Page 1

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθήνα, 20.09.2011 Αρ. Πρωτ. οικ. 2226 Προς: Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, Πρόεδρο κ. Μπαράκο (Φαξ: 2106170305) Λεωφ. Κηφισίας 81-83 151 24 Μαρούσι Κοιν.: ΥΠΕΚΑ 1. Υπουργό, κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου 2. Υφυπουργό, κ. Γιάννη Μανιάτη 3. Γενικό Γραμματέα, κ. Κώστα Μαθιουδάκη 4. Γενικό Γραμματέα κ. Άρη Αλεξόπουλο 5. Γενικό Επιθεωρητή ΕΥΕΠ, Κ. Παναγιώτη Μέρκο 6. Δ/ντή ΔΕΑΡΘ 7. Δ/ντή Περιβ/κού Σχεδ/σμού

Θέμα: Επιβολή μέτρων συμμόρφωσης της εταιρείας ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία Σχετ.: 1. 2.

Ν. 1650 /1986 (ΦΕΚ 160/Α/86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει. Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 3. Άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) που αφορά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). 4. Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α΄5-6-2003) που αφορά τη διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της ΕΥΕΠ. 5. Υπό δημοσίευση πρόσφατα ψηφισθείς νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαίρετων…, κ.λ.π. (υπό έκδοση ΦΕΚ) 6. Κ.Υ.Α. με Α.Π. Η.Π.15393/2332 (ΦΕΚ1022 Β’ 05-08-2002), σχετικά με την κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και όπως ισχύει έως σήμερα. 7. Κ.Υ.Α. με Α.Π. ΗΠ. 11014/703/Φ104/2003/(ΦΕΚ 332 Β΄ 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002. 8. Υγειονομική Διάταξη με Αριθ. Ε1β 221 της 22 Ιαν. «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ 138/Β/1965) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β’ 22-12-2003) που αφορά τα μέτρα και τους όρους για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης. 10. Κ.Υ.Α. με Αριθ. Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383/Β’/2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων” (B’ 604)» όπως ισχύει. 11. Κ.Υ.Α. 155302/2-8-2005 με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων α) για τη λειτουργία της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανωνύμου Εταιρείας “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ”, που βρίσκεται στη Λάρυμνα του Ν. Φθιώτιδας, λόγω εκσυγχρονισμού και β) για την κατασκευή του έργου χερσαίας διάθεσης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων που

Μεσογείων 119, 101 92 Τηλ. 210 69 74 714, 210 69 74 730, Fax: 210 69 69 708


12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20.

παράγεται στο μεταλλουργικό συγκρότημα της “ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ”, σε γήπεδο εμβαδού 807 στρεμμάτων, στη θέση “Κορυφή Κοκκίνη” του Δήμου Οπουντίων Ν. Φθιώτιδας», εκδοθείσα από τη Δ/νση ΕΑΡΘ/ Τμ. Βιομηχανιών του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. Κ.Υ.Α. 159890/21-11-2008 με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Ανωνύμου Εταιρείας “Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ”, που βρίσκεται στη Λάρυμνα του Ν. Φθιώτιδας», εκδοθείσα από την Δ/νση ΕΑΡΘ του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Βιομηχανιών. 5079/21-12-2010 της ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε. Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για τη βιομηχανία παραγωγής σιδηρονικελίου της εταιρείας «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» στη Λάρυμνα του Ν. Φθιώτιδας. Κ.Υ.Α. 24944/1159 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β’383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ 791/Β/2006). Κ.Υ.Α. 43504 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» (ΦΕΚ 1784Β/2005). ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε. οικ. 1362/11-04-2011 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της ΕΥΕΠ. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε. οικ. 1385/13-04-2011 Εισήγηση Επιβολής Προστίμου της ΕΥΕΠ για την ελεγχόμενη δραστηριότητα. Απόφαση 1674/05.05.2011 Υπουργού ΠΕΚΑ για την επιβολή προστίμου ύψους ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (596.340 ΕΥΡΩ) στην εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Δ8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/30.12.2010 ΚΥΑ σχετικά με διάθεση της σκωρίας της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. στη θάλασσα. τα με α.π. 315/07.02.2011, 1434/09.06.2011 και 1157/17.05.2011 έγγραφα της ΕΓΕΠΕ προς τη Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Το ΥΠΕΚΑ, ως αρμόδιο για την προστασία του περιβάλλοντος προωθεί την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως οικολογικό και αναπτυξιακό απόθεμα, με προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής την προστασία της βιοποικιλότητας, τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Οι ορυκτοί φυσικοί πόροι αποτελούν απαραίτητη συνιστώσα για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής, αλλά και πολύτιμο αγαθό και πλουτοπαραγωγική πηγή για την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας µας και τροφοδοτεί με πρώτες ύλες µια σειρά σημαντικών παραγωγικών κλάδων. Για τους παραπάνω λόγους ο κλάδος οφείλει να συμμορφώνεται απολύτως στις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ (εφεξής ΛΑΡΚΟ), επί σειρά ετών, δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (εφεξής ΑΕΠΟ), τόσο στο εργοστάσιό της στη Λάρυμνα, όσο και στους χώρους εξόρυξης στην Εύβοια (Δήμος Μεσσαπίας), όπου έχουν εμφανισθεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης ακόμη και του υδροφόρου ορίζοντα. Η νέα Διοίκησή της, από τις αρχές του 2010, αναγνώρισε τα βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα που προκαλεί και δήλωσε τη διάθεσή της να συμμορφωθεί σταδιακά, χωρίς να απαιτηθεί διακοπή της λειτουργίας της. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (εφεξής ΕΥΕΠ) πραγματοποίησε (02-06-2010) εκτενή περιβαλλοντική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα και εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου για σειρά περιβαλλοντικών παραβάσεων. Με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 596.340 ευρώ στην εταιρεία για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για τον καταλογισμό του οποίου η ΕΥΕΠ έλαβε υπόψη τις προσπάθειες συμμόρφωσης, στις οποίες είχε ήδη προβεί η εταιρεία, καθώς και τη θετική στάση που επιδείκνυε.

