Page 1

marzec 2016

CIO’S NEXT JOB 2016

PIERWSZE BADANIE RYNKU PRACY DLA IT EXECUTIVES

Temat kariery zawsze budzi ogromne emocje

dach działania rynku pracy i zdają sobie sprawę

i zainteresowanie. Jak wygląda rynek pracy dla

z konieczności budowania sieci kontaktów

IT Executives? Kurczy się czy rośnie? Zasta-

branżowych, uczestniczenia w konferencjach

nawiając się nad tym, postanowiliśmy prze-

i posiadania wśród znajomych wpływowych

prowadzić w lutym 2016 roku ankietę wśród

headhunterów. Pracują także nad rozwijaniem

członków społeczności CIONET Polska. Odzew

zdolności przywódczych.

był fantastyczny – ponad 100 menedżerów reprezentujących wszystkie branże wypowie-

CIO, którzy uczestniczyli w badaniu, oceniają

działo się na temat CIO’s Next Job. Temat jest

swoją pozycję w firmie jako stabilną, w większo-

tym bardziej na czasie, że co drugi uczestnik

ści należą też do ścisłego kierownictwa w swoim

badania rozważa zmianę pracy w perspektywie

przedsiębiorstwie. W najbliższym czasie zamie-

dwóch lat!

rzają zwiększyć swój zespół i kompetencje.

Nie będzie to trudne - IT Executives nie narze-

Czy martwią się o swoją sytuację na rynku

kają na brak ofert pracy, ale większe pieniądze

pracy i perspektywy zawodowe? Czy są przy-

są tylko jednym z czynników, który może ich

gotowani na awans? Przedstawiamy wyniki

skłonić do zmiany. Niemal równie ważne jest

raportu CIO’s Next Job.

miejsce w zarządzie i ludzie, z którymi chcieliby pracować. CIO doskonale orientują się w zasa-

Zapraszamy do lektury!

Profile for CIONET

CIO's next job 2016  

CIO's next job 2016  

Profile for cionet
Advertisement