Page 1

CIRCMI Newsletter

2 / 2011

Center for Research on Information, Customer, and Innovation Management

Projektiesittely: SONET s. 2 P r o j e k t i e s i t t e l y : R u r a l Vo i c e s . 4 FIIB Suomessa s. 5 5

7

4

6

Projektiesittely: netPLM s. 6 Tu t k i m u s y h t e i s t y ö n k ä y n n i s t ä m i n e n s . 7 Yhteystiedot s. 8


JOHTAJAN TERVEISET

Uutta kohti Center for Research on Information, Customer, and Innovation Management, lyhyesti CIRCMI, jatkoi tiivistä, ajankohtaista tutkimus- ja kehitystyötään koko vuoden 2011. Olemme erityisen ilahtuneita erityyppisten, uusien hankkeiden käynnistysrahoituksesta joulukuun alun Tekespäätöksissä. Teollisten järjestelmien ja Asiakasinnovaatioiden tutkimusryhmät saivat rahoituksen palveluliiketoiminnan mittaamisen ja arvioinnin kehittämiseen eri toimialoilla hankkeessa ServRate. Yliopistomme käyttöliittymien tutkimusyksikkö TAUCHI ja CIRCMI saivat rahoituksen Rural Voice –projektiin, joka tutkii mobiilipohjaisten palvelujen kehittämistä Intian lukutaidottoman maaseutuväestön keskuudessa. Uusi hankeavaus oli myös Työelämän innovaatiot –ohjelmassa, jossa kehitetään innovaatioita, johtamista ja tietointensiivisiä työorganisaatioita. Huolimatta taloudellisesti haasteellisista ajoista, tutkimusyksikkömme säilyttää edelleen nykyisen volyyminsa ja jopa lisää sitä. Myös julkaisuissa olemme saaneet ai-

kaan useita konferenssi- ja journaaliartikkeleita. Osallistuimme vuoden aikana SCIS/ IRIS ja MCPC2011 konferensseihin isolla joukolla. Kansainvälisiä tapahtumia oli useita, mm. professori Das’in (IMI, Intia) vierailu kesäkuussa ja intialaisen Fortune Institute of International Business –korkeakoulu-opiskelijoiden ryhmävierailu syyskuussa. Tuleva alkutalvi tuo mukanaan yhteistyökumppanimme, johdon konsultti Joseph Pine’n elämystalouden Infinite Possibility –työpajan. Tässä toisessa tiedotuslehdessämme tuomme esille satoa vuoden 2011 ajalta ja näkymää uusien tutkimushankkeiden merkeissä avautuvaan vuoteen 2012. Tervetuloa CIRCMI:n piiriin! Mikko Ruohonen professori, yksikön johtaja

PROJEKTIESITTELY

Innovatiivisia näkökulmia vapaa -ajan palveluiden Voidaanko haastavia kohderyhmiä osallistamalla tuottaa uusia näkökulmia vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen? Voivatko esimerkiksi "tosiäijät" tuoda uutta virtaa kulttuurin kehittämistyöhön tai "kotihiiret" innovoida elämyksiä? Entä kuinka kaveriporukka ja sosiaalinen media auttavat näiden kohderyhmien tavoittamisessa? Tätä selvitetään vapaa-ajan palvelujen haastavia kohderyhmiä ja sosiaalisia verkostoja tarkastelevassa tutkimuksessa SONET:ssa. Vapaa-ajan palvelujen tuottajista mukana ovat Designmuseo ja Korkeasaaren eläintarha Helsingistä sekä Särkänniemen Elämyspuisto, Tampereen Teatteri ja Tampere-talo Tampereelta. Projekti tarjoaa perinteisten kävijätutkimusten rinnalle syvällisempää laadullisin menetelmin analysoitua tutkimustietoa, jota kerätään mm. järjestämällä testikävijäpäiviä ryhmäkeskusteluineen sekä useamman kerran kokoontuvia ja eri teemoihin keskittyviä sparrausryhmiä. Tavoitteena on hakea potkua vapaa-ajan palvelujen ke-

2

CIRCMI:n tutkijat Mari Ainasoja, Sanna Rytövuori ja Elina Vulli sekä Korkeasaaren ympäristökasvattaja Marjo Priha kenttätyössä.

