceW Deheveer yenve keâes yeleeÙee Deewj ef#eØee Leeves ceW oesveeW DeejesefheÙeeW kesâ efKeueeHeâ efjheesš& ope& keâer~ hegefueme ves Fme ceeceues cebs Úeveyeerve keâer Deewj ØekeâjCe keâesš& ceW hesMe efkeâÙee~ DeefYeYee<ekeâ heer.Sue.Sue.

ceeueJeerÙe ves yeleeÙee efkeâ vÙeeÙeeOeerMe hebkeâpe ieewj ves ceemetce Øeerefle kesâ meeLe Gòeâ njkeâle keâjves kesâ Deejeshe ceW yepesefmebn efhelee jeceefmebn meWOeJe efveJeemeer Dee°e Deewj ieesheeue efhelee Decyeejece veeÙekeâ efveJeemeer osJeeme keâes Oeeje 376 (2peer) ceW oes<eer ceeveles ngS 10-10 Je<e& kesâ keâejeJeeme keâer mepee Deewj 1-1 npeej ®heS kesâ DeLe& ob[ mes obef[le efkeâÙee~ DeLe& ob[ ve Yejves hej oesveeW DeejesefheÙeeW keâes Deefleefjòeâ keâejeJeeme keâer mepee Yeer Yegielevee nesieer~

mJeeceer cegõkeâ ØekeâeMekeâ, censMe cetbieÌ[ Éeje cetbieÌ[ heefyuekesâMeve 2 yeer, 3-4, meskeäšj S meebJesj jes[ Fvoewj mes cegefõle SJeb 6 veieejÛeer yeeKeue Fvoewj (ce.Øe.) mes ØekeâeefMele~ mecheeokeâ:- censMe cetbieÌ[ 0731-2432036, 4213473 meYeer efJeJeeoeW keâe vÙeeÙe #es$e Fvoewj jnsiee~

indore,afternoon,news,paper  

indore,afternoon,news,paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you