Page 1


 Προς ένα Πλαίσιο Αρχών + Καταστατικό  Διαγωνισμός σήματοςlogo  Προτάσεις δράσεων


Αποτελεί, για τον Πολίτη, εργαλείο:

o

Έρευνας (με συγκέντρωση σφαιρικής πληροφορίας και επεξεργασία της από έγκυρους εμπειρογνώμονες),

o

Εντοπισμού κρίσιμων προβλημάτων σε όλα τα πεδία και επίπεδα που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη

o

Επιθεώρησης & Ελέγχου των πράξεων και πρακτικών της Διοίκησης σε όλα τα επίπεδα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων, ανεξάρτητων επιστημόνων και, κυρίως,

o

Σύνθεσης και προτάσεων προοπτικής με την ανοικτή συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών που συνεχίζουν να ελπίζουν και να αγωνίζονται !

Λειτουργεί και δρα με βάση το Πλαίσιο Αρχών και το Καταστατικό του, με σκοπό αφενός τη διασφάλιση

(οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον),

ενός, υψηλής ποιότητας, υγιούς περιβάλλοντος, αφετέρου την προστασία του Φυσικού, Κοινωνικού και Οικονομικού Περιβάλλοντος, από όποια δυσμενή ανθρωπογενή επίδραση, είτε αυτή έχει ήδη εκδηλωθεί

είτε αποτελεί εν δυνάμει κίνδυνο.


ΤΟ CISD ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

ΤΟ C I S D

Ότι οι προτεινόμενες διαρθρωτικές αλλαγές για την προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, βρίσκουν προβληματισμένη και αντίθετη την ελληνική κοινωνία καθώς:

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟ με την αγαστή συνεργασία, συνέργεια και

σύμπραξη, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς εκτιμά ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εφόσον ελέγχεται από ένα υγιή δημόσιο

δε συνάδουν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας

και της διαφάνειας.

σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στο στόχο της διασφάλισης της

αναγκαίας

τομέα, και λειτουργεί στα πλαίσια του δημόσιου συμφέροντος

κοινωνικής

συναίνεσης

και

της

ανάκτησης

της

εμπιστοσύνης του Πολίτη προς την Πολιτεία ούτε και της ανάκτησης της

Το CISD ΘΕ Τ Ε Ι ως απαραίτητες προϋποθέσεις : 

εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία (εντός και εκτός Ελλάδος)

Την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών διασφάλισης της αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, πράγμα που μέχρι τώρα δεν έχει διασφαλισθεί από κανένα διαρθρωτικό ή άλλο μέτρο.

Απέχει μακράν από το στόχο της επίτευξης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας με βιώσιμο τρόπο, αλλά ακόμη και από τους στόχους που το ίδιο το

Την άμεση διαμόρφωση ενός συστήματος, που θα εγγυάται την ασφάλεια δικαίου

Ν/Σ θέτει σχετικά με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αποκρατικοποιήσεων

στα ζητήματα διαχείρισης και αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων και αυτό δεν μπορεί

και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας

να επιτευχθεί μόνο με τη θέσπιση νέων φορέων και οργάνων και νέων θεσμών και διαδικασιών.

Εισάγουν, με αντιδεοντολογική σπουδή, ρυθμίσεις που δίνουν την αίσθηση «υποτέλειας» και «ξεπουλήματος» του ελληνικού

δημόσιου

στον

ιδιωτικό

τομέα,

καθώς

Την θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων του ελληνικού δημοσίου επί της καταγεγραμμένης περιουσίας του,

οι

περισσότερες θεσμοθετούν ειδικά προνόμια υπέρ των

υποψηφίων επενδυτών, καταστρατηγώντας ανενδοίαστα

Με τον τρόπο αυτό ο κάθε εν δυνάμει επενδυτής θα αισθάνεται

βασικές διατάξεις του Συντάγματος, πάγιας νομολογίας του ΣτΕ, αλλά και της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Τον συνεχή έλεγχο και παρακολούθηση.

περισσότερο ασφαλής στην υλοποίηση της επενδυτικής του απόφασης, χωρίς να αντιμετωπίσει αρνητικές αποφάσεις του

Συμβουλίου της Επικρατείας.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ότι η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται, με τρόπο αξιόπιστο και ουσιαστικό, την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Πολιτών επί προβλεπόμενων έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν επιπτώσεις στο

περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων (σε εφαρμογή της Συνθήκης του Aarhus

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αφορμή την κοινωνική ένταση κατά του επενδυτικού σχεδίου εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική, 29.10.2012

και των σχετικών κοινοτικών οδηγιών), ώστε να αποφεύγονται θλιβερά

φαινόμενα, ανάλογα με αυτά της Χαλκιδικής. 

ΚΑΛΕΙ την τοπική κοινωνία, τους φορείς πολιτών, τους επιστήμονες που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που απασχολούν την ευρύτερη ελληνική κοινωνία

TO CISD 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τη βία, από όπου και αν προέρχεται.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ

κάθε

προσπάθεια

βίαιης

οποίο προτίθεται να διαχειριστεί και να επιλύσει το πρόβλημα

διαχείρισης

κοινωνικών αντιπαραθέσεων, από όποια πλευρά και αν

ΚΑΛΕΙ την Κεντρική Διοίκηση (ΥΠΕΚΑ) να απαντήσει για τον τρόπο με τον

προέρχονται, που οδηγούν σε αμοιβαίους προπηλακισμούς,

ΕΚΤΙΜΑ, (λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών ανάκαμψης του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου στη χώρα μας):

τραυματισμούς και άλλες ακραίες πράξεις, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο την προσωπικότητα αλλά και την ζωή ανθρώπων. 

o

ότι είναι απολύτως αναγκαία μια ανοικτή συζήτηση για το μείζον ζήτημα της

χρήσης και αξιοποίησης του φυσικού και ορυκτού μας πλούτου, με την συνεκτίμηση αφενός της αυξανόμενης ζήτησης, χρήσης και εκμετάλλευσης

ΘΕΩΡΕΙ ότι, η Πολιτεία οφείλει, με ευθύνη της Κυβέρνησης και

των ορυκτών, αφετέρου

των οργάνων της, να διασφαλίζει την τήρηση της τάξης και του

της εντεινόμενης οικονομικής κρίσης και της

επείγουσας ανάγκης οικονομικής και βιοτικής ανάκαμψης

νόμου, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα του Πολίτη στην ελευθερία της έκφρασης.

o

ότι είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή η χώρα να στραφεί συστηματικά προς βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, στο πλαίσιο της αειφόρου

ανάπτυξης που επιδιώκεται σε πλανητικό, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

ΕΚΤΙΜΑ ότι η δυναμική και -ενίοτε- βίαιη αντίδραση πολιτών

όπου η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική ευθύνη

(που στήνουν μπλόκα, καταστρέφουν ή επιτίθενται) δεν μπορεί να

και η οικονομική ανάπτυξη θα συμβαδίζουν προς όφελος της.

