Page 1

Υπεύθυνη Σεµιναρίου Μαργαρίτα Καραβασίλη Αρχιτέκτων dplg, dplg, Χωροτάκτης Χωροτάκτης,, Πολεοδόμος Πολεοδόμος,, τ. Γεν. Γεν. Επιθεωρήτρια Περιβ/ Περιβ/ντος ΥΠΕΧΩΔΕ επιστημονική σύμβουλος διεθνούς προγράμματος εργασίας για την Αρχιτεκτονική & τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA (UIA--ARES ARES)) τηλ: 210 9334616 & 6937 434697 E-mail mail:: ritakar ritakar@ @tee. tee.gr Web--site Web site:: www www..evonymos evonymos..org


Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του οικολογικού βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της οικολογικής δόµησης Ο ρόλος του βιοκλιµατικού - οικολογικού σχεδιασµού. Τα βήµατα του σχεδιασµού για εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, προστασία από τον θόρυβος, για χρήση περιβαλλοντικά αποδοτικών υλικών και διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Μικροκλίµα-αστικό περιβάλλον-Ελεύθεροι χώροι-Αστικό πράσινο. Βελτίωση µικροκλίµατος: Τεχνικές και συστήµατα.


s uεsιtφ a iόn ρ a bοlςe Α

aΟικολογική r c h i t e c ∆όµηση ture


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. Άµεσο ηλιακό κέρδος Το σύστηµα του άµεσου κέρδους αποτελεί τον απλούστερο τρόπο παθητικής θέρµανσης. Η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά τα ανοίγµατα και απορροφάται από τις εσωτερικές επιφάνειες. Ειδικά στην περίπτωση του άµεσου κέρδους, το δάπεδο παίζει σηµαντικό ρόλο καθόσον δέχεται άµεσα την ηλιακή ακτινοβολία.

Η θερµότητα που αποθηκεύεται επαναποδίδεται στον χώρο µε χρονική καθυστέρηση, ανάλογα µε την θερµική αγωγιµότητα, την θερµοχωρητικότητα, και το πάχος του υλικού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

1. Άµεσο ηλιακό κέρδος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

2. ΤΟΙΧΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΤΟΙΧΟΣ ΜΑΖΑΣ Ο τοίχος µάζας είναι ένα σύστηµα απλό στην κατασκευή. Συνδυάζει το άµεσο ηλιακό κέρδος που λειτουργεί ως συλλεκτική επιφάνεια και έναν τοίχο µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα (µάζα), ο οποίος και λειτουργεί ως αποθήκη και διανοµέας της θερµότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΗΜΕΡΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ


3. ΤΟΙΧΟΣ TROMBE - MICHEL


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3. ΤΟΙΧΟΣ TROMBE – MICHEL Σύστηµα παρόµοιο µε τον τοίχο µάζας. Η µόνη διαφορά είναι, ότι στον τοίχο Trombe προβλέπονται θυρίδες στο πάνω και κάτω µέρος του τοίχου αποθήκευσης. Από την εσωτερική πλευρά των θυρίδων υπάρχουν ελεγχόµενες περσίδες, ώστε να µπορεί ο χρήστης να ρυθµίζει την ροή αέρα µε το άνοιγµα ή κλείσιµό τους

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

4. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ Η κατασκευή του συστήµατος και η αρχή λειτουργίας του είναι σχεδόν ίδια µε αυτή του αεριζόµενου τοίχου Trombe. Οι βασικές τους διαφορές είναι η ύπαρξη µιάς µεταλλικής απορροφητικής επιφάνειας µετά από ένα προαιρετικό διάκενο 2εκ., καθώς και η εξωτερική µόνωση ενός συµβατικού τοίχου, που αντικαθιστά τον τοίχο µάζας.


4. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΟΥ & ΑΜΕΣΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ


Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ Πρόκειται για ένα κλειστό χώρο, όπου η εξωτερική του επιφάνεια κλείνει κυρίως µε γυαλί.

