Page 1

at i l l a

Es ad,k öpek l er i ar ac ı l ı ğı y l at anr ı l ı ğı nıi l anet mekpeş i nde. . . Öl dür ür üm s i z i !Hepi ni z i Öl dür ür üm ül en!


Çı tMi z a hŞ e y s i S a y ı : 7

g e ne l y a y ı ny öne t me ni : Büş r aDür

e di t ör :

Mus t a f aÇe nk a y a

y a z a rv eç i z e r l e r :

E l i fBüş r aDoğ a n,İ br a hi mT ür k uç a r , Ce ma l Ka ba r , Müz mi nRa ha t s ı z , Ş e r i f eL e ma nKöy ba ş ı ,Ül k ə rŞ a mx a l ov a , Al l aE r g i n, Me r v eÖz g e nl i , Rume y s aÖz t ür k , E mr eBi l g i ç , Müc a hi dBul ut

EDİ TÖRDEN

Sevgi l ipekmuht er em çı ti nsanl ar ıkı sacasevgi l içı t l akl ar . Busef ersi zibi r azşaşı r t maksur et i yl ehemenceci k çı kı ver di k.Nası lol duhi çbi r i mi zanl amadıamaol dui şt e si züzüm yi yi nbi zbağcıi çi nadam t opl ar ı z.Mar t sayı mı zl asi zl er emer habadi yor uz.Mar tsayı mı zçok dahar enkl ivecı vı l .Bununsebebii seboyavebadana kadr omuzgi tgi degeni şl i yorbudabi zer engar enksayf al arol ar akger idönüyor .Mut l uyuz.Geçensayıver di ği m mal umatüzer ear t ı keder giol ar kçı kt ı ğı mı zızi kr et mi şt i m. Bi zi mi çi nçokf aydal ıol duçünküder giul aşt ı r makt a güçl ükçekt i ği mi zbi rçokt aki pçi mi zeçokr ahatul aşmaya başl adı k.Facebooksayf amı zal dıbaşı nıyür üdü,t aki pçi sayı mı zçoğal dışuani t i bar i yl eüyesayı mı z1. 220epey i l gigör dükbueder gisi st emi yl ei l gi ni zdenöt ür üsi zl er e şükr anl arsunuyor um.2ayi çer i si nde6.sayı mı zasonbi bakı şat ı ğı mdagör üyor um ki2826gör ünt ül enmeal mı ş. Buger çekt ençoksevi ndi r i cibi rşeyçünkümat buhal de çı kar kenhepit opu500baskıal ı yorvebununenf azl a yar ı sı nıokur l ar aul aşt ı r abi l i yor duk.Okunmasayı mı z ner deyse10akat l adıyani .Bur adant ekr arözver i l i eki bi meveokuyucul ar ı mı zat eşekkür l eredi yor um. Geçt i ği mi zsür eçt eGer çekHayatder gi si ner öpör t aj ver di kkı ymet l ibüyükl er i mi zdeni l gigör mekçoksevi ndi r i ci .Bi rkaçt anedeçı l gı nhaberver meki st i yor um.Der gi mi zyazar ıCemalKabarbi rkayı tst üdyosukur duhem dest üdyonunadı nı“ Çı tKayı tSt üdyosu”koyduoda yet medider gi mi zi çnmüt hi şeğl encel ibi rj i ngl esesl endi r di .Di nl emeni zişi ddet l et avsi yeedi yor um.Çı tKayı t St üdyosununkayı t l ar ı naf acebook. com/ ci t kayi tadr esi ndenul aşabi l i r si ni z.Tekr art ekr argöst er di ği ni zi l gi ye t eşekküredi yorvesi zicı vı lcı vı lyepyenibi rÇı t ’ l adaha başbaşabı r akı yor um. Sel amünAl eyküm.

NotDef t er i 43s eneönc eKony a' danv er di ği s el amıhal aay nı aş k l av eş ev k l eal ey nav eal ek üm s el am di y er ek al ı y or uz ,Hak k ' ak av uş mas ı nı n1.y ı l ı ndahoc amı z ı has r et l eanı y or uz Müc ahi di mi zmet i ny ük s el ş uanengüz el der ec el er des i n.s eni öl dür enş ar l at anl ari s emüs t ehc enk as et l er i y l e meş gul l er .s enihi çbi rz amanunut may ac ağı zmet i nabi bi z i m ül k emi z eç okbenz erbi dönem geç i r enMı s ı r ı n müc ahi di Has anel Benna' mı zş ehi tedi l di . . . ” Şehi t l er i an! ”dedi bi z l er e.Söz ünüt ut uy or uzk ut l u ol s unş ehi t l i ği nHac ıMal i kEl Şahbaz( mal c ol mX)