θεωρηθεί ως δημοκρατική πρακτική, όποια και αν είναι τα αίτια των κοινωνικών διεκδικήσεων.

o

ότι οι ορυκτοί φυσικοί πόροι είναι μια απαραίτητη συνιστώσα για την

βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης και την ποιότητα ζωής, που δεν νοείται να ακυρωθεί από καμιά μεμονωμένη σκοπιμότητα. 


To CISD κάνει λόγο για όξυνση της πόλωσης από κυβέρνηση και αντιμαχόμενες πλευρές και επισημαίνει ότι σοβαρή αιτία της διαμάχης είναι ο αποκλεισμός της τοπικής κοινωνίας από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και η ελλιπής ενημέρωση σχετικά με τους πραγματικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους του έργου. Στο πνεύμα αυτό, το CISD καλεί την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, τους πολίτες, την εταιρεία και κάθε άλλο εμπλεκόμενο να υπερβούν την πόλωση και τις διαχωριστικές γραμμές και να επιδιώξουν τον τεκμηριωμένο διάλογο. Η κοινωνική ένταση, η σκληρή αντιπαράθεση και η κλιμάκωση της βίας που εξελίσσεται στη Χαλκιδική κατά του επενδυτικού σχεδίου εξόρυξης χρυσού κορυφώθηκε, δυστυχώς, με ακραίες εγκληματικές ενέργειες, ανάρμοστες για κάθε δημοκρατικά ευνομούμενη Πολιτεία, δημιουργώντας κλίμα τοπικού «εμφυλίου πολέμου» και διασύροντας την χώρα σε ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.

Ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τα συναρμόδια υπουργεία για τιςεξορύξεις χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής και στο Πέραμα Θράκης απέστειλε το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD).

Η Κυβέρνηση, οι πολιτικοί σχηματισμοί και τα ΜΜΕ, αντί να συμβάλλουν στην εκτόνωση της κρίσης ενθαρρύνουν την πόλωση, εντείνουν την πολιτική αντιπαράθεση και ακυρώνουν την οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας και συνεννόησης σε πνεύμα αλληλεγγύης, χωρίς μάλιστα να ασχοληθούν με τα πραγματικά αίτια και γεγονότα που εξέθρεψαν τα φαινόμενα αυτά και πολύ περισσότερο για τους πραγματικούς ενόχους και υπεύθυνους της κλιμάκωσης. Οι Κυβερνήσεις, τα κόμματα, η Διοίκηση και οι επιχειρηματίες έχουν σοβαρές ευθύνες όχι μόνο για τις επιπτώσεις από τις εξορυκτικές δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν, αφήνοντας ανοικτές πληγές στο περιβάλλον της περιοχής που ακόμα αιμορραγούν, αλλά κυρίως για την αντίθεσή τους να εμπλέξουν, εγκαίρως τους πολίτες στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της περιοχής τους…


ΤΟ CISD ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: • Να αναλάβει τις ευθύνες των μέχρι σήμερα Κυβερνητικών επιλογών και να προχωρήσει άμεσα στην ενημέρωση της κοινής γνώμης επί των πραγματικών δεδομένων, φωτίζοντας όλες τις πτυχές, τόσο για τις προϋποθέσεις αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης (συνεκτιμώντας αυξανόμενη ζήτηση, οικονομική κρίση και άλλες παραμέτρους), όσο και για το επενδυτικό σχέδιο αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της Χαλκιδικής.

ΤΟ CISD ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: • Να καλέσει τον επενδυτή να συνυπογράψει

Μνημόνιο σχετικό με δεσμεύσεις για υλοποίηση, από μέρους του, αναπτυξιακών έργων, με πρόβλεψη για την ανάπτυξη της περιοχής κατά την μεταμεταλλευτική περίοδο, στο πνεύμα αυτών που είχαν προταθεί από το ΥΠΕΚΑ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου (2011) και τους οποίους ο επενδυτής είχε πλήρως αποδεχτεί, αλλά δεν συνυπογράφηκαν με επιλογή του τότε Υπουργού. • Να ακυρώσει, με τις παραπάνω και άλλες κατάλληλες ενέργειες, την εικόνα «καθεστώτος αποικιοκρατίας», που απορρέει από την «χαριστική» σύμβαση του 2004, μεταξύ κράτους και επενδυτή. • Να συμβάλλει, με πολιτική ωριμότητα, στην άρση του κλίματος τρομοκρατίας στην περιοχή, δίνοντας χώρο στη λογική και στην αλληλεγγύη.

• Να καλέσει όλους τους «εταίρους» (πολιτικά κόμματα, φορείς πολιτών, εταιρεία, εργαζόμενους) σε ένα ανοικτό, ειλικρινή διάλογο, απαλλαγμένο από μικροπολιτικά συμφέροντα. • Να προσδιορίσει με σαφήνεια το είδος της διαβούλευσης, που θα πρέπει να γίνει σε πολλά επίπεδα: Τόσο με εκλεγμένους φορείς, όσο και απ’ ευθείας με τους πολίτες και με όλους μαζί. Με τους πολίτες της περιοχής, αλλά και με τους πολίτες της χώρας.

• Να εγγυηθεί ότι ο τεκμηριωμένος, αυτός, διάλογος θα βασισθεί στην αειφορική λογική κόστους/οφέλους με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση όλων των παραμέτρων της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Συνοχής και της Βιώσιμης Οικονομίας. • Να ζητήσει από την εταιρεία συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αειφόρο διαχείριση του ορυκτού πλούτου και εγγυήσεις που θα προσφέρει για την τοπική αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, τόσο μέσω της εφαρμογής και παρακολούθησης τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, όσο μέσω ανταποδοτικού οφέλους, αλλά και συνεχούς λογοδοσίας.


