Page 1

Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 1. Αθανασάκου Ευαγγελία, Ελεύθερος Επαγγελματίας, 2. Αλεξάκη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 3. Αλεξάκης Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 4. Αλεξάκης Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 5. Αλούπη Μαρία-Στέλλα, Εκπαιδευτικός, 6. Βερβέρης Χαράλαμπος, Περιβαλλοντολόγος, 7. Βιτωράκη Μαρία, Χημικός Μηχανικός, 8. Γιαξόγλου Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 9. Γκουρτσογιάννη Μελίττα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 10. Ζερβού Στέλλα, Ραδιοηλεκτρονικός Ε.Ν., 11. Ιγγλεζάκης Βασίλης, Χημικός Μηχανικός, 12. Καραβασίλη Μαργαρίτα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 13. Λαχανά Αικατερίνη Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 14. Λινάρδος Γιώργος, Τραπεζικός Υπάλληλος, 15. Μαδεμοχωρίτης Γιώργος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 16. Μπαλτάς Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός, 17. Νοδάρας Κώστας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, 18. Παπαηλιού Αλέξανδρος, Σκηνοθέτης, 19. Προβόπουλος Ηλίας, Δημοσιογράφος, 20. Σαχίνης Περικλής, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 21. Σουλιώτης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός, 22. Στεκούλης Σπύρος, Ιδιωτικός Υπάλληλος, 23. Τσαβαρής Ηλίας, Οικονομολόγος-Γεωπόνος, 24. Τσολάκου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, σελίδα 1 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

25. Φράγκου Χαρίκλεια, Δημοσιογράφος, 26. Φιλιππακοπούλου Θεοδώρα, Χημικός Μηχανικός, 27. Χρόνη Αθανασία, Αρχιτέκτων Μηχανικός,

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν Να συστήσουν Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. του Αστικού Κώδικα, με τους παρακάτω όρους που αναλυτικά προσδιορίζονται στη συνέχεια. Οι όροι σύστασης, λειτουργίας και λύσης της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1' Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ

- Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «CISD» Η επωνυμία της εταιρείας στην Λατινική ορίζεται: «CITIZENS’ INSPECTORATE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT», με διακριτικό τίτλο «CISD» Άρθρο 2ο

- Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Η εταιρία δύναται να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύσει Περιφερειακά Γραφεία, όπου και όταν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Η λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση της Εταιρίας θα ρυθμίζονται με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρίας. Άρθρο 3ο

- Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αόριστη.

σελίδα 2 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2' Άρθρο 4ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

- Σκοπός

Σκοποί της Εταιρίας είναι: 1. Η συμβολή στη διασφάλιση ενός υψηλής ποιότητας

περιβάλλοντος διαβίωσης

μέσα από μια σαφή και ολοκληρωμένη θεώρηση των τριών διαστάσεων της ζωής, οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. 2. Η διαμόρφωση εναλλακτικών ολοκληρωμένων προτάσεων για μια ποιοτική ανάπτυξη, με ριζοσπαστικές αλλαγές σε κάθε τομέα πολιτικής της Διοίκησης (παιδεία, πολιτισμός, δικαιοσύνη, περιβάλλον, οικονομία, κλπ.) που θα βασίζονται στην ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, στην ανεκτικότητα και στην πολύπολιτισμικότητα, με επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων κάθε εμπλεκομένης κοινωνικής ομάδας. 3. Η εκπόνηση και ανάδειξη στρατηγικής και σχεδίου δράσης, με σκοπό να επιδράσει αποτελεσματικά στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, σε κάθε τομέα πολιτικής οποιουδήποτε επιπέδου της Διοίκησης. 4. Η εκπόνηση και ανάδειξη τοπικών σχεδίων δράσης για την διασφάλιση της ορθής λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. 5. Η διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για την διασφάλιση της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων και για την απόδοση ευθυνών, με την ενεργό συμμετοχή του ενημερωμένου κοινού. 6. Η συνειδητοποίηση, από τον Έλληνα Πολίτη, αφενός της ανάγκης αναθεώρησης των υφιστάμενων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και των κατεστημένων νοοτροπιών, αφετέρου της σημασίας του συνεχούς αγώνα, προκειμένου να δρομολογηθούν συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης. 7. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των Πολιτών στην ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, για τον αστικό και αγροτικό χώρο στο σύνολό τους, θέτοντας σαφείς στόχους, δράσεις και προγράμματα παρακολούθησης, που θα συνδέουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές με τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. 8. Η ενεργοποίηση Πολιτών, φορέων και κοινωνικών ομάδων σε δράσεις με ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση κάθε Πολίτη για οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς σκόπιμη επιλεκτικότητα. 9. Η με κάθε τρόπο διατήρηση και ανάδειξη των ακόλουθων αξιών: σελίδα 3 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

9.1.

Το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

9.2.

Το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο Σύνταγμα της Ελλάδας

9.3.

Την κοινωνική αλληλεγγύη

9.4.

Την ίση αντιμετώπιση όλων των Πολιτών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικής τάξης ή εθνικότητας

9.5.

Την τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

9.6.

Την πίστη στη διαφάνεια, στην ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή του Πολίτη και στην παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση

9.7.

Το σεβασμό στην ελευθερία της γνώμης και του λόγου, αλλά και στις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και κοινωνικής ομάδας, με την προϋπόθεση ότι ο εκφραστής αποδέχεται την ελευθερία της τεκμηριωμένης κρίσης οποιουδήποτε τρίτου.

9.8.

Την πίστη στη δημοκρατική διαβούλευση για την δημιουργική αντιμετώπιση οποιουδήποτε αντικειμένου απασχολεί κοινωνικές ομάδες κάθε επιπέδου.

9.9.

Την επίλυση των όποιων διαφορών χωρίς εμπάθεια, επιβολή ή βία με τη συμμετοχή του Πολίτη στη λήψη των αποφάσεων, χωρίς αποκλεισμούς και χειραγώγηση μέσω διαδικασιών άμεσου δημοκρατίας

9.10. Την πεποίθηση ότι ο κάθε Πολίτης διαθέτει μια ιδιαίτερα σημαντική δυναμική δράσης, εφόσον είναι ενημερωμένος και συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων 9.11. Την καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάθε επίπεδο με επιβολή ποινών που είναι αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές. 9.12. Την απονομή Δικαιοσύνης με τρόπο ανεξάρτητο, δίκαιο και ηθικό 9.13. Την πεποίθηση ότι το Φυσικό Περιβάλλον, το Κοινωνικό Περιβάλλον και η Νομή του Οίκου (σε κάθε επίπεδο – από ατομικό έως πλανητικό) αποτελούν, ομότιμα, τα κύρια συστατικά της λειτουργίας του Ανθρώπου. 9.14. Την πίστη σε μια ανάπτυξη που βασίζεται σε μια βιώσιμη οικονομία, στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από την ολοκληρωμένη διαχείριση και αντιμετώπιση όλων των πτυχών που συνθέτουν τη συνύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών με σκοπό την ενίσχυση της αειφορίας του συνόλου των οικοσυστημάτων.

