Page 1

Examenboekje VMBO- CITAVERDE COLLEGE Schooljaar 2016-2017

Pagina 1


Alle eindexamengegevens zijn te vinden op: http://eindexamencitaverde.blogspot.nl/

Ben je er al helemaal klaar voor?

INLEIDING Beste examenkandidaat Voor je ligt het examenboekje waarin je alle belangrijke dingen vindt die je voor je examen moet weten. Lees dit boekje ZORGVULDIG door en noteer ALLE data en tijdstippen die voor jou van belang zijn in je studeerwijzer. Alle informatie is voor jou en je ouders ook te vinden op: http://eindexamencitaverde.blogspot.nl/

Pagina 2


BELANGRIJKE DATA * We beginnen dit boekje met een aantal belangrijke data die je meteen in je studeerwijzer kunt zetten: Praktijkexamens

CSPE periode van 3 april t/m 19 april

17 maart inleveren punten praktijkvakken 20 maart rapport uitdelen leerlingen klas 4 24 maart correctie doorgeven (eigen verantwoordelijkheid leerlingen) Centraal schriftelijke examens

CSE start op 10 mei

13 april 18 april 20 april

inleveren punten praktijkvakken rapport uitdelen leerlingen klas 4. correctie doorgeven (eigen verantwoordelijkheid leerlingen)

20 april

GALABAL

Pagina 3


24 april t/m 5 mei MEIVAKANTIE EXAMENS GL/ TL 2017 Vrijdag 12 mei 2017 van 13.30-15.30 Nederlands Dinsdag 16 mei 2017 van 09.00-11.00 Geschiedenis Dinsdag 16 mei 2017 van 13.30-15.30 Engels Woensdag 17 mei 2017 van 09.00-11.00 Duits Woensdag 17 mei 2017 van 13.30-15.30 Wiskunde Donderdag 18 mei 2017 van 13.30-15.30 Economie Vrijdag 19 mei 2017 van 13.30-15.30 NASK 1 Maandag 22 mei 2017 van 13.30-15.30 Biologie * de digitale examens LEERWERKTRAJECT, BASISBEROEPSGERICHTE en KADERBEROEPSGERICHTE leerweg worden nog bekendgemaakt. Het rooster van de examens voor de GEMENGD- en THEORETISCHE LEERWEG is nu al te vinden op: https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1-bij-rooster2017/2017/f=/bijlage_1_rooster_2017_voor_Examenblad.nl_bij_vs_3_ 1.pdf Vaststelling eindcijfer vmbo-examen Je eindcijfer per vak is een rond cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Dit is het gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en je cijfer voor het centraal examen. Als het 1e cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Als een vak alleen een schoolexamen heeft en geen centraal examen, is het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De directeur van de school stelt het eindcijfer vast.

Pagina 4


WANNEER BEN IK GESLAAGD? Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken van het centraal examen. Het schoolexamen telt net zo zwaar mee als het centraal examen. Geslaagd voor het vmbo-examen Je bent geslaagd als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen ten minste een voldoende is (onafgerond 5,5). Voor de uitslagbepaling van het vmbo geldt het schooljaar 2016-2017 dat vmbo'ers om te slagen voor Nederlands minimaal een 5 moeten halen en de rekentoets moeten hebben afgelegd. Het cijfer dat je voor de rekentoets hebt gehaald, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet bent geslaagd. Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden. Je bent geslaagd als:  alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of  één eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer; of  één eindcijfer een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger; of  voor twee vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger;  geen eindcijfer lager is dan een 4. Ga bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het onafgeronde cijfer. Je moet ten minste een 5,5 halen (de 1e decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Wanneer je gemiddeld een 5,4 hebt gehaald, ben je zonder meer gezakt.

