Page 1

AI GENITORI PRINDËRVE Come funziona la scuola primaria in Italia Si funksionon shkolla fillore në Itali Italiano/albanese/shqip 12 prime informazioni per l’accoglienza dei vostri bambini 12 Informacionet fillestare për mikpritjen e fëmijëve tuaj


BENVENUTI nel nostro paese e nelle nostre scuole

Prima di tutto diciamo a voi e ai vostri figli “Benvenuti” in Italia e nella scuola italiana. Vi diamo poi alcune informazioni sulla scuola primaria.

Iscrivete i vostri figli subito anche se l’anno scolastico è già cominciato e ricordate che tutti i bambini hanno diritto ad andare a scuola anche se non sono in regola con le norme sul soggiorno (ONU, Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, Art. 28 e DPR 394/99).

MIRËSEVINI në vendin tone dhe në shkollat tona

Para së gjithash ju themi ju dhe fëmijëve tuaj “Mirësevini” në Itali dhe në shkollën italiane. Ju japim disa informacione për shkollën fillore.

Rregjistroni menjëherë fëmijët tuaj edhe nëse viti Shkollor tashmë ka filluar dhe kini parasysh se të gjithë fëmijët kanë të drejtë të shkojnë në shkollë edhe nëse nuk janë në rregull me ligjet mbi qëndrimin (OKB, Konventa Ndërkombëtare mbi te Drejtat e Fëmijëve , Neni 28 dhe DPR 394/99).


1. QUANTI ANNI DURA LA SCUOLA IN ITALIA? 1. SA VJET ZGJAT SHKOLLA NË ITALI? Nido d’Infanzia

Il primo ciclo d’istruzione dura 8 anni: •5 anni di scuola primaria; •3 anni di scuola secondaria di primo grado.

Cikli i pare i shkollimit zgjat 8 vjet : 5 vjet të shkollës fillore; 3 vjet të shkollës dytësore të shkalles së parë.

Dopo la scuola secondaria di 1° grado, i ragazzi devono frequentare 2 anni di scuola secondaria di 2° grado.

Mbas shkollës dytësore të shkalles së parë, nxënësit duhet të ndjekin 2 vjet të shkollës dytësore të shkallës së dytë.

La scuola primaria è gratuita. I libri vengono dati dalla scuola; le famiglie devono comprare i quaderni, le penne, i colori, ecc.

Shkolla fillore është falas. Librat jepen nga shkolla; familja duhet të blejë fletoret, stilolapsat, bojërat.

Chiedete agli insegnanti l’elenco del materiale.

Kërkojini mësuesve listën e materialeve


2. PER ISCRIVERE I BAMBINI ALLA SCUOLA PRIMARIA? Prima di iscrivere tuo figlio prendi contatto con la scuola che hai scelto! 2. PËR TË RREGJISTRUAR FËMIJET NË SHKOLLËN FILLORE? Me perpara se te rregjistroni femijen tuaj ne shkolle kontaktoni me shkollen qe keni zgjedhur!

L’iscrizione a scuola è online, pertanto per iscriversi è necessario prima di tutto registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it in esso si autocertifica la data di nascita dell’alunno

Rregjistrimi ne shkolle behet online, keshtu qe duhet te registroheni ne rrjetin www.iscrizione.istruzione.it.. Ketu duhet vetcertifikimi i ditelindjes se studentit dhe te gjitha informacionet e kerkuara

e tutte le altre informazioni richieste.

Per chi non ha internet o per qualsiasi altra difficoltà, potete recarvi presso la segreteria della scuola stessa, dove vi verrà fornito un supporto per la compilazione della domanda.