Σελ. 2/7


Το ΥΠΕΚΑ έδωσε τη δυνατότητα στη ΛΑΡΚΟ να συμμετέχει στον καθορισμό ενός σαφούς και ρεαλιστικού σχεδίου συμμόρφωσης, σε μια συνεργασία που ξεκίνησε από το Μάιο του 2010 και συνεχίστηκε με σειρά συναντήσεων εκπροσώπων της ΛΑΡΚΟ με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΚΑ, της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εφεξής ΕΓΕΠΕ) και της ΕΥΕΠ, καθώς και με διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Το συντονισμό της σημαντικής αυτής προσπάθειας ανέλαβε, ως έχουσα την αρμοδιότητα εκ του νόμου, η ΕΓΕΠΕ. Η ΕΓΕΠΕ, έχοντας υπόψη τα παραπάνω (1) έως (20) σχετικά και λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, την (16) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και την (17) σχετική εισήγηση επιβολής προστίμου της ΕΥΕΠ, πρόσφατες μελέτες και μετρήσεις του ΙΓΜΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, αλλά και της Διοίκησης της ΛΑΡΚΟ, διαμόρφωσε σχέδιο μέτρων συμμόρφωσης, το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει η εταιρεία σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, το οποίο απευθύνεται παράλληλα και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ (ΔΕΑΡΘ και Δ/νση Περ/κού Σχεδ/σμού) προκειμένου να προσαρμόσουν επικείμενες τροποποιήσεις – αναθεωρήσεις ΑΕΠΟ ή άλλων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων σε αυτό, ακολουθώντας τις επιταγές του.

Το επιβαλλόμενο σχέδιο συμμόρφωσης έχει ως ακολούθως: Α. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1.

Η ΛΑΡΚΟ οφείλει να χρησιμοποιήσει κατάλληλη αντιρρυπαντική τεχνολογία (υγρή ή ξηρή αποκονίωση) ώστε εντός δύο (2) χρόνων να περιορίσει σημαντικά τις εκπομπές της στην ατμόσφαιρα και συνολικά εντός τεσσάρων (4) χρόνων να επιτευχθεί μέση οριακή τιμή εκπομπών σωματιδίων 40 mg/Nm3 από το σύνολο των εγκαταστάσεών της (θεωρουμένων ως μία πηγή - “μαύρο κουτί”), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα τεθούν στην υπό τροποποίηση (12) σχετική ΑΕΠΟ.

2.

Η επιλεγμένη αντιρρυπαντική τεχνολογία θα πρέπει καταρχήν να εφαρμοστεί στις επιμέρους πηγές (παραγωγικός εξοπλισμός) με προτεραιότητα στις πλέον ρυπογόνες εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ και ειδικότερα στις πέντε ηλεκτροκαμίνους, που σήμερα στερούνται οιασδήποτε αντιρρύπανσης, με σκοπό την επίτευξη σημαντικών μειώσεων εκπομπών σωματιδίων (ενδιάμεσος στόχος το αργότερο εντός δύο (2) χρόνων να επιτευχθεί η μέση οριακή τιμή εκπομπών 100 mg/Nm3) και εν συνεχεία στους μεταλλάκτες και στους περιστροφικούς κλιβάνους (δύο χρόνια μετά, βάσει της παραγράφου 1, θα πρέπει να έχει εφαρμοσθεί και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις).