Για την αποτελεσµατική λειτουργία του απαιτούνται:

• •

νότιος προσανατολισµός, θυρίδες ή ανοίγµατα µεταξύ του θερµοκηπίου και του εσωτερικού χώρου, θυρίδες ή ανοίγµατα στην εξωτερική επιφάνεια των υαλοστασίων, για την προσαγωγή φρέσκου αέρα στον ηλιακό χώρο, ή την κυκλοφορία του αέρα την θερινή περίοδο και συνεπώς τον δροσισµό του. σύστηµα σκιασµού

Η σύνδεση του συστήµατος µε τον εσωτερικό χώρο, µπορεί να γίνει µε τοίχο µάζας, trombe wall, χωρίς την πρόβλεψη εξωτερικού υαλοπίνακα, ή ακόµη µε το σύστηµα του άµεσου κέρδους µέσα από γυάλινα παράθυρα και πόρτες. Συνήθως επιλέγεται συνδυασµός των παραπάνω.


Πρόκειται για κλειστό χώρο, όπου η εξωτερική του επιφάνεια κλείνει κυρίως µε γυαλί.

Απαιτούνται: • •

νότιος προσανατολισµός, θυρίδες ή ανοίγµατα µεταξύ του θερµοκηπίου και του εσωτερικού χώρου, θυρίδες ή ανοίγµατα στην εξωτερική επιφάνεια των υαλοστασίων, για την προσαγωγή φρέσκου αέρα στον ηλιακό χώρο, ή την κυκλοφορία του αέρα την θερινή περίοδο και συνεπώς τον δροσισµό του. σύστηµα σκιασµού

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ


5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ

Σύνδεση συστήµατος µε τον εσωτερικό χώρο, µε τοίχο µάζας, trombe wall, χωρίς την πρόβλεψη εξωτερικού υαλοπίνακα, ή ακόµη µε το σύστηµα του άµεσου κέρδους µέσα από γυάλινα παράθυρα και πόρτες. Συνήθως επιλέγεται συνδυασµός των παραπάνω.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ


Συνδυασμός θερμοκηπίου, υποστρώματος με πέτρες (rock (rock--bed) & ηλιακών τοίχων.

Ανοικτός βρόγχος

Κλειστός βρόγχος Αποθήκευση θερμότητας Μεταφορά θερμότητας από την αποθήκη στον εσωτ. χώρο

Μεταφορά θερμότητας από το θερμοκήπιο στο υπόστρωμα με έτρες (θερμική αποθήκη)


6. ΗΛΙΑΚΟ ΑΙΘΡΙΟ •

• • •

Η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται από το γυάλινο στοιχείο της οροφής, συσσωρεύεται στον εσωτερικό χώρο του αιθρίου και µέρος αυτής µεταφέρεται στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου ή των κτιρίων µέσω των ανοιγµάτων τους. Οι χώροι θερµαίνονται, ενώ ένα µέρος της διαθέσιµης ενέργειας αποθηκεύεται στα δοµικά στοιχεία. Κατά την χειµερινή περίοδο το αίθριο λειτουργεί και ως χώρος θερµικής ανάσχεσης. Την περίοδο του καλοκαιριού, για την αποφυγή υπερθέρµανσης απαιτείται σκιασµός και αερισµός του αιθρίου µέσω ανοιγµάτων στην γυάλινη οροφή.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΣΙΣΜΟΥ Περιβαλλοντικά οφέλη Μείωση του φορτίου αιχµής του ηλεκτρικού δικτύου, το καλοκαίρι.. καλοκαίρι Συγκράτηση της κατανάλωσης µη ανανεώσιµων φυσικών καυσίµων Έλεγχος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές CO2 Μείωση της αποβαλλόµενης θερµότητας κατά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση κλιµατιστικών.. κλιµατιστικών Μείωση της επιβάρυνσης του στρώµατος όζοντος από τη διαρροή των χλωροφθορανθράκων και υδρογονοφθορανθράκων κατά την παρασκευή τους, τους, τη συντήρηση των κλιµατιστικών και την παύση λειτουργίας τους


Οικονοµικά

οφέληΕξοικονόµηση χρηµάτων από την µείωση του φορτίου αιχµής το καλοκαίρι η οποία δεν απαιτεί πια τη δηµιουργία νέων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή την εισαγωγή ρεύµατος από γειτονικές χώρες.Οικονοµική και πολιτική ανεξαρτητοποίηση από χώρες πλουσιότερες σε φυσικούς πόρους.Εξοικονόµηση των χρηµάτων που αποδίδονται στην εισαγωγή, αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση των κλιµατιστικών µονάδων. Το 1991 στην Ευρώπη αγοράστηκαν κλιµατιστικά αξίας 1 περίπου δισεκατοµµυρίου δραχµών