Per ata persona qe nuk kane internet ose veshtiresi te tjera mund ti drejtohen sekretarise se shkolles per ti ndihmuar per te plotesuar formularin


buongiorno


3. SCUOLA A “TEMPO PIENO” O A “TEMPO NORMALE”? 3. MËSIM ME “KOHË TË PLOTË” APO “KOHË NORMALE”?

In molte scuole i genitori possono scegliere fra due possibilità di orario e di organizzazione scolastica:

Në shumë shkolla prindërit mund të zgjedhin ndërmjet dy mundësive të orarit dhe organizimit shkollor:

• la classe a “tempo pieno”:

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (40 ore comprensive di mensa)

40 orë në javë nga e hëna deri të premten në orarin 8.30 – 16.30 (në 40 orë përfshihen edhe orët e mensës)

• la classe a “tempo normale”:

24, 27 o 30 ore settimanali. L’orario settimanale (1, 2, 3 o 4 pomeriggi) è stabilito dalla singola scuola. Non c’è obbligo di refezione scolastica. Le lezioni cominciano dalle ore 8.00.

24, 27 ose 30 orë në javë Orari javor (1, 2 3 ose 4 pasdite) vendoset nga secila shkollë. Frekuentimi i mensës nuk është i detyruar. Mësimi fillon nga ora 8.00.

E’ importante essere puntuali. Chiedete subito l’orario della classe di vostro figlio.

Është e rëndësishme të jeni të përpiktë me orarin Kërkoni menjëherë orarin e fëmijës tuaj.

klasa me ”orar të zgjatur”:

klasa me “ orar normal”:


4. COME SI ISCRIVONO I BAMBINI ALLA REFEZIONE? 4. SI RREGJISTROHEN FEMIJET PER TE FREKUENTUAR MENSEN? In alcune scuole vi è il servizio di refezione scolastica. I genitori pagano per il pranzo una retta. E’ possibile chiedere una dieta speciale per motivi di salute o per motivi religiosi.

Per iscriversi alla refezione scolastica Dovete compilare il modulo prestampato reperibile presso gli Uffici Comunali e/o dalla segreteria della scuola.

Dovete presentare la carta d’identità (o il passaporto). Se chiedete una dieta speciale, per motivi religiosi o di salute, dovete fare domanda agli uffici comunali e/o alla segreteria della scuola. Per eventuali domande o per qualsiasi altro problema rivolgetevi alla segreteria della scuola.

Në disa shkolla ofrohet shërbimi i mensës. Prindërit paguajnë për dreken një kuote. Është e mundur te kërkohet një diete speciale për motive shëndeti ose fetare.

Për tu rregjistruar në shërbimin e mensës duhet të plotësohet formulari qe merret ne zyrat e komunes ose nga sekretaria e shkolles Duhet te paraqitet edhe letërnjoftimi i prindit (ose pasaporta). Në zyrate komunës dorezohet Kërkesa për dietën speciale për motiv fetar ose shëndeti ose nga sekretaria e shkolles

Në rast pyetjesh ose problemesh drejtohuni sekretarisë së shkollës


5. SE I GENITORI INIZIANO PRESTO IL LAVORO E FINISCONO TARDI? 5. KUR PRINDËRIT FILLOJNË PUNËN SHPEJT OSE MBAROJNË VONË?

Per venire incontro a questi problemi in alcune scuole ci sono anche attività di pre-scuola e post-scuola

Për të zgjidhur këto probleme në disa shkolla zhvillohen aktivitete para orarit të mësimit e mbas mesimit

Chiedete alla segreteria della scuola informazioni sulla domanda da presentare.

Kërkojini sekretarisë së shkollës informacionet mbi kërkesën që duhet të paraqisni.

Esiste un servizio di trasporto a pagamento, che la famiglia deve richiedere al Comune di Residenza

Behet dhe sherbimi i transportit me pagese Qe familja duhet ta kerkoje ne komunen e residences


6. INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA O SCELTA ALTERNATIVA? 6. MESIMI I FESE KATOLIKE APO ZGJEDHJE ALTERNATIVE? Per due ore alla settimana è previsto l’insegnamento della religione cattolica. Al momento dell’iscrizione i genitori devono dichiarare se scelgono di:

Avvalersi

Non avvalersi

di tale insegnamento.