3.

Η εταιρεία οφείλει να εφαρμόσει ένα συστηματικό πρόγραμμα παρακολούθησης: 3.1.

των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων με προμήθεια και σταδιακή εγκατάσταση των αναγκαίων συστημάτων συνεχούς μέτρησης των παραπάνω εκπομπών και όχι αργότερα των δύο (2) χρόνων, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες τα συστήματα παρακολούθησης των εκπομπών προβλέπονται να εγκαθίστανται μαζί με τις συσκευές αντιρρύπανσης.

3.2.

της ποιότητας της ατμόσφαιρας με επιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης του σταθμού παρακολούθησης

Σελ. 3/7


3.3.

της ποιότητας των υγρών αποβλήτων από τη δεξαμενή καθίζησης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων και άμεση προμήθεια και εγκατάσταση των αναγκαίων συστημάτων συνεχούς μέτρησης όχι αργότερα του ενός (1) χρόνου.

4.

Επιβάλλεται η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων των σωματιδίων στην έξοδο της δεξαμενής καθίζησης της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων, με την επιλογή της πλέον κατάλληλης τεχνολογίας, την άμεση έκδοση της σχετικής άδειας και την εφαρμογή της σε χρονικό διάστημα του ενός (1) χρόνου.

5.

Επιβάλλεται, όχι αργότερα των έξι (6) μηνών, η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, για τη διευθέτηση περιβαλλοντικών παραβάσεων και εκκρεμοτήτων, που εντοπίστηκαν από την ΕΥΕΠ κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση, (16) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, και η ενημέρωση της ΕΥΕΠ, και ειδικότερα όσον αφορά στα παρακάτω: 5.1.

Νόμιμη και ασφαλή διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων (προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων), καθώς και έκδοση άδειας χρήσης νερού.

5.2.

Άμεση διευθέτηση κατάλληλου χώρου για την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων και όχι αργότερα των τριών (3) μηνών.

5.3.

Επιλογή αδειοδοτημένων φορέων, που θα παραλαμβάνουν τη σκωρία της ΛΑΡΚΟ για αξιοποίηση ή την παραγωγή υλικών αμμοβολής, ως προς τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.

6.

Έγκριση χρήσης του pet coke ως καυσίμου.

7.

Προώθηση ενεργειών και μελετών για την εισαγωγή του φυσικού αερίου, τόσο ηλεκτροπαραγωγή, υποκατάσταση των αναγκών της εταιρείας και την ανακούφιση εθνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, όσο και την εναλλακτική χρήση του καυσίμου (συνδυασμένη χρήση στερεών καυσίμων και φυσικού αερίου) για βελτίωση της καύσης και της απόδοσης και τον περιορισμό των εκπομπών.

8.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αδειοδοτούσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ για την ταχύτερη δυνατή εξασφάλιση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΑΕΠΟ το αργότερο εντός ενός (1) μηνός.

9.

Η εταιρεία οφείλει να τηρήσει, απαρέγκλιτα, τους όρους και δεσμεύσεις της ΚΥΑ Δ8/Γ/Φ.12.3α/23483/4076/ 30.12.2010, με την οποία δόθηκε παράταση διάθεσης της σκωρίας της στη θάλασσα.

10.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει σχέδιο σταδιακής αποκατάστασης της ευρύτερης περιοχής του εργοστασίου της στη Λάρυμνα συμπεριλαμβανομένου σχεδίου και χρονοδιαγράμματος απομάκρυνσης και διάθεσης των «ιστορικών» αποθέσεων της ΛΑΡΚΟ σε κατάλληλο αδειοδοτημένο χώρο, όχι αργότερα του ενός (1) χρόνου από την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ για το χώρο χερσαίας απόθεσης της σκουριάς, το οποίο μετά από την έγκρισή του θα πρέπει να υλοποιηθεί όχι αργότερα των τριών (3) χρόνων.

για του ως την

Β. ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ Σελ. 4/7


1.

