Page 1

Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην Αθήνα σήμερα την πρώτη (01) Οκτωβρίου 2012, οι παρακάτω με αλφαβητική σειρά Συμβαλλόμενοι που στο εξής θα αποκαλούνται «Ιδρυτικά Μέλη»: 1. Αθανασάκου Ευαγγελία, Ελεύθερος Επαγγελματίας 2. Αλεξάκη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 3. Αλεξάκης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 4. Αλεξάκης Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 5. Αλούπη Μαρία-Στέλλα, Εκπαιδευτικός, 6. Βερβέρης Χαράλαμος, Περιβαλλοντολόγος, 7. Βιτωράκη Μαρία, Χημικός Μηχανικός, 8. Γιαξόγλου Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 9. Ζερβού Στέλλα, Ραδιοηλεκτρονικός Ε.Ν., 10. Θεοδωροπούλου Βασιλική, Συγγραφέας, 11. Ιγγλεζάκης Βασίλης, Χημικός Μηχανικός, 12. Καραβασίλη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 13. Καραχάλιος Γιώργος, Επιχειρηματίας, 14. Κόλλια Χριστίνα, Συγγραφέας, 15. Κουρδάκη Έλενα - Μπέμπα, Χημικός,

σελίδα 1 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

16. Κούρτη Νατάσα, Φοιτήτρια, 17. Κωνσταντινίδου Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 18. Κωνσταντινόπουλος Γιώργος, Δικηγόρος, 19. Λαχανά Αικατερίνη Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 20. Λινάρδος Γιώργος, Τραπεζικός Υπάλληλος, 21. Μαδεμοχωρίτης Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 22. Μήτσιου Παντελής, Περιβαλλοντολόγος, 23. Μπαλτάς Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός, 24. Νοδάρας Κώστας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 25. Νομικού Ελένη, Ιδιωτική Υπάλληλος, 26. Παπαηλιού Αλέξανδρος, Σκηνοθέτης, 27. Πεδιαδίτη Καλλιόπη, Περιβαλλοντολόγος, 28. Προβόπουλος Ηλίας, Δημοσιογράφος, 29. Σαχίνης Περικλής, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 30. Σουλιώτης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, 31. Στεκούλης Σπύρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, 32. Τάμπα Αλίκη, Διοικητικός Υπάλληλος, 33. Τσάβαρης Ηλίας, Οικονομολόγος-Γεωπόνος, 34. Τσολάκου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 35. Φράγκου Χαρίκλεια, Δημοσιογράφος, 36. Χρόνη Αθανασία, Αρχιτέκτων Μηχανικός,

σελίδα 2 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν να συστήσουν Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. του Αστικού Κώδικα, με τους παρακάτω όρους που αναλυτικά προσδιορίζονται στη συνέχεια. Οι όροι σύστασης, λειτουργίας και λύσης της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1'

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο - Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «CISD» Η επωνυμία της εταιρείας στην Λατινική ορίζεται: «CITIZENS’ INSPECTORATE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT», με διακριτικό τίτλο «CISD» Άρθρο 2ο - Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Η εταιρία δύναται να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύσει Περιφερειακά Γραφεία, όπου και όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση της Εταιρίας θα ρυθμίζονται με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρίας. Άρθρο 3ο - Διάρκεια Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2'

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4ο - Σκοπός Σκοποί της Εταιρίας είναι: σελίδα 3 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

1. Η συμβολή στη διασφάλιση ενός υψηλής ποιότητας

περιβάλλοντος διαβίωσης

μέσα από μια σαφή και ολοκληρωμένη θεώρηση των τριών διαστάσεων της ζωής, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. 2. Η διαμόρφωση εναλλακτικών ολοκληρωμένων προτάσεων για μια ποιοτική ανάπτυξη, με ριζοσπαστικές αλλαγές σε κάθε τομέα πολιτικής της Διοίκησης (παιδεία, πολιτισμός, δικαιοσύνη, περιβάλλον, οικονομία, κλπ.) που θα βασίζονται στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, στην ανεκτικότητα και στην πολύπολιτισμικότητα, με επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων κάθε εμπλεκομένης κοινωνικής ομάδας. 3. Η εκπόνηση και ανάδειξη στρατηγικής και σχεδίου δράσης, με σκοπό να επιδράσει αποτελεσματικά στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, σε κάθε τομέα πολιτικής οποιουδήποτε επιπέδου της Διοίκησης. 4. Η εκπόνηση και ανάδειξη τοπικών σχεδίων δράσης για την διασφάλιση της ορθής λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 5. Η διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για την διασφάλιση της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων και για την απόδοση ευθυνών, με την ενεργό συμμετοχή του ενημερωμένου κοινού. 6. Η συνειδητοποίηση, από τον Έλληνα Πολίτη, αφενός της ανάγκης αναθεώρησης των υφιστάμενων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και των κατεστημένων νοοτροπιών, αφετέρου της σημασίας του συνεχούς αγώνα, προκειμένου να δρομολογηθούν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. 7. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των Πολιτών στην ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, για τον αστικό και αγροτικό χώρο στο σύνολό τους, θέτοντας σαφείς στόχους, δράσεις και προγράμματα παρακολούθησης, που θα συνδέουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές με τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. 8. Η ενεργοποίηση Πολιτών, φορέων και κοινωνικών ομάδων σε δράσεις με ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση κάθε Πολίτη για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς σκόπιμη επιλεκτικότητα. 9. Η με κάθε τρόπο διατήρηση και ανάδειξη των ακόλουθων αξιών: 9.1.

Το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

9.2.

Το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο Σύνταγμα της Ελλάδας

9.3.