Voidaanko haastavia kohderyhmiä osallistamalla tuottaa uusia näkökulmia vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen?


ESITTELY

Mikä on CIRCMI? Center for Research on Information, Customer, and Innovation Management (CIRCMI) on Tampereen yliopistossa toimiva monialainen tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Tutkimusstrategiassaan CIRCMI kohdistaa ponnistelunsa tiedon, asiakkuuksien ja innovaatioiden johtamisen haasteelliseen kenttään. Yritysten ja yhteiskunnan organisaatioiden tutkimus- ja kehityshaasteet ovat tänä päivänä laajoja. Nämä haasteet eivät ole ratkaistavissa kapeiden tutkimusasetelmien avulla, vaan edellyttävät usein kehitystyötä sekä organisaation toiminnan, rakenteiden ja järjestelmien että työnteon menetelmien ja henkilöstön suhteen. Tämä kehitystyö taas vaatii monitieteistä ja monipuolista tutkimus- ja kehitystoiminnan suuntaamista ja tietojärjestelmien ja teknologian mahdollisuuksien syvällistä ymmärtämistä. CIRCMI vahvistaa osaamistaan näillä alueilla yhteistyöllä tutkimuskonsortioiden ja muiden tutkimusryhmien kanssa. CIRCMI on aidosti verkostoitunut yksikkö.

CIRCMI:ssä työskentelee tällä hetkellä 12 tutkijaa, joilla on laaja tausta ja koulutus tietojärjestelmä-, kauppa-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteistä sekä kokemusta laaja-alaisista kehittämishankkeista. Yksikön toiminta jakaantuu pääosin kolmeen osaamisalueeseen: Aasian liiketoimintaan ja teknologiaan, teollisiin järjestelmiin sekä asiakkuusinnovaatioihin. Erityisosaamisaluetta ovat lisäksi työorganisaatioiden kehittämishankkeet. CIRCMI:n tutkimustapa on hyvin organisaatioläheinen. Tutkimuksissa käytetään paljon laadullisia menetelmiä, kuten haastatteluja sekä case- ja toimintatutkimusta. Metodiosaamista täydennetään kyselytutkimuksilla ja tilastollisilla menetelmillä. CIRCMI on toteuttanut viime vuosina useita yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtyjä laajoja hankkeita. Tässä lehdessä esitellään kolme käynnissä olevaa projektia eri osaamisalueilta: asiakkuusinnovaatioprojekti SONET (alla), Intia-projekti Rural Voice (sivu 4) ja tuotetiedon elinkaarihallintaan liittyvä projekti netPLM (sivu 6).

PROJEKTIESITTELY

kehittämiseen—SONET KUVA: HARRI HINKKA

hittämiseen esimerkiksi niiltä, jotka eivät nyt käytä tiettyä palvelua. Tällaiset haastavat kohderyhmät ovat projektissa kuvanneet käytön esteitä ja sosiaalisten verkostojen vaikutusta sekä ideoineet vapaa-ajan palveluja tuottaville yrityksille ratkaisuja näihin haasteisiin. Haastavia kohderyhmiä on tavoiteltu osallistumaan tutkimukseen lukuisin eri tavoin - aina Facebookkampanjoinnista henkilökohtaisiin rekrytointeihin turuilla ja toreilla. Esimerkiksi ”Täysin tietämättömät”, ”Kovasti kiireiset” sekä ”Laiskat ja saamattomat” ovat osallistuneet eri vapaa-ajan palvelujen kehittämiseen niin kertaluontoisesti kuin prosessimaisestikin, sekä perinteisin tutkimuksellisin että erilaisin toiminnallisin menetelmin, joko yksin tai yhtenä ryhmänsä jäsenenä, sekä vapaasti että ohjatusti kehitettävään palveluun tutustuen. SONET-projekti jatkuu syyskuuhun 2012 asti ja se on osa Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelmaa, jolla edistetään

Tampereen Teatteri on yksi tutkimuksen avulla palvelujaan kehittävistä yrityksistä. Kuva näytelmästä Euroopan Taivaan Alla, jota testaamalla "äijäryhmä" ideoi teatterin kehittämistä.

vapaa-ajan palveluja tuottavien yritysten tutkimus- ja kehitystyötä. CIRCMI toteuttaa hankkeen kolmen tutkijan voimin: projektikoordinaattorina on Sanna Rytövuori, ja tutkijoina toimivat Mari Ainasoja sekä Elina Vulli.