Pagina 5


Daarnaast moet je minimaal een voldoende hebben gehaald voor de vakken:  lichamelijke opvoeding;  het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel (CKV);  het sectorwerkstuk in de gemengde en theoretische leerweg. Geslaagd voor het leerwerktraject Als je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt, geldt dat je geslaagd bent als je het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluit. EN Je stage MOET je voldoende hebben afgerond (stageverslag, beoordeling én voldoende stage-uren). Ook moet je de rekentoets hebben gemaakt. Maar de uitslag van de rekentoets telt niet mee. Herkansing centraal examen AVO Je mag het centraal examen van één AVO vak opnieuw doen tijdens het 2e tijdvak. Herkansen in het 3e tijdvak kan alleen onder voorwaarden. Die voorwaarden staan in artikel 45 van het Eindexamenbesluit. Je mag zelf kiezen welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak haalde in het 1e tijdvak. Het hoogste cijfer telt. Als je een lager cijfer krijgt voor de herkansing dan voor het 1e examen, blijft het cijfer van het 1e examen staan. Herkansing centraal examen praktijk (beroepsgericht) vak (CSPE) Je mag één praktijkvak herkansen. Hoe zwaar telt je beroepsgerichte vak mee? a. Centraal examencijfer BB, KB, GL Je cijfer voor je praktijkexamen (CSPE) van het beroepsgerichte vak bij BB, KB en GL is het centraal examencijfer voor dit vak. Dit cijfer telt één keer mee bij de berekening van al je centraal examencijfers.

Pagina 6


b. Eindcijfers BB, KB Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak bij BB en KB wordt meegerekend als twee eindcijfers. Dus als je wilt bepalen of je eindcijfers hoog genoeg zijn om te slagen, dan moet je het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak TWEE keer meetellen. Een 7 telt dus als twee 7’s en een 5 telt als twee 5-en! Met een 4 voor je beroepsgerichte vak ben je dus gezakt! Gezakt voor het vmbo-examen Als je bent gezakt, kun je het examenjaar overdoen en het jaar erop opnieuw het volledige centraal examen doen. Houd rekening met de exameneis dat het gemiddelde cijfer voor het centraal examen ten minste een 5,5 moet zijn. Geen diploma andere leerweg Als je bent gezakt voor het examen vmbo-t, kun je geen diploma krijgen voor een andere leerweg binnen het vmbo mits je het vak landbouwbreed hebt gevolgd. Heb je een van de andere leerwegen gevolgd (de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg of de basisberoepsgerichte leerweg), dan doe je namelijk niet alleen examen in algemene theoretische vakken, maar ook in een beroepsgericht vak. Met vmbo-t hoef je geen beroepsgericht vak te volgen. De diploma’s voor de beroepsgerichte leerwegen zijn onderling niet inwisselbaar. Daarvoor zijn de verschillen tussen de examenniveaus van deze leerwegen te groot.

Pagina 7


PROFILEREN- NAAR EEN HOGERE VMBO LEERWEG NA JE DIPLOMA

Als je geslaagd bent voor de BASISBEROEPSGERICHTE leerweg kun je nog een jaar “profileren” op de KADERBEROEPSGERICHTE leerweg indien je een POSITIEF STUDIE-ADVIES van je leerkrachten krijgt zodat je na dat jaar met een diploma KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG kunt instromen in een MBO niveau 3 opleiding.

Pagina 8


Als je geslaagd bent voor de KADERBEROEPSGERICHTE leerweg kun je nog een jaar “profileren” op de GEMENGD-THEORETISCHE leerweg indien je een POSITIEF STUDIE-ADVIES van je leerkrachten krijgt zodat je na dat jaar met een diploma GEMENGD of THEORETISCH kunt instromen in een MBO niveau 4 opleiding.

TOEGESTANE HULPMIDDELEN 2017 ALLE VAKKEN: Basispakket, bestaande uit:

Pagina 9


ALLE SCHRIFTELIJKE EXAMENS (BUITEN DE PRAKTIJKEXAMENS) ds Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij de praktische examens NIET toegestaan MODERNE VREEMDE TALEN (DUITS/ ENGELS) WISKUNDE

CSPE’s (PRAKTIJKEXAMENS) De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische opdrachten van het CSPE wordt elk jaar in de instructie voor de examinator meegedeeld. Het gebruik van een woordenboek Nederlands is bij deze praktische examens niet toegestaan NASK 1 Bij het centraal examen NASK1 in alle leerwegen en in de gemengde en theoretische leerweg heeft de leerling op het centraal examen informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd zijn: o Voor BB: BINAS vmbo-basis, informatieboek NASK 1 (2e editie) o Voor KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1

