Page 1


Σχέδιο Δεσμευτικού Πλαισίου Ενεργειών 1.

Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικής και Λειτουργικής Κρίσης λόγω της πυρκαγιάς της 08.02.13 1.1. Χαρακτηρισμός του προβλήματος ως «Περιβαλλοντικής Κρίσης» 1.2. Άμεσος έλεγχος των επιπτώσεων στο υπέδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα σε συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και της ΕΥΕΠ 1.3. Συνεχής και συστηματική παρακολούθηση εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της εξέλιξης της υποβόσκουσας πυρκαγιάς και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την πλήρη καταστολή της ώστε είναι δυνατή η ασφαλής διαχείριση των υπολειμμάτων και των υπερκείμενων απορριμμάτων. 1.4. Άμεση επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς των παραγομένων σύμμεικτων απορριμμάτων κατά την τρέχουσα περίοδο και μέχρι την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Δεματοποιητή σε νόμιμο υποδοχέα χωρίς μετακύληση του κόστους στον χειμαζόμενο δημότη (έως 20.02.13) με την παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε θέματα αρμοδιότητάς της και ειδικά όσον αφορά στην εξασφάλιση υποδοχέα. 1.5. Προσωρινή εγκατάσταση Press Container για την επιτάχυνση της μεταφοράς. 1.6. Ταυτόχρονη απομάκρυνση των δεμάτων που δεματοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του δεματοποιητή λόγω εμφανών προβλημάτων στην αντοχή του περιβλήματος. 1.7.

Παρουσίαση τεχνικής λύσης για την διαχείριση των απορριμμάτων που έχουν αναμιχθεί με χώμα κατά την διάρκεια της επιχείρησης Πυρόσβεσης (η δαπάνη θα καταλογισθεί στους υπευθύνους διαχείρισης της εγκατάστασης).

1.8. Διασφάλιση και προετοιμασία χώρου προσωρινής απόθεσης δεμάτων μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συσσωρευμένων απορριμμάτων (έως 28.02.13) 1.9. Αναλυτική εκτίμηση του κόστους των ως άνω ενεργειών από τον Δήμο Ερμιονίδας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου (έως 22.02.13). 1.10. Άμεση επαναλειτουργία του Δεματοποιητή σε 12ωρη βάση για την ταυτόχρονη δεματοποίηση των εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων και των 1.11. Κάλυψη του κόστους μέσω 1.11.1. Αύξησης των δημοτικών τελών (ανταποδοτικότητας) τα οποία παραμένουν σταθερά για μεγάλο χρονικό διάστημα (εξαιρουμένου του Δ.Δ. Διδύμων, που φιλοξενεί τον δεματοποιητή). 1.11.2. Συμβολή του Δήμου από τον Λογαριασμό Διαχείρισης, στο μέτρο των δυνατοτήτων του (οικονομικών και διαδικαστικών).

1.11.3. Συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο μέτρο των δυνατοτήτων της (οικονομικών και διαδικαστικών.)

1.11.4. εθελοντικής μείωσης του κόστους μεταφοράς από τοπικούς μεταφορείς 1.11.5. συμμετοχής του Δήμου από τον σχετικό λογαριασμό Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων 1.11.6. εθελοντικής συμμετοχής, των δυναμένων να συμβάλουν οικονομικά, εποχιακών κατοίκων και επαγγελματιών της Ερμιονίδας Ολοκληρωμένη Διαχείριση ΑΣΑ Ερμιονίδας – Δεματοποιητής Κρανιδίου

μονίμων ή

2/5


Προς τούτο

2.

o

Θα συσταθεί μέχρι 22.02.13 τετραμελής επιτροπή που θα αποτελείται από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπρόσωπο της συμπολίτευσης και εκπρόσωπο της Αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, του Δήμου Ερμιονίδας και εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου η οποία θα αναλάβει την άμεση δημόσια και προσωπική ενημέρωση των υποψηφίων δωρητών

o

Ταυτόχρονα, θα ανοιχθεί ειδικός τραπεζικός λογαριασμός στο όνομα του Δήμου Ερμιονίδας, η διαχείριση του οποίου καθώς και όλες οι σχετικές πληρωμές από αυτόν θα ελέγχονται από τετραμελή επιτροπή που θα αποτελείται από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπρόσωπο της Αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας, εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών του Δήμου και εκπρόσωπο των δωρητών.

