Page 1

Thema

10 | B o d e m | september 2009


Henk P. Medema

‘Ik leef niet meer, alleen nog maar in Christus.’ Is dat volgens het Nieuwe Testament onze identiteit (het kortst samengevat in Galaten 2:20)? Ja, en nee – want er is ook een ander

reageren: www.bodem-online.nl/bodem/16/192

Wat wij zijn in Christus, wat Christus is in ons.

aspect: Christus leeft in mij. Er is leven in mij, Goddelijk leven, als nooit tevoren. Paradoxaal en prachtig, even eenvoudig als diep.

N

hele heerlijke hemel geen enkele zegen die ons

Dan zul je begrijpen dat

a Goede Vrijdag, na Pasen, na He-

onthouden is. Dat komt omdat alle zegeningen

Ik in mijn Vader ben, dat

melvaart en Pinksteren kan God ons

aan Hém geschonken zijn, aan onze Heer Je-

jullie in Mij zijn en dat Ik

zijn volle zegen geven, en spreekt het

zus Christus, en omdat we met Hem onverbre-

in jullie ben.

Nieuwe Testament in kernachtige

kelijk één geworden zijn. De beloning voor zijn

Johannes 14:20

bewoordingen over de positie van de gelovigen

zelfovergave aan het kruis is Hem door God

in Christus. Negatief geformuleerd zijn we vrij

royaal gegeven, zonder enige beperking. De

Dus wie in Christus Jezus

van het oordeel: ‘zij die in Christus Jezus zijn,

vreugdeolie waarmee God Hem heeft gezalfd,

zijn, worden niet meer

worden niet meer veroordeeld’ (Romeinen

‘als geen van uw gelijken’ (Hebreeën 1:10), is

veroordeeld. (…) Als

8:1). Positief gezegd zijn we overgebracht in de

via Hem over óns gekomen: ‘Goed als olie op

Christus echter in u leeft,

volheid van de zegen die God in de hemel voor

het hoofd die neervalt op de baard, de baard

(…) schenkt de Geest u

ons heeft bereid, ‘met alle geestelijke zegenin-

van Aäron, en neervalt op de hals van zijn ge-

leven.

gen gezegend in de hemelsferen’ (Efeziërs 1:3).

waad, als de dauw van de Hermon die neervalt

Romeinen 8:1,10

De bevrijding vanuit Egypte nam de negatieve

op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn

vloek van de slavernij weg van het volk Israël,

zegen: leven voor altijd’ (Psalm 133).

Wij in Christus

toen ze door de Rode Zee heen trokken; de

(…) ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in

toegang tot het beloofde land zette het volk

Christus in ons

mij. Mijn leven hier op

midden in het gebied van rijke zegen, zoals dat

Rijk, magnifiek, indrukwekkend: onze positie

aarde leef ik in het ge-

gebeurde met het volk Israël toen ze door de

in Christus. Het ziet er niet alleen prachtig uit,

loof in de Zoon van God,

Jordaan gingen.

maar ook wel heel groot, en erg abstract, en

die mij heeft liefgehad en

We worden gezegend niet alleen maar met ‘tal-

algemeen; voor ons allen als gelovigen is het-

Zichzelf voor mij heeft

rijke’, maar met ‘talloze’ zegeningen, of met

zelfde heil weggelegd. De een heeft niet iets

prijsgegeven.

‘alle zegeningen’, zoals de Telosvertaling nauw-

meer of minder gekregen dan de ander, en

Galaten 2:20

keuriger weergeeft dan de NBV. Er is in Gods

ook niet iets met een ander kleurtje of reuk of

september 2009 | B o d e m | 11


smaak. De veelkleurige wijsheid van God, in al

Christus kan [gaan] wonen in uw hart’ (Efeziërs

haar schakeringen, wordt door de gemeente,

3:17). Uiteraard komen we dan op een andere

het geheel van alle gelovigen, aan alle vorsten

‘inwoning’, die toch dezelfde is: de inwoning

en heersers in de hemelsferen bekendgemaakt

van de Geest. Als de Geest in ons komt wonen,

(Efeziërs 3:10). Heel ootmoedig zijn we er ge-

zegt Jezus, ‘dan zul je begrijpen dat Ik in mijn

weldig trots op, en speciaal trots op onze Heer

Vader ben, dat jullie in Mij zijn [het eerste as-

Jezus Christus, die dit toch maar allemaal tot

pect waar we het zojuist over hadden] en dat

stand heeft gebracht. Al die miljoen of miljar-

Ik in jullie ben [het tweede aspect]’ (Johan-

den mensen zijn hetzelfde heil deelachtig.

