Page 1

Wieprz, 15.11.2012r. Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom NADZIEJA z siedzibą w Wieprzu zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: - przedmiotem zamówienia jest dostarczenie drukarek dla Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu w projekcie 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom NADZIEJA z siedzibą w Wieprzu. Oferty powinny zostać złożone do dnia 22.11.2012r. do godz. 12:00. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 roku. I. Warunki udziału w postępowaniu: 1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia. II. Sposób przygotowania oferty: - wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu dołączonym do niniejszego zapytania.

Miejsce i termin złożenia oferty: Oferta powinna zostać złożone do dnia 22.11.2012r. do godz. 12:00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu, 34-122 Wieprz, Wieprz 424 lub e-mailowo na adres ciswieprzmodel@gmail.com Kryteria oceny ofert: -

Koszt druku drukarki

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranym Wykonawcą. Po wyborze Wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie upubliczniona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy po wystawieniu faktury miesięcznej za dostarczenie usługi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wykonanego dokumentu księgowego w postaci rachunku/Faktury VAT przedłożonego i zaakceptowanego przez osobę upoważnioną.

Szczegółowe informacje: Sabina Potempa – Specjalista ds. zaopatrzenia, marketingu i sprzedaży, tel. 517 090 755 , 33 843 15 01 , email: ciswieprzmodel@gmail.com.

Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Formularz zapytania ofertowego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o zapytaniu drukarki  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you