__MAIN_TEXT__

Page 1

PAVASARIS 2017


APIE MŪSŲ VIRTUVĖS VAKARĖLIUS ü Nuspræsk vakarëlio scenarijø! ü Iðsirink ðirdþiai mieliausià ðefà! ü Pasirink gardþiausià Pasaulio virtuvës meniu! ü Kreipkis – priderinsime tinkamus gërimus ü Palepink save bei sveèius uþkandþiais ar degustacija!

papildomais

Áprastai virtuvës vakarëliui skiriamos 4 valandas. Standartiðkai gaminama 3 patiekalø vakarienë. Norintiems iðskirtiniø pramogø – iðskirtiniai ÈIOP ÈIOP renginiø SCENARIJAI (teirautis papildomai) bei DEGUSTACIJOS. Jeigu jau ðventei turite iðsirinkæ vietà – ÈIOP ÈIOP atvyks ir á jà.


ANNA BARANOVA “Emocijos, dalinimas ir bendravimas per maisto prizmæ.” Apie. Anna Baranova – patirties sëmësi Prancûzijos gastronomijos sostinëje – Bordo, daug keliauja po Europos, Azijos, Afrikos ir Pietø Amerikos ðalis, dirba su aukðto lygio ðefais bei staþuojasi uþsienio ðalyse. Veda privaèius VIP vakarëlius, kulinarijos kursus, turi daug praktikos su iðvaþiuojamaisiais ir dideliais renginiais, raðo savo receptø ir kelioniø blog’à. Anna viena ið tø, kuri kiekvienoje kultûroje atranda þavesio – tiek klasikinëje Prancûzijos, tiek spalvingoje Meksikos ar Karibø. Virtuvės: Prancûzijos, Moderni lietuviðka, Italijos, Tailando, Maroko, Meksikos, Afrikos. Kalbos: lietuviø, rusø, anglø.


| VIDURŽEMIO JŪROS VIRTUVĖ Starteris: Krevetës, kukurûzø kremas, èili uogienë, ridikëliø carpaccio Pagrindinis patiekalas: Ërienos chop’sai, bulguras, dilgelës, rûgðtynës, pinijø ir oþkø sûrio padaþas Pagrindinis patiekalas II: Sezoninë þuvis, porai, ropiø kremas, deginti ðparagai Desertas: Baltojo ðokolado, morkø fondantai, mëtø, bazilikø ledai

| TAILANDO VIRTUVĖ

Starteris: Salotos su laðiða, stikliniais makaronais ir þemës rieðutais Pagrindinis patiekalas: Moliuskø / kiaulienos ðonkauliø karis su mangais, tamarindais ir kokosø pienu Desertas: Vaisiø ledai su èili karamele

| PRANCŪZIJOS VIRTUVĖ Starteris: Ðparagø ir brokoliø sriuba, èesnako daugø aliejus, krevetës Pagrindinis patiekalas: Verðio nugarinë, jaunos darþovës, vanilës putos Desertas: Balto ðokolado musas su pasiflorais


JONAS JONUŠAS “Netradicinis kulinaras”

Ákvëpimo semiasi keliaudamas po pasaulá ir paþindamas skirtingas kultûras (Mongolijà, Peru, Kubà, Tobago, Curacao, Vietnamà, Kretà), gilinasi á jø specifinius patiekalus, jø derinius ir gamybos bûdus. Veda ávairius kursus ir privaèias gamybos sesijas, dalyvauja ávairiuose muzikos ir meno festivaliuose su kilnojamu restoranëliu, praktikuojasi su vietiniais maisto kultûros specialistais kelioniø metu. Savo virtuvæ apibûdina kaip „world cuisine“ - tai bandymas perkelti autentiðkus patiekalus á lietuviðkà aplinkà. Virtuvės: Peru, Vidurþemio Vietnamo, Amerikietiðka. Kalbos: lietuviø, rusø, anglø.

