Page 1

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) 120 หมูที่ 3 ชั้น 6-8 (โซนทิศเหนือ) อาคาร B ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่

ก. ไอซีที เปดศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร เพื่อปกปองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสานสนเทศ และการสื่อสาร เปดเผยวา รัฐบาลใหความสำคัญกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ อยางยิ่งการสื่อสารทางคอมพิวเตอรผานเว็บไซตเพื่อเผยแพรเนื้อหาหรือขอมูลที่เปนการหมิ่นพระบรม เดชานุภาพ ซึ่งกระทรวงไอซีทีมีนโยบายที่ชัดเจนในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยในโลก อินเทอรเน็ตไมใหโดนลวงละเมิด หลังจากการเขามาทำหนาที่ของรัฐบาลชุดนี้ กระทรวงไอซีทีไดตอบ สนองนโยบายของรัฐบาลอยางเต็มที่ โดยไดปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อดำเนินการระงับการแพรหลาย หรื อ มิ ใ ห เ นื ้ อ หาอั น ไม เ หมาะสมอั น กระทบต อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย  เ ผยแพร ผ  า นเครื อ ข า ย อินเทอรเน็ต โดยยึดหลักแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเหมาะสมตอการที่ประชาชนคน ไทยพึงปกปองสถาบันหลักของชาติ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลกอนไดดำเนินการหรือวาง แนวทางไว ในรัฐบาลนี้ไดนำหลักการดังกลาวขางตนมาใชงานและพัฒนาปรับปรุงขอดี ขอดอย เพื่อ ใหการดำเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประสานงานกับเว็บไซต ที่ีผูให บริการอยูในตางประเทศ เพื่อดำเนินการระงับการเผยแพร จากตนเหตุของเนื้อหาที่ไมเหมาะสม รวม ถึงขอความรวมมือใหชวยดูแล ติดตามพฤติกรรม การกระทำที่กอใหเกิดเนื้อหาอันไมเหมาะสมบน เว็บไซตดังกลาว ทั้งนี้จากการติดตามประสานงานไปยังเว็บไซตตางประเทศนั้น ปรากฏผลทำใหการ ระงับการเผยแพรขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปองกันไดตั้งแตตนทาง นอกจากนั้นการดำเนินการดังกลาวยังเปนการอธิบายใหตางประเทศไดเขาใจถึงขอเท็จจริง และชี้แจงใหเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย ทำใหสถาบันพระมหากษัตริยเปนที่ ยอมรับจากตางชาติ รวมทั้งใหความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริยของไทย ซึ่งนำไปสูความสามารถ ในการดำเนินการระงับยับยั้งขอมูลและปกปองสถาบันในตางประเทศ ถึงแมวากฎหมายไทยจะไม ครอบคลุมในบางประเทศก็ตามแตกระทรวงไอซีทีก็ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางสากล สำหรับการทำงานที่ผานมา กระทรวงไอซีทีไมมีนโยบายในการประชาสัมพันธหรือออกประกาศสู สาธารณะแต อ ย า งใด เพราะ การดำเนิ น การซึ ่ ง เกี ่ ย วกั บ สถาบั น นั ้ น มี ค วามละเอี ย ดอ อ น การ ประชาสัมพันธโดยไมระมัดระวัง อาจเปนการสรางแรงจูงใจประชาชนบางกลุมใหเกิดความสนใจ จน


