Page 1

Ensenyament Mestre d’Educació Infantil Assignatura: Noves tecnologies aplicades a l’educació Professora: Cinta Espuny Vidal

Cinta Ferrer Regla Esther Martí Herrero Tere Pons Albalat


Pràctica 3: Marc legislatiu, competències bàsiques i la competència informacional.,

1. Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines? Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb la competència comunicativa lingüística, el tractament de la informació i competència digital i amb la competència d’aprendre a aprendre. La competència comunicativa lingüística és la base de l’aprenentatge, ja que s’han d’utilitzar els llenguatges en totes les àrees del currículum per tal de fer possible l’aprenentatge, és a dir, és necessari que hi hagi una comunicació de coneixements i/o informació per a què els nens aprenguin. Per tant, per a que hi hagi una construcció dels coneixements és necessària aquesta competència. Assolir la competència del tractament de la informació suposa tenir capacitat de processar informació per tal de resoldre problemes reals i prendre decisions. Algunes de les habilitats que s’adquireixen són saber accedir a la informació i saber-la tramitar, amb tècniques i estratègies diverses. Inclou la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Es tracta d’una competència transversal, on el desenvolupament transferit a una àrea pot ser transferit a altres. La competència digital suposa emprar les TIC com a eina en l’ús de models de processos, processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa, resoldre problemes reals, prendre decisions, treballar en entorns col·laboratius ampliant els entorns de comunicació, participar en comunitats

d’aprenentatge

formals

i

informals

i

generar

produccions

responsables i creatives. L’ús reflexiu i competent de les tecnologies és clau en


el desenvolupament de totes les competències, però en l’àmbit del tractament de la informació té una especial rellevància, ja que ajuda a extreure el màxim rendiment a partir de la comprensió de la naturalesa i manera d’operar dels sistemes tecnològics, i de l’efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral. La competència d’aprendre a aprendre ha de guiar les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques. Aquesta competència també

inclou habilitats per a obtenir informació i per a

transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos.

2. Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa.

I.D. 1 – Descriure i demostrar l’ús del hardware corrent. (SI)

I.D. 2 – Descriure i demostrar tasques i utilitzacions bàsiques de processadors de text, com digitalitzacions, edició, formateig i impressió de textos. (SI)

I.D. 3 – Descriure i demostrar l’objectiu i les característiques bàsiques dels software de representacions multimedia i altres recursos informàtics. (SI)

I.D. 4 – Descriure l’objectiu i la funció bàsica del software gràfic i utilitzar un programa d’aquest tipus per crear una imatge senzilla. (NO)

I.D. 5 – Descriure Internet i la World Wide Web, explicar amb detall els seus usos, descriure com funciona un navegador i utilitzar una adreça URL per accedir a un lloc Web. (SI)


I.D. 6 – Utilitzar un motor de cerca per efectuar una exploració booleana amb paraules clau. (SI)

I.D. 7 – Crear un compte de correu electrònic i utilitzar-lo per mantenir correspondència electrònica duradora. (SI)

I.D. 8 – Descriure la funció i l’objectiu dels software de tutoria (tutorials) i d’instrucció i pràctica, així com la manera en que contribueixen, en els estudiants a l’adquisició de

coneixements, en les diferents assignatures

escolars. (NO)

I.D. 9 – Localitzador de paquets de software educatiu i recursos Web ja preparats, avaluar-los en funció de la seva precisió i alineament amb els estàndards del pla d’estudis (currículum), i adaptar-los a les necessitats de determinats estudiants. (NO, perquè no hi hem tingut accés)

I.D. 10 – Utilitzar software per mantenir registres en xarxa amb la finalitat de controlar assistència, presentar notes dels estudiants i mantenir registres relatius a aquests. (NO, perquè no hi hem tingut accés)

I.D. 11 – Utilitzar tecnologies comuns de comunicació i col·laboració com missatges de text, videoconferències mitjançant Internet i comunicació amb l’entorn social. (SI)

Escriviu què penseu que pot ser una cacera del tresor. Entenem que una cacera del tresor consisteix en una activitat en la què es fan una sèrie de preguntes i s’ofereix una llista de pàgines web on trobar la resposta. També hi ha una introducció i s’afegeix una gran pregunta per tal de valorar el que s’ha après en la cacera.

marclegislatiu  

pràctica realitzada a l'assignatura de nntt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you