Page 1

CIRCMI

Center for Research on Information, Customer, and Innovation Management

CIRCMI Newsletter 1/2011 Arvoisa lukija Center for Research on Information, Customer and Innovation Management, kotoisammin CIRCMI, on monitieteinen tutkimus- ja kehitysprojektien yksikkö Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tieteenalayksikössä, siis yliopiston uudessa school´issa. Olemme toimineet yhtenäisenä ryhmänä jo 5 vuoden ajan ja haluamme tässä tiedotuslehdessä tuoda esille aikaansaannoksiamme viimeisen vuoden ajalta. CIRCMIn missio ja samalla tutkimuspainotus nähtiin tärkeäksi yhä monialaisemmassa organisaatio- ja toimialakentässä. Yliopiston lisäksi toimintaamme ovat olleet käynnistämässä TEKES, Teknologiateollisuus ja hankkeisiin osallistuvat yritykset. Siitä lämpimät kiitoksemme merkittäville rahoittajatahoillemme. Liiketoiminnan, tekniikan ja organisaatiokehittämisen haasteet ovat toisiinsa sitoutuneita, hyväkään liiketoimintamalli ei menesty ilman toimivaa teknologiaosaamista ja organisaatiot eivät kehity ilman kykyä tiedon ja innovaatioiden johtamiseen. Usean vuoden ajan olemme tarttuneet ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin, joissa tieteenrajat ylittävä toiminta on leimallista. Samalla yksikkö on kasvanut muutaman tutkijan ryhmästä omaksi itsenäiseksi yksikökseen. Tässä ensimmäisessä tiedotuslehdessämme tuomme esille satoa viimeisen vuoden ajalta. Vuosi 2010 oli varsin aktiivinen sekä tutkimushankkeiden, julkaisutoiminnan että kansainvälisen toiminnan osalta. Monivuotiset hankkeemme StrAgile ja Chindica kertovat viimeaikaisista tutkimustuloksista valmistavan teollisuuden toimialoilla. Teollisuushankkeissa Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden ja tuotantotekniikan tutkijat ovat olleet aktiivisia yhteistyökumppaneita. Asiakkuusinnovaatioiden tutkimuksessa olemme työskennelleet VTT:n ja Journalismin tutkimusyksikön kanssa, myös strategisen huippuosaamisen ohjelmassa NextMedia:ssa hankkeemme Adfeed on ollut työpöydällä. Globaali liiketoiminta ja myös sen tutkimus edellyttää kansainvälisiä kumppaneita. Olemmekin aktiivisesti rakentaneet yhteistyötä intialaisten ja kiinalaisten yliopistojen kanssa. Jiao Tong Antai College Shanghaista sekä Management Development Institute ja International Management Institute Intian Delhistä ovat tuoneet oman panoksena projekteihimme. Vuoden konferenssitapahtuma CISTM 2010 toteutettiin konsortiona intialais-amerikkalais-suomalaisena yhteistyönä. Yhdysvaltalainen Information Institute huolehti konferenssin taustaoperaatioista ja CIRCMI:n tehokas konferenssitiimi toteutti hienon tilaisuuden Murikka-opistolla. Konferenssimme päätukija oli Tampereen yliopistosäätiö, mistä lämpimät kiitoksemme. Voitte tutustua tähän jo kahdeksannen kerran järjestettyyn konferenssiin lehtemme sivuilla.