Ποιότητα 

αέρα

Μείωση του φαινοµένου των άρρωστων κτιρίων και της εµφάνισης συµπτωµάτων στους ενοίκους όπως τα παρακάτω: λήθαργος, πονοκέφαλος, ξηροφθαλµία, έµφραξη µύτης, κόκκινα µάτια και άσθµα


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΣΙΣΜΟΥ Στα αστικά κτίρια τα περισσότερα προβλήµατα υπερθέρµανσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προέρχονται από τις συσκευές και τις εγκαταστάσεις που εκλύουν θερµότητα, από το υψηλό επίπεδο χρήσης τεχνητού φωτισµού, και βέβαια από την ύπαρξη µεγάλου αριθµού ενοίκων ή επισκεπτών. Τέτοια κτίρια υψηλού κινδύνου στο να παρουσιάσουν υπερθέρµανση, είναι τα κτίρια γραφείων, τα εµπορικά καταστήµατα, κλειστοί χώροι διασκέδασης, κ.λ.π. Στα κτίρια κατοικιών οι ανάγκες για ψύξη είναι σηµαντικά χαµηλότερες, µε εξαίρεση τα αντίστοιχα κτίρια στην περιοχή της Μεσογείου.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.1 ΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Μπορεί να χρησιµοποιηθούν σταθερές ή κινητές ηλιοπροστατευτικές διατάξεις. Τα εξωτερικά σκίαστρα είναι πιο αποτελεσµατικά σε σχέση µε τα εσωτερικά. Σε ειδικά κτίρια όπως γραφεία, εµπορικά κέντρα, βιοτεχνίες, κ.λ.π. θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ειδικά τζάµια µε χαµηλό συντελεστή ηλιακής µετάδοσης, ή υψηλό συντελεστή σκίασης. Κατά τον σχεδιασµό του εξωτερικού σκιασµού, θα πρέπει να παίρνεται υπόψη όχι µόνον ο έλεγχος των ηλιακών κερδών την θερινή περίοδο, αλλά και οι απαιτήσεις του κτιρίου σε θέρµανση και φυσικό φωτισµό.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΟΤΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣΗ 100% ΙΟΥΝΙΟΣ 12:00


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ από τις 14:30 κ μετά τον ΙΟΥΝΙΟ ΗΛΙΑΣΜΟΣ 100% όπως κ μέχρι τις 6:00 το πρωί.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΣΜΟΣ 100% ΙΟΥΝΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10:00 π.μ.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣΜΟΣ 87% 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 15:30 μ.μ. & Δεκέμβριο σκίαση από 91-36% έως τις 12:30


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΣΜΟΣ 100% ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10:30 π.μ.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣΗ 80% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 11:30 π.μ. με κατακόρυφα σκιάδια


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΗΛΙΑΣΜΟΣ 100% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 14:30 μ.μ.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΙΑΣΗ 80% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15:30 μ.μ. με 5 οριζόντιες λαμέλες υπό κλίση 26.90 – Η σκίαση διαρκεί μέχρι τις 18:40 με 36%


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.1 ΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Βέλτιστη επιλογή θεωρείται ο εξωτερικός σκιασµός


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.1 ΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.1 ΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ


Σκίαση ελεύθερου χώρου κατασκευαστικής εταιρείας στην Αθήνα


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.1 ΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

λεπτοµερεια σκιασης στις 15:00

λεπτοµερεια σκιασης στις 13:00


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.1 ΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

λεπτοµερεια σκιασης στις 15:00

λεπτοµερεια σκιασης στις 13:00


Έλεγχος ηλιασμού σκιασμού χειμώνα – καλοκαίρι & φυσικός αερισμός, σε κτίρια του διαγωνισμού για το Ολυμπιακό Χωριό Αθήνα 2004 Βιοκλιματική μελέτη Ν.Ν. Χρυσομαλλίδου


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.2 ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σε θερµά κλίµατα όπως αυτό της Μεσογείου, η χρήση υλικών µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα βοηθούν το κτίριο να λειτουργήσει ως µία θερµική αποθήκη. Αυτό βελτιώνει την απόδοση του κτιρίου, τόσο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όσο και κατά τη διάρκεια του χειµώνα.

