Page 1

INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

MÀQUINES SIMPLES : LES PALANQUES

1

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

2

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

Exercicis de PALANCA 1. 2. 3. 4. 5.

Què és una palanca? Per a què s’utilitzen? Dibuixa una palanca i indica els elements que la composen? Tipus de palanques i en què es caracteritzen .Exemples Què diu la llei de la palanca? Calcula el valor de la força F que serà necessari per vèncer la resistència R i digues quin tipus de palanca és .

6. S’han intercanviat la longitud dels braços de la força i la resistència en la palanca de l’exercici anterior: a) Quin serà ara el valor de la F necessària per vèncer R

7. Calcula el valor de la força F que serà necessària per vèncer la resistència R .Quin tipus de palanca és?

3

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

8. Calcula el valor de la força F que serà necessària per vèncer la resistència R .Quin tipus de palanca és?

9. L’elefant pesa 300Kg i la longitud del braç on es recolza és de 50cm. La formiga pesa 1g. Quina longitud haurà de tenir el braç on es recolza la formiga per a que pugi aixecar a l’elefant?

10. Si cada dit fa una força de 50N.Quina serà la resistència de cada una de les puntes? Quin tipus de palanca és ?

4

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

11. La carreta està carregada amb 50Kg de sorra.Quina força s’haurà d’aplicar per aixecar-la? Quin tipus de palanca es tracta ?

12. El peix estira la canya de pescar amb una força de 30N. Quina és la força que hem de fer per treure ‘l de l’aigua? Quin tipus de palanca es tracta ?

13. En nostre heroi pot generar una força de 3000N .Quin pes màxim pot aixecar amb una palanca que té un braç de 2 m i el braç de la resistència és de 50cm ?

5

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

14. Indica la força que pot realitzar el cilindre hidràulic d’aquesta grua per aixecar un pes de 1000Kg.El braç de la força mesura 1,5m i el braç de la resistència 5m . Quin tipus de palanca es tracta ?

15. Apliquem una força de 100N en cada mànec de les alicates. Quina força resultarà a cada punta . BF = 12 cm BR = 4 cm

6

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

16. Cada quadrat blau té un pes d’1Kg i cada segment de palanca mesura 1 m .Indica cap on es mourà la palanca en cada cas .

7

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

17. Digues de quin tipus de palanca es tracta :

_____________________________

_____________________________

______________________________

__________________________________

______________________________________

8

Cinta Prats


INS de Vilafant

Departament de Tecnologia 3r d’ESO

_____________________________________

9

Cinta Prats


INS de Vilafant de Tecnologia

Departament 3r

d’ESO

18. Observa la següent palanca : a. Localitza els components de la palanca b. A quina distància caldrà que el nen es posi per equilibrar el trapezi?

10

Cinta Prats

Exercicis de Palanques  

Exercicis de palanques per els meus alumnes de 3r d'ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you