σελίδα 4 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

9.15. Την ανάγκη προώθησης ενός νέου προτύπου ανάπτυξης για τη χώρα, που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, στη βάση της ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας, της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, επενδύοντας στην παιδεία, τη γνώση, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες δημιουργώντας νέες προοπτικές στον κλάδο της μεταποίησης, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της ενέργειας.. 9.16. Την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στα αντίστοιχα πεδία πολιτικής. 9.17. Την πίστη στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων κοινωνιών, στην ανάγκη για αποκέντρωση και διαφοροποίηση του συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης σε μικρότερη κλίμακα (τοπική οικονομία) και σε περισσότερες από μία εναλλακτικές επιλογές (πολυκαλλιέργεια, πολλαπλές μορφές ενέργειας και μετακίνησης κλπ) και παράλληλα στην ανάγκη πειραματισμού σε διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης

της

κοινωνίας,

όπως

εναλλακτική

εκπαίδευση,

πολυ-

πολιτισμικότητα, συμμετοχική δημοκρατία κλπ.. 9.18. Την αποτροπή των κινδύνων υποβάθμισης του περιβάλλοντος από τις γεωργικές δραστηριότητες, ενθαρρύνοντας τους γεωργούς να συνεχίσουν να παίζουν θετικό ρόλο στη διατήρηση της υπαίθρου και του περιβάλλοντος αναπτύσσοντας στοχοθετημένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που θα διασφαλίζουν την κερδοφορία της γεωργίας στις διάφορες περιφέρειες της χώρας. 9.19. Τo δικαίωμα του Πολίτη για άμεση, ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία . 10. Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών , κυρίως με δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 11. Η αναπτυξιακή εκπαίδευση και η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προβολή των προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών στη χώρα μας. σελίδα 5 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Άρθρο 5ο

- Αντικείμενο δραστηριότητας

Η Εταιρεία αποτελεί εργαλείο : 

Έρευνας για θέματα που επηρεάζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη, με την συλλογή πληροφορίας και την επεξεργασία της από έγκυρους επιστήμονες,

Επιθεώρησης δραστηριοτήτων και δράσεων που επηρεάζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη, με την συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων

Σύνθεσης και Προτάσεων προοπτικής στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης, με την ανοικτή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και επιστημονικών φορέων.

Ειδικότερα η Εταιρεία αποτελεί έναν κοινωνικό φορέα: 1. Επιθεώρησης και Ελέγχου για την ορθή εφαρμογή της Περιβαλλοντικής, Ενεργειακής και Αναπτυξιακής Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, από όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης. 2. Εντοπισμού, μέσω της δραστηριοποίησης των μελών ή από καταγγελίες πολιτών, σημαντικών τετελεσμένων ή εν δυνάμει να προκληθούν περιβαλλοντικών προβλημάτων και αξιολόγησης του τρόπου και των μέσων παρέμβασης. 3. Δραστικής παρέμβασης, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, σε περιπτώσεις που η παραπάνω νομοθεσία δεν τηρείται είτε από οποιοδήποτε επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης είτε από φυσικά ή Νομικά πρόσωπα. 4. Συμβολής στη βελτίωση και την συνεχή επικαιροποίηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. 5. Διάχυσης της Περιβαλλοντικής και Αναπτυξιακής πληροφορίας, με σκοπό τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την συνεχή βελτίωση των πρακτικών επίτευξης της Αειφόρου Ανάπτυξης 6. Προώθησης και εφαρμογής των πρακτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σκοπό την ενίσχυση της εμπέδωσής τους στην Ελληνική Κοινωνία. 7. Διαμόρφωσης προτύπων και συνεχούς επικαιροποίησης τους σε σχέση με την προώθηση και διάχυση των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης 8. Συνεχούς, ολοκληρωμένης ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα: 8.1.

Νομοθεσίας

8.2.

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σελίδα 6 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

8.3.

Αναπτυξιακών Προοπτικών

8.4.

Δημόσιας Διοίκησης και των διαδικασιών της

8.5.

Δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους στην Αειφόρο Ανάπτυξη

9. Συμβολής, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, στην επίτευξη αποκατάστασης του Περιβάλλοντος σε περιπτώσεις τετελεσμένων ζημιών αλλά και πρόληψης ζημιών σε περιπτώσεις που εγκυμονούν οποιονδήποτε κίνδυνο. 10. Συμβολής στην εφαρμογή των πρακτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης σε κρίσιμα θέματα για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από οποιοδήποτε επίπεδο της Διοίκησης. 11. Συμβολής στην ανάπτυξη πραγματικού και τεκμηριωμένου διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των λοιπών εμπλεκόμενων μερών για θέματα που έχουν σχέση με τοπικές ή ευρύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. 12. Ανάπτυξης δικτύου ανταποκριτών για την έγκαιρη αναγνώριση και συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων θεμάτων 12.1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας. 12.2. Στα Υπουργεία που το αντικείμενο τους έχει σχέση με την Αειφόρο Ανάπτυξη 12.3. Στα αρμόδια τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το αντικείμενο τους έχει σχέση με την Αειφόρο Ανάπτυξη 13. Ανάπτυξης δεσμών συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα άλλων χωρών που έχουν αντίστοιχο αντικείμενο με αυτό της εταιρείας. αλλά και με εξειδικευμένες ΜΚΟ 14. Παροχής αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών με σκοπό την συμβολή στην εφαρμογή της Αειφόρου Ανάπτυξης. 15. Διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για ΑΕΙ και επαγγελματίες και συνεδρίων που συμβάλουν στην διάχυση και βελτίωση των πρακτικών της Αειφόρου Ανάπτυξης. 16. Διοργάνωσης εκπαιδευτικών δράσεων για τις λοιπές βαθμίδες της εκπαίδευσης 17. Παροχής προς τρίτους κάθε είδους υποστηρικτικής υπηρεσίας σχετικής προς τα αντικείμενα της εταιρείας.

σελίδα 7 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

18. Παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης συνεργασίας με Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, κρατικούς και διακρατικούς οργανισμούς, με μέλη της Κεντρικής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, της Επιστημονικής Κοινότητας και άλλων Φορέων και Οργανισμών, για θέματα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη. 19. Συμβολής στον προβληματισμό για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και νέων τεχνολογιών που υποστηρίζουν την Αειφόρο Ανάπτυξη, την προστασία του Περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 20. Συμβολής στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων και αντιθέσεων που παράγονται από διαδικασίες αποφάσεων ή/και πρακτικές, μέσα από την τεκμηριωμένη ενημέρωση των πολιτών και των φορέων και την ανάδειξη παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την άμβλυνση των συγκρούσεων και τη λήψη των πλέον ορθών αποφάσεων. 21. Προβολή και Επιβράβευση Πολιτών, Φορέων, Υπηρεσιών για την εφαρμογή από μέρους τους καλών πρακτικών σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3' Άρθρο 6ο

ΕΤΑΙΡΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

- Εταίροι

1. Ιδρυτικά μέλη και εταίροι της Εταιρείας είναι όσοι συνυπογράφουν τη σύστασή της, το Πλαίσιο Αρχών της Εταιρείας, που επισυνάπτεται στο παρόν Καταστατικό ως κύριο και αναπόσπαστο μέρος του, και το παρόν καταστατικό. 2. Το Πλαίσιο Αρχών της Εταιρείας αποτελεί τον οδηγό για κάθε δράση της Εταιρείας, οποιαδήποτε δε τροποποίηση του Καταστατικού της υπόκειται στην τήρηση των Αρχών αυτών. 3. Το Πλαίσιο Αρχών της Εταιρείας δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε πλήρη απαρτία. 4. Μεταξύ των εταίρων η Γενική Συνέλευση εκλέγει πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Μετά την σύσταση της Εταιρείας είναι δυνατή η εγγραφή κάποιου ως Εταίρου εφόσον έχει διατελέσει μέλος της Εταιρίας και έχει καταθέσει έγγραφη δήλωση– αίτηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της εταιρείας.