3


PROJEKTIESITTELY

Kehitysyhteistyötä ja liiketoimintamahdollisuuksia CIRCMI:n tutkija Gururaj Mahajan (toinen vas.) tutkimustyössä kyläläisten parissa Intian Karnatakassa

hää ja Intian hallituksen tilastojen mukaan yli 40 prosenttia aikuisväestöstä on edelleen lukutaidotonta. Maaseudun talous on vahvasti painottunut maanviljelyyn, jonka parissa työskentelee yli 500 miljoonaa intialaista. Intia on monessakin mielessä jättimäinen valtio, mutta sen suuruus näkyy ehkä parhaiten väestön määrässä ja moninaisuudessa. Intian 1.2 miljardia ihmistä kuuluvat kymmeniin erilaisiin etnisiin ryhmiin ja puhuvat äidinkielinään lukuisia murteita yli kahdestakymmenestä eri kieliperheestä. Kiihtyvästä urbanisaatiosta huolimatta 70 prosenttia väestöstä elää yhä maaseudulla: Intiassa on yli 600 000 kylää, joista monet ovat huonojen liikenneyhteyksien takana. Suurin osa maaseudun väestöstä on köy-

Köyhyyden kääntöpuolella on jo yli kaksi vuosikymmentä jyrkkänä jatkunut talouskasvu, joka on nostanut Intian ostovoimakorjatulla bruttokansantuotteella mitattuna maailman neljänneksi suurimmaksi valtioksi. Henkeä kohden tämä luku on edelleen pieni, mutta miljoonat uudet kuluttajaluokkaan siirtyvät ihmiset synnyttävät mitä erilaisimmille yrityksille huikean markkinapotentiaalin. Rural Voice -hanke pyrkii olemaan yksi linkki tässä siirtymässä.

TUTKIJAESITTELY

Vivek Kumar Vivek on toinen CIRCMI:n intialaisista tutkijoista, Gururajn (kuvassa ylhäällä) ollessa toinen. Vivek on työskennellyt yksikön projekteissa vuodesta 2010, ja kiinnostunut erityisesti sosiaalisen median käytöstä liiketoimintakontekstissa, asiakastiedon hallinnasta sekä tiedon etsinnän laatukysymyksistä. Vivek suoritti MBA-tutkinnon Andhran yliopistossa ja jatkoi opintojaan parin vuoden Google-uran jälkeen tohtoriohjelmassa MDI:ssä (Management Development Institute) Gurgaossa, josta siirtyi vuonna 2010 Tampereen yliopistoon ja CIRCMI:in. Vivek on toiminut paitsi tutkimustyössä useissa yksikön projekteissa, myös opetustehtävissä sähköiseen liiketoimintaan liittyvillä yliopiston kursseilla. Projektitöiden ohella Vivek valmistelee markkinointiin liittyvää tietojärjestelmäalan väitöskirjaa. Vapaa-ajallaan Vivek pitää Linux-aiheista blogia ja harrastaa valokuvausta. Vivekin blogi: http://linuxhub.net/ 4

”I think the most notable difference between Indian and Finnish SME’s is their attitude towards ICT: Indian managers tend to think everything is possible, while the Finnish ones are rather cautious.”


MATKAKUULUMISIA

Intiassa—Rural Voice Rural Voice on CIRCMI:n yhdessä toisen Tampereen yliopiston tutkimusyksikön, TAUCHI:n (Tampere Unit for Computer Human Interaction) sekä intialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteuttama hanke, jossa erilaisia web-palveluita tuodaan maaseudun lukutaidottomalle väestölle matkapuhelimen kautta. Matkapuhelin on Intiassa laajalle levinnyt väline ja maaseudulla käytännössä ainut mahdollinen tapa tavoittaa tehokkaasti syrjäisempiäkin kyläyhteisöjä. Maaseudun reilusta 260 miljoonasta liittymästä suuri osa on yhteiskäytössä, mikä lisää matkapuhelimen tehokkuutta viestintäkanavana entisestään.

