Page 1

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web)


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 1/25

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารส่วนกลาง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. หลักการและเหตุผล: งานสารสนเทศ ฝ่ายบริหารส่วนกลาง มีความรับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศโดยรวมของวิทยาลัย ทั้งด้านอุปกรณ์ (Hardware) โปรแกรมสาเร็จรูป (Software) อุปกรณ์ต่อพ่วง (Plug-in) ระบบเครือข่าย (Networking) และการบริ การด้านอื่น ๆ ครอบคลุ มงานสารสนเทศ โดยให้ บริการแก่ บุคลากร อาจารย์ และ นักศึกษาของวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ งานสารสนเทศ มีความประสงค์ต้องการทราบข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จึงได้นา โปรแกรมสาเร็จรูป ชื่อ ServiceDesk Web เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูล และปัญหาที่ได้รับการแจ้งเข้ามาผ่านช่องทาง ต่างๆ (ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือแจ้งโดยตรง) เพื่อจะได้เข้าไปดาเนินการแก้ไขให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รูปที่ 1 หน้าต่างลงทะเบียนเข้าระบบ Service Desk (Help Desk)

รูปที่ 2 หน้าต่างรายละเอียดงานภายในระบบ Service Desk (Help Desk)


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 2/25

4. วัตถุประสงค์: - เพื่อนาข้อมูล และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่ายที่ได้รับแจ้งเข้ามา มาวิเคราะห์ และวางแผนแนวทางการ แก้ไขปัญหาต่อไป เพื่อนาข้อมูล และปัญหาทั้งหมด มาสรุปเป็นปัญหาหลักๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ 5. ตัวชี้วัด - ปัญหาจากระบบสารสนเทศขัดข้องลดลง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี หรือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 6. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ: - บุคลากร และอาจารย์ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 7. งบประมาณ ไม่มีค่าใช้จ่าย 8. ระยะเวลา และสถานที่ 8.1 ระยะเวลา ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 8.2 สถานที่ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 9. แผนการดาเนินงาน 9.1 ศึกษาข้อมูลระบบ 9.2 ทดลอง และเริ่มใช้งานระบบจริง 9.3 ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 9.4 นาข้อมูลจากปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแก้ไขปัญหา 9.5 วิเคราะห์ภาพรวมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแบบซ้าๆ 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ประโยชน์: 10.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ การแก้ไขปัญหาแก่บุคลากร และอาจารย์มีความชัดเจน และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บุคลากร และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น เช่น คาขอบคุณ หรือคา ชมต่างๆ


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 3/25

10.2 ประโยชน์ ใช้ระบุวิธีแก้ปัญหา และปัญหาที่เกิดขึ้นเดิมต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเดิมในครั้งต่อๆ ไป สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 11. แบบสารวจ: แบบประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รายละเอียดแบบประเมิน : แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงาน ให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) โดยแบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ 2: การประเมินภาพรวมของเว็บไซต์ ส่วนที่ 3: การออกแบบและการจัดรูปแบบ ส่วนที่ 4: ประโยชน์และการนาไปใช้ ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะ โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านโดยการทาเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่กาหนดให้ หรือ แสดงความคิดเห็นที่มี ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารส่วนกลาง เพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขการบริการของงานสารสนเทศให้ดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว เพศ  ชาย  หญิง อายุ  ต่ากว่า 25 ปี  25 – 30 ปี  31 – 35 ปี  36 – 40 ปี  มากกว่า 40 ปี บุคลากรด้าน...  สายวิชาการ  สนับสนุนสายวิชาการ ระดับ...  บริหาร/บังคับบัญชา  ปฏิบัติการ


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 4/25

ส่วนที่ 2:

การประเมินภาพรวมของระบบ

ลาดับ รายการ ที่ 1 มี ค วามชั ด เจน ถู ก ต้ อ ง และ น่าเชื่อถือ 2 การจัดลาดับการแสดงผลง่ายต่อ การใช้งาน 3 มีการจั ดหมวดหมู่ให้ ง่ายต่อการ ค้ น หา และท าความเข้ า ใจด้ ว ย ตนเอง 4 โดยภาพรวม ใช้ ง านง่ า ย ไม่ ซับซ้อน