σελίδα 8 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

6. Για την είσοδο νέου Εταίρου απαιτείται πρόταση δύο εταίρων, σχετική εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρισταμένων στη Γενική Συνέλευση εταίρων. 7. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αιτήσεως-δηλώσεως εισδοχής κάποιου ως Εταίρου από το Δ.Σ. ο/η αιτών/ούσα δικαιούται να επανέλθει μετά παρέλευση έτους από την ημέρα απορρίψεως της αιτήσεως. 8. Η εγγραφή κάποιου ως Εταίρου ολοκληρώνεται με την καταβολή της ετήσιας εισφοράς και συνδρομής. 9. Η εγγραφή καταχωρείται στο Μητρώο Εταίρων. 10. Για κάθε Εταίρο εκδίδεται ταυτότητα που φέρει τα διακριτικά της Εταιρείας και τα απαραίτητα στοιχεία του Εταίρου (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Φωτογραφία, αριθμό Μητρώου) 11. Η ταυτότητα επιδεικνύεται από το Μέλος μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί για την διευκόλυνση δράσης του που αφορά στους σκοπούς της Εταιρείας. 12. Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής, καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, μη κληρονομήσιμο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται επίσης η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής.

Άρθρο 7ο

- Μέλη

1. Η εταιρεία μπορεί να εγγράφει μέλη, που θα συμμετέχουν στις δράσεις της και θα στηρίζουν το έργο της. 2. Μέλος της εταιρείας μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της και επιθυμεί να συμμετάσχει στις δράσεις της. 3. Η εγγραφή των μελών γίνεται σε ειδικό προς τούτο μητρώο, το οποίο τηρεί με ευθύνη του ο Γραμματέας της Εταιρείας. 4. Για την εγγραφή κάποιου ως μέλους απαιτείται έγγραφη δήλωση–αίτηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ. της εταιρείας και υποστήριξή της από δύο ενεργά μέλη της

σελίδα 9 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Εταιρείας, ή έναν εταίρο, για την λήψη απόφασης του Δ.Σ, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία. . 5. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αιτήσεως-δηλώσεως εισδοχής κάποιου ως μέλους από το Δ.Σ. ο/η αιτών/ούσα δικαιούται να επανέλθει μετά παρέλευση έτους από την ημέρα απορρίψεως της αιτήσεως. 6. Η εγγραφή κάποιου ως μέλους ολοκληρώνεται με την καταβολή της εισφοράς εγγραφής και της συνδρομής. 7. Η απόφαση εγγραφής καταχωρείται στο Μητρώο Μελών. 8. Τα ενεργά μέλη έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση επιθυμίας να γίνουν εταίροι της Εταιρίας. 9. Για κάθε Μέλος εκδίδεται ταυτότητα που φέρει τα διακριτικά της Εταιρείας και τα απαραίτητα στοιχεία του Μέλους (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Φωτογραφία, αριθμό Μητρώου) 10. Η ταυτότητα επιδεικνύεται από το Μέλος μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί για την διευκόλυνση δράσης του που αφορά στους σκοπούς της Εταιρείας. 11. Η εταιρία δύναται επίσης, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., να ανακηρύσσει ως επίτιμα μέλη της φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, τα οποία έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας. 12. Τα ανωτέρω τακτικά και επίτιμα μέλη της Εταιρίας δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη Διοίκηση, Εκπροσώπηση και Διαχείριση της Εταιρίας.

Άρθρο 8ο

- Εθελοντές

1. Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να αναπτύξει δίκτυο πολιτών που προτίθενται να προσφέρουν χωρίς αμοιβή υπηρεσίες προς ενίσχυση των δράσεων της. 2. Η διάρκεια, φύση, οργάνωση και μεθοδολογία των εθελοντικών υπηρεσιών υπόκεινται σε κανόνες που ορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3. Ως Εθελοντής μπορεί να εγγραφεί κάθε φυσικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους σκοπούς και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και επιθυμεί να προσφέρει, χωρίς αμοιβή και με συστηματικό τρόπο τις υπηρεσίες του. σελίδα 10 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

4. Κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει την ιδιότητα του Εθελοντή, υποβάλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εντός δεκαπέντε (15) ημερών υποχρεούται να την εγκρίνει ή να την απορρίψει. 5. Η απόφαση έγκρισης συνεπάγεται την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Εθελοντών. 6. Οι Εθελοντές υποχρεούνται στην τήρηση κανόνων που διέπουν την εργασία τους. 7. Η μη τήρηση των κανόνων αυτών ή οποιαδήποτε συμπεριφορά Εθελοντή που δεν συνάδει με τις Αρχές και το Καταστατικό της Εταιρείας συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του από το Μητρώο Εθελοντών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Οι Εθελοντές δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία είτε με την μορφή εισφοράς εγγραφής είτε με την μορφή συνδρομής. 9. Δαπάνες των Εθελοντών που προκύπτουν από την άσκηση της εθελοντικής τους εργασίας καλύπτονται από την Εταιρεία εφόσον έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 10. Για κάθε Εθελοντή εκδίδεται ταυτότητα που φέρει τα διακριτικά της Εταιρείας και τα απαραίτητα στοιχεία του Εθελοντή (Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Φωτογραφία, αριθμό Μητρώου). 11. Η ταυτότητα επιδεικνύεται από τον Εθελοντή μόνο σε περίπτωση που απαιτηθεί για την διευκόλυνση της εθελοντικής εργασίας του.

Άρθρο 9ο

- Δέσμευση της Εταιρείας έναντι Ενεργειών ή Δράσεων Εταίρων, Μελών, Εθελοντών

Καμιά ενέργεια ή δράση Εταίρου, Μέλους ή Εθελοντή δεν δεσμεύει την Εταιρεία εφόσον αυτή δεν καλύπτεται είτε από σαφή οδηγία βάσει προειλημμένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είτε από συγκεκριμένη εξουσιοδότηση αρμόδια υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 10ο – Αποκλεισμός – Έκπτωση – Παραίτηση Μελών 1. Η ιδιότητα του εταίρου καθώς και του μέλους χάνεται σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας ή παραιτήσεώς του ή εκπτώσεώς του 2. Λύση της εταιρίας, παραίτηση ή έκπτωση μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της ιδιότητας αυτού. σελίδα 11 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

3. Η παραίτηση του εταίρου ή του μέλους γίνεται γραπτώς ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Για την παραίτηση δεν απαιτείται αποδοχή της από τα όργανα της συνιστώμενης εταιρείας. 5. Η διαγραφή θεωρείται ότι επέρχεται αφότου περιέλθει η δήλωση στην εταιρεία. 6. Η παραίτηση εταίρου ή μέλους συνεπάγεται αυτοδίκαιη παύση και της εκπροσωπήσεώς του σε ενδεχόμενα όργανα ή φορείς για λογαριασμό της εταιρείας. 7. Ο αποκλεισμός εταίρου ή μέλους γίνεται από την Γεν. Συνέλευση μετά από έγγραφη εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που εταίρος ή μέλος: 7.1.