CIRCMI

1

NEWSLETTER 1/2011


CIRCMI:ssä työskentelee nyt 14 tutkijaa ja kehittäjää. Tällä kertaa tästä dynaamisesta tiimistä on nostettu esille yhden avaintutkijan esittely, jossa Marko Mäkipää kertoo teollisten tietojärjestelmien tutkimusalueesta ja hankkeiden painopisteistä. Pyrimme aktiivisesti verkottumaan sekä tutkimuslaitosten että yritysten kanssa. Kerromme tässä lehdessä Leftfoot Companyn eli nykyisin Left Shoe Companyn liiketoimintamallista, massaräätälöinnistä. Massaräätälöinnin tutkimus on ollut jo monen vuoden ajan tutkimuslistallamme, se on samalla monimuotoistunut vuosien saatossa. Professorit Frank Piller Aachenin yliopistosta Saksasta ja Mitchell Tseng Hongkong tiede- ja teknologiayliopistosta ovat olleet meitä tässä työssä tukemassa. Vuosi 2011 avautuu eteemme jo nyt hienosti uusien tutkimushankkeiden merkeissä. Teollisuuden alueella tartumme verkostojen tuotetiedon hallinnan kysymyksiin ja asiakkuustutkimuksessa keskitymme vapaaajan yritysten ja organisaatioiden kanssa erityisasiakasryhmiin ja heidän sosiaalisiin verkostoihinsa. Taantuman syövereistä on toivottavasti nyt selvitty ja suuntaamme taas kohti uusia haasteita. Talouden vireys on myös CIRCMIlle tärkeää, koska valtaosa tutkimuksestamme toteutetaan ulkoisella rahoituksella. Tervetuloa siis CIRCMIn ympyröihin! Mikko Ruohonen, professori, CIRCMI –tutkimusryhmän johtaja

SISÄLTÖ Mittatilauskengät verkkokaupasta IT-johtaja Jari Jokinen kertoi The Left Shoe Companyn toiminnasta professori Mikko Ruohosen ”Managing e-business” -kurssin vierailuluennolla.

Asiakkuusinnovaatioista potkua liiketoiminnan uudistumiseen Asiakaslähtöisyys on huomioitava yrityksen toiminnassa kautta linjan. Käyttäjät kannattaa ottaa mukaan jo tuote- ja palveluideoiden kehittelyvaiheeseen.

Tutkija fokuksessa: Marko Mäkipää CIRCMI-ryhmän erikoistutkija Marko Mäkipää on keskittynyt erityisesti teollisuuden tietojärjestelmien tutkimukseen.

Avoimet innovaatiot kehittämisen kohteena Avoimien innovaatiot on ollut jo muutamia vuosia pinnalla oleva tutkimus- ja kehittämisalue. Tutkija Mikko Ahonen aloitti avoimien innovaatioiden tutkimisen jo viisi vuotta sitten yhteistyöyrityksen ehdotuksesta.

Lisäksi tässä numerossa: CISTM – konferenssiponnistus ohi StrAgile – kohti ketteriä tuotantoverkostoja Chindica – Globaalin liikkeenjohdon seurantatutkimus

