Page 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 07 Νοεμβρίου 2012

Παρόντες: Η Πρόεδρος, Μαργαρίτα Καραβασίλη Η Γραμματεύς, Μαρία Βιτωράκη Ο Ταμίας, Γιώργος Καραχάλιος Το Μέλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος Απών (η θέση του πέμπτου Μέλους χηρεύει) Παρίσταται άνευ ψήφου ο Επιτελικός Σύμβουλος Περικλής Σαχίνης

1. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 1.1. Παραίτηση Βίκυς Θεοδωροπούλου 1.1.1. Μετά την σχετική επιστολή παραίτησής της προς το ΔΣ, που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό, και σύμφωνα με το Καταστατικό, η Εταίρος και Μέλος του ΔΣ Βίκυ Θεοδωροπούλου θεωρείται ότι έχει πάψει να έχει αμφότερες τις ιδιότητες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης της επιστολής της, ήτοι την 30 η Οκτωβρίου 2012. 1.1.2. Το ΔΣ ζητά από τον Επιτελικό Σύμβουλο να την διαγράψει από τα σχετικά Μητρώα. 1.1.3. Επίσης, το ΔΣ ζητά από τον Επιτελικό Σύμβουλο, σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο, να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την τροποποίηση του Καταστατικού σχετικά με την αποχώρηση της εν λόγω Εταίρου και να υποβάλει την τροποποίηση αυτή στο Πρωτοδικείο Αθηνών και την Δ.Ο.Υ. Ν.Σμύρνης. 1.1.4. Ο Επιτελικός Σύμβουλος παρακαλείται να ολοκληρώσει τις ως άνω 1.1.2. και 1.1.3. εντός 30 ημερών από σήμερα. 1.1.5. Σχετικό απόσπασμα του παρόντος Πρακτικού να κοινοποιηθεί στην κα Βίκυ Θεοδωροπούλου. 1.2. Πλήρωση χηρεύουσας θέσης Μέλους ΔΣ από Αναπληρωματικό Μέλος 1.2.1. Το ΔΣ επικοινώνησε με τα δύο Αναπληρωματικά Μέλη και συζητήθηκε η παρούσα χρονική δυνατότητά τους να πληρώσουν την χηρεύουσα θέση του Τακτικού Μέλους του ΔΣ. 1.2.2. Το Αναπληρωματικό Μέλος Γιώργος Μαδεμοχωρίτης, παρεκάλεσε να μην προτιμηθεί, καθώς προς το παρόν είναι ιδιαίτερα δεσμευμένος χρονικά ως


Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ Αττικής. 1.2.3. Το Αναπληρωματικό Μέλος Κώστας Νοδάρα, παρά τον αυξημένο φόρτο εργασίας του και ειδικές χρονικές δεσμεύσεις, δέχθηκε να πληρώσει την θέση για την περαιτέρω ομαλή λειτουργία του ΔΣ. 1.2.4. Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του κ. Κώστα Νοδάρα ως Μέλους του ΔΣ 1.3. Συνεπώς η Νέα Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του CISD έχει ως ακολούθως: 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

Πρόεδρος: Γραμματεύς: Ταμίας: Μέλος: Μέλος:

Μαργαρίτα Καραβασίλη Μαρία Βιτωράκη Γιώργος Καραχάλιος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος Νοδάρας

1.4. Αίτημα Ζωής Βροντίση 1.4.1. Με αφορμή το ηλεκτρονικό αίτημα του Μέλους Ζωής Βροντίση, που ακολουθεί «Παρακαλώ να με αφαιρέσετε από μέλος της πρωτοβουλίας σας. Θα παρακολουθώ τις ενέργειες σας με ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι σε ζητήματα κοινών διεκδικήσεων θα έχετε την υποστήριξη μου. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, Ζωή Βροντίση»

Και την απάντηση του Επιτελικού Συμβούλου προς αυτό, που ακολουθεί «Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού αιτήματός σας και τηρώντας τους όρους του Καταστατικού του CISD, το σχετικό απόσπασμα των οποίων παρατίθεται στη συνέχεια, παρακαλείσθε να απευθύνετε την παραίτησή σας από μέλος προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι δυνατό να γίνει και με συνημμένη επιστολή σε ηλεκτρονικό μήνυμά σας, στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση. Με εκτίμηση, Περικλής Σαχίνης Επιτελικός Σύμβουλος»

