Page 1

Θεσσαλονίκη 27 Απριλίου 2012 Ξενοδοχείο Porto Palace


Στην Κοινότητα πολυάριθμες τοποθεσίες έχουν υποστεί ρύπανση. Παρατηρείται θεαματική επιτάχυνση της απώλειας της βιοποικιλότητας

Το οικονομικό κόστος που επωμίζεται η κοινωνία είναι ανυπολόγιστο !


Πολύ αργοί ρυθμοί συμμόρφωσης

Συνεχιζόμενη περιβαλλοντική κρίση

Εντατικοποίηση φυσικών καταστροφών και κλιματικής αλλαγής…


Ο περιορισμός της ρύπανσης

και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς

κοστίζουν αποδεδειγμένα πολλά χρήματα στην κοινωνία.


Μια εικόνα … χίλιες λέξεις !!!


Αφύπνιση συνειδήσεων

Αναγνώριση έγκαιρης λήψης μέτρων πρόληψης

Η προστασία του περιβάλλοντος, μοχλός κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης

Δράσεις για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρα και του οικονομικού κόστους.


Η αρχή της προφύλαξης


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η αποτίμηση του οικονομικού κόστους της περιβαλλοντικής ζημιάς ισοδυναμεί με σημαντικά, οικονομικά μετρήσιμα, μεγέθη

Αυτό επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και νοοτροπιών, ως προς τις τρέχουσες πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος


Με την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την «Περιβαλλοντική ευθύνη», μετά από διαβουλεύσεις χρόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης…

… Έγιναν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των αρχών της πρόληψης, της προφύλαξης, του «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της περιβαλλοντικής ευθύνης (σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο»)


Κεντρική Διοίκηση ΥΠΕΚΑ

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

ΕΓΕΠΕ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΕΑΠΖ

Γνωμοδοτική Επιτροπή

Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς


Το πανευρωπαϊκό πλαίσιο απόδοσης της περιβαλλοντικής ευθύνης


Τα νέα δεδομένα

Τυποποιούνται ως αδικήματα, εκ προθέσεως ή εκ βαριάς αμέλειας : α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, β) η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων, γ) η αποστολή αποβλήτων, δ) η λειτουργία μονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, ε) η παραγωγή, η επεξεργασία, ο χειρισμός, η χρήση, η κατοχή, η αποθήκευση, η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών, στ) η θανάτωση, ο αφανισμός, η κατοχή ή η σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας,

ζ) η εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή μερών ή παραγώγων αυτών, η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση οικολογικού ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης περιοχής, θ) η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.


Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


Το καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης επηρεάζει θετικά όλο το σύστημα

την εκπόνηση ΜΠΕ & ΑΕΠΟ

την τήρηση περιβαλλοντικών όρων

τη συμπεριφορά της Πολιτείας

τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων

Υποχρεώνει σε καλύτερης ποιότητας ΜΠΕ και στη γενίκευση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

Ενισχύει την ανάγκη της πρόληψης, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος περιβαλλοντικής ζημιάς


Εξαιρέσεις

Ζημιές (από εκπομπή ή συμβάν) εφόσον «επιτρέπονται» από διοικητικές περιβαλλοντικές άδειες

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης αποδεικνύει (επιστημονικά) ότι, σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις που ήταν διαθέσιμες κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η εκπομπή ή το συμβάν, δεν ήταν αναμενόμενη ενδεχόμενη ζημιά


Αντικειμενική ευθύνη Ζημία σε ύδατα, στο έδαφος, στη βιοποικιλότητα Ζημία πρoστατευόμενων ειδών & οικοτόπων

Υποκειμενική ευθύνη

Ζημία προστατευόμενων ειδών Ζημία οικοτόπων


Δεν απαιτείται απόδειξη για τον καταλογισμό της ευθύνης

Πρέπει να προσκομίζεται απόδειξη του δόλου ή της αμέλειας


περιλαμβάνει ορισμένες επικίνδυνες ή δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες, όπως:

• βιομηχανικές εγκαταστάσεις • μεγάλης κλίμακας γεωργικές εγκαταστάσεις • όσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν επικίνδυνες ουσίες.


αναφέρεται σε δραστηριότητες που δεν παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ αλλά μόνο για βλάβη ή επικείμενη απειλή για βλάβη σε είδη ή φυσικά ενδιαιτήματα που προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία.


Όλες οι δραστηριότητες εντάσσονται σε καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης, Αντικειμενική ευθύνη ακόμη και αυτές που δεν Αυστηρότερο πλαίσιο ευθύνης απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, από αυτό της Οδηγίας όταν πρόκειται σε ζημία προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.