Την κοινωνική αλληλεγγύη

9.4.

Την ίση αντιμετώπιση όλων των Πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικής τάξης ή εθνικότητας

9.5.

Την τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας σελίδα 4 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

9.6.

Την πίστη στη διαφάνεια, στην ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή του Πολίτη και στην παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση

9.7.

Το σεβασμό στην ελευθερία της γνώμης και του λόγου, αλλά και στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και κοινωνικής ομάδας, με την προϋπόθεση ότι ο εκφραστής αποδέχεται την ελευθερία της τεκμηριωμένης κρίσης οποιουδήποτε τρίτου.

9.8.

Την πίστη στη δημοκρατική διαβούλευση για την δημιουργική αντιμετώπιση οποιουδήποτε αντικειμένου απασχολεί κοινωνικές ομάδες κάθε επιπέδου.

9.9.

Την επίλυση των όποιων διαφορών χωρίς εμπάθεια, επιβολή ή βία με τη συμμετοχή του Πολίτη στη λήψη των αποφάσεων, χωρίς αποκλεισμούς και χειραγώγηση μέσω διαδικασιών άμεσου δημοκρατίας

9.10. Την πεποίθηση ότι ο κάθε Πολίτης διαθέτει μια ιδιαίτερα σημαντική δυναμική δράσης, εφόσον είναι ενημερωμένος και συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων 9.11. Την καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο με επιβολή ποινών που είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. 9.12. Την απονομή Δικαιοσύνης με τρόπο ανεξάρτητο, δίκαιο και ηθικό 9.13. Την πεποίθηση ότι το Φυσικό Περιβάλλον, το Κοινωνικό Περιβάλλον και η Νομή του Οίκου (σε κάθε επίπεδο – από ατομικό έως πλανητικό) αποτελούν, ομότιμα, τα κύρια συστατικά της λειτουργίας του Ανθρώπου. 9.14. Την πίστη σε μια ανάπτυξη που βασίζεται σε μια βιώσιμη οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση και αντιμετώπιση όλων των πτυχών που συνθέτουν τη συνύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών με σκοπό την ενίσχυση της αειφορίας του συνόλου των οικοσυστημάτων. 9.15. Την ανάγκη προώθησης ενός νέου προτύπου ανάπτυξης για τη χώρα, που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, στη βάση της ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας, της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, επενδύοντας στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες δημιουργώντας νέες προοπτικές στον κλάδο της μεταποίησης, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας..

σελίδα 5 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

9.16. Την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στα αντίστοιχα πεδία πολιτικής. 9.17. Την πίστη στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων κοινωνιών, στην ανάγκη για αποκέντρωση και διαφοροποίηση του συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης σε μικρότερη κλίμακα (τοπική οικονομία) και σε περισσότερες από μία εναλλακτικές επιλογές (πολυκαλλιέργεια, πολλαπλές μορφές ενέργειας και μετακίνησης κλπ) και παράλληλα στην ανάγκη πειραματισμού σε διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης

της

κοινωνίας,

όπως

εναλλακτική

εκπαίδευση,

πολυ-

πολιτισμικότητα, συμμετοχική δημοκρατία κλπ.. 9.18. Την αποτροπή των κινδύνων υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τις γεωργικές δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να συνεχίσουν να παίζουν θετικό ρόλο στη διατήρηση της υπαίθρου και του περιβάλλοντος αναπτύσσοντας στοχοθετημένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που θα διασφαλίζουν την κερδοφορία της γεωργίας στις διάφορες περιφέρειες της χώρας. 9.19. Τo δικαίωμα του Πολίτη για άμεση, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία . 10. Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών , κυρίως με δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 11. Η αναπτυξιακή εκπαίδευση και η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προβολή των προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών στη χώρα μας. Άρθρο 5ο - Αντικείμενο δραστηριότητας Η Εταιρεία αποτελεί εργαλείο : 

Έρευνας για θέματα που επηρεάζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη, με την συλλογή πληροφορίας και την επεξεργασία της από έγκυρους επιστήμονες,

Επιθεώρησης δραστηριοτήτων και δράσεων που επηρεάζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη, με την συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων σελίδα 6 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Σύνθεσης και Προτάσεων προοπτικής στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης, με την ανοικτή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και επιστημονικών φορέων.

Ειδικότερα η Εταιρεία αποτελεί έναν κοινωνικό φορέα: 1. Επιθεώρησης και Ελέγχου για την ορθή εφαρμογή της Περιβαλλοντικής, Ενεργειακής και Αναπτυξιακής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, από όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης. 2. Εντοπισμού, μέσω της δραστηριοποίησης των μελών ή από καταγγελίες πολιτών, σημαντικών τετελεσμένων ή εν δυνάμει να προκληθούν περιβαλλοντικών προβλημάτων και αξιολόγησης του τρόπου και των μέσων παρέμβασης. 3. Δραστικής παρέμβασης, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, σε περιπτώσεις που η παραπάνω νομοθεσία δεν τηρείται είτε από οποιοδήποτε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης είτε από φυσικά ή Νομικά πρόσωπα. 4. Συμβολής στη βελτίωση και την συνεχή επικαιροποίηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. 5. Διάχυσης της Περιβαλλοντικής και Αναπτυξιακής πληροφορίας, με σκοπό τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την συνεχή βελτίωση των πρακτικών επίτευξης της Αειφόρου Ανάπτυξης 6. Προώθησης και εφαρμογής των πρακτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σκοπό την ενίσχυση της εμπέδωσής τους στην Ελληνική Κοινωνία. 7. Διαμόρφωσης προτύπων και συνεχούς επικαιροποίησης τους σε σχέση με την προώθηση και διάχυση των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης 8. Συνεχούς, ολοκληρωμένης ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα: 8.1.