ΤΟ CISD ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Να αντιληφθεί ότι για να προχωρήσει απρόσκοπτα η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αρκεί

• • • •

η “τυπική” νομιμότητα του έργου η πληρότητα και η αξιοπιστία της εγκεκριμένης ΑΕΠΟ η δέσμευση για την μη χρήση κυανίου, η εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για υψηλή προστασία του περιβάλλοντος • η αποκατάσταση, εκ μέρους της, της «ιστορικής» περιβαλλοντικής ζημιάς από την εξορυκτική δραστηριότητα τρίτων. • αλλά, οφείλει

Τέλος, όλοι οι Έλληνες Πολίτες μαζί, χρειάζεται να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των οποιωνδήποτε αποφάσεων που ανάγονται στην εθνική (και όχι μόνο τοπική) προοπτική, όχι λόγω της οικονομικής συγκυρίας (που αξιοποιείται κατά το δοκούν από κάθε πλευρά) αλλά γιατί το οφείλουμε στις επόμενες γενιές.

• να συνεργασθεί άμεσα με την Κυβέρνηση και τους Πολίτες για την επικύρωση των δεσμεύσεών της έναντι της απόδοσης συγκεκριμένου οφέλους για την εθνική και τοπική οικονομία, αναλαμβάνοντας να τις παρουσιάσει και να τις διαβουλευτεί, ανοίγοντας έναν ισότιμο διάλογο, όπου θα τεκμηριώσει τις προθέσεις της, τόσο για την τήρηση των παραπάνω, όσο και για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής της

• να δεσμευτεί για την ετήσια απόδοση ικανού ποσοστού επί των πραγματικών κερδών της εταιρείας, βασισμένων σε χρηματιστηριακά μεγέθη, σε ειδικό λογαριασμό, αποκλειστικά για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων στην περιοχή, τον οποίο θα διαχειρίζεται η Διοίκηση υπό την εποπτεία και συναίνεση εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας (δέσμευση που είχε αποδεχθεί το 2011). • να εκκινήσει, το ταχύτερο, την υλοποίηση όλων των συμφωνηθέντων • να αποδείξει έμπρακτα τις καλές της προθέσεις, λειτουργώντας με απόλυτη διαφάνεια και συνέπεια στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, μέσα από την ενημέρωση και τον έλεγχο της κοινωνίας των πολιτών.


8 Μαρτίου 2013 Παρακολουθούμε με θλίψη και αγωνία την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ κατοίκων της Ιερισσού και αστυνομικών δυνάμεων. Οι σημερινές ενέργειες βίαιης καταστολής, από μέρους της αστυνομίας, σε αντίδραση που εκδηλώθηκε από ομάδα πολιτών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής ενάντια στην είσοδο των αστυνομικών αρχών στην Ιερισσό, αλλά και η βίαιη παρεμπόδισή της στο έργο της αναζήτησης των δραστών του πρόσφατου εμπρησμού των μηχανημάτων της εταιρείας, είναι εξίσου καταδικαστέες.

Τα γεγονότα αυτά προκαλούν το δημόσιο αίσθημα, προσβάλουν τη δημοκρατία και καταπατούν κατάφωρα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι τρομοκρατικές πράξεις και η βία, από όπου και αν προέρχονται όχι μόνο δυναμιτίζουν και οξύνουν την εμπόλεμο κατάσταση στην περιοχή, αλλά διαλύουν οριστικά και ίσως και αμετάκλητα τη συνοχή μιας κοινωνίας, που, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη μιας βιώσιμης προοπτικής. Έχουν όμως και την υποχρέωση να σεβαστούν τις αποφάσεις του συνόλου της τοπικής κοινωνίας σχετικά με το μέλλον της εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή, όπως αυτές θα εκφραστούν μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο.

Ένα μάθημα που θα έπρεπε να έχει πάρει η κυβέρνηση, αλλά και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, από αντίστοιχες περιπτώσεις οξύτατης αντιπαράθεσης με πολίτες (π.χ Κερατέα), είναι ότι κανένας σχεδιασμός, καμία επένδυση -ακόμα και η καλύτερη- δεν μπορεί να προχωρήσει με καταστολή και βία.

Καλούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Δένδια να αποκλιμακώσει την ένταση στη περιοχή, με κάθε ενέργεια που θα εγγυάται ταυτόχρονα την ασφάλεια και την προστασία OΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ

Υπάρχει μόνο ένας δρόμος, όσο χρονοβόρος και αν φαίνεται, η συναίνεση! Αυτό που χρειάζεται σήμερα η κοινωνία στην Χαλκιδική είναι ένας νηφάλιος και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της περιοχής, την ανάπτυξη με άξονες την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα.

Καλούμε την ομάδα πολιτών που αντιδρά να επιδείξει σωφροσύνη και ψυχραιμία στρέφοντας τις διεκδικήσεις της σε γόνιμες, τεκμηριωμένες προτάσεις.

Η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει το λόγο που της αναλογεί για το ποια ανάπτυξη θέλει στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας !

Οι λύσεις μπορούν να έρθουν μόνο μέσα από το δημόσιο διάλογο και τη συναίνεση, αρκεί να πρυτανεύσει πολιτική ωριμότητα από κάθε πλευρά, τόσο από την Κυβέρνηση ΚΑΙ την αντιπολίτευση, όσο και από τους πολίτες”.

Οι πολίτες που αντιδρούν στην εξόρυξη χρυσού θα πρέπει να καταθέσουν στον δημόσιο διάλογο τις δικές τους τεκμηριωμένες προτάσεις για οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον.


Παρέμβαση προς ΥΠΕΚΑ, σχετικά με αμέλεια της χώρας μας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, στην περιοχή της Κυπαρισσίας … ζητώντας ενημέρωση για:

τις ενέργειες που έχει λάβει το ΥΠΕΚΑ για την προστασία της δεύτερης σημαντικότερης περιοχής ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta στη Μεσόγειο, τον Κυπαρισσιακό Κόλπο,

τα αποτελέσματα των ενεργειών, στις οποίες προέβη η ΕΓΕΠΕ

τον συντονισμό για την αυτοψία του ειδικού κλιμακίου του Συμβουλίου της

Ευρώπης 

την ανταπόκριση των λοιπών αρμοδίων στους οποίους διαβίβασε η ΕΓΕΠΕ

την υπόθεση 

τις ενέργειες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή της

περιβαλλοντικής ευθύνης της εταιρείας.


Έγγραφο υπενθύμισης προς ΥΠΕΚΑ

… και τούτο γιατί μετά την πάροδο δύο (2) μηνών δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση είτε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ είτε από τους λοιπούς στο οποίο κοινοποιείται το εν λόγω σχετικό μας έγγραφο.

