Page 1

SOKNDAL

GUIDE

Det gode liv i Sokndal Nordens første medlem av Cittaslow

The good life in Sokndal The first Scandinavian member of Cittaslow

NORSK • ENGLISH • DEUTSCH

SOKNDAL


Sokndal Guide Velkommen til det gode liv i Sokndal! Sokndal er den sørligste kommunen i Rogaland med ca. 3.250 innbyggere. Administrasjons­ senter er Hauge i Dalane (Haua). Andre tettsteder: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad og Eia. Fylkesvei 44/Nordsjøvegen går gjennom store deler av kommunen og forbinder Sokndal med Egersund og Flekkefjord. Ekspressbuss fra Sokndal til Stavanger. Bergverksbedriften Titania er kommunens hjørnesteinsbedrift med ca. 275 ansatte. Dette er verdens største ilmenittmalmgruve og drives som dagbrudd. Ellers har Sokndal et variert næringsliv med en rekke mindre bedrifter. Overnattingsmuligheter på kulturhotell, camping­ plass og private hytter/hus. I kommunesenteret Hauge i Dalane finnes en rekke butikker som er kjent for god service. Jøssingfjord Vitenmuseum – et sted der natur- og kulturhistorie møtes – er under etable­ ring. Det planlegges aktiviteter i tilknytning til temaene vannkraft og gruvedrift. Tur- og klatre­ løype er tilrettelagt for besøkende. Regionalt motorsportsenter er under planlegging. Det er søkt om konsesjon for flere større vindkraftprosjekt, både på land og til sjøs. Sokndal kommune arbeider aktivt for etablering av nye arbeidsplasser. Byggeklar kommunal­næringstomt, ledige kontorlokaler og attraktive boligtomter. Ny/rehabilitert grunnskole. Full barnehagedekning.

Hav, fjorder og fjell Kystlinjen mot Nordsjøen er 48 km. Sju små fjordarmer skjærer inn i landet og danner naturlige havner. Det er kort vei fra du løser fortøyningen til du er ute på det åpne havet med mange gode fiskeplasser. Unike fiskemuligheter i sjø, lakseelva Sokna og innlandsvann. Fra kystområdene strekker­Sokndal seg innover et heilandskap med topper på opptil 600 meter over havet. Flotte turområder med mange merkede ­turløyper. De merkede toppturene er svært populære. The North Sea Cycle Route (Nordsjø Sykkelrute) og Nave Nortrail (Nordsjøløype) går gjennom Sokndal. En sjelden geologisk arv Geologien i Sokndal og Dalane er spesiell og har resultert i et karakteristisk landskap. Geologiske prosesser for 935 til 920 millioner år siden har etterlatt en spesiell geologisk arv som man ikke finner andre steder. Geologiske ressurser i form av malmårer har resultert i etableringe­n av bergverksbedriften Titania. Magma Geopark er medlem av det europeiske geoparknettverket, European Geoparks Network, som den 2. geoparken i Skandinavia. Magma Geopark ønsker å være et nyskapende selskap som skal tilrettelegge, formidle, utvikle og styrke regionen basert på dens helt unike geologi og kulturhistorie. For mer ­informasjon: www.magmageopark.com. Cittaslow – et merke med mange kvaliteter Sokndal var den første kommunen i Norden som sluttet seg til Cittaslow, en inter­nasjonal bevegelse som startet i Italia i 1999. Tanken er å bremse litt på jaget, skru ned tempoet og ­prioritere livskvalitet og det gode liv. I Sokndal er det lov å være annerledes og litt gal. Vi har begravd Janteloven. Vi har egen Kjærlighetsuke og fokus på de nære ting. Vi har ingen turister – bare gjester! Besøk gjerne en eller flere av de andre nordiske Cittaslow-kommunene: Kristinestad i Finland, Falköping i Sverige, Svendborg i Danmark, samt Eidskog og Levanger i Norge. www.cittaslow.com. Kulturkommunen Sokndal Sokndal er en kulturkommune med en rekke frivillige organisasjoner, idrettshall, fotballbaner med kunstgras, skytebane, tennisbane, ballbinge, plastisbane og mye mer. I løpet av året gjennomføres en rekke store og mindre arrangement. For mer informasjon om arrangementer­­i kulturkommunen Sokndal: www.sokndal.kommune.no. 2

Foto: Knut Bry/Tinagent

Sogndalstrand Sogndalstrand er et av de best besøkte reisemål i Rogaland. Sogndalstrand er det eneste tettstedet i Norge hvor både trehusbebyggelsen fra 1700- og 1800-tallet og omkringliggende kulturlandskap er fredet. Tidligere ladested og egen kommune fram til 1944. Stedet har de siste årene hatt et kraftig oppsving med kulturhotell, galleri, golfbane, landhandel, utendørs amfi, skulpturmolo, havrafting og fiskerimuseum. Om sommeren er det flere store konserter i Sogndalstrand Amfi. Lakseelva Sokna har sitt utløp ved Sogndalstrand.

SOKNDAL


Topptur til Årosåsen ved Sogndalstrand. / Hiking to the summit of Årosåsen near Sogndalstrand. / Auf dem Årosåsen bei Sogndalstrand.

Verneverdig sjøhusrekke på Nesvåg. / A row of protected boathouses in Nesvåg. / Schutzwürdige Bootsschuppen in Nesvåg.

Forza Haua! Her kan du leva godt og finna ro og me e onna vingo te Cittaslow

Forza Haua! Here you can live well and find peace and we are under the wings of Cittaslow

Foto: Knut Bry/Tinagent

Forza Haua

Forza Haua

3


Foto: Nils Jacobsen

Foto: Hans E. H. Jacobsen, Stavanger Aftenblad

Kjærlighetsuka uke 39. / Love and Affection Week, week 39. / ”Woche der Liebe” in Woche 39.

Sokndal Guide Welcome to the good life in Sokndal! Sokndal is the southernmost municipality in Rogaland and has around 3,250 inhabitants. Its administrative centre is Hauge i Dalane (Haua). Other villages in the region include: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad and Eia. County road 44 ('The North Sea Road') runs through large parts of the municipality and links Sokndal with Egersund and Flekkefjord. There is an express coach service from Sokndal to Stavanger. The mining company Titania is a cornerstone of the municipality's economy and employs around 275 people. It operates the world's ­largest ilmenite ore mine, an opencast mine. Otherwise Sokndal has a varied business community with a number of smaller companies. Accommodation can be found at the culture hotel, campsite and private cabins/houses. The administrative centre Hauge i Dalane offers a range of shops, well known for their good service. Jøssingfjord Museum – a place where nature and cultural history­meet – is under development. There are plans to organise activities relating to the themes hydropower and mining. Hiking and climbing routes have been marked out for visitors. A regional motor sports centre is being planned. Licence applications have been ­submitted for a number of large wind power projects, both onshore and offshore. The municipality of Sokndal is actively seeking to establish new jobs. Plots ready for business development, available office ­premises and attractive residential plots. New/renovated primary and lower secondary school. Full nursery school coverage. Sogndalstrand Sogndalstrand is one of the most popular tourist destinations in Rogaland. Sogndalstrand is the only village in Norway where both the wooden buildings from the 1700s and 1800s and the surrounding cultural landscape are protected. It used to be a staple port and its own municipality up until 1944. In the last few years it has experienced quite a boom with the development of a culture hotel, gallery, golf course, ­village shop, outdoor amphitheatre, sculpture jetty, sea rafting, a fishing museum and more. Several large concerts are held in Sogndalstrand Amfi in the summer. The Sokna, a salmon river, flows into the fjord near Sogndalstrand. 4

Sjøhusrekken på Sogndalstrand. / Seaside houses in Sogn­ dalstrand. / Umgebaute Bootsschuppen in Sogndalstrand.

Sea, fjords and mountains The North Sea coastline stretches for 48 km. Seven small fjord arms penetrate the land, creating natural harbours. It’s never far from the open sea and excellent fishing opportunities. There are unique fishing opportunities in the sea, the salmon river Sokna as well as lakes. Sokndal stretches inwards from the coastal areas through a hilly landscape with peaks of up to 600 metres. There are great trekking areas with numerous marked trails. The marked hill walks are very popular. The North Sea Cycle Route and Nave Nortrail both pass through Sokndal. A rare geological heritage The geology of Sokndal and Dalane is unusual and resulted in its characteristic landscape. Geological processes 935 to 920 million years ago produced a unique geological heritage that cannot be found anywhere else. Geological resources in the form of ore veins provided a basis for the establishment of the mining company Titania. Magma Geopark became the second Scandinavian member of the European Geoparks Network. Magma Geopark's ambition is to be an innovator who adapts, promotes, develops and strengthens the region based on its unique geology and cultural history. For more information, please visit: www.magmageopark.com. Cittaslow – a brand of many qualities Sokndal was the first municipality in the Nordic Region to join Cittaslow, an international movement which started in Italy in 1999. The idea is to slow down the pace of life and choose quality of life instead. Here in Sokndal, non-conformity is encouraged and competing­with your neighbours and colleagues forgotten. We have our own 'love and affection week' and focus on the things dear to us. We do not have any tourists – only guests! Why not visit one or more of the other Scandinavian Cittaslow municipalities? Kristinestad in Finland, Falköping in Sweden, Svendborg in Denmark, and Eidskog and Levanger in Norway. www.cittaslow.com. Sokndal - municipality of culture Sokndal is a municipality of culture and home to a number of voluntary­organisations, sports hall, football pitches with artificial grass, shooting range, tennis courts, courts for other ball games, plastic­ice rink and more. A number of events, big and small, are held throughout the year. For more information about events in Sokndal, the municipality of culture, please visit: www.sokndal.kommune.no.