Ειδικά µέτρα θα πρέπει να παρθούν, ώστε να διασφαλιστεί ό φυσικός νυχτερινός αερισµός την περίοδο του καλοκαιριού,ο οποίος και παίζει σηµαντικό ρόλο στην θερµική αποφόρτιση του κτιρίου. Αυτή η στρατηγική θεωρείται η καλλίτερη, αν όχι και η µοναδική, για τον παθητικό δροσισµό του κτιρίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.3 ΦΡΑΓΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ & ΜΟΝΩΣΗ

Σε περιοχές όπου ο δροσισµός είναι το κυρίαρχο ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί, η συνδυασµένη χρήση φράγµατος ακτινοβολίας, και περιορισµένης θερµοµόνωσης του δώµατος (συνήθως κεκλιµένη στέγη), αποτελεί µία εναλλακτική και αποτελεσµατική λύση από την κατασκευή µιάς ισχυρής θερµοµόνωσης.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΕΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

1.3 ΦΡΑΓΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Χρώμα: Ανοιχτά χρώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε θερμές με μεγάλη ηλιοφάνεια περιοχές, με εκτεταμένο ζεστό καλοκαίρι, έτσι ώστε να αυξηθεί η ανακλαστικότητα των επιφανειών, και να αποφευχθούν οι υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες.

Υαλοπίνακες: Σε αστικά κτίρια με δεδομένο ανατολικό ή δυτικό προσανατολισμό, ο πιο αποτελεσματικοί τύποι υαλοπινάκων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ανακλαστικοί ή οι απορροφητικοί.

Αναριχώμενα φυτά στην πρόσοψη και/ή φυτεμένο δώμα.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΦΥΤΕΥΣΗ

ΧΡΩΜΑ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 100%

100%

30%

24% 28%

90%

5%

50-74% Double clear glass :6,12,6mm

100%

Single clear g lass :6mm

28%

Refle ctin g gl ass & clear glass :6mm

100%

100%

11%

43%

31%

Reflet. glass & Reflecting glass :6mm

100%

7%

20%

50%

27% 52%

28%

52% 21%

6%

5%

45%

37% 50%

Refecting glass :6mm

Refecting glass :6mm

Ab sorbing glass & cl ea r gla ss :6mm

Absorbing glass :6mm


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ


Υαλοπίνακες Συνολική Ηλιακή Ενέργεια

Ορατό φως Προϊόν

mm

Περατότητα %

Ανακλαστικότητα% εξω µεσα

Περατότητα %

UV

U value (W/m2ºK)

Ανακλαστικότητα %

Περατό -τητα %

Air

Ar

Συντ. θερµικού κέρδους

Συντ. σκίασης

Eclipse Advantage Clear

6

60

26

30

45

20

22

1.9

1.7

0.54

0.62

Eclipse Advantage Grey

6

29

9

28

23

9

8

1.9

1.7

0.33

0.39

Eclipse Advantage Bronze

6

36

12

29

28

10

9

1.9

1.7

0.38

0.44

Eclipse Advantage BlueGreen

6

51

20

29

29

11

13

1.9

1.7

0.38

0.44

Eclipse Advantage EverGreen

6

44

16

29

20

9

6

1.9

1.7

0.29

0.34

Eclipse Advantage Arctic Blue

6

37

13

29

20

8

9

1.9

1.7

0.30

0.34


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

l l l

Τεχνητός φωτισμός Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις Ένοικοι Τεχνητός φωτισμός με λαμπτήρες υψηλής και ΥΨΗΛΗΣ απόδοσης.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

1.6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ l l l

Τεχνητός φωτισμός Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις Ένοικοι


Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

l l l l l

Ανοίγματα Ανεμόπυργος Ηλιακή καμινάδα Αεριζόμενο δώμα & τοιχοποιίες Υπεδάφιες σωληνώσεις


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

(α)(β)

Επιλογή κατάλληλης θέσης ανοιγμάτων

(γ)


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ Επιλογή της ενδεδειγμένης θέσης των ανοιγμάτων σε κάτοψη & τομή


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΣΗΣ ΑΠΌ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΥΡΓΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

 ανεμόπυργοι, ηλιακή καμινάδα, νυχτερινός αερισμός


Φυσικός δροσισµός µέσω ανεµόπυργων. Εφαρµογή στον διεθνή διαγωνισµό για τον σχεδιασµό του Ολυµπιακού Χωριού ΑΘΗΝΑ 2004 – Βιοκλιµατική µελέτη Νιόβη Χρυσοµαλλίδου

ΠΥΡΓΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ


Φυσικός δροσισµός µέσω ανοιγµάτων στη βορινή πλευρά του κτιρίου, καθώς και στην στέγαση. Έλεγχος ηλιασµού σκιασµού των ανοιγµάτων Εφαρµογή στον διεθνή διαγωνισµό για τον σχεδιασµό του Ολυµπιακού Χωριού ΑΘΗΝΑ 2004 – Βιοκλιµατική µελέτη Νιόβη Χρυσοµαλλίδου


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΑ

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ


Επώνυµη & Ανώνυµη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισµός. ∆ικέλυφη αεριζόµενη όψη


Ανώνυµη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισµός - Ανεµόπυργοι Sind "Pakistan: malqaf or bad gir

Windtowers Windskopes Windcachers Bad gir Malqaf

Ανεμοσκόπια (Windskopes – ¨bad-gir”) ένα για κάθε δωμάτιο για να κατευθυνθεί ο δροσερός αέρας στα κτίρια. Δυτικό Πακιστάν – Η στρατηγική αυτή χρησιμοποιείται εδώ και 500 χρόνια. Σε πολυώροφα κτίρια φθάνουν μέχρι το κατώτερο σημείο. A traditional wind tower


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ l l

Άμεση επαφή με το έδαφος Buried pipes

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΤΜΗΣΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ • Διαβροχή του δώματος • Υδατοδεξαμενή στο δώμα


Επώνυµη & Ανώνυµη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισµός: δροσισµός Υπεδάφιοι αγωγοί The Villas of Costozza – Italy 16th century

Κτιριακό συγκρότηµα

Υπόγειος αγωγός προθέρµανσης/ δροσισµού αέρα Μηχανοστάσιο Κεντρικός αγωγός


Πρόταση υπόγειων αγωγών σε κτίρια του διαγωνισμού για το Ολυμπιακό Χωριό Αθήνα 2004 Λειτουργία των αγωγών χειμώνα - καλοκαίρι. Βιοκλιματική μελέτη Ν.Ν. Χρυσομαλλίδου


Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Buried pipes Πρόταση για τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις του παιδαγωγικού τμήματος της Αλεξανδρούπολης Βιοκλιματική μελέτη Ν.Ν. Χρυσομαλλίδου

ΠΡΟΨΥΞΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ


Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣΠαραδείγματα υπόσκαφων κτιρίων


Επώνυµη & Ανώνυµη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισµός: δροσισµός Υπόσκαφα κτίρια

Cappadocia "Turkey#] underground dwellings[


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣφυτά έδαφος αποστραγγιστική μεμβράνη και γεωύφασμα μεμβράνη-φράκτης ριζών στεγάνωση δώματος µ̟ετόν

Φυτεμένη στέγη


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣΆμεση και έμμεση σύζευξη κτιρίου εδάφους

(α)

(β)

Υ̟εδάφιος σωλήνας Υ̟έργειος σωλήνας


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

Πύργοι δροσισμού (cooling towers)  Ο πύργος Cunningham και Thompson στο Tuscon της Αριζόνα Ο πύργος δροσισμού του Givoni με διαβροχή (inertial convective/evaporative “shower” cooling tower) Δεξαμενές δώματος (roof ponds) Ψεκασμός δώματος (roof sprays)


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣΠύργοι δροσισμού (cooling towers)  

Ο πύργος Cunningham και Thompson στο Tuscon της Αριζόνα

Στο παθητικό σύστημα άμεση ψύξης με ένα πύργο – καμινάδα ο εισερχόμενος αέρας ψύχεται μέσω εξάτμισης και στην συνέχεια διοχετεύεται στο κτίριο. Στην καμινάδα που λειτουργεί ως είσοδος για τον αέρα, υπάρχουν δοχεία με νερό το οποίο εξατμίζεται και ψύχει τον αέρα. Επιπλέον το σύστημα αυτό θα πρέπει να έχει άλλη μια καμινάδα που θα λειτουργεί ως σημείο εξόδου του ζεστού αέρα. Έτσι λοιπόν, ο ατμοσφαιρικός αέρας εισέρχεται από τον ένα πύργο, ψύχεται, άρα κατεβαίνει προς τα κάτω, όπου και κατευθύνεται προς τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου παρέχοντας δροσισμό ενώ στην συνέχεια ο ζεστός αέρας ανεβαίνει προς τα επάνω και φεύγει.