Δεν ακολουθεί και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα όργανα της εταιρείας.

7.2.

Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που τυχόν αναλαμβάνει έναντι της εταιρείας

7.3.

Με την εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί με οποιονδήποτε τρόπο προβλήματα ή ζημιές στην εταιρεία ή προσβάλλει την εταιρεία και τις συναλλαγές της με το κοινωνικό σύνολο.

7.4.

Δεν συμμετέχει και απουσιάζει από τις δράσεις της Εταιρίας για πάνω από ένα έτος, εκτός αν αιτιολογημένα έχει προβλεφθεί η απουσία του αυτή.

8. Προϋπόθεση για την εγγραφή πρότασης αποκλεισμού Εταίρου στην Ημερησία διάταξη

της

Γεν.

Συνέλευσης είναι η

έγγραφη

γνωστοποίησή

της

στο

ενδιαφερόμενο μέλος προ πέντε (5) πλήρων ημερών. 9. Μόνο η Γενική Συνέλευση μπορεί να προβεί σε αποκλεισμό εταίρου ή μέλους, η οποία έχει την πρόσθετη δυνατότητα της απόφασης αποκλεισμού χωρίς την προϋπόθεση της παραγράφου 8 του παρόντος, εφόσον οι λόγοι αποκλεισμού είναι αυταπόδεικτα τεκμηριωμένοι. 10. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον τα 2/3 των εταίρων. 11. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εταίρου ή του μέλους, δε γεννάται καμιά απαίτηση έναντι της εταιρείας, για επιστροφή εταιρικού κεφαλαίου ή τυχόν άλλης προσφοράς που έκανε ο εταίρος ή το μέλος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εταιρεία. σελίδα 12 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

12. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του εταίρου ή του μέλους, δε γεννάται καμιά απαίτηση έναντι της εταιρείας, για επιστροφή εταιρικού κεφαλαίου ή τυχόν άλλης προσφοράς που έκανε ο εταίρος ή το μέλος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4'

ΠΟΡΟΙ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Άρθρο 11ο - Κεφάλαιο - Πόροι Το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900 €) εκ του οποίου το ποσό των 1.350 € προκύπτει από είκοσι επτά (27) μερίδια των πενήντα ευρώ (50,00 €) το δε υπόλοιπο ποσό των 550 € προκύπτει από μη επιστραφείσες (σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 10 του παρόντος) εισφορές δέκα (10) εταίρων που έχουν απολέσει την ιδιότητά τους. Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας είναι: 1. Οι εφάπαξ εισφορές των εταίρων και οι ετήσιες συνδρομές αυτών. 2. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών. 3. Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας. 4. Οποιαδήποτε εισφορά, χορηγία, επιχορήγηση, κληροδότημα ή κληρονομιά (με τήρηση πάντα του ευεργετήματος της απογραφής), διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιδοτήσεις οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, αρκεί να μη γίνονται με όρους αντίθετους με τους σκοπούς και τη φύση της εταιρείας. 5. Οποιαδήποτε εισφορά, χορηγία, επιχορήγηση, κληροδότημα ή κληρονομιά από οπουδήποτε κι αν προέρχεται γίνεται αποδεκτή μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. να προβεί στις σχετικές νόμιμες διαδικασίες, με την ρητή προϋπόθεση και γραπτή δήλωση προς τον εισφέροντα ότι η ευεργετική πράξη του δεν δημιουργεί, την στιγμή εκείνη και στο μέλλον, οποιαδήποτε δέσμευση της εταιρείας σε ενδεχόμενες δράσεις της εναντίον ελεγκτέων πράξεων του εισφέροντα, για λόγους απρόβλεπτους κατά την στιγμή της εισφοράς.

σελίδα 13 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

6. Κάθε έσοδο που προέρχεται από νόμιμη πηγή εφόσον εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών (3) από τα μέλη του. 7. Η εφάπαξ εισφορά των Εταίρων ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (50 €) και είναι δυνατό να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 8. Με απόφαση του Δ.Σ., ορίζεται η ενδεχόμενη εφάπαξ εισφορά της εγγραφής των Μελών και η ετήσια συνδρομή τους, που μπορεί να αυξάνει. 9. Καθιέρωση μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής γίνεται μόνο με απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση έχοντας πάντα ως χρονική αφετηρία την ημερομηνία εγγραφής του Εταίρου ή Μέλους

Άρθρο 12ο - Εταιρική Χρήση 1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει στις τριάντα

μία

(31)

Δεκεμβρίου.

Εξαιρετικά,

η

πρώτη

χρήση

ορίζεται

υπερδωδεκάμηνη, άρχεται από της νομίμου συστάσεως της Εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2013. 2. Στο τέλος κάθε χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό της εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Η Γενική Συνέλευση που εγκρίνει την εταιρική χρήση είναι τακτική, αποφασίζει για τις γενικές οικονομικές κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν το επόμενο έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5'

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 13ο 1. Ο χαρακτήρας της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η διανομή οποιουδήποτε κέρδους στα μέλη της τόσο κατά τον χρόνο λειτουργίας της όσο και μετά τη διάλυσή της. 2. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα δανειοδότηση, η όποια άλλη χρηματική παροχή σε μέλος της εταιρείας μηδέ των μελών του Δ.Σ. εξαιρουμένων.

σελίδα 14 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

3. Στην απαγορευτική διάταξη δεν υπάγονται οι αναγκαίες δαπάνες που αφορούν την δραστηριότητα της εταιρείας και τις λειτουργικές της ανάγκες, οι οποίες θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. 4. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας η τυχόν περιουσία της διατίθεται σε συγκεκριμένο περιβαλλοντικό σκοπό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6'

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 14ο - Διοίκηση της Εταιρείας Όργανα της εταιρείας είναι: 

η Γενική Συνέλευση των Εταίρων,

το Διοικητικό Συμβούλιο και

η Επιστημονική Επιτροπή.

Άρθρο 15ο - Γενική Συνέλευση 1. Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελείται από τους ταμειακώς εντάξει εταίρους της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για όλες τις σπουδαίες υποθέσεις. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των εξής θεμάτων: 1.1.

Τροποποίηση του Καταστατικού

1.2.

Τροποποίηση του Πλαισίου Αρχών της εταιρίας.

1.3.

Είσοδο νέου εταίρου και διαγραφή παλαιού

1.4.

Έγκριση πεπραγμένων του ισολογισμού και του προϋπολογισμού

1.5.

Μεταβολή του σκοπού της εταιρίας

1.6.

Λύση της εταιρίας

1.7.

Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή τους από την ευθύνη.

1.8.

Μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της εταιρίας, συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής. σελίδα 15 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

1.9.

Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών.

1.10. Ίδρυση και προϋποθέσεις λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων της Εταιρίας. 1.11. Επίλυση διαφωνιών των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της. 1.12. Επί κάθε θέματος που αφορά τη διοίκηση, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εν γένει λειτουργία της εταιρίας, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας παραπέμπει σε αυτήν προς απόφαση. 1.13. Εγκρίνει τη σύνθεση της Επιστημονικής Επιτροπής μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμειακώς εντάξει εταίροι και κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο ψήφου. 3. ΟΙ Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες. 4. Η πραγματοποίησή τους γίνεται κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως που περιέχει την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση με πρόσκληση 5 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης. 6. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) φορά κατά έτος ως τακτική στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου για να εγκρίνει την εταιρική χρήση. 7. Επίσης, συγκαλείται εκτάκτως: 7.1.

όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο

7.2.

αν αυτό ζητηθεί εγγράφως έστω και από το 1/3 των εταίρων της εταιρείας

7.3.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο, παρά το ότι έλαβε την αίτηση του 1/3 των εταίρων της εταιρείας, δε συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ημερών, οι αιτούντες δικαιούνται να συγκαλέσουν αυτοί την Γενική Συνέλευση αφού τηρήσουν τις απαιτούμενες διατυπώσεις

8. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται εν απαρτία αν παρευρίσκονται προσωπικώς ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους που έχει την ιδιότητα του Εταίρου, τουλάχιστον οι μισοί συν ένας (1) εταίροι της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. σελίδα 16 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

9. Σε περίπτωση μη απαρτίας εκτάκτου ή τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή επανασυγκαλείται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών άνευ προηγουμένης πρόσκλησης των εταίρων. Συνεδριάζει δε, ως ευρισκόμενη εν απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει εταίρων. 10. Η Γενική

Συνέλευση εκλέγει Προεδρείο που αποτελείται από

Πρόεδρο,

Αντιπρόεδρο και ένα Γραμματέα (πρακτικογράφο), ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε εταίρου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρις της εκλογής οριστικού Προεδρείου από τους παρισταμένους σε αυτές εταίρους. 11. Τη διεύθυνση της Συνέλευσης έχει ο Πρόεδρος. 12. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι γραπτές και να υπογράφονται από δύο τουλάχιστον εταίρους του Προεδρείου, τηρούνται δε πάντοτε σχετικά πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. της Εταιρίας. 13. Η ψηφοφορία διεξάγεται με το σύστημα της ανατάσεως της χειρός. 14. Δεν υπάρχει θέμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μυστική ψηφοφορία του. 15. Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται με αναγραφή τριών ονομάτων που ο εταίρος ψηφίζει σε κόλλα χαρτί και θα φέρει την υπογραφή του ψηφίζοντος, αποκλειομένου του εαυτού του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. 16. Κατ’ εξαίρεση αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται στις περιπτώσεις Λύσης της Εταιρείας και τροποποίησης του Πλαισίου Αρχών της, για τις οποίες αποφάσεις απαιτείται πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων εταίρων. Για την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται πλειοψηφία 3/5 των παρόντων εταίρων. 17. Εξαιρετικά, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, παρουσιάζεται δημόσια: 17.1. η Έκθεση Απολογισμού Έργου της Εταιρείας κατά το έτος που διέρρευσε

17.2.

η Έκθεση Προγραμματισμού Δράσεων της Εταιρείας για το επόμενο έτος καθώς και

ενδεικτικός προϋπολογισμός. Η σύνταξη και παρουσίαση των εκθέσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Εκθέσεις αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. 18. Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση προσκαλούνται να πάρουν μέρος, χωρίς ψήφο, παρατηρητές

που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τουλάχιστον από: σελίδα 17 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

18.1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 18.2. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18.3. Την Βουλή των Ελλήνων 18.4. Την Ελληνική Κυβέρνηση 18.5. Την Δημόσια Διοίκηση 18.6. Την Τοπική Αυτοδιοίκηση 18.7. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 18.8. Την Κοινωνία των Πολιτών 18.9. Φορείς συγγενών ενδιαφερόντων

18.10. Επιστημονικές Οργανώσεις 19. Είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρου στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ως παρόντος

μέσω τηλεδιάσκεψης (ήχου ή και εικόνας), εφόσον τούτο δηλωθεί εκ μέρους του τουλάχιστον μία ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών. 20. Για θέματα με επείγοντα λειτουργικό χαρακτήρα, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της

παραγράφου 16 του παρόντος Άρθρου, και μετά από εισήγηση του Δ.Σ. προς όλους τους Εταίρους, είναι δυνατό να συγκληθεί ηλεκτρονικά Ειδική Γενική Συνέλευση, υπό τους ακόλουθους όρους: 20.1.

Το Δ.Σ. αποφασίζει την ηλεκτρονική σύγκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα που έχουν χαρακτήρα επείγοντος.

20.2.

Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

20.3.

Το Δ.Σ. εισηγείται στους Εταίρους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θέμα που αιτιολογημένα απαιτεί την σύγκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, παρέχοντας ταυτόχρονα και την απαιτούμενη ενημέρωση και τεκμηρίωση.

20.4.

Οι Εταίροι είναι υποχρεωμένοι, εντός δύο ημερολογιακών ημερών, να αποδεχθούν ή να απορρίψουν με απάντηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την πρόταση για την σύγκληση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης.

20.5.

Εφόσον το 50% συν ένας των εταίρων απαντήσει, η απόφαση για την σύγκληση της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία ων συμμετεχόντων Εταίρων και τούτο εφόσον το 1/5 των συμμετεχόντων Εταίρων δεν προβάλει βέτο σελίδα 18 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

αρνησικυρίας, οπότε η ψηφοφορία αυτή δεν πραγματοποιείται και συγκαλείται Γενική Συνέλευση. 20.6.

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες Εταίροι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα, παρατηρήσεις και προτάσεις, στα οποία το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να απαντήσει τεκμηριωμένα ώστε να αναπτυχθεί εσωτερική διαβούλευση, διάρκειας δύο ημερών που μετρούνται μετά την λήξη της πρώτης διημέρου προθεσμίας.

20.7.

Οι συμμετέχοντες Εταίροι έχουν υποχρέωση εντός της επομένης από την λήξη της δεύτερης διημέρου προθεσμίας να ψηφίσουν επί του θέματος.

20.8.

Η απόφαση λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των Εταίρων που ψήφισαν, εφόσον ο αριθμός αυτών είναι το 50% συν ένα του συνολικού αριθμού των Εταίρων.

20.9.

Όλη η σχετική αλληλογραφία, από κάθε πλευρά, κοινοποιείται προς ενημέρωση σε όλους τους εταίρους, ανεξαρτήτως αν συμμετέχουν ή όχι στην διαδικασία.

Άρθρο 16ο - Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 1. Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταμελής (5μελές) και αποτελείται από 1.1.

τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.2.

τον/την Γενικό/ή Γραμματέα,

1.3.

τον/την Ταμία

1.4.

δύο μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

1.5.

δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται και λαμβάνουν τη θέση μελών του Δ.Σ. που τυχόν διαγραφούν ή παραιτηθούν.

1.6.

Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβεται για την συμμετοχή του σε αυτό.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και τα μέλη του είναι επανεκλέξιμα. 2.1.

Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή του υπό την προεδρία εκείνου που έλαβε τις

σελίδα 19 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

περισσότερες ψήφους και εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία με φανερή ψηφοφορία. 2.2.

Μετά το πέρας της θητείας του, το ΔΣ υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων προς τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση της οποίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

2.3.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι δυνατό να παρατείνεται κατά περίπτωση μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως πέρα του εξαμήνου, από τη λήξη της θητείας του.

2.4.

Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής μέλους του Δ.Σ. εντός μιας εβδομάδος συνεδριάζει το Δ.Σ. και γίνεται η αντικατάστασή του μέλους που αποχώρησε από αναπληρωματικό μέλος.