Νομοθεσίας

8.2.

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

8.3.

Αναπτυξιακών Προοπτικών

8.4.

Δημόσιας Διοίκησης και των διαδικασιών της

8.5.

Δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους στην Αειφόρο Ανάπτυξη

9. Συμβολής, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, στην επίτευξη αποκατάστασης του Περιβάλλοντος σε περιπτώσεις τετελεσμένων ζημιών αλλά και πρόληψης ζημιών σε περιπτώσεις που εγκυμονούν οποιονδήποτε κίνδυνο. 10. Συμβολής στην εφαρμογή των πρακτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης σε κρίσιμα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από οποιοδήποτε επίπεδο της Διοίκησης.

σελίδα 7 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

11. Συμβολής στην ανάπτυξη πραγματικού και τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών για θέματα που έχουν σχέση με τοπικές ή ευρύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. 12. Ανάπτυξης δικτύου ανταποκριτών για την έγκαιρη αναγνώριση και συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων θεμάτων 12.1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. 12.2. Στα Υπουργεία που το αντικείμενο τους έχει σχέση με την Αειφόρο Ανάπτυξη 12.3. Στα αρμόδια τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το αντικείμενο τους έχει σχέση με την Αειφόρο Ανάπτυξη 13. Ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα άλλων χωρών που έχουν αντίστοιχο αντικείμενο με αυτό της εταιρείας. αλλά και με εξειδικευμένες ΜΚΟ 14. Παροχής αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών με σκοπό την συμβολή στην εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης. 15. Διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ΑΕΙ και επαγγελματίες και συνεδρίων που συμβάλουν στην διάχυση και βελτίωση των πρακτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης. 16. Διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων για τις λοιπές βαθμίδες της εκπαίδευσης 17. Παροχής προς τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικής υπηρεσίας σχετικής προς τα αντικείμενα της εταιρείας. 18. Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης συνεργασίας με Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, κρατικούς και διακρατικούς οργανισμούς, με μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, της Επιστημονικής Κοινότητας και άλλων Φορέων και Οργανισμών, για θέματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη. 19. Συμβολής στον προβληματισμό για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη, την προστασία του Περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 20. Συμβολής στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων και αντιθέσεων που παράγονται από διαδικασίες αποφάσεων ή/και πρακτικές, μέσα από την τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών και των φορέων και την ανάδειξη παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την άμβλυνση των συγκρούσεων και τη λήψη των πλέον ορθών αποφάσεων. 21. Προβολή και Επιβράβευση Πολιτών, Φορέων, Υπηρεσιών για την εφαρμογή από μέρους τους καλών πρακτικών σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης. σελίδα 8 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3'

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Άρθρο 6ο - Εταίροι 1. Ιδρυτικά μέλη και εταίροι της Εταιρείας είναι όσοι συνυπογράφουν τη σύστασή της, το Πλαίσιο Αρχών της Εταιρείας, που επισυνάπτεται στο παρόν Καταστατικό ως κύριο και αναπόσπαστο μέρος του, και το παρόν καταστατικό. 2. Το Πλαίσιο Αρχών της Εταιρείας αποτελεί τον οδηγό για κάθε δράση της Εταιρείας, οποιαδήποτε δε τροποποίηση του Καταστατικού της υπόκειται στην τήρηση των Αρχών αυτών. 3. Το Πλαίσιο Αρχών της Εταιρείας δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε πλήρη απαρτία. 4. Μεταξύ των εταίρων η Γενική Συνέλευση εκλέγει πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Μετά την σύσταση της Εταιρείας είναι δυνατή η εγγραφή κάποιου ως Εταίρου εφόσον έχει διατελέσει μέλος της Εταιρίας και έχει καταθέσει έγγραφη δήλωση– αίτηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της εταιρείας. 6. Για την είσοδο νέου Εταίρου απαιτείται πρόταση δύο εταίρων, σχετική εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση εταίρων. 7. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αιτήσεως-δηλώσεως εισδοχής κάποιου ως Εταίρου από το Δ.Σ. ο/η αιτών/ούσα δικαιούται να επανέλθει μετά παρέλευση έτους από την ημέρα απορρίψεως της αιτήσεως. 8. Η εγγραφή κάποιου ως Εταίρου ολοκληρώνεται με την καταβολή της ετήσιας εισφοράς και συνδρομής. 9. Η εγγραφή καταχωρείται στο Μητρώο Εταίρων. 10. Για κάθε Εταίρο εκδίδεται ταυτότητα που φέρει τα διακριτικά της Εταιρείας και τα απαραίτητα στοιχεία του Εταίρου (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Φωτογραφία, αριθμό Μητρώου) 11. Η ταυτότητα επιδεικνύεται από το Μέλος μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί για την διευκόλυνση δράσης του που αφορά στους σκοπούς της Εταιρείας. 12. Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής, καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, μη κληρονομήσιμο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται επίσης η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής. σελίδα 9 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Άρθρο 7ο