jûros

regiono,

Europietiðka,


| STARTERIAI Europa: Balzaminiai grill ðparagai su Romesco padaþu Viduržemio jūra: Arbûzo salotos su fetos sûriu, alyvuogëmis, bazilikais ir mëtomis Fusion: Áv.pomidorø salotos su wasabi maskarponës sûriu ir kedrinëmis pinijomis Vidurio Rytai: Keptos saliero ðaknies ir baklaþano Babaganuosh su tamarindais Vidurio Rytai: Kasavos èipsai

| PAGRINDINIAI PATIEKALAI Itališkas: Penne Rigatone su gorgonzolos picante Itališkas: Pasta Putanesca – su maþais pomidoriukais, anèiuviais bei kaparëliais Azija: Ramen – japoniðka sriuba su jautiena, grybais ir kt.priedais Pietų Amerika: Feijoada – braziliðkas juodøjø pupeliø ir mësos troðkinys Pietų Amerika: Keptos okros ir jautienos/viðtienos fajitas su darþine ulrija

| DESERTAI Pietų Amerika: Braziliðki triufeliai brigadeiros su pistacijomis, rieðutais ir ðokoladu Azija: Azijietiðki tamarindø saldainiai su èili Azija: Vietnamietiðkas kokosø bananø ir tapiokos bei kafiro laimo lapø desertas

| SPECIAL Starteris: Ant grilio keptos austrës su þoleliø sviestu Pagrindinis patiekalas: T-Bone steikas su ðokolado padaþu, kapariais ir batatø droþlëmis Desertas: Braziliðki triufeliai brigadeiros su aukso dulkëmis


| BBQ Starteris: Ðvieþiai ant griliaus rûkyta laðiða su salotomis Starteris: Grill Portabelo grybai Starteris: BBQ caponata – grill darþoviø starteris su baklaþanais, pomidorais, salierais bei pinijomis Pagrindinis patiekalas: Ërienos ðonkauliukai Pagrindinis patiekalas: Steikas (antrekotas arba iðpjova) su balzaminio acto ir garstyèiø padaþu Pagrindinis patiekalas: Aðtri Jamaikietiðka jerk viðtiena su ryþiais ir pupelëmis Desertas: Kepti grill vaisiai (ananasai, bananai, kriauðës) medaus, sviesto ir laimo padaþe


MARC D’ERCEVILLE “French food enthusiast, that emcraced Lithuanian seasonal ingredients, with it’s up and downs”

Prancûzas Marc D’Erceville seniausiai su ÈIOP ÈIOP dirbantis ðefas. Dirbæs „Michelin“ þvaigþdutëmis paþymëtuose restoranuose Paryþiuje, Bretanëje ir Ðveicarijoje. Lietuvoje atidarë savo burgerinæ “Le Butcher”, romo barà “Rhum Rhoom”, prisidëjo prie keliø Vilniaus restoranø ir barø atnaujinimo. Marc dievina preciziðkà Prancûzijos virtuvæ ir jos lietuviðkà interpretacijà. Ir visai netikëtai ir visai neseniai atrado tà nuostabià trendy Karibø virtuvæ. Virtuvės: Prancûzijos, Karibø, Moderni lietuviðka. Kalbos: anglø, prancûzø.


| KARIBŲ VIRTUVĖ Starteris: Crab cake, ruoðiamas ið Karaliðkøjø krabø mësos, patiekiamas su aðtriu padaþu Pagrindinis patiekalas: BBQ Jerk viðtiena, basmati ryþiai, pupelës Desertas: Kokosiniai rutuliukai su vaniliniu padaþu

| AMERIKIETIŠKAS MENIU Starteris: Tacos su krevetëmis, avokadø musas, salsa Pagrindinis patiekalas: Burgeris su sûriu, namine bandele ir gardþiais priedais Desertas: Amerikietiðkas obuiliø pyragas – obuoliai, pekano rieðutai, burbonas

| EUROPOS VIRTUVĖ Starteris: Ðalta agurkø sriuba su mëtomis ir kefyru Pagrindinis patiekalas: Osso Bucco – verðienos kulninë su ðvieþiomis apelsinø sultimis, þolelëmis ir polenta Desertas: Vanilinis kremas patiekiamas taurëse su pasiflorais ir mangais