CIRCMI

2

NEWSLETTER 1/2011


Jalkineiden räätälöintiä asiakaskohtaisesti verkkokaupassa IT-johtaja Jari Jokinen Leftfoot Companystä kertoi ”managing e-business” kurssin vierailuennolla yrityksen toiminnasta. Luentosarjan vastuuhenkilö on professori Mikko Ruohonen CIRCMI:stä. Kurssi kuuluu tietojärjestelmien koulutusohjelman syventäviin luentoihin. Kurssi kielenä on englanti ja se on näin myös suunnattu ulkomaisille opiskelijoille. Leftfoot Company (nykyisin Left Shoe) oli aikaisemmin osa Pomarfinn-yhtiöitä ja sen liikevaihto on 1 miljoonaa euroa. Nyttemmin Left Shoe on oma yhtiönsä toimitusjohtajanaan Erkan Fere. Yhtio myy yksilöllisesti valmistettuja kenkiä miehille. IT-johtaja Jokisen mukaan kohderyhmäksi on valittu juuri miehet, koska heille on helpompi rakentaa yksilöllisiä malleja ja miehet kokevat mallin rakentamisen ja verkko-ostamisen toiminnallisena ja houkuttelevana. Mallintamisen idea perustuu jalan mittaamiseen skannerilla jälleenmyyjien liikkeissä ja sopivan tuotteen rakentamiseen ja kenkien tilaamisen verkkokaupassa. Mittauksen jälkeen asiakkaan tiedot löytyvät tietokannasta Left Shoe Company Oy:n verkkosivuilta, jonne kirjautumalla asiakas voi tehdä uusia kenkätilauksia ilman toistuvia jalan mittauksia. Jokinen kertoi luennolla yrityksen historian ja avasi eliiketoiminnan prosesseja ja periaatteita verkkokaupan etusivun takaa ja Left Shoe Companyn konseptin tuomia etuja valmistajille, jälleenmyyjille ja asiakkaille. Liiketoimintaa on kehitetty nyt 10 vuotta ja se on ollut voitollista jo vuodesta 2005 lähtien. Jälleenmyyjien liikkeissä olevia skannerilaitteita on Suomessa viisi kappaletta. Lisäksi on käytössä yksi siirrettävä laite. Laitteet ovat käytettävissä esimerkiksi Tampereen, Turun ja Helsingin Stockmannin tavarataloissa. Asiakkaiden jaloista saadut mittaustulokset tallennetaan web-tietokantaan ja tehtaan toiminnanohjausjärjestelmään, josta löytyvät kaikki mallistot. Jokisen mielestä kyseessä on e-liiketoiminnan kannalta win-win-win tilanne, jossa etuja saavat asiakkaat, valmistaja ja jälleenmyyjät. Asiakkaat saavat verkon kautta tilattavia juuri heidän jaloilleen sopivia yksilöityjä premium jalkineita. Valmistaja saa myös vuorovaikutteisesti tietoa asiakkaiden valinnoista ja tarpeista oman toiProfessori Mikko Ruohonen ja IT-johtaja mintansa suunnittelun tueksi. Leftfootin konsepti on hyvä Jari Jokinen Leftfoot’sta (vas.) esimerkki siitä miten ICT-teknologian tuomia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää perinteisessä tuotannossa ja kaupankäynnissä tuoden siihen mukaan e-liiketoiminnan ja vuorovaikutteisuuden elementtejä. Samalla korostuu myös tietohallinnon merkitys markkinoinnin ja tuotannon kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Asiakkuusinnovaatiot – potkua asiakaslähtöiseen uudistumiseen CIRCMI on useissa hankkeissa luonut yhdessä yritysten kanssa osaamista asiakkuusinnovaatioiden kehittämisessä. Asiakaslähtöisyys on huomioitava yrityksen toiminnassa kautta linjan ja tässä haasteessa CIRCMI pyrkii tutkimuksen ja kehittämisen avulla yrityksiä tukemaan.

Kehitätkö tuotteita ja palveluita asiakaslähtöisesti? Asiakastiedon monipuolinen hyödyntäminen tuote- ja palvelukehittämisessä, avoin innovaatio sekä asiakkaiden aktiivinen osallistuminen ideointiin ja tuotekehitykseen ovat ajankohtaisia tutkimuskohteita. CIRCMI on tuottanut tänä vuonna teemoihin liittyen kolme julkaisua, joihin pääset tutustumaan verkkosivujemme kautta. Julkaisut käsittelevät yhteistyötä avoimen innovaation yhteisöissä, teorianäkökulmia

CIRCMI

3

NEWSLETTER 1/2011


käyttäjien osallistumisesta palveluinnovaatioihin sekä yritysten käytännön kokemuksia ja eväitä käyttäjien osallistamisesta neljällä erilaisella palvelutoimialalla. Kaksi jälkimmäistä on kirjoitettu osana Tekesrahoitteista ”User Involvement in Service Innovations” -projektia, jossa CIRCMI, VTT ja Journalismin tutkimusyksikkö analysoivat monitieteisesti käyttäjien osallistamista palveluinnovaatioprosessiin eri aloilla: matkailualalla (Tallink Silja Oy), vakuutuspalveluissa (If Vahinkovakuutusyhtiö Oy), media-alalla (Kaleva Oy) sekä julkisissa palveluissa (Tampereen kaupungin Vuores-projekti).