- Μέλη

1. Η εταιρεία μπορεί να εγγράφει μέλη, που θα συμμετέχουν στις δράσεις της και θα στηρίζουν το έργο της. 2. Μέλος της εταιρείας μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της και επιθυμεί να συμμετάσχει στις δράσεις της. 3. Η εγγραφή των μελών γίνεται σε ειδικό προς τούτο μητρώο, το οποίο τηρεί με ευθύνη του ο Γραμματέας της Εταιρείας. 4. Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους απαιτείται έγγραφη δήλωση–αίτηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της εταιρείας και υποστήριξή της από δύο ενεργά μέλη της Εταιρείας, ή έναν εταίρο, για την λήψη απόφασης του Δ.Σ, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. . 5. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αιτήσεως-δηλώσεως εισδοχής κάποιου ως μέλους από το Δ.Σ. ο/η αιτών/ούσα δικαιούται να επανέλθει μετά παρέλευση έτους από την ημέρα απορρίψεως της αιτήσεως. 6. Η εγγραφή κάποιου ως μέλους ολοκληρώνεται με την καταβολή της εισφοράς εγγραφής και της συνδρομής. 7. Η απόφαση εγγραφής καταχωρείται στο Μητρώο Μελών. 8. Τα ενεργά μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση επιθυμίας να γίνουν εταίροι της Εταιρίας. 9. Για κάθε Μέλος εκδίδεται ταυτότητα που φέρει τα διακριτικά της Εταιρείας και τα απαραίτητα στοιχεία του Μέλους (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Φωτογραφία, αριθμό Μητρώου) 10. Η ταυτότητα επιδεικνύεται από το Μέλος μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί για την διευκόλυνση δράσης του που αφορά στους σκοπούς της Εταιρείας. 11. Η εταιρία δύναται επίσης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη της φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, τα οποία έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. 12. Τα ανωτέρω τακτικά και επίτιμα μέλη της Εταιρίας δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη Διοίκηση, Εκπροσώπηση και Διαχείριση της Εταιρίας.

σελίδα 10 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Άρθρο 8ο

- Εθελοντές

1. Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να αναπτύξει δίκτυο πολιτών που προτίθενται να προσφέρουν χωρίς αμοιβή υπηρεσίες προς ενίσχυση των δράσεων της. 2. Η διάρκεια, φύση, οργάνωση και μεθοδολογία των εθελοντικών υπηρεσιών υπόκεινται σε κανόνες που ορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ως Εθελοντής μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και επιθυμεί να προσφέρει, χωρίς αμοιβή και με συστηματικό τρόπο τις υπηρεσίες του. 4. Κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή, υποβάλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εντός δεκαπέντε (15) ημερών υποχρεούται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. 5. Η απόφαση έγκρισης συνεπάγεται την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Εθελοντών. 6. Οι Εθελοντές υποχρεούνται στην τήρηση κανόνων που διέπουν την εργασία τους. 7. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών ή οποιαδήποτε συμπεριφορά Εθελοντή που δεν συνάδει με τις Αρχές και το Καταστατικό της Εταιρείας συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του από το Μητρώο Εθελοντών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Οι Εθελοντές δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία είτε με την μορφή εισφοράς εγγραφής είτε με την μορφή συνδρομής. 9. Δαπάνες των Εθελοντών που προκύπτουν από την άσκηση της εθελοντικής τους εργασίας καλύπτονται από την Εταιρεία εφόσον έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Για κάθε Εθελοντή εκδίδεται ταυτότητα που φέρει τα διακριτικά της Εταιρείας και τα απαραίτητα στοιχεία του Εθελοντή (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Φωτογραφία, αριθμό Μητρώου). 11. Η ταυτότητα επιδεικνύεται από τον Εθελοντή μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί για την διευκόλυνση της εθελοντικής εργασίας του. Άρθρο 9ο - Δέσμευση της Εταιρείας έναντι Ενεργειών ή Δράσεων Εταίρων, Μελών, Εθελοντών Καμιά ενέργεια ή δράση Εταίρου, Μέλους ή Εθελοντή δεν δεσμεύει την Εταιρεία εφόσον αυτή δεν καλύπτεται είτε από σαφή οδηγία βάσει προειλημμένης απόφασης του

σελίδα 11 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Διοικητικού Συμβουλίου είτε από συγκεκριμένη εξουσιοδότηση αρμόδια υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 10ο– Αποκλεισμός – Έκπτωση – Παραίτηση Μελών 1. Η ιδιότητα του εταίρου καθώς και του μέλους χάνεται σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας ή παραιτήσεώς του ή εκπτώσεώς του 2. Λύση της εταιρίας, παραίτηση ή έκπτωση μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της ιδιότητας αυτού. 3. Η παραίτηση του εταίρου ή του μέλους γίνεται γραπτώς ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Για την παραίτηση δεν απαιτείται αποδοχή της από τα όργανα της συνιστώμενης εταιρείας. 5. Η διαγραφή θεωρείται ότι επέρχεται αφότου περιέλθει η δήλωση στην εταιρεία. 6. Η παραίτηση εταίρου ή μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της εκπροσωπήσεώς του σε ενδεχόμενα όργανα ή φορείς για λογαριασμό της εταιρείας. 7. Ο αποκλεισμός εταίρου ή μέλους γίνεται από την Γεν. Συνέλευση μετά από έγγραφη εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που εταίρος ή μέλος: 7.1.

Δεν ακολουθεί και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα όργανα της εταιρείας.

7.2.

Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που τυχόν αναλαμβάνει έναντι της εταιρείας

7.3.

Με την εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί με οποιονδήποτε τρόπο προβλήματα ή ζημιές στην εταιρεία ή προσβάλλει την εταιρεία και τις συναλλαγές της με το κοινωνικό σύνολο.

7.4.

Δεν συμμετέχει και απουσιάζει από τις δράσεις της Εταιρίας για πάνω από ένα έτος, εκτός αν αιτιολογημένα έχει προβλεφθεί η απουσία του αυτή.