nes 14:18-20). De permanente inwoning van

Anderzijds heeft datzelfde heil deel aan hén,

de Geest is een objectief heilsfeit (‘wat blijft’,

en dat op een heel individuele, persoonlijke

2 Korintiërs 3:11), maar met een heel subjec-

manier. Terug naar Galaten 2:20 – ‘(…) ikzelf

tieve, persoonlijke uitwerking, in ieder van ons

leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’ Dat

weer verschillend. In het geval van Paulus was

is precies het spiegelbeeld van onze identiteit

het gebleken doordat het God behaagde door

in Christus: hier gaat het om Christus’ leven in

zijn Geest ‘zijn Zoon in mij te openbaren’, zoals

mij. De reden waarom Paulus de brief aan de

de apostel zegt (Galatiërs 1:16). De uitwerking

Galaten schreef, was dat judaïstische (dwaal)-

was dat Gods glorie zichtbaar werd in Paulus,

leraars aan de gemeenten in Galatië kwamen

‘en zij verheerlijkten God in mij’ (vers 24 TE).

verkondigen dat ze zich moesten onderwerpen aan uiterlijke

wets-

normen, ontleend aan de wet van Mozes. Wat de apostel

daarte-

genover plaatst, is het innerlijke leven van Christus

Ben je een ochtendmens of een avondmens? Jezus weet daar iets moois van te maken.

in ons. Jezus zelf

Jezus in miljoenen mensen Alle

gelovigen

zijn in Christus: heerlijk om deze onschokbare vastheid te kennen! Je identiteit is in Hem. Kijk niet naar jezelf – je zou kunnen

hééft iets met ons. En wel met ieder van ons iets

schrikken, je zou in jezelf teleurgesteld kunnen

heel persoonlijks, een geheim waar een ander

raken – kijk naar Hem, de Volkomene. Wij zijn

niet in kan doordringen. In de eerste persoon

in Hem, de een niet een klein beetje meer of

enkelvoud brengt Paulus het onder woorden:

minder of anders dan de ander.

‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof

De andere kant: Jezus is in al die miljoenen

in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en

mensen. Hij is in ons. Hij is in mij, in jou. Kijk

Zichzelf voor mij heeft prijsgegeven.’ Terwijl

naar jezelf! De een is nooit exact het evenbeeld

hij het in de meest relationele bewoordingen

van de ander. Ben je een emotionele persoon-

zegt (‘mij heeft liefgehad… Zichzelf voor mij

lijkheid? Jezus wordt in jou openbaar, en dan

heeft prijsgegeven’) gebruikt hij ook de meest

ben je niet een persoon die ineens heel ratio-

verheven titel van Jezus, namelijk ‘de Zoon

neel blijkt te zijn, maar op een prachtige, ge-

van God’. De allerhoogste Zoon, staande in die

voelige manier komt Hij in jou tot uiting. Ben

unieke relatie met de Vader, knoopt met mij,

je een ochtendmens of een avondmens? Jezus

hoogstpersoonlijk, een relatie aan!

sluit Zich aan bij jouw karakter, en Hij weet

Het is zelfs meer dan een relatie, want in een

daar (of het nu ’s morgens vroeg of ’s avonds

relatie sta je nog steeds apart van elkaar, naast

laat is) iets moois van te maken. Spreek je één

elkaar, tegenover elkaar. De woorden waarin

of twee van de vijf talen van de liefde, en ben je

wordt weergegeven wat Christus in ieder van

in de andere niet zo goed? Hindert niet, juist

ons betekent, kunnen ook in een iets ander

in die twee – of zelfs maar één – kan de Geest

beeld worden weergegeven, namelijk dat van

heel veel van Jezus’ liefde voor mensen mani-

‘wonen’, ‘[ver]blijven’: ‘zodat door uw geloof

festeren. Maar wacht eens, die ander spreekt

12 | B o d e m | september 2009


toch heel andere liefdestalen? Dat boeit niet, of dat boeit juist wél– want God openbaart in de ander óók de persoon van de Heer Jezus, en als je nauwkeurig en zorgvuldig kijkt, zul je die andere liefdestaal kunnen verstaan en het beeld van Gods Zoon kunnen ontwaren. Je gaven, dat is waar ook! Moesten we niet al-

DENKBODEM

lemaal in klanktaal spreken? O nee, nu weet ik

rozenkwekerij. Hij ontmoet verschillende men-

het weer: allemaal profeteren! Dus toch weer

sen: kloosterlingen, boeren en boerinnen, een

allemaal naar dezelfde gaven streven? Kom

dienstmeisje. Zijn reis wordt ingekleurd door

nou. Wij zijn één lichaam, maar bestaan uit vele delen. Een voet of een oor of een oog of een