Uusia näkökulmia erityisasiakasryhmien ja sosiaalisten verkostojen tutkimuksesta? Jatkossa osallistamista tutkitaan erityisesti vapaa-ajan palveluyrityksissä. Maaliskuussa alkaneeseen SONET-projektiin on lähtenyt mukaan todella hieno joukko vapaa-ajan nimekkäitä toimijoita: Designmuseo ja Korkeasaaren eläintarha Helsingistä sekä Särkänniemen elämyspuisto, Tampereen Teatteri ja Tampere-talo Tampereelta. Projekti keskittyy erityisasiakasryhmiin ja sosiaalisiin verkostoihin. Projektissa tutkitaan mm. voidaanko tarkemmalla ja tavallisuudesta poikkeavalla asiakaskunnan segmentoinnilla (esim. ei-käyttäjät, vip-asiakkaat, erityisryhmät) tuottaa uusia, raikkaita näkökulmia palvelun kehittämiseen. Toisena mielenkiinnon kohteena on selvittää, antaako tarkastelukulman laajentaminen yksilöstä yhteisöön uusia eväitä kehitystyölle. Tosiasiahan on, että kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kulutetaan ja kokemuksia jaetaan yleensä kaverin kanssa tai osana suurempaa ryhmää (esim. perhe, ystävät, työ- tai harrastusporukat sekä sosiaalinen media).

Ymmärrätkö asiakkaita ja markkinoita? Tuotekehityksen lisäksi markkinoiden ennakointi ja asiakastiedon hyödyntäminen, asiakkuudet ja suhdemarkkinointi, asiakkaan kokema arvo ja asiakastyytyväisyys sekä kuluttajakäyttäytyminen ovat esimerkkejä yritysten arjen ja tutkimuksen yhteisistä haasteista. Vuosina 2008–2009 toteutetussa ”Asiakaslähtöinen liiketoiminnan uudistaminen” -projektissa Olvi Oyj, Fläkt Woods Oy, Tampereen Messut Oy ja Tokmanni-konserni kehittivät CIRCMIn tutkimuksen avulla markkinoiden ennakointiprosessejaan tukemaan paremmin brändijohtamista, asiakkuuksien johtamista ja tuotekehitystä.

Tunnetko uudet markkinointimuodot? Tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen luovat yrityksille uusia mahdollisuuksia ja haasteita esimerkiksi sähköisessä liiketoiminnassa, sosiaalisen median hyödyntämisessä sekä vuorovaikutteisessa markkinoinnissa ja verkostoissa. Tähän liittyen CIRCMI on mukana luotaamassa esimerkiksi media-alan uusia, sosiaalista mediaa ja mainontaa yhdistäviä liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä VTT:n, Aamulehden, Otavamedian ja Geniem Oy:n kanssa osana laajaa Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy:n Next Media -tutkimusohjelmaa.

Tutkija fokuksessa: Marko Mäkipää Tutkimusalueet: Teollisuuden tietojärjestelmät, yritysten välisten tietojärjestelmien suunnittelu, massaräätälöinti Erikoistutkija Marko Mäkipää on työskennellyt Tampereen yliopistolla vuodesta 2001 lähtien erilaisissa tutkimukseen ja välillä myös opetukseen liittyvissä tehtävissä. Marko valmistui Tietojärjestelmien maisteriohjelmasta Tietojenkäsittelytieteiden laitokselta vuonna 2002, gradun aiheena ERP-järjestelmien käyttöönotto. Hän on tutkijanuransa aikana tehnyt monennäköistä tutkimusta yritysten tietojärjestelmien alueella ja viime vuosina keskittynyt koneenrakennus- ja puolustusteollisuuden toimialoilla käytettäviin tietojärjestelmäratkaisuihin ja suunnittelun menetelmiin. Markon tutkimus on hyvin yrityslähtöistä ja projektipainotteista, mutta myös väitöskirja on työn alla ja viimeistelyvaiheessa - tohtoriksi väittelyn odotetaan tapahtuvan vuoden 2011 aikana. Väitöskirjan aiheena on ”Yritystenvälisten tietojärjestelmien suunnittelu” (Planning for Inter-Organizational Systems). ”Verkostotalouden” ja muiden verkostoilmiöiden seurauksena on syntynyt myös tarve yhteisCIRCMI