Επειδή εκτιμούμε ότι, ειδικά κατά παρούσα συγκυρία κρίσης αξιών και οικονομικών από την οποία δοκιμάζεται η Ελλάδα, δεν υπάρχουν

περιθώρια: 

για χρηματικές κυρώσεις, που θα προκύψουν από μια, ακόμα, καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,

για οποιαδήποτε ανοχή σε παράνομες επεμβάσεις, αλλά και συμπεριφορές οι οποίες, επιφέρουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με συνέπεια να πλήττεται

καίρια το κύρος της χώρας, που δοκιμάζεται παντοιοτρόπως,

Παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αίτημά μας εκκρεμεί από τις 06.11.2012, να μας ενημερώσετε το ταχύτερο δυνατό σχετικά με τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί, τα αποτελέσματα περιβαλλοντικών, διοικητικών και λοιπών ελέγχων και να μας διαβιβάσετε όλα τα σχετικά

έγγραφα, διοικητικές ‘η άλλες πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών σας. Ειδικότερα, παρακαλούμε τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να μας ενημερώσει σχετικά με την εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α) για την Περιβαλλοντική Ευθύνη προς την εταιρεία «Νέος Κότινος».


 … «Η ορθή εφαρμογή του Δικαίου του Περιβάλλοντος (κλάδος του Δικαίου που άπτεται τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημοσίου Δικαίου) μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς έχει ως στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις

ανθρώπινες δραστηριότητες, τόσο με μέτρα κανονιστικού χαρακτήρα, που καθορίζουν την ποσότητα και το είδος των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (π.χ., μέσω της θέσπισης ορίων εκπομπών από τις βιομηχανίες), όσο κυρίως και με

μέτρα προληπτικού χαρακτήρα, με τα οποία επιχειρείται να γίνει αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων που θα έχουν ενδεχόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες στο περιβάλλον (όπως για παράδειγμα η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων)… 

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καταθέτουμε τις ακόλουθες θέσεις-προτάσεις, οι οποίες αποτελούν προϋποθέσεις και εργαλεία για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του Δικαίου Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης: …


Το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη) εκφράζει την αγανάκτησή του για τις συνέπειες της αδιαφορίας της Πολιτείας, την οποία και καταγγέλλει, σχετικά με τηνπροστασία του θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου. Η αδιαφορία αυτή, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα έχει επισημανθεί πολλάκις, τόσο από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, όσο και από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, είχε ως συνέπεια την κατολίσθηση του ΧΥΤΑ Ζακύνθου (την 26η Ιανουαρίου 2013) και την διασπορά δεκάδων τόνων στερεών απορριμμάτων, παρανόμως στοιβαγμένων στον ευρύτερο χώρο της περιοχής του κόλπου Λαγανά, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά στον σημαντικότερο βιότοπο της Μεσογείου για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta.

1. ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ προς το ΥΠΕΚΑ «ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 148/2009, σχετικά με την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς (εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ευθύνη), λαμβάνοντας υπόψη και την αρχή της προφύλαξης,

ώστε ταχύτατα να εγκριθούν, από την αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή (ΠΕΑΠΖ), τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, και να καταλογισθεί το κόστος των μέτρων αποκατάστασης στους υπεύθυνους ρυπαντές και κατά κύριο λόγο στον οικείο Δήμο. Τα, κατά νόμο, απαιτούμενα τεκμήρια παρουσιάζονται τόσο στα επισυναπτόμενα της επιστολής των οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, WWF, Mom και MEDASSET, καθώς και στις Εκθέσεις και Πράξεις που έχει εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρει το CISD: “Καταγγέλλουμε την συνεχιζόμενη πλημμελή διαχείριση και παράνομη ταφή των απορριμμάτων στην περιοχή, σε ΧΥΤΑ, που λειτουργεί μέσα στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (ΕΘΠΖ), εκθέτοντας τη χώρα μας, καθώς έχει αποτελέσει αντικείμενο παραπομπής της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία έχει θέσει την Ζάκυνθο και τη χώρα μας υπό επιτήρηση, χωρίς ωστόσο η Πολιτεία να έχει λάβει ακόμα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή οποιουδήποτε ενδεχόμενου επικείμενης περιβαλλοντικής ζημιάς. Ενώνουμε την αντίδρασή μας με αυτή των οργανώσεων ΑΡΧΕΛΩΝ, WWF, Mom και MEDASSET, συνυπογράφοντας την επιστολή που απέστειλαν προς το ΥΠΕΚΑ.


2. ΚΑΛΟΥΜΕ το ΥΠΕΚΑ: 

Να επιβλέψει και να συντονίσει υπευθύνως τις ενέργειες της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής – ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου, Κεντρικής Ελλάδας, Ιονίων, σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής ευθύνης με προτεραιότητα την άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων και τον περιορισμό της συνέχισης της απορροής στραγγιδίων για την μη περαιτέρω επέκταση της ρύπανσης, καθώς και τα έργα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Να προβεί στη διενέργεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την πλήρη καταγραφή της προκληθείσης περιβαλλοντικής ζημιάς

3. ΚΑΛΟΥΜΕ το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 

Να μεριμνήσει για τον οριστικό τερματισμό της συνεχιζόμενης παράνομης λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Να δρομολογήσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη μεταβατική περίοδο πριν τη μεταφορά του ΧΥΤΑ, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

Να παρέμβει ουσιαστικά προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ώστε να προωθήσει ταχύτατα τις ενέργειές της για τη χωροθέτηση του νέου ΧΥΤΑ εκτός των ορίων της περιοχής του ΕΘΠΖ, με παράλληλη δρομολόγηση ενεργειών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων.

Σε περίπτωση που τα αρμόδια Υπουργεία και η Περιφερειακή Διοίκηση δεν επιδείξουν την δέουσα υπευθυνότητα, το CISD θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες, που προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιρρίπτοντας και τις αναλογούσες ατομικές ευθύνες για παράβαση καθήκοντος”.