8. Προϋπόθεση για την εγγραφή πρότασης αποκλεισμού Εταίρου στην Ημερησία διάταξη

της

Γεν.

Συνέλευσης είναι η

έγγραφη

γνωστοποίησή

της

στο

ενδιαφερόμενο μέλος προ πέντε (5) πλήρων ημερών. 9. Μόνο η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να προβεί σε αποκλεισμό εταίρου ή μέλους. 10. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον τα 2/3 των εταίρων. 11. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εταίρου ή του μέλους, δε γεννάται καμιά απαίτηση έναντι της εταιρείας, για επιστροφή εταιρικού κεφαλαίου ή τυχόν άλλης σελίδα 12 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

προσφοράς που έκανε ο εταίρος ή το μέλος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εταιρεία. 12. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εταίρου ή του μέλους, δε γεννάται καμιά απαίτηση έναντι της εταιρείας, για επιστροφή εταιρικού κεφαλαίου ή τυχόν άλλης προσφοράς που έκανε ο εταίρος ή το μέλος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4' Άρθρο 11ο

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

- Κεφάλαιο - Πόροι

Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €) που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Το ανωτέρω κεφάλαιο διαιρείται σε τριάντα τέσσερα (34) μερίδια των πενήντα ευρώ (50,00 €) και κατεβλήθη σήμερα στο ταμείο της Εταιρίας ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από πενήντα ευρώ έκαστος. Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας είναι: 1. Οι εισφορές των εταίρων και οι τυχόν ετήσιες συνδρομές των εταίρων. 2. Οι εισφορές των μελών και οι τυχόν ετήσιες συνδρομές των μελών. 3. Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας. 4. Οποιαδήποτε εισφορά, χορηγία, επιχορήγηση, κληροδότημα ή κληρονομιά (με τήρηση πάντα του ευεργετήματος της απογραφής), διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιδοτήσεις οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, αρκεί να μη γίνονται με όρους αντίθετους με τους σκοπούς και τη φύση της εταιρείας. 5. Οποιαδήποτε εισφορά, χορηγία, επιχορήγηση, κληροδότημα ή κληρονομιά από οπουδήποτε κι αν προέρχεται γίνεται αποδεκτή μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί στις σχετικές νόμιμες διαδικασίες, με την ρητή προϋπόθεση και γραπτή δήλωση προς τον εισφέροντα ότι η ευεργετική πράξη του δεν δημιουργεί, την στιγμή εκείνη και στο μέλλον, οποιαδήποτε δέσμευση της εταιρείας σε ενδεχόμενες δράσεις της εναντίον ελεγκτέων πράξεων του εισφέροντα, για λόγους απρόβλεπτους κατά την στιγμή της εισφοράς. 6. Κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή εφόσον εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών (3) από τα μέλη του. σελίδα 13 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

7. Η ετήσια εισφορά των Εταίρων ορίζεται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κάθε φορά. 8. Με απόφαση του Δ.Σ., ορίζεται η εισφορά της εγγραφής των Μελών και η ετήσια συνδρομή τους, που μπορεί να αυξάνει. 9. Καθιέρωση μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής γίνεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση Άρθρο 12ο

- Εταιρική Χρήση

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει στις τριάντα

μία

(31)

Δεκεμβρίου.

Εξαιρετικά,

η

πρώτη

χρήση

ορίζεται

υπερδωδεκάμηνη, άρχεται από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2013. 2. Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Η Γενική Συνέλευση που εγκρίνει την εταιρική χρήση είναι τακτική, αποφασίζει για τις γενικές οικονομικές κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν το επόμενο έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5'

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 13ο 1. Ο χαρακτήρας της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η διανομή οποιουδήποτε κέρδους στα μέλη της τόσο κατά τον χρόνο λειτουργίας της όσο και μετά τη διάλυσή της. 2. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα δανειοδότηση, η όποια άλλη χρηματική παροχή σε μέλος της εταιρείας μηδέ των μελών του Δ.Σ. εξαιρουμένων. 3. Στην απαγορευτική διάταξη δεν υπάγονται οι αναγκαίες δαπάνες που αφορούν την δραστηριότητα της εταιρείας και τις λειτουργικές της ανάγκες, οι οποίες θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. 4. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας η τυχόν περιουσία της διατίθεται σε συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. σελίδα 14 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6' Άρθρο 14ο

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Διοίκηση της Εταιρειας

Όργανα της εταιρείας είναι: 

η Γενική Συνέλευση των Εταίρων,

το Διοικητικό Συμβούλιο και

η Επιστημονική Επιτροπή.

Άρθρο 15ο

- Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελείται από τους ταμειακώς εντάξει εταίρους της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για όλες τις σπουδαίες υποθέσεις. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των εξής θεμάτων: 1.1.

Τροποποίηση του Καταστατικού

1.2.

Τροποποίηση του Πλαισίου Αρχών της εταιρίας.

1.3.

Είσοδο νέου εταίρου και διαγραφή παλαιού

1.4.

Έγκριση πεπραγμένων του ισολογισμού και του προϋπολογισμού

1.5.

Μεταβολή του σκοπού της εταιρίας

1.6.

Λύση της εταιρίας

1.7.

Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

1.8.

Μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της εταιρίας, συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής.

1.9.

Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών.