มากที่สุด

ระดับการประเมิน มาก ปานกลาง น้อย

การประเมินภาพรวมของการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล ระดับการประเมิน ลาดับ รายการ ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 1 สามารถเพิ่ ม หั ว ข้ อ เนื้ อ หาที่ มี เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารของ งานสารสนเทศ 2 สามารถจัดเก็บรายละเอียดการ ให้บริการได้อย่างครบถ้วน 3 สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด งานการให้บริการในบางส่วนได้ 4 การรายงานผลมีความถูกต้อง 5 โ ด ย ภ า พ ร ว ม ก า ร จั ด เ ก็ บ รายละเอียด และการรายงานผล ของระบบ

น้อยที่สุด

ส่วนที่ 3:

น้อยที่สุด


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 5/25

ส่วนที่ 4:

การประเมินภาพรวมของการให้บริการของงานสารสนเทศ ระดับการประเมิน ลาดับ รายการ ที่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 1 การแก้ไขปัญหารวดเร็วขึ้น 2 สามารถเข้ า ใจปั ญ หาซ้ าๆ หรื อ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ 3 สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ มีขั้นตอนมากขึ้น 4 โดยภาพรวมให้การบริการทาได้ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

น้อยที่สุด

ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. -----------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 6/25

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ พัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม ฝ่ า ยบริ ห ารส่ ว นกลางได้ จั ด โครงการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น งานให้ บ ริ ก ารด้ า น สารสนเทศ (ServiceDesk Web) และได้ออกแบบการประเมินความพึงพอใจแก่ บุคลากรที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงที่มีจานวนถึง 72 เปอร์เซ็นต์ บุคลากรกว่า 44 เปอร์เซ็นต์มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี บุคลากรทุกคนเป็น เจ้าหน้าที่สนับสนุนสายวิชาการอยู่ในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร/บังคับบัญชา จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ได้ผลสรุปดังนี้ การประเมินภาพรวมของระบบ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.58 ระดับความพึงพอใจ ระดับดี การประเมินภาพรวมของการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.6 ระดับความพึงพอใจ ระดับดี การประเมินภาพรวมการบริการของงานสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.87 ระดับความพึงพอใจ ระดับดี สรุประดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.68


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 7/25

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ พัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม ฝ่ า ยบริ ห ารส่ ว นกลางได้ จั ด โครงการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น งานให้ บ ริ ก ารด้ า น สารสนเทศ (ServiceDesk Web) ขึ้นมา และได้ออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ผู้รับผิดชอบการออกแบบประเมิน คือ นายอิทธิพล มะโนน้อม เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ อีกทั้งยังได้ดาเนินการ สารวจความพึงพอใจต่อระบบ และการให้บริการของงานสารสนเทศ เป็นจานวน 25 ชุด และจัดเก็บครบทั้ง 25 ชุด โดยคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ดังรายงายผลสรุปดังต่อไปนี้ รายการ แจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการที่ได้รับคืน ตารางที่ 1 ตารางแสดงจานวนผู้ตอบแบบสารวจ

จานวน (คน) 25 25

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว

เพศ ชาย 28% ชาย

หญิง 72%

เพศ ชาย หญิง

จานวน (คน) 7 18

อายุ ต่ากว่า 25 ปี 25 – 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 40 ปีขึ้นไป

จานวน (คน) 1 6 11 5 2

หญิง

กราฟที่ 1 จาแนกตามเพศ 40 ปี ขึ้นไป 8%

ต่ากว่า 25 ปี 4%

36 – 40 ปี 20%

25 – 30 ปี 24%

31 – 35 ปี 44%

กราฟที่ 2 จาแนกตามอายุ

อายุ ต่ากว่า 25 ปี 25 – 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 40 ปี ขึ้นไป