DALIUS ALEKSIEJEVAS “Romantikas, kokiø reta”

Turbût joks jaunas ðefas neturi tokios patirties kaip Dalius. Jau nuo mokyklos laikø pradëjæs dirbti restoranuose, jis ten ir liks visada. Nors ir grieþtas savo asmeninëje virtuvëje, bet labai mielas gaminant kartu. Baigæs mokslus Birmingeme iðvyko á Amerikà. Dalius patirties sëmësi “The White Barn Inn”, “Vanderbilt Grace”, “Stebuklai”, “Edmunds”, “Hotel Du Vin”, “Grace Hotels” restoranuose. Ðiuo metu Dalius pagrindinis ðefas “Trinity”. Virtuvės: Vidurþemio, Ðiaurietiðka, bei pastoviai besipleèianti improvizacija ið skirtingiausiø regioniø. Kalbos: lietuviø, anglø.


| PASAULIO VIRTUVIŲ ĮKVĖPTAS MENIU Starteris: Sûris Buratta, kriauðës, kreminis sûris, kefyro tekstûros Pagrindinis patiekalas: Antienos krûtinëlë, salierø choucroute, bulguro kruopos, antienos odelë, vyðniø jus Desertas: Kukurûzai, karamelë, vaniliniai ledai

| PAVASARIS Starteris: Ðparagai, kiauðinis, ikrai Pagrindinis patiekalas: Lydekos filë, jaunø bulvyèiø dauphinoise, agurkai, dþinas, imbieras Desertas: : Sûrio kremas, cukruoti burokëliai, sviestinë teðla, burokëliø ðerbetas


JURE GLUMAC

“Talent is liquid trouble”

Slovëniðkø ðaknø Jure galima laikyti Pasaulio pilieèiu. Ilgà laikà vadovavæs savo restoranui Liublianoje, jis daug keliavo ir sëmësi ákvëpimo ið ávairiø Pasaulio virtuviø. Nuolat eksperimentavo, bendriems projektams kvietë menininkus ir ðefus ið kitø ðaliø. 2014-øjø vasarà Vilniuje sëkmingai startavo kulinarinis projektas “OPEN KITCHEN”, kurio vienas ið organizatoriø pats Jure. Jure savo patiekalø stiliø vadina “ákvëpta moèiutës ðiandienos virtuvë”. Virtuvės: Fusion, Europietiðkos ir Egzotiniø sprendimai, Portugalijos, Graikijos. *Jure ruoðia vakarienæ be gamybos sesijos. Kalbos: slovënø, anglø.

virtuviø


--

| PASAULIO VIRTUVIŲ MENIU Šaltas starteris: Laðiðos Mi Cuit su obuoliais ir verbena Šaltas starteris: Jautienos consomme, Soba noodles, Enoki grybai, ðonkauliukai Šiltas starteris: Deginta silkë, miso chimichurri padaþas Šiltas starteris: Topinambø sriuba, degintas sviestas Pagrindinis patiekalas: BBQ upëtakis, pomidorai, naminis majonezas Pagrindinis patiekalas: Ðaltai rûkyta jautiena, peletrûnas, morkos Desertas: Obuoliø terinas, moliûgø sëklø aliejus, vaniliniai ledai Desertas: Braðkiø ir makadamijø mille-feuille


MANTAS DOBRADZIEJUS ”Að myliu tai,kà darau. Ir þinau.”, - sako Mantas. Jo virtuvë europietiðka persipinusi su egzotiniais prieskoniais.