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣΠύργοι δροσισμού (cooling towers)  Ο πύργος δροσισμού του Givoni με διαβροχή (inertial convective/evaporative “shower” cooling tower)


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣΔεξαμενές δώματος (roof ponds) ε̟ι̟λέουσα µόνωση χαλίκια

αντλία

̟άνελς µόνωσης

νυχτερινός ψεκασµός


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣΨεκασμός δώματος (roof sprays)

ψεκαστήρες

ε̟ι̟λέουσα µόνωση α̟οθήκη νερού ψεκαστήρες fan-coil δροσισµός µε ακτινοβολία

αντλία κρύος αέρας αντλία

νυχτερινός ψεκασµός

δεξαµενή α̟οθήκευσης νερού

φίλτρο δροσισµός µε ακτινοβολία αντλία

νυχτερινός ψεκασµός

νυχτερινός ψεκασµός

fan-coil

Εµ̟εδωµένο στοιχείο


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

  

Στέγες και δώματα μεγάλης μάζας, με μόνωση κινητή Στέγες - δώματα με κινητή θερμική μάζα Πετάσματα - φράγματα που αποτρέπουν την εισχώρηση της ακτινοβολίας στο κτίριο


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣΣτέγες και δώματα μεγάλης θερμικής μάζας, με κινητή μόνωση


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣΣτέγες - δώματα με κινητή θερμική μάζα


ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο φυσικός φωτισµός παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο σε αστικά κτίρια και ειδικά σε κτίρια γραφείων νοσοκοµεία, εργαστήρια, σχολεία, κ.λ.π. στα οποία οι ανάγκες σε φωτισµό είναι εξαιρετικά υψηλές και σε ποσότητα αλλά & σε ποιότητα. Έτσι όσο αυξάνει ο φυσικός φωτισµός, τόσο οι ανάγκες σε τεχνητό φωτισµό µειώνονται και συνεπώς µειώνεται και η κατανάλωση ενέργειας σε πολυδάπανη ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον µειώνονται τα εσωτερικά φορτία από την εκποµπή θερµότητας από τα φωτιστικά σηµεία και συνεπώς µειώνεται το ψυκτικό φορτίο την θερινή περίοδο


ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ


ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ


Ράφια φωτισμού στα ανοίγματα της νότιας όψης για την αποφυγή θάμβωσης στους εργασιακούς χώρους


Φυσικός φωτισµός µε σύγχρονη αποφυγή θάµβωσης µέσω κατσκευής ραφιών φωτισµού. Εφαρµογή στον διεθνή διαγωνισµό για τον σχεδιασµό του Ολυµπιακού Χωριού ΑΘΗΝΑ 2004 – Βιοκλιµατική µελέτη Νιόβη Χρυσοµαλλίδου


Eastgate – Pearce Partnership – Harare Zimbabwe 1996 Η στέγαση του κτιρίου με τις καμινάδες αερισμού των γραφείων, τηνγυάλινη οροφή του αιθρίου & τους ηλιακούς συλλέκτες για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης


Eastgate – Pearce Partnership – Harare Zimbabwe 1996 Η λειτουργική τομή περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου σε σχέση με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό του.

Απορροφούµενη θερµική ενέργεια από τις καµινάδες για την ενίσχυση της άνωσης

Εξαγωγή αέρα από τα γραφεία µε φυσικό τρόπο

Ηλιακοί συλλέκτες Για παραγωγή ζεστού νερού

Γυάλινος θόλος αιθρίου

Το φαινόµενο της Άνωσης καθοδηγεί τον αέρα εκτός αιθρίου

Σκίαση µέσω Προστεγάσµατος Και φύτευσης

ΗµιώροφοςΧώρος εγκαταστάσεων

Parking

Χώρος εστίασης καταστήµατα

Σκεπασµένος πεζόδροµος

καταστήµατα


Eastgate – Pearce Partnership – Harare Zimbabwe 1996 Λεπτομέρεια τομής σε ένα τυπικό γραφείο. Δείχνει τις βασικές διαδρομές εισόδου και απαγωγής του αέρα, καθώς και τις ενσωματωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στη δομή του κτιρίου


