Page 1

Formularz wzoru oferty OFERTA W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.06.2013r dotyczące zamówienia na zakup krzeseł do sali szkoleniowej składam niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia. 1.

Dane Wykonawcy: Nazwa: …………………………………………………………………………………………. Adres: …………………………………………………………………………………………. NIP: …………………………………………………………………………………………. Regon: …………………………………………………………………………………………. Tel: …………………….., Faks: ………………………, E-mail: ……………………

2. Warunki oferty: Oferuję realizację zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę: ………………….. zł/netto (słownie ………………………………………………..), ………………….. zł/brutto (słownie ……………………………………………….). Okres gwarancji wynosić będzie ……………………… Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: ………………………………….. 3.

Oświadczenia Wykonawcy: Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 3 zapytania ofertowego. W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Centrum Integracji Społecznej w Wieprzu. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.

Załączniki: - załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Miejscowość, dnia ……………………………..

Podpis ……………………………

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz ofertowy krzesła  
Formularz ofertowy krzesła  
Advertisement