Mantas baigæs kulinarijos mokyklà iðkart pateko á geriausias rankas – “Stebuklus” (ðefas Martynas Praðkevièius). Ten ágavo be galo daug þiniø ir patirties. Kulinariniø inspiracijø sëmësi dirbdamas uþsienyje keliaujant su privaèiomis grupëmis bei prie Vidurþemio jûros. Mantas taip pat dirbo “G.vine”, “DIA”, “Sofa de Pancho” restoranuose. Mantas prisidëjo prie naujo projektà – viðtienos restorano “PERI PERI” atidarymo. Ir yra ÈIOP ÈIOP privaèiø renginiø ðefas. Virtuvės: Europietiðka, Lotynø Amerikos, Azijos. Kalbos: lietuviø, anglø.


EDGARAS RUTKAUSKAS “Kantrus, uþsispyræs, no limits” Edgaras tik pradëjæs vesti atvirus renginius savo talentu suþavëjo sveèius bei nepaliko abejingø. Jo virtuvë ypatinga – ið paþiûros aiðkiai suprantama bei artima kiekvienam, o ið tiesø kupina kulinariniø paslapèiø. Tad su Edgaru galite iðmokti ir molekulinës virtuvës pagrindø. Edgaras kulinarijos mokësi Londone, dirbo Michellin þvaigþdutëmis paþymëtuose restoranuose. Edgaras – Kauno studijos privaèiø vakarëliø pagrindinis ðefas. Ðiuo metu ir þinomo Kauno restorano “DIA” head chef. Virtuvės: Europietiðka, Moderni lietuviðka. Kalbos: lietuviø, anglø.


| STARTERIAI Europa: Foie Gras su apelsinø þele bei degintu brioche Europa: Laðiðos tartaras, ridikëliai, avokadai Europa: Smidrai, be lukðto virtas kiauðinis, meðkinis èesnakas

| PAGRINDINIAI PATIEKALAI Azija: Midijos kokosø piene su èili bei ðpinatais JAV: Grill jautienos tomahawk, BBQ padaþas, darþovës Pietų Amerika: Patarðka, tapioca perlai, sultinys, þalumynai

| DESERTAI

Europa: Balto ðokolado creme brule Europa: Ðokoladinis suflë su avietëmis


RUFUS CHUA Witty, bold, dynaimc

MARTYNAS MACIULEVIČIUS

Rufus atvykæs ið pamiðusio dël maisto Singapûro. Nuolat keliauja po ávairias Pasaulio ðalis. Nepaisant kitø ðaliø virtuviø paþinimo, jis ásimylëjæs autentiðkà Azijos virtuvæ. Jos subtilybiø ir moko, bandydamas iðnaudoti Lietuvoje randamus ingredientus. Ðiuo metu raðo kulinarinæ knygà.

Martynas – patirties sëmësi Norvegijoje. Ðefas dirbo Skandinaviðkos bei Prancûziðkos virtuvës restoranuose. Keliaudamas per skirtingus restoranus ir bûdamas antru ðefu daug þiniø ágavo ið skirtingø tautybiø, skirtingas virtuves atstovaujanèiø head ðefø. Ðiuo metu jis yra vienas pagrindiniø geriausio meksikietiðko restorano “Sofa de Pancho” bei takerijos “Pancho” ðefø.

Virtuvės: Azijos, Singapûro.

*Martynas ruoðia vakarienæ be gamybos sesijos.

Kalbos: anglø. *datos derinamos individualiai

Virtuvės: Meksikos, Skandinavijos.

Lotynø

Kalbos: lietuviø, anglø. *datos derinamos individualiai

Amerikos,


IGNUTIS KLIMAVIČIUS

GASPAR FERNANDES

“Að dievinu italiðkà virtuvæ”, - jis taip sako. Ir taip yra.