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 8/25 สายวิชาการ 16%

บุคลากรด้ าน สายวิชาการ

บุคลากรด้าน สายวิชาการ สนับสนุนสายวิชาการ

จานวน (คน) 4 21

ระดับหน้าที่ บริหาร/บังคับบัญชา ปฏิบัติการ

จานวน (คน) 7 18

สนับสนุนสาย วิชาการ

สนับสนุน สายวิชาการ 84%

กราฟที่ 3 จาแนกตามตาแหน่งหน้าที่

บริ หาร/ บังคับบัญชา 28%

ระดับหน้ าที่ บริ หาร/บังคับ บัญชา ปฏิบตั ิการ

ปฏิบตั ิการ 72%

กราฟที่ 4 จาแนกตามระดับหน้าที่ จากผลการเข้ า ร่ ว มของบุ ค ลากร พบว่ า บุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง ที่ มี จ านวนถึ ง 72 เปอร์เซ็นต์ บุคลากรกว่า 44 เปอร์เซ็นต์มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี บุคลากรทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนสาย วิชาการอยู่ในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร/บังคับบัญชา การกาหนดระดับความพึงพอใจ กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 มีความหมายของคะแนนดังนี้ 1. คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 2. คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดาเนินงานต้องปรับปรุง 3. คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับพอใช้ 4. คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดาเนินงานระดับดี 5. คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดาเนินงานระดับดีมาก ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 9/25

ส่วนที่ 2:

การประเมินภาพรวมของระบบ มากที่สุด จ.น. % 1. มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 3 12 2. การจัดลาดับการแสดงผลง่ายต่อการ 4 16 ใช้งาน 3. มี ก ารจั ด หมวดหมู่ ใ ห้ ง่ า ยต่ อ การ 5 20 ค้นหา และทาความเข้าใจด้วยตนเอง 4. โดยภาพรวม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 3 12 ตารางที่ 2

มาก

ปานกลาง จ.น. % 7 28

จ.น. 9

% 36

11

44

5

14

56

5

น้อย

น้อยที่สุด จ.น. % 1 4

จ.น. 5

% 20

20

4

16

1

4

3.52

20

1

4

-

-

3.92

12 48 6 24 สรุปผลการประเมินภาพรวมของระบบ

4

16

-

-

3.56

3.32

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบ 3.56

3.32

1. มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 2. การจัดลาดับการแสดงผลง่ายต่อการใช้งาน

3.92

3.52

3. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหา และทาความเข้าใจด้วยตนเอง

4. โดยภาพรวม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน กราฟที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบ


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 10/25

จากการสรุปผลการประเมินภาพรวมของระบบ พบว่า 1. มีความชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 2. การจัดลาดับการแสดงผลง่ายต่อการใช้งาน 3. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหา และทาความเข้าใจด้วยตนเอง 4. โดยภาพรวม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ตารางที่ 3 สรุประดับผลการประเมินภาพรวมของระบบ

ระดับความพึงพอใจ พอใช้ ดี ดี ดี

ส่วนที่ 3:

การประเมินภาพรวมของการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย จ.น. % จ.น. % จ.น. % จ.น. 1. ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม หั ว ข้ อ เ นื้ อ ห า ที่ มี เกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารของงาน 3 12 15 60 4 16 2 สารสนเทศ 2. สามารถจัดเก็บรายละเอียดการ 5 20 5 20 12 48 1 ให้บริการได้อย่างครบถ้วน 3. สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงาน 3 12 9 36 6 24 5 การให้บริการในบางส่วนได้ 4. การรายงานผลมีความถูกต้อง 4 16 14 56 7 28 0 5. โดยภาพรวมการจัดเก็บรายละเอียด 6 24 11 44 5 20 3 และการรายงานผลของระบบ ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินภาพรวมของการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล

%

น้อยที่สุด จ.น. %

8

1

4

3.68

4

2

8

3.4

20

2

8

3.24

0

0

0

3.88

12

0

0

3.8


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 11/25

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล 1. สามารถเพิ่มหัวข้อเนื้อหาที่มีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของงานสารสนเทศ 3.8

3.68

2. สามารถจัดเก็บรายละเอียดการให้บริการได้อย่างครบถ้วน 3. สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานการให้บริการในบางส่วนได้ 3.4

3.88 3.24

4. การรายงานผลมีความถูกต้อง 5. โดยภาพรวมการจัดเก็บรายละเอียด และการรายงานผลของระบบ

กราฟที่ 6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล จากการสรุปผลการประเมินภาพรวมของการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล พบว่า 1. 2. 3. 4. 5.

