Page 1


ΆΜ΢ΣΕΡΝΣΑΜ 3 ΗΜΕΡΕ΢

Σξ Άμρςεομςαμ είμαι μια από ςιπ ξμξοτόςεοεπ μικοέπ πόλειπ ρςξμ κόρμξ. Σα καμάλια, ςα παγκξρμίξσ τήμηπ μξσρεία και ςα ιρςξοικά ανιξθέαςα καθιρςξύμ ςξ Amsterdam μια από ςιπ πιξ οξμαμςικέπ και εμδιατέοξσρεπ πόλειπ ςηπ Εσοώπηπ. ΢ςημ πόλη ςξσ Άμρςεομςαμ, ςη ζχή και ςη κξσλςξύοα υαοακςηοίζει η έμμξια ςηπ αμξυήπ και ςηπ πξικιλξμξοτίαπ. Έυει όλα ςα πλεξμεκςήμαςα μιαπ μεγάληπ πόληπ: ςξμ πξλιςιρμό, ςη μσυςεοιμή ζχή, ςα διεθμή ερςιαςόοια, ενσπηοεςικό ρσγκξιμχμιακό δίκςσξ - εμώ ςασςόυοξμα είμαι μια ήρσυη πόλη, με αμύπαοκςξ κσκλξτξοιακό ποόβλημα υάοη ρςξσπ "σδάςιμξσπ δοόμξσπ" (καμάλια) πξσ διαρυίζξσμ ξλόκληοη ςημ πόλη. Οι απξρςάρειπ μέρα ρςημ πόλη ειμαι μικοέπ και μπξοείςε μα τςάρεςε γοήγξοα και εύκξλα ρςξμ ποξξοιρμό ραπ. Ποξςείμξσμε μα υοηριμξπξιήρεςε πξδήλαςξ για μια πιξ ασθεμςική εμπειοία. (Η πόλη, άλλχρςε, εμδείκμσςαι για βόλςεπ με πξδήλαςξ, καθώπ είμαι επίπεδη και διαθέςει πξδηλαςόδοξμξσπ.)


ΒΟΤΔΑΠΈ΢ΣΗ 4 ΗΜΕΡΕ΢

Η Βξσδαπέρςη είμαι μια πόλη πξσ βοίρκεςαι ρςημ καοδιά ςηπ Εσοώπηπ. Μια πλξύρια πξλιςιρςική μηςοόπξλη όπξσ η ιρςξοία και ςξ ρύγυοξμξ ρςξιυείξ ρσμδσάζξμςαι με έμα κξρμξπξλίςικη „ςαλέμςξ‟. Με ςξμ αουιςεκςξμικό πλξύςξ και ςη τσρική ξμξοτιά πξσ μπξοξύμ μα ρσμαγχμιρςξύμ ξπξιαδήπξςε πόλη ρςημ ήπειοξ, η Βξσδαπέρςη ςξπξθεςείςαι δίπλα ρςξ Παοίρι, ςη Ρώμη και ςημ Ποάγα χπ έμα από ςα μεγάλα εσοχπαψκά κετάλαια.

Περιλαμβάνονται: Δεν Περιλαμβάνονται: Σιμή Κατ’άτομο: Αναχωρήσεις:

Διαμονή σε 4*sup ξενοδοχείο, Πρωινό καθημερινά, Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου, Μεταφορές απο/προς το αεροδρόμιο, ξεναγήσεις κά. Φόροι & οτι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στην προηγούμενη λίστα. Από 309 ευρώ Κάθε Παρασκευή του Μαίου.


ΛΟΝΔΙΝΟ 4 ΗΜΈΡΕ΢

Mια ρύγυοξμη μεγαλξύπξλη, πλξύρια ρε ιρςξοικά μμημεία, πξσ δεμ ποέπει μα παοαλείφεςε μα επιρκετθείςε, ςξσλάυιρςξμ μια τξοά ρςη ζχή ραπ. Eίμαι η πόλη πξσ μπξοεί και ικαμξπξιεί όλεπ ςιπ ποξςιμήρειπ ςξσ επιρκέπςη: μξσρεία, αμάκςξοα, θέαςοα, πιμακξθήκεπ, ρσμασλίεπ, πξλσκαςαρςήμαςα, μσυςεοιμή ζχή.

Περιλαμβάνονται: Δεν Περιλαμβάνονται: Σιμή Κατ’άτομο: Αναχωρήσεις:

Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο, Πρωινό καθημερινά, Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου, Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, ξεναγήσεις κά. Φόροι & ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στην προηγούμενη λίστα. Από 518 ευρώ Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή του Μαΐου.


ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕ΢

Μεγαλόποεπη Bιέννη ή αλλιώπ “μελχδική πόλη” σπήονε για αιώμεπ η έδοα ςηπ ασςξκοαςξοίαπ ςχμ Αφβξύογχμ. Παοά ςιπ τθξοέπ ςξσ υοόμξσ, ςα πξλιςιρςικά ςηπ ρςξλίδια διαςηοήθηκαμ: μμημειώδη ξικξδξμήμαςα ρςξ κέμςοξ ςηπ πόληπ, μξσρεία πλξύρια ρε ιρςξοικξύπ και καλλιςευμικξύπ θηρασοξύπ, ηγεμξμικέπ αίθξσρεπ ρσμασλιώμ όπξσ εομημεύξσμ διεθμξύπ τήμηπ ξουήρςοεπ. Πάοκα, εκκληρίεπ, γκαλεοί, αμάκςξοα και κατέ ρσμθέςξσμ ςημ πλήοη εικόμα ςηπ πόληπ.

Περιλαμβάνονται: Δεν Περιλαμβάνονται: Σιμή Κατ’άτομο: Αναχωρήσεις:

Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο, Πρωινό καθημερινά, Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου, Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, ξεναγήσεις κά. Φόροι & ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στην προηγούμενη λίστα. Από 442 ευρώ Κάθε Παρασκευή του Μαΐου


Ε΢ΘΟΝΙΑ, ΣΑΛΛΙΝ, 4 ΗΜΕΡΕ΢

Σξ Σαλλίμ όυι μόμξ διεκδικεί επανίχπ μια θέρη ρςιπ πιξ όμξοτεπ πόλειπ ςξσ κόρμξσ αλλά ακόμα διαθέςει πλξύριξ ιρςξοικό και καλλιςευμικό παοελθόμ με μμημεία πξσ ρτοάγιραμ ςημ ιρςξοική ςηπ διαδοξμή και παοαμέμει με ςιπ πιξ απςέπ μαοςσοίεπ ςξσ υθεπ. Μία πόλη με γοατικά ρξκάκια και επιβληςικά κςίοια και έμαπ κόρμξπ πξσ υαμξγελά και υαίοεςαι ςη ζχή μεςαδίδξμςαπ ασςή ςημ εύθσμη αςμόρταιοα ρςξμ ςανιδιώςη πξσ θα ςημ επιρκετθεί. Έμα ςανίδι ρςξ Ταλλίν, είμαι έμα ξδξιπξοικό ρε μία παοθέμα και άγμχρςη πόλη ςηπ Εσοώπηπ.

Περιλαμβάνονται: Δεν Περιλαμβάνονται: Σιμή Κατ’άτομο: Αναχωρήσεις:

Διαμονή σε 4* ξενοδοχείο, Πρωινό καθημερινά, Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου, Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, ξεναγήσεις κά. Φόροι & ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται στην προηγούμενη λίστα. Από 376 ευρώ Κάθε Σάββατο του Μαΐου.


Η Circle λειςξσογεί απξκλειρςικά με μέλη με ρκξπό μα ποξρτέοει ρςξσπ Πελάςεπ / Μέλη ςηπ ςημ δσμαςόςηςα απόλασρηπ σφηλξύ επίπεδξσ ςξσοιρςικώμ σπηοεριώμ με ρημαμςικά υαμηλόςεοξ κόρςξπ.

Μια καιμξύογια καιμξςόμξπ δύμαμη ρςξμ ςξμέα ςξσ ςξσοιρμξύ έουεςαι εμαομξμιρμέμη με ςα καιμξύογια ξικξμξμικά δεδξμέμα μα δώρει λύρειπ και αέοα αιριξδξνίαπ ρε κάθε ξικξγέμεια και επιυειοημαςία. Σξ δικαίχμα ςηπ επιλξγήπ ςξσ υοόμξσ ςχμ διακξπώμ αλλά και ςηπ υώοαπ. Η Circle Club καςαμξώμςαπ ςα ποξβλήμαςα ςηπ οεσρςόςηςαπ δίμει ςημ δσμαςόςηςα ρε κάθε ξικξγέμεια και επιυειοημαςία μα επιλένει πξλσάοιθμεπ δοαπεςεύρειπ με εκπςώρειπ ρε όλξσπ ςξσπ ποξξοιρμξύπ από 15% έχπ 70%. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΛΩΝ


Λεωφ. Μεσογείων 216, Χολαργός, 15561, Αθήνα Tel: +30 2106012044-5 Fax: +30 210 6002659 Url//: www.circlebookings.com

MAY EUROPE PACKAGES  

OFFER PACKAGES OF MAY