4

NEWSLETTER 1/2011


työlle näissä verkostoissa, joissa yhteistyötä ja liiketoimintaa koskevan tiedon kommunikointi, yhteisien toimien koordinointi ja tulevan toiminnan ja tuotteiden yhteissuunnittelu on entistä tärkeämpää. Useampaa yritystä koskevien tietojärjestelmien suunnittelu on haastavaa eikä aihetta ole vielä tutkittu paljoakaan. Erityiskohteena väitöskirjassa on tuotantoverkostot, eli päämiehen ja toimittajaverkoston yhteistyö. Pienempien, yrityslähtöisten projektien lisäksi Marko on osallistunut kahteen suurempaan TEKES-projektiin ja uusia on valmisteilla. Vuosina 2006-2008 käynnissä ollut MASSI-projekti keskittyi selvittämään voisiko massaräätälöinnin avulla tuottaa kilpailukykyä suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Samalla käynnistyi pitkäaikainen yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston Teollisuustalouden laitoksen Cost Management Center CMC–tutkimusryhmän kanssa. MASSI-projektin puitteissa Marko teki massaräätälöinnin tietojärjestelmien alueen toimintatutkimusta mm. Koneella ja Metso Automation:lla sekä erilaisia selvityksiä mm. TSS Group Oy:lle, MyLab Oy:lle ja silloiselle Dokumentori Oy:lle, nykyiseltä nimeltään Etteplan Technical Information. Aiheina projekteissa oli mm. referenssitietokannat, myynnin konfiguraattorit, suunnitteluautomaatit ja rakenteinen dokumentointi. Kaikkiaan projektia rahoitti 10 yritystä ja Teknologiateollisuus ry. MASSI-projektissa haastateltiin 37 yritystä osallistuvien 10 yritysten lisäksi ja yhtenä lopputuloksena oli, että massaräätälöinnin toteuttaminen on verkostohaaste, jossa toimittajien toimituskyky merkitsee massaräätälöinnin toteutustavan onnistumiselle todella paljon. Tästä havainnosta ja yleisistä tutkimustrendeistä poimittiinkin idea seuraavalle TEKES-projektille StrAgile – Strategisesti ketterät tuotantoverkostot 2008-2011. StrAgile-projektissa Marko vastasi John Deere Forestry Oy:n harvesteripääverkoston (JDF + Waratah OM Oy, Outokummun metalli Oy, Parker Hannifin Oy Lokomec) toimintatutkimuksesta. Tutkimusaiheina projektissa oli mm. kysyntä- ja ennustetiedon jakaminen ja sen merkitys tilausohjautuvassa tuotantoverkostossa. TEKES:n lisäksi projektia rahoitti 12 yritystä ja Teknologiateollisuus ry. Tutkimuskumppaneina projektissa oli TTY:ltä CMC sekä Tuotantotekniikan laitokselta professori Reijo Tuokon tutkimusryhmä. TEKES-hankkeiden lisäksi Marko osallistuu parhaillaankin useisiin yritysprojekteihin, mm. Millogin, Cargotec MacGREGORin, Puolustusvoimien ja Insinööritoimisto Comatecin projekteihin. Millog Oy:n (puolustusvoimien strateginen kumppani huoltoliiketoiminnassa) kanssa yhteistyötä on tehty MillogMove-nimisen TYKES-rahoitteisen projektin puitteissa keväästä 2009 vuoden 2010 loppuun asti ja jatkoa yhteistyölle suunnitellaan. MillogMove-projekti on pitänyt sisällään useita osa-projekteja, joissa kaikissa on TYKEShengen mukaisesti tavoitteena samanaikaisesti lisätä tuottavuutta ja parantaa työhyvinvointia. Projekti on samalla laajentanut Markon tutkimuksen toimialafokusta koneenrakennusteollisuudesta puolustusteollisuuteen, mikä sai jatkoa CIRCMI:n voitettua Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksen julkinen tarjouskilpailu ”puolustusvoimien tietoteknisten johtamisjärjestelmien vaatimusmäärittelyn menetelmiä ja prosesseja” koskevasta tutkimuksesta. MacGREGORille Marko on tehnyt tutkimusta vuoden 2010 aikana projektiliiketoiminnassa käytettävistä konfiguraatiotyökaluista, jossa on tutkittu mm. suunnittelun konfiguraattoreita ja Comatecin newCOM-projektissa taas kartoitusta suunnittelutoimiston sovellusportfolion nykytilasta sekä kehittämistarpeista haettaessa kasvua ja kansainvälisyyttä. Vuonna 2011 tutkimusta on tarkoitus laajentaa ja syventää teollisuuden tietojärjestelmien tutkimusalueella koneenrakennusteollisuuden ja puolustusteollisuuden toimialoilla.