Ανώνυµη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισµός - Ανεµόπυργοι

Sections of the tower of the wind

Tower of the wind

Yazd "Iran*

Yazd "Iran


Ανώνυµη αρχιτεκτονική & φυσικός δροσισµός – Κίνηση αέρα πάνω από τρεχούµενο νερό The Maharaja Palace in Amber "India Τρεχούμενο νερό, σε συνδυασμό με δροσερό ρεύμα αέρα, αποτελούν το σύστημα ψύξης που χρησιμοποιήθηκε τον 160 αιώνα στο παλάτι του μαχαραγιά στο Αmber της Ινδίας. Ένας χώρος με μοναδικά ανοίγματα προς την πλευρά της αυλής του κτιρίου, ψύχεται μέσω ενός καναλιού που τον διασχίζει, στο οποίο και τρέχει νερό. Παράλληλα οι πλευρικοί διάτρητοι πέτρινοι τοίχοι των ανοιγμάτων, διευκολύνουν την είσοδο του αέρα, ο οποίος ψύχεται, καθώς έρχεται σε επαφή με την υδάτινη επιφάνεια η οποία ξεκινά από το κεκλιμένο επίπεδο του ανοίγματος.


'The Housing Design Awards 2000 - BedZED, Winner of the Sustainability Award & Most Promising Scheme' Client: Peabody Trust with the BioRegional Development Group Architect: Bill Dunster architects Location: Hackbridge, Sutton Cost: ÂŁ15.7m Programme: 1999 - June 2001


Άποψη του θεάτρου – συνεδριακού κέντρου με τις γυάλινες νότιες επιφάνειες και τους ηλιακούς συλλέκτες στην κεκλιμένη οροφή

Επαναχρησιμοποί ηση σκυροδέματος από παλιό Είσοδος ανθρακωρυχείο


BRE “Γραφεία του μέλλοντος’’ Garston, Hertfordshire U.K. Οι μεγαλύτεροι χώροι βρίσκονται στο νότο, τα ανοίγματα των οποίων είναι χαμηλής εκπεμψιμότητας. Το δάπεδο είναι διπλό, απ’ όπου και περνούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, η ενδοδαπέδια θέρμανση, καθώς και τα κανάλια δροσισμού με την ελεύθερη κίνηση του αέρα. Το BMS σύστημα ελέγχει την είσοδο του αέρα είτε άμεσα στους γραφειακούς χώρους, είτε στα ενδοδαπέδια κανάλια. Στη νότια όψη κατασκευάστηκαν καμινάδες αερισμού


Διαμπερής αερισμός τις καλοκαιρινές μέρες με αέρα

Χαμηλής ενέργειας δροσισμός. Ενδοδαπέδιο σύστημα σωληνώσεων ψύχει Το δάπεδο χρησιμοποιώντας νερό από το έδαφος

Αερισμός μέσω άνωσης τις καλοκαιρινές μέρες χωρίς αέρα Φωτοβολταϊκά πανέλα στην νότια όψη


Natural Cooling - Ventilation

Natural ventilation techniques

Passive extraction of heat in summer (Both day & NightNight-ventilation)

Air flow network in crosscross-ventilation

Cross ventilation through faรงade openings & internal vents

Stack ventilation through the roof of the attic & the skylights

2

3

1

1

1. 2. 3. 4.

Openings Vents on internal walls Atrium Skylights


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 2. ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ l l

Άμεση επαφή με το έδαφος Buried pipes

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΤΜΗΣΤΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ • Διαβροχή του δώματος • Υδατοδεξαμενή στο δώμα


• • • • • •

Βιοµηχανικά κτίρια Εµπορικά κέντρα Νοσοκοµεία Κτίρια γραφείων Ξενοδοχεία Ψηλά κτίρια κατοικιών


• Αντιµετώπιση των συνεχώς αυξανόµενων επιπέδων αστικού θορύβου • Προστασία του βασικού κελύφους από τις εξωτερικές καιρικές επιδράσεις • Φυσικός αερισµός των χώρων µέσω του κλωβού µεταξύ των δύο κελυφών • Παθητική θέρµανση, φυσικός δροσισµός και φωτισµός των κτιρίων. Συνεπώς αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

Στόχος: Κατασκευή πρόσθετου διαφανούς κελύφους για:


Βασικές Κατηγορίες Γ∆Ο µε βάση την κίνηση της αέριας µάζας µέσα στον κλωβό. Παθητική κίνηση: η κίνηση της αέριας µάζας µέσα στον κλωβό οφείλεται αποκλειστικά και µόνον στο φαινόµενο της θερµικής άνωσης λόγω των θερµοκρασιακών διαφορών και των ανεµοπιέσεων. Ενεργητική κίνηση: στην περίπτωση αυτή η κυκλοφορία και η ανακύκλωση του αέρα µέσα στον κλωβό υποστηρίζεται πλήρως από µηχανικές διατάξεις. Υβριδική κίνηση: πρόκειται για έναν συνδυασµό των δύο προηγούµενων περιπτώσεων, όπου δηλαδή ο φυσικός αερισµός του κλωβού ενισχύεται από µηχανικό σύστηµα.