Foto: Jan Ove Grastveit

Malmtoget på vei til Blåfjellet. / The ore train on its way to Blåfjellet. / Mit dem Erzbähnchen zum Blåfjell.

Foto: Gunnvor B Krone

Kulisser til filmen Skumringslandet ved nedlagte Blåfjell Gruver. / The set for the film 'Skumringslandet' at the closed Blåfjell mines. / Arbeiterbehausungen des stillgelegten Stollens Blåfjell (Skumringslandet).

5


Foto: Helge Sørvåg

Foto: Nils Jacobsen

Fisking utenfor Sogndalstrand. / Fishing off the coast of Sogndalstrand. / Anglerglück vor Sogndalstrand.

Sokndal Guide Willkommen zum guten Leben in Sokndal! Sokndal, der südlichste Kreis von Rogaland, zählt ca. 3 250 Einwohner. Das Verwaltungszentrum liegt in Hauge i Dalane (Haua). Weitere Ortschaften: Åna-Sira, Jøssingfjord, Sogndalstrand, Rekefjord, Nesvåg, Ålgård, Myssa, Mydland, Barstad und Eia. Die Straße 44 – Nordseestraße – führt durch große Teile des Kreises und verbindet Sokndal mit Egersund und Flekkefjord. Ein Expressbus verkehrt zwischen Sokndal und Stavanger. Das Ilmenitbergwerk Titania ist mit ca. 275 Beschäftigten der Eckstein der Industrie im Kreis Sokndal und weltweit das größte dieser Art. Das Titanerz wird im Tagebau abgebaut. Ansonsten überwiegen Kleinbetriebe. Unterkünfte stehen im Kulturhotel, auf dem Campingplatz und in ­privaten Hütten und Häusern zur Verfügung. Die Geschäfte in Hauge i Dalane, dem Sitz der Kreisverwaltung, sind für ihren guten Service bekannt. Das Wissensmuseum Jøssingfjord, das der Natur- und Kulturgeschichte gewidmet ist, steht kurz vor seiner Fertigstellung. Vielerlei Aktivitäten sind zu den Themen Wasserkraft und Bergbau geplant. Schöne Wanderwege und Kletterparcous sind angelegt. Ein regionales Motorsportzentrum gehört zu den Planvorhaben. Die Antragsverfahren für Windkraftprojekte zu Land und zu Wasser sind ­eingeleitet. Sokndal unternimmt viele Anstrengungen, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Kommunale Gewerbegrundstücke, freie Büroräume und attraktive Baugrundstücke stehen bereit, ebenso die neue/renovierte Grundschule. Kindergartenplätze gibt es für alle. Sogndalstrand Sogndalstrand ist eines der meistbesuchten Reiseziele von Rogaland. Nicht nur die Holzhäuser aus dem 18. und 19. Jh., sondern auch die sie umgebende Kulturlandschaft stehen unter Denkmalschutz, eine in Norwegen bisher einzigartige Maßnahme. Der Ort, der bis 1944 ein Hafen- und Marktort und ein eigener Kreis war, hat in den letzten Jahren eine neue Blüte erlebt. Davon zeugen das Kulturhotel, die Galerie, Golfplatz der, der Laden, das Amphitheater, die Skulpturmolo, das Fischereimuseum, Seerafting usw. Im Sommer finden im „Sogndalstrand Amfi“ viel beachtete Konzerte statt. Der Lachsfluss Sokna mündet in Sogndalstrand ins Meer. Berge, Meer und Fjorde Wir haben 48 km Nordseeküste. Sieben kleinere Fjordarme bilden 6

Lakseelva Sokna. / The Sokna salmon river. / Lachsfluss Sokna.

­ atürliche Häfen. Vom Bootssteg bis zum offenen Meer, das mit vielen n guten Fischplätzen lockt, ist es nie weit. Der Fischreichtum im Meer, im Lachsfluss Sokna und in zahllosen Seen muss alle Angelsportler freuen. Landeinwärts erstreckt sich eine hügelige Heidelandschaft, deren höchste­Gipfel 600 m über den Meeresspiegel ragen. Ein Netz von markierten­Wanderpfaden macht es einfach, die Natur zu Fuß zu erkunden.­Die gekennzeichneten Gipfelrouten sind besonders beliebt. Wussten Sie, dass The North Sea Cycle Route (Nordsee-Fahrradroute) und Nave Nortrail (Nordsee-Küstenpfad) durch Sokndal führen? Ein seltenes geologisches Erbe Erdgeschichtlich sind Sokndal und Dalane ein besonderes Phänomen, erkennbar an der charakteristischen Landschaft. Geologische Prozesse, die vor 935 bis 920 Millionen Jahren abliefen, haben uns ein Erbe hinter­ lassen, das es nirgendwo sonst gibt. Die reichen Erzadern werden von Titania abgebaut. Der Magma Geopark ist als zweiter Geopark Skandinaviens Mitglied des europäischen Geopark-Netzes „European Geoparks Network“. Er hat die Erd- und Kulturgeschichte der Region zum Thema und hat sich das Ziel gesetzt, auf dieser Grundlage zur Entwicklung und Stärkung der Region zukunftsweisend beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter www.magmageopark.com. CittaSlow – wir sind eine Langsame Stadt Sokndal war die erste nordische Gemeinde, die sich Cittaslow – übersetzt­die langsame Stadt – angeschlossen hat. Dies ist eine internationale­Bewegung, die 1999 in Italien ihren Anfang nahm. Der Gedanke ist, der Schnelllebigkeit Einhalt zu gebieten und das Tempo abzubremsen.­Stattdessen Lebensqualität und das einfache Leben in den Vordergrund zu stellen. In Sokndal ist Anderssein erwünscht und die moralischen Richtlinien des „Janteloven“ haben keine Gültigkeit. Wir gönnen uns eine eigene „Woche er Liebe“ und konzentrieren uns auf die alltäglichen Dinge. Wir haben keine Touristen – nur Gäste. Wir empfehlen Ihnen den Besuch weiterer Cittàslow-Kommunen in Nordeuropa: Kristinestad in Finnland, Falköping in Schweden, Svendborg in Dänemark und Eidskog und Levanger in Norwegen. Sie finden Sie unter www.cittaslow.com. Die Kulturkommune Sokndal Sokndal erfreut sich eines blühenden Vereinslebens, das über moderne Anlagen wie Sporthalle, Fußballplätze mit Kunstgras, Schießbahnen, Tennisplatz, Bolzplatz, Kunststoffeisbahn u.v.a. verfügt. Im Jahresverlauf werden große wie auch kleinere Veranstaltungen dargeboten. Weitere Informationen über Veranstaltungen der Kulturkommune Sokndal stehen­im Internet: www.sokndal.kommune.no.


Foto: Helge Sørvåg

Langholmen utenfor Sogndalstrand. / Langholmen near Sogndalstrand. / Langholmen vor Sogndalstrand.

Foto: Jan Ove Grastveit

Bading fra MS Sjødis i Nesvåg. / Swimming from MS Sjødis in Nesvåg. / MS Sjødis in Nesvåg.

7


Foto: Jan Ove Grastveit

Foto: Jan Ove Grastveit

Topptur til Hellershei. / Hiking to the summit of Hellershei. / Gipfelpfad auf den Hellershei.

Sokndal har mye å by på, så bruk gjerne flere dager hos oss. Her er et lite utdrag av mulighetene:

Severdigheter 1. Åna-Sira ligger på grensen mellom Flekkefjord og Sokndal og på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Elva deler bygda i to. Gammelt fiskevær hvor det bl.a. finnes kirke, interkommunal skole, rekefabrikk og kraftstasjon. ÅnaSira Grensehandel er nærbutikken som eies av bygdefolket. Butikken fungerer også som turistinformasjon. 2. Jøssingfjord kjent fra Altmark-affæren – den første krigshandling på norsk jord under 2. verdenskrig – 16. februar 1940. Minnesmerke og informasjonsskilt. Innerst i Jøssingfjord ligger to hus under Helleren, som er en gammel boplass. Husene er fra slutten av 1700-tallet/ begynnelsen av 1800-tallet. På stien inn til husene finnes en bronseplate over Kjell Aukrusts figur Mysil Bergsprekken, som skal være født under et steinsprang i Jøssingfjord i 1918. Nordsjøløype mel­ lom Jøssingfjord og Sogndalstrand. Fra Helleren går det topptur til Hellershei – ca. 2 timers tur med flott utsikt. Klatreløype i merket trasé med guide i Hellersdalen. 3. Titania AS, kommunens hjørnesteinsbedrift, verdens største ilmenittmalm­ gruve. Drives som dagbrudd og har enorme dimensjoner som er vel verdt et besøk. Norges største lastemaskin. Beregnet for grupper med guide. 4. Blåfjell Gruver ble drevet i perioden fra 1863 til 1876. Malmen fra gruven ble skipet ut i Rekefjord. Det ble bygget en jernbanetrasé fra Blåfjell til Rekefjord. Dette er i dag en fin gang- og sykkelsti.