Pagina 10


REGELS EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT CE (centraal examen) EN CSPE (praktijkexamen): 1. Kom ruimschoots op tijd. Je moet 15 minuten v贸贸r het begin van het examen aanwezig zijn. Zorg dat je 10 minuten voor aanvang in het examenlokaal bent. Een kandidaat die meer dan een half uur te laat komt, wordt niet meer toegelaten. 2. Leerling tekent bij binnenkomst in zaal de presentielijst als bewijs dat hij/zij ook daadwerkelijk aanwezig is (geweest) bij het examen. 3. Alle kandidaten krijgen een examennummer. Het is de bedoeling dat elke kandidaat zijn/haar nummer bij zich heeft. Vanaf het moment waarop met het uitdelen van de examenopgaven begonnen wordt, heerst er volkomen rust in het examenlokaal. Leerlingen die de rust verstoren, worden verwijderd uit de zaal en kunnen het examen niet meer afmaken. 4. Als je voortijdig klaar bent en het lokaal wilt verlaten, dan steek je je hand op en ga je pas weg nadat de examenvoorzitter of surveillant het werk heeft ingenomen. Je moet dan ook de opgaven en al je kladwerk inleveren (de examenopgaven mogen de examenzaal niet v贸贸r het einde van het examen verlaten). Die opgaven en het kladwerk mag je na afloop van het examen ophalen bij de examenvoorzitter.

Pagina 11


5. De toezichthouder geeft 15 minuten voor het einde van het examen dit tijdstip aan. Om onrust te voorkomen, is het vanaf dat moment tot aan het einde van de zitting niet meer toegestaan het lokaal te verlaten. Als je klaar bent blijf je dus rustig tot het einde zitten. Je kladwerk en de opgaven mag je dan gewoon houden, maar pas op, neem niet per ongeluk een deel van je werk mee, want het is niet mogelijk om dat later alsnog in te leveren. 6. In de examenzaal mag je niets anders dan schrijfmateriaal en hierboven genoemde hulpmiddelen meenemen en geen jassen en tassen naast of op je tafel hebben. Bij alle vakken heb je zelf bij je: potlood, pen (blauw of zwart) vlakgum, passer, liniaal en geodriehoek. 7. Tijdens het examen mag niet gegeten worden, dit in verband met de rust voor andere kandidaten (ritselende zakjes, etc.) en de mogelijkheid tot fraude. Een paar snoepjes en/of koekjes klaarleggen en opeten is wel toegestaan. Een examenkandidaat mag wel zelf drankjes in afsluitbare, doorzichtige flesjes meenemen. 8. Mobiele telefoons, i-pods, MP3-spelers enz. zijn NIET toegestaan in het examenlokaal! Deze moeten vóór aanvang van het examen ingeleverd worden op de daarvoor bestemde plaats. 9. Bij de talen (Engels, Duits en Nederlands) nemen de leerlingen ZELF een goedgekeurd woordenboek mee. Bij de vakken BIOLOGIE, NASK 1/ 2 nemen de leerlingen zelf Binas 2E editie mee. 10. Het is de toezichthouders niet toegestaan enige mededelingen of inlichtingen over het examenwerk aan de kandidaten te verstrekken, dus het heeft ook geen zin om de toezichthouder inhoudelijke vragen over het examen te stellen. 11. Een kandidaat mag alleen onder toezicht de zaal verlaten om naar het toilet te gaan. Om de aandacht van de examenvoorzitter of surveillant te trekken steekt de kandidaat een hand op. 12. Afwezigheid wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden moet vóór het begin van het examen aan de examen coördinatoren de heren Clerx en Tielemans. 13. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld is, dient de kandidaat zijn werk uitsluitend met een (vul)pen (dus nooit met potlood) in zwart of blauw

Pagina 12


(NIET ROOD) te schrijven. Gekleurde pennen zijn handig voor tekeningen, bijlagen en/of grafieken.