Avoimet innovaatiot tutkimus- ja kehittämiskohteena CIRCMI:ssä Avoimet innovaatiot ovat ollut jo pari vuotta ajankohtainen tutkimus- ja kehittämisalue. Tutkija Mikko Ahonen CIRCMI tutkimusyksiköstä alkoi tutkia aluetta jo viisi vuotta sitten saatuaan yrityskumppanilta asiasta vinkin. Mikko Ahonen väittelee 20.5.11 tästä aihepiiristä. Ajatuksena avoimessa innovaatiossa on, että asiakkaat ovat mukana yritysten uusien ideoiden ja keksintöjen edelleenkehittämisessä. Erityisesti kahden viime vuoden aikana on tullut avainkysymykseksi se, kuinka erilaiset yhteisöt saadaan internetin kautta osalliseksi tähän kehitystyöhön. Yhteisöjen kanssa toimiminen on yrityksen näkökulmasta sekä mahdollisuus että riski. Miten yritys lähestyy näitä yhteisöjä ja miten se motivoi ulkoisia toimijoita on haastava kysymys. Mikko Ahonen ja Marko Mäkipää CIRCMI:stä sekä Maria Antikainen VTT:ltä julkaisivat keväällä 2010 artikkelin ” Motivating and supporting collaboration in open innovation” , jossa käsiteltiin niitä motivaatiotekijöitä, joilla asiakasyhteisö tai innostunut kuluttajayhteisö saadaan mukaan ideoimaan yrityksen näkökulmasta mielenkiintoisia tuotteita ja palveluita ja myös rakentamaan niitä. Artikkeli valittiin ropean Journal of Innovation Management:ssa vuoden kärkitutkimusten joukkoon. CIRCMI

5

NEWSLETTER 1/2011


Artikkelin taustalla ovat yhteisöt, joiden toimintaa on seurattu. Yhtenä tutkittavana yhteisönä on Owela, joka on VTT:n kehitysyhteisö. Mikko Ahonen taas on tutkinut ranskalaista CrowdSpirit yhteisöä, joka liittyy elektroniikan kehittämiseen yhteisössä. Kolmantena kiinnostuksen kohteena on ollut hollantilainen yhteisö FellowForce, joka edelleenkehittää business- ja teknologiaideoita. Näissä projekteissa on haasteena se, että kuluttajia saadaan kyllä mukaan, mutta yrityksiä on vaikeampi houkutella osallistumaan. Edellä mainitut palvelut ovat ns. valittäjiä ja ne pyrkivät yhdistämään yritykset toimimaan yhdessä kuluttajien tai kiinnostuneiden asian harrastajien kanssa. Tässä välittäjien toiminnassa on vielä paljon kehittävää. Ongelmana on siis, kuinka saadaan kuluttajat ja yritykset motivoitua mukaan tällaiseen innovaatiotoimintaan ja minkälaisia palkkiorakenteita voitaisiin käyttää. Tutkimuksessa huomattiin, että rahallinen palkitseminen toimii vain rajallisesti, erityisesti pitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa tuli esille myös se että, jos ihminen tuntee tekevänsä jotain yhteisön, ympäristön tai terveyden kannalta merkityksellistä niin silloin hän on aktiivinen osallistumaan. Myös muissa tutkimuksissa on päädytty samanlaisiin havaintoihin. Aktiivisuutta lisää siis se, jos ihminen huomaa pystyvänsä auttamaan muita ihmisiä. Kaikki eivät kuitenkaan ole aktiivisia ja kääntöpuolena ovat seurailijat eli lurkkerit, jotka pyrkivät hyödyntämään muiden ideoita ja saavutuksia, itse osallistumatta kehitysprosessiin. Ihmisten motivoitumista tukevien elementtien rakentaminen näihin palveluihin ja kehitysprosesseihin on siis haasteellista. Innovaatiotutkimuksessa CIRCMI:ssä pyritään profiloitumaan ja tekemään sellaista mitä muut eivät tee tai tutki. On olemassa tiettyjä merkkejä siitä, että jos yhdistetään innovaatiotoiminta asiakashallintaan ja sosiaalisen median yhteisöjen toimintaan, niin se voi olla erittäin mielenkiintoinen kohtaamispiste. Myös avoimen innovaation riskienhallinta on tutkimuskohteemme. CIRCMI tarjoaa siis korkealaatuista tutkimusta ja hyvät yhteistyökumppanit niin Suomesta kuin kansainvälisiltäkin areenoilta. Myös CIRCMI:n intialaiset yhteistyökumppanit ovat kansainvälisesti arvostettuja.