8

Klatreløype i Jøssingfjord. / Alpine route in Jøssingfjord. / Markierte Kletterrouten in Jøssingfjord.

 Flott tursti fra badeplassen Linepollen og videre innover til Blåfjellet. 5. Ruggesteinen er Nord-Europas største bevegelige steinblokk på 74 tonn. Parker ved badeplassen Linepollen og gå videre innover til Ruggesteinen og nedlagte Blåfjell Gruver. 6. Fredsvarden på Myssa består av stein fra alle landets kommuner. Fredsvarden ble åpnet av miljø- og utviklingsminister­ Erik Solheim 4. oktober 2005. Flott spaser­tur fra Fylkesvei 1 til varden. 7. Sogndalstrand kulturmiljø ble fredet i statsråd 24. juni 2005 og består av tre­ husbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet­ med omkringliggende kulturlandskap. Det eneste tettsted i Norge hvor både bebyggelse og kulturlandskap er fredet. Gammelt ladested og egen kommune fram til 1944, da det ble slått sammen med Sokndal kommune. Tidligere handels­ senter for et større omland. Stedet har de siste årene hatt en kraftig oppblom­ string med Sogndalstrand Kulturhotell, Galleri Rosengren, Horneland landhan­ del, Bryggegalleriet, Fiskerimuseum, Sogndalstrand Havrafting & Fritid, Sogndalstrand Golfbane, Sogndalstrand Amfi, Sogndalstrand skulpturmolo, vill­ sau, merket topptur, Nordsjøløype mellom Sogndalstrand og Jøssingfjord, konditori m.v. Sogndalstrand er i dag et av Rogalands best besøkte reisemål. Se www.sogndalstrand.no 8. Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord er et støpejernsfyr bygget i 1895. Fyret ble automatisert i 1972. Fyret ble tidligere bebodd av fyrmester og hans assistent. Lille Presteskjær Fyr kan leies til overnatting, møter, selskaper m.v. For å komme ut til fyret er det nødvendig med båttransport. Ellers er Lille Presteskjær åpent for allmennheten hele året. Tlf. +47 909 63 112.

9. Rekefjord med verneverdig trehus­ bebyggelse i Åve. Den østlige delen av Rekefjord var en del av Sogndal Ladested. Her var det bradbenk, reke­ fabrikker, fiskemottak, sildekummer, anløpsted for Kystruten, utskipning av malm fra Blåfjell Gruver m.v. I dag finnes pukkverk på begge sider av fjorden og asfaltverk. Det gamle Tollpakkhuset fra tidlig på 1800-tallet er restaurert og eies av Sokndal Bygdetun. Moderne gjestekai på Malmkaien innerst i fjorden. 10. Nesvåg er et gammelt fiskevær med verneverdig sjøhusrekke. På Nesvåg finnes Nesvaag Sjø- og Motormuseum med gamle, restaurerte båtmotorer, Fiskarheim som kan brukes til mindre møter og sammenkomster. MS Sjødis er en sertifisert fiskeskøyte for 12 personer, og brukes til fiske-/sjøturer m.v. 3 robåter til utleie. 11. Hauge i Dalane (Haua) er kommunens administrasjonsenter med et rikt utvalg av butikker, bank, post i butikk, næringshage, servicebedrifter, kafeteria, informasjonskontor i kommunehuset Soknatun m.v. Besøk gjerne den flotte parken midt i sentrum hvor du kan slappe av og ta livet med ro. I parken ble Janteloven begravet i 2005. Her finnes gravstein over Janteloven som er erstat­ tet med Anti-Janteloven. Besøk også Thildahaugen, som er et flott parkom­ råde bak kirken. 12. Sokndal kirke fra 1803 med prekestol og altertavle fra 1600-tallet. Korskirke bygget i Louis XVI-stil. Sokndal kirke ­feiret i 2003 sitt 200-års jubileum med bl.a. deltakelse av H. M. Kong Harald. Tlf. +47 51 47 70 03. 13. Fruktbarhetskult på Rosland. Gudehode, steinalter og blotingskar fra eldre jernalder – ca. 2000 år gammelt. Sagnet forteller at alteret ble brukt til hesteofringer til guden Frøy.


Foto: Knut Bry/Tinagent

Foto: Eirik Grastveit.

Padling i Eiavannet. / Canoeing in Eiavannet. / Paddeln im Eiavannet.

Aktiviteter 14. Sogndalstrand Golfbane ligger idyllisk plassert på Kjelland, nær det gamle ladestedet. Banen spilles på 6 hull, par 19. Selv om størrelsen er begrenset, vil du finne utfordringer også som øvet golfspiller. www.dalane-golfklubb.no • Fiske. Det er kort vei fra du løsner fortøyningen til du er ute på åpne havet med mange gode fiskeplasser. Hvis du heller ønsker å prøve fiskelykken med beina på fastlandet, har du muligheter i lakseelva Sokna eller i en rekke inn­ landsvann med gode muligheter for fangst. Kjøp av fiskekort: www.inatur.no. Lakseelva Sokna: www.sokndalselva.no 15. MS Sjødis, sertifisert fiskeskøyte, kan leies til fisketurer eller til turkjøring. I tillegg er det 3 robåter m/redskap til leie. Tlf. +47 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no • Dykking er det gode muligheter for mange steder utenfor kysten. • Gode turmuligheter i flott turterreng. Mange merkede turløyper og toppturer. Sokndal er en del av The North Sea Cycle Route som går gjennom Sokndal. Sokndal er også en del av Nordsjøløypa, som har merket tur mellom Jøssingfjord og Sogndalstrand. Fra Helleren går det topptur til Hellershei – ca. 2 timers tur med flott utsikt. Klatreløype i merket trasé med guide i Hellersdalen. Løype­ nettet Opplev Dalane. Stavanger Turist­ forening leier kommunens eiendom på Gaudland med overnattingsmuligheter, fiskevann og mange fine turløyper. Dalane Friluftsråd: www.friluftsrad.no/ dalane • Sokndal Havrafting & Fritid har en hurtiggående båt som brukes til spen­ ning og opplevelser langs Dalanekysten. Tlf. +47 915 70 672. www.sogndalstrand-havrafting.no

Janteloven er begravd. /Janteloven (the law of jealousy!) is dead. / ”Janteloven” gilt hier nicht.

• Malmtoget har 2 vogner, plass til 36 passasjerer, faste turer til Blåfjell og ­brukes i forbindelse med ulike ­arrangement. Kan leies av grupper. Tlf. +47 951 40 705. • Gjestekai. På Malmkaien i Rekefjord er det moderne gjestekai med alle fasilite­ ter. På gjestekaien finnes sykler til gratis utlån. • Sykling. I Sokndal finnes en rekke fine muligheter for sykling. Veiene i Sokndal er lite trafikkert og passer godt for sykling.­Sykkelløypa Nordsjøløypa - The North Sea Cycle Route - går gjennom Sokndal. Sogndalstrand Kulturhotell har 20 sykler til utleie. Ved gjestehavnen på Malmkaien finnes noen sykler til utlån for besøkende som kommer med båt.

Badeplasser • Linepollen på Åmodt. Ferskvann. Parkering, toalett og vannsklie. Ved parkerings­plassen finner du en flott ­sandvolleyballbane. • Hølan, Rekedal v/Rekefjord. Ferskvann. Parkering og toalett. • Halen, Rekedal v/Rekefjord. Brakkvann. Parkering og toalett.

Overnatting 16. Sogndalstrand Kulturhotell ligger i den gamle fredede trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer ni bygninger. Follvik kafé serverer fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. I tillegg har hotellet konditori og land­ handel med en rekke lokale produkter. Tlf. +47 51 47 72 55. www.sogndalstrand-kulturhotell.no

17. Bakkaåno Camping & Gjestegard ligger i naturskjønne omgivelser på Fitje ca. 3 km fra Hauge sentrum. Campingvogner, bobiler og telt. Hytter, utleierom i tidligere låve og silo. Flere aktivitetstilbud for store og små. I tillegg­ til lekeplass med trampoliner og to henge­buksvin, tilbys golfbane ”chip and put”, gode bade- og fiskemuligheter. Tlf. +47 51 47 78 52. www.bakkaanocamping.no 18. Vågan Camping ligger ved Nesvåg. Moderne sanitæranlegg, strømuttak, båtutleie og badeplass i nærheten. Kort vei til sjø. Rett ved campingplassen går sykkelruta The North Sea Cycle Route. Tlf. +47 51 47 65 88. 19. Innlandsfiske og gårdsbesøk hos Gaute Urdal på Evja. I tillegg kan båt og garn leies. Muligheter for gårdsbesøk. Mobil +47 93 86 11 70.