14. De kandidaat mag niet met potlood schrijven. Tekenen (van grafieken e.d.) met potlood is toegestaan, niet verplicht. 15. De kandidaat mag geen gebruik maken van correctielak, -pen of lint. 16.De kandidaat mag alleen gebruik maken van door de school gewaarmerkt papier. (het gebruik van eigen klad/aantekenpapier is niet toegestaan). 17.Na het inleveren van het examenwerk mag de kandidaat ABSOLUUT geen wijzigingen of aanvullingen meer in het ingeleverde werk aanbrengen

Pagina 13


LEERSTOF LEERJAAR 4 Examen 2017 LEERWERKTRAJECT- BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG VAK Nederlands

Engels Indien EXTRA gekozen

LEERSTOF Centraal Schriftelijk Examen: schriftelijk (2 klokuren) Schrijfvaardigheid, zowel meerkeuzevragen en open vragen. Tevens het maken van een samenvatting opdracht. Schrijfvaardigheid: praktische schrijfopdracht zoals brief, email, artikel, affiche, envelop, memo, invullen formulier. Leerstof: Methode Nieuw Nederlands theorie en opdrachten onderdelen lezen, schrijven, examen doen, spelling & grammatica hoofdstuk 1 t/m 5 Schriftelijk Centraal Examen: Schrijfvaardigheid: leren behandelde grammatica (helpdesks unit 1 t/m 4 en de basics blz. 109 t/m 115)/ Speaking & Writing blz. 116 t/m 119/ blz. 124 Leesvaardigheid: Exam tips blz. 127

HULPMIDDELEN Nederlands Woordenboek www.jufmelis.nl

Nederlands Woordenboek Woordenboek naar en vanuit Engels (iedere leerling moet in bezit zijn van een eigen woordenboek) Oefenen met oude examens op www.eindexamen.nl Nederlands Woordenboek Rekenmachine (niet programmeerbaar)

Wiskunde Indien EXTRA gekozen

Alle behandelde hoofdstukken behalve Hoofdstuk 5 (dus H1, H2, H3, H4, H6, H7) Let op! één onderwerp van H5 WEL namelijk “hoe bereken je het gemiddelde van een serie getallen” Op de site van http://www.examenblad.nl/ voor BB kunnen voor wiskunde (en alle andere vakken) oude examens

GLT-Groene Ruimtealgemeen

Leren samenvatting; krijgen leerlingen van de groendocent. Minitoetsen en oude examens oefenen op internet.

GLT Voeding & Gezondheid

Alle lesstof theorie en praktijk van leerjaar 3 en 4 Oefenexamens

Minitoetsen oefenen op internet (oefenexamens)

GLT Ontwerp & Creatie

Leren theorie uit de lesbundels, verstrekte ABC lijst, en schriftelijke informatie.

Rekenmachine meenemen

GLT Dier & Zorg

Praktijk:Vaardigheden oefenen: hanteren, schoonmaken hokken, voeren en water geven, beoordelen gezondheid, huisvesting en dieren, maar ook samenwerken, plannen, afspraken maken, verantwoordelijkheid dragen, opruimen. (behandeld in de modules 201 t/m 255) Theorie: Kennis over dieren: herkomst, uiterlijk, huisvesting, voeding, voortplanting, gezondheid. (Is geoefend in de module “een rondleiding geven”). Verder informatie over dieren leren opzoeken en verwerken in een verslag of bv. informatiefolder of presenteren voor de klas. Algemene kennis over huisvesting, voeding, voortplanting en gezondheidszorg. (behandeld in de modules 201 t/m 255).

Informatie is verder te vinden in fronter, studeerwijzer sector dier en zorg, boekjes in de boekenkast van lokaal O7, Google en Wikipedia. Niet alles over dieren is te leren, oefen met name op gegevens van de dieren op school. Hiervoor is de Module “Een rondleiding geven” een goede informatiebron.

Pagina 14


LEERSTOF LEERJAAR 4 Examen 2017 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG VAK Nederlands