ระดับความพึงพอใจ สามารถเพิ่มหัวข้อเนื้อหาที่มีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของงานสารสนเทศ ดี สามารถจัดเก็บรายละเอียดการให้บริการได้อย่างครบถ้วน พอใช้ สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานการให้บริการในบางส่วนได้ พอใช้ การรายงานผลมีความถูกต้อง ดี โดยภาพรวมการจัดเก็บรายละเอียด และการรายงานผลของระบบ ดี ตารางที่ 5 สรุประดับผลการประเมินภาพรวมของการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 12/25

ส่วนที่ 4:

การประเมินภาพรวมการให้บริการของงานสารสนเทศ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย จ.น. % จ.น. % จ.น. % จ.น. 1. การแก้ไขปัญหารวดเร็วขึ้น 4 16 16 64 3 12 2 2. สามารถเข้าใจปัญหาซ้าๆ หรือ 12 48 4 16 6 24 3 ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ 3. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ มี 4 16 13 52 5 20 3 ขั้นตอนมากขึ้น 4. โดยภาพรวมการให้ บ ริ ก ารท าได้ 4 16 15 60 5 20 1 รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตารางที่ 6 สรุปผลการประเมินภาพรวมการให้บริการของงานสารสนเทศ

% 8

น้อยที่สุด จ.น. % 0 0

12

0

0

4

12

0

0

3.72

4

0

0

3.88

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานสารสนเทศ 3.88

1. การแก้ไขปัญหารวดเร็วขึ้น

3.88

2. สามารถเข้าใจปัญหาซ้าๆ หรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ 3.72

3. สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ มีขั้นตอนมากขึ้น 4

4. โดยภาพรวมการให้บริการทาได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กราฟที่ 7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานสารสนเทศ

3.88


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 13/25

จากการสรุปผลการประเมินการให้บริการของงานสารสนเทศ พบว่า 1. 2. 3. 4.

ระดับความพึงพอใจ การแก้ไขปัญหารวดเร็วขึ้น ดี สามารถเข้าใจปัญหาซ้าๆ หรือปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ ดี สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ มีขั้นตอนมากขึ้น ดี โดยภาพรวมการให้บริการทาได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดี ตารางที่ 7 สรุประดับผลการประเมินภาพรวมการให้บริการของงานสารสนเทศ

ส่วนที่ 5: ข้อเสนอแนะ ระบบใช้งานได้ดี บริการรวดเร็ว จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ได้ผลสรุปดังนี้ การประเมินภาพรวมของระบบ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.58 ระดับความพึงพอใจ ระดับดี การประเมินภาพรวมของการจัดเก็บรายละเอียดและการรายงานผล ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.6 ระดับความพึงพอใจ ระดับดี การประเมินภาพรวมการบริการของงานสารสนเทศ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.87 ระดับความพึงพอใจ ระดับดี สรุประดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 3.68


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 14/25

ภาคผนวก


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 15/25

ภาพเว็บเพจจากระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) (http://10.2.14.200) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รูปที่ 1 หน้าแรกหน้าต่างระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web)

รูปที่ 2 หน้าต่างข้อมูลสนับสนุนการให้บริการของงานสารสนเทศ


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 16/25

รายงานผลการให้บริการของฝ่ายบริหารส่วนกลาง ผ่านระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDeskWeb) ประจาเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2556 จาแนกตาม ผู้ให้บริการ


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 17/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 18/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 19/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 20/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 21/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 22/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 23/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 24/25


โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานให้บริการด้านสารสนเทศ (ServiceDesk Web) ห น้ า | 25/25

Servicedeskweb project  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you