Hus/hytter/leiligheter •  Mange private har hus, hytter og leiligheter til leie. Vennligst ta kontakt med kommunens informasjonskontor for mer informasjon, tlf. 51 47 06 00 eller epost postmottak@sokndal.kommune.no

Spisesteder • Soknatun kafeteria ligger i rådhuset, Soknatun, i Hauge sentrum. Kafé og pub med alle rettigheter. Tlf. +47 51 47 60 00. • Sogndalstrand Kulturhotell, ligger i den gamle trehusbebyggelsen på Sogndalstrand. Hotellet disponerer 9 bygninger. Follvik kafé serverer fra enklere retter til de flotteste selskaper. Fengselspub i det gamle kommunehuset er åpen enkelte dager. Kurs og konferanselokaler. Alle rettigheter. Konditori. Tlf. +47 51 47 72 55. 9


Foto: Knut Bry/Tinagent

Foto: Helge Sørvåg

Bakkaåno Camping & Gjestegard. / Bakkaåno Camping & Gjestegard. / Bakkaåno Camping & Gasthof.

Kunst og kultur • Batikk galleri & verksted, Haneberg. Design og produksjon av bilder m.v. i batikk. Verksted, salgs- og kurslokale. Tlf. +47 51 47 79 98. • Dalane Folkemuseum, avd. Fiskerimuseum, Sogndalstrand. Inneholder gamle fiskeredskaper, noen små båter og diverse fiskeutstyr. Museet har åpent i helgene i sommermånedene. Tlf. +47 51 46 14 10. • Dalane Folkemuseum, avd. Fasgardløe, Barstad. Du er velkommen til å besøke Fasgardløa på Barstad, men den er dessverre ikke åpen for publikum. Tlf. +47 51 46 14 10. • Galleri Rosengren, Sogndalstrand. Regionens største galleri innenfor sam­ tidskunst. Galleriet har utstilling med diverse kunstnere i tillegg til salg av ulike kunstverk som malerier, akvareller, gave­ artikler m.v. Tlf. +47 51 47 71 99. www.kunstgalleri.net • Nesvaag Sjø- og Motormuseum, Nesvåg. En rekke gamle, restaurerte båtmotorer og diverse fiskeredskaper og utstyr. Sertifisert fiskeskøyte MS Sjødis. 3 robåter med redskap til utleie. Tlf. +47 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no

10

Handel • AuRan Ull, Sandbekk, bruker lokal saueull i sine tovede produkter. Tøfler, vesker, hatter, sitteunderlag, dyner m.v. Tlf. +47 975 02 732. www.auran-ull.no • Hauge i Dalane har et rikt utvalg av forretninger og servicetilbud. Bank, post i butikk, dagligvareforretninger, klesbutikker, suvenirprodukter, kafeteria, pub, bensinstasjon, blomsterbutikker, jernvarehandel, bilforretning, bilverksted, mekanisk verksted m.v. • Sakse Gårdsmat, Årstad, produserer spekemat, pålegg, pinnekjøtt, fenalår m.v. Tlf. +47 51 47 78 54. • Sogndalstrand. Her finner du koselige butikker, gallerier, konditori og spisested. www.sogndalstrand.no  Gjør en god handel i rolige omgivelser, der du treffer trivelig betjening og får god service! Sogndalstrand

Foto: Foto: Jan Ove Grastveit

www.sogndalstrand-kulturhotell.no

Rosslandsguden. / Pagan god's head rock carving, Rossland. / Kopf einer Götterstatue in Rossland.

Guiding og transport • Annetur driver med transport, arrangerer­turer og foretar guiding, tlf. +47 480 76 662. www.annetur.no • Haua Taxi Tlf. +47 51 47 70 98. • Boreal Transport, ekspressbuss fra Hauge i Dalane til Stavanger, www.stavangerekspressen.no • Guiding i Sokndal, v/Camilla Haneberg, telefon 908 93 543. Epost: camfred@start.no • Magma Geopark – medlem av European Geopark Network. www.magmageopark.com • Sokndal kirke Tlf. +47 51 47 70 03. • Jøssingfjord Vitenmuseum er under etablering. Informasjon om Altmarkaffæren, gruve- og industrihistorie. Telefon +47 918 47 020.


Sogndalstrand

Ein liden plass i verden Folle av skikkelige ting Og folk høgt og lügt i alle fasonga Heis flagg og slepp ballonga Forza Haua

A small place in the world Full of real things And people everywhere in all sizes and shapes Raise the flags and let the balloons fly

Foto: Knut Bry/Tinagent

Forza Haua

11


Eigelifjellet

Revsvt.

Nodlandsvt.

1. Åna-Sira 2. Jøssingfjord og Helleren 3. Titania AS 4. Blåfjell Gruver 5. Ruggesteinen 6. Fredsvarden 7. Sogndalstrand 8. Lille Presteskjær Fyr 9. Rekefjord 10. Nesvåg 11. Hauge i Dalane 12. Sokndal kirke 13. Fruktbarhetskult på Rosland 14. Sogndalstrand Golfbane 15. MS Sjødis 16. Sogndalstrand Kulturhotell 17. Bakkaåno Camping & Gjestegard 18. Vågan Camping 19. Innlandsfiske og gårdsbesøk

En frisk seilas fra kontinentet Sokndal ligger ikke langt fra toglinjen og E39. Gode havner og kaianlegg i Jøssingfjorden og Rekefjord. • Egersund (til togstasjon og E39) 30 km • Flekkefjord (til E39) 40 km • Stavanger (til flyplass og ferje til Danmark) 110 km • Kristiansand (til flyplass samt ferje til Danmark) 150 km

Nodland i Heia

Liavt.

Heggdal

Refsland

EIGERSUND

Ledre

Spjodevt.

Gaudla

Åvendalsvt. Egersund Mong

44/Nordjsøvegen Saurdal Fv 44/Nordsjøvegen Åvendal Rv

Gyland Ripland

Birkeland

Vatland

15

10

Nesvåg

Eine Überfahrt in frischer Seeluft trennt Sie von Südnorwegen

Rekela

Birkeland

Sokndal is not far from the rail line and E-39. Good harbours in Jøssingfjord and Rekefjord. • Egersund (to railway station and E39) 30 km • Flekkefjord (to E-39) 40 km • Stavanger (to airport and ferry to Denmark) 110 km • Kristiansand (to airport and ferry to Denmark) 150 km

12

Lia

Kydlandsvt.

A brisk sail from the Continent

Von Sokndal ist es nicht weit zum ­nächsten Bahnhof bzw. zur E39. Wer auf dem Wasserweg kommt, findet in Jøssingfjord und Rekefjord gute Häfen. • Egersund (zum Bahnhof, zur E39) 30 km • Flekkefjord (zur E39) 40 km • Stavanger (zum Flughafen bzw. zur Fähre nach Dänemark) 110 km • Kristiansand (zum Flughafen bzw. zur Fähre nach Dänemark) 150 km

Heigravt.

18

Rekefjord

8 Trondheim Trondheim

Bergen Bergen Stavanger Stavanger Egersund Egersund Newcastle Newcastle

Oslo Oslo

Sokndal Sokndal

Hanstholm Hanstholm

Stockholm Stockholm

Kristiansand Kristiansand Hirtshals Hirtshals København København

London London Amsterdam Amsterdam Berlin Berlin

9

F


(656)

Hovsvt.

Kassen

Eide

SSkjeggjestad

Heskestad Drangsddalen

E 39

Eidsvt. LUND

Rv 501

Eia

Kristiansand

Solliknuden (622)

19 Evja

J E P S O N

Eiavt.

Grønhaug (631)

E L L E N

Steinsvt.

Barstadvt. Barstad

Ørsland

S O K N D A L Frøytlog

17

Fv 1

Fv 1 Sandbekk

5

Kisthei sthei (545) 45)

Sletthei (454)

Åmot Tellnes gruver

d

Kalveknuden Helleren (388)

de n 2 jor Li

Jøs sin

gf

Sogndalstrand

FLEKKEFJORD

3

alan

14 7 16

Vest -

Fv 35

Rog

a kn So

12

Moi / E 39

Guddalsvt.

4

Hauge i Dalane

Fv 33

Øvre Myssa

Mydland

11

9

Mydlandsvt.

6

er

and

13

Myssa (492)

Agd

and

Store Åmdal Åmdal

K A R T :

Orrestadvt.

Drivid

Gjersdal

Bu

Elve

Lundevt.

Fv 44/Nordsjøvegen Rv 44/Nordjsøvegen

Åna-Sira Åna Sanden

Løyning

Østebø Roligheda

1

Flekkefjord Kvanvik


Foto: Nils Jacobsen

Foto: Nils Jacobsen

Verneverdig trehusbebyggelse i Åve i Rekefjord. / Protected wooden buildings in Åve in Rekefjord. / Schutzwürdige Holzarchitektur in Åve in Rekefjord.