Η ΛΑΡΚΟ οφείλει, εντός έξι (6) μηνών, να υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, μελέτη με καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εξοφλημένων μετώπων, πρανών, θέσεων έρευνας και επέμβασης και εν γένει των μεταλλευτικών της χώρων, καθώς και των μόνιμων αποθέσεων στείρων και ενδιαμέσων υλικών που έχουν προκύψει («ιστορικές αποθέσεις») από τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις της ΛΑΡΚΟ από τη δραστηριοποίησή της έως και σήμερα. Η καταγραφή θα περιλαμβάνει πλήρη αποτύπωση (ατμόσφαιρας, εδάφους, υπεδάφους επιφανειακών και υπόγειων νερών, ρεμάτων, χλωρίδας, πανίδας και οικοσυστήματος γενικότερα), ανάλυση των στοιχείων αυτών και πρόταση με υπόδειξη κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης αυτών, εξετάζοντας και τις δυνατότητες επαναφοράς της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει προκύψει από την εξόρυξη του ευρύτερου περιβάλλοντος, σε κατάσταση περιβαλλοντικά αποδεκτή και βιώσιμη.

2.

Μετά την έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, η εταιρεία οφείλει να υλοποιήσει την πλήρη και τεχνικά επιτυχή αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις περιοχές των εξοφλημένων μετώπων-ορυχείων και «ιστορικών αποθέσεων», των εν λειτουργία μετώπων εξόρυξης, καθώς και των οριστικών αποθέσεων που προκύπτουν από τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις της ΛΑΡΚΟ, σύμφωνα με σχετικές μελέτες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης εν λειτουργία, που θα υποβάλλονται ως τριετή προγράμματα εκμετάλλευσης και αποκατάστασης και θα υλοποιούνται άμεσα με την έγκρισή τους, αρχής γενομένης με το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα της τριετίας 20102012.

3.

Η Εταιρεία, κατά προτεραιότητα, οφείλει να προβεί στην άντληση, επεξεργασία και αδρανοποίηση των όξινων απορροών από το σύνολο των επιφανειακών εκμεταλλεύσεών της και να μεριμνά για την πλήρη και οριστική τους εξάλειψη.

4.

Η εταιρεία, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012, οφείλει να εκπονήσει και να υποβάλει μελέτη στο ΥΠΕΚΑ, ενημερώνοντας την ΕΓΕΠΕ, με σκοπό την αναγνώριση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την κατάσταση του βυθού στην περιοχή του λιμένα φόρτωσης (στα Πολιτικά Εύβοιας), από διαρροές ή/και απορρίψεις μεταλλεύματος στη θάλασσα και να υλοποιήσει πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αμέσως μετά την έγκρισή του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

5.

Σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, η ΛΑΡΚΟ οφείλει να εξετάσει ζητήματα ορθολογικής διαχείρισης του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων (σκόνες μεταλλεύματος, χημικές πρώτες ύλες, καύσιμα, ορυκτέλαια, ελαστικά, μηχανολογικός ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, αστικά απορρίμματα, ανακυκλώσιμα υλικά κ.ά.), τα οποία προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και ενδεχομένως να επιβληθούν επιπρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι.

6.

Η εταιρεία οφείλει να έχει συνάψει, έως το τέλος του 2011, συμβάσεις με αδειοδοτημένους φορείς για τη διαχείριση των ανωτέρω αποβλήτων, και να υποβάλει τα σχετικά αποδεικτικά στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ..

7.

Η εταιρεία οφείλει να καταγράψει κάθε γεώτρηση, υφιστάμενη ή νέα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών χρήσης νερού.

8.

Σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, η ΛΑΡΚΟ να εξετάσει ζητήματα αναγκαίας ή έκτακτης παρέμβασης στα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα της ευρύτερης

Σελ. 5/7


περιοχής (π.χ. σε περίπτωση ανάγκης αποστράγγισης λεκάνης ύδατος ή υποβίβασης του υδροφόρου ορίζοντα για τυχόν νέα εκμετάλλευση του κοιτάσματος) και να υποβάλει σχέδιο επέμβασης μέσω μέτρων ισοδύναμης απόδοσης σε κάθε περίπτωση, καθώς και μέτρων αξιοποίησης των αντλούμενων υδάτων ή/και μέτρα ισοδύναμης απόδοσης για τους αγρότες (π.χ. κατασκευή λιμνοδεξαμενών και μεταφορά-αποθήκευση των νερών σε αυτές). 9.

Η εταιρεία οφείλει να προβεί στην υποβολή προγράμματος ολοκληρωμένης παρακολούθησης της ποιότητας περιβάλλοντος (αέρας, έδαφος, νερά-υπόγεια και επιφανειακά) με την χρήση σύγχρονων μετρητικών και άλλων συστημάτων, στην περιοχή δραστηριότητας των Μεταλλείων Ευβοίας, έως το τέλος του 2011, το οποίο μετά την έγκρισή του από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, θα πρέπει να εφαρμοστεί.