IBM Intia on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista. Kuvassa yhtiön päämaja Bangaloressa.

Hankkeessa mallinnetaan eri palveluiden ekosysteemi kaikkine sidosryhmineen sekä luodaan tämän pohjalta liiketoimintakonsepteja ja tutkitaan suomalaisten ohjelmistoyritysten mahdollisuuksia olla toimijana näissä konsepteissa. Hankkeessa tuotettavien prototyyppien teknologisesta toteutuksesta vastaavat TAUCHI ja IBM Intia. Käytännön tutkimustyö hoidetaan teknisenä työnä Suo-

messa ja Intiassa sekä kenttätyönä Intiassa. CIRCMI:stä mukana ovat professori Mikko Ruohonen sekä tutkijat Vivek Kumar, Juhani Linna ja Gururaj Mahajan sekä TAUCHI:sta tutkimusprofessori Markku Turunen ja tutkija Jaakko Hakulinen. Kansainvälistämisekspertteinä hankkeessa toimivat Finpro ja Finnode. Hanketta rahoittaa Tekes.

YHTEISTYÖSSÄ

FIIB:n delegaatio Suomessa KUVA: VIVEK KUMAR

FIIB:n (Fortune Institute of International Business) opiskelijadelegaatio New Delhistä Intiasta vieraili syyskuussa professori K.B.C Saxenan johdolla Tampereella ja Helsingissä CIRCMI:n isännöimänä. FIIB on yksi Intian parhaimmiksi rankatuista kauppakorkeakouluista. Ohjelmassa oli Metson ja Nokian kaltaisiin yrityksiin ja CIRCMI:n tutki-

muksiin tutustumisen lisäksi kokemuksia viileään ilmastoon, järviuintiin ja saunaan liittyen. Kuvassa mm. tutkija Timo Ingalsuo (1. vas), professori Saxena (6. oik), Risto Lehtimäki Metso Oyj:stä (4. oik) ja professori Mikko Ruohonen (2. oik) . FIIB verkossa: http://fiib.edu.in/ 5


PROJEKTIESITTELY

Teollisuudelle kilpailukykyä tuotetiedon elinkaari Teollisten järjestelmien tutkimusalueella käynnistettiin vuoden 2011 alusta Tekes-rahoitteinen tutkimusprojekti netPLM, joka keskittyy etsimään uusia toimintamalleja ja liiketoimintamahdollisuuksia paremmalla tuotetiedon elinkaarihallinnalla. Projekti kuuluu Tekesin Digitaalinen tuoteprosessi –ohjelmaan, jossa pyritään nostamaan suomalaisten yritysten tietotekniikan soveltamisen tasoa tuotteiden elinkaaren hallinnassa ja palveluissa. NetPLM-projekti keskittyy koneenrakennus- ja puolustusteollisuuden aloille, joilla tuotteiden elinkaaret kestävät tyypillisesti vuosikymmeniä. Koko elinkaaren aikana tuotetiedon tuottamiseen, käyttämiseen ja päivittämiseen osallistuu useita eri osapuolia; suunnittelutoimistoista ja komponenttitoimittajista lopputuotteen valmistavaan päämieheen, asiakkaaseen, huoltoorganisaatioon ja muihin elinkaaripalveluita tuottaviin yrityksiin, aina tuotteen hävittämiseen/kierrättämiseen asti. Tuotetiedon elinkaarihallinta on todellinen verkostohaaste.