Se i genitori decidono di non far studiare la religione cattolica ai loro figli devono scegliere tra 3 possibilità alternative: • attività didattiche e formative; • attività di studio e/o di ricerca individuale; • non frequenza della scuola nelle ore di religione (entrata posticipata/uscita anticipata).

Dy ore në javë parashikohet mësimi i fesë katolike. Në momentin e rregjirstrimit prindi duhet te deklarojë zgjedhjen:

Të ndjekë

Të mos ndjekë

mësimin e fesë katolike.

Në rast se prindërit zgjedhin që fëmija të mos ndjekë mësimin e fesë duhet të vendosin për këto 3 alternativa : •aktivitetet mësimore dhe formuese; •aktivitete studimi / ose kërkimi individual; •të mos frekuentojë shkollën në orët e fesë ( të arrijë me vonë ose të dalë para kohe).


7. QUAL È IL CALENDARIO SCOLASTICO? 7. CILI ËSHTË KALENDARI SHKOLLOR ?

La scuola dura circa 9 mesi. Comincia verso la metà di settembre e finisce a metà giugno.

Shkolla zgjat rreth 9 muaj. Fillon në mes të shtatorit dhe mbaron në mes të qershorit.

Ci sono due periodi di vacanza:

Ka dy periudhaa pushimesh:

• due settimane a Natale (di solito dal 23 dicembre al 6 gennaio); • circa una settimana a Pasqua (in marzo o in aprile).

•dy javë për krishtlindjet (zakonisht 23 dhjetor deri në 6 janar); •rreth një jave për pashkët ( në maj ose në prill).

Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno e dipendono dalle decisioni delle singole scuole.

Ditë të tjera pushimesh janë të shpërndara gjatë gjithë vitit shkollor dhe varen nga secila shkollë.

L’insegnante ti informerà ogni volta di eventuali giorni di chiusura della scuola con un avviso sul diario di vostro figlio.

Mesuesja do t’ju informojë në çdo rast nëpërmjet një lajmërimi në ditarin e fëmijës tuaj.

Controllate sempre il diario!

Kontrolloni gjithmonë ditarin !

Assenze Ogni assenza deve essere sempre giustificata dai genitori.

Mungesat Çdo mungesë duhet të justifikohet nga prindi.


8. CHE COSA IMPARANO I BAMBINI A SCUOLA? 8. ÇARË MËSOJNË FËMIJËT NË SHKOLLË ?

Nella scuola primaria i bambini studiano: •Lingua italiana •Matematica •Scienze •Storia • gegrafia • tecnologia • Informatica • Inglese • Disegno (arte e immagine) • Ginnastica (scienze motorie) • Educazione musicale (canto e musica) • Religione cattolica (opzionale)

Në shkollën fillore fëmijët studiojnë:

•Gjuhën italiane, •Matematikë •Shkencë •Histori •Gjeografi

•Teknoligji dhe informatikë •Gjuhën angleze •Vizatim (art dhe pamje) •Gjimnastikë •Edukim muzikor (këngë dhe musikë) •Mësim feje ( mund të zgjidhni)


9. COME VENGONO VALUTATI I RISULTATI SCOLASTICI? 9. SI VLERËSOHEN REZULTATET SHKOLLORE?

Ogni anno scolastico è di norma diviso in due parti (2 quadrimestri): da settembre a gennaio e da febbraio a giugno.

Viti shkollor normalishtndahet në dy pjese ( 2 katërmujorë) : Nga shtatori në janar dhe nga shkurti në qershor.

A gennaio e a giugno gli insegnanti fanno una valutazione dei risultati scolastici degli alunni e preparano un “documento di valutazione” che viene consegnato alla famiglia.

