Page 1

CITEC Evolution Co., Ltd 12/51 Soi Intramara 33 Vibhavadee Rangsit Rd. Dindaeng 10400 Bangkok Thailand http://citecclub.org Tel/Fax: (+66) 2691-7908 Email: support@citec.us

ใบสมัครตอบรั บเข้ าร่ วมโครงการ C2U (CITEC-To-University) วัน .......

………….……พ.ศ…………...

Part A 1. อาจารย์ ท่ ปี รึ กษา ข้ าพเจ้า

ตาแหน่ง

เบอร์ โทรติดต่อ

E-mail

Facebook

จากสถาบัน มีความประสงค์ให้ นกั ศึกษาเข้ า ร่ ว มโครงการ แลกเปลี่ ย นความรู้ และแข่งขัน ด้ า น IT ระหว่า งมหาวิท ยาลัย (CITEC-To-University) โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

คณะยินดีที่จะดาเนินการสนับสนุนช่วยเผยแพร่ ข่า วสารดังกล่า วให้ กับทางนัก ศึก ษาภายคณะหรื อภาควิชา ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรื อภายในชั ้นเรี ยน คณะยิน ดีที่จ ะอ านวยความสะดวกให้ กั บ นัก ศึก ษาที่ เข้ าร่ ว มโดยการสนับสนุน เรื่ อ งการจองห้ องสาหรั บ การนั ้งฟั งการอบรมผ่านทาง Internet หรื ออบรมภายใน class (กรณีวิทยากรได้ รับเชิญเข้ าไปอบรมโดยตรง) คณะยินดีที่จะอานวยความสะดวกโดยการเปิ ดโอกาสให้ ตัว แทนของบริ ษั ท เข้ า ไปแนะแนวกิ จกรรมของโครง การให้ กับนักศึกษาทราบรายละเอียดอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ผ่านระบบ Teleconference หรื อเข้ า ฟั งโดยตรงแบบ offline คณะยิน ดีที่จะสนับสนุน ให้ น ัก ศึก ษาเข้ า ร่ ว มการอบรมแลกเปลี่ย นความรู้ ผ่า นระบบ Teleconference ให้ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย คณะยินดีที่จะอานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่สาหรับการแข่งขันในหัวข้ อที่อบรม ระหว่างมหาวิทยาลัย ในด้ านต่าง ๆ ทุก ๆ 3 เดือน คณะยิน ดีที่จะสนับสนุน การคัดเลือกนัก ศึก ษาที่ก าลังจะจบและมีความสามารถเข้ า ร่ ว มท างานกับบริ ษั ท ที่สนับสนุน Sponsor ของโครงการ หรื อได้ ร่วมงานระหว่างเรี ยนเพื่อเป็ นการสนับสนุนทุนการศึกษา คณะยินดีที่จะสนับสนุนให้ นกั ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้ าร่ วมกิจกรรมศึกษาดูงานให้ กับนักศึกษาที่สนใจเข้ าชม ศึกษาดูงานยัง Office ของผู้สนับสนุนรายต่าง ๆ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนั ้น คณะยินดีที่จะช่วยติดแบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์ของโครงการบนเว็บไซต์ของคณะในจุดที่สงั เกตได้ ง่าย


CITEC Evolution Co., Ltd 12/51 Soi Intramara 33 Vibhavadee Rangsit Rd. Dindaeng 10400 Bangkok Thailand http://citecclub.org Tel/Fax: (+66) 2691-7908 Email: support@citec.us

คณะยินดีที่จะอานวยความสะดวกในการจัดหาสถานที่ให้ นกั ศึกษาได้ เข้ า ร่ ว มฟั งการบรรยาย เผยแพร่ ความรู้ ด้ าน Computer Security ภายใต้ โครงการ Sec2U จาก CITEC อย่างน้ อยหนึ่งครัง้ / ภาคการศึกษา 10. คณะยินดีที่จะสนับสนุนให้ นกั ศึกษาที่เข้ าร่ วมกิ จกรรมการประชุมประจ าเดื อนโดยผลัดเปลี่ ย นสถานที่ ประชุม และเจ้ าภาพไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 11. คณะยินดีที่จะสนับสนุนในการคัดเลือกคณะทางานของนัก ศึ ก ษาแต่ ล ะมหาวิ ท ยาลัย เพื่อเป็ นตัว แทนในการ ติด ต่อ ประสานงานภายในโครงการร่ ว มทั ้งคัด เลื อกนัก ศึก ษาที่ มีค วามสามารถมาเป็ นตัว แทนวิท ยากร เพื่อดาเนินการสอนผ่า นระบบ Teleconference (จะผลัดเปลี่ย นหมุน เวีย นการสอนไปมหาวิท ยาลัย ต่า ง ๆ ทุกสัปดาห์ หรื อตามความเหมาะสมของแผนการอบรม) 9.

ลายมือชื่อ.........................................

ลายมือชื่อ.........................................

(......................................................)

(......................................................)


CITEC Evolution Co., Ltd 12/51 Soi Intramara 33 Vibhavadee Rangsit Rd. Dindaeng 10400 Bangkok Thailand http://citecclub.org Tel/Fax: (+66) 2691-7908 Email: support@citec.us

Part B 2. ทีมงานนักศึ กษาประสานงาน 1) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 2) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 3) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 4) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 5) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ ตาแหน่ง

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook


CITEC Evolution Co., Ltd 12/51 Soi Intramara 33 Vibhavadee Rangsit Rd. Dindaeng 10400 Bangkok Thailand http://citecclub.org Tel/Fax: (+66) 2691-7908 Email: support@citec.us

6) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 7) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 8) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 9) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

Facebook

ตาแหน่ง 10) ชื่อ – นามสกุล เบอร์ ติดต่อ

นักศึกษาชั ้นปี ที่ E-Mail

ตาแหน่ง

3. ความต้ องการพิเศษเพิ่มเติม (โปรดระบุ)

Facebook

C2U-Application Form  

C2U-Application Form