Το ντοκιμαντέρ καταγράφει και παρουσιάζει την επιστημονική φροντίδα του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών Κορώνειας -Βόλβης της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς επίσης και την διαβούλευση, που πραγματοποιεί το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφορία και Ανάπτυξη (CISD) με τον Φορέα και την τοπική κοινωνία. Δίνεται απάντηση σε σοβαρά ερωτήματα που σχετίζονται με την κατάσταση στην λίμνη Κορώνεια και την διατήρηση της λίμνης Βόλβης αλλά και σε άλλα που προκύπτουν από την προώθηση των έργων διάσωσης και ανάπτυξης του συμπλέγματος των δύο λιμνών. Τα οικολογικά προβλήματα οι προκλήσεις και οι αναγκαιότητες της πράσινης ανάπτυξης, τα πολιτισμικά στοιχεία κάθε τόπου και η ανάδειξή τους απασχολούν την «Φωτόσφαιρα» που προσεγγίζει τις τοπικές κοινωνίες προσαρμοσμένη στις ραγδαίες κοινωνικές οικονομικές αλλαγές που συντελούνται στην Ελλάδα.


Ποια είναι η στάση των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, απέναντι στο περιβάλλον και την ιστορικότητα του τόπου τους; Ποιες είναι οι φιλοδοξίες τους για την πόλη τους ή την ύπαιθρο; Πόσο ο εναλλακτικός τρόπος ζωής που προτείνει το οικολογικό κίνημα αγγίζει τις αξίες τους; Καλλιτέχνες, μουσικοί, φωτογράφοι, συγγραφείς, αρχιτέκτονες καταθέτουν την άποψή τους για μια άλλη ποιότητα ζωής. Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Παπαηλιού Δ/ση φωτογραφίας: Στέφανος Ευθυμιάδης Παραγωγή: Ελληνική Επιμέλεια: Χαρά Φράγκου Παρουσιαστής: Χαρά Φράγκου


Πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012, ανοικτή δημόσια συζήτηση που διοργάνωσαν το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) και η Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας, στο Λύκειο Κρανιδίου, για το κρίσιμο ζήτημα

της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικά στο Δήμο Ερμιονίδας, καθώς και για την άμεση αντιμετώπιση σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκύπτουν από την μη ορθή λειτουργία του Δεματοποιητή Κρανιδίου. Η εκδήλωση είχε στόχο την διαμόρφωση, από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους τοπικούς φορείς, ενός Δεσμευτικού Πλαισίου Ενεργειών, για την άμεση συμμόρφωση του Δεματοποιητή στην κείμενη νομοθεσία, αλλά και για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Απορριμμάτων στην περιοχή. Οι

παρεμβάσεις

των

ομιλητών

ανέδειξαν

τα

διαχρονικά

αίτια

της

σοβαρής

περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της πλημμελούς λειτουργίας του Δεματοποιητή Κρανιδίου, όπου: • μεγάλες ποσότητες ανεπεξέργαστων απορριμμάτων εξακολουθούν να αποθηκεύονται χύδην στον χώρο και • χιλιάδες δέματα απορριμμάτων, που συγκεντρώνονται για προσωρινή αποθήκευση,

παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτεθειμένα στο περιβάλλον και σε άμεση επαφή με το έδαφος, χωρίς να έχει ληφθεί καμία μέριμνα συμμόρφωσης στους περιβαλλοντικούς όρους ούτε λήψης μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.


Το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη) παρακολουθεί με ιδιαίτερο προβληματισμό την εξέλιξη των γεγονότων και σχετικών ενεργειών που αφορούν στην πυρκαγιά των χύδην αποθηκευμένων σύμμεικτων απορριμμάτων στο χώρο του Δεματοποιητή Σταυρού Διδύμων, από την στιγμή της εκδήλωσής της.

Παράλληλα, ευρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με εκπροσώπους της Παρέμβασης Πολιτών Ερμιονίδας και της Πρωτοβουλίας Πολιτών Διδύμων-Φούρνων οι οποίοι επικοινώνησαν και με τον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ. Το γεγονός αυτό, που συνέβη λίγες μόνο ημέρες μετά από ευρεία σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη, στις 29 Ιανουαρίου 2013, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Πέτρου Τατούλη (μετά από αίτημα του CISD), δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία καθώς μεγιστοποιεί τις ήδη σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, προβληματίζει η στάση της Δημοτικής Αρχής, που αφενός δεν προσήλθε στην προαναφερθείσα σύσκεψη, αν και είχε κληθεί, αφετέρου αναφέρθηκε δημόσια -χωρίς έγκυρη τεκμηρίωση- σε γεγονός «εμπρησμού», καθώς είναι γνωστό ότι ανάλογες πυρκαγιές σε ανεξέλεγκτες και παράνομες χωματερές αποτελούν μέσο δραστικού περιορισμού του όγκου των αστικών απορριμμάτων! Το CISD ζήτησε την άμεση συνδρομή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, για τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν: · στον περιορισμό επέκτασης και οριστικής κατάσβεσης της πυρκαγιάς, · στην διερεύνηση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς καθώς και των ενδεχόμενων επιπτώσεων στη δημόσια υγεία · στην αποκατάσταση της όποιας διαπιστωμένης περιβαλλοντικής ζημιάς Επιπλέον, το CISD συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή, στην αρμόδια Αρχή, Αιτήματος Ανάληψης Δράσης (άρθρο 13, ΠΔ 148/2009) για την Αποκατάσταση της προκληθείσης Περιβαλλοντικής Ζημίας, με καταλογισμό της δαπάνης στον κατά νόμο υπεύθυνο Δήμο

.

Ερμιονίδας


Το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD) ενημερώνει ότι σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης (28.01.2013) που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, είχε δεσμευθεί για την παρουσίαση ολοκληρωμένου Δεσμευτικού Πλαισίου

Ενεργειών (ΔΠΕ), σε συνεργασία με τους συμπαριστάμενους: Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας (ΠΑΠΟΕΡ), Ομάδα Πολιτών Φούρνων-Διδύμων και τον τ. Δήμαρχο Κρανιδίου κ. Δημήτρη Σφυρή. 

Η στενή συνεργασία των παραπάνω παρήγαγε το σχετικό ΔΠΕ, που καταρχήν επρόκειτο να υποβληθεί την 11η Φεβρουαρίου 2013.

Ωστόσο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στους όγκους των αποθηκευμένων στην περιοχή του Δεματοποιητή χύδην απορριμμάτων υποχρέωσε το Παρατηρητήριο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να αναγνωρίσει τα παράγωγα προβλήματα, ώστε να επικαιροποιηθεί το ΔΠΕ, που υποβλήθηκε χθες 18.02.2013. • Η εκδήλωση της πυρκαγιάς ήταν αναμενόμενη, λόγω της μακρόχρονης συσσώρευσης μεγάλων όγκων χύδην απορριμμάτων εν είδη άτυπου ΧΑΔΑ

• Η διαχείριση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπήρξε η δέουσα (κάλυψη της περιοχής εκδήλωσης με χώμα), με αποτέλεσμα ωστόσο την δημιουργία προϊόντος που είναι δύσκολο να τύχει τεχνικά κατάλληλης και σύννομης διαχείρισης.