Bakke bru. / Bakke bridge. / Bakke Brücke.

14

Foto: Jan Ove Grastveit

Lille Presteskjær Fyr ved innløpet til Rekefjord. / Lille Presteskjær Lighthouse at the mouth of Rekefjord. / Leuchtturm Lille Presteskjær Fyr an der Einfahrt in den Rekefjord.


Foto: Mikael Nygård

Foto: Gunnvor B Krone

Kultursenteret Gamle skolen, Hauge i Dalane. / The 'Old School' cultural ­centre, Hauge i Dalane. / Kulturzentrum Gamle skolen, Hauge i Dalane.

Sokndal has much to offer, and you are welcome­to spend several days with us. Here is a short summary of all the opportunities:

Attractions 1. Åna-Sira lies on the boundary bet­ ween the municipalities of Flekkefjord and Sokndal and the counties of Rogaland and Vest-Agder. The river bisects the village. It is an old fishing village with a church, inter-municipal school, shrimp processing plant and power station. Åna-Sira Grensehandel is a local grocery store owned by the villagers. The store also functions as the tourist information centre. 2. Jøssingfjord famous for the Altmark affair – the first act of war on Norwegian soil during the second world war – on 16 February 1940. Memorial and informa­ tion board. Innermost in Jøssingfjord lie two houses­below Helleren, an ancient settlement.­The houses date from the end of the 1700s to the beginning of the 1800s. On the path to the houses there is a bronze plaque­commemorating Kjell Aukrust’s character­Mysil Bergsprekken, who reputedly was born underneath a rock ledge in Jøssingfjord in 1918. North Sea trail between Jøssingfjord and Sogndalstrand. Climb the tops from Helleren to Hellershei – around 2 hours, beautiful views. Hillclimb with marked trail with guide in Hellersdalen. 3. Titania AS, the world's largest ilmenite mine, is the cornerstone company of the municipality. It is operated as an open cast mine and its enormous size makes it well worth a visit. Norway’s largest truck ­loader. Tours for groups with a guide. 4. Blåfjell Mines were operated during the period of 1863 to 1876. The ore from the mine was shipped from Rekefjord. Railroad tracks were constructed between

Hummerfiske utenfor Rekefjord. / Lobster fishing near Rekefjord. / Hummerfang im Rekefjord.

Blåfjell and Rekefjord. This is currently a pleasant walking and bicycle path. There is a beautiful trail from the bathing spot Linepollen inwards to Blåfjellet. 5. Ruggesteinen is Northern Europe’s largest rocking stone, a boulder weighing 74 tons. Park at the Linepollen bathing spot and walk inwards to Ruggesteinen and the disused Blåfjell mines. 6. The Myssa peace cairn consists of stones from all of Norway’ municipa­ lities. The peace cairn was unveiled on 4 October 2004 by Erik Solheim. There is a nice walk from county road 1 to the cairn. 7. Sogndalstrand cultural environment was protected by parliament on 24 June 2005 and consists of wooden buildings from the 18th and 19th centuries and the surrounding cultural landscape. The only village in Norway where both the buildings and the cul­ tural landscape are protected. It is an old small seaport and was a separate municipality until 1944 when it was merged with Sokndal municipality. A former trading centre for the surround­ ing area. In the last few years it has experienced quite a boom with the establishment of Sogndalstrand culture hotel, Galleri Rosengren, Horneland Landhandel, Bryggegalleriet, a fishing museum, Sogndalstrand Havrafting & Fritid, Sogndalstrand Golf Course, Sogndalstrand Amfi, Sogndalstrand sculpture jetty, wild sheep, marked summit trails, the North Sea Cycle Route between Sogndalstrand and Jøssingfjord, a café and more. Today, Sogndalstrand is one of the most popu­ lar tourist destinations in Rogaland. www.sogndalstrand.no 8. Lille Presteskjær Fyr (Little Presteskjær Lighthouse) a cast iron lighthouse standing­at the mouth of Rekefjord. Built in 1895 and automated­in 1972. Formerly occupied by a lighthouse

keeper and his assistant. Available for let for holidays, conferences, parties etc. Can only be reached by boat. Open to the public all year. Tel +47 909 63 112. 9. Rekefjord, with protected wooden buildings in Åve. The eastern part of Rekefjord was a part of Sogndal sea­ port. There were repair docks, a shrimp factory, landing of fish, herring vats, port of call for the coastal ferry, ship­ ping of ore from the Blåfjell mine etc. There are ore mines and an asphalt works along the sides of the fjord. The old customs warehouse dating from the early 1800s has been restored and is owned by Sokndal Bygdetun. There is a modern public wharf at Malmkaien deep in the fjord. 10. Nesvåg is an old fishing village with a protected collection of sea houses.­ At Nesvåg there is Nesvaag Sea and Engine museum displaying old, restored,­ boat engines and Fiskarheim which may be used for smaller meetings­ and gatherings. MS Sjødis is a certified fishing­ boat that can carry 12 people and is used for fishing/sea trips, etc. Three rowing boats for rent. 11. Hauge i Dalane (Haua) is the municipality’s centre of administration with a wide selection of shops, a bank, an in-store post office, a business centre, services, a cafeteria, tourist information office in the town hall in Soknatun, and more. Pay a visit to the lovely park in the town centre where you can relax and take it easy. The Jante Law, a Scandinavian cultural code equivalent to the tall poppy syndrome or the who-do-you-think-you-are attitude, was buried in the park in 2005. There is a tombstone for the Jante Law, which has been replaced by the anti-Jante law. 12. Sokndal church from 1803 with a pulpit and altarpiece from the 1600s. A cross shaped church built in the style 15


Foto: Nils Jacobsen.

Foto: Helge Sorvåg

Ruggesteinen/bevegelig steinblokk. /Ruggesteinen (the rocking stone). / Ruggesteinen/ beweglicher Steinblock.

of Louis XVI. A new organ was inaugu­ rated in 2005. Sokndal church celebra­ ted its 200th anniversary in 2003 and was visited by His Majesty King Harald. Phone no. +47 51 47 70 03. 13. Fertility cult at Rosland. A god’s head, stone altar and blood vessel from the early iron age – approximately 2000 years old. The legend tells that the altar was used for sacrificing horses to the god Frøy.

Activities 14. Sogndalstrand Golf Course is idyl­ lically located at Kjelland, close to the old seaport. It is a 6 hole, par 19 course. Despite the limited size, even expe­ rienced golfers will find challenges. Sogndalstrand Golf Course consists of 5 relatively long and demanding par three holes and a par four hole. You won’t have to spend the entire day on a round of golf and you can combine your visit to Sogndalstrand with other activi­ ties. If you bring your fishing rod, you can take a break at hole five and try your luck in the Sokna salmon river which is just a long putt from the green. www.dalane-golfklubb.no • Fishing. After casting off the mooring lines, it is only a short trip to the open sea and numerous good fishing spots. If you would rather try your luck with your feet on solid ground, you could try the Sokna salmon river or one of the numerous lakes. For fishing licences visit: www.inatur.no. The Sokna salmon river: www.sokndalselva.no 15. MS Sjødis, certified fishing vessel, may be rented for fishing trips or other trips. There are also 3 equipped rowing boats for hire. Phone no. +47 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no • Diving opportunities are abundant along the coast. 16

Sjøhus i Åna Sira. /Seaside house at Åna Sira. /Bootshaus in Åna Sira.

• Good trekking opportunities in beautiful walking country. Numerous signposted trails and hill walks. Sokndal is a part of the North Sea Cycle Route which runs through Sokndal. Sokndal is also a part of the Nordsjøløypa, which has a marked trail between Jøssingfjord and Sogndalstrand. Climb the tops from Helleren to Hellershei - around 2 hours, beautiful views. Hillclimb with marked trail with guide in Hellersdalen. Book climbs on viafjord.no. The trail network Experience Dalane. The Stavanger Trekking Association rents the municipality’s property at Gaudland with accommo­ dation, fishing lakes and numerous trails. Dalane outdoor recreation office: www.friluftsrad.no/dalane • Sokndal Havrafting & Fritid has a speedboat which is used for exciting trips along the Dalane coast. Phone no. +47 91 57 06 72. www.sogndalstrand-havrafting.no • Malmtoget (ore train) has two carria­ ges, carries 36 passengers and runs regu­ lar trips to Blåfjell for a number of events and is available for hire by groups. Phone no. +47 951 40 705. • Visitors quay. There is a modern quay facility for visiting boats at Malmkaien with all facilities. You can borrow bikes for free from the guest marina. • Cycling. Sokndal offers a number of great cycling opportunities. The roads in Sokndal see little traffic and are great for cycling. Sykkelløypa Nordsjøløypa – the North Sea Cycle Route - runs through Sokndal. Sogndalstrand culture hotel has 20 bikes available for rent. The guest marina at Malmkaien has some bikes that can be borrowed by visitors who arrive by boat.