Engels

Duits

Biologie

NASK1

Wiskunde

LEERSTOF Centraal Schriftelijk Examen: schriftelijk (2 klokuren) Schrijfvaardigheid, zowel meerkeuzevragen en open vragen. Tevens het maken van een samenvatting opdracht. Schrijfvaardigheid: praktische schrijfopdracht zoals brief, email, artikel, affiche, envelop, memo, invullen formulier. Leerstof: Methode Nieuw Nederlands theorie en opdrachten onderdelen lezen, schrijven, examen doen, spelling & grammatica hoofdstuk 1 t/m 5 Schriftelijk Centraal Examen: Schrijfvaardigheid: leren behandelde grammatica (helpdesks unit 1 t/m 4 en de basics blz. 109 t/m 115)/ Speaking & Writing blz. 116 t/m 119/ blz. 124 Leesvaardigheid: Exam tips blz. 127 Mondeling examen: Voorbereiding thuis over zelfgekozen onderwerp. Wel overleg van tevoren met docent over onderwerp (duur ca. 4 a 5 minuten).Blaadje met enkele steekwoorden toegestaan vertelplaat. Schriftelijk examen:Schrijfvaardigheid: AB blz 180 Kapitel “Lesen Je moet de meeste onderdelen van klas 3 en 4 kennen. De stof van leerjaar 4 heb je nog volledig in de 2 leerboeken. Leer vooral van elke paragraaf de stukjes - om te onthouden en -test jezelf. Omdat je de theorieboeken van leerjaar 3 niet hebt heb je een stencil met een kopie van - om te onthouden en -test jezelf gekregen, of krijg je dat in de week van 6 maart. Het betreft de volgende onderdelen: LEERJAAR 3:Thema’s cellen, ordening, voortplanting en ontwikkeling, regeling, zintuiglijke waarneming. LEERJAAR 4:Thema’s stofwisseling, planten, ecologie, voeding en vertering, gaswisseling, transport, opslag, uitscheiding en bescherming Centraal examen: Beide leerwerkboeken leren (Nova NASK1 natuurkunde 4 VMBO B deel A en B) behalve hoofdstuk 1 “licht” (zit niet in het examen). Alle behandelde hoofdstukken behalve Hoofdstuk 5 (dus H1, H2, H3, H4, H6, H7) Let op! één onderwerp van H5 WEL namelijk “hoe bereken je het gemiddelde van een serie getallen” Op de site van http://www.examenblad.nl/ voor BB kunnen voor wiskunde (en alle andere vakken) oude examens

Pagina 15

HULPMIDDELEN Nederlands Woordenboek www.jufmelis.nl

Nederlands Woordenboek Woordenboek naar en vanuit Engels (iedere leerling moet in bezit zijn van een eigen woordenboek) Oefenen met oude examens op www.eindexamen.nl Nederlands Woordenboek Woordenboek naar en vanuit Duits (iedere leerling moet in bezit zijn van een eigen woordenboek) Examens oefenen www.examen.nl Een samenvatting van alle stof is te vinden op: data studenten/BIO 15-16 lj 4 BKGT. www.biologiepagina.nl

Nederlands Woordenboek BINAS formule/tabellen boekje en de rekenmachine (niet vergeten!!!) Nederlands Woordenboek Rekenmachine (niet programmeerbaar)


Economie GLT-Groene Ruimtealgemeen GLT Voeding & Gezondheid GLT Ontwerp & Creatie GLT Dier & Zorg

Het hele boek leerjaar 4 leren voor het examen. Nederlands Woordenboek Leren samenvatting; krijgen leerlingen van de groendocent. Minitoetsen en oude examens oefenen op internet. Alle lesstof theorie en praktijk van leerjaar 3 en 4 Oefenexamens

Minitoetsen oefenen op internet (oefenexamens)

Leren theorie uit de lesbundels, verstrekte ABC lijst, en schriftelijke informatie.

Rekenmachine meenemen

Praktijk:Vaardigheden oefenen: hanteren, schoonmaken hokken, voeren en water geven, beoordelen gezondheid, huisvesting en dieren, maar ook samenwerken, plannen, afspraken maken, verantwoordelijkheid dragen, opruimen. (behandeld in de modules 201 t/m 255) Theorie: Kennis over dieren: herkomst, uiterlijk, huisvesting, voeding, voortplanting, gezondheid. (Is geoefend in de module “een rondleiding geven”). Verder informatie over dieren leren opzoeken en verwerken in een verslag of bv. informatiefolder of presenteren voor de klas. Algemene kennis over huisvesting, voeding, voortplanting en gezondheidszorg. (behandeld in de modules 201 t/m 255).

Informatie is verder te vinden in fronter, studeerwijzer sector dier en zorg, boekjes in de boekenkast van lokaal O7, Google en Wikipedia. Niet alles over dieren is te leren, oefen met name op gegevens van de dieren op school. Hiervoor is de Module “Een rondleiding geven” een goede informatiebron.