Τύπος Κιβωτοειδούς Αγωγού ( SHAFTSHAFT-BOX ) - ARAG 2000 tower, Düsseldorf

Αποτελείται από συνεχείς κάθετους αγωγούς αερισµού, οι οποίοι συνδέονται µε τα παρακείµενα κιβωτοειδή παράθυρα µέσω ενός πλευρικού ανοίγµατος και οδηγούν τον αέρα από τους εσωτερικούς χώρους µέσα στους κάθετους αγωγούς και από εκεί στην κορυφή, όπου και απελευθερώνεται.


Τύπος Κιβωτοειδούς Αγωγού ( SHAFT SHAFT--BOX ) -


ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΥΠΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ( CORRIDOR ) - Düsseldorf City Gate bΟ ενδιάμεσος χώρος μεταξύ των δύο κελυφών είναι κλειστός στο επίπεδο του κάθε ορόφου και επιτρέπει την κυκλοφορία ανθρώπων κατά μήκος του (μπαλκόνι). Τα στόρια, τοποθετούνται κοντά στην εξωτερική επιφάνεια, ώστε ο διάδρομος να παραμένει ελεύθερος για κυκλοφορία και να μην εμποδίζεται η λειτουργία των θυρών.


Nότια πρόσοψη με ανοιχτές λαμέλες Δυτική πρόσοψη- Άποψη του ενδιάμεσου χώρου μεταξύ των δύο προσόψεων Ύψος κτιρίου 85 μ. Αριτέκτων: Renzo Piano

ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΥΠΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΥ ( CORRIDOR ) – Debis – Zentrale am Potsdamer Platz Berlin


bΤο διάκενο μεταξύ των κελυφών γειτονεύει

καθέτως και οριζοντίως με τους εσωτερικούς χώρους. Ο αερισμός του ενδιάμεσου χώρου γίνεται μέσω μεγάλων ανοιγμάτων κοντά στο έδαφος και τη στέγη, όπου η εισαγωγή αέρα γίνεται μέσω μιας τάφρου στον πόδα του κτιρίου ενώ η εξαγωγή του γίνεται μέσω της στέγης.


Πολυώροφες, Συνεχείς όψεις - ( MULTISTORY ) -


Υπάρχει

κίνδυνος συµπύκνωσης των υδρατµών στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού κελύφους, εφόσον ο αέρας από τους εσωτερικούς χώρους µε µεγαλύτερη περιεχόµενη υγρασία εισαχθεί σε ένα ανεπαρκώς αεριζόµενο διάκενο µεταξύ των κελυφών της πρόσοψης, γι αυτό και είναι απαραίτητη η αυτόµατη µηχανική λειτουργία των θυρίδων αερισµού.

Υγρός αέρας

Συµπύκνωση υδρατµών

Κρύα εξωτερική διατοµή


Αγωγιµότητα από τα κελύφη Κίνηση Αέρα στο κλωβό (θερµική άνωση – άνεµος – µηχ.αερισµός) Θέρµανση σκιαδίου Ηλιακή ακτινοβολία στο κλωβό Ακτινοβολία στο εσωτερικό χώρο (Ηλιακή--θερµική από κλώβό) (Ηλιακή

Γ∆Ο Μοντέλα υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής (CFDs µε αναλυτική προσέγγιση της ακτνοβολίας

ΚΤΙΡΙΟ ∆υναµικά κοµβικά µοντέλα ενεργειακής προσοµοίωσης κτιρίων

ΣΥΖΕΥΞΗ


1894 , Original Layout , 640 m2

In the 60th , conversion, 1375 m2

In the 90th , conversion, 1200 m2

Paul Wallot

Paul Baumgarten

Sir Norman Foster


Functional Areas

Audience Press Members of Parliament Administration Presidency


Ventilation scheme of the Reichstag Building

exhaust air fresh air

chamber

pressure floor


Παθητικά Ηλιακά Συστήματα  

Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, Μαργαρίτα Καραβασίλη Σεμινάριο ΙΕΚΑΜ-ΤΕΕ, 2009 Ενεργειακός-Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you