Bathing • Linepollen at Åmodt. Freshwater. Parking, toilets and water slide. Next to the parking area there is a great beach volleyball court. • Hølan, Rekedal by Rekefjord. Freshwater. Parking and toilets. • Halen, Rekedal by Rekefjord. Brackish water. Parking and toilets.

Accommodation 16. Sogndalstrand Kulturhotell lies amongst the old, protected wooden buildings of Sogndalstrand. The hotel consists of nine buildings. Follvik café serves everything from simple dishes to gourmet meals. The prison pub in the old municipality building is open on certain days. Course and conference premises. Full bar. The hotel also has a café and shop that carries a range of local products. Phone no. +47 51 47 72 55. www.sogndalstrand-kulturhotell.no 17. Bakkaåno Camping & Gjestegard is situated in beautiful natural surroundings­ at Fitje approximately 3 km from Hauge in Dalane. Caravans, motor homes and tents. Cabins, rooms in former barn and silo. Numerous leisure activities for children and adults. As well as a playground with trampoli­ nes and two wild boars, there is a 'chip and put' gold course, and good opp­ ortunities for swimming and fishing. Phone no. +47 51 47 78 52. www.bakkaanocamping.no 18. Vågan Camping is close to Nesvåg. Modern sanitary installation, electricity outlets, boat rental and nearby bathing place. Short distance to the sea. The North Sea Cycle Route passes by the campsite. Phone no. +47 51 47 65 88.


Foto: Knut Bry/Tinagent

Foto: Jan Ove Grastveit

Bading i Spinnerihølen på Sogndalstrand. / Swimming in Spinnerihølen in Sogndalstrand. / Badefreuden im Spinnerihølen in Sogndalstrand.

Lakseelva Sokna. / Salmon river Sokna. / Der Sokna Lachsfluß.

Foto: Foto: Knut Bry/Tinagent

Sokndal kirke. / Sokndal Church. / Sokndal Kirche.

17


Foto: Jan Ove Grastveit

Foto: Nils Jacobsen

Moderne gjestekai ved Malmkaien innerst i Rekefjord. / The modern guest marina at Malmkaien at the head of Rekefjord. / Moderne Anlegestelle für Gäste beim Malmkai am Ende des Rekefjords.

Tur til Hådyr med utsikt over Sokndalskysten. / Hiking to Hådyr with views of the coastline in Sokndal. / Auf dem Hådyr mit Aussicht auf die Sokndalsküste.

18

Foto: Nils Jacobsen

Kystkultur i Rekefjord. / Seaside culture in Rekefjord. / Küstenkultur in Rekefjord.


Foto: Jan Ove Grastveit

Foto: Jan Ove Grastveit

Nedlagte Blåfjell Gruver. / The closed Blåfjell mines. / Stillgelegter Stollen Blåfjell.

19. Inland fishing and farm visits at Gaute Urdal, Evja. Boats and nets for hire. Farm visits can be arranged. Mobile +47 93 86 11 70.

Houses/cabins/ apartments •  There are a number of private houses, cabins and flats for rent. Please contact the municipality's tourist information office for more information on +47 51 47 06 00 or via email postmottak@sokndal.kommune.no

Dining • Soknatun kafeteria is in the town hall, Soknatun, in the centre of Hauge. Fully licensed café and pub. Phone no. +47 51 47 60 00. • Sogndalstrand Kulturhotell lies amongst the old wooden buildings of Sogndalstrand. The hotel consists of nine buildings. Follvik café serves ­everything from simple dishes to ­gourmet meals. The prison pub in the old municipality building is open on certain days. Course and conference premises. Fully licensed. Phone no. +47 51 47 72 55. www.sogndalstrand-kulturhotell.no

Arts and culture • Batikk galleri & verksted, Haneberg. Design and production of batik pictures etc. Workshop, shop and course premises. Phone no. +47 51 47 79 98.

Sykkeltur mellom Rekefjord og Nesvåg. / Bike tour between Rekefjord and Nesvåg. / Radfahrt von Rekefjord nach Nesvåg

• Bryggegalleriet, Sogndalstrand. Department of batikk galleri & verksted. Open during the summer months. Sale of various batik products etc. Phone no. +47 51 47 79 98. • Dalane Folk Museum, Fisheries Museum Branch, Sogndalstrand. Exhibits old fishing implements, some small boats and various fishing equipment. The museum is open in the weekends during the summer months. Phone no. +47 51 46 14 10. • Dalane Folk Museum, Fasgardløe Branch, Barstad. You are welcome to visit Fasgardløa at Barstad, but it is unfortunately not open to the public. Phone no. +47 51 46 14 10. • Galleri Rosengren, Sogndalstrand. The biggest gallery in the region for contemporary art. The gallery has exhi­ bitions of various artists in addition to sales of various works of art such as oil paintings, watercolours, gift articles etc. Phone no. +47 51 47 71 99. www.kunstgalleri.net • Nesvaag Sea and Engine Museum, Nesvåg. A number of old, restored boat engines and various fishing equip­ ment. Certified fishing boat MS Sjødis. 3 equipped rowing boats for hire. Phone no. +47 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no

Shopping • AuRan Ull, Sandbekk, uses local sheeps wool in its products which include slippers, bags, hats, cushions, duvets etc. Tel. +47 975 02 732. www.auran-ull.no. • Hauge i Dalane has a wide selection of shops and services. A bank, in-store post office, grocery stores, clothes shops, souvenir products, cafeteria,

pub, car dealership, petrol station, florists, iron-monger, garage, mechanical­ workshop etc. • Sakse Gårdsmat, Årstad, produces cured meats, salted dried mutton ribs, cured leg of mutton etc. Phone no. +47 51 47 78 54. • Sogndalstrand. Features a range of friendly shops, galleries, cafés and restaurants. www.sogndalstrand.no Do a good deal in calm, quiet surroundings, where you will meet friendly staff and receive excellent service!

Guiding and transport • Annetur operates transport, arranges trips and provides guides, phone no. +47 92 64 74 13. www.annetur.no • Haua Taxi, phone no. +47 51 47 70 98. • Boreal Transport, express bus from Hauge in Dalane to Stavanger. www.stavangerekspressen.no • Guiding in Sokndal, Camilla Haneberg. Tel. +47 908 93 543. camfred@start.no. • Magma Geopark – member of European Geopark Network. www.magmageopark.com • Sokndal kirke Phone no. +47 51 47 70 03. • Jøssingfjord Museum is under development.­Information about the Altmark Incident, mining and industrial history.Tel.: +47 918 47 020.

19


Foto: Jan Ove Grastveit

Foto: Nils Jacobsen.

Rekefjord.

Legen Sie ein paar Tage in Sokndal ein, es lohnt sich!

Sehenswürdigkeiten 1.  Åna-Sira an der Grenze zwischen den Orten Flekkefjord und Sokndal und den Fylken Rogaland und Vest-Agder. Der Ort zu beiden Seiten des Flusses gleichen Namens ist ein altes Fischerdorf, das trotz seiner bescheidenen Größe über eine Kirche, eine interkommunale Schule, eine Krabbenfabrik und ein Kraftwerk verfügt. Und über einen Laden, "Åna-Sira Grensehandel", der von einer dorfeige­ nen Genossenschaft getragen wird und auch die "Turistinformasjon" unterhält. 2.  Jøssingfjord ist Geschichtskundigen als Ort der Altmark-Affäre bekannt – auf norwegischem Boden die erste Kriegshandlung des Zweiten Weltkriegs am 16. Februar 1940. Daran erinnern ein Gedenkstein und eine Infotafel. Am inne­ ren Ende des Jøssingfjords stehen zwei Häuschen unter einem Felsvorsprung, der schon den Höhlenmenschen Schutz bot. Die Häuser wurden um die Wende vom 18. zum 19. Jh. gebaut. Entlang des Pfads zu den Häusern befindet sich eine Gedenktafel aus Bronze, die an Kjell Aukrusts Figur Mysil Bergsprekken, der angeblich 1918 unter einem Felsüberhang im Jøssingfjord geboren wurde, erinnert. Nordseeloipe: Jøssingfjord – Sogndalstrand 2-stündige Gipfeltour mit phantastischer Aussicht. Start beim Felsüberhang Helleren, marki­ erte Klettertour mit Bergführer im Tal Hellersdalen. 3.  Titania AS, der Eckpfeiler des ganzen Kreises, das größte Ilmenitbergwerk der Welt. Die riesige Anlage ist für geführte Besuchergruppen geöffnet. Sehen Sie den größten Kipper Norwegens im Einsatz. 20

Topptur til Hellershei. / Hiking to the summit of Hellershei. / Auf dem Gipfelpfad zum Hellershei.

