Page 1

PROJECTE DE RECERCA 4t d’ESO INSTITUT CIRVIÀNUM DE TORELLÓ


VIATGEM PEL MÓN AMB L’ALBERT CASALS Es tracta de fer una recerca a partir de la lectura d’un dels llibres publicats d'Albert Casals. En el treball s’investigarà sobre diferents aspectes ( medi físic, llengua, costums, religió, gastronomia,vestimenta...) dels llocs que els alumnes prèviament han conegut a través de la literatura . També es podran tenir en compte aspectes relacionats amb l’autor (edat, barreres arquitectòniques, llibertat, voluntat de superació...) que vagin descobrint amb el treball de lectura i la coneixença de l’autor. El projecte de recerca es dividirà en tres apartats: 1.1 Com es fa un projecte de recerca Les diferents fonts d’informació. Tècniques de recollida d’informació: resums, esquemes, mapes conceptuals, entrevistes, mitjans audiovisuals , (TIC) Treballs pràctics relacionats amb la recerca i les fonts d’informació. Visites : biblioteca, arxiu municipal, museus , agències de viatges... Parts d’un treball de recerca i metodologia. 1.2 Lectura de: Albert Casals El món sobre rodes. Barcelona: labutxaca, 2010. 1.3 Sense fronteres Visió de reportatges sobre l’autor. 2. El Projecte pròpiament dit: Viatgem pel món amb l'Albert Casals. 3. Presentació del treball i exposició oral amb ajuda de mitjans audiovisuals.


Es treballarà en grups i es valorarà la capacitat d’organització i de decisió, així com el grau d’autonomia per resoldre els possibles problemes en el transcurs de la investigació. Es tindrà en compte els diferents treballs que es faran al llarg del curs (avaluació contínua) tot i que la nota final s’obtindrà a partir del treball i de la seva exposició


EL CINEMA, ART I DOCUMENT DEL NOSTRE TEMPS El cinema ha estat un dels fenòmens emblemàtics del segle XX, que podria ser definit com el segle del cinema. Considerat com a setè art és, a més, indústria, espectacle, mitjà de comunicació i document. Hi queden reflectits els problemes i inquietuds de cada època, les tendències de la moda, els mites socials i molts altres aspectes. Realment el cinema és un reflex de la realitat i una eina per entendre els successos històrics. A través del cinema podem ampliar la nostra experiència personal, conèixer el món on vivim, entendre i analitzar esdeveniments del passat i, segurament, conèixer-nos millor. Totes aquestes qüestions es podran treballar a través de l’estudi del llenguatge cinematogràfic, de la història del cinema, del cinema com a document històric, de visites programades, de conferències i amb la preparació d’un curtmetratge o enregistrament per part dels alumnes.


La programació es dividirà en les següents parts: a) El llenguatge cinematogràfic b) Història del cinema c) El cinema com a document històric d) Preparació de: Treball escrit sobre els curtmetratges seguint unes pautes prèvies. Un curtmetratge o enregistrament per part dels alumnes. Activitats programades per la matèria: Visita i taller al Museu del Cinema de Girona (aquesta és una activitat indispensable per preparar i superar amb èxit l’elaboració del curtmetratge). Per avaluar els alumnes es tindrà en compte: -El treball a classe: individual i en grup -La cooperació entre el grup de treball -Els resultats dels exercicis o activitats programades per aquesta matèria al llarg del curs. -El treball escrit i l’enregistrament fet per cada grup d’alumnes.