1.4.2. Το ΔΣ έκρινε ότι ο Επιτελικός Σύμβουλος ορθώς απάντησε σύμφωνα με το Καταστατικό 1.4.3. Το Δ.Σ. δεν μπορεί να θεωρήσει το ηλεκτρονικό αίτημα σαν Έγγραφο Παραίτησης, συνεπώς δεν νομιμοποιείται να διαγράψει το Μέλος Ζωή Βροντίση από το σχετικό Μητρώο Μελών. 1.4.4. Ο Επιτελικός Σύμβουλος να προωθήσει το σχετικό απόσπασμα του Πρακτικού στην κα Ζωή Βροντίση για ενημέρωσή της. 1.5. Θέματα διαδικασίας έκδοσης Ανακοινώσεων κλπ του CISD Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

2/11


1.5.1. Με αφορμή την από 01.11.12 ηλεκτρονική επιστολή της Εταίρου Μαργαρίτας Κωνσταντινίδου, που παρατίθεται στη συνέχεια, «Παρακολουθώ την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με το σχέδιο εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική, η ενημέρωσή μου όμως μέχρι τώρα δεν με βοηθά να έχω ξεκάθαρη άποψη για το ζήτημα. Επι πλέον υπάρχουν σημεία στα οποία εκτός απο ερωτηματικά εχω διαφορετική άποψη. Η μεγάλη όμως κοινωνική αντίδραση και κυρίως οι μέθοδοι καταστολής της δεν μου επιτρέπει να συμφωνήσω η να διαφωνήσω, γιαυτό παρακαλώ να συμπεριληφθώ σε μια ανοικτή και φανερή λίστα αυτών που δεν συνυπογράφουν την ανακοίνωση του Cisd για το χρυσό ευχαριστώ Μαργαρίτα Κωνσταντινίδου»

το ΔΣ, μετά από συζήτηση, αποφάσισε τα ακόλουθα: 1.5.2. Στην περίπτωση διαχείρισης σημαντικών θεμάτων,είναι σκόπιμο να ενημερώνονται οι Εταίροι και να ζητείται η εκδήλωση της γνώμης τους. Η διαδικασία αυτή, για λόγους οικονομίας χρόνου, είναι σκόπιμο να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως συνέβη μέχρι σήμερα σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 1.5.3. Η συμμετοχή των εταίρων στην «διαβούλευση» αυτή είναι ευκταία αλλά όχι υποχρεωτική. 1.5.4. Η διαμόρφωση της τελικής άποψης της Γενικής Συνέλευσης προκύπτει από τους συμμετέχοντες στην «διαβούλευση» με απλή πλειοψηφία. 1.5.5. Αν κάποιος από τους εταίρους επιθυμεί, ωστόσο, να διαφοροποιηθεί δημόσια από την διαμορφωθείσα άποψη της Γενικής Συνέλευσης, έχει το δικαίωμα να αναρτήσει την διαφοροποίησή του είτε στην fb ομάδα/σελίδα του CISD είτε στο Forum του site 1.5.6. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο, στο πλαίσιο του διατιθέμενου χρόνου της επικαιρότητας, να διατίθεται ο αναγκαίος χρόνος ώστε οι Εταίροι να έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν το θέμα, να ενημερωθούν κατά το δυνατό πληρέστερα και να διαμορφώσουν ώριμη γνώμη. 1.5.7. Σχετικό απόσπασμα του παρόντος Πρακτικού να κοινοποιηθεί στην κα Μαργαρίτα Κωνσταντινίδου. 1.6. Απαντητική επιστολή προς τον κ. Σαράντη Δημητριάδη 1.6.1. Αποφασίστηκε να σταλεί απάντηση σε επιστολή του κ. Σαράντη Δημητριάδη που αφορά στο θέμα «Εξόρυξη Χρυσού στη Χαλκιδική» 1.6.2. Το ΔΣ εγκρίνει το σχέδιο Απάντησης, που 1.6.3. Η Πρόεδρος παρακαλείται για την αποστολή της επιστολής 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2.1. Εισδοχή Νέων Μελών 2.1.1. Μετά την ανάγνωση των βιογραφικών σημειωμάτων τους και σχετική συζήτηση Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