”Passionate, energetic, creative”

Ignutis - pagrindinis „Casa della Luna” virtuvës ðefas, taip pat dirbæs restorane „Stebuklai”, o jo mëgstamiausios italiðkos virtuvës pagrindø sëmësi restorane „Da Antonio”. Ignutis gamina nuo ankstyvos vaikystës ir ypaè vertina sezoniðkas gërybes, jas ir stengiasi integruoti á ruoðiamus patiekalus. Jo lëkðtëje ryðkiai jauèiama moderni italiðka virtuvë, kartais net su skandinaviðkais potëpiais. Virtuvės: Italijos, Moderni lietuviðka, Britø, Skandinavijos. Kalbos: lietuviø, anglø.

Ðefas atvyko ið Londono, kuriame kulinarijos þiniø mokësi vienoje geriausiø pasaulio ðefø mokyklø „Le Cordon Bleu London”. Jo indiðka kilmë ir vaikystë Portugalijoje ryðkiai atsispindi jo kûryboje. Gaspar dirbo þymiajame Anglijos aukðtuomenës mëgstamame 5* „Wentworth Club” restorane. Lietuvoje dirbo su Deivydu Praspaliausku. Prieð metus Gaspar atidarë restoranà „Gaspar’s”. Virtuvės: Moderni indijos, Britø. Kalbos: anglø. *datos derinamos individualiai


VIENO KĄSNIO UŽKANDŽIAI Papildomai galite uþsisakyti uþkandþius vakarëlio pradþiai. Ar pabaigai ...

* Iðsamesnë informacija apie degustacijas bei uþkandþiø meniu teikiami individualiai

DEGUSTACIJOS PAÞINKITE GËRIMUS SU EKSPERTAIS:

ü Vyno ir ðampano degustacijos ir maisto derinimo sesijos ü Alaus degustacijos ir maisto derinimo sesijos ü Dþino POP – UP baras ü Cointreau POP – UP baras ü Tekila ü Grapa ü Viskis ü Romas ü Kalvadosas


PAPILDOMAI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Foto / Video Verslo ir asmeninës dovanos Desertai | Saldus stalas Barmenas Dekoras Ledø kioskelis Food Truck’as Primo griliai Vestuvës Kulinariniai kursai Vaikø gimtadieniai ir ðventës Pusryèiai, vakarienës á namus Gamybos sesija jûsø namuose Degustacinës vakarienës


KAINOS Žmonių sk. 5 – 12 13 – 18 19 – 29 30 – 60 61 – 101 101- 150 > 150

Kaina asm.

60-68 EUR/asm. + PVM 52-60 EUR/asm. + PVM 45-53 EUR/asm. + PVM 38-46 EUR/asm. + PVM 36-44 EUR/asm. + PVM 34-42 EUR/asm. + PVM 30-34 EUR/asm. + PVM

* Kainos nurodytos be PVM (21%) * Kainos nurodytos renginiui su trimis patiekalais (trukmë 4 val.) *Renginiui vykstant ne mûsø studijoje papildomos transporto ir árangos iðlaidos


ČIOP ČIOP KOMANDA ü Eglë Vaicekauskaitë, renginiø organizatorë 8 663 66667, egle@ciopciop.lt ü Þivilë Aleknaitë, renginiø organizatorë 8 620 089972, egle@ciopciop.lt ü Urtë Mikelevièiûtë, brand manager & someljë8 699 11133, urte@ciopciop.lt ü Bendra info, Þvejø g. 2, Vilnius 8 663 66667, skanu@ciopciop.lt o www.ciopciop.lt

ÈIOP ÈIOP Vilnius

Profile for CIOPCIOP

ČIOP ČIOP Pavasaris | šefai ir meniu  

Privatūs renginiai, įmonių komandos formavimo renginiai, gimtadieniai, BBQ vakarėliai, vestuvės bei išvažiuojamieji renginiai!

ČIOP ČIOP Pavasaris | šefai ir meniu  

Privatūs renginiai, įmonių komandos formavimo renginiai, gimtadieniai, BBQ vakarėliai, vestuvės bei išvažiuojamieji renginiai!

Profile for ciopciop
Advertisement