Περαιτέρω Λειτουργία της Υφιστάμενης Μονάδας Δεματοποίησης Παράλληλα με την αντιμετώπιση της Περιβαλλοντικής και Λειτουργικής Κρίσης πρέπει να διασφαλισθεί η ορθή Λειτουργία της Μονάδας Δεματοποίησης, με τους ακόλουθους όρους: 2.1. Λειτουργία Μονάδας Δεματοποίησης 2.1.1.

Άμεση διευθέτηση ενδεχόμενων ασαφειών του Νομικού Καθεστώτος όσον αφορά στις επιμέρους ευθύνες διαχείρισης ΑΣΑ μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου, ΦΟΔΣΑ, σε πνεύμα φιλαλληλίας και συνεργασίας (ως οφείλουν) για την περαιτέρω αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

2.1.2.

Άμεση επαναφορά της συστηματικής λειτουργίας του με αυστηρή τήρηση των όρων της υφιστάμενης σύμβασης ώστε οι εισερχόμενες ποσότητες να δεματοποιούνται αυθημερόν ακόμα και σε περίοδο αιχμής.

2.1.3.

Σαφής προσδιορισμός του μέγιστου χρόνου λειτουργίας του Δεματοποιητή σε συνάρτηση με τις λοιπές ενέργειες για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου .

2.1.4.

Άμεση δεματοποίηση των αποτεθειμένων ΑΣΑ σε μέγιστο χρόνο 60 ημερών.

2.1.5.

Εξεύρεση της βέλτιστης οικονομικής λύσης για την απομάκρυνση των δεμάτων, με πρώτη προτεραιότητα αυτών των οποίων η δεματοποίηση έχει ξεπεράσει το χρονικό όριο ασφαλείας. Η βέλτιστη οικονομική λύση πρέπει να γίνει αποκλειστικά με επιχειρησιακούς και οικονομοτεχνικούς όρους, λαμβάνοντας υπ’ όψη κάθε τεκμηριωμένη πρόταση που είναι δυνατόν να υποβληθεί.

2.1.6.

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας του Δεματοποιητή από δύο εκπροσώπους του Δήμου Ερμιονίδας, δύο εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών (που θα προταθούν από τις πλησιέστερες κοινότητες Διδύμου και Φούρνων) και έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

2.1.7.

Καταμέτρηση δεμάτων, διασταύρωση της μέτρησης με τα επίσημα στοιχεία που έγιναν οι πληρωμές, έλεγχος από την οικονομική αστυνομία της οποιασδήποτε διακίνησης ανακυκλώσιμων από την εγκατάσταση, που δεν προβλέπεται στην ισχύουσα σύμβαση.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση ΑΣΑ Ερμιονίδας – Δεματοποιητής Κρανιδίου

3/5


2.1.8.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της υφιστάμενης σύμβασης για την διάθεση των δεμάτων σύμμεικτων απορριμμάτων.

2.1.9.

Ασφαλής περίφραξη του χώρου των εγκαταστάσεων του Δεματοποιητή και διασφάλιση της φύλαξής του.

2.1.10. Εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκοπικής καταγραφής της περιμέτρου και ειδικά της εισόδου, με εστίαση στις πινακίδες των οχημάτων. Διατήρηση αρχείων για 45 ημέρες. 2.1.11. Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης ικανής αποτελεσματικότητας 2.2. Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς

3.

2.2.1.

Διερεύνηση για την τήρηση των όρων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με έμφαση στη διαχείριση των στραγγισμάτων στις περιοχές χύδην αποθέσεων και αποθήκευσης δεμάτων.

2.2.2.

Έλεγχος ποιότητας εδάφους και νερών από πιστοποιημένο εργαστήριο με έδρα εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

2.2.3.

Λήψη θεσμικών και τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς με συνεκτικό χρονοδιάγραμμα.

2.2.4.

Παρακολούθηση της Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζημιάς από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Οργάνωση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων Παράλληλα με τις ως άνω φάσεις 1. και 2. πρέπει να εξελιχθεί η στρατηγική και η εφαρμογή της για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων του Δήμου, με τους ακόλουθους τρόπους και όρους: 3.1. Ανάπτυξη Προγράμματος Ενημέρωσης των Πολιτών για την Πρόληψη Παραγωγής Απορριμμάτων 3.2. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 3.2.1.