Pagina 16


LEERSTOF LEERJAAR 4 Examen 2017 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG VAK Nederlands

LEERSTOF Centraal Schriftelijk Examen: schriftelijk (2 klokuren) Schrijfvaardigheid, zowel meerkeuzevragen en open vragen. Tevens het maken van een samenvatting opdracht. Schrijfvaardigheid: praktische schrijfopdracht zoals: brief, email, artikel, affiche, envelop, memo, invullen formulier. In het boek staan leertips en samenvattingen op de groene bladzijden Schrijfopdrachten uit het boekje Station beheersen. De leerlingen moeten een geleide samenvatting kunnen maken. Vorig jaar werd er een artikel gevraagd en een zakelijke brief of zakelijke e-mail. Tip, geen zelfverzonnen handschrift, geen hoofdletters gebruiken waar ze niet thuis horen voor de gl/tl leerlingen. Dit wordt op examen fout geteld! Hoofdletters horen niet te pas en te onpas gebruikt te worden

HULPMIDDELEN Nederlands Woordenboek Oefenen met: www.jufmelis.nl STATION SCHRIJFVAARDIGHEID: Hierin staan alle oefeningen en de uitleg van het onderdeel schrijfvaardigheid vmbo groene sector. Goed met oude examens te oefenen (examenblad).

Engels

Schriftelijk Centraal Examen Schrijfvaardigheid: leren behandelde grammatica (helpdesks unit 1 t/m 4 en de basics blz. 132 t/m 139)/ Speaking & Writing blz. 140 t/m 147/ blz. 70 t/m 73, blz. 152 Leesvaardigheid: Exam tips blz. 155 + 156

Nederlands Woordenboek Woordenboek naar en vanuit Engels (iedere leerling moet in bezit zijn van een eigen woordenboek) Oefenen met oude examens op www.eindexamen.nl

Duits

Mondeling examen: Voorbereiding thuis over zelfgekozen onderwerp. Wel overleg van tevoren met docent over onderwerp (duur ca. 4 a 5 minuten).Blaadje met enkele steekwoorden toegestaan. Stripverhaal / vertelplaat. Spreektips blz. 114-116 TB Schriftelijk examen: Schrijfvaardigheid: AB blz 180 Kapitel “Lesen

Nederlands Woordenboek Woordenboek naar en vanuit Duits (iedere leerling moet in bezit zijn van een eigen woordenboek) Examens oefenen www.examen.nl

Biologie

Je moet de meeste onderdelen van klas 3 en 4 kennen. Leer vooral van elke paragraaf de stukjes - om te onthouden en test jezelf. Het betreft de volgende onderdelen: LEERJAAR 3:Thema’s cellen, ordening, voortplanting en ontwikkeling, regeling, zintuiglijke waarneming. LEERJAAR 4:Thema’s stofwisseling, planten, ecologie, voeding en vertering, gaswisseling, transport, opslag, uitscheiding en bescherming

Nederlands Woordenboek Een samenvatting van alle stof is te vinden op: www.biologiepagina.nl data studenten/BIO 15-16 lj 4 BKGT.

NASK1

Centraal examen: Hele boek leren Nova NASK1 natuurkunde 4 VMBO KGT, + werkboek met plus stof

Nederlands Woordenboek BINAS formule/tabellen boekje en de rekenmachine (niet

Wiskunde

Alle behandelde hoofdstukken behalve Hoofdstuk 5 (dus H1, H2, H3, H4, H6, H7) Let op! één onderwerp van H5 WEL namelijk “hoe bereken je het gemiddelde van een serie getallen”

Nederlands Woordenboek Rekenmachine (niet programmeerbaar)

Pagina 17


Agrarische Techniek

* zie hieronder de uitgebreide toelichting met de links.

Economie GLT-Groene Ruimte

Het hele boek leerjaar 4 leren voor het examen. Leren samenvatting; krijgen leerlingen van de groendocent. Minitoetsen en oude examens oefenen op internet.

Nederlands Woordenboek

GLT Voeding & Gezondheid

Alle lesstof theorie en praktijk van leerjaar 3 en 4 Oefenexamens

Minitoetsen oefenen op internet (oefenexamens)

GLT Ontwerp & Creatie

Leren theorie uit de lesbundels, en verstrekte ABC lijst, en schriftelijke informatie.