• Οι περαιτέρω χειρισμοί και πρώτες αποφάσεις των εμπλεκομένων πλευρών της Αυτοδιοίκησης, δεν βασίζονταν σε σοβαρό επιχειρησιακό σχέδιο, πράγμα που αποδεικνύει και η αναίρεσή τους από τον καθ’ ύλη αρμόδιο της Περιφέρειας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τοπικά ΜΜΕ).

• Μέχρι στιγμής οριστικό σχέδιο αποτελεσματικής διαχείρισης της κρίσης δεν έχει ανακοινωθεί, ενώ το περιβάλλον συνεχίζει να επιβαρύνεται, η λειτουργία του άτυπου «ΧΑΔΑ» στην περιοχή του Δεματοποιητή δεν είναι δυνατή και οι κάτοικοι της Ερμιονίδας αντιμετωπίζουν το πρόβλημα συσσώρευσης απορριμμάτων με κίνδυνο της Δημόσιας Υγείας.

Για τους λόγους αυτούς το CISD υπέβαλε προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τη Δευτέρα, 18.02.2013, επικαιροποιημένο Σχέδιο Δεσμευτικού Πλαισίου Ενεργειών, το οποίο ζητάμε να τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στηρίζοντας κάθε σχετική της ενέργεια.

Το CISD ζητά από την Περιφέρεια να συμβάλλει στην προώθηση της εφαρμογής του, με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών, εξαντλώντας κάθε μορφής δυνατότητες που της παρέχει ο νόμος. Τέλος, ενημερώνει ότι προτίθεται να αναδείξει το σύνολο του προβλήματος και των γενεσιουργών αιτίων και παραμέτρων του, αξιοποιώντας όλες διαδικασίες που μας παρέχει ο νόμος.


Πρακτικό 1ης Συνάντησης Θεματικής Ομάδας CISD για τα Αστικά Στερεά Απορρίμματα, 05.12.12 Στην ομάδα εργασίας του CISD συμμετέχουν οι: o

Μαρία Βιτωράκη.

o

Μελίττα Γκουρτσογιάννη,

o

Χριστίνα Μαρούλη,

o

Ηλίας Τσαβαρής,

o

Ντόρα Φιλιππακοπούλου

… ανάγκη για ένα σωστό σχεδιασμό δράσεων/παρεμβάσεων της ομάδας μας και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων στόχων για θέματα που αφορούν στην διαχείριση των απορριμμάτων, όπου μπορεί το Παρατηρητήριο να έχει ουσιαστική συμβολή ώστε να επιλυθούν κρίσιμα προβλήματα και να δρομολογηθούν λύσεις…


Είναι απολύτως αναγκαία η ανάληψη μιας σοβαρής και εθνικής πολιτικής νομοθετικής πρωτοβουλίας - Στα πλαίσια αυτά: Να κατοχυρώσουμε αναπτυξιακά κίνητρα με βάση το βαθμό μειονεκτικότητας, στη βασική αρχή που φαίνεται ότι υιοθετεί και το Υπουργείο «αποτελεί

παραβίαση της αρχής της ισότητας όταν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όσοι δεν είναι ίσοι» Ενδεικτική πρόταση Βαθμός μειονεκτικότητας Α. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όλες οι μειονεκτικές (νησιωτικές και ορεινές ) περιοχές. Β. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται, από την κατηγορία Α, όσες νησιωτικές περιοχές (νησιωτικοί Δήμοι και νησιωτικές δημοτικές ενότητες) έχουν πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων. Γ. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται, από την κατηγορία Β, όσες νησιωτικές περιοχές (νησιωτικοί Δήμοι και νησιωτικές δημοτικές ενότητες) , απέχουν από

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ του ακτοπλοϊκού χάρτη της Χώρας.

την Ηπειρωτική Ελλάδα ή το διοικητικό τους κέντρο, πάνω από 15 ναυτικά μίλια.

Γραμμές Κορμού και ακτινωτές Γραμμές. Δημιουργία ενός φορέα επίβλεψης της συγκοινωνίας των Νησιών. Επανεξέταση του τρόπου χρηματοδότησης των Γραμμών Δημοσίου Συμφέροντος από κοινό ταμείο Συγκοινωνιών της χώρας. Θεσμοθέτηση του Ελάχιστου μεταφορικού έργου ανά Νησί. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ του μεταφορικού έργου της φέρουσας Ικανότητας ανά Νησί χειμώνα Καλοκαίρι. Ένταξη χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ της απόκτησης πλοίων ( ΕΣΠΑ άξονας προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Κωδικός Επίγειες Θαλάσσιες Οδοί (Περιφερειακές και τοπικές ) και Επίγειες Θαλάσσιες Οδοί (ΤΕΝ -Τ)

Η Αυτοδιοίκηση να πάρει τις αναγκαίες πολιτικές πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση και υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής. Η ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να συνταχθεί ένα ειδικό ΠΛΑΙΣΙΟ για τα μικρά νησιά. Στα πλαίσια αυτά κάθε νησί θα συντάξει και θα ενσωματώσει το δικό του ΣΧΕΔΙΟ, παράλληλα με ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα αειφορικής ανάπτυξης.


Το CISD: • υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της διαμορφωμένης κατάστασης ιδιαίτερα κατά την κρίσιμη περίοδο της επικείμενης αποκρατικοποίησης της ΛΑΡΚΟ, • επισημαίνει ότι η εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται στο σχετικό Σχέδιο Συμμόρφωσης (α.π. ΕΓΕΠΕ οικ. 2226/20.09.2011 έγγραφο «Επιβολή μέτρων συμμόρφωσης της εταιρείας ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία») είναι επιβεβλημένο να αποτελέσει υποχρέωση του νέου μετοχικού σχήματος αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Έλληνας Πολίτης • θεωρεί ότι η φημολογούμενη διαίρεση της δραστηριότητας και των παγίων της ΛΑΡΚΟ, δεν πρέπει να αποτελέσει έμμεσο τρόπο μεταφοράς της παραπάνω υποχρέωσης σε μέρος της ΛΑΡΚΟ («κακιά ΛΑΡΚΟ») που θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.