Tuotteen elinkaari

Eri osapuolilla (esim. suunnittelutoimisto vs. huoltoyhtiö) on erilaisia tarpeita hyödyntää olemassa olevaa tuotetietoa ja erilainen rooli tuotetiedon tuottamisessa. Tuotteen suunnittelun ja tuotannon jälkeen alkaa tuotteen pisin elinkaaren vaihe eli tuotteen käyttö ja operointi, eli jälkimarkkinavaihe, jossa huoltoorganisaatio ylläpitää ja korjaa tuotetta seuraavien vuosi-

MATKAKUULUMISIA

MCPC2011-konferenssi San Franciscossa Kalifornian lämmin aurinko porotti vielä täydeltä terältään marraskuussa, kun CIRCMI:n konferenssidelegaatio Mikko Ruohosen, Mari Ainasojan, Pasi Paunun ja Timo Ingalsuon voimin saapui San Franciscoon. Kohteena oli joka toinen vuosi järjestettävä massaräätälöinnin, personoinnin ja yhteisluomisen (MCPC: Mass Customization, Personalization, and Co-Creation) maailmankonferenssi, joka tälläkin kertaa veti satamäärin ihmisiä eri puolilta maailmaa osallistumaan sekä liiketoiminta- että tutkimusseminaarin esityksiin. Puhujina kuultiin monia eri tutkimusalueiden ansioituneimpia vetureita; massaräätälöinnin osalta esimerkiksi professori Frank Pilleriä sekä tähtikonsultti Joseph Pinea. Kuulijat saivatkin tuhdin paketin massaräätälöinnin ja yhteisluomisen konsepteista sekä niiden hyödyntämisestä osana yritysten ydinliiketoimintaa. CIRCMI:n tutkijat ovat olleet mukana MCPCkonferensseissa jo vuodesta 2003 lähtien, ja myös tällä kertaa yksikkö oli mukana tutkimusseminaarin puolella kahden eri esityksen voimin. Mari Ainasoja esitteli palve6

luinnovaatioiden case-tutkimusta paperissa User Involvement in Service Innovations - Four Case Studies ja Pasi Paunu tuotesuunnittelun konfiguraattorien sovelluksia paperissa Design Configurators in a Project Business. Tuomisina oli tiedon sekä asiantuntija– ja vertaisarviointien lisäksi arvokkaita kontakteja alan tutkimus– ja yritysosaajiin. Matkalla San Francisoon Mikko Ruohonen sekä Mari Ainasoja piipahtivat vielä tapaamassa professori Jukka Laitamäkeä ja esittelemässä CIRCMI:n kulttuuri- ja elämyspalvelujen tutkimusta New Yorkin yliopistossa. MCPC2011 verkossa: http://www.mcpc2011.com New York University, Preston Robert Tisch Center for Hospitality, Tourism and Sports Management verkossa: http://scps.nyu.edu/tischcenter Ainasoja, Kaasinen, Vulli, Kulju, Reunanen, Hautala, Rytövuori: ’User Involvement in Service Innovations - Four Case Studies’ Paunu, Mäkipää: ’Design Configurators in a Project Business’


MATKAKUULUMISIA

hallinnalla—netPLM kymmenten aikana. Asiakkaalla taas voi olla aivan erilainen tarve käyttämäänsä tuotetta koskevalle tiedolle, joka useimmiten keskittyy tuotteen käyttötarkoitukseen eikä niinkään tuotteen rakenteeseen. Asiakasta saattaa enemmänkin kiinnostaa tuotteen käyttöaika, hyötysuhde, taloudellisuus ja kalustonsa kunto. NetPLM-projektin aikana pyritään etsimään uusia toimintamalleja, miten tuotetiedon paremmalla elinkaarihallinnalla kyetään vastaamaan eri osapuolien erilaisiin tietotarpeisiin ja miten pystytään luomaan uusia lisäarvoa tuottavia palvelutuotteita tuotetiedon ympärille. Projektissa tutkitaan mm. seuraavia aiheita:      

Elinkaarikustannusten laskeminen Elinkaaren aikainen konfiguraation hallinta Vaatimusten hallinta Tuoteturvallisuuden ylläpito Sosiaalisen median hyödyntäminen Avoin innovaatio uustuotekehityksessä

Projektin toteutuksesta vastaa CIRCMI yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston CMC-tutkimusryhmän, Tekes Digitaalinen tuoteprosessi –ohjelman, Teknologiateollisuus ry:n ja kuuden yrityksen kanssa: Millog Oy, Etteplan Design Center Oy, Econocap Oy, Cadworks Oy, Rand Worldwide Oy ja Variantum Oy. Projektia koordinoi erikoistutkija Marko Mäkipää, ja mukana ovat lisäksi CIRCMI:n tutkijat Timo Ingalsuo, Pasi Paunu, Nicholas Mavengere ja Vivek Kumar.