Rekenmachine meenemen

GLT Dier & Zorg

DIER Praktijk:Vaardigheden oefenen: hanteren, schoonmaken hokken, voeren en water geven, beoordelen gezondheid, huisvesting en dieren, maar ook samenwerken, plannen, afspraken maken, verantwoordelijkheid dragen, opruimen. (behandeld in de modules 201 t/m 255) Theorie: Kennis over dieren: herkomst, uiterlijk, huisvesting, voeding, voortplanting, gezondheid. (Is geoefend in de module “een rondleiding geven”). Verder informatie over dieren leren opzoeken en verwerken in een verslag of bv. informatiefolder of presenteren voor de klas. Algemene kennis over huisvesting, voeding, voortplanting en gezondheidszorg. (behandeld in de modules 201 t/m 255).

Informatie is verder te vinden in fronter, studeerwijzer sector dier en zorg, boekjes in de boekenkast van lokaal O7, Google en Wikipedia. Niet alles over dieren is te leren, oefen met name op gegevens van de dieren op school. Hiervoor is de Module “Een rondleiding geven” een goede informatiebron.

* Agrarische Techniek: Alle lesstof die je voor het examen moet kennen vind je op de volgende site: http://teaching4u.nl/paginas/technieksite/AT-blad.htm want deze is gewijzigd!!!. of op: http://www.contentcorner.nl/front/index.php?arr_id=15387 Hier kun je alle lesmateriaal terugvinden op trefwoord:http://www.ontwikkelcentrum.nl/ecc3/vmbo/ Lesmateriaal klas 3 (inloggen op groenkennisnet zoals op school, 21cs…..): https://livelink.groenkennisnet.nl/livelink/llisapi.dll/fetch/777875/100386141/108498910/ Basis%20Beroepsgerichte%20Leerweg.htm Lesmateriaal op video (voor loonwerk, inloggen zoals op school, 21cs…… enz.): http://www.contentcorner.nl/front/startpagina.php?id=23103 Tekening lezen: http://www.wema.be/E-Learning%20TEKENINGLEZEN/index.html Banden: http://www.profileutrecht.nl/index.php?page=main.php?id=69051 Hydrauliek: http://voorbereiding.ipcgroen.nl/tractie/docs/informatie/hydrauliek/hydrauliek.htm Pneumatiek: http://pneumatica.be/

Pagina 18


Motoren, basisinformatie: http://woutertimmer.ruhosting.nl/Motoren/pagina_index_motoren.htm Animatiefilmpjes alle soorten motoren: http://www.animatedengines.com/ Wikipedia viertaktmotor: http://nl.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor Motoropbouw + verbranding inwendig: Benzine: http://www.youtube.com/watch?v=GrGh4IvBGqE&feature=player_embedded of http://www.youtube.com/watch?v=HCaqgNzjj8Q&NR=1 Benzinemotor + uitleg werking NL: http://www.youtube.com/watch?v=rSuSq6diJu8 Camera in cil.kop: http://www.youtube.com/watch?v=sEf8va1S7Sw&feature=related Diesel: http://www.youtube.com/watch?v=zVuzkHree78&feature=related Oefenopgaven voor agrarische techniek vind je op de volgende sites: http://www.toetsplaza.nl/toetspaginas/vmbo-examen.html kies Citaverde college en het vak http://www.groenetoetsenbank.nl/vmboexamens/aoc's/t-vmbo-examens-clusius.htm Alle CSPE’s (schriftelijke en praktijk examens) van 2010 (en eerder): http://www.cito.nl/nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/centrale_examens/schriftelijke_ examens_vmbo/examens_vmbo_2012/vmbo_cspe_kb_tv1.aspx

Pagina 19


LEERSTOF LEERJAAR 4 Examen 2017 GEMENGD-THEORETISCHE LEERWEG VAK Nederlands

LEERSTOF Schoolexamen: mondeling examen 15 minuten(plus 5 minuten voorbereiding).Inhoud mondeling: Boek(en/of film)verslagen, 3 verslagen gemaakt in klas 4.Leestekst; leesvaardigheid, tekstbegrip. Centraal Schriftelijk Examen: schriftelijk (2 klokuren) Schrijfvaardigheid, zowel meerkeuzevragen en open vragen. Tevens het maken van een samenvattingopdracht. Schrijfvaardigheid: praktische schrijfopdracht zoals;brief, email, artikel, affiche, envelop, memo, invullen formulier. Leerstof: Methode Nieuw Nederlands theorie en opdrachten onderdelen lezen, schrijven, examen doen, spelling & grammatica hoofdstuk 1 t/m 5