CISTM konferenssiponnistus ohi CIRCMIn vuoden 2010 konferenssiponnistus eli CISTM2010 järjestettiin Murikka-opistolla 8-11.8.2010. Noin kolmen päivän aikana saimme keskustella ja kuunnella esityksiä mm. Kiinasta, Intiasta, USAsta, Australiasta, Saksasta ja tietenkin oman tutkimusryhmämme papereita. Konferenssin keynote-puhujina olivat Distinguished Professor Robert D. Galliers, Bentley University, Boston, USA ja Professor, Dean of Research Mahadeo D Jaiswal, Management Development Institute, Gurgaon, Intia. Lisäksi professorit KBC Saxena (MDI) ja Huan Zheng (Jiao Tong University, Shanghai) pitivät omat tiiviisti CIRCMIn tutkimukseen liittyvät esityksensä. Konferenssi toteutettiin amerikkalais-intialais-suomalaisella yhteistyöllä ja konferenssin puheenjohtajina toimivat professori Gurpreet Dhillon (Virginia Commonwealth University) ja Mikko Ruohonen CIRCMIstä, tietojenkäsittelytieteiden laitokselta. Onnistuneesta organisoinnista Murikassa vastasi Timo Ingalsuo tiimeineen. Seuraava CISTM järjestetään toukokuussa 2011 Brasiliassa, Porto Alegressa. Kiitämme konferenssin päätukijaa Tampereen yliopiston tukisäätiötä. Lisätietoa www.cistm.org

CIRCMI

6

NEWSLETTER 1/2011


STRAGILE - Kohti ketteriä verkostoja Päämiesorganisaatioiden ja toimittavien organisaatioiden välinen suhde ja sen kehittäminen on elänyt pitkään sekä akateemisen että liike-elämän päättäjien keskusteluissa. Kilpailutilanne, uudet markkinat ja uudet kilpailijat muista maista ovat pakottaneet vähintäänkin sopeutumaan ellei jopa radikaalisti muuttamaan omaa toimintamallia. Perinteinen alihankinta on muuttunut palveluliiketoiminnaksi ja jopa ongelmanratkaisutoiminnaksi, joka edellyttää osaamista, joustavuutta ja esimerkiksi erilaisten teknologioiden hallintaa. Globaali hajautettu tuotanto on monen yrityksen avainhaaste tämän hetken taloudellisessa kehityksessä. Kustannusedullisten maiden tuotanto on länsimaisille yrityksille sekä uhka että mahdollisuus. StrAgilen tutkimussuunnitelmassa seuraava yritysten liiketoiminnan kehittämisen vaihe on strategisen ketteryyden (strategic agility) vieminen verkostotasoiseksi ilmiöksi. Strategisessa ketteryydessä pyritään yhdistämään sekä pienille yrityksille tyypillinen nopeus ja joustavuus että suurille yrityksille ominainen vääntö (momentum), jolla sidotaan resursseja ja voimaa tietyn päämäärän saavuttamiseksi (Kosonen & Doz 2006). Verkostotasoisena ilmiönä tämä tarkoittaa asiakasohjautuvan suunnittelun ja valmistuksen (yhteissuunnittelu, massaräätälöinti), joustavan tuotannon (ketterät menetelmät), asiakasstrategian ja ns. vaativamman hankintatoimen (valikoiva ulkoistaminen) kehittämistä. Pelkkien, valmistettavuudeltaan yksinkertaisten komponenttien tuottaminen ei siis enää riitä, vaan yritysten on kehitettävä toimitusketjunsa joustavuutta, hankintahenkilöstön osaamista ja uusia, koko yritykselle tärkeitä käytäntöjä mm. laadun, kestävän kehityksen, eettisen työvoiman käytön ja myös osaamisverkoston kehittämisen alueella. Keväällä 2011 projekti on verkostotutkimuksen osalta viimeistely- ja testausvaiheessa. Stragile projekti järjestää 27.4.2011 avoimen seminaaritilaisuuden, jossa kuullaan tuloksia verkostojen kehittämisen näkökulmasta.