1.10. Ίδρυση και προϋποθέσεις λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων της Εταιρίας. 1.11. Επίλυση διαφωνιών των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της. 1.12. Επί κάθε θέματος που αφορά τη διοίκηση, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εν γένει λειτουργία της εταιρίας, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας παραπέμπει σε αυτήν προς απόφαση. 1.13. Εγκρίνει τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμειακώς εντάξει εταίροι και κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο ψήφου. σελίδα 15 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

3. ΟΙ Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. 4. Η πραγματοποίησή τους γίνεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως που περιέχει την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. 6. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) φορά κατά έτος ως τακτική στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου για να εγκρίνει την εταιρική χρήση. 7. Επίσης, συγκαλείται εκτάκτως: 7.1.

όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο

7.2.

αν αυτό ζητηθεί εγγράφως έστω και από το 1/3 των εταίρων της εταιρείας

7.3.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο, παρά το ότι έλαβε την αίτηση του 1/3 των εταίρων της εταιρείας, δε συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών, οι αιτούντες δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτοί την Γενική Συνέλευση αφού τηρήσουν τις απαιτούμενες διατυπώσεις

8. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται εν απαρτία αν παρευρίσκονται προσωπικώς τουλάχιστον οι μισοί συν ένας (1) εταίροι της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. 9. Σε περίπτωση μη απαρτίας εκτάκτου ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή επανασυγκαλείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών άνευ προηγουμένης πρόσκλησης των εταίρων. Συνεδριάζει δε, ως ευρισκόμενη εν απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει εταίρων. 10. Η Γενική

Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο που αποτελείται από

Πρόεδρο,

Αντιπρόεδρο και ένα Γραμματέα (πρακτικογράφο), ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε εταίρου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρις της εκλογής οριστικού Προεδρείου από τους παρισταμένους σε αυτές εταίρους. 11. Τη διεύθυνση της Συνέλευσης έχει ο Πρόεδρος. 12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι γραπτές και να υπογράφονται από δύο τουλάχιστον εταίρους του Προεδρείου, τηρούνται δε πάντοτε σχετικά πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρίας. 13. Η ψηφοφορία διεξάγεται με το σύστημα της ανατάσεως της χειρός. 14. Δεν υπάρχει θέμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μυστική ψηφοφορία του. 15. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται με αναγραφή τριών ονομάτων που ο εταίρος ψηφίζει σε κόλλα χαρτί και θα φέρει την υπογραφή του σελίδα 16 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

ψηφίζοντος, αποκλειομένου του εαυτού του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. 16. Κατ’ εξαίρεση αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται στις περιπτώσεις Λύσης της Εταιρείας και τροποποίησης του Πλαισίου Αρχών της, για τις οποίες αποφάσεις απαιτείται πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων εταίρων. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 3/5 των παρόντων εταίρων. 17. Εξαιρετικά, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρουσιάζεται δημόσια: 17.1. η Έκθεση Απολογισμού Έργου της Εταιρείας κατά το έτος που διέρρευσε

17.2.

η Έκθεση Προγραμματισμού Δράσεων της Εταιρείας για το επόμενο έτος καθώς και

ενδεικτικός προϋπολογισμός. Η σύνταξη και παρουσίαση των εκθέσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Εκθέσεις αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. 18. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση προσκαλούνται να πάρουν μέρος, χωρίς ψήφο, παρατηρητές

που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τουλάχιστον από: 18.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 18.2. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18.3. Την Βουλή των Ελλήνων 18.4. Την Ελληνική Κυβέρνηση 18.5. Την Δημόσια Διοίκηση 18.6. Την Τοπική Αυτοδιοίκηση 18.7. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 18.8. Την Κοινωνία των Πολιτών 18.9. Φορείς συγγενών ενδιαφερόντων

18.10. Επιστημονικές Οργανώσεις Άρθρο 16ο

- Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

1. Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταμελής (5μελές) και αποτελείται από 1.1.

τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.2.

τον/την Γενικό/ή Γραμματέα,

1.3.

τον/την Ταμία

1.4.

δύο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

1.5.

δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται και λαμβάνουν τη θέση μελών του Δ.Σ. που τυχόν διαγραφούν ή παραιτηθούν. σελίδα 17 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

1.6.

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβεται για την συμμετοχή του σε αυτό.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα. 2.1.

Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή του υπό την προεδρία εκείνου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία με φανερή ψηφοφορία.

2.2.

Μετά το πέρας της θητείας του, το ΔΣ υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων προς τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση της οποίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

2.3.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι δυνατό να παρατείνεται κατά περίπτωση μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως πέρα του εξαμήνου, από τη λήξη της θητείας του.

2.4.

Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής μέλους του Δ.Σ. εντός μιας εβδομάδος συνεδριάζει το Δ.Σ. και γίνεται η αντικατάστασή του μέλους που αποχώρησε από αναπληρωματικό μέλος.

2.5.

Έκτακτη εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται μόνο όταν για διάφορους λόγους τα μέλη του Δ.Σ., περιλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, περιοριστούν σε τέσσερα (4).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μια φορά το μήνα από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της εταιρείας. 3.1.

Η σύγκληση γίνεται κατόπιν προσωπικής, γραπτής ή προφορικής ειδοποιήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 72 ώρες πριν την πραγματοποίησή του και με ταυτόχρονη ενημέρωσή τους για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3.2.

To

Διοικητικό

Συμβούλιο

βρίσκεται

σε

απαρτία

όταν

παρίστανται

τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. 3.3.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, όχι όμως μικρότερη των 3 μελών.

3.4.

Για τις αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ. Αντίγραφά τους δύναται να εκδίδει μόνο ο/η Πρόεδρος και/ή ο/η Γενικός/ή Γραμματέας.

σελίδα 18 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 4.1.

Εκλέγει τον/την Πρόεδρο, τον/την Γενικό Γραμματέα και τον/την Ταμία του Δ.Σ.