2.5.

Έκτακτη εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται μόνο όταν για διάφορους λόγους τα μέλη του Δ.Σ., περιλαμβανομένων και των αναπληρωματικών, περιοριστούν σε τέσσερα (4).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μια φορά το μήνα από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα της εταιρείας. 3.1.

Η σύγκληση γίνεται κατόπιν προσωπικής, γραπτής ή προφορικής ειδοποιήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 72 ώρες πριν την πραγματοποίησή του και με ταυτόχρονη ενημέρωσή τους για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3.2.

To

Διοικητικό

Συμβούλιο

βρίσκεται

σε

απαρτία

όταν

παρίστανται

τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. 3.3.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, όχι όμως μικρότερη των 3 μελών.

3.4.

Για τις αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ. Αντίγραφά τους δύναται να εκδίδει μόνο ο/η Πρόεδρος και/ή ο/η Γενικός/ή Γραμματέας.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 4.1.

Εκλέγει τον/την Πρόεδρο, τον/την Γενικό Γραμματέα και τον/την Ταμία του Δ.Σ. σελίδα 20 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

4.2.

Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση.

4.3.

Αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της.

4.4.

Επεξεργάζεται τα βιβλία και τα προσκομίζει στη Γενική Συνέλευση.

4.5.

Εισηγείται σχετικά με την έκπτωση ή τον αποκλεισμό εταίρου της εταιρείας.

4.6.

Αποφασίζει για την είσοδο νέου μέλους ή/και εθελοντή στην Εταιρία

4.7.

Εισηγείται και αποφασίζει για την ανακήρυξη επίτιμων μελών.

4.8.

Εγκρίνει τους Ειδικούς Συμβούλους της Εταιρίας

4.9.

Ορίζει τα μέλη και τον κανονισμό λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής

4.10. Αποφασίζει σχετικά με την πρόσληψη, την απόλυση και εν γένει την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας. 4.11. Ασκεί όλες εκείνες τις πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται στην τακτική διοίκηση της εταιρείας, εκτός βεβαίως από τις πράξεις που δικαιωματικά εκ του Καταστατικού ανήκουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. 4.12. Έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί πράξεις και να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες, δημόσιους και ιδιωτικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς πάντοτε προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 4.13. Έχει την δυνατότητα να αναθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου για τον κοινό σκοπό με ή χωρίς αμοιβή. 4.14. Έχει τη δυνατότητα να οργανώνει ομάδες εργασίας από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αναθέτει σε αυτές την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου για τον κοινό σκοπό με ή χωρίς αμοιβή. 4.15. Έχει την δυνατότητα, με απόφασή, του να ανοίγει και να χρησιμοποιεί τραπεζικούς λογαριασμούς και εν γένει να ενεργεί οποιαδήποτε τραπεζική πράξη, πάντοτε όμως στο όνομα της εταιρείας. 4.16. Διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των Επιστημονικών Επιτροπών, Ομάδων και Υποεπιτροπών καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων, με οικονομική ή άλλη υποστήριξη, στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων της Εταιρείας.

σελίδα 21 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

5. Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής ο/η Γενικός/ή Γραμματέας της εταιρείας με εξουσιοδότηση του Προέδρου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 5.1.

Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, και πάσης φύσεως νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, όπως ενώπιον τραπεζικών ιδρυμάτων, κλπ.

5.2.

Εκπροσωπεί την Εταιρεία σε δικαστικές υποθέσεις ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων της χώρας.

5.3.

Αναθέτει αρμοδιότητες σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγγράφως.

5.4.

Υπογράφει κάθε έγγραφο της εταιρείας καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων, ως και κάθε έγγραφο του/της Ταμία.

5.5.

Έχει την επιμέλεια για τον τρόπο εκπλήρωσης των σκοπών της εταιρείας και τον πλήρη συντονισμό της δράσης της.

5.6.

Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης

5.7.

Εισηγείται τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό κάθε χρήσεως.

6. Ο/Η Γενικός/ή Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο/η εισηγητής/τρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού της εταιρείας, και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 6.1.

Είναι υπεύθυνος/η για την αλληλογραφία, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο τα έγγραφα της εταιρείας, πλην των οικονομικών εγγράφων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του/της Ταμία.

6.2.

Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο της εταιρείας το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.3.

Τηρεί τα βιβλία της εταιρείας και το μητρώο μελών

6.4.

Καταρτίζει μαζί με τον/την Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

σελίδα 22 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

7. Ο/Η Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο/η διαχειριστής/τρια των πόρων της εταιρείας και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 7.1.

Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές των εταίρων και μελών της εταιρείας, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από αυτόν/ήν και τον/την Πρόεδρο.

7.2.

Είναι προσωπικά υπεύθυνος/η για κάθε απώλεια χρημάτων και για οποιαδήποτε διαχειριστική ανωμαλία.

7.3.

Υπογράφει μαζί με τον/την Πρόεδρο όλα τα οικονομικά έγγραφα της εταιρείας, είναι υπεύθυνος/η για τη σχετική αλληλογραφία και φυλάσσει τα ανάλογα αρχεία.

7.4.

Υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και τις αποδείξεις εισπράξεων μαζί με τον/την Πρόεδρο.

7.5.

Συντάσσει τον απολογισμό – ισολογισμό στο τέλος τους έτους και τους παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υποβολή τους προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

7.6.

Καταθέτει στην Τράπεζα που προκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας με σύμφωνη γνώμη και σύμφωνη υπογραφή του/της Προέδρου, κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ, δυνάμενο το ποσό τούτο να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.7.

Εκτελεί αναλήψεις από τις καταθέσεις της εταιρείας από την Τράπεζα που προκρίθηκε

από

το

Διοικητικό

Συμβούλιο,

κατόπιν

έγγραφης

εξουσιοδότησης του/της Προέδρου. 7.8.

Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως και στον/στην Πρόεδρο κάθε εξάμηνο ή όταν του ζητηθεί, έκθεση για την κατάσταση του ταμείου.

7.9.

Είναι υποχρεωμένος/η οποτεδήποτε του ζητηθεί να λογοδοτήσει στον Πρόεδρο για τα οικονομικά της εταιρείας.

Άρθρο 17ο - Τηρούμενα Βιβλία Στην εταιρεία τηρούνται τα εξής βιβλία: 1. Μητρώο μελών. 2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. σελίδα 23 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης. 4. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Επιστημονικής Επιτροπής. 5. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. 6. Βιβλίο ταμείου. 7. Διπλότυπα μπλοκ εισπράξεων συνδρομών, μελών. 8. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά νόμο απαιτείται.

Άρθρο 18ο - Ειδικοί Σύμβουλοι 1. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την δυνατότητα να εισηγηθεί και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει την συνεργασία με Ειδικούς Συμβούλους που αμισθί θα υποστηρίξουν το έργο του με συμβουλευτικές ή άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 2. Οι Ειδικοί/ές Σύμβουλοι που, μη περιοριστικά, προβλέπονται είναι: 2.1.

Νομικός/ή Σύμβουλος

2.2.

Σύμβουλος Επικοινωνίας

2.3.

Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων

2.4.

Επιτελικός/ή Σύμβουλος

3. Το Δ.Σ. διορίζει ή παύει τους Ειδικούς Συμβούλους στους οποίους αναθέτει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες με σχετική απόφασή του.