να μην χορηγήσει πλέον καμία νέα παράταση απόρριψης της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ στη θάλασσα,

να παρακολουθεί συστηματικά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν διαδοχικά δοθεί, και ειδικότερα

να ελέγχει την εφαρμογή του Σχεδίου Συμμόρφωσης που της επέβαλε, με το α.π. ΕΓΕΠΕ οικ. 2226/20.09.2011 έγγραφο («Επιβολή μέτρων συμμόρφωσης της εταιρείας ΓΜΜ ΑΕ

ΛΑΡΚΟ με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία») το οποίο αφορά τόσο στη Λάρυμνα, όσο και στη Μεσσαπία.

Τέλος, το CISD ζητά να μας γνωρίσει το ταχύτερο δυνατό, και πάντως όχι πέραν του κατά το νόμο προβλεπόμενου διαστήματος, σχετικά με το βαθμό συμμόρφωσης της ΛΑΡΚΟ στα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής των όρων που αναφέρονται στο με α.π. ΕΓΕΠΕ οικ. 2226/20.09.2011 έγγραφο, τόσο για το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα, όσο και για τους χώρους εξόρυξης στη Μεσσαπία της Κεντρικής Εύβοιας, επισημαίνοντάς μας πόσοι έλεγχοι συμμόρφωσης έχουν διενεργηθεί και ποια είναι τα πορίσματα αυτών.

Το CISD θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εφόσον διαπιστωθεί ότι η ΛΑΡΚΟ δεν συμμορφώνεται θα αναγκαστεί, πέραν άλλων σύννομων ενεργειών προς κάθε υπερκείμενη αρμόδια αρχή αλλά και ενδιαφερόμενο επενδυτή, να υποβάλλει αρμοδίως «Αίτημα Ανάληψης Δράσης» κατά το Π.Δ. 148/2009 για Περιβαλλοντική Ευθύνη.


Υποστήριξη από CISD για το πρόβλημα διάσπασης του αστικού ιστού του Δήμου λόγω των υπό ανάπτυξη από την ΕΡΓΟΣΕ δύο Ανισόπεδων Κόμβων στον σιδηροδρομικό διάδρομο του Προαστιακού (Χαμοστέρνας και Δήμητρος),


ΒΙΠΕ Μαντουδίου


Την 1η Μαρτίου 2013 κατατέθηκε στο Συμβούλιο Της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης για τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. στη θέση Μαντουδίου Β. Εύβοιας από 62 φορείς, συλλόγους και φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα: 9 Δημοτικοί Σύμβουλοι, 14 σύλλογοι και φορείς, 7 πρόεδροι τοπικών συμβουλίων και 32 φυσικά πρόσωπα. Όσοι αναφέρονται ως εκπρόσωποι φορέων ή συλλόγων έχουν υπογράψει και ως φυσικά πρόσωπα. Ευχαριστούμε θερμά όσους πιστεύουν ότι η Β. Εύβοια πρέπει να διατηρήσει το πανέμορφο περιβάλλον της ακέραιο και να μην δοθεί προς εκμετάλευση σε μεγαλοεπιχειρηματίες που σκοπό έχουν το προσωπικό κέρδος εις βάρος του περιβάλλοντος, των υπόλοιπων επαγγελματιών και της υγείας των κατοίκων.


Η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στη ΒΙ.ΠΕ. βόρειας Εύβοιας δημιουργήθηκε με αφορμή την υπουργική απόφαση για τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι, ένα έγκλημα σε βάρος της Βόρειας Εύβοιας με επιπτώσεις στην ΥΓΕΙΑ, τις ΔΟΥΛΕΙΕΣ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (επιτρέπει την εγκατάσταση δεξαμενών υγροποιημένου φυσικού αερίου και εξαιρετικά ρυπογόνων μονάδων όπως καύση σκουπιδιών, απόρριψη των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. στη θάλασσα και υπεράντληση από τον υδροφόρο ορίζοντα). Θεωρεί δεδομένη τη δημιουργία θερμοηλεκτρικού σταθμού 1160 Mw με φυσικό αέριο, που θα καταστρέψει το κλίμα, θα οδηγήσει σε χλωρίωση της θάλασσας, θα προκαλέσει χρόνια αναπνευστικά προβλήματα στους κατοίκους και θα οδηγήσει τη βλάστηση σε μαρασμό. Προκειμένου να δικαιολογήσουν τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ., ισχυρίζονται ότι τα μεταλλεία λευκολίθου είναι ενεργά και λειτουργούν! Μακάρι να ήταν έτσι! ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ, με σεβασμό βέβαια του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΙ.ΠΕ.! Η απόφαση παραβλέπει τα χωροταξικά πλαίσια που προβλέπουν μέσης όχλησης δραστηριότητες και ήπιο τουρισμό, την καταπάτηση αγροτικών εκτάσεων, την αλλοίωση της κοίτης του Κυμασιώτη, την ύπαρξη στην περιοχή προστατευόμενων υγρότοπων και την έλλειψη πρόβλεψης της εταιρίας για τη ρύπανση από τις μονάδες που θα εγκατασταθούν. Η ΒΙ.ΠΕ. δεν θα δώσει λύση στην ανεργία. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, το μόνο συγκεκριμένο έργο που περιγράφεται, θα απασχολεί 84 άτομα, εκ των οποίων τα 60 θα είναι ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικού.


Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της επίπτωσης στο περιβάλλον από τη λειτουργία του ΘΗΣ ισχύος 1160 MWe που σχεδιάζεται στα πλαίσια της ΒΙ.ΠΕ. ΒΕ είναι χρήσιμα τα συμπεράσματα έρευνας του Πολυτεχνείου υπό την εποπτεία του καθηγητή Διονύση Ασημακόπουλου (παραδόθηκε στον Δήμο Ελευσίνας στις 7 Απριλίου 2012) σε σχέση με τις επιπτώσεις από τη λειτουργία σχεδιαζόμενου εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής με φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 880 MWe στο Θριάσειο. Η έρευνα του Πολυτεχνείου έδειξε ότι:

- Θα δημιουργηθεί ένας μόνιμος κώνος καυσαερίων 4,5 εκατ. κυβικών μέτρων την ώρα πάνω από την Ελευσίνα και το Θριάσιο Πεδίο. Η ποσότητα αυτή είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από τα καυσαέρια που εκπέμπουν σήμερα οι 27 καμινάδες και τα 2 διυλιστήρια της περιοχής. - Κατά τη διάρκεια ενός και μόνο χρόνου,2.000 τόνοι οξειδίων του αζώτου θα καταλήγουν στον ουρανό. Σήμερα όλη η βιομηχανία στο Θριάσιο Πεδίο εκπέμπει τον χρόνο 3.000 τόνους οξειδίων του αζώτου. - Η λειτουργία του εργοστασίου θα οδηγήσει σε εκπομπή 1,8 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο, ρύπανση ισοδύναμη προς την κυκλοφορία 1,8 εκατ. οχημάτων ημερησίως, δηλαδή όσα κυκλοφορούν σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο Αθηνών. - Τα καυσαέρια αυτά, λόγω του φαινομένου των θερμοκρασιακών αναστροφών με την πτώση της θερμοκρασίας τη νύχτα, εγκλωβίζονται σε χαμηλά ύψη και δεν διαχέονται.