4.  In den Blåfjell Gruver wurde von 1863 bis 1876 Erz abgebaut, das in Rekefjord in Schiffe verladen wurde. Für den Transport von Blåfjell nach Rekefjord wurden Gleise verlegt. Der ehe­ malige Schienenweg ist heute ein reizvol­ ler Wander- und Fahrradweg, der an der Badestelle Linepollen vorbei zum Blåfjellet führt (Bergwerk nicht zugänglich). 5. Ruggesteinen ist mit seinen 74 Tonnen der größte bewegliche Steinblock Nordeuropas. Parken Sie am Badeplatz Linepollen und folgen Sie dem ausgeschilderten Weg zum Ruggesteinen und Blåfjell Gruver. 6.  Die steiene der Friedenspyramide auf dem Myssa wurden von sämtlichen Gemeinden des Landes beigesteuert. Sie wurde am 4. oktober 2005 eingeweiht. Ein schöner Spaziergang mit Ausgangspunkt am Fylkesvei 1. 7. “Sogndalstrand Kulturmilieu”, am 24. Juni 2005 unter Denkmalschutz gestellt, umfasst Holzbauten aus dem 18. und 19. Jh. und die sie um-gebende Kulturlandschaft. Die einzige Ortschaft Norwegens, bei der nicht nur die Bebauung, sondern auch die umgebende Landschaft unter Schutz gestellt sind. Bis zu seiner Eingemeindung nach Sokndal im Jahr 1944 war der alte Umschlagplatz ein eigener Kreis und der Marktort für ein größeres Umland. Der Ort hat in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung erlebt, das machen Highlights wie das Kulturhotel, die Galerie Rosengren, der „Landhandel Horneland“, „Bryggegalleriet“, das Fischereimuseum, Seerafting „Sogndalstrand Havrafting & Fritid“, der Golfplatz „Sogndalstrand Golfbane“, das Amphitheater, die Skulpturmolo, Wildschafe, der markierte Gipfelpfad, der Nordsee-Küstenpfad von Sogndalstrand nach Jøssingfjord, die Konditorei u.a.m. sichtbar. Sogndalstrand ist heute eines der meistbesuchten Reiseziele von Rogaland. www.sogndalstrand.no

8. Lille Presteskjær Fyr liegt an der Mündung des Rekefjords. Der Leuchtturm aus Gusseisen wurde 1895 erbaut und1972 automatisi­ ert. Früher wurde der Leuchtturm vom Leuchtturmwärter und seinem Assistenten bewohnt. Heute kann man Lille Presteskjær Fyr zur Übernachtung, für Meetings, Gesellschaftenusw. anmieten. Um zum Leuchtturm zu gelangen, muss man mit einem Boot übersetzen. Lille Presteskjær ist ganzjährig geöffnet. Tlf. +47 909 63 112. 9. Rekefjord mit bewahrungswürdigen Holzhäusern in Åve. Der östliche Teil von Rekefjord war ein Teil des Küstendorfs Sogndal und eine Anlaufstelle der Küstenschifffahrt. Von hier aus wurde Erz der Blåfjell-Gruben verschifft, hier wurden Heringe verarbeitet, es gab Docks, Krabbenfabriken und vieles mehr. Heute liegen zu beiden Seiten des Fjords Schotter- und Asphaltfabriken. Das alte Zollhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert wurde restauriert und ist im Besitz des Museumshofs Sokndal Bygdetun. Es gibt einen modernen Gästekai am Malmkai im inneren Fjord. 10. Nesvåg ist ein altes Fischerdorf mit einer Zeile erhaltungswürdiger Bootsschuppen. Im Nesvaag See- und Motorenmuseum sind alte restaurierte Bootsmotoren und Gegenstände des Fischereigewerbes liebevoll zusammengetragen. Fiskarheim steht für Feiern und Seminare im kleinen Kreis zur Verfügung. Der Fischkutter MS Sjødis ist für 12 Personen zugelassen und kann für Angel-/Meeresausflüge usw. bestellt werden. 3 Ruderboote zu vermieten. 11. In Hauge i Dalane (Haua) dem Sitz der Kreisverwaltung, gibt es Geschäfte, Banken, Post, einen Gewerbepark, Dienstleistungsunternehmen, eine Cafeteria, Informationsstelle im „Kommunehuset Soknatun“ u.a.m. Der wunderschöne Park mitten im Zentrum lädt zum Entspannen ein.


Foto: Nils Jacobsen.

Foto: Nils Jacobsen.

Foss ved innløpet til Jøssingfjord. / Waterfall at the mouth of Jøssingfjord. / Wasserfall an der Einfahrt in den Jøssingfjord.

12. Die Sokndal kirke, eine Kreuzkirche im Stil Ludwig XVI., wurde 1803 erbaut, die Kanzel und das Altarbild stammen aus dem 17. Jh. Die Orgel ist ganz neu, sie wurde 2005 eingeweiht. Sokndal Kirke konnte im Jahr 2003 ihr 200-jähriges Jubiläum in Anwesenheit von König Harald begehen. Tlf. +47 51 47 70 03. 13. Fruchtbarkeitskultus in Rosland. Das Haupt eines Gottes, ein Steinaltar und Opfergefäße aus der älteren Eisenzeit – ca. 2000 Jahre alt. Der Sage nach wurden der Göttin Freyja auf dem Altar Pferde geopfert.

Aktivitäten 14. Der Golfplatz "Sogndalstrand Golfbane" liegt idyllisch in Kjelland in der Nähe des alten Siedlungsortes. 6 Spielbahnen, Par 19. Selbst bei dieser bescheidenen Größe stoßen auch geübte Golfspieler auf Herausforderungen. Sogndalstrand Golfbane besteht aus 5 relativ langen und anspruchsvollen Par-3-Spielbahnen und einer Par-4Spielbahn. Vorteil: Eine Runde Golf dauert nicht den ganzen Tag, man kann davor oder danach noch einiges unternehmen. Wer die Angel dabei hat, kann an der Spielbahn 5 eine Pause einlegen und sein Glück im lachsreichen Sokna versuchen. www.dalane-golfklubb.no • Angeln. Vom Bootssteg bis zum offenen Meer, das mit vielen guten Fischplätzen lockt, ist es nicht weit. Wer lieber vom Ufer aus angelt, hat am Lachsfluss Sokna und an den zahllosen Seen gute Möglichkeiten. Angelschein im Internet erwerben: www.inatur.no. Lachsfluss Sokna: www.sokndalselva.no 15. MS Sjødis, für Personentransport zertifizierter Fischkutter, kann für Meeresangeln oder Rundfahrten ge-

Nesvaag Sjø- og Motormuseum. / Nesvaag maritime and motor museum. / Nesvåg See- und Motormuseum.

mietet werden. Sportlichen stehen 3 Ruderboote mit Angelgeräten gegen ein Entgelt zur Verfügung. Tel. +47 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no • Taucher finden gute Verhältnisse an vielen Stellen der Küste vor. • Schöne Wanderwege in einem Wandergebiet mit viel Abwechslung. Markierte Pfade auch auf die Gipfel. Durch Sokndal führt ein Stück der North Sea Cycle Route, und der NordseeKüstenpfad ist von Jøssingfjord na Sogndalstrand gekennzeichnet. Vom Felsüberhang Helleren aus gibt es eine 2-stündige Gipfeltour zum Hellershei mit phantastischer Aussicht. Die Klettertour auf markiertem Pfad und mit Bergführer im Tal Hellersdalen kann auf viafjord.no gebucht werden. Loipennetz "Opplev Dalane". Der Turistenverein Stavanger betreibt das städtische Gaudland mit Übernachtungs-möglichkeiten, fischreichen Seen und vielen schönen Wanderpfaden. Kommunaler Ausschuss Dalane für Sport und Erholung im Freien: www.friluftsrad.no/dalane • Sokndal Havrafting & Fritid besitzt ein Boot mit einem starken Motor für Spannung und Erlebnisse entlang der Dalaneküste. Tel. +47 915 70 672. www.sogndalstrand-havrafting.no • Malmtoget (Erzbahn) hat 2 Wagen mit Platz bis zu 36 Passagieren, feste Zeiten zum Blåfjell. Wird in Verbindung mit ­verschiedenen Veranstaltungen. Tel. +47 951 40 705 • Gästekai. Am Malmkai i Rekefjord gibt es einen modernen Gästekai mit allen erforderlichen Einrichtungen. An der Anlegestelle für Gäste stehen Fahrräder zum kostenlosen Verleih bereit. • Fahrradausflüge. In Sokndal gibt es viele Radelmöglichkeiten. Auf den Straßen ist wenig Verkehr, und auf Radfahrer wird Rücksicht genommen. Die Fahrradstrecke

Nordseeweg – The North Sea Cycle Route – führt durch Sokndal. Das Sogndalstrand Kulturhotell verfügt über 20 Fahrräder zum Mieten. Am Gästehafen am Malmkai ­stehen Fahrräder für Besucher bereit, die per Boot kommen.

Badeplätze • Linepollen in Åmodt. Parkplatz, Toiletten. Flusswasser. Wasserrutsche. Sandvolleyballplatz beim Parkplatz. • Hølan, Rekedal am Rekefjord. Parkplatz, Toiletten, Flusswasser. • Halen, Rekedal v/Rekefjord. Parkplatz, Toiletten, Brackwasser.