Chindica – Globaalin liikkeenjohdon seurantatutkimus Keväällä 2011 ilmestyy Chindica -projektin loppuraportti ’Kiina liiketoimintaympäristönä’, joka on ladattavissa blogeittain ja kokonaisena huhtikuussa www.circmi.fi/chindica sivustoilta. Kiinan liiketoimintamahdollisuuksista ja kokemuksista käydään keskustelua LinkedIn Finland China Business Club sivustoilla. Tervetuloa keskusteluun! Chindica -projektin tavoitteena tutkia ja seurata Aasian, erityisesti Kiinan ja Intian, liiketoimintamahdollisuuksien tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Shanghai Jiao Tong University Antai Schoolin ja intialaisen Management Development Instituten kanssa. Maaliskuussa 2010 Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat vierailivat Shanghai Jiao Tong University Antai College Business and Government Schoolissa sekä tekivät haastattelututkimuksia eri yrityksissä lähes kahden viikon ajan. Dokumentoituja haastattelumuistioita saatiin yli 20 haastattelusta. Elokuussa 2010 professori Huan Zheng Kiinasta ja professori Saxena Intiasta vierailivat Tampereella ja osallistuivat CISTM2010 konferenssiin 8.-11.8.2010. Konferenssin jälkeen järjestettiin tutustumisvierailut Tampereen teknilliseen yliopistoon, Tampereen yliopistoon, Metso Automation Oy:lle, Sandvik Mining & Construction Oy:hyn sekä Nokia Oyj Salon tehtaille. Syksyllä 2010 kerättiin runsaasti haastatteluaineistoa eri puolilta Kiinaa toimivista suomalaisyrityksistä. Haastatteluja tehtiin Shanghaissa, Pekingissä, Hongkongissa, Chengdussa ja Guangzhoussa toimivien suomalaisjohtajien keskuudessa heidän johtamiskokemuksistaan, liiketoiminnan haasteista, saavutuksista

CIRCMI

7

NEWSLETTER 1/2011


ja toiminnan toteutuneista tuotoista ja kustannuksista. Haastatteluista kootaan yritysjohtajille tarkoitettu nettijulkaisu, jossa esitetään ajantasaista tietoa ja kokemustaustaa suomalaisyritysten menestyksestä kiinalaisessa liiketoimintaympäristössä. Kiinan investointien liiketoimintatutkimusta on viime vuosina tehty kansainvälisestikin vähän ja suomalaisesta näkökulmasta vielä vähemmän. Aihealue on kuitenkin erittäin tärkeä sekä kansantaloudellisesti ja mm. tietojohtamisen tutkimuksen kannalta.

Shanghaissa Chindican haastattelututkimukseen osallistui myös Shanghai Jiao Tong University Antai Collegen edustaja, prof Huan Zheng (toinen oik.) yhdessä Tampereen yliopiston CIRCMI ja Tampereen Teknillisen yliopiston CMCtutkimusryhmien edustajien kanssa.

Yhteystiedot Professori Mikko Ruohonen mikko.j.ruohonen@uta.fi Tutkija Mikko Ahonen mikko.ahonen@uta.fi Erikoistutkija Marko Mäkipää marko.makipaa@uta.fi Tutkimusohjelmajohtaja Lea Ahoniemi lea.ahoniemi@uta.fi

33014 Tampereen yliopisto Puh. (03) 355 111 www.circmi.fi

CIRCMI

8

NEWSLETTER 1/2011

Circmi Newsletter 1/2011  
Circmi Newsletter 1/2011  

Circmi newsletter 1/2011

Advertisement