IDEASTA PROJEKTIKSI

Kuinka tutkimusyhteistyö toimii? Uuden ja toisaalta myös jo olemassa olevan tutkimustiedon innovatiivinen soveltaminen ovat tärkeitä tekijöitä nykypäivän liiketoiminnassa. Erityisesti PK-sektorin yritysten voi kuitenkin olla resurssien niukkuuden vuoksi haasteellista hyödyntää uusinta tietotaitoa esimerkiksi asiakkaiden kohtaamisessa, innovaation kehittämisessä tai liiketoimintamallin sovittamisessa sosiaalisen median ekosysteemiin. Tutkimus– tai kehitysyhteistyö liiketoimintaa ymmärtävän organisaation kuten CIRCMI kanssa on tällöin viisas ratkaisu. Yhteistyön hahmottelu lähtee luonnollisesti liikkeelle yrityksen tai organisaation yhteydenotosta ja ideoiden esittelystä. Toteutettavuuskartoituksella varmistetaan sidosryhmien välinen yhteisymmärrys sekä riittävä kompetenssi tutkimus– tai kehitysalueen suhteen: Hankkeita voidaan tarvittaessa toteuttaa yhteistyössä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa. Mikäli hanke näyttää osapuolien mielestä toteutuskelpoiselta, voidaan edetä rahoitusjärjestelyihin, joiden onnistumisella on hankkeen

kannalta usein varsin suuri merkitys. Suoran rahoituksen lisäksi vaihtoehtona on kattaa osa kuluista esimerkiksi rahoittamiseen erikoistuneen organisaation tuella. CIRCMI:n projekteissa Tekes on ollut pääasiallinen rahoittaja, mutta myös muita vaihtoehtoja on. PK-yrityksille soveliaita voivat olla esimerkiksi lukuisat erilaiset EU:n rahoitusohjelmat. Rahoituksen lisäksi yrityksille on tarjolla tukea kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen erilaisten asiantuntijaorganisaatioiden kautta. Rahoituksen järjestyminen käynnistää projektin. Suora rahoitus antaa toimeksiantajalle vapaammat kädet toteutuksen suhteen—esimerkiksi julkisen rahoituksen saaminen edellyttää luonnollisesti myös seurantaa rahoittajan taholta. Hankkeen tulokset ovat kuitenkin toimeksiantajaorganisaation hyödynnettävissä kaikissa tapauksissa.

7


YHTEYSTIEDOT Yksikön johtaja, professori Mikko Ruohonen mikko.j.ruohonen@uta.fi +358 (0)44 270 4440 Käyntiosoite (sovi tapaamisesta etukäteen): Kanslerinrinne 1 Pinni B 3.kerros

Tutkimusohjelmajohtaja, dosentti Lea Ahoniemi Aasian liiketoiminta ja teknologia lea.ahoniemi@uta.fi +358 (0)50 523 9656

Postiosoite: CIRCMI Informaatiotieteiden yksikkö Tampereen yliopisto 33014 Tampereen yliopisto

Projektipäällikkö, KTM Sanna Rytövuori Asiakkuusinnovaatiot sanna.rytovuori@uta.fi +358 (0)50 383 1758

Puh: 03 35 516 777 Fax: 03 3551 8075

Erikoistutkija, FM Marko Mäkipää Teolliset järjestelmät marko.makipaa@uta.fi +358 (0)50 428 0882

Web: http://circmi.sis.uta.fi

CIRCMI Newsletter 2/2011: Taitto: Juhani Linna Tekstit: Juhani Linna, Mari Ainasoja, Pasi Paunu, Marko Mäkipää ja Mikko Ruohonen Kuvat: CIRCMI, Microsoft ja Creative Commons jos ei toisin mainittu

8

CIRCMI Newsletter 2/2011  
CIRCMI Newsletter 2/2011  

Circmi Newsletter 2/2011

Advertisement