Άρθρο 19ο - Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ), Μόνιμες Επιστημονικές Ομάδες (ΜΕΟ) & Θεματικές Επιστημονικές Υποεπιτροπές (ΘΥΕ) 1. Η Επιστημονική Επιτροπή της Εταιρείας (ΕΕ) αποτελείται από έγκριτους επιστήμονες, που αποδεχόμενοι το Πλαίσιο Αρχών της συμμετέχουν στις δράσεις της και στηρίζουν το έργο της. 2. Η Επιστημονική Επιτροπή της εταιρείας είναι πενταμελής (5 μέλη) 3. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι Εταίροι ή Μέλη που έχουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην Επιτροπή και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση μετά

σελίδα 24 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

από εισήγηση του Δ.Σ. με διετή (2ετή) διάρκεια θητείας και δυνατότητα επαναδιορισμού. 4. Η απρόσκοπτη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής και των εξαρτώμενων από αυτήν ΜΕΟ και ΘΥΕ, υποστηρίζεται από το Δ.Σ., στο οποίο προσφεύγει για κάθε απαιτούμενη οικονομική ή άλλη υποστήριξη, στα πλαίσια των εκάστοτε δυνατοτήτων της Εταιρείας. 5. Οι Αρμοδιότητες της Επιστημονικής Επιτροπής είναι: 5.1.

Να συμβουλεύει τη Διοίκηση της εταιρίας σε αποφάσεις και επιλογές που θα στηρίζουν το σκοπό της.

5.2.

Να εκπροσωπεί την εταιρία σε Επιστημονικές και λοιπές συναντήσεις που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη και τις επιμέρους εξειδικεύσεις της.

5.3.

Να εισηγείται σχετικά με την εφαρμογή ή πρόταση ενεργειών όπως Συνέδρια, Ημερίδες, ομιλίες, έρευνες και

5.4.

Να συμβουλεύει οργανισμούς και φορείς ανάλογα.

5.5.

Να ορίζει Μόνιμες Επιστημονικές Ομάδες συγκεκριμένου αντικειμένου, στις οποίες είναι δυνατόν να συμμετέχουν και επιστήμονες ή επιστημονικοί φορείς που δεν είναι μέλη της Εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται το Πλαίσιο Αρχών της.

5.6.

Να ορίζει Θεματικές Υπό-Επιτροπές, οι οποίες θα δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος της Εταιρίας.

5.7.

Να συνεργάζεται με το Δ.Σ. στο οποίο αφενός θα προσφέρει την κατά περίπτωση αρωγή της στην διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεων που διαχειρίζεται.

6. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά μηνιαία διαστήματα και κοινοποιεί τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων και εργασιών της στο Δ.Σ. 7. Οι αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία με απαρτία τα 3/5 των μελών της τουλάχιστον. 8. Στις συνεδριάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής καλείται να εκπροσωπηθεί και το Δ.Σ., με σκοπό την ενημέρωση και τον συντονισμό, άνευ ψήφου. 9. Η Επιστημονική Επιτροπή της Εταιρείας εκλέγει με εσωτερική διαδικασία τον Συντονιστή του έργου της, που παράλληλα έχει και την υποχρέωση της ενημέρωσης και συντονισμού με το Δ.Σ. σελίδα 25 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

10. Η

Επιστημονική

Επιτροπή

σε

συνεργασία

με

το

Δ.Σ.

συντάσσει

και

αναπροσαρμόζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της καθώς και τους Κανονισμούς Λειτουργίας

των

Μονίμων

Επιστημονικών

Ομάδων

και

των

Θεματικών

Υποεπιτροπών. Το Δ.Σ. εγκρίνει τους Κανονισμούς Λειτουργίας με ειδική απόφασή του. 11. Οι

Μόνιμες

Επιστημονικές

Ομάδες

(ΜΕΟ)

θα

συνεργάζονται

με

την

Επιστημονική Επιτροπή και θα στηρίζουν το έργο της. 11.1. Η σύνθεση και οργάνωση των ΜΕΟ ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή. 11.2. Τα Μέλη των ΜΕΟ είναι επιστήμονες που διορίζονται ή παύονται μετά από απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής, με διετή (2ετή) διάρκεια θητείας και δυνατότητα επαναδιορισμού. 11.3. Η Επιστημονική Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. για τον σύσταση ΜΕΟ, καθώς και τον διορισμό ή παύση μέλους αυτής. 11.4. Τα αντικείμενα των Μόνιμων Επιστημονικών Ομάδων ορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή προερχόμενα είτε λόγω σχεδιασμού της ίδιας είτε για λόγους στήριξης Θεματικής Επιστημονικής Υποεπιτροπής είτε κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. 11.5. Εφόσον απαιτηθεί, το Δ.Σ. συνδράμει λειτουργικά την ΜΕΟ που θα το ζητήσει μέσω της ΕΕ, με τον διορισμό εκ των μελών της Εταιρείας Γραμματέα άνευ ψήφου. 11.6. Κάθε Μόνιμη Επιστημονική Ομάδα εκλέγει με εσωτερική διαδικασία τον Συντονιστή του έργου της, που παράλληλα έχει και την υποχρέωση της ενημέρωσης και συντονισμού με την ΕΕ και το Δ.Σ. 12. Οι Θεματικές Υποεπιτροπές (ΘΥΕ) είναι επιτροπές συγκεκριμένου σκοπού που αφορά σε δράση της Εταιρείας. 12.1. Η σύνθεση και οργάνωση των ΘΥΕ ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή. 12.2. Τα Μέλη των ΘΥΕ, είναι επιστήμονες ή καλοί γνώστες του αντικειμένου, που δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ιδιότητα του μέλους της Εταιρείας και η διάρκεια θητείας τους είναι αυτή της ολοκλήρωσης του σκοπού.

σελίδα 26 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

12.3. Η επιστημονική επιτροπή έχει την ευθύνη της συγκρότησης των Θεματικών Υποεπιτροπών και της επιλογής ή ανανέωσης των μελών τους 12.4. Η Επιστημονική Επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. για τον σύσταση ΘΥΕ, καθώς και τον διορισμό ή παύση μέλους αυτής. 12.5. Τα

αντικείμενα

των

Θεματικών

Υποεπιτροπών

ορίζονται από

την

Επιστημονική Επιτροπή προερχόμενα είτε λόγω σχεδιασμού της ίδιας είτε κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. 12.6. Κάθε Θεματική Υποεπιτροπή εκλέγει με εσωτερική διαδικασία τον Συντονιστή του έργου της, που παράλληλα έχει και την υποχρέωση της ενημέρωσης και συντονισμού με την ΕΕ και το Δ.Σ.

Άρθρο 20ο - Περιφερειακά Γραφεία Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να Ιδρύσει Περιφερειακά Γραφεία (Π.Γ.), ένα σε κάθε Περιφέρεια της Ελλάδας. 1. Η Ίδρυση κάθε Περιφερειακού Γραφείου εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. 2. Η στελέχωση κάθε Περιφερειακού Γραφείου γίνεται από Εταίρους ή Μέλη της Εταιρείας, που έχουν μόνιμη κατοικία εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας. 3. Τα Περιφερειακά Γραφεία έχουν την πλήρη υποστήριξη της Εταιρείας μέσω του Δ.Σ. και των άλλων οργάνων της, που αναλύεται σε: 3.1.