Në janar dhe në qershor mësuesit vlerësojnë rezultatet shkollore të nxënësit dhe përgatisin një “dokument vlerësimi “që i dorëzohet familjes.

Le valutazioni sono espresse in decimi con i numeri da 1 a 10. Sono promossi, cioè ammessi alla classe successiva, gli alunni che hanno i voti dal 6 al 10.

Il comportamento viene valutato con un giudizio

Vlerëësimi shprehet me vlerën numerike nga 1 deri ne 10. Kalojnë klasën dhe pranohen ne klasën e mësipërme nxënësit që kane notat nga 6 deri ne 10. Për sjelljen vlerësimi shprehet nëpërmjet gjykimit të Mësuesit.

.

Molte scuole hanno attivato il registro elettronico attraverso il quale è possibile monitorare e controllare le assenze e consultare i voti nelle diverse discipline di tuo figlio. Chiedi alla scuola ulteriori informazioni

Shume shkolla perdorin rregjistrin elekronik me te cilin kontrollojne mungesat dhe notat ne lendet e ndryshme te femjes tuaj. Pyesni shkollen per informacione te tjera


10. A CHE COSA SERVONO LE RIUNIONI TRA I GENITORI E GLI INSEGNANTI? 10. PËRSE JANË TË RËNDËSISHME MBLEDHJET PRINDËR MËSUES?

Gli insegnanti periodicamente incontrano voi genitori per parlare del programma della classe, dei progressi e delle difficoltà dei vostri figli. Questi momenti di incontro sono indispensabili, perché la scuola e la famiglia possano collaborare per l’educazione e un buon inserimento di vostro figlio.

Mësuesit në mënyre periodike takohen me prindërit për të folur me ta mbi programin shkollor, për fëmijët, vështirësitë dhe progresin e tyre. Këto takime janë shumë të rëndësishme sepse shkolla dhe familja mund të bashkëpunojnë për edukimin e fëmijëve dhe integrimin e tyre

Colloqui

Bisedat

Ogni insegnante comunica ai genitori il giorno in cui li può incontrare per parlare del bambino. Anche i genitori possono chiedere un colloquio con gli insegnanti.

Çdo mësues i komunikon prindërve ditën në të cilën mund të takohen për te folur për fëmijët e tyre. Edhe prindërit mund të kërkojnë një takim me mësuesit.

Se volete parlare di vostro figlio chiedete subito un colloquio agli insegnanti.

Nëse dëshironi te flisni për fëmijët tuaj kërkoni menjëherë një takim me mësuesit.


11. SE IL BAMBINO NON SA L’ITALIANO? 11. KUR FËMIJA NUK FLET ITALISHT?

Per aiutare vostro figlio a inserirsi nella classe e per insegnargli la nuova lingua, i docenti organizzeranno dei momenti individualizzati e di gruppo e delle attività di insegnamento dell’italiano orale e scritto.

In alcune scuole vi sono degli insegnanti specialisti che hanno il compito di insegnare l’italiano agli alunni stranieri, riunendoli in piccoli gruppi.

Për të ndihmuar fëmijën tuaj të mësoje gjuhën e re, mësuesit do të organizojnë momente individuale ose me grupe të vegjël për aktivitetet e mësimit të gjuhës italiane të folur dhe të shkruar .

Në disa shkolla janë të pranishëm mësues të specializuar që kane detyre ti mësojnë italishten nxënësve të huaj, nëpërmjet grupeve të vogla për disa orë në javë.


12. E SE NE VOLETE SAPERE DI PIÙ? 12. NESE DONI TE DINI ME TEPER? Non preoccupatevi! Ci sono infatti dei centri che vi possono dare suggerimenti concreti:

Mos u shqetësoni! Ka disa qendra që mund t’ju japin këshilla konkrete

RICCIONE

RICCIONE

Via Torino 19 Tel. 0541/601479 (centro di documentazione delle esperienze educative e Sociali – Sezione interculturale)

Via Torino 19 Tel. 0541/601479 (Qendra e dokumentave dhe e eksperiencave edukative e sociale – .qendra interkulturore).