6 6

INTERNATIONAL GENT CONFERENCE 15 – 16 November 2012 GENT – BELGIUM


Margarita Karavasili Architect d.p.l.g. – Msc. of Urban & Spacial Planning President of Citizens’ Inspectorate for Sustainable Development ex. Special Secretary of Environmental & Energey Inspectorate


6 8


ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ:

Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής

Μαργαρίτα Καραβασίλη ΑΜ - ΜSc χωροταξίας-πολεοδομίας,

Πρόεδρος CISD, π. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας


Συμμετοχή CISD Μαργαρίτα Καραβασίλη Πρόεδρος CISD π. Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας


Λαμβάνοντας υπόψη την άμεση ανάγκη

προστασίας του περιβάλλοντος

της δημόσιας υγείας, της εθνικής μας οικονομίας

και της

επιχειρηματικότητας,

το CISD προτείνει


Την Τετάρτη 20 Mαρτίου 2012, στις 18:00, η Δράση οργανώνει στα γραφεία της, ανοικτή συζήτηση με τη συμμετοχή της κ. Μαργαρίτας Καραβασίλη (Επιθεωρητή Περιβάλλοντος και πρώην Ειδική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ) και τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Περικλή Σαχίνη.

Αντικείμενο της εκδήλωσης είναι η λεπτομερής και αντικειμενική ενημέρωση για όλες τις παραμέτρους της εξορυκτικής και μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Χαλκιδική και αλλού. Συντονιστής: Νάσος Χρυσίνας (Μέλος ΚΕ της Δράσης)


American College of Greece Sustainability Week 2013, 1η - 6η Απριλίου Διοργάνωση Χριστίνα Μαρούλη


Ευρώπη 2020

Πράσινη Βίβλος για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας

Πρόοδος Ε. Επιτροπής σε θέματα κλίματος & ενέργειας προς το 2030


Μια μέθοδος χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια περιλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους από εξειδικευμένες εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (Energy Service Companies). Η λειτουργία τέτοιων εταιρειών δεν έχει βρει αξιόλογες εφαρμογές ακόμη στην Ελλάδα όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.


Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 2020


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Αντικείμενο της ημερίδας είναι η συστηματική διερεύνηση όλων των πτυχών και παραμέτρων του προβλήματος της ρύπανσης από την αιθαλομίχλη στις πόλεις μας, και έχει σκοπό: · Την αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και την διαμόρφωση δέσμης άμεσων δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος , · την σύνθεση ρεαλιστικών και εφικτών προτάσεων για την λήψη ολοκληρωμένων μέτρων και ενεργειών (νομοθετικών και θεσμικών) από τα συναρμόδια Υπουργεία.


Το περίσσευμα ψυχής ανταποδίδει χαρά, ικανοποίηση, ελπίδα, καινούργιους φίλους, νέες γνώσεις και μοναδικές εμπειρίες του Εθελοντισμού" !!


Το CISD συμμετέχει με μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και σημαντική δράση σε ένα χώρο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ιστορικής μνήμης για την πόλη των Αθηνών όπως είναι η αρχαία κοίτη του ποταμού Ιλισού με στόχο τον, καταρχήν, καθαρισμό, ανάδειξη και προστασία της Αρχαίας Κοίτης του Ιλισού, με σύνθημα: "ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΡΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ" ...


Η δράση αυτή δεν περιορίζεται σε εκδήλωση μιας μόνο ημέρας, αλλά θα έχει διάρκεια και θα συνεχισθεί, καθώς το CISD σκοπεύει να «υιοθετήσει» το χώρο και να αγωνισθεί, σε στενή συνεργασία με Συλλόγους Κατοίκων της περιοχής Μετς και ειδικότερα της Κίνησης Πολιτών περιοχής Μετς, για την υλοποίηση σημαντικών προτάσεων που κατά καιρούς έχουν υποβάλλει, με προτεραιότητα την ανάδειξη της γέφυρας του Όθωνα, την αποκάλυψη των δύο πλευρών της και της σύνδεσης του χώρου με τη γειτονιά του Μετς και τα σημαντικά μνημεία της περιοχής Ιερό της Αρτέμιδος Αγροτέρας και Πρώτο Νεκροταφείο.

Επιπλέον, θα μεριμνήσει για την αποκάλυψη, ανάδειξη και επαναφορά της αρχαίας κοίτης του Ιλισού, ώστε να κατέβει στην πρωτύτερή της στάθμη, όπως προκύπτει από φωτογραφίες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.


Τόπος Συνάντησης Αγία Φωτεινή Ιλισσού Από 11:00 – 15:00

11:00 – Προσέλευση και γνωριμία με των χώρο 12:00 - Καθαρισμός 14:00 - Παρουσίαση Πρότασης και Στρατηγικής για την Ανάδειξη του χώρου 14:30 Κέρασμα και συζήτηση.


http://www.cisd.gr/ •ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» • ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ • ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ • ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ» • ΟΡΓΑΝΑ» • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ» • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ •DATA BANK» •ΔΡΑΣΕΙΣ» •ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» •ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» •Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» •ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το site του CISD βελτιώνεται καθημερινά μέχρι να πάρει την τελική μορφή του ... Στείλτε τις προτάσεις και παρατηρήσεις σας μέσα από τη "Φωνή του Πολίτη > Προτάσεις"


CISD Έργο και δράσεις των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας  
CISD Έργο και δράσεις των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας  

Παρουσίαση του εργου και των δράσεων του CISD των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας. Συνάντηση Εταίρων και Μελών, 5 Απριλίου 2013