Page 1

Wieprz, 28.08.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” - Pilotażowe wdrożenie modelu CIS w Wieprzu, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom NADZIEJA z siedzibą w Wieprzu zapraszamy do składania ofert podmioty zainteresowane wykonaniem zadania: świadczenie usług prawnych dla Beneficjentów projektu. 1.Określenie

przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakres których wchodzi: udzielanie porad prawnych dla Beneficjentów projektu w zakresie ich indywidualnych potrzeb (prawo pracy, prawo rodzinne, załatwianie spraw urzędowych, sporządzanie pism urzędowych itp.) Ilość godzin udzielonych porad indywidualnych – 24 godziny Przeprowadzenie modułu warsztatowego (zajęcia grupowe) z zakresu prawa - 6 godzin Przedmiot umowy będzie świadczony w budynku Centrum Integrcji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pomocy Bezrobotnym i Ich Rodzinom „NADZIEJA” z siedzibą w Wieprzu, Wieprz 424, 34-122 Wieprz. 2. Informacje dotyczące zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności dysponowaniem osób posiadających uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie przedmi otu zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Termin wykonania zlecnia : Umowa zostanie podpisana na czas określony . Realizacja zlecenia nastąpi od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013r. Zlecenie będzie wykonywane w godzinach 7-15 wg zapotrzebowania, aż do wyczerpania limitu godzin. Wartość wynagrodzenia 30 godzin x stawka za godzinę usługi prawnej. Kryteria oceny ofert: -

Cena 100%

Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę wynagrodzenia brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia, stanowiącymi koszt pracodawcy, a dla podatnika VAT - kwotę zawierającą podatek VAT. W ofercie należy podać kwotę brutto (z VAT). Wymagane dokumenty: − wypełniony formularz ofertowy wraz z ceną za 1 godzinę porady prawnej − poświadczone przez Wykonawcę kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kierunkowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 3.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi osobę, której oferta została wybrana. 4. Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna zostać złożona do dnia 10.09.2013r. do godz. 12:00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu, 34-122 Wieprz, Wieprz 424, lub e-mailowo na adres ciswieprzmodel@gmail.com Osoba do kontaktu: Sabina Potempa tel. 517 090 755

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe prawnik