Unterkünfte 16. Sogndalstrand Kulturhotell liegt inmitten der unter Denkmalschutz stehenden alten Holzhäuser in Sogndalstrand. Das Hotel verfügt über neun Häuser. Im “Follvik kafé” gibt es kalte und warme, einfache und erlesene Gerichte. Das Lokal Fengselspub im alten Rathaus ist nur an bestimmten Tagen geöffnet. Kursund Konferenzräume. Schankrecht. Außerdem haben das Hotel, die Konditorei und der Landhandel eine Reihe lokaler Spezialitäten im Angebot. Tel. +47 51 47 72 55. www.sogndalstrand-kulturhotell.no 17. Bakkaåno Camping & Gjestegard in naturschöner Umgebung in Fitje in ca. 3 km Entfernung von Hauge i Dalane. Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte. Hütten und Zimmer auf dem ehemaligen Heuboden zu vermieten. Viele Möglichkeiten für Groß und Klein: Außer dem Spielplatz mit Trampolinen und zwei Hängebauchschweinen gibt

21


Foto: Jan Ove Grastveit.

Havrafting. /Sea rafting. /Meeresrafting.

es den Golfplatz ”chip and put” und gute Bade- und Angelmöglichkeiten. Tel. +47 51 47 78 52. www.bakkaanocamping.no 18. Vågan Camping liegt bei Nesvåg. Moderne Sanitäranlagen, Stromanschluss, Bootverleih und Badeplatz in der Nähe. Kurzer Weg zum Meer. Liegt an der Fahrradroute The North Sea Cycle Route. Tel. +47 51 47 65 88. 19. Angeln im Binnenland und Besuch auf dem Bauernhof bei Gaute Urdal in Evja. Boot und Angelzeug kann gemietet werden. Willkommen auf dem Bauernhof. Mobil +47 93 86 11 70.

Häuser/Hütten/ Wohnungen •  Von privat werden Häuser, Hütten und Wohnungen vermietet. Weitere Informationen erhalten Sie an der Informationsstelle der Gemeinde, Tel. 51 47 06 00, E-Mail postmottak@sokndal.kommune.no

Verpflegung • Soknatun Kafeteria liegt im Soknatun in Hauge. Lokal mit Schankrecht. Tel. +47 51 47 60 00. • Sogndalstrand Kulturhotell liegt inmitten der unter Denkmalschutz stehenden alten Holzhäuser in Sogndalstrand. Das Hotel verfügt über neun Häuser. Im “Follvik kafé” gibt es kalte und warme, einfache und erlesene Gerichte. Das Lokal Fengselspub im alten Rathaus ist nur an bestimmten Tagen geöffnet. Kurs- und Konferenzräume. Schankrecht. Tel. +47 51 47 72 55. www.sogndalstunet-kulturhotell.no 14 22

Sokndal Kirke/Church/Kirche.

Kunst und Kultur • Batikk galleri & verksted, Haneberg. Design und Herstellung von Bildern u. a. in Batik. Werkstatt, Verkaufs- und Kurslokal. Tel. +47 51 47 79 98. • Dalane Folkemuseum, Abt. Fiskerimuseum, Sogndalstrand. Alte Fischfanggeräte, kleinere Boote und verschiedene Fischfangobjekte. Das Museum ist sommers an den Wochenenden geöffnet. Tel. +47 51 46 14 10. • Dalane Folkemuseum, Abt. Fasgardløe, Barstad. Sie können sich den Holzbau Fasgardløa in Barstad gern von außen ansehen; leider ist er für das Publikum nicht geöffnet. Tel. +47 51 46 14 10. • Galleri Rosengren, Sogndalstrand. Die gröβte Galerie für Gegenwartskunst in der Region. Sogndalstrand. Verschiedene Künstler stellen in der Galerie aus, die auch Gemälde, Aquarelle, Geschenkartikel u.a. verkauft. Tel. +47 51 47 71 99. www.kunstgalleri.net • Nesvaag Sjø- og Motormuseum, Nesvåg. Alte, liebevoll restaurierte Bootsmotoren, Fischfanggeräte und Fischereiobjekte. Zertifizierter Fischkutter MS Sjødis. Vermietet 3 Ruderboote mit Fischfanggeräten. Tel. +47 928 35 889. www.nesvaag-motormuseum.no

Geschäfte • AuRan Ull, Sandbekk, verwendet lokale Schafswolle für Filzprodukte. Hausschuhe, Taschen, Hüte, Sitzkissen, Decken und vieles mehr. Tlf. +47 975 02 732. www.auran-ull.no • Hauge i Dalane hat ein Vielfalt an Geschäften und Dienstleistungsunternehmen: Bank, Post, Lebensmittel,

Bekleidung, Souvenirs, Cafeteria, Pub Autohäuser, Blumengeschäfte, Eisenwaren, Autowerkstatt, Schiffsreparat. • Sakse Gårdsmat, Årstad, Herstellung von Hartwurst, Räucherschinken, Aufschnitt, geräucherten Hammelrippchen, Lammkeulen u. a. Spezialitäten. Tel. +47 51 47 78 54. • Sogndalstrand. Hier finden Sie kleine Geschäfte, Galerien, Konditorei und Gaststätten. www.sogndalstrand.no

In der Langsamen Stadt in aller Ruhe Einkaufen macht Spaß, und überall werden Sie von einer freundlichen und hilfsbereiten Bedienung beraten.

Führungen und Transport • Annetur heißt das Transportunternehmen, das Ausflüge und Führungen veranstaltet, Tel. +47 926 47 413. www.annetur.no • Haua Taxi, Tel. +47 51 47 70 98. • Boreal Transport, Expressbus von Hauge in Dalane nach Stavanger. www.stavangerekspressen.no • Führungen in Sokndal, Camilla Haneberg. Tel. +47 908 93 543. E-mail: camfred@start.no • Magma Geopark – Mitglied con European Geopark Network. www.magmageopark.com • Sokndal Kirche – Te. +47 51 47 70 03. • Jøssingfjord Wissensmuseum ­befindet sich im Bau. Informationen über die Altmark-Affäre, die Bergbauund Industriegeschichte. Telefon +47 918 47 020


Fjelltopp mellom Jøssingfjord og Åna-Sira. / Peak between Jøssingfjord and Åna-Sira. / Gipfel zwischen Jøssingfjord und Åna-Sira.

Drømme om ein plass Et stille vann Ein slags himmel Et slags ukjent land

Te blodsmagen kjeme

Dreaming about a place A silent lake A kind of heaven A kind of unknown land Until Tasting Blood

Foto: Knut Bry/Tinagent

Gode bidragsytere En del av bildene i guiden er er tatt av mesterfotografen og Sokndal-vennen Knut Bry - blant annet kåret til “Photographer of the Year” i USA. I tillegg bidrar visesangeren og poeten Frank “Tønes” Tønnesen aktivt i profileringen av Sokndal. I boka “SLOW - Det gode liv i Sokndal”, bidrar de 2 kunstnerne på en framragende måte med foto og poesi. Good contributors Most of the photos in the guide are taken by master photographer and Sokndal friend, Knut Bry – named “Photographer of the Year” in the USA. Frank “Tønes” Tønnesen, poet and ballad singer, also makes an important contribution to profiling the area of Sokndal. These 2 artists portray ­Sokndal in all its beauty, via photographs and poetry, in the book entitled “SLOW – Det gode liv i Sokndal” (The good life in Sokndal) Unserer besonderer Dank gilt Ein Teil der Bilder des Guides stammen vom Photographen und Freund von Sokndal, Knut Bry, der u.a. in den USA die Auszeichnung “Photographer­of the Year” erhalten hat. Der Liedermacher und Dichter Frank “Tønes” Tønnesen trägt aktiv zur Profilierung von Sokndal bei. Mit Beiträgen zum Buch „SLOW – Det gode liv i Sokndal“, auf Deutsch “LANGSAM - Das gute Leben in Sokndal“, portraitieren die beiden ­Künstler Sokndal mit Photos und Poesie.

SOKNDAL

Cittaslow Sokndal Sokndal Turistinformasjon, Gamleveien 20, NO-4380 Hauge i Dalane. Phone +47 51 47 06 00. Fax +47 51 47 06 01. E-mail postmottak@sokndal.kommune.no www.sokndal.kommune.no www.cittaslow.no www.cittaslow.com

23


Helleren, Jøssingfjord.

Hiv deg rundt og kom deg te Haua så får du jenna aua på det stora i det små Forza Haua

Foto: Nils Jacobsen

Get your things together and get yourself to Haua then you might just see the greatness in the small Forza Haua

Forsidefoto / Front page photo / Foto auf der Titelseite: Sogndalstrand, Knut Bry/Tinagent Sangtekster / Song lyrics / Sangtexte: Tønes

New Sokndal Guide in Norwegian  

nglish and Deutsch. Welcome to the good life in Sokndal - Norway

New Sokndal Guide in Norwegian  

nglish and Deutsch. Welcome to the good life in Sokndal - Norway

Advertisement