4.2.

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

4.3.

Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

4.4.

Επεξεργάζεται τα βιβλία και τα προσκομίζει στη Γενική Συνέλευση.

4.5.

Εισηγείται σχετικά με την έκπτωση ή τον αποκλεισμό εταίρου της εταιρείας.

4.6.

Αποφασίζει για την είσοδο νέου μέλους ή/και εθελοντή στην Εταιρία

4.7.

Εισηγείται και αποφασίζει για την ανακήρυξη επίτιμων μελών.

4.8.

Εγκρίνει τους Ειδικούς Συμβούλους της Εταιρίας

4.9.

Ορίζει τα μέλη και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής

4.10. Αποφασίζει σχετικά με την πρόσληψη, την απόλυση και εν γένει την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας. 4.11. Ασκεί όλες εκείνες τις πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται στην τακτική διοίκηση της εταιρείας, εκτός βεβαίως από τις πράξεις που δικαιωματικά εκ του Καταστατικού ανήκουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. 4.12. Έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί πράξεις και να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς πάντοτε προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 4.13. Έχει την δυνατότητα να αναθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου για τον κοινό σκοπό με ή χωρίς αμοιβή. 4.14. Έχει τη δυνατότητα να οργανώνει ομάδες εργασίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αναθέτει σε αυτές την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου για τον κοινό σκοπό με ή χωρίς αμοιβή. 4.15. Έχει την δυνατότητα, με απόφασή, του να ανοίγει και να χρησιμοποιεί τραπεζικούς λογαριασμούς και εν γένει να ενεργεί οποιαδήποτε τραπεζική πράξη, πάντοτε όμως στο όνομα της εταιρείας. 5. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής ο/η Γενικός/ή Γραμματέας της εταιρείας με εξουσιοδότηση του Προέδρου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 5.1.

Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, και πάσης φύσεως νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, όπως ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων, κλπ.

σελίδα 19 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

5.2.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε δικαστικές υποθέσεις ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων της χώρας.

5.3.

Αναθέτει αρμοδιότητες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως.

5.4.

Υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων, ως και κάθε έγγραφο του/της Ταμία.

5.5.

Έχει την επιμέλεια για τον τρόπο εκπλήρωσης των σκοπών της εταιρείας και τον πλήρη συντονισμό της δράσης της.

5.6.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης

5.7.

Εισηγείται τον προυπολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρήσεως.

6. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο/η εισηγητής/τρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού της εταιρείας, και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 6.1.

Είναι υπεύθυνος/η για την αλληλογραφία, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο τα έγγραφα της εταιρείας, πλην των οικονομικών εγγράφων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του/της Ταμία.

6.2.

Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο της εταιρείας το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.3.

Τηρεί τα βιβλία της εταιρείας και το μητρώο μελών

6.4.

Καταρτίζει μαζί με τον/την Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ο/Η Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο/η διαχειριστής/τρια των πόρων της εταιρείας και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 7.1.

Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές των εταίρων και μελών της εταιρείας, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από αυτόν/ήν και τον/την Πρόεδρο.

7.2.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος/η για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία.

7.3.

Υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο όλα τα οικονομικά έγγραφα της εταιρείας, είναι υπεύθυνος/η για τη σχετική αλληλογραφία και φυλάσσει τα ανάλογα αρχεία.

σελίδα 20 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

7.4.

Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων μαζί με τον/την Πρόεδρο.

7.5.

Συντάσσει τον απολογισμό – ισολογισμό στο τέλος τους έτους και τους παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

7.6.

Καταθέτει στην Τράπεζα που προκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με σύμφωνη γνώμη και σύμφωνη υπογραφή του/της Προέδρου, κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 100 ευρώ, δυνάμενο το ποσό τούτο να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.7.

Εκτελεί αναλήψεις από τις καταθέσεις της εταιρείας από την Τράπεζα που προκρίθηκε

από

το

Διοικητικό

Συμβούλιο,

κατόπιν

έγγραφης

εξουσιοδότησης του/της Προέδρου. 7.8.

Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως και στονστην Πρόεδρο κάθε εξάμηνο ή όταν του ζητηθεί, έκθεση για την κατάσταση του ταμείου.

7.9.

Είναι υποχρεωμένος/η οποτεδήποτε του ζητηθεί να λογοδοτήσει στον Πρόεδρο για τα οικονομικά της εταιρείας.

Άρθρο 17ο

- Τηρούμενα Βιβλία

Στην εταιρεία τηρούνται τα εξής βιβλία: 1. Μητρώο μελών. 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης. 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Επιστημονικής Επιτροπής. 5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 6. Βιβλίο ταμείου. 7. Διπλότυπα μπλοκ εισπράξεων συνδρομών, μελών. 8. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά νόμο απαιτείται. Άρθρο 18ο

- Ειδικοί Σύμβουλοι

1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την δυνατότητα να εισηγηθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συνεργασία με Ειδικούς Συμβούλους που αμισθί θα υποστηρίξουν το έργο του με συμβουλευτικές υπηρεσίες. 2. Οι Ειδικοί/ές Σύμβουλοι που, μη περιοριστικά, προβλέπονται είναι: σελίδα 21 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

2.1.

Νομικός/ή Σύμβουλος

2.2.

Σύμβουλος Επικοινωνίας

2.3.

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων

2.4.