MÜZMI N RAHATSI Z

GünDemLi Muhabbet Mus aGÜÇLÜ

Mer habas ev gi l i ok uy uc ul ar ı m. Ev et ,dos t l arbi r k açs ay ı dı ry az amamı ş t ı m.Sebebi ni s or ar s anı z gündemden uz ak dur up k af ama es eniy az ay ı m dedi m.Ama es mediy az amadı m.Ol muy ori ş t e gündems i z ol muy or . Mes el a Kony a' y a bak ar s ak ; müz el i kt r amv ay l ar ı gör üpbel edi y ey eöf k el enmeden,k al dı r ı ml ar day ay al ar ay ür üy ey ec eky erbı r ak may anbaz ıes naf l ar a" Hays eni nt ez gahı na" demeden, Kony a' da s on günl er de ç oğal an l ogar k apağı hı r s ı z l ar ı nıy uhl amadanbi r ş ey l ery az makbeni mi ç i nz ordeği l i mk ans ı zgi bi . Yanis i zgündemdennek adark opukol ur s anı z ol uny aş adı ğı nı zş ehi r dek i ol ay l ardi k k at i ni z i ç ek i y or .

" Beadam buKony a' dahi çmigüz elbi r ş eyy aş anmı y or "di y e banabağı r abi l i rhat t aens emebi rt ok atpat l at abi l i r s i ni z .T abi k i v ary azy azbi t mez .Kony a' daot obüs ebi ner k ens ı r ay ageç en i ns anl ar dan t ut un,ac ı k ı py al v ar ı r c as ı na mi y av l ay an k edi y e el i ndek ipoş et iaç ı p" Yav r um v al l ahii l aç v ari ç i nde"di y en s ev i ml ibi ramc a bi l ev ar .Bi t medi !Pi l av a gi der k en baş k a hi ç bi r ş ey i nv er medi ğihey ec an,pi l av dans onr ak iç ayk ey f iv e pi l av hak k ı nda k omi ky or uml ar v ar .Sünnetdüğünl er i nde s ünnetol anç oc uğa" İ ş t eş i mdier k ekol dun"dey i ps ı r ı t anl ar a i ç i mden " Bu ç oc uks ünnetol ana k adarney di "di y es or mak gel enbi rbenv ark i bendeni ç er u. . . As l ı nda bu k adardeği lama bana ay r ı l an böl üme s ı ğmaz s anı r ı m y az ac ak l ar ı m.Son ol ar ak y apt ı k l ar ıbi r ç ok i ş t endol ay ıt eş ek k ür ühak eden,y apmadı k l ar ı ndandol ay ıda el eş t i r i y ihak eden bi rbel edi y emi zv ar .T eş ek k ür ü hak eden f aal i y et l er den beni m i ç i n en öneml i l er iKül t ür Par k ' t a aç ı l an Küt üphane v e 1200 ar aç k apas i t el iKapal ı Ot opar ki ç i n t eş ek k ür l eeer r r r r !T abi k i hal k ı mı z adahay ı r l ıol s undi y or um. Vedaeder k engöz ümdebi r k açdaml ay aş … Amas i z s on nef es i ni z ek adar gül üms ey i ni nş aal l ah.T abiMus t af a Çet i nk ay a k ar deş i mi n de dedi ği gi bi " Sı r ı t may ı n gül üms ey i n" . . . Her ş ey i nger ç eks ahi bi Al l ah' aemanetol un.


mer aba s ev gi l i ok uy uc u k i t l es ies as ı nda bu ç i z gi l er beni m c af c af k öş el er i m ol uy or .f ak at s i z i n c af c af nedi rbi l mi y orol magaf l et i ne düş müş ol abi l me hal i ni z e ol anac ı mam ,k endi ç ar es i z t embel l i ği m v eder gi ni nç i f t s ay f as ay ı s ı naul aş mamas ı nıhar manl ay ı nc aböy l ebi ç öz üm y önt emi ne gi t mi ş ol dum. c af c af ok uy un. c af c af ol mas a ç ı t da ol maz dı . ay l av y u: * ger ç i c af c af gül dür müy or ama k onumuz bu deği l .s ev i n onu.bağr ı nı z abas ı n.

Çıt Mizah Dergisi Sayı:7  
Çıt Mizah Dergisi Sayı:7  

Çıt mizah dergisi 7. sayısıyla sizlere merhaba, bize ise naber len diyor.

Advertisement