1. Ik inenChristus alles wat hij ziet meemaakt.

sen zullen staan om samen aanbiddingsliederen

Door je geloof ben je helemaal in Christus Jezushet geborgen, zegt Henk in dit artikel, Filius omschrijft reizen als het schoonste geschenk van God. Jezus De schoonheid hemvan in ons in alles maar vraagtzitook de begroeting van het onbekende. Ga eropuit, met Hem verbonden te blijven (Johannes voordat je te lang blijft hangen in de warme schoot van het geluk. Het lijkt erop dat de warme 15:5) schoot van geluk zijn warmte verliest als er geen a. Waarin zie je deze verbondenheid in je beweging, geen vernieuwing inzit. Filius wilde leven werken? op reis gaan, ‘om de zeeën op te gaan, om fier en onbevreesd het schoonste te vinden’.in Ik je proef b. Zijn er nog dingen leven die je nog hierin een sterk verlangen naar avontuur, op met Hem wil verbinden of die zelfs deze zoek naar het onbekende. Filius is eraantoe om ervaring inverbondenheid de wereld op te doen,in alsof door staan? dehijweg die nieuwe ervaringen meer tot leven komt. Zijn c. Welke stap kun je doen om te groeien in leven in het klooster, in de cel, benauwde hem en maakte verbondenheid hem als persoon meermet dood Jezus? dan le-

te zingen, en misschien is dat beeld ook wel ont-

vend. Hij kreeg meer vragen over het leven, over

leend aan sommige plaatjes uit de Bijbel (bij-

waarheid en wijsheid. Maar er leek geen ruimte

neus kunnen geen van alle claimen dat ze alle functies kunnen overnemen, en moeten zéker niet jammeren dat ze de functies van een ander lid niet hebben (1 Korintiërs 12:14vv.). Juist de profetie, waarnaar we volgens de woorden van de apostel allemaal moeten streven, is een gave die per mens en per geval heel veel kan verschillen, en juist veel onderscheid vraagt. Veelvoudig, talrijk, miljoenvoudig verschijnt de heerlijkheid van Jezus in allemaal afzonderlijke mensen. Voor ieder heeft God een korter of langer mensenleven de tijd genomen om er iets van te maken wat hij of zij in eeuwigheid verder worden kan. We hebben wel eens het beeld van de hemel dat we daar allemaal in witte badjas-

Het verlangen om eropuit te gaan

voorbeeld Openbaring 7:9vv.). Maar als dat het

2. Christus in mij te zijn voor het stellen van de vragen die er in

enige beeld zou zijn, is het misleidend. Pas in

hem leefden. Deze jonge knaap kwam vast tein Christus woont ten volle

Gods glorie. Zoals wij allen een vaste en zekere

jou, zegt Henk in passie dit artikel, maar Jezus is alsof hij zijn verloor, om zijn leven voor vraagt ook om God door teHem brengen in hetzichtbaar klooster. Hij te moest meer maken in je leven. op zoek gaan. De vragen die hij had moesten gea. Wat is er al zichtbaar van Jezus in jou? steld worden. Hij ging op zoek, op zoek naar de antwoorden. b. Wat zou een volgende stap kunnen zijn om Hem nog meer zichtbaar te kunnen Afscheid nemen van het oude bekende maken in eenvoudig je doen enengesloten laten? Aangezien Filius een zeer

identiteit hebben in Christus, zo drukt Christus

leven heeft gehad tot nu toe, valt het afscheid

Zich ook uit in óns, in onze persoonlijkheid. Het

hem zwaar. Hij neemt er de tijd voor, door terug

is als een middeleeuwse kathedraal: in de glas-

te gaan naar zijn geboortestad Amsterdam en

in-loodramen valt het licht door de heiligen.

vanaf daar zijn reis te beginnen. Het is alsof al-

Soli Deo Gloria!

les wat zo bekend voor hem is ineens extra veel

de eeuwigheid zullen we de enorme rijkdom aan variëteit zien die God in ieder van ons zal openbaren, maar het zou wel vreselijk jammer zijn als we hiervan op aarde bijna niets zouden kunnen meebeleven! Juist in dit leven hebben we het voorrecht gekregen Hém te leren kennen, maar ook onszélf te leren kennen, en anderen te leren kennen in de prachtige veelvuldigheid van

q

zitten in de stilte van het kloosterbestaan. Het

voor hem betekent. Het bekende land laat hij achter; alles wat zo gewoon en vanzelfsprekend is, laat hij thuis. Het vaarwel van de gewone en soms zelfs saaie dingen maakt deze dingen juist extra mooi.

september 2009 | B o d e m | 13

Wat wij zijn in Christus, wat Christus is in ons  

‘Ik leef niet meer, alleen nog maar in Christus.’ Is dat volgens het Nieuwe Testament onze identiteit (het kortst samengevat in Galaten 2:20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you