3/11


μεταξύ των Μελών του ΔΣ, εγκρίνεται η εγγραφή στα Τακτικά Μέλη του CISD των: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

Ανδρεανίδη Χρήστου Γαροφαλάκη Γιώργου Γιαννακούλη Ελένης Μιλκίδου Αθανασίας Τσελέντη Χάρη Τσουβαλά Μαρίας Φιλιππακοπούλου Θεοδώρας

(με Α.Μ. 055) (με Α.Μ. 056) (με Α.Μ. 057) (με Α.Μ. 058) (με Α.Μ. 059) (με Α.Μ. 060) (με Α.Μ. 061)

2.1.2. Το ΔΣ καλωσορίζει τα νέα Μέλη και ελπίζει στην δημιουργική συμμετοχή τους στις δράσεις του CISD. 2.1.3. Σχετικό απόσπασμα του παρόντος Πρακτικού να κοινοποιηθεί στα νέα Μέλη. 2.2. Συγκρότηση Περιφερειακών Γραφείων 2.2.1. Το ΔΣ κρίνει ότι είναι άμεσα απαραίτητη η συγκρότηση των Περιφερειακών Γραφείων (ένα σε κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας) 2.2.2. Συζητήθηκε η μεθόδευση συγκρότησής τους και αποφασίστηκε ο σχεδιασμός 2.2.2.1. του Οργανογράμματος Λειτουργίας 2.2.2.2. του σχετικού Εσωτερικού Κανονισμού 2.2.3. Η εκπόνηση σχεδίου Οργανογράμματος Λειτουργίας ανατέθηκε στον Επιτελικό Σύμβουλο, που θα το φέρει σε ηλεκτρονική Διαβούλευση μεταξύ των Μελών του ΔΣ, με σκοπό την ηλεκτρονική παρουσίασή του στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης προς ψήφιση. 2.2.4. Η εκπόνηση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού ανατέθηκε στον Επιτελικό Σύμβουλο που θα ενεργήσει σε συνεργασία με το Μέλος του ΔΣ Γιώργο Κωνσταντινόπουλο και θα το φέρουν σε ηλεκτρονική Διαβούλευση μεταξύ των Μελών του ΔΣ, με σκοπό την ηλεκτρονική παρουσίασή του στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης προς ψήφιση. 2.2.5. Μετά την ψήφισή τους από την Γενική Συνέλευση, που πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το επόμενο ΔΣ, το ΔΣ θα αναλάβει την σταδιακή ίδρυση των Γραφείων αυτών. 2.2.6. Κατά τον ενδιάμεσο χρόνο, τα Μέλη του ΔΣ θα διερευνήσουν τις κατά Περιφέρεια υποψηφιότητες για την στελέχωση των Περιφερειακών Γραφείων. 2.3. Συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής 2.3.1. Τα Μέλη του ΔΣ θα ενεργοποιηθούν για την συλλογή και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων που θα στελεχώσουν την πενταμελή Επιστημονική Επιτροπή 2.3.2. Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας που ενδεχομένως συγκροτηθούν από το ΔΣ, για λόγους επεξεργασίας θεμάτων σε εξέλιξη, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής θα παραμείνουν αμετάβλητες και μετά την ίδρυσή της, κληροδοτούμενες σε αυτήν.

Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

4/11


3. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Το Δ.Σ. αποφάσισε την άμεση έναρξη ενασχόλησης του CISD με τα ακόλουθα θέματα και δράσεις: 3.1. ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (ΑΣΑ) 3.1.1. Δεματοποιητής Κρανιδίου Ερμιονίδας Σοβαρό τοπικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν Μέλη του CISD. 3.1.1.1. Αποφασίστηκε η διοργάνωση από το CISD σύσκεψης, στην περιοχή, για την διερεύνηση και δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος 3.1.1.2. Η διοργάνωση θα γίνει σε συνεργασία με το Σωματείο «Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας» (http://planetermionida.wordpress.com/) μέλη του οποίου είναι και Μέλη του CISD 3.1.1.3. Στην σύσκεψη θα κληθούν να μετάσχουν • • • • • • •