UN PASSAT MOLT PROPER Sovint escoltem que el temps passa molt de pressa i que la societat i la tecnologia evolucionen constantment. Si tenim oportunitat de veure alguns aparells com un tocadiscos o una nevera de gel ens semblen andròmines molt antigues, però no fa tants anys estaven de plena actualitat i eren considerats innovacions. Un passat molt proper pretén investigar com han canviat les coses en pocs anys. Investigarem com vivien i actuaven els catalans fa 50 anys. Es tracta d’un període de temps relativament curt que pot coincidir amb l’adolescència dels vostres avis, per això ens adreçarem a ells per entrevistar-los i fer-los recordar com vivien, què feien, què menjaven, com es divertien o quins aparells utilitzaven. El nostre objectiu serà comparar els costums i la societat actual amb els costums i la societat dels anys 60, aproximadament. Per això cercarem informació procedent de diverses fonts. Ens distribuirem en grups reduïts, i cada grup investigarà sobre aquells temes que més els interessin: moda, tecnologia, alimentació, diversió, música, la diferència de gèneres, la dona, les relacions de parella... entre tots farem el mosaic d’una societat molt propera en el temps però segurament molt diferent en les formes. Aconseguirem fotos d’imatges del passat per poder-les comparar amb el present, utilitzarem filmacions, revistes, diaris, cartells, anuncis... tot allò que ens ajudi a transportar-nos a no fa gaires anys però suficients per constatar la gran evolució que intuïm i que volem demostrar. Durant el treball aprendrem a fer entrevistes, enquestes, consultar diferents fonts d’informació, interpretar les dades obtingudes i presentar-les utilitzant diferents tècniques.


El Projecte Un passat molt proper estarà distribuït en 4 apartats 1. Selecció dels temes que cada grups voldrà treballar 2. Fases del procés de cerca i recuperació de la informació La necessitat de la informació. Les tècniques de recollida d’informació Visites: biblioteca i arxiu municipal. Possible visita al museu d’història de Catalunya. Parts d’un treball de recerca... 3. Recollida d’informació i elaboració del projecte de recerca. 4. Presentació del treball utilitzant diferents tècniques i exposició oral. L’avaluació serà contínua i es tindrà en compte: El treball a classe: individual i en grup. La cooperació entre el grup de treball. Els resultats de les activitats programades al llarg del curs. La presentació del treball escrit. L’exposició oral.


UN VIATGE A L’ALGUER Per una banda, es tracta de fer una recerca sobre aquesta ciutat de parla catalana de l'illa de Cerdenya.Investigarem per què parlen català ( els fets històrics que ho van propiciar), com el parlen (la modalitat dialectal amb les seves peculiaritats) i la seva vinculació amb el nostre país en l'actualitat. Per l'altra , preparar i dissenyar un viatge per poder conèixer ,en directe, la ciutat. Fer tots els preparatius: pressupost, mitjans de transport, allotjament, visites culturals i turístiques... A més, amb la intenció de relacionar-nos amb joves estudiants d'allà tot visitant, si les dades ho permeten, un centre escolar i comprovar, in situ, l'ús de la llengua catalana, així com també les altres llengües parlades a l'illa. Així doncs, a través del Projecte, volem descobrir l'Alguer i les seves llengües, per conèixer-lo i conèixer-nos més nosaltres . El viatge és una font d'aprenentatge.


El Projecte de recerca es dividirà en tres apartats: 1. 1.1 Com es fa un projecte de recerca : Les diferents fonts d’informació. Tècniques de recollida d’informació: resums, esquemes, mapes conceptuals, entrevistes, mitjans audiovisuals , (TIC) Treballs pràctics relacionats amb la recerca i les fonts d’informació. Visites : biblioteca, arxiu municipal, museus , agències de viatges... Parts d’un treball de recerca i metodologia. 2.

El Projecte pròpiament dit : Un viatge a l'Alguer. 2.1 El viatge

3. Presentació del treball i exposició oral amb ajuda de mitjans audiovisuals. Es treballarà en grups i es valorarà la capacitat d’organització i de decisió, així com el grau d’autonomia per resoldre els possibles problemes en el transcurs de la investigació. Es tindrà en compte els diferents treballs que es faran al llarg del curs (avaluació contínua) tot i que la nota final s’obtindrà a partir del treball i de la seva exposició.


cirvianum.info

Projectes de Recerca 2013-2014  
Advertisement