Page 1

KOMANDOS FORMAVIMO SCENARIJAI


KAIP GERAI KOMANDAI TAPTI DAR GERESNE? Geriausiai komandai – geriausios pramogos!

ŽIEMA 2016

Mes siûlome pamirðti varginantá visos dienos sëdëjimà këdëje beklausant lektoriø, pamirðti “paþink save ir kolegas” programas, o sustiprinti komandà PRAMOGAUJANT. Tyrimai rodo, jog net 80 procentø sëkmingiausiø sandoriø ávyksta, kai esate labiausiai atsipalaidavæ. Tyrimai taip pat rodo, jog didþioji dauguma kolegiðkø draugysèiø uþsimezga neformaliø vakarëliø ir vakarieniø metu. Realybë rodo, jog darbuotojui leidus atverti jo kûrybines èakras ir realizuoti save, padidëja jo naðumas bei motyvacija dirbti. O tuo paèiu – ir ámonës rezultatai. ÈIOP ÈIOP siûlo unikalias pramogas, kuriø metu formuosite komandà, sustiprinsite tarpusavio ryðius, o tuo paèiu ir skaniai pavakarieniausite.


HELL’S KITCHEN (Pragaro virtuvė) Manote, jog darbas virtuvëje yra lengvas ir svaiginantis? Kvieèiame susipaþinti su realybe. Siûlome Jûsø sveèiams ar komandai pasinerti á tikrà virtuvës gyvenimà, kurio vadovas - profesionalus ðefas. Programa: Sveèiams suteikiamos virtuvës darbuotojø pareigos ir koordinuojant profesionaliam ðefui darbà (neatleidþiant nei menkiausiø klaideliø) ruoðiama trijø patiekalø vakarienë. Esant didesnei komandai, galima dalintis á kelias grupes.


MYSTERY BOX (Juodoji dėžė)

Ragaujant ir uostant maistà uþriðtomis akimis, ásijungia papildomi receptoriai ir dëka jø atrandate daug naujø pojûèiø . Ir tai tik vienas ið ðio scenarijaus privalumø. Pagrindinis programos tikslas – atskleisti komandos kûrybiðkumà ir komandiná darbà. Programa: Pasirinkus ðá scenarijø, sveèiams bus áteikta dëþë su ávairiais produktais. Visø pirma, komandoms reikës áspëti, kokio patiekalo ðie ingredientai. Po ðios uþduoties ðefas pademonstruos patiekalo ruoðimo instrukcijà, o jûsø komandai teks uþduotis atkartoti bei paruoðti vakarienæ.


RESTAURANT GAME (Restoranas) Ðis scenarijus jums suteiks galimybæ vienam vakarui tapti restorano ðeimininkais. Siûlome pajusti tikrà restorano gyvenimà ir paþaisti “restoranà”. Programa: Sveèiams paskirstomos rolës: ðefo, virëjo, restorano administratoriaus, barmeno ir padavëjø. Profesionalus personalas apmokys darbo specifikos bei sudarys vakaro programà.


MIXOLOGY SHOW + MASTERCLASS (Kokteilių miksologijos pamokos) Profesionalûs miksologai viso vakaro metu rodys bei pasakos apie kokteiliø gaminimo subtilybes. Dalyviai turës galimybæ gautas þinias pritaikyti praktiðkai – sumaiðyti kokteilius sau ir kolegoms. Taip pat bus galimybë pasgimanti savo dþinà! Programa: Edukatyvi ir smagi kokteiliø atsiradimo istorija, filosofija. Gërimø degustacija. Kokteiliø technikos bei pagrindai. Kokteiliø gaminimas su profesionaliu barmenu. Kokteiliø bei maisto derinimo pagrindai.


APIE MUS

ÈIOP ÈIOP – pirmasis didþiausias kulinarijos studijø tinklas Baltijos ðalyse, siûlantis kulinarines pramogas ir netikëtus vakarëliø sprendimus. ÈIOP ÈIOP siûlo virtuvës vakarëlius, iðskirtines vakarienes su atvira ðefo gamybos pamoka, verslo pietus, net 6 skirtingas erdves konferencijoms, netradicinius ðvenèiø ir maisto tiekimo sprendimus, kûrybiðkas vestuves bei ávairiø kulinariniø projektø ágyvendinimà. ÈIOP ÈIOP ilgus metus vertinamas dël unikalios koncepcijos, kokybës bei profesionalumo. ÈIOP ÈIOP dirba su daugiau nei 10 skirtingø ðefø, siûlo ávairias degustacijas su ekspertais, patiekaluose atsispindi gastronominës tendencijos bei visø pamëgtos klasikinës virtuvës. ÈIOP ÈIOP rûpinasi bei nuolat prisideda prie socialiniø projektø.


ČIOP ČIOP KONTAKTAI o Renginiø organizavimas 8 663 66667, skanu@ciopciop.lt o www.ciopciop.lt

ČIOP ČIOP Scenarijai  
ČIOP ČIOP Scenarijai  

Komandos formavimo renginiai

Advertisement