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Ο Περιφερειάρχης ή αντί αυτού η Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης ΑΣΑ της ευρύτερης περιοχής Τοπικοί Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών Εκπρόσωποι Κομμάτων

3.1.1.4. Το εν προκειμένω αντικείμενο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κακοδαιμονίας που διατρέχει την διαχείριση ΑΣΑ στην Ελλάδα και η αντιμετώπισή του πρέπει να αναδειχτεί σε πιλοτικό παράδειγμα για άλλες συναφείς περιπτώσεις που ενδεχομένως στηρίξει το CISD. 3.1.1.5. Η Πρόεδρος του ΔΣ θα αναλάβει την όλη διοργάνωση επικουρούμενη από τον Επιτελικό Σύμβουλο. 3.1.2. ΑΣΑ Αττικής Η διαδικασία υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑΑ) της Περιφέρειας Αττικής έχει ήδη αρχίσει, μετά μάλιστα πρόσφατη σύσκεψη των αρμόδιων φορέων. Η διαχείριση των ΑΣΑ στην Αττική υπήρξε και συνεχίζει να είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα με έντονες συγκρούσεις συμφερόντων, Πολιτείας και Πολιτών, Δήμων και Διοίκησης κλπ κλπ 3.1.2.1. Το ΔΣ αποφασίζει την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με το θέμα 3.1.2.2. Οι δράσεις αυτές θα εστιασθούν κατά κύριο λόγο • •

στην προετοιμασία και συμμόρφωση των Δήμων στον ΠΕΣΔΑΑ στην ενημέρωση των κατοίκων πάνω στα θέματα της ανακύκλωσης

Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

5/11


στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την αποδοχή της «διαλογής στην πηγή»

3.1.2.3. Η Γενική Γραμματέας του ΔΣ Μαρία Βιτωράκη θα αναλάβει τον συντονισμό όλης της δράσης και εξουσιοδοτείται για την οργάνωση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας.

3.1.3. ΛΑΡΚΟ Εν όψει της ιδιωτικοποίησης της ΛΑΡΚΟ και του ενδεχόμενου διάσπασής της σε δύο εταιρείες, σύμφωνα με σχεδιασμούς του ΤΑΙΠΕΔ, αναπτύσσεται έντονος προβληματισμός σχετικά με την τήρηση των Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων που σύμφωνα με Σχέδιο Συμμόρφωσης, που από έτους της έχει επιβληθεί από το ΥΠΕΚΑ, όφειλε να υλοποιήσει. 3.1.3.1. Το ΔΣ θεωρεί το θέμα εξαιρετικά σοβαρό και αποφασίζει • •

την διερεύνησή του σε βάθος και σε όλα τα επίπεδα την ανάπτυξη όλων των κατάλληλων ενεργειών

3.1.3.2. Αναθέτει την οργάνωση των ενεργειών στην Πρόεδρο του ΔΣ, επικουρούμενη από τον Επιτελικό Σύμβουλο.

3.1.4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ Οι «Άγονες Γραμμές» στα Ελληνικά Πελάγη αποτελούν μια κρίσιμη Κοινωνική, Πολιτιστική και Οικονομική Παράμετρο της Νησιωτικής χώρας. Η διαχείρισή τους από την Πολιτεία, υπήρξε μέχρι τώρα άκρως ερασιτεχνική, ιδιαίτερα μάλιστα κάτω από την τρέχουσα δυσάρεστη συγκυρία, η οποία οδηγεί στην απομείωσή τους. 3.1.4.1. Το ΔΣ θεωρεί ότι το CISD, οφείλει να ασχοληθεί άμεσα με το θέμα και αποφασίζει • • •

την διερεύνησή του σε βάθος και σε όλα τα επίπεδα την συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώσης και γνώμης την ανάπτυξη όλων των κατάλληλων ενεργειών

3.1.4.2. Το ΔΣ αναθέτει την οργάνωση των ενεργειών στη Εταίρο Στέλλα Ζερβού, τις οποίες ενέργειες θα στηρίξει • •

με την αναγκαία επιστημονική στελέχωση. με τις απαραίτητες επίσημες παρεμβάσεις προς την Διοίκηση και όπου αλλού απαιτηθεί

3.1.5. ΚΟΡΩΝΕΙΑ 3.1.5.1. Εν όψει της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τις Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