เปนเหตุอันทำใหประชาชนอยากคนหาในขอมูลดังกลาว หรืออาจเปนการสรางกระแสขอมูลซึ่งทำให ประชาชนหรือสื่อตางๆ อยากเขาไปคนควา หรือคนหาขอมูลดังกลาว ซึ่งถือเปนการเผยแพรตอสื่อ สาธารณะทางออมและอาจเปนประเด็นใหสื่อตางประเทศขยายความเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการกับเว็บไซตหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น เปรียบเสมือนความจงรักภักดี ที่ไมตองมีใครบอก คนไทยทุกคนสามารถกระทำไดตลอดเวลา ทุกภาคสวนมีความเขาใจดีและยินดี ปฏิบัติเพื่อการปกปองสถาบันพระมหากษัตริยอันเปนที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย อยางไรก็ดี เมื่อ มีการแถลงขาวใหขอมูลอันเปนเท็จตอการทำงานของกระทรวงไอซีทีตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ กระทรวงไอซีทีจึงมีความจำเปนที่ตองแถลงผลงานผานสื่อมวลชนไปยังพี่นองประชาชน เพื่อสราง ความเขาใจที่ถูกตองบนขอเท็จจริงและเกิดความเชื่อมั่นวารัฐบาลไดใหความสำคัญกับการปราบปราม เว็บไซตหมิ่นสถาบันอยางจริงจัง ผลการปฏิบัติงานในรอบ ๓ เดือนที่ผานมานี้ กระทรวงไอซีทีไดดำเนินการในการระงับยับยั้ง เว็บไซตหมิ่นสถาบันอยางตอเนื่อง โดยผลการปฏิบัติสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ โดยดานคุณภาพนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการที่ผานมากอน หนานี้ ซึ่งวิธีนี้กระทรวงไอซีทีก็ยังดำเนินการอยู โดยการขออำนาจของศาลแจงไปยังผูใหบริการภายใน ประเทศใหทำการปดกั้นยูอาแอลที่มีขอมูลไมเหมาะสม ซึ่งแมวาการดำเนินการดังกลาวจะสามารถ ปองกันไมใหผูที่อยูในเมืองไทยเขาถึงขอมูลดังกลาว แตขอมูลดังกลาวก็ยังไมไดหายไป โดยผูที่ใชอินเท อเนตในตางประเทศก็ยังสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดอยู ซึ่งจากขอจำกัดในเรื่องดังกลาวกระทรวงไอ ซีทีจึงเพิ่มชองทางในการทำงานดวยการประสานงานขอความรวมมือไปยังผูใหบริการเว็บไซตในตาง ประเทศเพื่อระงับยับยั้งขอมูลที่ไมเหมาะสมและผิดเงื่อนไขการใหบริการของเว็บไซตนั้นๆ ซึ่งจากความ รวมมือที่ยึดหลักของความถูกตองตามแนวทางสากลดังกลาวทำใหกระทรวงไอซีทีไดรับความรวมมือ จากผูใหบริการตางประเทศที่สามารถยับยั้งขอมูลไดตั้งแตตนทาง สวนในดานปริมาณนั้น จากการดำเนินการในทุกชองทางในรอบ๓เดือนมานี้พบวากระทรวงไอ ซีทีสามารถระงับยับยั้งขอมูลที่ไมเหมาะสมไดมากกวา 6x,xxx ยูอาแอล โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ ในรอบ3ปที่ผานมา ตั้งแตป 2551-2553 นั้นพบวามีการดำเนินการในการระงับการแพรหลายขอมูลที่ ไมเหมาะสมเปนจำนวน 7x,xxx ยูอาแอล


แมวาการทำงานจะมีผลงานที่ดีขึ้นทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการ ดำเนินการที่ผานมาแลว แตกระทรวงไอซีทีในรัฐบาลชุดนี้ไมไดหยุดนิ่งที่จะทำการพัฒนาระบบและ อุปกรณตางๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และจากเหตุผลที่มีการใชงานผานเครือขายสังคม ออนไลนมากขึ้นและการเผยแพรขอมูลที่ไมเหมาะสมมากขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการ รวดเร็วทันตอเวลากระทรวงไอซีทีจึงไดเปดศูนยปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรขึ้นเพื่อ ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงในการเฝาระวังและติดตามการกระทำที่ไมเหมาะสมทางไซเบอร ทั้งนี้ขอให พี่นองประชาชนไดเกิดความมั่นใจและหากพบการกระทำที่ไมเหมาะสม สามารถแจงเรื่องราวไดตลอด เวลาที่สายดวน 1212

แถลงการรัฐมนตรีเปิดศูนย์ Cyber Security Operation Centre  

แถลงการรัฐมนตรีเปิดศูนย์ Cyber Security Operation Centre ปราบปรามเว็บหมิ่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you