Μελέτη βέλτιστης Χωροθέτησης για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και απόφαση με Ανοικτή Διαβούλευση

3.2.2.

Σύνταξη τευχών, προκήρυξη και εκτέλεση Διαγωνισμού για την Ανάθεση Έργου Κατασκευής και Λειτουργίας ΚΔΑΥ.

3.2.3.

Υποστήριξη της ταχείας Αδειοδότησης του ΚΔΑΥ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

3.3. Μονάδα Κομποστοποίησης Οργανικών Απορριμμάτων 3.3.1.

Μελέτη βέλτιστης Χωροθέτησης για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Κομποστοποίησης Οργανικών Απορριμμάτων και απόφαση με Ανοικτή Διαβούλευση

3.3.2.

Σύνταξη τευχών, προκήρυξη και εκτέλεση Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου Κατασκευής και Λειτουργίας ΜοΚομ

3.3.3.

Υποστήριξη της ταχείας Αδειοδότησης της ΜοΚομ από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη Διαχείριση ΑΣΑ Ερμιονίδας – Δεματοποιητής Κρανιδίου

4/5


3.4. Ανακύκλωση στη Πηγή 3.4.1.

Συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών

3.4.2.

Προμήθεια και Εγκατάσταση τετραστοιχιών κάδων ανακύκλωσης ανά γειτονιά (200 κάτοικοι) και ανά οικισμό άνω των 50 κατοίκων, με πρόβλεψη για την πληθυσμιακή προσαύξηση κατά την περίοδο αιχμής

3.4.3.

Ειδικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών από τουριστικά καταλύματα και εστιατόρια με ειδική σύμβαση

3.4.4.

Σταδιακή ανάπτυξη του προγράμματος «Ανακύκλωση στη Πηγή» με διανομή ειδικών συσκευασιών ανά νοικοκυριό.

3.4.5.

Ανάπτυξη σημείων συγκέντρωσης ειδικών κατηγοριών ανακυκλούμενων συσκευασιών (πχ supermarkets) με οικονομικά κίνητρα.

3.4.6.

Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος ανακύκλωσης για σχολεία.

3.4.7.

Ανάπτυξη Πράσινων Σημείων για την συγκέντρωση ανακυκλούμενων (λευκές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές)

3.4.8.

Θέσπιση οικονομικών κινήτρων.

ειδικών

κατηγοριών

3.5. Σχεδιασμός logistics 3.5.1.

Προσδιορισμός συχνότητας συλλογής ανά κατηγορία

3.5.2.

Προσδιορισμός αριθμού απορριμματοφόρων σε σχέση με την πληθυσμιακή διακύμανση

3.5.3.

Ειδικές διαδρομές για τουριστικά καταλύματα και εστιατόρια

3.6. Οργάνωση αξιοποίησης Φυτικής Βιομάζας 3.6.1.

Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας

3.6.2.

Επιλογή συστήματος (κινητή/σταθερή μονάδα τεμαχισμού)

3.6.3.

Βέλτιστη αξιοποίηση της Φυτικής Βιομάζας είτε για την παραγωγή pellet από Συνεταιριστικό Φορέα των Δημοτών είτε για τον εμπλουτισμό του compost.

3.7. Οικονομικός Σχεδιασμός (ενδεχόμενη ένταξη μέρους ή όλου των δράσεων σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στα κατωτέρω)

3.7.1.

Το κόστος των μελετών που θα αναθέσει ο Δήμος θα ματοκυλισθεί στους αναδόχους των Έργων.

3.7.2.

Το κόστος Προμήθειας των τετραστοιχιών κάδων θα καλυφθεί από χορηγίες.

3.7.3.

Αξιοποίηση των επιφανειών των κάδων ανακύκλωσης και των οχημάτων συλλογής για διαφημιστικούς σκοπούς με σχετική τιμολόγηση.

3.7.4.

Απόδοση του οικονομικού οφέλους από την Ανακύκλωση στους δημότες ως εύλογο ποσοστό μείωσης των δημοτικών τελών.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση ΑΣΑ Ερμιονίδας – Δεματοποιητής Κρανιδίου

5/5

Δεματοποιητής Κρανιδίου-Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων Ερμιονίδας  

Πρόταση Δεσμευτικού Προγράμματος Ενεργειών

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you