6/11


ενέργειες της Διοίκησης που επέφεραν την καταστροφή της Λίμνης Κορώνειας, το ΔΣ αποφασίζει να οργανώσει Ευρεία Σύσκεψη σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης. 3.1.5.2. Η Σύσκεψη θα γίνει στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της περιοχής και θα προσκληθούν • • • • • • •

Ο Ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης Ο Περιφερειάρχης Μακεδονίας επικουρούμενος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Η Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ Οι Δήμαρχοι των παράλιων Δήμων Οι φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών Εκπρόσωποι κομμάτων

3.1.5.3. Αντικείμενα της Σύσκεψης θα είναι • • • • •

η ουσιαστική και σε ολοκληρωμένη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην καταστροφή της Λίμνης Κορώνειας η διαμόρφωση Θέσεων για τη σωτηρία της Λίμνης Κορώνειας η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την συνδρομή στην υλοποίηση των θέσεων οι απαραίτητες ενέργειες κάθε είδους προς κάθε επίπεδο της Διοίκησης για την αποδοχή και στήριξη των Θέσεων αυτών η υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης που έχει, μόνος, αποδυθεί στον σχετικό αγώνα μέχρι τώρα

3.1.5.4. Η Σύσκεψη θα κινηματογραφηθεί από την ΝΕΤ και θα προβληθεί στις εκπομπές της 3.1.5.5. Το ΔΑ αναθέτει την οργάνωση της Σύσκεψης στην Πρόεδρο και την Γενική Γραμματέα, συνεπικουρούμενες από το Μέλος Γιώργο Κωνσταντινόπουλο και τον Εταίρο Χαράλαμπο Βερβέρη.

3.1.6. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3.1.6.1. Το ΔΣ αποφασίζει να διερευνήσει την ανάπτυξη των ακόλουθων επαναλαμβανόμενων δράσεων, σε συνεργασία με ΝΠΙΔ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση • •

Πανελλαδικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης πολιτών σε θέματα Ενέργειας – σε συνεργασία με ΔΕΠΑ, ΔΕΗ … Περιφερειακά Προγράμματα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης πολιτών σε θέματα Αστικών Απορριμμάτων – σε συνεργασία με Περιφέρειες

3.1.6.2. Το ΔΣ αναθέτει την διερεύνηση της άμεσης υλοποίησης των δράσεων αυτών στο Μέλος του ΔΣ Κώστα Νοδάρα και στον Επιτελικό Σύμβουλο

Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

7/11


4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 4.1. Ο σχεδιασμός και καθορισμός ημερομηνίας εναρκτήριας προβολής του CISD παραμένει σε εξέλιξη 4.2. Η οργάνωσή της ανατίθεται από το ΔΣ στην Πρόεδρο, στον Ταμία και στον Επιτελικό Σύμβουλο που θα συνεργασθούν με την σύμβουλο εταιρεία OneTeam για τις λεπτομέρειες. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5.1. Ο Επιτελικός Σύμβουλος παρουσίασε στο ΔΣ την εικόνα του Ταμείου, όπως παρατίθεται στη συνέχεια. 5.2. Λόγω ολιγοήμερης απουσίας του Ταμία, η Πρόεδρος και ο Επιτελικός Σύμβουλος θα αρχίσουν άμεσα την διαδικασία ανοίγματος λογαριασμών του CISD στις Τράπεζες (υποβολή εγγράφων κλπ στοιχείων, έγκριση της Νομικής Υπηρεσίας κάθε Τράπεζας κλπ) 5.2.1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 5.2.2. Eurobank 5.2.3. Πειραιώς

6. ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 6.1. Το θέμα της εύρεσης χώρου για την οριστική στέγαση του CISD παραμένει εκκρεμές 6.2. Ανατίθεται στον Επιτελικό Σύμβουλο να το προωθήσει κατά προτεραιότητα και να φέρει προτάσεις στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου Η Πρόεδρος

Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

8/11


Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

9/11


Επιστολή Παραίτησης της Βίκυς Θεοδωροπούλου

Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

10/11


Ημερολόγιο Ταμείου του CISD

Πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.

11/11

Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης ΔΣ - 121107  

121107 Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης ΔΣ