εφόσον:

α) Εντοπισθεί ένας ή περισσότεροι υπαίτιοι

β) Αποτιμηθεί το κόστος της ζημιάς γ) Αποδειχθεί η σχέση ρυπαίνοντος-ζημιάς.

πληρώνει το κόστος

της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης.

των μέτρων για τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης

το κόστος διοικητικών δαπανών ή/και δαπανών επιβολής του νόμου και άλλων γενικών δαπανών, που θα υποχρεωθεί να καταβάλει η Διοίκηση

της εκτίμησης της περιβαλλοντικής ζημίας και της μελέτης αποκατάστασης

τα πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.


Λαμβάνει άμεσα μέτρα πρόληψης ή/και αποκατάστασης σε κάθε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο υπεύθυνος για τη ρύπανση είτε αδυνατεί να καλύψει αυτός το κόστος


Η Διοίκηση αναλαμβάνει το κόστος ή χρηματοδότηση των εν λόγω μέτρων στις περισσότερες περιπτώσεις

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση οφείλει να ανακτήσει το κόστος προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη


Υπαγωγή επιχειρήσεων σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή γνωμοδοτεί, εφόσον πρόκειται για σοβαρές ζημιές.


Οι φορείς εκμετάλλευσης καθορίζουν, σύμφωνα με το Παράρτημα II, πιθανά μέτρα αποκατάστασης

Τα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή προς έγκριση, εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει αναλάβει δράση.

Μέτρα αποκατάστασης

Η αρμόδια αρχή αποφασίζει και εγκρίνει τα μέτρα αποκατάστασης με τη συνεργασία του φορέα εκμετάλλευσης


Εάν συντρέχουν πλείονες περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας

Και η αρμόδια αρχή δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη λήψη των αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης

έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ποια περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας πρέπει να αποκατασταθεί πρώτη.

Εξετάζοντας τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ζημιάς


Ο σωστός σχεδιασμός και εφαρμογή τους βοηθούν στην ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων.

Αντίστοιχα οφέλη προκύπτουν και από την εφαρμογή Συστημάτων για την Ασφάλεια και Υγεία.

Παράλληλα συντελούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων, στον περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και ατυχημάτων.


Σύμφωνα με την Οδηγία: προαιρετικό σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας

Ελλάδα: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ


Ισχύει ήδη για τη συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων


Η πιθανότητα πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας, καθώς και του συνεπαγόμενου οικονομικού κόστους αποκατάστασής της, από τις δραστηριότητες ενός φορέα εκμετάλλευσης

1. Την ασφάλιση ή δανειοδότηση του φορέα εκμετάλλευσης

θα πρέπει να είναι ένας ποσοτικοποιημένος παράγοντας, γνωστός εκ των προτέρων, ο οποίος θα καθορίζει:

2. Τους όρους και προϋποθέσεις


Η ασφαλιστική προσέγγιση του περιβαλλοντικού κινδύνου

Μέγεθος κινδύνου

Η συμμετοχή της ασφάλισης στη διεργασία διαχείρισης του κινδύνου

Δυνητική ζημία

Προβλέψιμος κίνδυνος

ΜΕΤΡΑ

ΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αναπόφευκτος κίνδυνος

Ασφαλιζόμενος κίνδυνος

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διεργασία διαχείρισης κινδύνου

πηγή: UNPEPFI “Insuring for Sustainability” (2006)


Ανάπτυξη νέων προϊόντων

Δυνατότητες συνδυασμού ασφαλιστικών καλύψεων με υφιστάμενα ασφαλιστικά πακέτα & λοιπές χρηματοοικονομικές εγγυήσεις


Μια νέα αγορά

Η «πράσινη» δραστηριότητα, αποτελεί τομέα αιχμής για τις οικονομίες. Καλούνται να δώσουν λύσεις, να καλύψουν κινδύνους, και να στηρίξουν τις επιχειρηματικές προσπάθειες που σε καμία περίπτωση δε θα Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιριών πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπες με βλάβες που είναι αρκετά σημαντικός ! ενδεχομένως άθελά τους θα προκαλέσουν στο περιβάλλον.


Πρακτική εφαρμογή αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει»- συνέπειες στη λειτουργία επιχειρήσεων  
Πρακτική εφαρμογή αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει»- συνέπειες στη λειτουργία επιχειρήσεων  

Ομιλία Μ. Καραβασίλη σε ΗΜΕΡΙΔΑ του ΣΒΕΕ, Θεσσαλονίκη 27.04.2012ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 27 Απριλίου 2012...