10.

Η εταιρεία οφείλει να λάβει μέριμνα για, την κατά το δυνατό, επιτήρηση και περιφρούρηση των μεταλλευτικών της χώρων για την μη απόρριψη, από τρίτους, επικινδύνων και μη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων και να ενημερώνει τις οικείες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και την ΕΥΕΠ, σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη, ανεξέλεγκτη απόρριψη.

11.

Η εταιρεία οφείλει να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την αδειοδοτούσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ για την ταχύτερη δυνατή εξασφάλιση των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΑΕΠΟ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών.

12.

Η αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ θα ελέγξει τον πλήρη φάκελο των εγκεκριμένων αδειοδοτήσεων και θα ζητήσει τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις ή την έκδοση άλλων απαιτούμενων αδειών, που αφορούν στο σύνολο της δραστηριότητας της ΛΑΡΚΟ Α.Ε στα Μεταλλεία Ευβοίας, καθώς και των μελετών αποκατάστασης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

2.

Οι προθεσμίες που έχουν τεθεί στο παρόν Σχέδιο Συμμόρφωσης ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης των σχετικών ΑΕΠΟ, οι οποίες θα πρέπει να εκδοθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες το ταχύτερο δυνατό και ειδικότερα: 1.1.

όχι πλέον των τεσσάρων (4) μηνών για τα θέματα που αφορούν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Λάρυμνας (μέρος Α)

1.2.

όχι πλέον των έξι (6) μηνών για τους χώρους εξόρυξης και απόθεσης στην Εύβοια (μέρος Β).

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, κατά τη διαδικασία έκδοσης των απαιτούμενων ΑΕΠΟ, έχουν την ευθύνη: 2.1.

της άμεσης ένταξης (ενσωμάτωσης) των αναγκαίων επιπρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, που προκύπτουν από το παρόν Σχέδιο Συμμόρφωσης,

2.2.

της πρόβλεψης ικανής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο περί εξορυκτικών αποβλήτων, όσο και περί διάθεσης και διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων Σελ. 6/7


2.3.

της εφαρμογής, σε κάθε περίπτωση, της παραγράφου 16 του άρθρου 20 του (5) σχετικού νόμου ως προς την απαίτηση κατάθεσης «χρηματικής εγγύησης ή άλλου ισοδύναμου μέσου, που σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης ή παράληψης συμμόρφωσης της εταιρείας προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ΑΕΠΟ, καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου και περιέρχεται ως πόρος στο Πράσινο Ταμείο» .

3.

4.

Η ΕΥΕΠ θα ελέγχει συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα : 3.1.

την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί στην εταιρεία και στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, με το παρόν Σχέδιο Συμμόρφωσης (Α’ και Β’ μέρη αυτού)

3.2.

την έγκαιρη υλοποίηση του Σχεδίου Συμμόρφωσης από την εταιρεία

3.3.

την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και λοιπών ζητημάτων

3.4.

την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και εν γένει της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η μη τήρηση των ειδικών και γενικών όρων του παρόντος Σχεδίου Συμμόρφωσης θα επιφέρει: 4.1.

στις Υπηρεσίες τον κατά νόμο διοικητικό και πειθαρχικό έλεγχο

4.2.

στην εταιρεία τις κατά νόμο διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από τις παραβάσεις που τυχόν εντοπισθούν από επανέλεγχο της ΕΥΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του (5) σχετικού νόμου, ενώ μπορεί να κινηθεί η διαδικασία της παραγράφου 16 του άρθρου 20 του (5) σχετικού νόμου.

5.

Η εταιρεία οφείλει, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 20 του (5) σχετικού νόμου να υποβάλλει στην ΕΥΕΠ με την πάροδο του, κατά περίπτωση, τεθέντος χρονοδιαγράμματος Δήλωση Συμμόρφωσης.

6.

Η εταιρεία οφείλει στην ιστοσελίδα της να προβαίνει σε συστηματική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων επί του συνόλου των μετρήσεων, αναλύσεων και λοιπών στοιχείων που αφορούν στο παρόν σχέδιο συμμόρφωσης, σε ηλεκτρονική μορφή και τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, καθώς και στην ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Σελ. 7/7

ΛΑΡΚΟ - Επιβολή μέτρων συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία  

Επιβολή μέτρων συμμόρφωσης της εταιρείας ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ με τους περιβαλλοντικούς όρους και την περιβαλλοντική νομοθεσία ΕΓΕΠΕ 2226/11.09.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you