Επιτελικός/ή Σύμβουλος

Άρθρο 19ο

- Επιστημονική Επιτροπή

1. Η Επιστημονική Επιτροπή της εταιρείας αποτελείται από επιστήμονες που είναι μέλη, συμμετέχουν στις δράσεις της και στηρίζουν το έργο της. 2. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι είτε εταίροι είτε μέλη που έχουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην Επιτροπή. 3. Η Επιστημονική Επιτροπή της εταιρείας είναι πενταμελής (5 μέλη) και έχει μονοετή διάρκεια θητείας. 4. Οι Αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής είναι: 4.1.

Να συμβουλεύει τη Διοίκηση της εταιρίας σε αποφάσεις και επιλογές που θα στηρίζουν το σκοπό της.

4.2.

Να εκπροσωπεί την εταιρία σε Επιστημονικές και λοιπές συναντήσεις που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη και τις επιμέρους εξειδικεύεσεις της.

4.3.

Να εισηγείται σχετικά με την εφαρμογή ή πρόταση ενεργειών όπως Συνέδρια, Ημερίδες, ομιλίες, έρευνες και

4.4.

Να συμβουλεύει οργανισμούς και φορείς ανάλογα

4.5.

Να ορίζει Επιστημονικές Ομάδες στις περιοχές που δραστηριοποιείται η εταιρεία, που θα συνεργάζονται με την Επιστημονική Επιτροπή και θα την εκπροσωπούν στην περιοχή τους

4.6.

Να

ορίζει

θεματικές

Επιστημονικές

Υπο-Επιτροπές,

οι

οποίες

θα

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος της Εταιρίας. Άρθρο 20ο

- Σφραγίδα

Η σφραγίδα της εταιρείας θα περιλαμβάνει τον τίτλο και τα άλλα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο νόμος. Άρθρο 21ο

- Ενημέρωση – Διαφάνεια

1. Η Εταιρεία θα εμφανίζεται στο Διαδίκτυο μέσω της Ιστοσελίδας της 2. Η Ιστοσελίδα της έχει σκοπό:

σελίδα 22 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

2.1.

την ενημέρωση κάθε Πολίτη σχετικά με: 6.21.2.1.1. τις δράσεις της Εταιρείας 6.21.2.1.2. θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον, στην Κοινωνία, στην Οικονομία και εν γένει στην Αειφόρο Ανάπτυξη 6.21.2.1.3. ειδικά Επιστημονικά θέματα ενδιαφέροντος 6.21.2.1.4. συναφείς δράσεις, νομοθετήματα και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Διοίκησης 6.21.2.1.5. κάθε τι άλλο που θα συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Πολίτη σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης. 6.21.2.1.6. τους οικονομικούς απολογισμούς της εταιρείας

2.2.

την ενημέρωση των Εταίρων και Μελών της Εταιρείας για θέματα διοίκησης και διαχείρισης, με την ανάρτηση: 6.21.2.2.1. των αναλυτικών οικονομικών στοιχείων 6.21.2.2.2. των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου 6.21.2.2.3. όποιο άλλο γεγονός επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας Η ειδική ενημέρωση των Εταίρων και Μελών θα είναι προσβάσιμη με χρήση του Μοναδικού Ονόματος Χρήστη (user name) που θα προμηθεύεται ο καθένας με την εγγραφή του και του Κωδικού (password) που ο ίδιος θα σχηματίζει.

2.3.

την δημιουργία βάσης δεδομένων για ελεύθερη χρήση από κάθε επισκέπτη της Ιστοσελίδας

2.4.

την δημιουργία βάσης δεδομένων ειδικού υλικού (πχ χάρτες, ψηφιακά υπόβαθρα κλπ) που η Εταιρεία έχει προμηθευθεί από τρίτους είτε με εφάπαξ πληρωμή ή με συνδρομή και το οποίο τα Μέλη της Εταιρείας έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκάστοτε θα ορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 22ο

σελίδα 23 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

1. Η Εταιρία λύνεται είτε με ομόφωνη απόφαση, ή εναλλακτικά με απόφαση των ¾ της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για κάθε άλλο λόγο προβλεπόμενο από τον Νόμο. 2. Σε περίπτωση απαγόρευσης ή κήρυξης σε πτώχευση ή αποχώρησης οιουδήποτε εκ των εταίρων, η εταιρία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων υπό τους όρους και συμφωνίες του παρόντος. 3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. 4. Εκκαθαριστές ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τον χρόνο της λύσεώς της, τα οποία θα ενεργήσουν από κοινού τα δέοντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Το πιθανό πλεόνασμα της εταιρείας και η πάσης φύσεως περιουσία της δωρίζονται υποχρεωτικά με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύμφωνο γνώμη της Γενικής Συνέλευσης σε κοινωφελές ίδρυμα ή φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του οποίου η δραστηριότητα έχει παρεμφερείς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23ο 1. Για τα θέματα τα οποία δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2. Για κάθε διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος ως και σχετική με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 3. Επίσης, ισχύει και κάθε διάταξη που είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που στο παρόν καταστατικό υπάρχει αντίθετη ρύθμιση προς το παρόν καταστατικό. Άρθρο 24ο 1. Ανατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβούν, ενεργώντας από κοινού ή και χωριστά, σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Πρωτοδικείο Αθηνών καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια Αρχή.

σελίδα 24 από 25


Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Το παρόν καταστατικό αφού συνετάγη, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη δε από αυτούς σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα. Οι Συμβαλλόμενοι Ιδρυτές

… ακολουθούν οι υπογραφές των Ιδρυτικών Μελών …

σελίδα 25 από 25

Ιδρυτικό Καταστατικό του CISD  
Ιδρυτικό Καταστατικό του CISD  

Το Ιδρυτικό Καταστατικό του CISD