HULPMIDDELEN Nederlands Woordenboek (eigen woordenboek) Oefenen met: www.jufmelis.nl STATION SCHRIJFVAARDIGHEID: Hierin staan alle oefeningen en de uitleg van het onderdeel schrijfvaardigheid vmbo groene sector.

Engels

Mondeling schoolexamen: Zie extra mondeling boekje voor alle opdrachten en de verschillende onderdelen. Schriftelijk Centraal Examen Schrijfvaardigheid: leren behandelde grammatica (helpdesks unit 1 t/m 4 en de basics blz. 132 t/m 139)/ Speaking & Writing blz. 140 t/m 147/ blz. 70 t/m 77, blz. 152 en aantekeningen les Leesvaardigheid: Exam tips blz. 155 + 156,

Nederlands Woordenboek Woordenboek naar en vanuit Engels (iedere leerling moet in bezit zijn van een eigen woordenboek) Oefenen met oude examens op www.eindexamen.nl

Duits

Mondeling:keuze uit een spreekkaart, voorbereiden, ca 4 min spreken. Keuzemogelijkheden worden met docent vooraf besproken. Vertelplaat onvoorbereid, ca 3 min. Lezen van een tekst, voorbereiden naar keuze. Keuzemogelijkheden worden met docent vooraf besproken. Schriftelijk examen:Schrijfvaardigheid: leertips TB blz 116 tot 119. Eigen aantekeningen leren en kunnen gebruiken bij schrijven van brieven, persoonlijke en zakelijk. Oefenen: http://examen.kennisnet.nl/vmbo/oefenexamens/duits

Nederlands Woordenboek Woordenboek naar en vanuit Duits (iedere leerling moet in bezit zijn van een eigen woordenboek) Examens oefenen www.examen.nl

Biologie

Je moet de meeste onderdelen van klas 3 en 4 kennen. De stof van leerjaar 4 heb je nog volledig in de 2 leerboeken. Het betreft de volgende onderdelen: LEERJAAR 3:Thema’s cellen, ordening, voortplanting en ontwikkeling, regeling, zintuiglijke waarneming, gedrag LEERJAAR 4:Thema’s stofwisseling, planten, ecologie, voeding en vertering, gaswisseling, transport, opslag, uitscheiding en bescherming

Nederlands Woordenboek Je hebt een stencil met toelichting en een samenvatting gekregen tijdens de lessen. Heb je nog vragen meld je dan bij je docent. Meer informatie: data studenten/BIO 15-16 lj 4 BKGT.

NASK1

NASK 1 Hele boek leren Nova NASK1 natuurkunde 4 VMBO KGT, + werkboek met plus stof

Nederlands Woordenboek BINAS formule/tabellen boekje en de rekenmachine (niet vergeten!!!)

Pagina 20


Wiskunde

Economie GLTAlgemeen Landbouwbreed

Alle behandelde hoofdstukken uit Netwerk 4 VMBO behalve Hoofdstuk 5 (dus H1, H2, H3, H4, H6, H7) Let op! één onderwerp van H5 WEL namelijk “hoe bereken je het gemiddelde van een serie getallen” Het hele boek leerjaar 4 leren voor het examen. Leren lesstof Handel (+ samenvattingen) Oefentoetsen/ minitoetsen CSPE ( behandeld en besproken in de les)

Nederlands Woordenboek Rekenmachine (niet programmeerbaar) liniaal/meetlat, hoekmeter/gradenboog/ geodriehoek, passer Nederlands Woordenboek Nederlands Woordenboek

Het hele personeel van het Citaverde College wenst je heel veel succes bij de voorbereidingen! En we hopen dat we straks tegen iedereen kunnen zeggen:

Pagina 21

Examenboekje 2017 VMBO CITAVERDE College Roermond  

Examenboekje 2017 met leerstof, data, slaag- en zakregeling en algemene examenafspraken.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you