Farmcubes Quadro Stikstofraffinage (NL)

Page 1

Stikstofraffinage


Welkom bij Farmcubes Farmcubes is het boerderijconcept van Circular Values die het voor agrarische bedrijven mogelijk maakt om de circulaire waarde in mest te vinden. Farmcubes is vooral bekend van de Quadro s�kstofstrippers, waarmee boeren s�kstof uit mest kunnen terugwinnen en omze�en in hoogwaardige kunstmest. De Farmcubes Quadro s�kstofstripper was de eerste in zijn soort in Nederland. Op dit moment zijn er alleen complete all-in-one oplossingen voor mestraffinage op de markt. Echter is elk bedrijf zo specifiek dat een compleet en star systeem vaak niet of niet op�maal past. Een all-in-one systeem verhoogt de produc�ekosten en maakt de systemen vaak onbereikbaar voor de gemiddelde boer. Farmcubes is anders: het is een volledig modulair systeem dat voor elk bedrijf kan worden aangepast aan zijn behoe�en. Het bestaat uit drie hoofdelementen, namelijk: monovergis�ng en raffinage van dikke en dunne frac�es. Binnen elk element kan men ook kiezen voor uitbreiding of vereenvoudiging. Zo ontstaat een menukaart waarop iedereen zijn wensen kan invullen en hoe� de boer alleen te investeren in de elementen die hij/zij daadwerkelijk nodig hee�. De modules kunnen ook met plug-and-play aan- en afgekoppeld worden en qua bediening zijn ze zoveel mogelijk vereenvoudigd. Met Farmcubes houden we de zaken graag eenvoudig, zodat de klant zich geen zorgen hoe� te maken over de installa�e en de bediening. Farmcubes worden niet alleen door Circular Values ontworpen en ontwikkeld, maar ze worden ook door ons gebouwd, geïnstalleerd en volledig up-and-running gemaakt. En na oplevering kunnen Farmcubes al�jd op afstand gemonitord worden, zodat de klant ook in deze fase al�jd verzekerd is van een op�maal werkende installa�e.

Over Circular Values Circular Values, geves�gd in Tilburg, is een jong innova�ef en dynamisch bedrijf dat zich bezighoudt met productontwikkeling, engineering, verkoop en exploita�e van mest- en digestaatverwerkingssystemen. Het is een middelgroot bedrijf dat voortkomt uit een ondernemers tradi�e die decennia terug gaat in de Nederlandse geschiedenis. Onze focus is een circulaire biobased business en het creëren van toegevoegde waarde uit mest en digestaat door deze op te waarderen tot hoogwaardige meststoffen. Bij Circular Values is het onze ambi�e om duurzame technologie te leveren aan boeren, industrie en maatschappij. Mest- en digestaatverwerking die de standaard van morgen wordt zonder het gebruik van chemicaliën of addi�even, die water en energie bespaart en onderhoudsarm is. Gemo�veerd om waterschaarste te verminderen in harmonie met het milieu en financieel efficiënt voor de eindgebruiker. Innova�eve duurzame technologie die significant is voor een groene golf in onze wereldwijde watergemeenschap.


VOORDELEN - Produc�e van anorganische meststoffen - Vermindering van afzetkosten - Minder logis�ek - Circulaire oplossing - De kringlopen sluiten - Vermindering van ammoniakuitstoot

Over s�kstofraffinage Mest is de grootste bron van s�kstof op de boerderij. Dit komt voor in de vorm van ammonium of organisch gebonden s�kstof. Daarnaast bestaat mest voor 90% uit water. Circular Values zag als eerste in Nederland de circulaire waarde hiervan in en ontwikkelde de Farmcubes Quadro Nitrogen Refining zodat alleen de overtollige componenten in geconcentreerde vorm worden afgevoerd. De s�kstof wordt teruggewonnen in een vloeibare anorganische meststof zoals ammoniumsulfaat of ammoniumnitraat. Dit resulteert in een hoogwaardige kunstmestvervanger, die daadwerkelijk geld oplevert. Ammoniumsulfaat is een belangrijke meststof voor de plant die zowel s�kstof als zwavel bevat. Met de produc�e van vloeibaar ammoniumsulfaat op eigen grond worden de mestafzetkosten in feite rendabel en hoe� er geen kunstmest te worden aangekocht. Dit levert economische voordelen op voor de grondgebonden melkveehouderij. Het raffineren van s�kstof uit mest wordt ook wel s�kstof strippen of s�kstof kraken genoemd, vandaar dat deze installa�e ook wel s�kstofstripper of s�ksto�raker wordt genoemd. De Farmcubes Quadro is de eerste in zijn soort en hij is inmiddels op meerdere bedrijven in gebruik. In de s�kstofstripper wordt ammoniums�kstof, aanwezig in de dunne frac�e, omgezet in gasvormige s�kstof (ammoniak). Ammoniak wordt normaal gesproken in de stal gevormd, waar het als emissiestroom kan ontsnappen, maar in dit systeem wordt het op een gecontroleerde manier gevormd en wordt emissie feitelijk voorkomen. De ammoniak gaat door kolommen en wordt gewassen om ammoniumsulfaat te produceren. De s�kstofraffinage kan werken met warmte en/of met pHverhogende middelen.


ORGANIC FERTILIZER

Elektriciteit

Vaste de

15% Volume 20% S�kstof

Warmte

Vergister 100% Volume 100% S�kstof

LIQ FERTI


QUADRO De Farmcubes Quadro s�kstofraffinage is verkrijgbaar als sta�onaire en mobiele raffinage-eenheid. De mobiele versie is ideaal voor loonwerkers die hem kunnen gebruiken voor de veehouderij op het land, op plekken waar de aanschaf van een sta�onaire s�kstofstripper niet kosteneffec�ef is. De output van de Farmcubes Quadro is instelbaar en Circular Values kan de installa�e ook op afstand monitoren en regelen, zodat we onze klanten al�jd een goede service voor hun installa�e kunnen aanbieden. Circular Values biedt leasemogelijkheden voor haar s�kstofraffinageproducten en ook zijn er diverse subsidies van toepassing, wat voor de melkveehouder economisch nog voordeliger kan zijn.

Vloeibare delen

elen

QUID ILIZER

85% Volume 30% S�kstof

Vloeibare frac�e, weinig s�kstof

50% S�kstof

Amoniumsulfaat vloeibare meststof

Quadro Sta�onaire S�kstofraffinage


Farmcubes is een merk van

Your partner in the agricultural circular economy

Circular Values B.V. Herastraat 15 5047TX Tilburg Nederland

www.farmcubes.eu www.circularvalues.eu info@circularvalues.eu Tel: +31 (0)88 040 7700


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.