Διοικητική

3.2.

Οικονομική

3.3.

Επιστημονική

4. Κάθε Περιφερειακό Γραφείο διοικείται από τοπικό Περιφερειακό Συμβούλιο, που αποτελείται από: 4.1.

Τον/την Πρόεδρο, που έχει τις αρμοδιότητες και την ευθύνη 6.20.4.1.1. Συντονισμού του Έργου του Π.Γ. 6.20.4.1.2. Επικοινωνίας και συντονισμού με το Δ.Σ. της Εταιρείας 6.20.4.1.3. Εκπροσώπησης του Δ.Σ. σε τοπικό επίπεδο και μετά από σχετική εξουσιοδότηση σελίδα 27 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

4.2.

Τον/την Οικονομικό Διαχειριστή, που έχει τις αρμοδιότητες και την ευθύνη 6.20.4.2.1. Προγραμματισμού και διαχείρισης των οικονομικών του Π.Γ. μετά από ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 6.20.4.2.2. Τακτικής ενημέρωσης του Δ.Σ. της Εταιρείας για την ομαλή εκτέλεση του προγραμματισμού. 6.20.4.2.3. Ενημέρωσης του Δ.Σ. για την εκτέλεση εγκεκριμένων δαπανών ώστε ο Ταμίας της Εταιρείας να προβεί στην πληρωμή τους. 6.20.4.2.4. Τήρησης των απαραίτητων κατά τον νόμο βιβλίων.

4.3.

Τους/τις Αντιπροέδρους, που κάθε ένας/μία έχει την αρμοδιότητα του συντονισμού του έργου του Π.Γ. για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας.

5. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει διετή θητεία και εκλέγεται από τα στελέχη του Περιφερειακού Γραφείου σε συνδρίαση με απαρτία 50% συν ένα και σχετική πλειοψηφία. 6. Ειδικά για το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο, τα μέλη του διορίζονται από την Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 7. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε μήνα για την προώθηση του έργου του Π.Γ. οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία σε απαρτία 50% συν ένα των μελών του. 8. Η Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδρίασης κοινοποιείται προ πέντε (5) ημερών στο Δ.Σ. που δικαιούται να εκπροσωπηθεί από μέλος του στην συνεδρίαση άνευ ψήφου. 9. Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου κοινοποιούνται στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Άρθρο 21ο - Σφραγίδα Η Εταιρεία χρησιμοποιεί δύο σφραγίδες: 1. Η Επίσημη Σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή και περιλαμβάνει τον διακριτικό τίτλο στο κέντρο της που κυκλώνεται από την ονομασία της Εταιρείας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

σελίδα 28 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

2. Η Επίσημη Σφραγίδα της Εταιρείας χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ από τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα σε έγγραφα αλληλογραφίας που υπογράφουν οι ίδιοι/ες. 3. Η Τυπική Σφραγίδα της Εταιρείας έχει ορθογώνιο σχήμα και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο νόμος. 4. Η Τυπική Σφραγίδα της Εταιρείας χρησιμοποιείται από τον/την Πρόεδρο, τον/την Γραμματέα και τον/την Ταμία για όλα τα τρέχοντα λειτουργικά έγγραφα που υπογράφουν.

Άρθρο 22ο - Ενημέρωση – Διαφάνεια 1. Η Εταιρεία θα εμφανίζεται στο Διαδίκτυο μέσω της Ιστοσελίδας της 2. Η Ιστοσελίδα της έχει σκοπό:

2.1.

την ενημέρωση κάθε Πολίτη σχετικά με: 6.22.2.1.1. τις δράσεις της Εταιρείας 6.22.2.1.2. θέματα που αφορούν στο Περιβάλλον, στην Κοινωνία, στην Οικονομία και εν γένει στην Αειφόρο Ανάπτυξη 6.22.2.1.3. ειδικά Επιστημονικά θέματα ενδιαφέροντος 6.22.2.1.4. συναφείς δράσεις, νομοθετήματα και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Διοίκησης 6.22.2.1.5. κάθε τι άλλο που θα συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Πολίτη σε θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης. 6.22.2.1.6. τους οικονομικούς απολογισμούς της εταιρείας

2.2.

την ενημέρωση των Εταίρων και Μελών της Εταιρείας για θέματα διοίκησης και διαχείρισης, με την ανάρτηση: 6.22.2.2.1. των αναλυτικών οικονομικών στοιχείων 6.22.2.2.2. των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου 6.22.2.2.3. όποιο άλλο γεγονός επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας

σελίδα 29 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

Η ειδική ενημέρωση των Εταίρων και Μελών θα είναι προσβάσιμη με χρήση του Μοναδικού Ονόματος Χρήστη (user name) που θα προμηθεύεται ο καθένας με την εγγραφή του και του Κωδικού (password) που ο ίδιος θα σχηματίζει. 2.3.

την δημιουργία βάσης δεδομένων για ελεύθερη χρήση από κάθε επισκέπτη της Ιστοσελίδας

2.4.

την δημιουργία βάσης δεδομένων ειδικού υλικού (πχ χάρτες, ψηφιακά υπόβαθρα κλπ) που η Εταιρεία έχει προμηθευθεί από τρίτους είτε με εφάπαξ πληρωμή ή με συνδρομή και το οποίο τα Μέλη της Εταιρείας έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκάστοτε θα ορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7'

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 23ο 1. Η Εταιρία λύνεται είτε με ομόφωνη απόφαση, ή εναλλακτικά με απόφαση των ¾ της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και για κάθε άλλο λόγο προβλεπόμενο από τον Νόμο. 2. Σε περίπτωση απαγόρευσης ή κήρυξης σε πτώχευση ή αποχώρησης οιουδήποτε εκ των εταίρων, η εταιρία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων υπό τους όρους και συμφωνίες του παρόντος. 3. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας για οποιοδήποτε λόγο αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. 4. Εκκαθαριστές ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τον χρόνο της λύσεώς της, τα οποία θα ενεργήσουν από κοινού τα δέοντα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Το πιθανό πλεόνασμα της εταιρείας και η πάσης φύσεως περιουσία της δωρίζονται υποχρεωτικά με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με σύμφωνο γνώμη της Γενικής Συνέλευσης σε κοινωφελές ίδρυμα ή φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του οποίου η δραστηριότητα έχει παρεμφερείς σκοπούς.

σελίδα 30 από 31


Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικούό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «CISD»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24ο 1. Για τα θέματα τα οποία δε ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 2. Για κάθε διαφορά που τυχόν ήθελε προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος ως και σχετική με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 3. Επίσης, ισχύει και κάθε διάταξη που είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις που στο παρόν καταστατικό υπάρχει αντίθετη ρύθμιση.

Άρθρο 25ο 1. Ανατίθεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προβούν, ενεργώντας από κοινού ή και χωριστά, σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο Πρωτοδικείο Αθηνών καθώς και σε κάθε άλλη αρμόδια Αρχή. Το παρόν Καταστατικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα δεκτό από τους συμβαλλομένους, υπεγράφη από αυτούς σε πέντε (5) αντίτυπα. Οι συμβαλλόμενοι εταίροι

(έπονται υπογραφές)

σελίδα 31 από 31

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CISD  
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CISD  

Το Καταστατικό του CISD σε κωδικοποιημένη μορφή

Advertisement