Via Martinelli 21 Tel. 0541/696635 (Sportello informativo per immigrati Settore Servizi alla Persona – Comune di Riccione)

Via Martinelli 21 Tel. .0541/696635 (Sportel informazioni per emigrantet Sherbimi per njerëzit – Comune di Riccione)

Via Martinelli 21 Tel. 0541/696635 Associazione Arcobaleno (Associazione di volontariato Socio assistenziale per i cittadini immigrati)

Via Martinelli 21 Tel. 0541/696635 Associazione Arcobaleno (lidhja e vullnetareve ortak per ndihmen e qytetareve emigrant)

Via Flaminia Tel.0541/428800 Sportello informativo/servizi Amministrativi

Via Flaminia Tel. 0541/428800 Sportel informazioni/ sherbimi administrativ


CATTOLICA

CATTOLICA

Via Cavour, 36 Tel. 0541/960135 ( Sportello informativo per stranieri del Comune di CATTOLICA)

Via Cavuor, 36 Tel. 0541/960135 (Sportel informazioni per emigrantet Sherbimi per njerëzit – Comune di CATTOLICA)

CORIANO

CORIANO

P.zza Mazzini, 15 C/o Municipio Tel. 0541/659824 (Sportello Immigrati del Comune di CORIANO)

P.zza Mazzini, 15 C/o Municipio Tel. 0541/659824 (Sportel informazioni per emigrantet Sherbimi per njerëzit – Comune di CORIANO) MISANO ADRIATICO

MISANO ADRIATICO via Repubblica, 140 Tel 0541/618439 – 3316316222 (Sportello informativo per stranieri del Comune di MISANO ADRIATICO)

via Repubblica, 140 Tel 0541/618439 – 3316316222 (Sportel informazioni per emigrantet Sherbimi per njerëzit – Comune di MISANO ADRIATICO)

MORCIANO DI ROMAGNA

MORCIANO DI ROMAGNA

Via Pascoli, 40 Tel. 0541/989165 – fax 0541/989165 Via Pascoli, 40 Tel. 0541/989165 – fax 0541/989165 (Sportello informativo per stranieri del Comune di MORCIANO DI ROMAGNA)

Via Pascoli, 40 Tel. 0541/989165 – fax 0541/989165 Via Pascoli, 40 (Sportel informazioni per emigrantet Sherbimi per njerëzit – Comune di MORCIANO DI ROMAGNA)

Naturalmente ci sono genitori stranieri che possono aiutarvi!!!

Natyrisht ka dhe prinder e huaj qe mund tju ndihmojne!!!


BUONA SCUOLA!

MËSIM TË MBARË!

Progetto originale: Angela Plazzotta

Projekti origjinal: Angela Plazzotta

Rielaborazione: Monica Bartolini – Claudio Ugolini Centro Cedees, Comune di Riccione

Rishikimi : Monica Bartolini – Claudio Ugolini Qendra Cedees Komuna e Riccione

I testi sono stati rielaborati grazie alla collaborazione, del gruppo di lavoro, dei referenti sottoscrittori del Protocollo di coordinamento delle azioni per l’attività Interculturale nelle scuole del distretto Rimini Sud.

Tekstet kanë qenë reworked në sajë të bashkëpunimit, i grupit të punës, përfaqësues të Underwriters të Protokolli për koordinimin e aktiviteteve Shkolla ndërkulturore në rrethin Rimini Sud

Traduzioni: Albana kertusha

Përkthimet: Albana Kertusha

RICCIONE Via Torino 19 Tel. 0541/601479 Sezione interculturale - Centro di Documentazione delle Esperienze Educative e Sociali

Opuscolo info 2014 primaria linguaalbanese  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you